תולדות עם ישראל בדורות האחרונים

לבתי ספר דתיים, יחידות ו' + ט', יחידת לימוד אחת
שאלון מספר 913081, חורף תשס"ג, 2003


פרק ראשון (25 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 3-1.

1. מבשרי הציונות
א. הסבר את החידוש בתפיסת הגאולה של הרבנים קלישר ואלקלעי. (7 נקודות).
ב. מבשרי הציונות מזכירים בכתביהם את האמנסיפציה.
הצג מדבריהם דעה חיובית ודעה שלילית על האמנסיפציה. (9 נקודות)
ג. ציין שתי הצעות מעשיות של מבשרי הציונות, שבאו לידי ביטוי אצל "חובבי ציון". (9 נקודות)
תשובה

2. התיישבות
א. הצג שתי צורות התיישבות חדשות שנוסדו בעלייה השנייה.
הסבר גורם אחד להקמתן שקשור להשקפת עולמם של העולים, וגורם אחד שקשור למציאות בארץ. (10 נקודות)
ב. הצג שתי פעולות של "גדוד העבודה" בעלייה השלישית, וציין אילו עקרונות יישמו חברי הגדוד בפעולות אלה.
(9 נקודות)
ג. הצג שני גורמים שתרמו להתפתחות העיר בתקופת העלייה הרביעית. (6 נקודות)
תשובה

3. מלחמת העצמאות
א. השווה בין התקופה הראשונה של מלחמת העצמאות (עד הכרזת העצמאות) ובין התקופה השנייה של המלחמה (מהכרזת העצמאות ואילך), מבחינת אופי הכוחות הלוחמים משני הצדדים ומבחינת משני הצדדים ומבחינת מטרת הערבים. (10 נקודות)
ב. הסבר את עמדת הבריטים כלפי המאבק בין היהודים לערבים במלחמת העצמאות.
ציין פעולה אחת של הבריטים שביטאה את עמדתם. (7 נקודות)
ג. ציין מה היה המפנה במדיניות הצבאית של היישוב באפריל 1948, והצג שתי סיבות למפנה זה. (8 נקודות)
תשובהפרק שני (25 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 6-4.


4. הגטאות והיודנראטים
א. הצג שני הבדלים בין הגטו בתקופת הנאצים לגטו בימי הביניים. (7 נקודות)
ב. פרט שתי פעולות של הנאצים שהחריפו את המצוקה הכלכלית של היהודים בגטאות, וציין כיצד ניסו היהודים להתמודד עם מצוקה זו. (10 נקודות)
ג. הצג את העמדה של רוב היודנראטים בשאלת המרד בגטאות מול העמדה של תנועות הנוער בשאלה זו, והבא הסבר אחד להבדל בעמדותיהם. (8 נקודות)
תשובה

5. "הפתרון הסופי"
א. הבא מן הדו"ח של ועידת ואנזה שתי הוכחות לכוונת הגרמנים לכלול ב"פתרון הסופי" את העם היהודי כולו.
(8 נקודות)
ב. הצג שלוש פעולות של השלטונות או של התושבים במדינות הכבושות, שסייעו לגרמנים בביצוע "הפתרון הסופי".
(9 נקודות)
ג. ציין שתי מדינות שסירבו להסגיר יהודים לגרמנים, והצג שני שיקולים לסירובן. (8 נקודות)
תשובה

6. היישוב בארץ-ישראל לנוכח השואה
א. יש המאשימים את היישוב שלא פעל מספיק להצלת יהודי אירופה בתקופת השואה (עד 1942).
הצג שני הסברים למיעוט הפעילות של היישוב בתקופה זו. (8 נקודות)
ב. בסוף 1942 חל מִפנה בתגובת היישוב לגורל יהודי אירופה. מה הביא למפנה זה?
ציין פעולה אחת של היישוב שמבטאת מפנה זה (חוץ מהצנחנים). (8 נקודות)
ג. ציין מטרה אחת של שליחת הצנחנים לאירופה, והסבר במה הצליחו הצנחנים בשליחותם ובמה הם נכשלו.
(9 נקודות)
תשובהפרק שלישי (30 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 10-7 (לכל שאלה - 15 נקודות).


