םיידוסי-לע רפס-יתבל תורגב :הניחבה גוס
2000 ,ס"שת ץיק :הניחבה דעומ
913081 :ןולאשה 'סמ
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

םינורחאה תורודב לארשי םע תודלות
תחא דומיל תדיחי ,'ט+'ו תודיחי ,םייתד רפס יתבל

ןחבנל תוארוה
. םייתעש :הניחבה ךשמ
.םיקרפ העברא הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ
  תודוקנ 25  - (25X1)   ןושאר קרפ
  תודוקנ 25  - (25X1)   ינש קרפ
  תודוקנ 30  - (15X2)   ישילש קרפ
  תודוקנ 20  - (4X5)     יעיבר קרפ
תודוקנ 100 -    כ"הס   
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
.תויללכ תוכרעהב קפתסת לא ,תודבוע ךיתובושתב אבה : תודחוימ תוארוה
!החלצהב

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

.1-3 תולאשהמ תחא לע הנע


1 הלאש
הנושארה היילעהו "ןויצ תביח"
.רקסניפ ל"י יפ-לע ,"היבופודוי" גשומה תועמשמ תא רבסה
(תודוקנ 10) ?תידוהיה היעבל ןורתפה ,רקסניפ תעדל ,והמ

7) ."ןויצ תביח" תעונת לש התודחא לעו המויק לע ומייאש םיישק השולש רבסה
(תודוקנ

לש ינויער עינמ רבסהו ,הנושארה היילעה תפוקתב הצרא ולעש תוצובק יתש ןייצ
(תודוקנ 8) .ןהמ תחא לכ
הבושת
2 הלאש
םלועה-תומחלמב בושייה לש תויאבצה תויוליעפה
לכב ,םיטירבה םע הלועפ ףותישב ץראב בושייה לש תויאבצ תויוליעפ יתש ראת
(תודוקנ 10) .(תויוליעפ עברא לוכה-ךס) םלועה-תומחלממ תחא

.םלועה-תומחלמב םיטירבל תיאבצ הרזע ןתמב בושייל ויהש תורטמ שולש רבסה
(תודוקנ 6) .ןהיתשל וא תומחלמה תחאל עויס תורטמ לע בותכל לכות ךתבושתב

ךלהמב םיטירבה יפלכ י"חלה תדמע התייה המו ל"צאה תדמע התייה המ
(תודוקנ 9) ?תיאבצ תוליעפב יוטיב ידיל םהיתודמע ואב דציכ ?היינשה םלועה-תמחלמ
הבושת
3 הלאש
30-ה תונשב לארשי-ץרא תלאשב הינטירב תוינידמ
תונשב יברע-ידוהיה ךוסכסה ןורתפל הינטירב הטקנש תוינידמ תומזוי יתש ראת
(תודוקנ 9) . 30-ה
.1939 ,1930 לש "םינבלה םירפסל" סחייתהל ןיא ךתבושתב :בל םיש

לש "ןבלה רפסל"ו (1930) דליפספ לש "ןבלה רפסל" ףתושמ ונכותש ,דחא ףיעס גצה
.(1939) דלנודקמ
(תודוקנ 8) .דלנודקמ לש "ןבלה רפס"ל ידוחיי דחא ףיעס גצה

לארשי-ץראב ידוהיה בושייה יפלכ הינטירב לש תוינידמה תחשקהל םיעינמ ינש רבסה
(תודוקנ 8) .30-ה תונש ףוסב
הבושת

(תודוקנ 25) ינש קרפ

.4-6 תולאשהמ תחא לע הנע
4 הלאש
תואטגב תידוהיה הגהנהה
7) .וטגב םיימינפה םייחה ןוגראב םיטארנדויה ואלימש םידיקפת השולש ןייצ
(תודוקנ

9) .ןהמ תחא לכ רבסה ,םיטארנדויה לצא תוטבלתה וררועש תויעב יתש גצה
(תודוקנ

תא ברה קמנמ דציכ טרפ .תואטגב םינברה לא ונפוהש תולאשהמ םייתש גצה
(תודוקנ 9) .תולאשה ןמ תחאל ותבושת
הבושת
5 הלאש
1935-1939 םינשב תידוהי-יטנאה תוינידמה
דמעמה לע הלא םיקוח ועיפשה המב רבסהו ,(1935) גרבנרינ יקוח לש ןכותה תא טרפ
(תודוקנ 10) .הינמרג ידוהי לש

6) .1938 תנשב םידוהיה יפלכ םיצאנה תוינידמ תנצקהל תוביסהמ םייתש רבסה
(תודוקנ

(תודוקנ 9) .וז הנצקהל םייוטיב השולש גצה
הבושת
6 הלאש
היינשה םלועה-תמחלמ תפוקתב םידוהיה לא סחיה
םלועה-תמחלמב םידוהיה לש הדמשהה תריצעל ולעפ אל ישפוחה םלועה תונידמ
(תודוקנ 9) .ןתדמעל םירבסה השולש טרפ .היינשה

יפלכ הפוריאב תונידמ וא/ו םימע לש ילילש סחיל המגודו יבויח סחיל המגוד אבה
(.עוריאה תא ראתו הנידמה םש תא ןייצ) .המחלמה תפוקתב םידוהי
9) .תאבהש תואמגודהמ תחא לכב םידוהיה יפלכ סחיה לע עיפשהש םרוגה תא רבסה
(תודוקנ

םיישק ינש ןייצו ,םלוע תומוא ידיסח ידי-לע םידוהי תלצהל םיעינמ ינש גצה
(תודוקנ 7) .םידוהיל עויס ןתמב םהילע ודיבכהש
הבושת

(תודוקנ 30) ישילש קרפ

.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 7-10 תולאשהמ םייתש לע הנע

7 הלאש
םלועה-תמחלמ דע ומקוהש ,תינויצה העונתה לש םינוגרא וא/ו תודסומ השולש ןייצ
.םהמ דחא לכ לש ותמקה תרטמ תא רבסהו ,הנושארה
הבושת
8 הלאש
םאלסאה תוצראמו הפוריא תוצראמ הלפעהה לעפמ דדומתה םמעש םיישק השולש גצה
.םאלסאה תוצראמ הלפעהל ידוחיי ןייפאמ גצה .1945-1947 םישב
הבושת
9 הלאש
ינויער עינמ רבסהו ,20-ה תונשב וססבתה וא ומקוהש תונוש תובשייתה תורוצ שולש ראת
.תראיתש תובשייתהה תורוצ שולשמ תחא לכ לש תוחתפתהל
הבושת
10 הלאש
תזרכה דע המחלמה ץורפמ ,תואמצעה תמחלמב םילשורי לע הנגהב םיישק ינש ראת
הפוקתב ריעה לע הכרעמב תויאבצ תולועפ יתש גצהו ,(30/11/1947-14/5/1948) תואמצעה
.וז
הבושת

(תודוקנ 20) יעיבר קרפ

.(תודוקנ 4 - םש/גשומ לכל) 11-18 תומשהמו םיגשומהמ השימח לע הרצקב בותכ
11 הלאש
א"קי תרבח
הבושת
12 הלאש
"דנליונטלא"
הבושת
13 הלאש
"שודקה דרמה"
הבושת
14 הלאש
"לדגמו המוח"
הבושת
15 הלאש
ישיו תלשממ
הבושת
16 הלאש
"תוומה תודעצ"
הבושת
17 הלאש
("סודוסקא") "הפוריא תאיצי"
הבושת
18 הלאש
ה"לה תקלחמ
הבושת

הכרעה חתפמו תובושת םגד
םינורחאה תורודב לארשי םע תודלות ןולאשל
ס"שת ץיק ,913081 'סמ

ןושאר קרפ

.(תודוקנ 25) 1-3 תולאשהמ תחא הלאש לע תונעל שי

1 הבושת
הנושאר היילעו "ןויצ תביח"
50% - גשומה תרדגה
50% - ןורתפ
30% - רבסה אלל גשומה םוגרת
:רקסניפ ל"י יפ-לע "היבופודוי" גשומה
.םימעב השרותב תרבועה שפנ תלחמ .םידוהיהמ דחפ :היבופודוי
ןדבא תורמל םייקתהל םיכישממ) "יח-תמ" ןיעמ םתויהב םידוהיה תורזומ - דחפל הביסה
.(םתדלומ
.תוימשיטנאה תומלעיהל יוכיס ןיאו הלחמל הפורת ןיא
היהתש הירוטירט תאיצמ ,רמולכ ,ימצע רורחש - היצפיסנמאוטוא :תידוהיה היעבל ןורתפה
.היצפיסנמאל דוגינב (לארשי-ץרא אקווד ואל) םע לש תימואל תרגסמו םידוהיל טלקמ םוקמ

:"ןויצ תביח" תעונת לש תודחאהו םויקה לע ומייאש םיישק
ישוק לכל 33.3% - םיישק 3
.תוגיהנמ רבשמ
.ןווכמו ךירדמ זכרמב רסוח :העונתה לש יוקל ןוגרא
.חוכ תודמע לע העונתה ךותב םיחוכיו
.לארשי-ץראב תובשייתהה ליעפמ לש ויפוא לע םייתדל םיינוליח ןיב םיקבאמ
תונעיהל תלוכי רסוח ,םירישע םידוהי לש תוסייגתה יא ,תלשוכ םיפסכ תייבג :תויפסכ תויעב
.תובשומה תעיבתל
.תרתחמ יאנתב לועפל ךרוצ שי ןכלו ,העונתב תימשר ריכהל יסורה ןוטלשה בוריס
.םחטשב תימואל-תידוהי תובשייתהל ינאמתועה ןוטלשה תודגנתה
.לצרה ,םעה דחא ,"ןשיה בושייה" :םינוש םינוויכמ תורוקיב

:הצובק לכ לש ינויער עינמו ,הנושארה היילעה תפוקתב לארשי-ץראל ולעש תוצובק
הצובק לכל 20% - תוצובק 2 ןויצ
עינמ לכל 30% - םיעינמ 2 רבסה
םייו"ליבה
:עינמ
.תינרצי הדובע לשו ףותיש לש תודוסי לע ססבתתש לארשי-ץראב תיאלקח תובשייתה םיקהל -
.תימצע המשגה ידי-לע תישיא המגוד ןתמ .ץראהו םעה תבוטל שפנ תוריסמלו הברקהל הפיאש -
.(ילאיצוס קדצ) תיתרבח-תימואל הכפהמ ללוחל ןוצר -
"רמתב הלעא" תיילע - םינמיתה
:עינמ
."רמתב הלעא" ,ימואלו יחישמ ,יתד -
.תובשייתהלו היילעל תוישעמ תויורשפא לע תועומש -
.[יטרפ שוכר לע תולעבבו תיטרפ המזויב ולגד] ינוניבה דמעמה ינב םינגרוב - בורה
.ימואלה ןויערה שומימ -
.ץראב תובשייתה ןויער -
ןשיה בושייל ופרטצהש תוצובק
:עינמ
.יתד -
,"בקעי ןורכז יבשייתמ" וא "יטשניוממ םינמורה" ןוגכ ,הצובק םש ןויצ םג הנוכנ הבושתכ לבקל שי
."הלחנו החונמ" ןוגכ תורבחו תודוגא רוכזא וא
האבה הלאשה

2 הבושת
םלועה-תומחלמב בושייה לש תויאבצ תויוליעפ
:םלועה-תומחלמב םיטירבה םע הלועפ ףותישב ץראב בושייה לש תויאבצ תויוליעפ
:הנושארה םלועה- תמחלמ
הלועפ לכל 25% - תולועפ 4 ןויצ
.י"לינ ןוגרא ידי-לע לוגיר תולועפ
.(40 דודג ,תודרפה יגהנ דודג) םיירבעה םידודגה ידי-לע םיטירבל תיאבצ הרזע

:היינשה םלועה-תמחלמ
.יטירבה אבצל תוסייגתה
.הריסה ידרוי ג"כ ,הלבחו ןיעידומ תולועפב םיטירבל ח"מלפה ןיב הלועפ ףותיש
.לאיזר דוד תוחילש ,םיטירבל ל"צאה ןיב הלועפ ףותיש
.הילטיאב המחול - (ל"יחה) תידוהיה הדגירבה
.הלצה תוחילשו םיטירבה ןעמל ןיעידומ תומישמ - םינחנצה

:םלועה-תומחלמ יתשב םיטירבל תיאבצ הרזע ןתמב בושייל ויהש תורטמ
הרטמ לכל 33.3% - תורטמ 3 רבסה
:תופתושמ תורטמ
.המחלמה רחאל לארשי-ץרא תא עובתל תינידמ תוכזבו "חוקימ ףלק"ב הכזת תינויצה העונתה
.יאבצ ןויסינ תשיכר

:הנושארה םלועה-תמחלמל תידוחיי הרטמ
.ינאמתועה רטשמה תלפה

:היינשה םלועה-תמחלמל תוידוחיי תורטמ
.םינמרגב המחלמל עייסל
.(לארשי-ץראל םינמרגה תרידחמ ששח) ץראב ידוהיה בושייה לש יזיפה םויקה ךשמהל ששח
.האושה יטילפ תלצה
.1939 לש "ןבלה רפסה" לוטיב

ואב דציכו ,היינשה םלועה-תמחלמ ךלהמב םיטירבה יפלכ י"חלה תדמעו ל"צאה תדמע
:תיאבצ תוליעפב יוטיב ידיל םהיתודמע
הדמע לכל 30% - תודמע 2 רבסה
המגוד לכל 20% - תואמגוד 2 תאבה
:ל"צאה
דרמ לע זירכהו ותדמע תא הניש ךכ-רחא .(1944 דע) המחלמה לש ןושארה קלחב הלועפ ףותיש
.םיטירבב

:י"חלה
.ירקיע ביוא םהב הארו (1940) וכרד תליחתמ םיטירבב קבאנ

:תיאבצ תוליעפל תואמגוד
.לאיזר דוד לש תיאבצ תוליעפ ,תויטירב תורטמב תועיגפ - ל"צאה
ןויסינ .םיקנב דוש ,םירטוש תפיקת ,(1944 ,ןיומ דרולה חצר) ןוטלשה ישאר תפיקת - י"חלה
.םייטירב-יטנא םימרוג םע םירשק רוציל
האבה הלאשה

3 הבושת
30-ה תונשב לארשי-ץרא תלאשב הינטירב תוינידמ
:30-ה תונשב יברע-ידוהיה ךוסכסה ןורתפל הינטירב הטקנש תוינידמ תומזוי
50% המזוי לכל - תומזוי יתש
25% - רבסה אלל המזוי
.(1936) ליפ תדעו
.(1938) דהדוו תדעו
.(1939 ,סמיי'ג טנס) לוגעה ןחלושה תדיעו

:(1939) דלנודקמ לש ןבלה רפסלו (1930) דליפספ לש ןבלה רפסל ףתושמ ונכותש ףיעס
50% - ףתושמ ףיעסל
50% - ידוחיי ףיעסל
.היילע םוצמצ
.לארשי-ץרא יחטש בורב םידוהי ידי-לע תומדא תשיכר לע הלבגה

:(1939) דלנודקמ לש ןבלה רפסל ידוחיי ףיעס
תירבב הרושקה תיאמצע הנידמל ,םינש 10 ךותב ,הגרדהב ךפהית ,ןדריל תיברעמ ,לארשי-ץרא
.הינטירבל

:לארשי-ץראב ידוהיה בושייה יפלכ תיטירבה תוינידמה תחשקהל םיעינמ
50% עינמ לכל - םיעינמ 2 רבסה
טרפב ץאוס תלעת לעו ללכב ןוכיתה חרזמה לע ןגהל ידכ ברע תוצרא תכימתל וקקזנ םיטירבה
.הפוריאב חותמה ימואלניבה בצמה ללגב (טפנ ילוקיש)
.תירבה-תוצרא תודהיו הפוריא תודהי לש העפשהה חוכב הדירי
.הינטירב לע ברע תונידמ לש דבכ יטמולפיד ץחל
.ינידמה מ"ומה עלקנ וילאש םותסה יובמה
.לארשי-ץרא ייברע לש הייסולכואב לודיג
.םינמרגל תודגנתה ךותמ ,הרקמ לכב םדיצל ויהי םידוהיהש ועדי םיטירבה
האבה הלאשה

ינש קרפ

.4-6 תולאשהמ תחא הלאש לע תונעל שי

4 הבושת
תואטגב תידוהיה הגהנהה
דיקפת לכל 33.3% - םידיקפת 3 ןויצ
:וטגב םיימינפה םייחה ןוגראב םיטארנדויה ואלימש םידיקפת
:ומכ ,םילכלכהו םיינוריעה םיתורישה תקפסא
רויד
ןוזמ תקולח
הדובעו הקוסעת
םיסמ תייבג
דעס
תואירב
ךוניח
תיעוצקמ הרשכה

:םיטארנדויה לצא תוטבלתה וררועש תויעב
תרבסומ היעב לכל 50% - תויעב 2 תגצה
.וטגב םייחה ךשמה לע הרימשל הרומתב םיצאנה תוארוה תא אלמל המכ דע
.םהימודמו ןוזמ יחירבממ ןיע תמלעה וא ריחמ לכב :וטגב רדסה תרימש
.אל ימלו קפסל ימל :הדובע יסיטרכ
יבשות ללכ ןוכיס לש לוקיש ךותמ ,םהל דגנתהל וא םידרומב ךומתל :םינמרגה דגנ ןיוזמ ירמ
.וטגה
.שוריגה תודוקפב הערכה לש המליד

:ברה תובושתו תואטגב םינברה לא ונפוהש תולאש
הלאש לכל 30% - תולאש 2 תגצה
40% - דחא קומינ תגצה
?ומוקמב חקליי רחא ןבש הרורב העידיבו החנהב ,ףסכ תרומת ונב תא תודפל לוכי בא םאה
.תילילשכ לאושה ידי-לע תשרפתמ ותקיתשו הנוע וניא ברה
?תורצנתה תדועת תיינק ידי-לע ומצע תא ליצהל םדאל רתומ םאה
ויקולאב רפכ ידוהיהש יוגה בושחישמ התימל ונמצע רוסמל ףידעש הנעטב וז היינק רסוא ברה
.(רובעי לאו גרהיי)
ואיצוהש רוסיאה רחאל ,רוביצב הליפתו הרות ללגב הנכסל ומצע תא סינכהל םדאל רתומ םאה
?רוביצב הליפת לכ לע םיצאנה
רוסמל שיש םכסמ אוה ךא ,הליפתו הרות לע שפנה תא רוסמל םירחאל הרומ ונניא ברה הרואכל
.הליפתהו הרותה םויק לע שפנה תא
םא קפסה ףא לע ,םייוג יתבב םידלי ריתסהל ריתמ ברה ?םייוג יתבב םידלי ריתסהל רתומ םאה
.םידוהי וראשיי םא קפסה ףא לעו ,םייחב םהירוה וראשיי
האבה הלאשה

5 הבושת
1935-1939 םינשב תידוהי-יטנאה תוינידמה
קוח לכל 25% - םיקוח 2 תגצה
50% - העפשה רבסה
:הינמרג ידוהי דמעמ לע םתעפשהו (1935) גרבנרינ יקוח ןכות
:ךיירה תוחרזא קוח
ןתמ ידי- לע תקנעומ ךיירה תוחרזא תוכז .ול בורק םד לעב וא ינמרג םד לעב אוה הנידמה ןיתנ
םאתהב תואלמה תויטילופה תויוכזה לעב דבלב אוה ךיירה חרזא .ךיירה תוחרזא תודועת
.םיקוחל
:ינמרגה דובכהו ינמרגה םדה תנגהל קוח
םיאושינ לוטיב .ול בורק םד וא ינמרג םד ילעב הנידמה יניתנ ןיבו םידוהי ןיב םיאושינ רוסיא
לע רוסיא .הנידמה יניתנו םידוהי ןיב םיאושינל ץוחמ םיסחי םויק רוסיא ,הז קוחל דוגינב
לע רוסיא .םינש 45-מ תוחפ ןליג םא ,ידוהי תיב קשמב ינמרג םד תולעב הנידמה תוניתנ תקסעה
.םידוהי ידי-לע ךיירה יעבצ תגצה רוסיא ,םידוהי ידי-לע ךיירה לגד תפנה

:הינמרג ידוהי דמעמ לע הלא םיקוח תעפשה
הרומג הדרפה ,תינעזג הילפא ,ילכלכ לושינ ,םידוהיהמ תיקוחה הנגהה תרסה ,תוחרזאה תלילש
.םינמרגו םידוהי ןיב

:1938 תנשב םידוהיה יפלכ םיצאנה תוינידמ תנצקהל תוביס
הביס לכל 50% - תוביס 2 רבסה
.להק תעדמ ששחה תא המצמצ (םיטדוסה חופיס ,סולשנא) ץוחה תוינידמב תוקזחתהה
.המחלמ תלכלכ חותיפו המחלמל תוכרעיה
.תומצעמה תושידא ,ןייווא תדיעו תואצות
.תפרצו הינטירב לש תינסייפ תוינידמ

:1938 תנשב םיצאנה תוינידמ תנצקהל םייוטיב
יוטיב לכל 33.3% - םייוטיב 3 תגצה
.תיתייפכ היצזירא
.הריגה תייפכו הירטסוא ידוהי דגנ םימילא םיעצמאב שומיש
תמתחה .יוהיז תודועתל "הרש"ו "לארשי" םשה תדמצה :הלפשההו דודיבה תמגמ ךשמה
.םיינמרג רפס-יתבמ םידוהי םידלי תקחרה ,"J" תואב םינוכרד
.הינמרגב םיילכלכה םייחהמ םידוהי לש תטלחומ הקחרה
.תוליהקה לש ירוביצה דמעמה לוטיב
.ןישנוביז שוריג
.חלודבה ליל
.הינמרג ידוהי לע םיקראמ דראילימ ךסב סנק תלטה
האבה הלאשה

6 הבושת
:היינשה םלועה-תמחלמ תפוקתב םידוהיה לא סחיה
רבסה לכל 33.3% - םירבסה 3 טוריפ
:םידוהיה תדמשה לש הריצעה-יא ןיינעב ישפוחה םלועה תונידמ תדמעל םירבסה
.תועידיל ונימאה אל וא הדמשהה ףקיה תא הכורא הפוקת ךשמב ועדי אל
ץמאמב עגפי םידוהיל עויס) ךכב ועקשוה םיבאשמהו תוחוכה לכ - יאבצה ןוחצינב תודקמתה
.(יתמחלמה
.םידוהיה לרוגל תושידא
.לשמל ,תירבה-תוצראל םירגהמ תסינכ עונמל :םייטילופ םילוקיש
.םיריסאב עוגפל ילב םיזגה יאת תא ץיצפהלו קיידל היה ןתינ אל

:תונידמ וא/ו םימע לש ילילש סחיל המגודו יבויח סחיל המגוד
המגוד לכל 25% - תואמגוד 2
םרוג לכל 25% - םימרוג 2
.הילטיא ,היגלב ,הירגלוב ,דנלניפ ,קרמנד :יבויח סחיל תואמגוד
.םיאטיל ,םיסורולייב ,םיניארקוא ,היקבולס ,הירגנוה ,הינמור :ילילש סחיל תואמגוד

:איבהש תואמגודהמ תחא לכב םידוהיה יפלכ סחיה לע עיפשהש םרוגה תא ןייצל ןחבנה לע
.יתרבחהו ילכלכה םדמעמ ,ץראה יבשות ןיב םידוהיה זוחא
.שוביכה םרט םוקמב הררשש תוימשיטנאה תדימ
.םיצאנה לש היגולואדיאה תונורקע םע תוהדזהה תדימ
.םיידוהי-יטנאה םייתרבחהו םייטילופה םיגלפה לש חוכה
.יצאנה שוביכה ינפל ץראב טלשש רטשמה גוס
.ימוקמה ןוטלשה לש תולתה וא הימונוטואה תדימ

:םיעינמה
עינמ לכל 25% - םיעינמ 2 תגצה
ישוק לכל 25% - םיישק 2 ןויצ
.יתד
.ירטינמוה
.שוביכל תודגנתהל יוטיב
(.יפסכ עינמ הנוכנ הבושתכ לבקל ןיא)

:םיישק
.שנועמ ששחה
.תניועה הביבסה
.יתחפשמו ישיא םייח ןוכיס
האבה הלאשה

ישילש קרפ

.7-10 תולאשהמ םייתש לע תונעל שי

7 הבושת
תרטמו הנושארה םלועה-תמחלמ דע ומקוהש תינויצה העונתה לש םינוגרא וא/ו תודסומ
:םתמקה
דסומ לכל 16.6% - תודסומ 3 ןויצ
הרטמ לכל 16.6% - תורטמ 3 רבסה
הקיחת יניינעל תינויצה תורדתסהה תוינידמ תעיבקב ןוילעה דסומה - (1897) ינויצה סרגנוקה
.ןרקבמו תינויצה תורדתסהה תודסומ תא רחוב .ביצקתו
.םואלה תומדאל ןתכיפהו לארשי-ץראב תומדא תשיכר - (1901) "ל"קק"
.יאלקח דוביעל ןתרשכהו תועקרק תשיכר - (1908) "בושייה תרשכה"
שומימבו ןוגראב עויס ,ץראב תינויצה תורדתסהה גוציי - (1899) "תידוהיה תובשייתהה רצוא"
.תובשייתהה תוינכת
.תינויצה תורדתסהה תוליעפל עייסמה יפסכה דסומה - (1902) "הניתשלפ-ולגנא קנב"
האבה הלאשה

8 הבושת
:םאלסאה תוצראמו הפוריאמ הלפעהה לעפמ דדומתה םמעש םיישק
ישוק לכל 25% - םיישק 3 ןויצ
25% - ידוחיי ןייפאמ תגצה
.םדגנ םיטירבה קבאמ
.םיליפעמה ואצי ןהמש תונידמה יפלכ םיטירבה וליעפהש ץחל
.ץראל-ץוחב םיליפעמב םילפטמה םיפוג תמקהב םיינוגרא םיישק
.תוניפס תשיכרב םייפסכ םיישק
.טיש ילכב רסוח
.םיב הגלפהה יקוח לע תורבגתהב ישוק
.םיחירבמ תונמיהמ

:םאלסאה תוצראמ הלפעהל ידוחיי ןייפאמ
.הרקיעב תיתשבי הלפעה
.תיברעה תונמואלה תורבגתה
.ףנכ תיילע
.תודוקנ 4 ןחבנה לבקי ידוחיי ןייפאמ לע
.דבלב תודוקנ 2 לבקי ,"םייתד םימעטמ" ידוחיי ןייפאמכ ןחבנה בתכ םא
האבה הלאשה

9 הבושת
:ותוחתפתהל ינויער עינמו 20-ה תונשב וססבתה וא ומקוהש תונוש תובשייתה תורוצ
הרוצ לכל 16.6% - תורוצ 3
עינמ לכל 16.6% - םיעינמ3
ללוכ ,קשמה יפנע תבחרה .םזילאיצוס ,המדא תדובעו עקרקה תלואג :ץוביק - הלודג הצובק
.תשורחו הכאלמ
.םיילכלכו םייתרבח תונורתי שי הצובקה תבחרהל :עינמה
.םזילטיפק ,םדוק םייח חרוא םויק ךשמה ,ינוניבה דמעמה ינב ,תינגרוב היילע :ריע
.(4-ה היילעה תפוקתב) תיטרפ ןוה תעקשהב תיאלקח תובשייתה
.תיתרבח היגולואדיא ילב תואלקחל הפיאש :עינמה
.תילאודיוודניא הדובע ,תיאמצע םילעופ תובשייתה :םידבוע בשומ
.תיאלקח תובשייתה תרגסמב םזילאודיוודניא לע הרימש :עינמה
."הדובעו הרות" ןויער םושיי :יתד םידבוע בשומ
האבה הלאשה

10 הבושת
:(תואמצעה תזרכה דע) תואמצעה תמחלמב םילשורי לע הנגהב םיישק
ישוק לכל 30% - םיישק 2 רואת
הלועפ לכל 20% - תולועפ 2 תגצה
.םייפרגופוט םיישק
.וילע םישלוח םייברע םירפכש (המרוב ךרד דע) ריעל דיחי הסינכ ץורע
.םילשוריב תונוכשה ןיב קותינ
.קותינמ ששח - םימב רוסחמ ,בער :רוצמ
.םיברעה םע הלועפ ףתיש יטירבה אבצה

:וז הפוקתב ריעה לע הכרעמב תויאבצ תולועפ
תורייש
ןושלק עצבמ
יסובי עצבמ
(לארה) ןושחנ עצבמ
ןיסאי ריד שוביכ
האבה הלאשה

יעיבר קרפ

.(תודוקנ 4 - גשומ לכל) 11-18 םיגשומהמ השימח לע בותכל שי

11 הבושת
:א"קי תרבח
.1909 תנשב שריה ןורבה ידי-לע הדסונש (J.C.A.) םידוהיה תובשייתהל הרבחה
.ויתובשומ תא א"קיל ריבעה ןורבה
.תובשומה ידעוולו םירכיאל הימונוטוא הנתנ הרבחה
.םישדח תואלקח יפנע החתיפו ,החסמו הר'גס ,תושדח תובשומ המיקה
האבה הלאשה

12 הבושת
:"דנליונטלא"
.דיתעב םוקתש םידוהיה תנידמ לש יפוטוא רואית ובו 1902-ב לצרה בתכש רפס
."ביבא-לת וא השדח-הנשי ץרא" אוה רפסה לש ילולימה םוגרתה
.תושונאלו םידוהיה ללכל תמרות ,תשעותמ ,תילרביל הנידמכ תראותמ הנידמה
."הדגא וז ןיא וצרת םא" רפסה לש וטומה
האבה הלאשה

13 הבושת
:"שודקה דרמה"
.(ל"חש) יודנל םייח לאומש ברה ידי-לע העבטוהש המסס
.הכאלמו הדובע יפלכ הלוגב םייק היהש יתרוסמ-יתדה רדסב יוניש
."הדובעו הרות" םיכרעה תבולשת תא שיגדה דרמה
.('וכו תויעוצקמ תודוגא ,תובשייתה) תויאמצע תורגסמב ןויערה שומימ
האבה הלאשה

14 הבושת
:"לדגמו המוח"
תוערואמ תובקעב ,1936-1939 םינשב לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש תיתובשייתה תוליעפ
.לארשי-ץרא לש הקולחל תוינכתו םימדה
.תוילכלכו תוינוחטיב ,תוינידמ ןה וז תובשייתה תורטמ
.וז תרגסמב ומקוה םיבושיי 51
.וז תובשייתה וענמ אל םיטירבה
האבה הלאשה

15 הבושת
:ישיו תלשממ
הלשממה תושארב - הינמרגל הנידמה תסובת רחאל תפרצ םורדב 1940 תנשב המקוהש הלשממ
.ןטפ לשרמה דמע וזה
-יטנא םיקוח תקיקחבו םידוהי תפידרב םהל העייסו םיצאנה םע הלועפ הפתיש וז הלשממ
.הקירפא ןופצבו תפרצב םיידוהי
האבה הלאשה

16 הבושת
:"תוומה תדעצ"
דיעצהלו תונחמב הדמשהה תא קיספהל רלמיה דקפ ,תירבה תונב ברקתה םע ,1944 תנש ףוסב
.הינמרג רבעל הפוריא חרזמב תונחמה יריסא תא
.השק םילקאבו םישק ךרד יאנתב םיבר םימי וכשמנ הלא תודעצ
.םהיליבומ ידיב גרוהל ואצוה וא ךרדב ועווג םיריסאהמ םיבר
האבה הלאשה

17 הבושת
:("סודוסקא") "הפוריא תאיצי"
.1947-ב לארשי-ץראל תפרצמ האציש םיליפעמ תיינא
.הפוריאל הרזח שוריג תוינאב םיליפעמה תא וריבעהו חוכב היינאה לע וטלתשה םיטירבה
"השקה דיה" תא הנגמה בחרנ ירוביצ דה וירחא ררגש ,םיטירבה דגנ םיליפעמה לש השק קבאמ
.םיליפעמה יפלכ םיטירבה לש
תוצראל הרזח שוריג אלו ןיסירפקל שוריג :רבעה תוינידמל הרזח הינטירב וז היישרפ רחאל
.הפוריאב אצומה
האבה הלאשה

18 הבושת
:ה"לה תקלחמ
.סמ ינד הדקפמ - ןויצע שוג תרזעל 1948 ראוניב האציש "הנגהה" לש הקלחמ
תואצמנה םיכרדה לע רבגתהל ידכ הלאה קמע ךרד שוגל שדח ביתנ לולסל התסינ הקלחמה
.תיברע הטילשב
.וגרהנ םימחולה 35 לכו ,םיברעב הלקתנ הקלחמה