ףסוי רבק -"הדשה תקלח" לש תויטנתואה לע

רוצילא לאוי ר"ד

.ףסוי רבקב רובק ףסויש תרוסמה תותימא לע תונעט :ריצקת

רתא לש תויטנתואל רשאב םיקופקפ תודחא םימעפ לארשיב ועמשוה םיעשתה תונש ךלהמב
עויסבו תרושקתה ילכ לכב העיפוהש זאד ךוניחה תרש תושעל הלידגה .םכשב ףסוי רבק
תיאנותיעה הביתכב .הנש םיתאמ ינפלמ יברע 'חיש רבקב רבודמ לוכיבכש הנעט דחא גולואיכרא
הנומאהו ילוש ימלסומ רתא והזש איה 'תיעדמה תמאה' וליאכ םשורה רצונ םינשה ןתוא לש
םירוזאבו לילגב םינוש 'םיקידצ ירבק'ל המודב תיממעה תעדה םוחתל תכייש םוקמ לש ותובישחב
.םירחא
אל העפשוה 2000 רבמטפס תוערואמ ךלהמב ףסוי רבק רתא תשיטנש בושחל בר םוקמ שי
.תואיצמה לש וז הנומתמ טעמב

,לארשי -ץרא לש תירוטסיהה היפרגואיגה עוצקמב טעמב ולו אצמתמש ימ לכ ,רבד לש ותימאל
תא אלא תופקשמ ןניאו םיירוטסיהה תורוקמהו חטשה ינותנ תא תורתוס ליעלד תורימאש עדוי
,תיטילופה תכרעמל ץוחמ ריהב יעוצקמ לוק זא עמשנ אלש דאמ לבח .ןהירמוא לש בלה תולאשמ
תא רחואמב םילשהל הסנא יחכונה ףדב .הז רתאל רשאב תורוקמו םינותנ רחבמ שיגי קרש
.ותועמשמו רתאה לע זכורמ רמוח טעמ שיגהלו רסחה

ארקמה ינותנ
:כ-חי .גל תישארב
תא ןקיו .ריעה ינפ תא ןחיו םרא ןדפמ ואבב ןענכ ץראב רשא םכש ריע םלש בקעי אביו
םש בציו .הטישק האמב םכש יבא רומח ינב דימ ולהוא םש הטנ רשא הדשה תקלח
...חבזמ
הלפכמה הדש תשיכר התיה הנושארה .ןענכ תמדאב תובאה לש היינשה תוזחאהה איה וז
.(גכ תישארב) םהרבא ידיב וב רשא הרעמהו

:בל ,דכ עשוהי (ב
הנק רשא הדשה תקלחב םכשב ורבק םירצממ לארשי ינב ולעה רשא ףסוי תומצע תאו
.הלחנל ףסוי ינבל ויהיו הטישק האמב םכש יבא רומח ינב תאמ בקעי
רפס תא םייסל רחב רפסה רבחמ .עשוהי רפס לש תיגיגחה המיתחהמ קלח אוה הז קוספ
ףסויו ,לודגה ןהכה רזעלא ,גיהנמה עשוהי לש םתרובק םוקמ ןויצב תולחנתההו שוביכה
:םירבדה רדסל ךתעד ןת .ץראה ילחונ םינבה ןיבל תובאה ןיב רשקה תא תלמסמ ותרובקש
.ףסוי לש ורבק תא לארשי ינב ופיסוה הילא ,בקעי לש הדשה תקלח לכ םדוק אוה רתאה

תיטנזיב -תימורה הפוקתב םוקמה לע תויודע רחבמ
:6-4 ,ד ןנחוי ןוילגנווא
ףסויל בקעי ןתנ רשא הדשה תקלח לוממ (Sychar) רכיס המשו ןורמוש ירעמ ריעל אביו
.בקעי ראב םשו ונב
ןמזב םסרופמ םוקמ התיה הדשה תקלחש דמלמ אוהש ךכב לכ םדוק איה הז םוקמ לש ותובישח
שי ךכל ףסונב .רכיס ריעה לש המוקמ תא רידגמ אוה ויפ לע רשא ,(נ"הסל 'א האמ)רפסה תביתכ
תא אלו ןמז ותואב הברח התיהש םכש תא ריכזמ וניא רוקמה .םיטרפב הרישע חטש תרדגה ןאכ
לע) רכסע רפכב תואדווב ההוזמ רכיס .הנושארה האמה לש םיעבשה תונשב התנבנש סילופאינ
תיחרזמ תינופצ 'מ 600 -כ אצמנ קיתעה וזכרמש (תוינורמוש תוקינורכ טרפב ,םיבר תורוקמ ךמס
'מ 500 ('מ 32) הקומעהו הקיתעה ראבה הארנה לככ איה בקעי ראבו ,ונימי לש ףסוי רבקל
.ףסוי רבקל םורדמ
:טי ,טע הבר תישארב שרדמ
דחא הז (נ"הסל 'ד האמ תליחת) ןומיס 'ריב הדוי 'ר רמא .'וגו הדשה תקלח תא ןקיו
וליאו םכדיב םה םילוזג רמולו לארשי תא תונוהל ןילוכי םלועה תומוא ןיאש תומוקמ 'גמ
םהרבא לקשיו הלפכמה תרעמ,ףסוי לש ותרובקו שדקמה תיבו ,הלפכמה תרעמ ןה
.הדשה תקלח תא ןקיו ףסוי לש ותרובק ,'וגו ןנראל דוד ןתיו שדקמה תיב ,ןורפעל
.וילע תולעבל תידוהי העיבתו יטרקנוק רתא דמוע םירבדה עקרבש קפס ןיא
םכש :805 'סמ דמלמ 'דהמ 150,1(נ"הסל 'ד האמ תישאר) סויבסואל ןוקיטסמונואה רפס
...(Sychem)
.ףסוי רבק םג הארנ םש ,סילופאינ ירוורפב םוקמה תא םיארמו ,הברח םויה ,בקעי ריע
םויה לש 'הבסק'ה איה סלבאנ -סילופאינ
סחיה תא ןייצ ,םכש לש ברחהו קיתעה לתה תא ןיידע ריכה בתוכה .ףסוי רבקל ברעממ מ"ק 2.5כ
ונל רכומה ףסוי רבק תא םלוה רואתה .וילא דומצה ףסוי רבקל עדומ היהו ,סילופאינ ןיבל וניב
.חרזממ לתה תולגרמל םויכ
:Geyer 137,13 'צוה 'ב קרפ (נ"הסל 520-518 ירצונ עסונ) 'סויסודואית'
.שודקה ףסוי תומצע םש בקעי ראבל ךומסב
:האר םיפסונ תורוקמל]
Y.Tsafrir,L.; P.Tomsen,Loca Sancta, Halle 1907 , 108-109
Di Segni, J.Green, Tabula Imperii Romani Iudaea Palaestina, Jerusalem 1994,238;
[335 'מע הקרמ תבית ,םייח ןב 'ז :175,123,30 ח"נשת םילשורי ,שדוקה ץרא תועסמ רומיל 'א

םייניבה ימימ תויודע .3
תויודע וננוידל דחוימב תובושח .וז הפוקתב םיעסונ לש םהיבתכב םוקמה לע תויודעה תובורמ
םירחא רבק ינויצב ערו חא ול ןיאש ןותנ ,םיכומנ םידומע ינש ודיצלו רבקה ןויצ תא תוראתמה
.םויה דע ףסוי רבקב רכומה
לש ותוירוקמב קפקפל הביס ןיא םינורחא םירקחמ יפל ;נ"הסל 1215 )ינורבחה ץרפ ןב םחנמ
:37 'מע 'ג רמעמה (הז רוביח
שיש לש םידומע ינש ןיב וניבא בקעי ןב קידצה ףסוי לש ורבק יתיארו םכשל יתכלה םשמו
.וילגרל דחאו ושארל דחא
:146 'מע טוהנירג 'צוה ( 1290ל 1270 ןיב בתכנ) 'תועסמ הלא'
וילגרל 'או ושארל 'א שיש ידומע 'ב וילעו קידצה ףסוי תרובק םכשב הנהו
.רבקה ביבס הכומנ םינבא תמוחו
'א :ךותב "ינמיס הלא" ,בכ 'מע ןימינב 'ר לש תועסמ רפס ,רלדא 'נ האר םיפסונ תורוקמל]
רמעמה ,ץנול מ"א :ךותב ,"םיקידצ סוחי"ו "תובא סוחי" ;146,143 ,ןימינב 'ר תועסמ ,טוהנירג
,ט"כשת ביבא-לת (ו"פרת קרוי וינ) תועסמ רצוא ,ןייטשנזייא ד"י ; 229,215 ,פ"רת םילשורי ,ג
[.133,81

םוקמל תימלסומ הקיז רדעה .4
רתאה תא וליאו ,ןורבחב הלפכמה תרעמל דומצב ףסוי רבק תא בור יפ לע םיהזמ םימלסומה
:האר .ילוש רתאכ יארקאב םיתיעל םיריכזמ םה םכשב
;68-69 ,1973ןאמע ,א ,ליל'חלאו סדקלא 'חיראתב ליל'גלא סנאלא,ילבנחלא ןידלא רי'גמ
G.Le Strage, ' Palestine under the Moslems (1890), Beirut 1965,314,319,325,512
:חתפמה יפל BGA 8 ,תיעישתה האמה ןמ ידועסמ תא ףיסוהל שי םש םיאבומה םינותנל]
ןב היליבסמ יברע -לא ןבא תאו; BGA 3,173,די בתכ יפל תירישעה האמה ןמ יסדקמ תא
רפכ ,2 /ב ןיטסלפ אנדאלב ,'עאבד 'מ ;(109 ,ג"נשת ןג תמר ,ירורד 'י תרודהמ ,11ה האמה
תורוקמה לש הקצומה תודעלו ך"נתל תדגונמה וז תרוסמל) 279-277 ,(הרסח הנשה) ערק
'סוניטקלפ סונינוטנא' תועסמ רפסבו , 6כ 'ףסוי תאווצ' ינוציחה רפסב םישרוש שי ,םימודקה
,וילעש הנבמהו ףסוי רבק ,ךילרא ח"ז האר ליעלד םיטביהה לכ לע ,[(ךרעב 570 תנשמ
.162-153 ,ז"משת ,א ןימינבו ןורמוש

תיממע תרוסמל אלו תיטנתוא תרוסמל ינייפוא ףסוי רבק לש ורתא .5
תוריפחב ונימיב הלגתהש המודקה םכש לש יחרזמה רעשה תולגרמל אצמנ ףסוי רבק
הפוקתה ךשמב עודי היה אל רשא םודקה לתל חרזממ רבקה לש ומוקימ .תויגולואיכרא
(םויה לש 'הבסק'ה) תרחואמה סלבאנ -סילופאינ תברקב אלו ,םייניבה ימיו תיטנזיבה
םכשל בקעי לש ותעגה תא ראתמה ארקמה ינותנל התמאתהו תרוסמה תומדק תא חיכומ
תישארב)" ...ולהוא םש הטנ רשא הדשה תקלח תא ןקיו :ריעה ינפ תא ןחיו" ןדריה חרזממ
ןכאו (דכ עשוהי) "...בקעי הנק רשא הדשה תקלחב ...םכשב ורבק ףסוי תומצע תאו" (דל
סילופאינל הסינכב -יופצל םאתהב 'הדשה תקלח'ל תיממע תרוסמ החתפתה םינורמושה לצא
('בקעי לבא םוקמ') תרחואמה