7. הצג שני טיעונים המצדיקים את שיטת "החלוקה" ב"יישוב הישן", והצג שני טיעונים נגד שיטה זו.
תשובה

8. בקרב התנועה הציונית והיישוב בארץ הייתה מחלוקת אם להקים את "הגדודים העבריים". פרט שני טיעונים של אלה שתמכו בהקמת הגדודים, ושני טיעונים של אלה שהתנגדו להקמתם.
תשובה

9. הצג סעיף אחד שתוכנו משותף ל"ספר הלבן" של פאספילד (1930) ול"ספר הלבן" של מקדונלד (1939).
הצג סעיף אחד ייחודי ל"ספר הלבן" של מקדונלד.
תשובה

10. מה הייתה עמדת כל אחד משלושת הארגונים הצבאיים - ההגנה, אצ"ל, לח"י - בנוגע למאבק בבריטים בתקופת מלחמת העולם השנייה?
תשובהפרק רביעי (20 נקודות)


כתוב בקצרה על חמישה מהמושגים ומהשמות 18-11 (לכל מושג/שם - 4 נקודות).


11. הסכם וייצמן-פייסל
תשובה

12. הסתדרות "הפועל המזרחי"
תשובה

13. "פלוגות הלילה" של אורד וינגייט
תשובה

14. תכנית בילטמור
תשובה

15. גוש עציון
תשובה

16. תכנית מדגסקר
תשובה

17. איינזצגרופן
תשובה

18. "צעדות המוות"
תשובה


דגם תשובות לשאלון בתע"י
מס' 913081, חורף תשס"ג


1. מבשרי הציונות
א. החידוש בתפיסת הגאולה של הרבנים קלישר ואלקלעי:
הגאולה לא תבוא לפתע מהשמים, אלא יקדמו לה שלבי הכנה הדרגתיים ומעשיים. הגאולה תבוא בשלבים, שלב ראשון ייעשה על ידי היהודים עצמם (שלב טבעי), השלב האחרון יהיה הגאולה משמים (שלב נִסי).
ב. דעה חיובית ודעה שלילית על האמנסיפציה:
חיובית -
* האמנסיפציה תקל על חיי היהודים בגולה.
* האמנסיפציה תאפשר ליהודים לטפח את לאומיותם.
שלילית -
* האמנסיפציה לא תפתור את שאלת היהודים - את היותם זרים ובלתי רצויים בין העמים שבתוכם.
* האמנסיפציה יוצרת מתיחות חדשה בין היהודים ובין החברה הלאומית שמסביבם.
ג. הצעות מעשיות של מבשרי הציונות שבאו לידי ביטוי אצל "חובבי ציון":
- עליית יהודים לארץ ישראל, לעבוד את האדמה.
- הקמת ארגון מרכזי שינהל וירכז את כל הפעולות (ועידת קטוביץ).
- הקמת קרן לאומית לגאולת קרקעות.
- לעורר את שליטי המדינות ללחוץ על השלטון הטורקי שיאפשר עלייה והתיישבות בארץ ישראל.
השאלה הבאה

2. התיישבות
א. צורות התיישבות חדשות שנוסדו בעלייה השנייה:
הקבוצה, החוות הלאומיות, הקואופרציה (המושב השיתופי).
גורם שקשור להשקפת עולמם של העולים:
- סוציאליזם ושוויון, עבודה ללא מנהל או משגיח (ניהול עצמי).
- עבודת האדמה כאידאל חברתי לאומי.
- שיתופיות.
- הרעיון של "עבודה עברית".
גורם שקשור למציאות בארץ:
- לימוד עבודה חקלאית, להרגיל לתנאי הארץ, העמדת הון כדי לייסד משק חקלאי [החוות הלאומיות].
- החיים בשיתוף עוזרים להתמודד עם הקשיים של חיי היומיום.
- השיתוף מקל ומייעל את העבודה.
- לא מצאו עבודה במושבות הוותיקות (תחרות עם הפועל הערבי).
ב. פעולות גדוד העבודה:
- שיקום כפר גלעדי.
- יישוב באר-שבע.
- סלילת כבישים - כביש טבריה - צמח.
- בניית מסילת ברזל.
- פנייה להתיישבות חקלאית (עין חרוד, תל יוסף).
- בניית שכונות בירושלים.
העקרונות של גדוד העבודה:
- להכשיר את התנאים בארץ לעלייה המונית.
- חלוציות.
- שילוב התיישבות עם הגנה.
- יצירת הווי חברתי חדש.
- שיתופיות.
- קליטת עלייה.
- הגשמה עצמית.
ג. גורמים שתרמו להתפתחות העיר בתקופת העלייה הרביעית:
- המוצא החברתי של העולים (חברה בורגנית).
- הרכבם המקצועי [מקצועות חופשיים, תעשיינים, סוחרים].
- יבוא של הון פרטי.
- הלוואות של ממשלת המנדט.
השאלה הבאה

