וניתובא תונמא - הליפתה

רסולפ דוד

ך"שת ,א"י תועד


הנושל תמאתה י"ע הב םוגפל ילב ,הליפתה תרוצ לועייל תועצהב קסוע רמאמה :תיצמת
.ונתפוקתל

.הליפתל םתשיגו םימרופרה ,הליפתה חסונב יוניש ,הליפתה חסונ :חתפמ תולימ

תויגולואידיא .וניתובא ץראב דוחיב ךלוהו רימחמ ונמע תא דקופה רומחה ינחורה רבשמה
תודסומ .'ה תרות יפל תויחלמ ונמע תא קיחרהל תחוורה היטנה תא תותרשמ תונווגמו תומלש
המ" ויבא תא לאוש ךרה דליהשכו - הרותה ןמ רעונה תא םיקיחרמ הזב הז םיבלושמ םירידא
,השק רבשמב אצמנ יתדה הנחמה םגש אלפ ןיא ."םולכ אל" :הבושתה תא לבקמ אוה "?הז
ןיאש תולאש לע וליפא תוטושפה תובושתה תא ונתיש םישנא וכותב ןיא טעמכ וא ,ןיאו תויה
.ןהילע תונעל השק הז

ןיא ,תודהיה תרגסמב הליפתה תוהמ ומכ תודהיל תיתוהמ הכ הלאשב וליפאש תעדל יתחכונו
,הלעמ יפלכ קר אל ,רתויב הלודג תובישח תלעב איה וז הלאש ירהו ,הילע תונעל הברה םיעדוי
ירה ,הליפתה תוהמ לע םילבלובמ םיגשומ ךל ויהי םא .ומצע ללפתמה רוביצה יפלכ ףא אלא
.ךידלי וא התא ללפתהל קיספת רחואמב וא םדקומב

םירפס ובתכנ ךכ לע .ללכב תיתד העפותכ הליפתה לש םידדצה לכ לע ןאכ רבדא אל ןבומכ
ןודא ןאכ .וז הדבכנ היעב לע רפס דוע הפיסומ התיה הקיפסמ רתוי וא תוחפ הבושתו הברה
.הליפתבש ידוהיה דצה לע קרו ,רתויב "תורעוב" תויעב המכ לע קר

ףיסוהלו תובר תוליפת קוחמל ,הליפתה חסונ תא תונשל המרופרה ישנא םיצורו וצר עודיכ
םיבשוח תיגולואידיא האנש ךותמ המרופרה ישנא תא םיאנושש הלאמ םיבר .תורחא תוליפת
הליפתה חסונש תודבועה לע םיכמתסמ ,המרופרה ישנא ומכ ,םה םג .םתומכ םצעב םויה
חסונ ,רבדה ןוכנ ?ונחנא םג הנשנ אל המל ,ןכ םא .תורודה תצורמב הנתשנ תיתרוסמה
,ןמזה חורל םידגונמ הליפתה ירבדש החנהה ךותמ הנתשנ אל אוה םלוא ,הנתשנ הליפתה
לש ,היגולואידיאהש ,"םיינויצקאיר" תונויער אטבמה ינומלא-ינולפ טויפ רמול השק םויכש
אל םיללפתמה ,רוציקב .םויכ ללפתמה לש היגולואידיאל המיאתמ הניא תמיוסמ אחסונ
דוסיה תא אל ןכו תודהיה לש הירוטסיהה דממ תא (יבצ יתבש ידיסחמ ץוח ילוא) ולטיב
תופיצרב ושגנתה אל םימיוסמ םיטויפ ולטיבש הלאו ופיסוהש הלא :הליפתה לש ירוטסיהה
,עקובה הריצי ןיעמ ךותמ אלא ,הליפתה "ןוכדע" ןויער םתעד לע הלע אל .םיללפתמה תורוד
.וערגו ופיסוה תילאמיסכמ תוניצר ךותמ

הלכשהה תפוקת לש תרתוכה תלוג ,תמיוסמ הניחבמ ,םה ונצראב "םיינחורה" םייחה
םיכסא אלש יאדוב ךא ,הלא םימרז תובישח תא לולשל יתעדב ןבומכ ןיא .היצפיצנמאהו
אל ןכל ."יתרוסמ יתד"ה וא ינידה םשובלב םהב ןיחבמ ינא םא וליפא ,םיילילשה םהידדצל
לש "ןוכדע" םישרודה תולוק םיעקוב יתד הנחממ אקוודש עמשא םא ,חומשל ,ירעצל ,לכוא
תישאר לש םירבדמה ישאר תא ,רתויב םיענ יתלב ןפואב ,יל םיריכזמ הלא תולוק .הליפתה
םישוע ןיא תמאב םאה) לארשי תנידמ תספות תיסורפה הנידמה םוקמ תאש קר ;המרופרה
יוניש לע םירוביד תועשב ,השאר תא המירמ תיפוריאה היצפיצנמאה םוקמבו (?הזב לווע הל
תוחוכ קר םה תונויצהו הנידמה תמאב םאה .תינויצה היצפיצנמאה ,הליפתה חסונ
וז הלאש לע תונעל לוכי ינא הלא םימוצע םיגשה ינש לש םתובישח ללגב ?םיירוטסה-יטנא
.בויחב

תדחוימ בל תמושתל הכז 'וכו "וניאטח ינפמו" עטקה .תואמגוד ךמס לע ירבד תא תצק ריבסא
עירפה המרופרה ישנאל .םויה לש םינקתמה םידרחה דצמ ןהו המרופרה ישנא דצמ ןה הנימב
תרכזה ינפלש םילמה תועירפמ םויכ - תונברוקה שודיחל ונתווקת תאטבתמ ובש ךכב עטקה
."ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג" :תונברוקה
ץראב ורבע תורודב ובשיש םידוהיה םתואל הליפתה ירבד ועירפה אל המל ,הלאשה תלאשנו
םתואש חינהל ןיא .שדקמה תיבב רקבל ,תעכ ונומכ אל ,ולכישו ,םילשוריב ףאו לארשי
םה .םילשוריבו לארשי-ץראב בשיל תוכזה םהל שיש םרשאב תוחפ ושיגרה םימלשה םידוהיה
הניחבמשו ,ךשמת הרהמנהו הרמה תולגהש ועדיו תויה ,הליפתה חסונב הארנכ ושקתה אל
ונניאו ,ישחומ ןפואב ,תמאב ונצראמ ונילג םויכ ונחנאו .םה םג םצראמ ולג תמאב תמיוסמ
עטקהש ,אופא רורב .תיפרגואיג הניחבמ וליפא ונתריחב תיבב תונברוק בירקהל םילוכי
.תונברוקה ושדחתי םהבש םימיה םתואל דע - ילאוטקא אוה ויתולמ לכ לע "וניאטח ינפמו"

תודסומה לכ תאו לבב לש תובישיה תא תסנכה תיבב ריכזנ המל ,םירחא םינעוט ךכ ,םלוא
ינא .תוישוק ישקמו םילאושה םתוא ןיבל יניב ידוסי לדבה םייק ןאכ ?רבכ םניאש םימודקה
,םויה דעו םהרבאמ הבהאה תרשרש התואב שח ,הליפתה תעשב ,ינאשכ רתויב הנהנ ימצעב
ינחורה בצמה תא ףקשת איהש הליפתה ןמ הארנכ םישרוד תוישוק םישקמהו ןילאושה וליאו
.אקווד םויה לש 'וכו יטילופה (?יתרבח יתלבה) יתרבחה

ךמע ינקז לעו םידיסחה לעו םיקידצה לע" :םילמה תא לשמל ללפתהל םילוכי םה ןיא ,ןכ םא
ימו ?םויכ ונמע בכרה והז םאה "?'וכו ונילעו קדצה ירג לעו םהירפוס תטילפ לעו לארשי תיב
,עירפמ רבד םוש הליפתה ירבדב האור ינניא תאז תורמל ?"לארשי תיב ךמע ינקז" םויכ םה
תורודבש תופיצרה ,דועו תאז .םויכ הרבחבש תוחוכה סחי תא םיאטבמ םניא הירבד םא
אל הרקיעב האב איהש הדבועה אקווד ;ירוטסיה-לע ןינבל הליפתה תא השוע םיללפתמה
ןיאש ךכל המרג ,תורודה לש םייתדה םיכרצה לע אלא ,םייתרבחה םיכרצה לע תונעל
תא ללפתהל ונדעב וענמיש ,םיטלוב םיירוטסיה םיזמר םויה לש תויתרוסמה תוליפתב
.ונליבשב ובתכנ אל וליאכ תוקיתעה תוליפתה

היהי םויכ ילאוטקאה רבדהש םיחכוש ,ילאוטקא רבדל הליפתה תא ךופהל םיצורה הלא םרב
היהי אל תמאב ירה ,םויה לש יתרבחהו יטילופה בצמל הליפתה תא םיאתנ םא ;רחמ ןשוימ
םיסכודותרואה םירוטאמרופרה םמצעל םיראתמ אמש וא - רחמ התוא ללפתהל רשפא
?םינש רשע לכ הליפתה חסונ תא תונשל ךרטצנש

םדוסי הליפתבש םייונישה .םויה ןתוא םירבחמש תוליפתה לע םילמ המכ דוע ןאכ ףיסונ
אוה ,םוגפ ונרודו תויה .תללפתמ הדעה לש יתרבחה ךרוצב אלו ,יתדה ךרוצה רקיעב דימת
םעהש תויהל לוכיו ךשמיי בצמהש חרכה םוש ןבומכ ןיא ;תופי תוליפת רוציל לגוסמ וניא
םיבתוכ ונא הב ,וננושלב תובותכ הנייהתש תוקומעו תופי תוליפתב הכזנ זאו ,אפרתי
וניכרצ תא וקפסיש תושדח תוליפת רוביחל דגנתהל םינפ םושב ןיאש אופא יל הארנ .םירבדמו
.םייתדה

המרופרל תשגל ונל רתומ .תורודה תרשרש לע ,הליפתה לש ירוטסיהה דוסיה לע ונרבד
הליפתהש חיננש הרקמב וא ,ונמע לש הירוטסיהה תא לולשנש הרקמב קר תירוטסיה-יתלב
תא ירה ,וז הינש החנה חיננשכ ,םנמא .ללפתמה לש יעגרה ישגרה ךרוצה לש ןינע קר איה
קר ללפתהל םצעב רשפא ,תיעגר שפנ תוממורתה לש יוטיבה הרקיעב היהתש תאזה הליפתה
ריש אלא ,שממ הליפת אל וז הליפת היהת םירחא ליבשב יכ ,הרצונ איהש העשב ,תחא םעפ
.תיתורפס היגולותנאל אלא ,רודיסל אל וסינכהל יוצר ילואש

הרבחה אלא ,דיחיה אל .יתרבח דוסי םג רוביצה תוליפתל שי ירוטסיהה דוסיה דבלמ ,ירה יכ
רמול ךרוצ ןיא - "ינא" ןושלב אלו "ונחנא" ןושלב תורבדמ תוליפתה בור ןכלו ,תללפתמ
תויניצר תויעב המכ תוררועתמ ןאכ .תודהיה לש רתויב םיבושחה םיגשומה דחא אוה להקהש
למלממ דחאו דחא לכ ויפלש ,םיזנכשאה לש הליפתה ןפוא םא ,הלאשה לשמל תלאשנו
םיכרצה תא קפסל ללכב לוכי הז הליפת ןפוא םא ,ןזחה רמזל הכחמו ותליפת תא תוריהמב
,הליפתה לש יביטקלוקה יפואה תא השעמל לטבמ הז הליפת ןפוא ירה יכ ;ונרוד לש םייתדה
.הזטסכאל םתליפת תעשב עיגהל הלוגס ידיחיל רשפאמ םנמא אוה יכ םא

םהש ררבתמ היה ,םיזנכשאה תליפת לש ינויסינ יגולוכיספ רקחמ השענ וליאש חוטב ינא
םייזנכשא-אלה לש הליפתה ןפואש יל הארנ ןכל .הליפתה ירבד תיצחמ תא תוחפל םיעלוב
ןפואבש הנכסה תמייק הניא ונרוביצב ללכ ךרדב .ץראהו ןמזה יכרוצל רתוי הברהב םיאתמ
וללפתי אלו ןזחה ירבדל קר ועמשיש םורגל לוכי םתונדמל רסוחש ,"תידרפסה" הליפתה
.תוליפתה תא רתוי וא תוחפ םיניבמו תירבע ירבוד ונלוכ ונא ירה יכ ;םמצעב

ןמ המכ וא) ןזחהו םר לוקב ונלוכ ללפתנשכ ,שממ רוביצב הליפת גיהנהל רשפא ךכ לע ףסונ
היהי הז יונישש ןיבמ ינא .התניגנמבו הליפתה בצקב להקה תא וכירדי (להקה ןמ םיבדנתמה
הדובע שורדי אוהו םייזנכשאה םיללפתמה לש אתוקניד הסריגמ הנוש אוהש רחאל השק
תוניגנמה חור יפל ,הלוכ הליפתה לכ ליבשב תוניגנמ רוציל ךרוצ היהי יכ ,הבר תילאקיזומ
םש ירהש ,"עמש תאירק" תא םר-לוקב ללפתהל תוחפל רשפא יתעדל ,םרב .תויזנכשאה
תוישיא תועצה ןה הלא תועצהש ןיבמ ינא .הרותה ירבד לש האירקה ימעט םה הניגנמה
.םיללפתמה תדע תורצווהל הברה םורתי יזנכשאה הליפתה ןפוא לוטיבש יל הארנ ךא ,אדירג
ךכ ,יתד רפס תיבב וגיהנהל רשפאש יל הארנ ,תסנכ-יתבב הז יוניש גיהנהל רשפא יא םא
.תישממ רוביצ-תליפתמ רבכ הנהי אבה רודהש

,ךכב רבכ אטבתמש רבד ,תידוהיה הליפתה לש יביטקלוקה דוסיב יתעגנ תמדוקה הקספב
ינא ,תיבב לוח ימיב ללפתמ ינאש תורמל .ונלש הליפתו הליפת לכ ךותל טעמכ ורדח םיטויפהש
;תירחש תליפתב "רצוי" לש ךוראה טויפה תא ידבל לשמל רמוא ינאשכ ,דרוסבאב הפי שח
הלעי אל תאז תורמל .רוביצ-תליפתב אלא ,דיחי תליפתב וניא המוקמ הלאכ םיטויפ תרימא
תודוסיה וליפאש ןוכנה שגרה ךותמ הזו ,טויפה ילב הכרבה חסונל רוזחל ידוהי םוש תעד לע
תוכפתשה קר הניא ונלצא הליפתהו תויה ,תורודה תצורמב ושדקתנ הליפתה לש םייטויפה
.הווצמ םויק ףא אלא ,הלעמ יפלכ השקבו בלה

םג עודי ;ונצראבו ונרודב ונל םקש ידיחיה יסכודותרואה גולואיתה ,ינמודמכ ,עודי םכלוכל
םויק אוה ,"ירטנצואית"ה דוסיה ןמ ץוח ,הליפתה לש םירחאה תודוסיה לכ תא לטבמ אוהש
הדבועב םיבשחתמ םניאש הלא תונויער רותסל םוקמה ןאכ ןיא ירעצל .הליפתה תעשב הוצמה
םייק ,אדירג יתד השעמ לש ,הוצמ לש דוסיהשו ,הליפת ראשה ןיב איה - הליפתהש הטושפה
הבוח לומלימ ללגב םירצונה תא חבשי אוהש ימש יתעמש אל .םימעה ראש לש תוליפתב םג
המש תא ריכזהל זיעמ יניאש ,תרחאה הליפתבו "םימשבש וניבא" תליפת תא םינימאמה לש
."תיסכודותרוא"ה הרוזנצה דחפ תמחמ
אל דוע הז ידי לעו ,םלועה תומוא תוליפתב םג תיתד הבוח םויק לש יביטקייבוא דוסי ונשי
ללגבש ךכב תודוהל שי ןבומכ םלוא .םלועה תומוא וראשנ אלא ,םידוהיל םלועה תומוא וכפה
הליפתה לש רתויב םיבושחה תודוסיה דחא ,ללכב תודהיבש תוישעמה תווצמה תובישח
.הליפתה תווצמ םויק אוה - םירחא תודוסיו ירוביצהו ירוטסיהה דוסיה די לע - תידוהיה
.הליפתב םג ומתוח תא אופא עבט הכלהבש יביטקייבואה דוסיה
םיגחבו תבשב ותוא םירמואש "שודיק"ה ,לשמל ךכ .דאמ הריהז איה הכלהה הז ןינעב ,םרב
הכלהה תניחבמ יכ ,רתוי אלו ןייה לע הכרב םצעב אוה אלא ,הכרב םוש וב ןיא ,רקובב
.הכרב םושל םוקמ רקוב לש "שודיק"ב ןיא תיחצנה

םויה דע םצעב הראשנ תיברע לש הדימעה תליפת .הכלהה לש תויחצנה תירוגטקל המגוד דועו
הדימעה תליפת תא אלו רקוב לש שודיקה תא לטבל שיא זעי אל תאז תורמל .תושר לש רבד
םישענ תורודה ךשמבש דע ,קזח הכ אוה יתכלהה יביטקייבואה דצהש ינפמ תאזו ,תיברע לש
השקמ ,תודהיה לש הרוטקורטסב ודוסיש ,הז בצמ .שממ תווצמל (ירמגל וא) טעמכ םיגהנמה
םיטויפ לע גלדל ךרוצ שיש ,תוליפתב רצקל ךרוצ שיש אוהש ימ תעד לע הלעישכ ,רתויב
השענ ףא אוהו ,יחרכה אוה הז דעצש יל הארנ תאז תורמל .תומיוסמ תורימאו םימיוסמ
.םימלש םידוהי ידי לע תורודה ךשמב
םיקיתע םיטויפ לש םימלש יתלב םיקלח הב הארת ,ונלש הליענה תא ,לשמל ,ארקת םא
םיטויפ אורקל יוצר רתוי היה םויכש רורב .ןמז ידמ רתוי תספות התייה המלשה ןתרימאש
גח לכו תבשו תבש לכ ןייפאל יוצר היהש יל הארנ ןכ .םיבר םיטויפ ירבש אלו םידחא םימלש
ןאכ ןיבמ (ובור וא) להקה לכו תויה ,ירשפא רבדהו - םידחוימ םייתרוסמ םיטויפ ידי לע גחו
רתויו הרצק רתויל הליפתה ךופהת םהידי לעו עצבל רשפאו רשפא הלאכ םייוניש .תירבע
תויסנכ יתב לכב היצמרופינוא תריציב וניא תודהיה "תייעב" לש ןורתפה ,יתעדל ךא ,תנווגמ
םיבייח תסנכה-תיבב םייתדה םייחה :ךפיהל .("םיכמסומה תודסומה" ןמ) הלעמ לש וצ יפ לע
םיחסונו םיטויפ םינוש תומוקמב וללפתי םא ןוסא םוש ךכב ןיאו ,םינווגמו םיננער תויהל
.שדח טויפמ להקה הנהנ תבשו תבש לכבו ,ךכ היה םייניבה ימיב ירה .םינוש

יטסינכמה דצה תא הנשי אל הליפתבש םימייוסמ םירבד לע גולידש ,םישנאה ורמאי לא
תומישמה תחא ירה .רצק רתוי ןמז ולמלמי םיללפתמהש ,קר היהת האצותהשו הליפתבש
!הליפתה לש לומלמה תקספה תויהל הכירצ ונרוד לש רתויב תובושחה

אבה רודה ,סנ שחרתי אל םאש רורב יכ ;ונשארב םיבייחתמ ונחנא ירה ,ךכב חילצנ אל םא
,ללכב ללפתהל קיספי ,יביטקלוקה וא ילאודיבידניאה לומלמה סכטב ףתתשהל הצרי אלש
גוהנ הזש יפכ ,שממ רוביצב הליפתה תא גיהנהל יתעצהש תוביסה תחא ירה התיה תאז !ל"ר
.תויזנכשא-אלה תודעה לצא

ועיציו םירחא ואוביש הוקמ ינאו ,ישעמה דצה ןמ דוחיב ,הליפתה ןינעב יתועד תא יתעבה
,תירוטסה יתלבה המרופרה חורל דגנתהל שיש תורמל ירה יכ ,רתוי תובוטו תוישעמ תועצה
.ונתליפת רופישל םוקמ שיו שי