ינימי ץרא

ךילרא 'ח באז

תוילגתו םירקחמ ץבוק "...השנמו ןימינב םירפא ינפל..."
ה"משת םילשורי ,תירוטסיה-היפרגואיגב

(תורעה אלל ספדנ)
:ןכותה
היעבה תגצה
ןורתפל תועצה
ל"נה תועצהה תייחד
דוסי תוחנה - ןורתפ תעצה
הדיחה ןורתפ
"ץרא"
"ינימי ץרא"
"םירפא ץרא"
?ינימי ץראב - הליש
הנקסמ

- דחאה .עשוהי רפסב תורוקמ ינש ןיב הריתס ןיבהל שי דציכ ריבסמ רמאמה :ריצקת
,טבשה תלחנל ץוחמ תואצמנה םירע ןהבו ןימינב ירע תמישר - ינשהו ןימינב תלחנ לובג רואית
.םירפא תלחנב

ןימינב לובג ,ןימינב תלחנ ,ינימי ץרא :חתפמ תולימ

ןימינב ירע ויה םאה :הדיח ונינפב םיגיצמ ח"י עשוהיב טבשה -ירע תמישרו ןימינב לובג
הדיח ?הל הצוחמ אמש וא ,ןימינב תלחנ םוחתב רוצחו ןומר ,לא -תיב ,הרפע - תוינופצה
.הנורתפו

היעבה תגצה
ולובג תא םג הווהמה , (הז לובג לש יחרזמה וקלח קויד רתילו) ןימינב לש ינופצה ולובג
ןימינב לובגבו ז"ט עשוהיב םירפא לובגב :תומוקמ ינשב עשוהיב ןייוצמ םירפא לש ימורדה
.ח"י עשוהיב

:ב -א ,ז"ט עשוהי
רהב וחירימ הלוע רבדמה החרזמ וחירי-ימל וחירי ןדרימ ףסוי ינבל לרוגה אציו"
."תורטע יכראה לובג לא רבעו הזול לא -תיבמ אציו לא -תיב

:גי -אי ,ח"י עשוהי
לובגה הלעו ןדריה ןמ הנופצ תאפל לובגה םהל יהיו ...ןימינב ינב הטמ לרוג..."
.ןוא-תיב הרבדמ ויתואצות (ירק ,ויהו) היהו המי רהב הלעו ןופצמ וחירי-ףתכ לא
-תורטע לובגה דריו לא -תיב איה הבגנ הזול -ףתכ לא הזול לובגה םשמ רבעו
." . . .רדא

לובגה וק ח"י 'והי פ"ע .זולל םשמו לא-תיב לא רהה ךרד וחירימ לובגה וק רבוע ז"ט 'והי פ"ע
ונדמל ,ב ,'ז עשוהימ . (זול ףתכ) זולל םשמו ןוא -תיב רבדמ לא רהה ךרד וחירי (ףתכ)מ רבוע
- "לא -תיבל םדקמ ןוא -תיב םע רשא יעה" - הל ךומסבו לא -תיבל חרזממ תאצמנ ןוא -תיבש
המו .זול -לא -תיב - ןוא תיב רבדמ - רהה - וחירי :אוה דחא - ןאכ ןייוצמה לובגה וק רמולכ
."רחא םוקמב םירישעו דחא םוקמב םיינע הרות ירבד" תניחב הז םילשה הז ריסחהש

- ח"י עשוהי ףוסב ןימינב ירע תמישר היוצמ הלאה לובגה -וק ינויצ תמועל

.ץיצק קמעו הלגח -תיבו וחירי םהיתוחפשמל ןימינב ינב הטמל םירעה ויהו"
ירק) ינומעה רפכו .הרפעו הרפהו םיועהו .לא -תיבו םירמצו הברעה-תיבו
.תוראבו המרהו ןועבג .ןהירצחו הרשע םיתש םירע עבגו ינפעהו (הנומעה
איה יסוביהו ףלאה עלצו .הלארתו לאפריו םקרו אצמהו הריפכהו הפצמהו
ןימינב ינב תלחנ תאז ,ןהירצחו הרשע עברא םירע תירק תעבג םלשורי
.(חכ -אכ ,ח"י עשוהי) ."םתחפשמל

תאש ףא ןכתי .ונימי לש ןיתיבבו הבייט -אב םירקוחה לכ לע לבוקמ לא -תיבו הרפע לש ןייוהז
רוזיאב םירמצ ףא ילואו ,תשדחתמה הרפעל ברעממ הנע -רפכ 'רחב תוהזל שי הנומעה -רפכ
ןיוצמה ינופצה ולובגל ןופצמ אצמנ ,וז המישרב םיונמה ןימינב ירעמ קלחש ,אוה רורב רבד .הז
.םיקוספב

?וז הריתס בשייל ןתינ דציכ

ןורתפל תועצה
:ןהבש תוינוציקה יתש תא ןייצנ .תונוש תועצה ולעהו ,וז הלאשב םירקוחה וטבחתנ תובר

ירע תמישר לש הרובח ןמז ןיבל ןימינב לש לובגה וק לש ורובח ןמז ןיב דירפמ יאלק
,ודכנ היבא ימיל םירעה תמישר תאו המלש ימיל סחיימ אוה לובגה וק תמישר תא .ןימינב
הוותמ אוה לובגה וק תא .(טי ,ג"י ב"יהבד) לארשי-תכלממ לש המורדב םיחטש שבוכ הלהשכ
חטשב הפצמהו םירמצ ,לא-תיבו הרפע תא ריתומ אוהשכ הקרובו סמחמ םירפכל םורדמ
.םירפא תלחנ

לילכהל שי ןימינב ירע תאו ,ןה תחא הפוקת תונב תומישרה יתשש רובס רוצילא ותמועל
-וחירי שיבכל ליבקמב ,הנופצ קחרה לובגה וק תא הוותמ אוה ךכ םשל .ותלחנ םוחתב
םייברעמה היתודרומו רוצח -רה תגספ , (הבייט -א) תיארקמה הרפע ךרד ,םויה לש הללאמר
.(ןיתיב) תיארקמה לא -תיב לש

ל"נה תועצהה תייחד
:ונילע תולבוקמ ןניא ןהיניבש תועצוממה תועדה ןכו ,ולא ןורתפ -תועצה יתש

תדמוע ,וחירימ וכולה ךרדב לא -תיבל ןופצמ בר קחרמ לובגה וק תא הקיחרמה רוצילא תעצה
-תיבל (!)חרזממ תרכומו העודי וז ןוא -תיב ."ןוא -תיב הרבדמ" - ב"י ח"י 'והיב ןויצל הריתסב
הארנש יפכ .הנופצ לובגה וק תא - ןאכ אקווד - קיחרהלו הז רוקממ םלעתהל םעט ןיאו לא
ינבש םירובס ונא םגש פ"עא) לובגה -וק תמישרו ןימינב ירע תמישר ןיב רשק חרכהב ןיא ןלהל
.(ןה דחא ןמז

לש םרובח ןמזב דירפהל ונילע לבוקמ אל - תישאר .םיתשב תוחדל ונל הארנ יאלק תעצה תא
לש ותנעט רקיע - תינש .דחא ןנמז - תומישרה יתש .םירע תמישרו לובגה וק - תומישרה יתש
תגשומ יתלבו דיתעל הפיאש ןהב ןיאו תמייק תואיצמ לע קר תוססבתמ הלא תומישרש - יאלק
םירע הכותב תללוכ (אמ -מ ,ט"י 'והי) ןד ירע תמישר :םיבותכ -לש -םמצע ךותמ תרתסנ -
הווה .(םש) "...םהמ ןד-ינב לובג אציו" - ודיצב ורבוש .םהב ובשי אל םלועמ ןד-ינבש תומוקמו
.םיגשומ -אל הפיאשו דועי םע דחי תמייק תיבושי-תואיצמ תברועמ םיטבשה תולובגבש רמוא

דוסי תוחנה - ןורתפ תעצה
:ונתעצה ססבתת ןהילע תויסיסב -תודוקנ רפסמ ןייצנ

,הבייט -א - הרפע :ונילע םג םילבוקמ םירקוחה בר לע םילבוקמה םייפרגואיגה םייוהזה
םיכלוה ונא דחא יוהיזב .הבצנ-א-לת-הפצמ ,(רוצח רה) רוצע לב'ג - רוצח היתיב - לא-תיב
- יעה .ןיתיב -לא -תיבל חרזממ ןאובד -ריד י"ע לת-א 'רח - ןוא-תיב ;ץנירג מ"י תובקעב
.ןאובד -ריד רפכה םוחתב

ותאצב בקעי ןל וב םוקמה תא תנייצמ "לא -תיב" ."זול" ןיבל "לא -תיב" ןיב לידבהל שי" . ב
,הז רתא ."לא -תיב אוהה םוקמה םש תא בקעי ארקיו" (טי -י ,ח"כ 'רב) עבש -ראבמ
-ירע תמישרב - "לא-תיב" - אוה הנמנ ןכלו ,ןימינב תלחנב אצמנ תרחואמה תרוסמב שדקתהש
,"לא-תיב" לארשי יפב הארקנ בקעי רחאל קרש ,תינענכה ריעה לש המש אוה "זול" .ןימינב
ריעה םש זול םלואו" - ריעה ."זול" - וכ ,'א םיטפושב ןיידע - תארקנ איה היבשות יפב ךא
.(וכ-בכ ,'א םיטפוש) הושבכש םה ףסוי-ינבו התיה םירפא תלחנב ,"םוקמה" אלו ,"הנושארל
תפוקת לכ ךרואל לארשי -תכלממ -םורדל ןויצ -תדוקנכ תשמשמ םירפא לש המורדב וז ריע
.הכולמה

- ןימינב ירע תמישרו (ח"ל 'והי) ןימינב ןופצבו (ז"ט 'והי) םירפא םורדב - לובגה וק תמישר
.דחא הנקב ולעי םיקוספה לכש ךרדב שרפל שי "הרואכל הריתס"ה תא .ןה דחא ןמז תונב

דחמ תמייק תואיצמ תוגיצמ עשוהי רפסב םהירעו םיטבשה -תולובג לש תומישרה
ןופצב השנמ דעו םורדב הדוהימ - רהב .םיקמעל רהה ןיב לידבהל שי" .ךדיאמ דיתעל הפיאשו
םיקמעב .תמייק תואיצמ תופקשמ תומישרהו (יויח ,יסובי ,םירכנ יזוכר טעמו) לארשי ובשי -
תומישרהו (דל ,'א 'פוש - "קמעל תדרל ונתנ אלו") םירומאהו םינענכה ובשי (לאערזי ,הלפש)
- יוטיב ידיל האב - רהב ותלחנש ןימינבב יכ ונל הארנ .דיתעל הפיאש ,ןקלחב ,תונייצמ
.דיתעל הפיאש אלו תמייק תואיצמ אקוד - וירעו ויתולובג תמישרב

הדיחה ןורתפ
סנכנ אלו) טעמכ רשי-וקב רבוע - ח"יו ז"ט - עשוהיב ראותמה לובגה וק ,ליעל ונייצש יפכ
לע זול -לא-תיב דעו העקבבש וחירימ (ונניינעל תורישי תועגונ ןניאש ,תונושה תועצהה יטרפל
ילואו (?) םירמצ ,לא תיבו הרפע תא - ןימינבל ץוחמ - ול ןופצמ ריתומ הז לובג וק .רהה -בג
ןומרה עלס - ןומר תא ןימינב לש הז לובגל ןופצמ ,םיריכמ ונא תרחואמ הפוקתמ .הנומעה רפכ
לובגה וק) תומישרה יתשש שארמ ונחנה םא .(גל ,א"י הימחנ) רוצח תאו (המ ,'כ םיטפוש)
?וז הריתס לכלכל ןתינ דציכ ,הפוקתה התוא תונב (ןימינב-ירעו

ותאצב ,לואש רבע וב רוזאה טוריפ עיפומ ןאכ .תונותאה רחא לואש עסמב ץוענ ןורתפה שרש
.םירפא -רה ןווכל ןימינבבש עלצמ - ויתונותא ודבא ,הארנכ ,הב-ריבא לש וריע עלצמ

ןיאו םילעש ץראב ורבעיו ואצמ אלו השילש ץראב רבעיו םירפא רהב רבעיו"
. (ה -ד ,'ט א"מש) "...ףוצ ץראב ואב המה .ואצמ אלו ינימי ץראב רבעיו

:תאזכ הרוצב רואיתה תא ךורעל שי הארנה לככ

םירפא רהב רבעיו..." -
ואצמ אלו - השילש ץראב רבעיו
ןיאו - םילעש ץראב רובעיו
ואצמ אלו - ינימי ץראב רבעיו
"...ףוצ ץראב ואב המה

:ךכ וניבהל שיו

עברא - ךשמהב עיפומ תרתוכה לש הטוריפ .עטקה לכל תרתוכ אוה "םירפא רהב רבעיו"
.םירבוע םה ןהב תוצרא

"ץרא"
תנייצמ ןאכ הרשקהב "ץרא" ןיא .זוחמ וא ץרא לבח ,המדא -חטש ןייצל האב ,ןאכ ,"ץרא"
,'ב 'והי) "וחירי תאו ץראה תא ואר וכל" - ךל האנ המגוד .זוחמ קר אלא הלוכ ץראה לכ תא
םג ךכ .דבלב "וחירי ץרא" תא אלא ץראה-לכ תא לגרל םילגרמה תא חלוש וניא עשוהי .(א
,ץראה תא ולגרו ולע רמאל םהילא רמאיו ...יעה וחירימ םישנא עשוהי חלשיו" :יעה תמחלמב
,ץראה -לכ תא לגרל םיכלוה םילגרמה ןיא ןאכ םג .(ב ,'ז 'והי) 'יעה תא ולגריו םישנאה ולעיו
ךכל תשמשמה הלמהו ץראה -ייברע ןיב םויה דע ץופנ הז שומש .הדבל "יעה ץרא" תא אלא
."אחירא-צרא" איה "וחירי ץרא" .(דרא :ירק) "צרא" איה

,ט א"למ) "לובכ ץרא" - המשב ןייוצמה רפכל וא ריעל ביבסמ חטש "ץרא"ה תנייצמ םיתעל
תא ,הארנה יפכ ,תנייצמ - "השילש ץרא" ונינפלש עטקבו , (ח ,ד"י 'והי) "חופת ץרא" (גי
חרזמ -םורדב השפחל שיו וחיריל הרושק וז ריע .(במ ,ד ב"למ) "השילש לעב" ביבסש חטשה
.ןדריה -תעקבב חרכהב אל יכ םא ,םירפא -רה

םירפא ץרא" - טבש וא החפשמ תררוגתמ ובש זוחמ וא המדא-חטש "ץרא"ה תנייצמ םיתעל
הארנכ ,וז ."ףוצ ץרא" ונינפלש עטקבו (כ ,ו"ט א"למ) "ילתפנ ץרא", (ב ,ד"ל 'בד) "השנמו
ץרא"בש "המר" ריעהו (א ,'א לאומש) לאומש לש ויתובאמ ,ףוצ לש ויאצאצו וינב לש "םצרא"
."םיפוצ-םיתמר" תארקנ "ףוצ

"ינימי ץרא"
?"םירפא -רה"ב לואש -עסמבש "ינימי ץרא" יהמ ונתלאש ןאכו

וז ןיא .אקווד "םירפא רה"ב ,אקווד "ינימי ץרא"כ איה תנייוצמ ירהש - "ןימינב ץרא" וז ןיא
.םירפא -תלחנ םוחתב אלא ןימינב תלחנ םוחתב "ץרא"

- ויבשותש םירפא םוחתב זוחמכ "םירפא רה"בש "ינימי ץרא" תא עיצהלו תוסנל ונל הארנ
ץרא"בש אוה ,יאדול בורק .ןימינב לש וחטשב אלו םירפאב זוחמ והזש שגדוי .ןימינב ינב
ךא ןימינב -ירע ןיב תויונמה םירעה ןתוא תוזכורמ - םירפא - ןימינב לובגל ןופצמ - וז "ינימי
תאו לא-תיב תא ,רוצח תאו הרפע תא לולכל שי "ינימי ץרא"ב .ינופצה ולובגל ןופצמ תוהוזמ
.םירמצ תא ףא ילואו הנומעה-רפכ

םיחרוב הילא (ןומר םויכ) ןומר עלס-ןומר תא םג "ינימי ץרא"ב םירעה תמישרל ףרצל שי ןכ
לובגל ןופצמ תנכוש וז ןומר םג .(זמ ,'כ 'פוש) "העבגב שגלפ" השעמב ןימינב-יטילפ תואמ -שש
."םירפא רה"בש "ינימי ץרא"ב רמולכ םירפא -ןימינב"םירפא ץרא"
,ןימינבל ןופצמ אצמל רשפא ,רחא טבש ימוחת ךותב ,דחא טבש ינב םיבשותל תפסונ המגוד
םירפאל הלאה םירע" - םירפאב ףאו .(אי ,ז"י 'והי) "...רשאבו רכששיב השנמל יהיו" :השנמב
לכ השנמ ינב תלחנ ךותב םירפא ינבל תולדבמה םירעהו" .(ט ,םש ,םש) "...השנמ ירע ךותב
.(ט ו"ט ,םש) "...ןהירצמו םירעה

טפושה לש ותרובק םע םיעמוש ונא השנמ םוחת ךותב הנכשש - םירפא לש - תחא ריע לע
- ינותערפה ללה ןב ןודבע

,ב"י םיטפוש) "יקלמעה-רהב םירפא ץראב ןותערפב רבקיו ,ינותערפה ללה ןב ןודבע תמיו"
- הנק לחנל ןופצמ אצמנ הז רפכ .םכשל ברעמ -םורדמ התערפ רפכב ההוזמ וז ןותערפ .(וט
...לחנל ןופצמ השנמ לובגו ...לחנל הבגנ הנק לחנ לובגה דריו" ןייוצמכ ,השנמ תלחנ םוחתב
ףא ."םירפא ץראב ,ןותערפב" רדגמ אוה ךא , (י -ט ,ז"י 'והי) "...השנמל הנופצו םירפאל הבגנ
- םירפא ץרא" ךכ ,"םירפא רה" ךותב ןימינב ינב - ינימי צרא - "ינימי ץרא" ומכ - רמאנ ןאכ
."השנמ לובג" ךותב םירפא ינב - םירפא צרא

תועלבומכ אלא ,ןה-ןטבש םוחתב תורג ןניא תויטבש תודיחיש - וז העפותש ,ןכ םא ,ונאצמ
השנמ ךותב םירפא ינב , ("ינימי ץרא") םירפא ךותב ןימינב ינב לצא היוצמ ןהל ןופצמש טבשב
תודיחי םגו ןכתי .("...השנמל יהיו") רשאבו רכששיב השנמ ינבו ,("םירפא ץרא"ו "תולדבמ")
-ןופצה ולובגב "יטלפיה" ,"יכראה" :לארשי -יטבש תולובג ןיב וררוגתה תוירכנ תויטבש
.םירפא - ןימינב לש יברעמ

?ינימי ץראב - הליש
ונא רזעה -ןבא תמחלמ לש הפוסב .הליש תא םג ףרצל ,ילוא ,שי םירפא רהב ינימי -ץרא ירעל
- הלישל אבה רשבמה תא םיאצומ

לע המדאו םיעורק וידמו אוהה םויב הליש אביו הכרעמהמ ןימינב שיא ץריו"
(בי ,'ד ,א"מש) "...ושאר

שיגדהל בושח ךא ,הליש-בשות אלו ,היה ברח -טילפ ,רשבמה ,הז ןימינב שיאש רמול רשפא
.הלישבש ןכשמה יתרשממ ,יול -שיא ונניא םגו ,ומוחתב הלישש םירפא -שיא ונניא רשבמהש
-שש ךותמ םייתאמ םהל ואשנ "העבגב שגלפ" רחאל יכ ןייוצי .ןימינב-ינבמ אקווד אוה שיאה
לא - תוהמאה דצמ - זאמ סחיתמ ןימינב טבשמ שילש :הליש-תונבמ םישנ ,ןימינב ינב תואמ
-ינב םיאצמנ הלישב פ"כע ?"הלישב 'ה גח"ל םדוק הלישב ןימינב-ינב וררוגתה אמש !הליש
.ןימינב

- ב"ע ח"יק םיחבזב ל'זח -ירבדמ איבנ הנומתה תמלשהל

- לארשי לע הניכש התרש תומוקמ (עבראב) השלשב יבר רמא ימיד בר אתא יכ"
רמאדכ ...ןימינב קלחב אלא התרש אל ןלוכבו םימלוע תיבו ןועבגו בונב הלישב
לש וקלחל ףסוי לש וקלחמ תאצוי התיה העוצר ימנ אכה ...אנינח רב אמח יבר
"...ןימינב

"קלח"ב ריעכ - הבש ןכשמה תוחפל וא - הליש תא ושפת ל"זחש ,ןאכ ארמגה ןמ הארנה
"העוצר"ב הרושקה "ףסוי לש וקלח"ב ריעכ - שרופמב - אלא ולש-ותלחנב ריעכ אל ךא ,ןימינב
ךותב "ינימי ץרא" לש התועמשמ תא ,ונומכ ,וניבה ל"זחש אלא תאז ןיא ."ןימינב לש וקלח"ל
."העוצר" הוניכש אלא "םירפא רה"

הנקסמ
:וננוידמ ונל הלועה

תא ןיבהל שי כ"פעא ,תחא הפוקת -תונב ןה טבשה ירע תמישרו ,ןימינב לש לובגה -וק תמישר
תורמל .(טבשה םוחתב ןימינב-ירע תא לולכל מ"ע) וכלהמ תא תוועל אלו וטושפכ לובגה -וק
המישרה לש הטושפכ - ןימינבל תוסחיתמ ןה - רחא טבשל תוסחיתמ ולא םירע ןיא תאז
הרפע .םירפא לש ןולח ךותב ןימינב-ירע ןה ןימינב לובגל ןופצמש הלא ,ןקלח ךא ,עשוהיב
םירע םירמצ ףא ילואו (המודקה) לא-תיב ,הנומעה -רפכ ,רוצח ,ןומר , (תשדחתמהו המודקה)
תערתשמ "העוצר" ל"זח יפב היורקה ,וז "ינימי ץרא" ."םירפא רה"בש "ינימי ץרא"ב ןה
.םירפא -תלחנ בלבש הלישל דע הנופצ קחרה
            ארץ ישראל