3. מלחמת העצמאות
א. השוואה בין התקופה הראשונה של מלחמת השחרור לתקופה השנייה:
הכוח הערבי - תקופה ראשונה: ערביי ארץ ישראל ומתנדבים בלתי סדירים ממדינות ערב.
תקופה שנייה: פלישת צבאות סדירים ממדינות החברות בליגה הערבית.
כוח המגן היהודי תקופה ראשונה: כוחות המגן (טרום צה"ל).
תקופה שנייה: צה"ל.
מטרת הערבים - תקופה ראשונה: סיכול החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר.
תקופה שנייה: למוטט את המדינה שרק הוקמה.
ב. עמדת הבריטים במאבק בין היהודים לערבים במלחמת השחרור:
הם טענו שגישתם ניטרלית וכוונתם לצאת מארץ ישראל כמתוכנן, אך הם חתרו להכשיל את תכנית האו"ם, כדי שיוכלו לשלוט בארץ ישראל באישור האו"ם. תקוות הבריטים להמשיך לשלוט בארץ ישראל הייתה תלויה מבחינתם בניצחון הערבים את היהודים.
פעולות של הבריטים המייצגות עמדה זו:
- מניעת העפלה.
- איסור שיבתם של עצורי המחתרת מקניה.
- יציאה מאזורים ערביים - מה שנתן לערבים יד חופשית.
- סיכול ניסיונות היישוב להגביר את הרכש.
- מסירת עמדות חיוניות לידי הערבים (לדוגמה: בירושלים).
- התערבות בקרבות לטובת הערבים (לדוגמה: הפגזת העיר תל-אביב).
ג. המפנה במדיניות הצבאית היה:
- מעבר מהתגוננות להתקפה, וריכוז כוחות.
סיבות למפנה במדיניות הצבאית של היישוב באפריל 1948:
- מצב רוח ירוד ביישוב.
- הנסיגה בתמיכה הבין-לאומית בחלוקת הארץ.
- כישלונות צבאיים (עיכוב הרכב, העיר העתיקה בירושלים מנותקת, הל"ה, כישלון שיטת ההגנה לשיירות).
- חשש מסכנת פלישה של צבאות ממדינות ערב.
השאלה הבאה

4. הגיטאות והיודנראטים
א. הבדלים בין הגטו בתקופת הנאצים לגטו בימי-הביניים:
- בימי הביניים - מסגרת קבועה; בימי הנאצים - מסגרת לתקופת זמן מוגבלת.
- בימי הביניים - אפשרות לצאת מתחומי הגטו; בימי הנאצים - אין אפשרויות לצאת מתחומי הגטו.
- בימי הביניים - בגטו היו מוגנים יותר; בימי הנאצים - לא היו בטוחים אפילו בתוך הגטו.
- בימי הביניים - הסיבה דתית; בימי הנאצים - אידאולוגיה גזענית.
ב. פעולות של הנאצים שהחריפו את המצוקה הכלכלית:
- צמצום דרסטי במנות המזון.
- החרמת רכוש וכסף.
- איסור מגע עם הסביבה וניהול קשרי מסחר ועבודה עם גורמים מחוץ לגטו.
- גיוס לעבודות כפייה.
כיצד ניסו היהודים להתמודד עם מצוקה זו:
- יצירת סחורות מפסולת.
- קיום קשרים מחתרתיים עם העולם החיצוני.
- עזרה הדדית.
- הברחות.
ג. העמדה של רוב היודנראטים מול עמדת תנועות הנוער בשאלת המרד בגטאות:
העמדה של רוב היודנראטים - התנגדות למרד.
העמדה של תנועות הנוער - קריאה למרד ותמיכה בו.
הסבר להבדל בעמדותיהם:
- היודנראטים לא חשבו שמתבצע רצח עַם, אלא שהדיכוי הנאצי הוא יוזמה מקומית.
- רוב היודנראטים חשבו שדרך ההצלה היחידה היא דרך העבודה בגטו.
- תנועות הנוער הגיעו למסקנה שהנאצים מתכננים רצח טוטלי, ועל כן אין סיכוי להצלה דרך העבודה.
- תחושת האחריות הציבורית של היודנראטים: החשש מעונש קוקטיבי ומחיסול הגטו גרמה להתנגדות למרד.
- בתנועות הנוער היו צעירים, שהיו מוכנים יותר לעימות, פיזית ונפשית.
השאלה הבאה

5. "הפתרון הסופי"
א. הוכחות מן הדוח של ועידת ואנזה לכוונת הגרמנים לכלול את העם היהודי כולו ב"פתרון הסופי":
- המספר 11 מיליון יהודים מצביע על כוונה כוללת להשמדת יהודים.
- במספר זה נכללו יהודים של ארצות שלא נכבשו (אנגליה, חלקים פנימיים של רוסיה).
- במספר של יהודי צרפת נכללו גם יהודי צפון אפריקה.
- הרשימה כללה גם יהודים של ארצות ניטרליות (שוודיה, טורקיה, ספרד, פורטוגל).
- הרשימה כללה אפילו את אלבניה עם 200 יהודים שישבו בה.
ב. פעולות של השלטונות או התושבים בארצות הכבושות שסייעו לגרמנים בביצוע ה"פתרון הסופי":
- רוסים, אוקראינים, קרואטים, פולנים וליטאים השתתפו ואף יזמו רצח המוני של יהודים.
- פולנים עזרו בזיהוי יהודים.
- פעולות הסגרה של יהודים שניסו להינצל על ידי מסתור או החלפת זהות.
- אנשי מפלגות פרו-נאציות ומשטרה מקומית השתתפו במלאכת הגירוש בהולנד, צרפת ובלגיה.
- חקיקה אנטי-יהודית של ממשלת וישי הקלה את תהליך ההפרדה של היהודים מן האוכלוסייה המקומית לצורך גירושם.
ג. מדינות שסירבו להסגיר יהודים:
- בולגריה.
- דניה.
- פינלנד.
- איטליה.
השיקולים לסירוב:
- אי-נכונות לקבל תכתיבים מבחוץ (שמירה על עצמאות המדינה).
- הומניים - כל בני האדם נולדו בצלם האל.
- המחויבות לתושביהם היהודים כי הם אזרחים במדינה ומושרשים בחיי הארץ.
- ייחשב לזכותם בסוף המלחמה.
- היענות ללחץ של גורמים שונים.
השאלה הבאה

6. היישוב בארץ ישראל לנוכח השואה:
א. הסברים למיעוט הפעילות של היישוב עד 1942:
- היישוב היה דל באמצעים כלכליים.
- ארץ ישראל הייתה מנותקת מאירופה בשל המלחמה.
- לא ידעו על היקף מצוקת היהודים באירופה ולא האמינו למידע שהגיע.
- היישוב היה נתון בסכנת פלישה מצד הגרמנים.
- היישוב היה מקובע בתפיסה שעל הגולה לתמוך ביישוב ולא להפך.
- היישוב התמקד בבניית הבית הלאומי מתוך הנחה שרק בכך תיפתר בעיית היהודים בעולם.
- חילוקי דעות ביישוב בנוגע למאבק בבריטים או שיתוף פעולה עִמם.
- מאבק בלתי מתפשר של הבריטים, קשיים אובייקטיביים וחילוקי דעות ביישוב צמצמו את הדרך הבלתי לגלית לעלייה (העפלה) בשנים אלה.
ב. הגורם למפנה בתגובת היישוב:
התיאורים והעדות שמסרו יהודים שחזרו לארץ ישראל מפולין בעקבות חילופי אוכלוסין.
עלמיין.
פעולותיו של היישוב שמבטאות מפנה זה:
- פניות לאישים ולמדינות ממחנה בעלות הברית.
- הקמת מגבית כספים.
- הקמת "ועד ההצלה".
- גל מחאה והפגנות.
- הכרזת יום אבל לאומי על ידי הרבנות הראשית.
ג. המטרות בשליחת ה"צנחנים" לאירופה:
- ארגון יהודי המקום למרד בנאצים.
- פעילות מודיעינית בעבור הבריטים.
- פעילות ציונית לחיזוק הקשר של יהודי התפוצות עם יהודי הארץ (ארגון עלייה, ארגון תנועות נוער).
הצלחה:
- חלק מהצנחנים הצליחו לפעול במסגרת התנועה הציונית במחתרת ולסייע להתארגנות ציונית ולפילוס דרכי בריחה לאחר המלחמה.
- הצנחנים הפכו לסמל ולמופת חינוכי.
- הצנחנים סייעו ליצירת סולידריות יהודית.
כישלון:
- רוב הצנחנים נפלו בשבי או נהרגו בשל מאסרם.
- פעילותם לארגון מרד נגד הנאצים כשלה.
- הם לא הצליחו למנוע את השמדת יהודי המקום.
השאלה הבאה

7. טיעונים המצדיקים את שיטת החלוקה ב"יישוב הישן":
- מערכת של יחסי גומלין בין היישוב הישן ליהודי הגולה - אנשי היישוב הישן עוסקים בעבודת ה', בתפילה ובלימוד תורה ובכך תורמים לגולה.
- אנשי היישוב הישן מתפללים מול שערי שמים, ובשל כך נפתחים שערי שמים לתפילות.
- בני הגולה משתתפים במצוות יישוב הארץ באמצעות התמיכה ביושבי הארץ.
- יושבי ארץ ישראל מקרבים את הגאולה.
טיעונים נגד שיטה זו:
- חברה נתמכת אינה מקיימת מבנה כלכלי נורמלי.
- כשגדל היישוב כספי החלוקה לא הספיקו לקיום משפחות וגדל העוני.
- שיטת החלוקה ביישוב הישן האשכנזי גרמה לפיצול (כי הכספים נאספו וחולקו בארץ לפי ארצות מוצא-הכוללים).
- טענה שיהוי ארץ ישראל אינם שונים מאחיהם בגולה וצריכים לעבוד לפרנסתם.
השאלה הבאה

8. טיעונים של המתנגדים להקמת "הגדודים העבריים":
- החשש שהגדוד יעורר את זעמה של טורקיה, וזו תתנכל ליישוב ולמפעל הציוני.
- החשש שיהודים יילחמו אלה באלה בשני צִדי המתרס.
- לא היה ברור מי ינצח במלחמה, לכן לפי שעה התנועה הציונית צריכה לשמור על ניטרליות.
- טיעון מוסרי - הרצון שבניין הארץ יצמח מעבודות כפיים ומתחייה רוחנית-תרבותית ולא בשל מלחמה.
טיעונים של התומכים בהקמת "הגדודים העבריים":
- שיתוף פעולה עם בריטניה יגרום לתמיכה בריטית בשאיפות הציוניות.
- רכישת ניסיון קרבי במלחמה, שיסייע בעתיד להגנת היישוב ויהווה תשתית לכוח הגנה עברי.
השאלה הבאה

9. סעיף שתוכנו משותף ל"ספר הלבן" של פספילד (1930) ול"ספר הלבן" של מקדונלד (1939):
- צמצום עלייה.
- הגבלה על רכישת אדמות על ידי יהודים ברוב שטחי ארץ ישראל.
סעיף ייחודי ל"ספר הלבן" של מקדונלד (1939):
- ארץ ישראל, מערבית לירדן, תהפוך בהדרגה, בתוך 10 שנים, למדינה עצמאית הקשורה בברית לבריטניה.
השאלה הבאה

10. עמדת הארגונים הצבאיים בנוגע למאבק בבריטים בתקופת מלחמת העולם השנייה:
ההגנה - שיתוף פעולה עם הבריטים בכל הנוגע למלחמה נגד הגרמנים - המשך המאבק בבריטים בתחומי העפלה והתיישבות.
אצ"ל - בתחילה - שיתוף פעולה עם הממשלה והודעה על הפסקת הפעולות נגד השלטונות.
ינואר 1944 - חידוש המלחמה והכרזת מרד בשלטון הבריטי.
לח"י - לחימה בבריטים במטרה לגרשם מהארץ.
השאלה הבאה

11. הסכם וייצמן-פייסל
בינואר 1919 נפגשו וייצמן (נשיא ההסתדרות הציונית העולמית) ופייסל (בנו של חוסיין - השריף של מכה) וחתמו על הסכם משותף.
ההסכם הדגיש את הקרבה הגזעית בין שני העמים, את קשריהם העתיקים ואת ההבנה הטובה ביניהם.
תוכן ההסכם: שתי מדינות - ערבית ויהודית - יתקיימו זו לצד זו בשלום ובשיתוף פעולה. גבולותיהן ייקבעו בוועידת שלום.
השאלה הבאה

12. הסתדרות "הפועל המזרחי"
- הוקמה בחול המועד פסח תרפ"ב (1922).
- המטרה הייתה להקים מסגרת דתית בדומה להסתדרות הכללית.
- פעילותה: לשכת עבודה, קורסים מקצועיים, עלייה חלוצית, התיישבות, מטבחי פועלים וקבוצות עבודה בענפים שונים.
השאלה הבאה

13. "פלוגות הלילה של אורד וינגייט
- כך נקראו פלוגות מעורבות של יהודים ובריטים שהוקמו ב-1937 על ידי קצין המודיעין הבריטי אורד וינגייט.
- היחידה הוקמה כדי להילחם בכנופיות הערביות.
- היחידה השתמשה בכוחות קטנים, ניידים מאוד, שניצלו את חשכת הלילה להתקפות פתע.
- ביולי 1939 פורקו "פלוגות הלילה המיוחדות".
- חשיבות הפלוגות הייתה בתרומה לחיסול הכנופיות הערביות והרגעת הארץ, ובאימון מפקדי ההגנה בשיטות לחימה חדשות.
השאלה הבאה

14. תכנית בילטמור
- תכנית ציונית שהתקבלה בכנס מנהיגים ציונים במלון בילטמור בניו-יורק בתקופת מלחמת העולם השנייה.
- עיקריה: "הצהרת כוונות" של התנועה הציונית לאחר המלחמה.
- התביעות היו: לכונן קהיליה יהודית בארץ ישראל. פתיחת הארץ לעליית יהודים ומתן סמכויות נרחבות לסוכנות היהודית.
השאלה הבאה

15. גוש עציון
- הוקם במסגרת רעיונות של הקמת התיישבות גושית.
- הגוש הוקם בהרי חברון והיו בו 4 יישובים (3 דתיים: כפר עציון, משואות יצחק, עין צורים ויישוב אחד חילוני - רבדים).
- הגוש הותקף רבות על ידי ערביי הסביבה, והם גם גרמו לניתוק הגוש מירושלים.
- הקשר עם תושבי הגוש היה באמצעות שיירות שהמפורסמת שביניהן היא שיירת הל"ה.
- הגוש נפל ערב הכרזת המדינה (ד' אייר תש"ח, 13/5/48).
השאלה הבאה

16. תכנית מדגסקר
- הועלתה על ידי הנאצים בקיץ 1940 (אחרי כיבוש צרפת). התכנית הייתה לגרש את כל יהודי אירופה לאי מדגסקר שהיה בשלטון צרפת.
- על פי התכנית, היהודים יהיו מנותקים מן העולם בפיקוח גרמני מלא.
- התכנית נגנזה אחרי שהיטלר נוכח לדעת שהמלחמה לא תסתיים בקרוב.
השאלה הבאה

17. איינזצגרופן (עוצבות המבצע)
- עוצבות מבצע נאציות של האס.אס., שליוו את הצבא הגרמני במלחמה כדי "לטהר את השטר מיסודות עוינים".
- במהלך פלישת גרמניה לברית המועצות ביצעו רצח המוני של היהודים (ירי המוני בבורות וביערות).
- הרצח ההמוני נעשה בשיתוף פעולה עם תושבים מקומיים (ליטאים, ביילורוסים וכו').
השאלה הבאה

18. "צעדות המוות"
- בסוף שנת 1944, עם התקרב בנות הברית, פקד הימלר להפסיק את ההשמדה במחנות ולהצעיד את אסירי המחנות במזרח אירופה לעבר גרמניה.
- צעדות אלה נמשכו ימים רבים בתנאי דרך קשים ובאקלים קשה.
- רבים מהאסירים גוועו בדרך או הוצאו להורג בידי מוביליהם.


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל