תולדות עם ישראל בדורות האחרונים לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים, יחידות ו' + ט', יחידת לימוד אחת
שאלון מס' 029104 חורף תשס"ג, 2003


פרק ראשון (42 נקודות)ענה על שלוש מהשאלות 5-1. (לכל שאלה - 14 נקודות)


1. הצג נימוק אחד של התומכים בשיטת ה"חלוקה" שהייתה נהוגה ב"יישוב הישן", ונימוק אחד של המתנגדים לשיטה זו.
תשובה

2. מהי "בעיית היהודים" על פי פינסקר? הסבר את הפתרון שהוא מציע לבעיה זו.
תשובה

3. הצג צורת התיישבות חדשה שהקימו אנשי העלייה השנייה, והסבר גורם אחד להקמתה.
תשובה

4. הצג שני סעיפים מ"הספר הלבן" של מקדונלד (1939).
מה הניע את בריטניה לפרסם ספר זה?
תשובה

5. מה הייתה הסיבה להקמת האצ"ל, ומה הייתה הסיבה להקמת הלח"י?
תשובה


פרק שני (28 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 9-6. (לכל שאלה - 14 נקודות)6. מדוע מינו הגרמנים את היודנראט? בתשובתך הבא שני הסברים.
תשובה

7. כאשר פלשו הנאצים לברית המועצות (קיץ 1941), חל שינוי במדיניותם כלפי היהודים.
מה היה השינוי? הבא הסבר אחד לשינוי זה.
תשובה

8. הצג שני קשיים שהיו ליהודים שרצו להצטרף אל יחידות הפרטיזנים.
תשובה

9. מהו הרעיון של "קידוש החיים" בתקופת השואה, וכיצד פעלו היהודים על פי רעיון זה?
בתשובתך הבא שתי דוגמאות.
תשובה


פרק שלישי (30 נקודות)


כתוב בקצרה על חמישה מהשמות ומהמושגים 19-10. (לכל שם/מושג - 6 נקודות).

10. משכנות שאננים

11. "אעלה בתמר"


12. שיטת האפוטרופסות


13. "אחוזת בית"


14. "תורה ועבודה"
תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה
15. ועדת פיל

16. העלייה לביריה


17. "אקסודוס" ("יציאת אירופה" תש"ז)


18. תורת הגזע


19. ראול ולנברג
תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה


דגם תשובות לשאלון בתע"י, לעולים חדשים,
מס' 029104, חורף תשס"ג


1. נימוק של התומכים בשיטת ה"חלוקה" שהייתה נהוגה ב"יישוב הישן":
- מערכת של יחסי גומלין בין היישוב הישן ויהודי הגולה - אנשי היישוב הישן עוסקים בעבודת ה', בתפילה ובלימוד תורה ובכך תורמים לגולה.
- אנשי היישוב הישן מתפללים מול שערי שמים, ובשל כך נפתחים שערי שמים לתפילות.
- בני הגולה משתתפים במצוות יישוב הארץ באמצעות התמיכה ביושביה, הארץ.
- יושבי ארץ ישראל מקרבים את הגאולה.
נימוק של המתנגדים לשיטת ה"חלוקה" שהייתה נהוגה ב"יישוב הישן":

- חברה נתמכת מקיימת מבנה כלכלי לא נורמלי
- כשגדל היישוב כספי החלוקה לא הספיקו לקיום משפחות וגדל העוני.
- שיטת החלוקה ביישוב הישן האשכנזי גרמה לפיצול כי הכספים נאספו וחולקו בארץ לפי ארצות מוצא הכוללים.
- טענה שיהודי ארץ ישראל אינם שונים מאחיהם בגולה וצריכים לעבוד לפרנסתם.
השאלה הבאה

2. "בעיית היהודים" על פי פינסקר:
- האמנסיפציה נכשלה, היהודי תמיד יישאר זר ושנוא בכל מקום.
- אומות העולם אינן מתייחסות אל היהודים כאומה.
- בגלל פיזורם בעולם - ליהודים חסרה המהות הלאומית.

הפתרון שמציע פינסקר לבעיה זו:

- יצירת מסגרת לאומית-יהודית עצמאית.
- "אוטואמנסיפציה" - שחרור עצמי.
- מציאת מרכז טריטוריאלי לעם היהודי.
- ליצור "דירקטוריון" - חבר מנהיגים שימצא ארץ מתאימה למטרה וינהיג את המפעל.
- להשיג תמיכה מהממשלות.
השאלה הבאה

3. צורת התיישבות חדשה שקמה בעלייה השנייה:
- הקבוצה.
- החוות הלאומיות.
- הקואופרציה.
גורם להקמת צורת ההתיישבות:

- סוציאליזם ושוויון - עבודה בלי מנהל או משגיח.
- עבודת האדמה כאידאל חברתי-לאומי
- שיתופיות.
- הרעיון של "עבודה עברית".
- להרגיל את העולים לתנאי הארץ.
- הקלה בהתמודדות עם קשיי ההתיישבות.
- לא מצאו עבודה במושבות הוותיקות (תחרות עם הפועל הערבי).
השאלה הבאה

4. סעיפים מ"הספר הלבן" של מקדונלד ( 1939):
- ארץ ישראל ממערב לירדן תיהפך בהדרגה, בתוך 10 שנים, למדינה עצמאית שבה ישתתפו בשלטון שני העמים - היהודי והערבי.
- הגבלות על עליית יהודים.
- איסור מכירת קרקעות באזורים מסוימים, והגבלת קנייה באזורים אחרים.
מה הניע את בריטניה לפרסם ספר זה:

כחלק מההכנות למלחמת העולם השנייה, ההערכה שמלחמת עולם תחייב את בריטניה להתבסס במזרח התיכון על הערבים ולא על היהודים.
השאלה הבאה

5. הסיבה להקמת האצ"ל:
האצ"ל התפלג מההגנה מפני שלחבריו הייתה גישה אקטיבסטית. כלומר, לדעתם יש לתקוף את הערבים ואת הבריטים על פגיעתם ביישוב - לא להיות פסיביים.
הסיבה להקמת הלח"י:

כמה מפקדים באצ"ל לא הסכימו למדיניות של הארגון (שיתוף פעולה זמני עם הבריטים במלחמת העולם השנייה), וכן התנגדו לתלות הפוליטית של הארגון בתנועה הרביזיוניסטית.
השאלה הבאה


6.
מטרות של הנאצים בהקמת היודנראט:
- היודנראט הקל את השליטה הגרמנית בגטו: גוף אחראי שיבצע את הוראות הנאצים.
- אשליית היהודים שההנהגה הפנימית נשארת בידיהם.
- להפנות את המרירות והזעם של היהודים כלפי היודנראטים, ממלאי פקודות הגרמנים (לא ישירות כלפי הגרמנים).
השאלה הבאה

7. השינוי במדיניות הנאצים כלפי היהודים כאשר פלשו לברית-המועצות (1941):
התחלת רצח מתוכן של המוני יהודים
הסברים לשינוי זה:
- הזהות שבין היהודים לבין הבולשביקים בעיני הנאצים.
- הנאצים רצו "לטהר" את השטחים הכבושים מגורמים עוינים.
השאלה הבאה

8. קשיים שהיו ליהודים להצטרף ליחידות הפרטיזניות:
- השנאה כלפי היהודים היתה קיימת גם בין הפרטיזנים הפולנים ובאוכלוסייה המקומית.
- עם הפרטיזנים נמנו (בעיקר בתחילה) גם שודדים ורוצחי יהודים.
- ההצטרפות לפרטיזנים הייתה פתוחה רק לצעירים המצוידים בנשק, ובדרך כלל לא הייתה בבחינת פתרון להמוני היהודים שבגטאות.
- סירוב מפקדי הפרטיזנים להרשות התארגנות יהודית נפרדת ולחימה ביחידות יהודיות בגטו.
השאלה הבאה

9. הרעיון של "קידוש החיים" בתקופת השואה:
לשאוף לשמור על הקיום הפיזי / רוחני עד כמה שאפשר, כדי לסכל את כוונת הנאצים להשמיד את היהודים על ידי יצירת תנאים שבני אנוש לא יכולים להתקיים בהם.
פעולת היהודים למימוש ערך זה:
- התעלמות והתחמקות מצווים ומגזֵרות של הנאצים.
- שמירה על ערכים ועקרונות של דת ומוסר. שמירת מצוות, עזרה הדדית, דרשות רבנים.
- טיפוח התרבות במחתרת: כיתות לימוד לילדים, הרצאות, מוזיקה, שיעורים, הקמת ארכיון (עונג שבת), היו מקומות שהקימו תיאטרון.
השאלה הבאה

10. משכנות שאננים
השכונה העברית הראשונה מחוץ לחומות ירושלים, נוסדה ב-1860. מטרת הקמתה הייתה להקל על יהודי העיר העתיקה את מצוקת הדיור ותנאי התברואה הקשים ששררו בה.
השאלה הבאה

11. "אעלה בתמר"
- עליית יהודים מתימן בשנת תרמ"ב (1882), בתקופת העלייה הראשונה. המניע לעלייה: משיחי, מבוסס על הכתוב בשיר השירים: "אעלה בתמר" (תרמ"ב שינוי אותיות).
- מניע נוסף: התפשטות השמועה שרוטשילד קנה בארץ ישראל אדמות בעבור היהודים.
השאלה הבאה

12. שיטת האפוטרופסות
כדי לייעל את המושבות הראשונות, שלח הברון רוטשילד פקידים, גננים ויועצים אגרונומיים לארגן את חיי המושבות. פקידי הברון השתלטו על כל תחומי החיים של המושבה - הייתה זו אפוטרופסות כלכלית ורוחנית.
השאלה הבאה

13. "אחוזת בית"
שכונה בפרברי יפו. נבנתה באפריל 1909 כדי לשפר את מגורי היהודים. לאחר זמן הפכה שכונה זו לעיר תל-אביב.
השאלה הבאה

14. "תורה ועבודה"
תנועה שהוקמה (1925) על בסיס תפיסת "הפועל המזרחי" - שילוב של תפיסת התורה וההלכה עם עבודה ובניין ארץ-ישראל. התנועה הוקמה גם כנגיד לתפיסה החילונית בציונות, אך עם זאת היא קיבלה את רעיון ההתיישבות השיתופית.
השאלה הבאה

15. ועדת פיל
ועדת חקירה ששלחה בריטניה לארץ ישראל בעקבות מאורעות תרצ"ו 1936. בראשות הוועדה עמד הלורד פיל. ביולי 1937 פרסמה הוועדה את מסקנותיה: אין סיכוי לדו-קיום בין שני העמים במדינה אחת, המנדט הבריטי נכשל ויש לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות.
השאלה הבאה

16. העלייה לביריה
העלייה של המחלקה הדתית של הפלמ"ח על אדמות ביריה שליד צפת. בשנת 1946.
המניע: מחאה על הגבלות ההתיישבות. לאחר מאבק עם הבריטים, הסכימו הבריטים לאשר את היישוב, אך הציבו הגבלות רבות על התושבים.
השאלה הבאה

17. "אקסודוס"
אניית מעפילים שיצאה מצרפת לארץ ישראל ב-1947.
הבריטים השתלטו על האנייה והחזירו את המעפילים לאירופה.
לפרשה היה הד ציבורי נרחב בעולם (גינוי של הבריטים על יחסם למעפילים).
השאלה הבאה

18. תורת הגזע
תורה חברתית שצמחה במאה ה-19 ומגדירה את היחסים בין העמים. בבסיס התורה ההנחה בדבר עליונתם של גזעים מסוימים ונחיתותם של אחרים. בגרמניה נפוצה גישה שרתאה בגזע הארי את הגזע העליון וביהודים השֵמים - גזע נחות.
השאלה הבאה

19. ראול ולנברג
דיפלומט שוודי ששירת בשגרירות שוודיה בהונגריה במלחמת העולם השנייה. הציל יהודים רבים על ידי מתן דרכוני חסות לשוודיה. נעלם באורח מסתורי ב-1945, כאשר הוזמן לבירור אצל הרוסים.


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל