רסומו תד ןיב קותינה תייעבל - רסומו תד

סור בקעי ר"ד

ב"כשת ,ט"י תועד

:רמאמה ןכות
תדו רסומ ,טפשמ
םידרפנ םיבויח השולש םנשי תינרדומה הסיפתה יפל
רסומו טפשמ ןיב הנחבאה
םילאידיאו םיווצ
לשמכ הווצמה

.תדה ןמ ןיטולחל דרפנ רסומהש ץיבוביל 'פורפ לש ותסיפת םע תמעתמ רבחמה :תיצמת

'ץיבוביל 'פורפ ,רסומו תד ,רסומ ,טפשמ :חתפמ תולימ


תדו רסומ ,טפשמ
ובשחנ םדוקמש תועוצקמ השולשל רשקב םישדח םיגשומ ושבגתה ורבעש תורודה ינש ךשמב
הלא תועוצקמ .םיימונוטבאכ תעכ םיבשחנ הלא תשולש ,ךכמ האצותכו הזב הז םיבלושמכ
.תדו רסומ ,טפשמ םניה

.םינשב תואמ המכ ךשמב תינויער תוחתפתה ירפ איה תאזה תינרדומה תושבגתהה םנמא
.ונימיב קר הקמוע לכב התלגתנ תאזה תוחתפתהה לש התועמשמ תאז לכבו

.תושדח תוסיפת ינמיס ולעו וצצ וב רשא ןושארה טפשמה חטש היה ,ילוא ,תירוטסיה הניחבמ
םירושקה םינוש םילוקשמ עבקנה ,אכמס רב ףוגמ עבונה ןוצרה אלא וניא טפשמהש הסיפתה
,(םמצעב םיקקוחמה םהיניב) הרבחב םינושה ץחלה-ימרוג ןיב לקשמ-יווש תאיצמב רקיעב
ךשמב ברעמה םלוע תבשחמל הרז התיה תאז הסיפת לבא .הנשונ הנשי הסיפת השעמל הניה
תפוקת דע .היצמרופרה ירחא קר שדחמ ררועתהל הליחתהו ,םייניבה ימי תומי לכ
העירי לש םינוש םיקלח םיווהמ ,תדהו רסומה ,טפשמהש התיה תלבוקמה העדה ,היצמרופרה
ותוגהנתה קוח תא עבקו םדאה לע םג לח הז יעבט קוחו ,עבטה קוח היה ארובה קוח .תחא
ותוא ליטהל רשפא היהש ,םדאה לש יעבטה קוח לש קלח אלא היה אל הרבחה קוח .היוצרה
םידע ונייה תונורחאה םינשה תואמב .םוקמו םוקמ לכ יגהנמ םע דחי ,תויצקנס ידי לע הרבחב
טפשמה לש ינתלעות רתוי הברה גשומ רצונ ומוקמבו ,עבטה קוח לש תאז הסיפת תוררופתהל
ףוגמ עבונש המ אוה קוחה תרדגהש ןיטסואל םידומ ויה םינקיטרואתה לכ אל יכ ףא .הרבחב
תירסומה םוקמב תילנויצנופה הרטמה הלבקתה השעמלש יל המדנ תאז לכב ,אכמס-רב
.קוחה תיצמתכ

ילאודיבידניאה ןופצמב חנומ רסומה לש רוקמהש ןויערה ררועתה וז השדח העפותל הלבקהב
לפטל וסינו ,הז גשומ תונורסחב וריכה ןמזמ רבכ ילוא רסומה לש םינקיטרואתה .םדא לכ לש
ךא ,המודכו ,םזינאירטיליטוא ,םזינויציאוטניא ןוגכ תוימדקא תוירואית תועצמאב רסומב
להקה-תעדש ןויערה טילש ןיידע ,דחוימב ברעמה לש תויטרקומדבו ,תיברעמה הרבחב השעמל
.ערו בוט והמ תעבוקה איה

םזיטנטסטורפה תוטשפתה םע .תדל סחיב תוינויערה תויוחתפתהה ןניה רתויב תואילפמה ךא
ךשמהכ ל-אה ןוצר לש תרוסמה םע יניצר ערק אב ,ל-אה ינפב טרפה ןופצמ תא ותשגדהו
םילשמכ ל-אה תבשחמו ,עבטה קוחל המלשהכ יעבט-לע קוח ונייהד - םדאה קוחל המלשהו
םוקמב ,תינוליחה היצזיליביצה תוחתפתהו עדמה תפוקת רחש םע ךא .ישונאה ןוצרה תא
וא תססובמכ איה תבשחנ ,תעד-רב םדא לכל וילאמ ןבומ והשמ היהת תדה לש התותימאש
.םידחוימ תויווח וא תושגרמ תבכרומכ

הבשחמה ךותב ,רתויו רתוי ונא םישגפנ ,"'הב ןוחטב" וא "'הב הנומא" םיגשומה םוקמב
"השודק לש תושגרה" "תויתד תושגרה" ןוגכ םיוטיבב ,םינורחאה תורודה לש תיגולואיתה
דצמ ,תד ןיב השדח הנחבא היתובקעב האיבה םג תאז תוחתפתה ."תויתד תויווח"ו ,"המיא"
תונוצרו םיכרצ קפסל ןויסינכ תראותמ תדה היפל רשא ,ינש דצמ היגולואית ןיבל ,דחא
תא תוקפסמה וא תוולמה תונומא ןתואכ תבשחנ היגולואיתהש ןמזב וב ,םימיוסמ םיישונא
.הלאה םיכרצהו תונוצרה

םידרפנ םיבויח השולש םנשי תינרדומה הסיפתה יפל
הסיפתה םע .רסומו תד ןיב סחיל רשקב תכל-תוקיחרמ תואצות ויה וז תינויער תוחתפתהל
םיירסומה םיכרעה תאו תויתדה תויווחה תא ריכהל ,יעבט ןפואב ,ואב ,תדה לש השדחה
.דימת הזב הז םירושק םניא ילואש ,ישונאה ןויסינה לש םידרפנו םינוש םימוחתכ

תא עבקש דחא "בויח" קר היה ,ומצע ך"נתב תויתרוסמו תויביטימירפ תוסיפתבש דועב ,ךכ
יקוח תא רומשיו ירסומ היהי ,תווצמ םייקי םדאש שרד "בויח" ותואו ,םדאה לש ותוגהנתה
.הנוש גוסמ םהמ דחא לכ ,םידרפנ םיבויח השולש םנשי תינרדומה הסיפתה יפל ,הרבחה
:הרבחה יקוח תא רומשל בייח םדא
:ירסומ תויהל בייח אוה
.םייתד םישעמ תושעל בייח םג אוה (הזב םיקפקפמה הברה שי) ילואו
חוכמ םינוש םהינשו ,רסומה לש בייחמה עבטהמ הנוש ,הרבחה יקוח לש בייחמה עבטה לבא
.תדה לש (ללכב בויח ונשיו הדימב) בייחמה

ישחומ יטרואית יוטיב ןתנש םינושארה תועדה-יגוהמ דחא היה יכ םא ,טנק ינמרגה ףוסוליפה
יוויצכ ירסומה בויחה תא ותרדגה ידי לע רסומה לש הימונוטבאה לש תאזה השדחה הסיפתל
.רסומל המלשהכ תדה תא ותרדגה ידי לע תד ןיבל רסומ ןיב רשגל הסינ תאז לכב ,ירוגטק
רשק אוצמל הסינ הטכיפ םג .'ה ןוצרכ ירוגטקה יוויצה תרכה אלא הניא תדהש אצוי וירבדל
םיטנטסטורפה םיגולואיתה ןיב רתויב השדחה הייטנה לבא .תדה ןיבל ימונוטבאה רסומה ןיב
הדמעה ךכ .רסומב רושק וניאש ירמגל יאמצע רבד תדב תוארלו רגקריק תובקעב תכלל איה
.ול םימודו טרב לרק לש תרהצומה


רסומו טפשמ ןיב הנחבאה
ךותב םג רוציל ץיבובייל והיעשי 'פורפ לש םיגולואיתה םיצמאמה תא ןיבהל שי הז עקר לע
וירמאממ דחאב .רסומה ןיבל ,רקיעב הכלהכ התוא בשוח אוהש ,תדה ןיב הדרפה תודהיה
- :ןלהלדכ ץיבובייל בתוכ םיברה

אוה ומצע דצמ ךרעכ רסומ .הרותל תסחוימה תירסומה תועמשמה ןיינע וב אצויכ"
תאז ,ןוילע ךרעכו תילכתכ םדאה תא האורש ימ קר .תקהבומ תיטסיאיתא הירוגטק
הכלהה ...ירסומ םדא תויהל לוכי ,םיקולאה םוקמב םדאה תא םג ,תרמוא
אלו טרפמה תבוט תניחבמ אל ,יתלעות סוסיב תלבוס הנניא תיתד היצוטיטסניאכ
.(ט"ישת 'ט "תועד") ."'ודכו הרבחה וא המואה תבוט תניחבמ

