בחינת בגרות בתולדות עם ישראל לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים, חלק ב, יחידות ו' + ט', יחידת לימוד אחת, שאלון מספר 29109,
חורף תשס"ח, 2008

ה ש א ל ו ת

פרק ראשון (60 נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות 7-1 (לכל שאלה - 15 נקודות)


1. בראשית תקופת המנדט קמו בארץ מוסדות לאומיים.
ציין שני מוסדות, וכתוב מה היה התפקיד של כל אחד מהם.
תשובה

2.
הסבר את היחס החיובי של הרברט סמואל גם כלפי היהודים וגם כלפי הערבים בארץ.
תשובה

3. כתוב מה הייתה העמדה של ז'בוטינסקי כלפי ערביי ארץ ישראל.
תשובה

4. הסבר את רעיון "המרד הקדוש", וכתוב כיצד הגשימו צעירים דתיים רעיון זה.
תשובה

5. מה הייתה "תנועת המרי העברי"? כתוב גורם אחד להקמתה.
תשובה

6. הסבר במה עזרה ההעפלה למאבק להקמת המדינה.
תשובה

7. כתוב שני גורמים שהביאו לניצחון של ישראל במלחמת העצמאות.
תשובה

פרק שני (26 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 11-8 (לכל שאלה - 13 נקודות).


8. בליל הבדולח נפגעו היהודים קשה יותר ממה שנפגעו בעבר.
הסבר דברים אלה.
תשובה

9. הסבר את המטרה של ועידת ואנזה (ינואר 1942)
תשובה

10. הסבר את משמעות המושג "קידוש החיים" בתקופת השואה.
תשובה

11. מדינות העולם החופשי לא פעלו כדי למנוע את השמדת היהודים.
איך הסבירו מדינות אלה עובדה זו?
תשובה

פרק שלישי (14 נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות 13-12

12. תאר את "תכנית הצנע", והבא סיבה אחת להפעלה של תכנית זו.
תשובה

13. כתוב שני גורמים לאירועי ואדי סאליב.
תשובה


דגם תשובות לשאלון בתע"י, לעולים חדשים, מס' 029109, חורף תשס"ח


1.
ציין מוסדות לאומיים בראשית תקופת המנדט, וכתוב מה היה התפקיד של כל אחד מהם
- אספת הנבחרים - שימשה רשות מחוקקת. היה לה ייפוי כוח להטיל מסים למטרות חינוך ורווחה.
- הוועד הלאומי - שימש רשות מבצעת.
- הרבנות הראשית - הנהגה דתית של היישוב ובית דין עליון בתחום הדת.
- הסוכנות היהודית - תחילה תפקדה כמוסד שתכליתו לייעץ בעניינים הנוגעים להקמת הבית הלאומי. בהמשך כיהנה כ"ממשלת היישוב" ואורגנה במחלקות שהקבילו למחלקות של ממשלת המנדט.
- ארגון ההגנה - היה אחראי לפיתוח ההגנה העצמית.
- ההסתדרות - פעלה לשיפור מעמדו של הפועל, שכרו, תנאיו הסוציאליים וזכויותיו.
השאלה הבאה

2. הסבר את היחס החיובי של הרברט סמואל כלפי היהודים
יחסו החיובי כלפי הבית הלאומי ושאיפות היישוב היהודי נבע מהיותו אוהד הציונות.
הסבר את היחס החיובי של הרברט סמואל כלפי הערבים בארץ
ניסיונו לאחוז במדיניות של "שוויון הזדמנויות" ואף לפייס מדי פעם בפעם את הערבים, נבע מכך שהוא ראה את עצמו בראש ובראשונה נציג הממשלה האנגלית בארץ-ישראל, שתפקידו לדאוג לאינטרסים של בריטניה ולהשליט רגיעה ושלום בארץ.
השאלה הבאה

3.
מה הייתה העמדה של ז'בוטינסקי כלפי ערביי ארץ ישראל
- מצד אחד, אין כל סיכוי להגיע להסכם עם האוכלוסייה הערבית בדבר עלייה יהודית והתיישבות יהודית. לפיכך אין לחתור לפשרות, אלא ל"קיר ברזל": ההתנגדות הערבית תיחלש והערבים ישלימו עם המפעל הציוני רק אם היהודים יהוו רוב בארץ ויהיו כוח מזוין בחסות בריטניה.
- מצד שני גישה ליברלית: ערביי ישראל יוכרו כמיעוט לאומי החי בתוך חברה רב-לאומית שבה רוב יהודי. הם יזכו לכל הזכויות שמהם נהנים המיעוטים באירופה.
השאלה הבאה

4. הסבר את רעיון "המרד הקדוש"
"המרד הקדוש" הופנה נגד המבנה החברתית כלכלי של היהודים בגולה, שנתפס כמאובן, משום שלא היה יצרני. הוא כונה "קדוש" משום שחברה המושתתת על עבודת כפיים נתפסה כערך דתי.
כיצד הגשימו צעירים דתיים רעיון זה
- הקמת ארגון "הפועל המזרחי", ששאף לתת מענה לא רק לתביעה לקיום חיים דתיים אלא גם לתביעה לקיום חיים ברוח הסוציאליזם.
- התארגנות להתיישבות דתית שיתופית.
השאלה הבאה

5. מה הייתה תנועת "המרי העברי"
ארגון גג אשר איגד את שלוש המחתרות: ההגנה, האצ"ל והלח"י. הארגון הוקם ב-1945 על מנת להיאבק בשלטון המנדט הבריטי כדי לזרז את הקמת המדינה.
כתוב גורם להקמתה -
רצון לפעול באופן מקיף ומתואם נגד השלטון הבריטי. למרות הציפיות מהבריטים לשינוי מדיניות אחרי המלחמה, בווין המשיך לנקוט קו אנטי ציוני, מדיניות הספר הלבן, הבריטים דחו את המלצות טרומן לפתוח את שערי הארץ לפליטים. -
השואה הוכיחה את גורלו הטרגי של עם ללא ארץ, וחיזקה את החלטת התנועה הציונית להיחלץ למאמץ עליון כדי לממש את התביעה להקמת מדינה. -
בעיית שארית הפלטה: היה צורך לפתור את בעייתם של רבבות יהודים עקורים.
השאלה הבאה

6. העפלה 1948-1945 (תש"ה-תש"ח):
הסבר במה עזרה ההעפלה למאבק להקמת המדינה:
- שימוש בהעפלה כתעמולה: גיוס ההזדהות של העולם ושל דעת הקהל בבריטניה למען הרעיון הציוני.
- ליכוד הכוח היהודי ביישוב ובעולם סביב רעיון הקמת הבית הלאומי.
- הפגנת כוחו של היישוב.
- הפגנת זלזול בחוקי הבריטים.
- ההעפלה אפשרה ליישוב לנהל מאבק בלתי אלים לעומת האלימות שנקטו הבריטים.
- ההעפלה הפכה לסמל לנחישות של היהודים להגיע לארץ בכל דרך ובכל מחיר.
השאלה הבאה

7. הבא גורמים לניצחון של ישראל במלחמת העצמאות:
- צה"ל ניחן בגמישות אסטרטגית וביכולת להגיב על צעדי האויב, למצוא פתרונות לשינויים ולהפתיע.
- האסטרטגיה ההתיישבותית, שבה שובצו יישובים לתוך אזורים ערביים טהורים, היוותה גורם שריתק את כוחות האויב, ואפשר לצה"ל להשתמש ביישובים כבסיסי יציאה, בשלב קרבות התנופה.
- צה"ל היה כפוף למוסדות מסודרים ולמנהיגות אחת עוד מימי היישוב, והייתה לו תשתית ארגונית ושלטונית מסודרת.
- ישראל ניצלה עד למקסימום את מצבת כוח האדם שעמד לרשותה.
- לרבים מחיילי צה"ל היה ניסיון צבאי קודם, שנצבר במהלך לחימתם במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.
- יעילות המודיעין של צה"ל.
- העובדה שחיילי מדינות ערב לא לחמו למען חירותם או קיומם הביאו לחוסר מוטיבציה ללחימה.
- כל אחת מהמדינות הערביות פעלה בנפרד ובחוסר תיאום עם האחרות.
- מדינות ערב לא הצליחו למצות את פוטנציאל כוח האדם שלהן.
- חוסר ניסיון קרבי והכשרה מבצעית של החיילים הערבים, וכן רמת ההשכלה הנמוכה שלהם.
- הצבאות הערביים למדו את המבנים של צבאות אירופיים וחיקו את אורחות לחימתם, בלי לסגלם לנתונים בארץ-ישראל.
השאלה הבאה

8. הסבר לקביעה שב"ליל הבדולח" נפגעו היהודים קשה יותר ממה שנפגעו בעבר: -
לראשונה הייתה פגיעה בדת היהודית - שריפת בתי כנסת ברחבי הרייך. -
לראשונה הופעלה כלפי היהודים אלימות פיזית קשה, שכללה הרס ורצח. -
לראשונה הופעל דגם של מעצרים המוניים, גירושים, וכליאה במחנות ריכוז. -
שבירה טוטאלית של הכלכלה היהודית בגרמניה (קנס של מיליארד מרק, צו שאסר על היהודים להשתתף בכל פעילות כלכלית). -
אדישות מוחלטת של רוב האוכלוסייה הגרמנית (בניגוד לחרם ה-1 באפריל): הכנתה לקראת היעלמות היהודים מגרמניה.
השאלה הבאה

9. הסבר את המטרה של ועידת ואנזה (ינואר 1942)
הוועידה התכנסה כדי לתאם את שיתוף הפעולה ביישום "הפתרון הסופי" בין הגופים המרכזיים ברייך הגרמני (משרדי הממשלה השונים, ראשי המנהל, ראשי הגסטאפו, הס"ס והמשטרה מחבלי הכיבוש במזרח).
הוועידה כונסה לאחר שכבר נקבעה ההחלטה על חיסול היהודים.
במהלך הישיבה נקב היידריך במספר היהודים שעליהם יחול הפתרון הסופי - 11 מיליון - דבר המלמד על הטוטליות שאפיינה את תכנית "הפתרון הסופי". [חלק אחר של הישיבה עסק בגורלם של "היהודים החלקיים", הנשואים לארים, ובגורל צאצאיהם, אם כי לא הועלו פתרונות חד-משמעיים].
השאלה הבאה

10. הסבר את משמעות המושג "קידוש החיים" בתקופת השואה
כל אחד יעשה כל אשר ביכולתו להפר את המזימה הנאצית להשמיד את הכלל היהודי ואת הפרט היהודי. בעבר, כאשר רצה השונא לקחת את נשמתנו היינו מוסרים את גופנו. עתה, כאשר הנאצים רוצים לקחת מאתנו את גופנו נשמור בכל מחיר על חיינו (מיוחס לרב יצחק ניסנבוים).
השאלה הבאה

11.
איך הסבירו מדינות העולם החופשי את ההימנעות מפעולה
- כל הכוחות והמשאבים הושקעו בהשגת ניצחון צבאי, הסיוע עלול לפגוע במאמץ המלחמתי.
- הניצחון נגד הנאצים הוא שיביא להפסקת ההשמדה.
- אי אפשר לדייק ולהפציץ את תאי הגזים באושוויץ בלי לפגוע באסירים.
- אל לה למלחמה להצטייר בדעת הקהל כמלחמה בעד היהודים.
- טווח הטיסה לאושוויץ ארוך מדי ואין אפשרות לתדלק מטוסים.
- סיכון חיי הטייסים.
- הטלת ספק ביעילות הפעולה.
השאלה הבאה

12.
תאר מהי "תכנית הצנע":
ב-1949 הממשלה הכריזה על מדיניות "הצנע", ועל ביצועה הופקד דב יוסף. התכנית כללה קיצוב של מוצרי מזון בסיסיים ופיקוח על המחירים. כל אזרח קנה את המוצרים האלה באמצעות נקודות שקיבל. ב-1950 נרכשו כך גם מוצרי הלבשה והנעלה. תכנית הצנע הביאה להתפתחות "שוק שחור" וגרמה לקיטוב פוליטי עמוק. מ-1953 גווע משטר הצנע לאטו, וב-1959 הוכרז על ביטולו הסופי.
הבא סיבה להפעלתה:
- מצב קשה של המשק הישראלי (תהליכים אינפלציוניים, היעדר השקעות חוץ, מלחמה, אי-גביית מסים, גירעון במאזן התשלומים, חובות, היעדר מדיניות פיננסית, מחסור במטבע חוץ).
- מחסור במוצרי מזון בסיסיים.
- ריבוי העולים, אשר הכפילו את אוכלוסיית המדינה בזמן קצר.
- חוסר יכולת כלכלית של העולים לספק את צורכיהם במחירי השוק.
- המדיניות של הממשלה ליצור חברה שוויונית.