םינועבגהו ירטמה תחפשמ

ךילרא 'ח באז

תוילגתו םירקחמ ץבוק "...השנמו ןימינב םירפא ינפל..."
ה"משת םילשורי ,תירוטסיה-היפרגואיגב

תורעה אלל ספדנ

:ןכותה
ירטמה תחפשמ
םינועבגהו...
חפסנ
(שרדה ךרד לע) "ירטמ" םשה תועמשמל

םינועבג ,ירטמ ,לואש ,ןימינב :חתפמ תולימ

ןכ ומכ .ךלמה לואש לש ותחפשמ - ירטמה תחפשמ יהימ הלאשב קסוע רמאמה :ריצקת
םרוזיפ תא ריבסמו ,לואש לש ותחפשמ ינב וררוגתה םהב םירעה לש םייוהיז תא רמאמה ןחוב
.ןימינב טבש לש הירוטסהה ללגב


ירטמה תחפשמ .א
לארשי יטבש לכ תא לאומש ברקיו" - ןימינב טבשל תסחיתמ ,לארשי ךלמ לואש לש ותחפשמ
"...ירטמה תחפשמ דכלתו ותחפשמל ןמינב טבש תא ברקיו" - טורפ רתיבו ,"ןמינב טבש דכליו
ףסונ םוקמב ,וז הרוצב ,הרכז אב אלש ,וז ירטמ -תחפשמ איה ימ .(בכ-אכ ,'י 'א לאומש)
?ך"נתב

.הררוגתה ןכיהו ,ירטמה תחפשמ איה ימ ןוחבל הסננ

המוד וא בורקה םש לכ רכזנ אל ,(אכ ,ו"מ תישארב) םירצמל םתדיריב םייונמה ןימינב-ינב ןיב
ןינמב םג ."דראו םיפחו םיפמ שארו יחא ןמענו ארג לבשאו רכבו עלב ןמינב ינבו" - "ירטמ"ל
,תוחפשמל םתקולחב םיטבשה םיעיפומ וב ,(מ -חל ,ו"כ רבדמב) באומ -תוברעב לארשי-ינב
תחפשמ לבשאל יעלבה תחפשמ עלבל םתחפשמל ןמינב ינב" - "ירטמ"ל המודה החפשמ ןיא
יהיו .ימפוחה תחפשמ םפוחל ימפושה תחפשמ םפופשל ימריחאה תחפשמ םריחאל ילבשאה
ןושארה ןינמב םיאישנה תומשב םג ."ימענה תחפשמ ןמענל ידראה תחפשמ ןמענו דרא עלב ינב
ןמינבל" - םילגרמב ןכו ,וז החפשמל זמר ןיא - "ינעדג ןב ןדיבא ןמינבל" - (אי ,'א רבדמב)
זמר ןיא ,ץראל םתסינכ םע ,רתוי רחואמ הנש םיעברא םג .(ט ,ג"י רבדמב) "אופר ןב יטלפ
ןב דדילא ןמינב הטמל ...ץראה תא םכל ולחני רשא םישנאה תומש הלא" - החפשמה םשל
.(אכ ,ד"ל רבדמב) "ןולסכ

שיא יהיו" - ותחפשמ לש האצומל זמר לכ ןיא ,לואש לש ויתובא תומש ןיב םג - ךכמ רתוי
.(א ,ט 'א לאומש) "...ינימי שיא ןב חיפא ןב תרוכב ןב רורצ ןב לאיבא ןב שיק ומשו ןימינבמ
לכ ןיא (אי-א ,'ז 'א) םימיה -ירבדב ןימינב טבש לש סחיה תמישרב - רתוי תרחואמ הפוקתב
םימיה -ירבדב) 'ח קרפב ןימינב ינב לש םיברה תומשה ןיב וליפא .וז היעב רותפל לוכיה זמר
.הז ןינעב זמר ןיא ('א

לע ,ילוא ,םיסחיתמה ,הפוקתה התוא ינב ,םיפסונ םישנא םירכומ ארקמה ןמ - ךכמ רתוי
ינשה ונב - רכב לש ותחפשמל ,ילוא ,סחיתמה) ירכב ןב עבש :הרורב הרוצב םתחפשמ תובא
ונב ארג לש ותחפשמ לא ,ילוא ,סחיתמה) ארג ןב יעמשו (תישארבב המישרה פ"ע ןימינב לש
אוה יעמש ,םנמא .(םימיה-ירבדב המישרה פ"ע ,ודכנ וא ,תישארבב המישרה פ"ע ,ןימינב לש
לש רשק ןאכ היה הארנה לככו ,"לואש תיב תחפשממ" ,ונממ קוחר ךא ,לואש תחפשממ
.יטבשה ךותב ןיאושנ

םיבותכה תא ונילע תוועל תוסנמה תועדה תא לבקל ןיא .החותפ ראשת וז הלאשש הארנכ
לכ ןיא ונלש-וניתורוקממ .ב"ויכו "ירכבה"ל "ירטמה" תא ךופהלו ,םיקוספב םישובש אוצמלו
.לואש יבא שיק תחפשמ לש האצומ רוקמל ונליבויש זמר

ררוגתה (לאועי/רנ/לאיבא) לואש לש ובס ?ירטמה תחפשמ ,לואש לש ותחפשמ הררוגתה ןכיה
לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו הכעמ ותשא םשו ןועבג יבא ובשי ןועבגבו" - ןועבגב
לש המוקמ .(גל -טכ ,'ח 'א םימיה -ירבד) "...לואש תא דילוה שיקו שיק תא דילוה רנו...בדנו
ץראב - תשדחתמה ןועבגל חרזממ ,בי'ג-לא יברעה רפכל ךומסה לודגה לתב :עודי - ןועבג
.םילשוריל ןופצמ ,ןימינבבש םינועבגה

עלצ - ןימינבב תרחא ריעב אלא ,ןועבגב ,ויבא לש וריעב ררוגתה אל - שיק - לואש לש ויבא
- ודכנ ןתנוהיו ונב לואש תומצע םג הב ורבקנ רתוי רחואמו ,רבקנ אוה וז ריעב .(ערלמב)
,א"כ 'ב לאומש) "...ויבא שיק רבקב עלצב ןמינב ץראב ונב ןתנוהיו לואש תומצע תא ורבקיו"
.ןשקבל ורענו לואש ואצי ןאכמו ,לואש יבא שיקל תונותאה ודבא ,עלצב ,ןאכ יכ חינהל שי . (די
,אלא ,ויבא לש וריע ,עלצל רזח אל ,ודוד יפמו לאומש יפמ ,ןאצמיה רבד לואשל עדונשכ
תמישרמ ,רבכמ הז העודי ,עלצ .("לואש-תעבג" םימיל) "ןימינב-ינב תעבג"ל ,ולש-וריעל
ףלאה עלצו...םהיתוחפשמל ןמינב ינב הטמל םירעה ויהו" - (זכ) ח"י עשוהיבש ןימינב-ירע
...עודי ונניא - עלצ לש המוקמ ךא ."...םלשורי איה יסוביהו


ילוא) םישנא לש םמשב םיארקנה תומוקמו םירע לש תומש ןימינבב ורמתשנש םשכ ,םלוא
לש המש רמתשנ ךכ , (דועו אצומ ,תמלע ,תומזע - תוחפשמה תובא םשב וא םהידסימ םשב
.צ.נ ,הריפכ לא 'רח) הריפכה - םינועבגה -ירעמ תחאל ךומס ,ןימינב -ץרא בלב .לואש תחפשמ
.ירטמ לא תברח - םשב הנטק הברח תאצמנ ,(UTM 69945238 ,לארשי" תשר 16021366


(חרזממ יללכ טבמ) ירטמ -לא תברח

-הריפכה לא ירטמלא 'רח לש התברק (UTM 69875246 ,לארשי-תשר 15951385 .צ.נ)
- לואש לש לודגה ואטחל ןכו ,ןועבג ,לואש לש ובס לש וירוגמ םוקמל ונתוא תרשקמ תינועבגה
לאו לואש לא 'ה רמאיו ,'ה ינפ תא דוד שקביו ,הנש ירחא הנש םינש שלש דוד ימיב בער יהיו"
הז ןינעב קוסענ דועו , (א ,א"כ 'ב לאומש) "...םינועבגה תא תימה רשא לע םימדה -תיב
.ךשמהב

הנטקה ,הברחה חטשב .תיברעב שורפ ול ןיאו ,םודק םש אוה - ירטמלא - הברחה לש המש
,םיכבדנ השלש לש יברימ הבוגב ןבא -תוריק :םיטעמ םידירש ,(דבלב םנוד השלשכ) הלדגב
,מ"ס 70-70 עובר -חתפ) םימ -תורוב השלשו , ('מ 3.5-3.5) הבוצח "רבק -רצח" ,תיעבט הרעמ
הפוקתה ןמ תווח-יבושיל המודב ,העבגה ןורדמב היונב הברחה .(םילוגע םיחתפו
,אוה (80 ינוי ,מ"שת זומת) םוקמב ידי-לע ףסאנש םיסרחה הצממ ןכאו ,תיטנזיב-תימורה
.וזה הפוקתה ןמ ,ובורב


(ץע - השארב ,הלעמל) הנמר תברחו (םיחישה םע ,הטמל) ירטמ - לא תברח

- הנמר 'רח - תפסונ הברח היוצמ ,העבג -שאר לע ,החרזמ 'מ 700 -כ ,ירטמלא 'רחל ךומסב
הינב-ידירש ,(םנוד הששכ) הברחה חטשב .היתולגרמלש ירטמלא 'רח לעו היתוביבס לע הפוצה
םיבר םימ -תורוב ,תודבכו תולודג םהב תונותחתה םינבאהש ,םיכומנ ןבא-תוריק - םימודק
.(תונורחאה תומחלמה תחאמ) תודמעו רשק -תולעת (םימותס םקלחו םיחיוטמ םקלח)
לזרב) רתוי תומודק תופוקתמ ,תיטנזיב-תימורה הפוקתה ןמ םה ,וז הברחב ופסאנש םיסרחה
.(1 לזרב) הכולמה-תפוקת תישארמ רקיעבו,(2

לואש לש ותחפשמ הבשי םהב תומוקמה דחא תא ,הנמר 'רח ,וז הברחב תוארל שי ,ונתכרעהל
ומוקמ לא בושיה לש םודקה רתאהמ דדנ ,ירטמה ,החפשמה םש .ירטמה תחפשמ ,ךלמה
תוסנל שי ,תוגיתסהב םירמאנ םירבדהו ,ילוא .ירטמלא 'רח לא ,העבגה -תולגרמ לא ,רחואמה
.לואש יבא שיק לש וריע ,עלצ לש המוקמ תא ןאכ אוצמל

םינועבגהו... .ב
ריעב תררוגתמ הניא , (ומצע-אוהו ויבא ,ובס) לואש לש ותחפשמ יכ הלוע ,םיבותכב ןויע ךותמ
,םירוחבב - ארג -ןב יעמש) העבגב - לואש ןבהו ,עלצב - שיק באה ,ןועבגב - בסה :ןימינבב תחא
שרפתהל תנתינ ,טבשה -ירע ןיב ,רוד רחא רוד ,החפשמה -רוזפ לש ,וז העפות . (ה ,ז"ט ב"מש
:תוערואמהו הפוקתה לש תללוכ היארב קר-סכ לע לואש לש ותולע ינפל תובר םינש עריאש , (א"כ -ט'י םיטפוש) "העבגב שגלפ השעמ"
טבשמ .םימד-תוכיפשו םיחא-תמחלמל םרגו לארשי-יטבש תא ריעסה ,הכולמה
תואמ שש ןומרה עלס לא הרבדמה וסניו ונפיו" (!) דבלב שיא תואמ -שש ודרש ולוכ ןימינב
תואמ-שש םתוא לש םהיאושנ לע בותכה רפסמ םיטפוש רפס ףוסב .(זמ ,'כ םיטפוש) "...שיא
םירעה תא ונביו םתלחנ לא ובושיו וכליו" ןכמ -רחאל .הליש-תונבו דעלג-שבי תונב םע שיא
הפוקת ךשמ הממושו הבוזע הרתונ ןימינב-תלחנש ,אוה רורב .(גכ ,א"כ םיטפוש) "םהב ובשיו
לע שדחמ טלתשהל םהיאצאצו תוחפשמה תואמ -שש וחילצה רשא דע בר-ןמז רבעו ,הכורא
םרוג אלמ ,ןימינב-ינב לש םתדמשה-טעמכ םע רצונש קירה ללחה תא ,םלוא .םתלחנ-חטש לכ
.םינועבגה - ותחלחנ-ימוחתב ,ןימינב-טבש לש ודצל הפוקתה לכ ךשמ םייקתהו יחש ,רחא
תוראבו הריפכהו ןועבג") םהירע עבראו ,ןימינב-ץרא זכרמב תערתשמ םינועבגה -ץרא
אל" לש בצמל וקחדנש ,םינועבגה .הלחנה לש הבלב תואצמנ (זי ,'ט עשוהי ,"םירעי-תירקו
םהל ואצמ ,ןונ ןב עשוהי ימי זאמ ,(גכ ,'ט עשוהי) "...םימ-יבאשו םיצע-יבטחו דבע םכמ תרכי
,תוחפשמה תואמ -שש ינב ובציתה םלומ .שאר םירהלו םחטש תא ביחרהל רשכ-תעשו הצרפ
בשיתה עודמ ,ןכ-םא ,ןבומ .םתלחנ לש שדחמ-השובכו םהירע םוקשב ,רוד רחא רוד ,תויטיאב
רחא ןב .עלצב ,ןימינבב תרחא ריעב בשיתמ ונב שיק עודמו ,המצע ןועבגב אקווד לואש לש ובס
(זט -י ,'י 'א לאומש ,םיהלאה -תעבג/עבג) תפסונ ריעב בשיתמ ("לואש דוד") "ןועבג יבא" לש
ךומסב החפשמה תבשיתמ עודמ םג ןבומ .(ד ,א"י ,'א לאומש) לואש -תעבגב בשוי ומצע לואשו
.הל ןופצמ דבלב דחא מ"קכ ,הריפכל

איבהש השעמ ,"םינועבגה תא תימה רשא לע" - לואש לש רומחה והשעמ ןבומ ךכמ רתויו
לאומש) םינועבגה י"ע לואש ינבמ העבש לש םתעקוהב תומיתסמה ,דוד ימיב בער-תונש שלשל
ךפיהל .בשוחמ-יתלב וא זיזפ ,רהמנ השעמ ,ותעדל היה אל ,לואש לש והשעמ .(ט -ג ,א"כ 'ב
לואש לש ותרטמ .(ב ,א"כ 'ב לאומש) "הדוהילו לארשי ינבל ותאנקב םתכהל לואש שקביו"
תא תשרלו בושל (םירעי-תירקבש הדוהי ינבלו) ןימינב ינבל רשפאל ,התיה םינועבגה תדמשהב
.שיא תואמ -שש ידכל םצמטצה ןימינבש רחאל ,םינועבגה י"ע השפתנש םתלחנ

חפסנ .ג
"ירטמה" םוקמב - הרוסמה חסונמ תצקמב םינושה ,םיינוציח תורוקמ ינש ןאכ ןייצנ
.אטטה ירחא אפלא תואה העיפומ תואחסונה לכב המודכו - םיעבשה םימגרתמ


?לואש תב לכימ
ירטמלא תיבל הנורחאה ,םימינב תב הקיפו

.הברחה לש יברעה המשל המודב ,"ירטמ" אלו "ירטמ" םיעבשה וארק הארנה לככ

,ילבשא :םימינב -ןימינב-ינבמ תוחפשמ עבש הנומ ,"הדילות"ה רפסב ,תינורמושה תרוסמה
םמור-ינב תחפשמ האצי (יעלבה תחפשמ) עלבמ .ינמענו ידרא ,ימפוח ,יעלב ,ימפוש ,ימריחא
ינב ."רטמ ינב" איה תישימחה החפשמה - תוחפשמ עבש ואצי רואמ -ינבמ .רואמ -ינב הנממו
ירטמה חלש .הזעבו ופיב םג ורג ח"יהו ז"יה תואמבו ,קשמדבו הירסיקב וררוגתה וז החפשמ
תב הקיפו ןולוחב התמ םימיה -תשש תמחלמ ינפל .ח"יה האמה עצמאב םכשל הזעמ רזח
ינב לע הסחיתהש ,םינורמושה ברקב ,הנורחאה התיהש ,רכזנה חלש לש ותנינ ,םימינב
,ופיב אצמנ ,ירטמלא לאז'ע ,םינורחאה תורודב םינורמושה ילודגמ דחא לש ורבק .םימינב
,םייוגה ןיב ועקתשנש ופיב ירטמה תחפשמ ינב לע תועידי ןנשי" .םישפשפה-קושל ךומסב
."ירטמה תחפשמל םיסחיתמה ופימ םימלסומ המכ םנשי ,(ירפצה) הקדצ ןב רונ ירבדלו
."ירטמ (לא)" ותוא םיגוהו "ירטמ" םשה תא םיבתוכ םינורמושה

(שרדה ךרד לע) "ירטמ" םשה תועמשמל
.(רמש) 'ר'ט'נ וא (םשג) 'ר'ט'מ שרשל "ירטמה" ןיב רשק אוצמל תוסנמ תוירקיעה תועדה יתש
וישעמבו וירבדב יוטב ידיל האבה ,(רומש ,רוטנ שרשמ "ירטמ") הינשה העדה רתוי תיארנ ונל
:(לאומשל) וירבדב לואש לש
ןעיו .ךיבא תיב לכלו ךל אולה לארשי תדמח לכ ימלו ...רמאיו לואש תא לאומש ןעיו"
תוחפשמ לכמ הרעצה יתחפשמו לארשי יטבש ינטקמ יכנא ינימי ןב אולה רמאיו לואש
.(אכ -כ ,'ט 'א לאומש) "הזה רבדכ ילא תרבד המלו ןמינב יטבש

:(ודודל לואש לש) וירבדב
"..ול דיגה אל הכולמה רבד תאו תונתאה ואצמנ יכ ונל דיגה דגה ודוד לא לואש רמאיו"
.(זט ,י 'א לאומש)

- "...םילכה לא אבחנ אוה הנה 'ה רמאיו ...אצמנ אלו והשקביו" :(ךלמל ותריחבב) וישעמבו
!!!קתוש לואש - רבדמ לאומש ,עירמ םעה ,םעה ינפל ותוא גיצמ לאומש ,לואש תא םיאיבמ
.(זכ -אכ ,'י 'א לאומש) "שירחמכ יהיו ...התעבג ותיבל ךלה לואש םגו"

"הקיתש ךלפ הספתש ותנקז לחרכ" ,"םילכה לא אבחנ" ,קתוש ,רוגס - לואש לש ותוהמ לכ
היהש תועינצ רכשב אנינח 'ר רמא רזעלא 'ר רמא" ל"זח ךכ לע ודמע רבכו .(זט ,'ו הבר רתסא)
ונממ תאציו הכז ,לואשב וב התיהש תועינצ רכשבו ,לואש הנממ אציו התכז ,לחרב הב
.ירטמה תחפשמל ןב - רוטנ ,ןשייב ,רוצנ ,רומש- לואש לש ולוכ -לכ .(ב'ע ג"י הליגמ) "...רתסא
            ארץ ישראל