תונווכו םינוויכ ,םיווק
ךלמה דוד דעו וניבא םהרבאמ

- הירומה רה - (?)לחר תרובק - (?)דעלג - (?)ןדע
(?)יניס - הלפכמה תרעמ - לחר רבק

סמ ןרוא


הנשמה תרתוכב םירכזנה םירתאה העבש תא ליכמ אוהו ,ונמלועב םייק םיהדמ תומיזא וק
:הז רמאמל
.(?)יניס - הלפכמה תרעמ - לחר רבק - הירומה רה - (?)לחר תרובק - (?)דעלג - (?)ןדע
הבהו ,תאז המיהדמ הדבועל תוירקמ סחיל ןיא .דחא רשי וק לע םיאצמנ ולאה םירתאה לכ
.םירבסה עיצהל הסננ

הדידמ תלוכי ןיאו ,לוגע ץראה רודכש ךכב בשחתהל םג שי ירהו ,אלמ יעדמ קויד ןיא םא םג
תוארל שי תאז-לכב ,תידממ-וד הפמב אטבתמה רודכ ינפ לע רשי וק תרבעה ידי לע תקיודמ
.הז רמאמב םיוותומה םייללכה םינוויכה ידי-לע וניתובא לש הנווכב תובישח

ליארשי ינב רובוק
אמזיח ןיב ,םילשוריל ןופצמ ןימינב לבחב אצמנה ,ליארשי ינב רובוק ארקנה רתאב ליחתנ
.60 'סמ שיבכ ,"הללאמר ףקוע" שיבכל חרזממו דומצב ,םדא בושייל

לת איה) העבגב ותיבמ וילא אבה ,(2 'י ,'א לאומש) לואש לא וירבדב איבנה לאומש יפל
תא שפחל ויבא תוחילשב ,(םר-א םויה לש רפכה איה) המרל ("ןייסוח לש הליווה" וא ,לופ-לא
ךרדבש רוזאב אצמנה ,"ןימינב לובגב לחר תרובק"ל ותוא ןווכמ לאומש .תודובאה תונותאה
םוקמה .הז םוקמל דואמ םיאתמ "ליארשי ינב רובוק" הנוכמה רתאה .העבגב ותיבל המרמ
28 ןיב ךרוא ,'מ 2 -כ הבוג ,רטמ 4 -כ בחור) םיכרואמו םיינבלמ ,םילודג ןבא-ינבמ המכמ יונב
.('מ 120 -ל 'מ

בקעי .ןורבחל םג תינמז ובו ,םילשורי ןוויכל םינווכמ 60 שיבכל םיכומסה םינבמה 2 תוחפל
,ןורבחל ךרדה איה "ןורבח ךרד" ומכ) תרפאל ךרדה איה ,תרפא ךרד ,ךרדב לחר תא רבוק
-תרבכ" דוע התייה (10 ,ח"מ ,תישארב) ףסויל ותולצנתה יפל .(םכשל ךרדה איה "םכש ךרד"
םחנמ שרפמ (16 ,ה"ל תישארב) ן"במר יפלו ,התרפא (הכומסה הלודגה ריעל) אבל "ץרא
.הברה ,'ריבכ' ןושלמ "תרבכ" ,'הבר ךרד'כ "ץרא תרבכ" יוטיבה קורס-ןב

ךרדב לארשי ינב רובעל םייושע םשש םעטהמ םג לחר תרובק םוקמ תויהל םיאתמ םוקמה
,לאומש לש וריע םש אוה "המר" - "עמשנ המרב לוק" ."הינב לע הכבמ לחר" םשו ,לבב תולגל
.לאומש לש ותודע יפל ,םוקמל ךומסה

אל םויה לש םחל-תיבל ךומסב רשא "לחר רבק" ךרד הלוגל םילשורימ ךרד אוצמל הצרנ םא
רה ןוויכל ותוא ןוויכו רבקה תא םקימ בקעי .ןדריה תורבעמל םשמ תדרויה ךרד ןיא יכ ,אצמנ
דיעהו םליצו דדמ ךכ) הלפכמה תרעמב הרש תא ורבוקב וניבא םהרבא השעש יפכ ,הירומה
עודי םוקמ היה רבכ הירומה רה .(הלפכמה תרעמבש הרובקה תמוקל דריש השמ בקעי ברה
םוקמה רמולכ ,"ךארא רשא םוקמה" לא םהרבא תא ןוויכ 'ה ירהש ,קחצי תדיקע זאמ ותשודקב
הרובקל האיבהל ונוצרב היה ירהש ,ןורבח ןוויכל םג רבקה תא ןוויכ בקעי .ותשודקב עדונ רבכ
.ףסויל ותולצנתהמ ונבהש יפכ ,הלפכמה תרעמב הרובקל
תרעמו הירומה רה ,לחר רבק :דחא רשי וק לע ןה הלאה תודוקנה שלש עודמ ונבה ןאכמ
.הלפכמה

דיל ,םילשוריל םורדמ אצמנ לחר רבק יכ תעבוק תרוסמהש הרק ךיא ,הלאשה תלאשנו
?םחל-תיב
היה ,םעבחרו םעברי ימיב ,הכולמה תוגלפתה ימיב :ןיינעמ רבסה עיצמ ,יצרא-ןב יגח ,ידידי
הכולמה תפוקתב םימעפ המכ דיל דימ הרבע המר ריעהו ,המיחלו רפס רוזא לחר תרובק רוזא
עונמל הצרש ,םעברי דצמ ןה ,לחר לש הרבק לע חטתשהל הדוהי יבשות לע רוסיא לח ילוא
.הדוהי תוכלמ לש ןוחטיבה יעצמא דצמ ןהו ,'ה תדובע

יכלממ דחא םיקה ןכלו .לא-תיבב םעברי השעש יפכ ,הרז הדובע םוקמב הדבענ ףאש ריבס
דחא דצמ אוה םג ותוא םקימו ,םחל תיב דיל לחר רבקל ןויצ ,םעבחר רבכ ילוא ,הדוהי
.בקעי השעש יפכ ,ןורבח ןוויכל ינש דצמו ,םילשורי ןוויכב
.רכזנה רשיה וקל (איבנה לאומש ירבד יפל "לחר תרובק"מ לדבהב) לחר רבק םג ףרטצמ ךכו

תרובק םוקמב הליפתה השדוח אל שרוכ ימיב הדוהי תבישו לארשי תוכלמ לוטיב ירחא םג
תומוקמ חיכשהל התייה הימחנו ארזע תמגמו ,הרז הדובע םש הדבענ הארנכש ןוויכ ,לחר
הדבועה החכתשנ ןכלו ,הרז הדובע הדבענ םש ,לא-תיבב בושייה שדוח אל םג ןכל .הלא
ןימוי תקיתע הכ תרוסמ וזש ןאכמ .המורדמ אלו םילשוריל ןופצמ התייה לחר תרובקש תאזה
.תשרשומו

ירהש ,ןורבח-םילשורי וקב רובק אוה םג ךלמה דוד יכ ,(רוקמ יל עודי אל) עמתשמ רהוזה ןמ
ורבק ןכלו ,(םינש 33) םילשוריב התייה ותוכלמ רקיעו ,םינש 7 ךלמ הבו ןורבח התייה וריע
דיל וא דוד-ריעב אלו ,ןויצ-רהב אקווד אוה ריבסה ותרובק םוקמש אצוי ןאכמ .הז וקב םקומ
.רומאה וקב םיאצמנ םניאש ,"דוד לדגמ"

תא רובקל איה הטישה םא .םירבק וא םירע יוהיזל הטיש חתפל לכונ ןאכמ ילואש ,ריעא דועו
וא ,וריע תא תוהזל לכונ ,אוה ימ לש ורבק עודי םאש ירה ,רטפנה לש וריעו םילשורי וקב תמה
.יוהיז שרודה רבקה אוה ימ לש תוהזל לכונ רבקנה לש וריע העודי םא

רתאה ."ליארשי ינב רובוק" םשב הנוכמה ,ףסונ דבלב דחא רתא הנטקה ונצראב שי
לחנ לש קיפאה תליחת ןוויכל תודרומב ,בונ בושייל ברעממ רטמ 500 -כ ,ןלוגה תמרב אצמנ
תוהזל עיצמ ינא .הרובק רתא םש היהש םוקמה ןמ רכינ אלו ,םש רובק ימ עודי אל .לע-לא
."אתודהש רגי" ול ארק ןבל רשא ,"דעלג"כ הז םוקמ

אצמנה) "דעלגה רהב ויחא תא עקת" ןבל ירה (25 א"ל ,תישארב) םיבותכב ןנובתנ םא
אוהש ,סרפ לת םויה הנוכמה רהב ילוא ,"רהב ולהא תא עקת" בקעי וליאו (ךומריל םורדמ
םכסה" ךרענ םשו ,ויפרת תא שפחל בקעי לש וילהואל אב ןבל .ךומריל ןופצמש חטשב טלובה
.הבצמ םיקמו "קחצי דחפ" גשומה תא םיימעפ ןבלל וירבדב ריכזמ בקעי .םהיניב "םולשה
דחפב" עבשנ אוהו ,ןבל םע דדומתהל תוחוכה תא באוש אוה ונממ יכ ,ויבא תא ריכזמ בקעי
רשא ןבאה םוקימ תא ןווכמ םגו ,ןורבחל וילא ויתובשחמ תא ןווכמ אוה רמולכ ,"קחצי ויבא
.לארשי םעל שודקה םוקמה ,הירומה רה ןוויכל םג תאז םעו ,ןורבח ןוויכב הבצמל םירה

לע ומיכסה אל ןבלו בקעי ירהש ?'דעלג' אלו 'ליארשי ינב רובוק' ,ןכ םא ,םוקמה ארקנ עודמ
רחאלש תורודב .םכסומ םש אלל םוקמה רתונ .תרחא ול ארק הזו ךכ ול ארק הז .םוקמה םש
םש-לע ,"ליארשי ינב רובוק" ,לחר תרובק םוקמ לביק רשא יוניכה תא םוקמה לביק ןכמ
.בקעי ידי לע הנבנ ןלוגבש רתאהש יפכ ,ןימינב לבחב בקעי הנבש רתאה
.רכזנה תומיזאה לע תויהל ףרטצמ ןלוגב רשא ליארשי ינב רובוק םג ,ליעל רומאה ןמ

יפל םמוקימ תא ןווכלו ץראב םירתא תונבלו תונקל העובק הטישכ ול השע בקעיש דוע ריכזא
,תישארב) הטישק האמב הדש הב הנקו םכשל אב בקעי .לארשי םע לש השודקה ירתא
םושמ בקעי ידי-לע רחבנ הדשה לש ומוקימ .קידצה ףסוי ךכ-רחא רבקנ הז הדש לעו ,(טי,ג"ל
,םיקולא ול ולגנ םש ,(ןיתייב רפכב ןיתייב 'גרוב םע ההוזמה) לא-תיב םע רשי וקב אצמנ אוהש
רה ,לא-תיב ,ףסוי רבק :דחא רשי וק לע תואצמנ הלא תודוקנ שולש םג .הירומה רה םעו
תרובקו םכשב הדשה ,דעלגה :בקעי לש וישעמב תויתטיש לע םידמל ונא ןאכמ .הירומה
.לחר

לב'גל עיגנ ,המורד הברה הלפכמה תרעמ - הירומה רה וק תא ךישמנ םא ,ןיינעה הברמל
הרותה תא ולבק לארשי םעו השמ ."יניס רה" ויוניכב עודיה ,הנירתק הטנס רזנמ וא ,הסומ
ילוא ןכל .ויתוביבס רשא םירהה לכמ הובגה וניא רשא ,הז רה לע אקוודו ,ץראל-ץוחב רבדמב
ךכבו ,ןורבח-םילשורי וק אוה אלה ,לארשי-ץרא לש השודקה וקב רהה םוקימ תא 'ה ןווכמ
ץראל-ץוחב םוקמה עבקנ ךכו .ץראל הצוח תאמוט לע לארשי-ץרא תשודק הרבגתה לוכיבכ
.לארשי-ץראל םתסינכ םרטב ,הרותה תא וב לבקל יוארש

חרזמב ןבק םגא רוזאל עיגנ ,הנופצ קחרה רומאה וקה תא ךישמנ םא :ונל הנוכנ העתפה דועו
אצוי ונממש רחא םגא שי ונממ העיסנ העשכ קחרמב .תרפ רהנ אצוי הזה םגאה ןמ .היכרות
העבראל דרפיי רשא רהנ אצוי ונממ רשא ,ןדע לש ירשפאה םוקמה ןאכ רמולכ .לקדחה רהנ
.(10 'ב ,תישארב) תרפו לקדח ,ןוחיג ,ןושיפ ,םישאר

,םהרבאמ דמלש הממ דלונ ,םינוויכו םיווק יפל תונקלו תונבל וניבא בקעי לש ןויערה ילוא
םהרבאש רבדה תועמשמו ."הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה"ל (17 ,ג"י ,תישארב) הווטצהש
עגופ וב םוקמה תא אוצמל ידכ ,קיודמבו בטיה התוא דדמ ,בחורו ךרוא יווקב ץראה תא הפימ
המכ תלעב ריע :התובישחבו הלדוגב העודי התייה זא רבכש ,ןורבח ריעב הירומה רה - ןדע וק
םהרבא .דועו ,םירצמ ןעצ ינפל םינש עבש התנבנ רשא ,"ןורבח איה עברא תירק" ,תומש
יפל ,וב יכ ,יתחה ןורפעל רשא הדשה הצקב רשא הלפכמה תרעמ תא אקווד תונקל שקעתה
רשוקה םוקמה תא םהרבא אצמ ךכ .הוחו םדא םירובק ובו ,ןדע ןג לש וחתפ אצמנ ,תרוסמה
,הירומה רה ןוויכל הרביק תא הרכ אוה .ותשא הרש תא רבק ובו ,לארשי-ץראל ןדע ןג ןיב
.ןדע ןג ןוויכל םג םצעבו

תרובק ,דעלג ,ןדע :לארשי-םעל םישודקה םירתאה תא רשוקה דחוימה רשיה וקה ,ןאכמ
.דחא רשי וק לע םלוכ םיאצמנה ,יניס רהו הלפכמה תרעמ ,לחר רבק ,הירומה רה ,לחר
.הירומה רה ,לא-תיב ,ףסוי רבק :רכזנש ףסונה השודקה וקו

םישגפנ הבש ,םילשורי לש תדחוימה התשודק רבדב הנקסמל ונתוא םיאיבמ הלא םיווק
.המואה ילודג לש םינוויכהו תונווכה ,תוליפתה לכ ונווכ הילאש ,םירומאה םיווקה ינש