בחינת בגרות בתולדות עם ישראל לעולים חדשים

בבתי ספר דתיים, יחידות ו' + ט', יחידת לימוד אחת, שאלון מספר 29109, קיץ תשס"ו, 2006

ה ש א ל ו ת


פרק ראשון
ענה על ארבע מהשאלות 7-1

1.
הסבר שני גורמים לעלייה השלישית, וציין את המאפיינים של העולים בעלייה זו.
תשובה

2. הסבר כיצד ההתיישבות בקיבוץ או במושב העובדים מגשימה את הרעיונות של תנועת "הפועל המזרחי".
בתשובתך הבא שני הסברים.
תשובה

3. בתקופת העלייה הרביעית הייתה התפתחות מהירה של הערים.
הבא שני הסברים להתפתחות זו.
תשובה

4. ביישוב היהודי בארץ היה ויכוח בנוגע לתגובה על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט.
מה היו שתי העמדות בוויכוח זה, וכיצד הסביר כל צד את עמדתו?
תשובה

5. הסבר שני גורמים שהשפיעו על הפעילות הציונית בארצות האסלאם, בין שתי מלחמות העולם.
תשובה

6. "עלינו לעזור לאנגלים במלחמתם [נגד היטלר] כאילו לא היה 'ספר לבן', ועלינו לעמוד נגד 'הספר הלבן' כאילו לא הייתה מלחמה".
(דוד בן גוריון, 1939)

כתוב כיצד פעל היישוב על פי דברים אלה של בן גוריון.
תשובה

7. במלחמת העצמאות הצליח צה"ל לעצור את פלישת הערבים לארץ ישראל.
הבא שני גורמים להצלחה זו.
תשובה

פרק שני
ענה על אחת מהשאלות 11-8.

8. הסבר מהי תורת הגזע, והבא דוגמא אחת לביטוי של תורה זו בתעמולה הנאצית.
תשובה

9. מהו "הפתרון הסופי"?
הסבר את התפקיד שהיה לוועידת ואנזה ב"פתרון הסופי".
תשובה

10. הצג שתי עמדות של היודנראטים בנוגע למרד בגטאות, והבא נימוק אחד לכל עמדה.
תשובה

11. הצג שני ביטויים של המדיניות האנטי-יהודית במדינות צפון אפריקה, בתקופת מלחמת העולם השנייה.
תשובה

פרק שלישי
ענה על שתיים מהשאלות 13-12

12. הסבר נימוק אחד של התומכים בהסכם השילומים עם גרמניה, ונימוק אחד של המתנגדים להסכם זה.
תשובה

13. הסבר שניים מהגורמים ל"מלחמת ששת הימים".
תשובה


דוגמאות לתשובות (לא מחייבות)


1. הסבר הגורמים לעלייה השלישית:
- סיום מלחמת העולם הראשונה.
- הצהרת בלפור - עוררה התלהבות ותקוות בקרב ההמונים, ובישרה תקופה חדשה לציונות ולבניין הארץ.
- הרצון להגשים רעיונות סוציאליסטיים.
- המהפכה ברוסיה ומלחמת האזרחים היו מלוות ברדיפות ופרעות ביהודים.
- הלחץ הכלכלי שיהודים במזרח אירופה היו נתונים בו.
המאפיינים של העולים בעלייה זו:
- אנשים צעירים, חלוצים, קבוצות מאורגנות, אידאולוגיה של שיתופיות.
השאלה הבאה

2. כיצד ההתיישבות בקיבוץ או במושב העובדים מגשימה את הרעיונות של "הפועל המזרחי":
- עבודת אדמה כערך יהודי.
- שיבה לחיים יהודיים, "חיים טהורים" המבוססים על צדק חברתי ושוויון.
- שילוב בין תורה לעבודה.
- הגשמת חיים יהודיים קהילתיים.
- "המרד הקדוש" - מרד באורח החיים בגולה.
השאלה הבאה

3. הסברים לכך שבתקופת העלייה הרבעיית התפתחו הערים בקצב מהיר:
- בני העלייה הרביעית נהרו לעיר מכיוון שהרקע, האופי וההרכב המקצועי שלהם התאימו לחיים בעיר.
- אנשי העלייה הרביעית לא תמכו באידאולוגיה של סוציאליזם ועבודה חקלאית.
- היה שינוי לטובה בתפיסת העיר ובחשיבות תפקידיה.
- רבים מהעולים היו בעלי הון פרטי שהושקע בבניין ובתעשייה.
- העיר מספקת מקורות תעסוקה רבים יותר מכל צורת התיישבות אחרת.
- גידול דמוגרפי.
השאלה הבאה

4. העמדות שהיו ביישוב בנוגע לתגובה על המאורעות:
עמדה 1 - הבלגה - בעמדה זו תמך מחנה הפועלים.
הנימוקים (יש להביא נימוק אחד): לשמור על יחסים טובים עם בריטניה (משום שעתיד העלייה וההתיישבות תלויים בה); לזכות בתמיכת דעת הקהל העולמית; להמחיש לבריטים וליישוב את ההבדלים המהותיים בינם ובין הטרור הערבי; דרך זו תואמת את ערכי המוסר של היישוב. טוהר הנשק.
עמדה 2 - תגובה - בעמדה זו תמכו הרוויזיוניסטים.
הנימוקים (יש להביא נימוק אחד): "הבלגה" פירושה חרפה לאומית - השארת היוזמה בידי הערבים; "הבלגה" תחזק את תחושת הערבים כי הם "בעלי הבית" בארץ ישראל: חולשת היישוב מרחיקה את הסיכוי להקים גדוד עברי עצמאי.
השאלה הבאה

5. גורמים שהשפיעו על הפעילות הציונית בארצות האסלאם, בין שתי מלחמות העולם:
- השליחים מארץ-ישראל וחומרי ההסברה עודדו עלייה.
- הנוער המקומי הראה נכונות לפעולות ציוניות-חלוציות.
- פעילות חינוכית של מורים עבריים שבאו מהארץ (הן ביוזמת המוסדות והן ביוזמה אישית).
- התחזקות הלאומניות בארצות ערב.
- התפתחות הסכסוך הערבי-הישראלי בארץ.
- מידת ההתבוללות של הקהילות היהודיות (למשל אלג'יריה).
השאלה הבאה

6. כיצד פעל היישוב על פי הדברים של בן-גוריון:
- מצד אחד שיתוף פעולה עם הבריטים במאבק נגד הגרמנים: התנדבות לצבא הבריטי, הפלמ"ח, "תכנית הצפון", הצנחנים, הבריגדה היהודית, שיתוף פעולה כלכלי.
- מצד אחר מאבק בבריטים כדי להמשיך במפעל הבית הלאומי: רכישת קרקעות, הקמת יישובים, העפלה.
השאלה הבאה

7. הסברים להצלחה של צה"ל לעצור את פלישת הערבים:
- רוח הלחימה היהודית.
- הגיעו ליישוב אמצעי לחימה.
- ההגנה המרחבית של היישובים היהודיים.
- הכוחות הפולשים היו חסרי ניסיון צבאי.
- כישלון מודיעיני של צבאות ערב.
- פער חברתי (אליטה של קצינים מול כוחות לוחמים הנתונים בתנאים קשים) בצבאות ערב.
השאלה הבאה

8. האידאולוגיה הנאצית
"תורת הגזע":
תורה הטוענת שבני האדם אינם שווים מיסודם, ועל הגזע "העליון" הארי לשלוט בגזעים "נחותים". לטענתם, סימני הגזע הם תורשתיים ואין אפשרות לשנותם. הגזע היהודי הוא בתחתית הסולם.
כיצד "תורת הגזע" באה לידי ביטוי בתעמולה הנאצית:
- הצגת היהודי כטפיל, כמזיק ביולוגי.
- הדגשת תכונות נעלות של הגזע הארי, יופי, חוזק, יצירתיות ותכונות שליליות כביכול של "הגזע" הנחות", כיעור, אכזריות, בוגדנות, רמאות.
השאלה הבאה

9. "הפתרון הסופי":
תכנית כוללת של הנאצים לפתרון "בעיית היהודים" - השמדה טוטלית של העם היהודי.
התפקיד של ועידת ואנזה ב"פתרון הסופי":
לתאם בין המשרדים והרשויות המרכזיים ברייך, במטרה לרתום את כולם לביצוע תכנית ההשמדה של יהודי אירופה.
השאלה הבאה

10. עמדות היודנראטים בנוגע למרד:
- שלילת המרד.
נימוק:
* המרד מנוגד לתפיסה של היודנראט לשמור על קיום הגטו.
* מרד ימיט אסון על כל הגטו.
- בעד המרד.
נימוק:
* שמירה על הכבוד היהודי.
* סיכוי כלשהו להצלה (במיוחד ככל שחשו כי הקץ קרוב).
* נקמה.
השאלה הבאה

11. ביטויים של המדיניות האנטי-יהודית במדינות צפון אפריקה, בתקופת מלחמת העולם השנייה:
- שלילת זכויות: ביטול "צו כרמיה" (אלג'יריה).
- רדיפות על רקע גזעי.
- הסתה אנטי-יהודית; תעמולה אנטישמית.
- הקמת ארגונים אנטי-יהודיים.
- כליאה במחנות מעצר (לוב).
- הטלת חוקי הגזע.
- גיוס לעבודות כפייה.
- הגבלות על מספר היהודים העוסקים במקצועות חופשיים או על מספרם במוסדות חינוך.
השאלה הבאה

12. נימוקים של התומכים בהסכם השילומים:
- קבלת משאבים שיאפשרו לבסס את מעמדה הכלכלי של המדינה הנבנית ולקלוט עשרות אלפי עולים.
- עזרה וסיוע לניצול השואה.
- "הרצחת וגם ירשת"?
- הכרה בין-לאומית באחריות גרמניה.
- המשא ומתן יבצר את מעמד המדינה כנציגה היחידה של העם היהודי.

נימוקים של המתנגדים להסכם השילומים:
- אין מחילה וסליחה, חילול זכר קרבנות השואה.
- קבלת שילומים תקנה לגרמניה לגיטימציה.
- הסכם השילומים עשוי להיות ביטוי לכפרה, שעלולה להשכיח את השואה.
השאלה הבאה

13. הגורמים שהביאו לפרוץ מלחמת ששת הימים:
- הקרב על המים - הטיית מקורות הירדן על ידי הסורים.
- החלפת השלטון בישראל: אשכול במקום בן-גוריון. דימויו ההססני חיזק את תחושת הערבים שישראל חלשה.
- ההחרפה ביחסים בין ארצות הברית (שתמכה בישראל) לברית המועצות (שתמכה בסוריה).
- סילוק האו"ם וסגירת מְצָרֵי טיראן על ידי מצרים.
- ריכוז צבא מצרי בחצי האי סיני.
- רצון מצרים "לסגור חשבון" עם ישראל מאז מלחמת סיני.
- הידוק שיתוף הפעולה הכלל ערבי נגד ישראל: ועידות הפסגה, ברית הגנה בין מצרים לסוריה.
- כדי להגן על אזרחי ישראל מפני המחבלים, נערכו פעולות תגמול שחיממו את האזור.