נושאים בתולדות עם ישראל

לבתי ספר דתיים, יחידת לימוד אחת
שאלון מספר 913091 - קיץ תשס"ג 2003

בשאלון זה ארבעה נושאים:
נושא ראשון: יהודי המזרח
נושא שני: תקופת בית שני
נושא שלישי: הקהילות היהודיות בימי הביניים
נושא רביעי: החסידות

בחר בשני נושאים שלמדת, ובכל נושא ענה על שתי שאלות; סה"כ - ארבע שאלות.


נושא ראשון: יהודי המזרחאם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 3-1.

שאלה 1
כלכלה
א. הצג שני גורמים שהשפיעו על בחירת המקצועות שמהם התפרנסו היהודים בארצות האיסלאם לפני חדירת המעצמות.

ב. כיצד השפיעה חדירת המעצמות על המקצועות שמהם התפרנסו היהודים בארצות האיסלאם? הבא שני הסברים.

ג. במהלך המאה ה- 20 הגבילו השלטונות את היהודים, בכמה מארצות האיסלאם, מלעסוק במקצועות מסוימים.
הסבר שני גורמים להגבלות אלה.

שאלה 2
משפחה

א. ציין שלושה ביטויים לליכוד המשפחה בחברה היהודית בארצות האיסלאם.

ב. ציין שני מאפיינים של קשרי הנישואין בארצות האיסלאם, והבא שני הסברים למאפיינים אלה.

ג. ציין תקנה אחת בנוגע למעמד האישה ותקנה אחת בנוגע לסעודת הנישואין, והסבר מדוע הותקנה כל אחת מתקנות אלה.

שאלה 3
הזיקה לארץ ישראל
א. מדוע היה חשוב ליהודים בארצות האיסלאם לשלוח תרומות ליהודי ארץ ישראל? פרט שלוש סיבות.

ב. ציין שלוש פעולות של השד"רים בקהילות בארצות האיסלאם, מלבד איסוף כספים.

ג. הסבר שיקול אחד של החכמים בארצות האיסלאם בעד החובה לעלות לארץ ישראל ושיקול אחד נגד חובה זו.נושא שני: תקופת בית שני


אם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 6-4.


שאלה 4
הורדוס
א. הצג שני גורמים שהביאו לידי חיזוק מעמדו של בית אנטיפטרוס ביהודה, לפני מינוי הורדוס למלך.

ב. מדוע ראה הורדוס בכהונה איום על שלטונו?
הצג פעולה אחת שעשה הורדוס כדי לפגוע בכהונה.

ג. הצג שני מפעלי בנייה של הורדוס, וכתוב מה הניע אותו להקים כל אחד מהמפעלים שהצגת.

שאלה 5
ערב המרד הגדול
א. פרט שתי סיבות להתנגשויות בין היהודים לנכרים בתקופת הנציבים האחרונים, והצג את הטענה של כל צד בסכסוך בקיסריה.

ב. הצג שלושה מהנימוקים שהעלה אגריפס השני כדי לשכנע את העם שלא למרוד ברומא.

ג. המורדים סברו כי העיתוי של המרד מחזק את הסיכוי להצלחתו.
הבא סיבה אחת לסברה זו.

שאלה 6
תוצאות החורבן
א. חורבן המקדש גרם לתחושה שנותק הקשר בין העם לאלוקיו.
הבא הסבר אחד לתחושה זו.

ב. הצג שתי תופעות של שינוי בחברה היהודית בעקבות החורבן.

ג. לאחר החורבן הנהיגו הרומאים שינויים בתחומים שונים.
ציין שינוי אחד בניהול הפרובינקיה יהודה ושינוי אחד בזכויות היהודים.
מהי הסיבה לכל אחד מהשינויים שציינת?נושא שלישי: הקהילה היהודית בימי הביניים


אם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 9-7.


שאלה 7
המבנה החברתי של הקהילה
א. מדוע בדרך כלל הייתה התערבות השלטונות בחיי הקהילה בלתי רצויה לקהילה, ובאיזה מקרה הייתה התערבות השלטונות רצויה לקהילה?

ב. ציין את השכבות החברתיות שנמנו על הנהגת הקהילה, והצג הסבר אחד להסכמת הקהילה להנהגה זו.

ג. מהי ההצדקה לפטור תלמידי חכמים מתשלום מס לקהילה, ואיזו הגבלה הטילו חכמים על מתן פטור זה?

שאלה 8
סמכות הקהילה והכרעות הרוב
א. כיצד הרחיבו חכמי ימי הביניים את משמעות העיקרון התלמודי "הפקר בית דין הפקר"?

ב. ליד החוף טבעה אנייה ובמחסניה מטבעות זהב. מנהיגי הקהילה קבעו שכל מטבע מהאנייה שימצא חבר קהילה, יוחזר לבעל המטבעות (בסתירה לכתוב במשנה).
מהי הבעיה שהתעוררה בקהילה בעקבות קביעה זאת, ומה הייתה התשובה של החכמים לבעיה זו?

ג. הצג שתי דעות של חכמים בנוגע לזכות של הרוב לכפות את דעתו על המיעוט, והצג תנאי אחד שבו הגבילו חכמים את כפיית דעת הרוב.

שאלה 9
מוסדות הקהילה
א. הצג שתי סיבות לריבוי מוסדות ציבור בקהילה.

ב. הבא דוגמה אחת למעורבות הקהילה בפיקוח על החינוך ודוגמה אחת למעורבות הקהילה במימון צורכי החינוך.

ג. כיצד סייע החרם שהטיל בית הדין לחיזוק חיי הקהילה?
הצג תפקיד נוסף של בית הדין מלבד ענישה.נושא רביעי: החסידות


אם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 12-10.


שאלה 10
התפשטות התנועה החסידית
א. מדוע נמשכו אנשים רבים לחבורתו של הבעש"ט? הבא שתי סיבות.

ב. מה הייתה התרומה של ר' יעקב יוסף מפולנאה, ומה הייתה תרומת המגיד ממזריטש (ר' דב בער) לתנועה החסידית?

ג. הסבר גורם אחד להצטרפות תלמידי חכמים לתנועת החסידות.

שאלה 11
העדה החסידית
א. הצג שני הבדלים בין הקהילה המסורתית לעדה החסידית.

ב. הבא שתי סיבות למנהג של החסידים לתרום כספים לצדיק.

ג. הסבר את הקשר בין הרעיון של "מלוא כל הארץ כבודו" ובין עקרון השוויוניות, והבא שתי דוגמאות שמבטאות את עקרון השוויוניות בעדה החסידית.

שאלה 12
חסידים ומתנגדים
א. הצג שתי סיבות להתנגדות לחסידות בתחום הרעיוני ו/או החברתי.

ב. ציין שניים מביטויי ההתנגדות לחסידות בתקופת הגר"א.

ג. הסבר חידוש רעיוני וחידוש שמוסדי שגיבש רבי חיים מוולוז'ין בהשפעת תנועת החסידות.