בושחל רשפא היהש יפכ ןווכתמ ץיבוביל ןיא ,ללכב ותבשחמ ךלהמ תא יתנבהב העוט ינניא םא
קר איה תודהיהש ןוסלדנמ השמ לש הירואיתה לש ינרדומ חסונ תתל ויתורמאמ המכ ךותמ
אוה ונדמלל ץיבובייל אבש ירקיעה חקלהש יל המדנ .היגולואית לכ הל ןיאו תווצמה ישעמ
השיפתהש רמול אוה הצור .תיטנטסטורפה היגולואיתה תרגסמב ונדמלל טרב הצרש המ ךרעב
תנווכתמ הניא תודהיה .תודהיב סיסב לכ הל ןיא 'ה לש טושפה וצהמ הנוש והשמכ רסומה לש
הלא תווצמ םא ןיב ,'ה תווצמ תא אלמי םדאהש תשרוד קר אלא ירסומל םדאה תא ךופהל
.םוקמל םדא ןיב רשא םיניינעל תוסחייתמ ןה םא ןיב ורבחל םדא ןיבש םיניינעל תוסחייתמ

םיירסומ תודוסי עובקל ןויסינ לע ביגמ היה ץיבוביל דציכ הלאשה לע תוהתל ןיינעמ הז רואל
םמושירשו םייתכלה לע םהש םיבויח לש תואמגוד הברה לע עיבצהל רשפא יאדוב .הכלהב
םינפל םהש םיבויח םירכזנ הכלהב םיניינע המכל רשקב :םידחא קר ריכזא .הכלהב רכינ
גהנתי םדאש םיפצמ ונחנא תאז לכבו ,רתומ אוה םיוסמ רבד ןידה דצמש רמולכ .ןידה תרושמ
איהש תוגהנתהל דחוימ ךרע תסחיימ הכלהה .ומצע לע רבדה תא רוסאיו ןידה תרושמ םינפל
ירסומ וניה ךרעהש איה הילאמ תשקבתמה הבושתה ?הז אוה ךרע וזיא .ןידה תרושמ םינפל
קר גהנתמש םדאמ תירסומ הניחבמ הלועמ רתוי םדא אוה ןידה תרושמ םינפל גהנתמש םדאו
בייחו םדא ינידמ רוטפ" ןוגכ םיגשומב ןויעה ירחא קיסהל שי הנקסמ התוא .ןידה תרוש יפל
.'וכו "תמוערת וילע שי" "םימש ינידמ

הריתס הפ ןיא םאה .םייתכלה אלו םיירסומ םהש םיבויח לש םירורב םירקמ ונינפב הנה
?הכלהל תירסומ תועמשמ ןיאש ץיבובייל תנעטל

רדגומ ןבומב ץוענ םיירסומכ הלאכ םיגשומ לש גוויסהש תוארל רשפא ,ןויעה ירחא ,םלוא
,רסומל טפשמ ןיב לבוקמה ידירויה קוליחה איה הפ הנחבאה ."רסומ" הלימה לש םיוסמו
םתואב קסוע רסומש דועב .תויצקנס ידי לע תופכל לוכי טפשמה תיבש הז אוה טפשמה ויפלש
םאתהב .םתואלמל ותוא ףוכל תורשפא טפשמה תיבל היהתש ילב םדאה לע םילטומה םיבויח
ןכלו ,לשמל ,ובוח תא םלשל םדאה תא ףוכל רשפא יא םימיוסמ םירקמבש עבוק ןידה ,הזל
ןיבל ןידה תרוש ןיב הנחבהה ןכ םא ןבא .םלשי םנמא םא ןידה תרושמ םינפל םדאה גהנתי
אלא יתכלה אוה םירקמה ינשב בויחה םצע .הכלהה ךותב הנחבה היהת ןידה תרושמ םינפל
בויחה יולימ שורדל ןיא ינשה הרקמבו ןידה ףקותמ שרדנ בויחה יולימ ןושארה הרקמבש
תונוצרל שיגר רתוי טלחהב וניה יוצר הזש ותנבה ךותמ בויחה תא אלמיש םדאו .ןיד רותב
.ןידה תרושב קפתסמש םדא רשאמ ה"בקה

,תירסומ תועמשמ שי הכלהלש שיחכמ ץיבובייל 'פורפ רשאכש חכוויהל רשפא הרקמב לבא
תוירסומל ןווכתמ אוה וירבד ךותמ הארנכ .הז ןבומב תוירסומ איצוהל ןווכתמ וניא אוה
- :בתוכ אוה .הכלהל רבעמ יאמצע ךרע איהש

םדאה לש ותייצר תנווכה אוה רסומה (1 :רסומל תויועמשמ יתשמ תחא קר שי"
ןוטלפא לשו סטרקוס לש רסומה והז - תואיצמה לש תמאה תא ותרכהל םאתהב
היפוסוליפבו ,םינורחאה הלא לש דוחייב ,םינקיאוטסהו םיירוקיפאה לש ,וטסיראו
תרכהל םאתהב םדאה לש ותייצר תנווכה אוה רסומה (2 ;הזוניפש לש - השידחה
אלו" רמאנ עמש תאירקב םלוא .ינמרגה םזילאידיאה לשו טנק לש רסומה והז - ותבוח
אל ;טנאק תלילש יהוז - םכבבל ירחא ורותת אל ;"םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת
תרכהב םרוקמש רסומ יווצ דוע ןיא התעמ .סטרקוס תלילש - םכיניע ירחא ורותת
.(םש) "ארובה תווצמ קר שי :הבוחה תרכהב וא תואיצמה

,תירסומ תועמשמ וזיא הכלהב תמייקש הדבועה תא ושיחכהב ,ץיבוביילש ןאכמ עמתשמ
:ןועטל שקבמ השעמל
,"תואיצמה לש תמאה תא ותרכהל םאתהב" םדא תונוצר תוטהל תנווכתמ הכלהה ןיאש .1
;םימיוסמ םזילאידיא גישהל רמולכ
.תטשפומ תירסומ הבוח םייקל ידכ םדאה ןוצר תא תוטהל תנווכתמ הכלהה ןיאש .2

םינפל" ןוגכ םיגשומ לש םמויק ןיבל הלא םירבד ןיב תחרכומ הריתס לכ האור ינניא יכ םא
ןיב ןיחבהל רשפא דציכ לואשל םוקמ שי תאז לכב ,'וכו "םימש ינידב בייח" ,"ןידה תרושמ
לש הז דצב קוסעל ןאכ ונניינעמ הז ןיא לבא .תטשפומ תירסומ הבוח ןיבל הלא םיגשומ
םיירסומ םילאידיא גישהל הכלהב ןוצר לכ ןיאש ץיבובייל תנעט ונתוא תניינעמ רתוי .היעבה
םאתהב םדאה לש ותייצר תנווכה ויה הכ דע ועצוהש תורחאה תוסיפתה יתש .םימיוסמ
ןוטלפא סטרקוסש ןוכנ .ינש דצמ ארובה תווצמו דחא דצמ תואיצמה לש תמאה תא ותרכהל
ךכמ עבונ םאה לבא ,םיווצ וא םיקוח לש היצקילפאכ רסומה תא ובשח אל םלועל וטסיראו
תוננכותמ ולא תווצממ קלח תוחפלש ,תורשפאה תא האיצומ ארובה יווצ לש הסיפתהש
.םיירסומ םילאידיא םישגהל

,תונברקב תוקסועש ןיב הרהטו האמוטב תוקסועש ןיב ,תווצמה ג"ירת לכ הנושאר הפקשהב
םיווצכ ונל םישגומו ,דחא רושימב ןלוכ 'וכו יתרבח טפשמב וא ץראב תויולתה תוכלהב
המכש רורב תאז לכב םלוא .םתוא הווצ 'הש ינפמ רומשל םיבייח לארשי ינבש םייהולא
הרותהו ,תירסומה תוגהנתהה םוחתב םיבשחנ טלחהב ויהש םיניינעב תוקסעתמ ולא תווצממ
.םמישגהל תוכירצ ולא תווצמש םדא ינב תוגהנתהל עגונב םימיוסמ םילאידיא הביצמ המצע
.הנהכו הנהכ דועו ,"ךומכ ךערל תבהאו" ,"ףודרת קדצ ,קדצ"


םילאידיאו םיווצ
תווצמה לכ וא המכש רבדה ןוכנ היה וליא .תיטמלבורפ דואמו תיזכרמ היעבל ןאכ םיאב ונא
לש הסיפתה לע םירערעמ ךכ ידי לע ונייה ,םימיוסמ םילאידיא תגשהל םיעצמא קר ויה
םצעב איה תשרוד הרותהש המש רמול רבתסמ היה יכ .תולדבנו תודרפנ תובוחכ תווצמה
םיעצמא קר םנה ורבחל םדא ןיבש םיניינעל תוסחייתמה תווצמהש דועב .הווחאו קדצ היהיש
ךרדב הלא תורטמ גישהל רשפא יא םאה הלאשה תררועתמ ךכ םאו .הלא תורטמ תוגשהל
תונעט אקוודש קפס ןיאו .תודהיב המרופר ללוחל םיצורה הלא לש הנעטה םנמא יהוז ?תרחא
תועמשמ לכ שי ארובה יווצלש שיחכהל ץיבובייל תא תועינמה ןה ,הלא גוסמ תונכוסמ
ירבד םינוכנ תמאב םאה לבא .הפילקו ןכות ןיב הכלהב הנחבה לכ תמייקש וא תירסומ
"ךומכ ךערל תבהאו" ,"ףודרת קדצ ,קדצ" :ןוגכ הרותב םייוטיב ןיבהל ונילע דציכ ?ץיבובייל
.המודכו

תודהיל דוגינב) תיאובנה תידוהיה תרוסמ יכישממכ םיטסימרופרה םמצע וגציי םניחל אל
תויצ לש הרוהטה תיטסימונה הסיפתה ןיב אוהש לכ לדבה םייקש קפס ןיא יכ (תידומלתה
םיאצומ ונאש הרורבה תירסומה השגדהה ןיבל ,הרותב תולגתמה ויתווצמ תרימשו 'ה רבדל
ורבחל םדא ןיב תווצמש םשורה תא םילבקמ ונייה המצעלשכ הרותהמ .םינורחאה םיאיבנב
תווצממ ןפוא םושב רתוי בייחמ וניא הז קלחשו ,תווצמה ג"ירת לכמ דחא קלח קר םיווהמ
ינכמ םויק ןיאש בושו בוש שגדומ םינורחאה םיאיבנב ךא .לשמל ,הפורע הלגע וא המודא הרפ
.םדאה תבהאו 'ה תבהא אלא ונתאמ שרדנש המ אוה תוינחלופ תושירד לש

ושמתשה ארקמה ירקוחש ,אופא ,אלפיי אל .טלחהב תונושכ תוארנ ולאה תוסיפתה יתש
דוגינה תא ורתפ םה .תונוש תוירוטסיה תופוקתל םייכ"נת תורוקמ סוחייל יעצמאכ הז ינושב
ל-אה לש הסיפתה היפלש תיטסינויצולובא הירואית ךמס לע הלאה תוסיפתה יתש ןיב המדנה
יפל .םינורחאה םיאיבנה לש תירסומה הבגשנ הסיפתל דע ילאוטירו יטבש בלשמ החתפתה
שדחמ חוסינכ םתוארל שי ,(םירבד רפס רקיעב) הרותה לש םימיוסמ םיקלח םג ,הלא םירקוח
.הלאה םיאיבנה תעפשהב ךרענש לארשי םע לש ןחלופהו םיטפשמה לש

:יכ עבוק ('א קרפ) "תילארשיה הנומאה תודלות"ב ןמפיוק

השירדהש ןויערה תא ועיבה םה .רסומה תונוילע תרות תא הנושאר וגה םיאיבנה"
וז הרות .תירסומ אלא תינחלופ אל איה םדאה תאמ שרוד ל-אהש תיתימאה תיתדה
תלילש םג הב תאטבתמ .תומדא ילע ל-אה לש ונוצר תמשגהכ ירסומה בוטה תא האור
."ןחלופה לש התונוילע

:ך"נתב רסומ לש תונוש תוסיפת שולש ןיב ןיחבמ אוה

;ל-אה ןוצר םהינשש ,ןחלופה םע דחא רושימ לע דמוע רסומה היפל תיממעה הסיפתה
יאובנ יולג וניא רסומה לש רוקמה היפלש ,ירפסב םיאצומ ונאש תירסומה הסיפתה ,תינש
.םדאה ןיבו ל-אה ןיב תירסומ תירבל ,תאזה הינשה הסיפתב רכז לכ ןיא .הנובה תרכה אלא
.יעבט קוח ןיעמ אוה רסומה
ל-אה ןיב תירבב ורוקמש ,לאה ןוצרכ רסומה לש תיאובנה הסיפתה איה תישילשה הסיפתה
.תשגדומ רסומה תונוילע תאז הסיפת יפל .יאובנ יולגב תילגתמה ,םדאהו

ךא תוחתפתהכ תישילשהו ,תורחאה םייתשל ןמזב תמדוקכ הינשה הסיפתה תא בשח ןמפיוק
.הנושארה הסיפתה לש ךשמה

תנחבהש רורבב הארנ לבא .ארקמה ירקוח ידי לע תוררועתמה תויעבב קוסעל ןאכ ונתנווכ ןיא
המוד ,ךדיאמ הרותה לש תירסומה תועמשמל דוגינב ,דחא דצמ ארובה תווצמ ןיב ץיבובייל
הסיפתה ןיבל רסומה לשו ל-אה לש הרותה תסיפת ןיב םיאצומ םירקוחהש לדבהל דואמ
'פורפ ןיא םאה ,"תירסומה" הסיפתל דוגינב תיווצה הסיפתה דצב ותוהדזהב .תיאובנה
?םינורחאה םיאיבנה ירבדל רכנתמ ץיבובייל

םישגהל םדאה תא הצורכ ל-אה ןיבל טלחומה הווצמכ ל-אה ןיב הנחבהה םא :הזמ רתויו
תודוהל בייח ץיבובייל 'פורפש יל המדנ יזא ,תיתימא הנחבה םנמא איה םיירסומ םילאידיא
לש םינושה תורוקמה תרותל בושח סיסבכ וז הנחבה םלוצינב םיקדוצ ארקמה ירקוחש
.ארקמה

לשמכ הווצמה
הלא תוסיפת יתש םתחנהב םיעוט ארקמה ירקוח םגו ץיבובייל 'פורפ םגש יל המדנ םלוא
.וז תא וז תומלוה יתלבו תואיצומכ

תומצע" תייעב איה ירסומה קוחלו ל-אל סחיב רתויב תוקיתעה תויפוסוליפה תויעבה תחא
לש "ןורפיטוא" גולאידב הנושארל הררועתהש - םיטסלוכסה ןושלב aseitas boni - "בוטה
דצמ אוה בוטה םאה :איה היעבה .הב שח אל םלועמ ארקמה םלוע ןמפיוק יפלשו ,ןוטלפא
.וב הצור ל-אהש ינפמ קר בוט אוה םאה וא ,וב הצור ל-אה ךכיפלו ומצע

תונושה תוסיפתה יתשל םצעב םיליבקמ קפסה ידדצ ינשש הארנ הנושאר הפקשהב
הרותה ןיב האור ץיבוביילשו ,תיאובנה הסיפתהו תינרותה הסיפתה ןיב םיאצומ םירקוחהש
ירמגל הז ןיאש יאדווב .ינש דצמ תירסומ תועמשמ תאשונכ הרותהו ,דחא דצמ ארובה תווצמכ
אוה הרותל תירסומ תועמשמ סחילש ךכ לכ אל איה שיגדהל הצור ץיבוביילש הדוקנה .ןוכנ
היה הרותל תירסומ תועמשמ סחיילש אלא 'ה תווצממ הנוש והשמכ םיירסומ םיכרע ביצהל
ימשר אוצמל שי תאז תורמל .םיישיא םיכרצו תונוצר קופיסל יעצמא הרותה תא ךפוה
איצומ ,ארובה יווצ אלא וניא בוטהש ותנעטבש ינמוד .ץיבובייל לצא םג תאזה הנחבהה
ךרע אוה בוטהש תורשפאה םגו םדאה ןוצר קופיס אוה בוטהש תורשפאה תא םג ץיבובייל
.ימצע

הרותב םג .תואיצמה תא תמלוה הניא ץיבובייל תנעט תודהיה לש אלמ רואית רותבש יל רורב
אלה - הרותב .תוירסומ תושירדל עבתיהל לגוסמ ת"ישהש ןויערה תא ונאצמ ל"זחב םגו
לכ טפושה" הנעטב אב הרומעו םודס לע לופיל דיתעש ןברוחה לע ול רפוסשכ וניבא םהרבא
םאתהב גהנתהל עבתנכ ה"בקה תא םיראתמה ל"זח ירמאמ םיברו ."טפשמ השעי אל ץראה
.הרותה יכרעל

םג ,ימצע רבדכ בוט תמועל 'ה ןוצר רותב בוט לש היעבה םג ,רבד לש ודוסיבש יל הארנ ,ךפהלו
תויביטקיפא ןניה ,תירסומ תועמשמ תאשונכ הרותה ןיבל ארובה תווצמכ הרותה ןיב הנחבהה
לש םילשמה ןויערה תא וכותב ליכמ רבכ תווצמ הווצמכ 'ה לש גשומה םצע יתעדל יכ .השעמל
.בוטה תא ותווצ

- :בתוכ אוה .תאזבש תמאהמ והשמ ןיבה רבכ ומצעב ןמפיוק

תא סופתלו ,ןוילע קוח תגרדמל רסומה תא תולעהל הפיאשה השובכ סומזיאיתונומב"
לש "תיעבט"ה הסיפתה ןמ שרופ סומזיאיתונומהש ןוויכמ ,תירסומ הסיפת םלועה
ןוצרה קוח אוה רסומה .ירסומ םלוע רדס לש תיעבט לעה הסיפתל הלוע אוה היגמה
ןמ תעבונ תאז הפקשה לבא .םלועה תא גיהנמ אוה ויפ לעש ,ןוילעה יקלאה
תלוז דוסי תויטסאיתונומה תותדב שיש ,אצומ התא ךכיפלו .ךפהל אלו ,סומזיאיתנומה
אוה הווצמו הצור ל-אהש המ .םיהולאה לש טלחומה ןוצרה :ירסומ לע וא ירסומ
.(452 'ב רפס :ןושאר קרפ) ."ירסומ" ,בוטה

לעה דצה .ירסומ לע דוסיו ירסומ דוסי ,תודוסי ינש הווצמה דחא ל-אה תסיפתב שי ,רמולכ
ץוענ ירסומה דצהו .רסומהמ הלעמל ומצעב ןכלו רסומה לש רוקמה אוהש ךכב ץוענ ירסומ
קוח תגרדמל רסומה תא תולעהל ונתפיאש תא םישגמ הזו ,רסומה לש רוקמה אוהש הזב
.ןוילע

םג איהש תישונא הנומת אלא הניא קוח טילשמה ךלמ רותב ל-אה תגצהש איה תמאה
תא התסיפת םצעב ףא םדא ינב ןושלב הרות הרבדש :ךכ רמול םג רשפא .תיפרומופורתנא
וניצמאמב םדו רשב רותב וננויסינמ עטק תרבעה ןאכ הנשי .ןוילע ךלמ תוארוה רותב המצע
.'ה תא ראתל

קקוחמ םג שי הרבח לכב .ןיקתה המויק תא םירשפאמ רשא םיקוחו ,םיגהנמ שי הרבח לכל
לעב ךלמ ,ללכ ךרדב ,היה קקוחמה תויביטימירפ תורבחב .הקיחתה רוקמ אוהש תוכמס וא
ןדורכ ויטלשנ ידי לע בשחנ יביטימירפה ךלמה .קוחל ךפהנ ויפ אצומ לכש תידעלב תוכמס
בוט ךלמ וניא רתויב ץירעה ךלמה אלא .תויתורירשה ובל תולאשמ תא רקיעב ופקיש ויקוחש
קוחה .רדסהו םולשה לע רומשל הל ורשפאיש םיקוחב הרבחה תא קפסמ אוה ןכ םא אלא
דימת בצמה תושירדו .בצמה תושירדל ןורתפ תויהל בייח אוה ,רמולכ ,ילנויצר תויהל בייח
.םיטלשנה תונוצר תא ןובשחב איבהל ךרוצה תא תוללוכ

לעמ םידמוע קוחה רוקמ םתויהב ,תיתקיחתה תוכמסה ילעב וא לעבש תורמלש ,אופא ,אצוי
בצמה תושירד ןתואל ועמשייש חרכהה חנומ ,קוחה רוקמ םתויה םצעב תאז לכב ,קוחל
.טלשנה ןיבל טלושה ןיב תירבה לש ןויערה ןאכמ .קוחה תווהתהל תואיבמה

םגו תחא הניחבמ םיקוחל לעמ םג תקקוחמה תוכמסה תא דימעמה הז יעבט ךרוצ לבא
רותב תוכמסה ןיב םיוסמ חתמ רצוי ,ינש דצמ ,קוחה תא םידילומה םימרוג םתואל דבעושמ
רוקמ איה תוכמסה םא דחא דצמ .תוירסומ תורטמ תגשהל יעצמא רותב תוכמסה ןיבל ,וזכש
.קוחה לש בייחמה חוכל תקפסמ היצקנס הווהמ תוכמסהמ עבונ קוחהש הדבועה יזא ,קוחה
דיקפתב קר תשמשמ תוכמס יזא ,בצמה תושירד ךותמ םק קוחהו הדימב ,ינש דצמ םלוא
תא רשאמו קידצמ בצמה ןויגה רבד לש ותימאל .הרכה ידיל קוחה תאבה םשל רמולכ ,ינשמ
.ותוא האיצומש תוכמסה אל ,קוחה

ןויסינה םוכיס והז .לבוקמה הנבומ יפל ,תוכלמ לש גשומה םצעב םירושק הלאה תונויערה לכ
.עבטה קוח לש גשומה םג ןכו ,אכמס רב ףוגמ עבונה קוח לש גשומה םג םק ונממ ,ישונאה
ינש םג םיעבונ ."ךלמ לארשי יקולא 'ה"כ ,םדאל הווצמה ארובכ רייוצמ ת"יה רשאכ ןאכמו
תווצמה תסיפת םגו ,דחא דצמ ה"בקה לש תידעלבו תטלחומ תוכמס לש םימילשמה םיגשומה
.םיירסומ םיילאידיאו םיישונא תונוצר תגשהל םיעצמאכ

ונוצר םישגמכ ולוכ םלועה תא תוארל שי ,םלועה ארוב םג וניה ,תווצמה ןתונ ,ל-אהו הדימב
הרוצב ונוצר תא םייקמש עבטה ןיבל םדאל ויוויצ ןיב הינומרה רסוח ןכתי אל זאו ,יהולאה
תעבונ ,ישונאה ןימה לע םגו םלועה לע םג הווצמה ךלמכ ל-אה ספתנש הדימב ךא .תרוויע
גישהל תושונאה ידיב תועייסמש ,תרמוא תאז ,םתבוטל ןניה םדא ינבל ויתווצמש הנקסמה
.המויק תרטמ

תויהל הלוכי הניא ימצעה בוטה ןיבל ותוא הצור 'הש ללגב בוט ןיב הנחבהה ,ךכל יא
דע .םוקיהו םדאה לע טלושה ךלמכ ל-אה תסיפתב םירושק הזה קפסה ידדצ ינש .תיטולוסבא
אוהש המכ דע ךא .ירסומ לע יפוא ויתווצמלו ,קוח ויפ אצומ לכ ,לוכי לכה טלושה אוהש המכ
ןפואב םיננכותמ תויהל םיחרכומ תושונאל ויקוח ,םוקיה לש ןמחרהו בוטה ,ןובנה ךלמה
.םיבוט םהש ינפמ תווצמה תא הצור 'ה הז ןבומבו ,םהיתורטמ גישהל םהל רוזעיש

קר םניה ,םינוש םירפסב תולגל םירמייתמ ארקמה ירקוחש תונושה תוסיפתה המוד ןפואב
הסיפת אל םלועל לבא ,השגדה ילדבה קר םימייק .תידוסי הסיפת התוא לש םינוש םידדצ
תשגדה הניה ,יתולגתה יוויצכ םוקמב הנוילע המכחכ הרותה תסיפת ףא .השדח ירמגל
.ורוקמו רסומה תוהמ לש שממ הנוש הסיפת אל לבא ,ירסומה רדסה לש רחא טקפסא

גישהל הסנמה רסומהו ,דחא דצמ ארובה תווצמ ןיב ץיבובייל תנחבה ,המוד ןפואב ,ףוסבלו
,הווצמ םגו ארוב םג אוה 'הש ןוויכמ .תטלחומ הנחבה הנניא ינש דצמ ,םיישונא םילאידיא
הנבהה .תוישונאה םהיתורטמ תא ומדקיש הלאכ אלא תויהל םילוכי םניא תושונאל ויתוקוח
,תוסיפתה יתש הליכמ תודהיה .תטלחומ איה ןיא לבא ,תקדצומו תיתימא איה ץיבובייל לש
ת"יה תא ונרואתבש ןויכ ,םייקתהל חרכומ םירבדה עבטמש ןהיניב םיוסמ חתמ םייקו
ןיב הרבח לכב םייק חרכהבש חתמהמ והשמ ,יטמוטוא ןפואב ,וילא םיריבעמ ונא הווצמכ
.רסומו טפשמ ןיב חתמה ,םיישונא םילאידיא תגשה ןיבל ,המצעלשכ תוכמס