תובושתו תולאש המכ רואל תינרמש תודהי

ןאמדירפ היבוט

ד"כשת ,ד"כ תועד

.תיביטברסנוקה העונתה לש המלוע תפקשה תא םכסמ רמאמה :תיצמת

ןכותה
םירקיע לש םתויח יוטיב ידיל האב המבו ךתטיש לש םיבושחה םיינויעה םירקיעה םהמ"
"?םיידוהיו םייתד ,הלא
"?ךתטישב תילאמרופה הכלהה לש המוקמ המ"
"?ךתטישב (הזכ םייק םא) יתכלה-הרטסקאה יתדה השעמה לש ומוקמ המ"
"?הכלהה ןיבל תואיצמה ןיב סחיה ךתטישב יוטיב ידיל אב דציכ"
"?יתדה ךוניחה תניחבמ ךתטישב דחוימ דצ םייק םאה"
"?השעמבו ןורקעב ,לארשי תנידמל ךתטיש לש התקיז יהמ
"?וז דצב וז תונוש (תויתד) תוידוהי תוליהק לש דחי םויקל םוקמ שי ךתטיש יפל םאה"
םעו םייתד םניאש םיפוג םע יתוברתו יטילופ הלועפ ףותיש יבגל ךתטיש תדמע יהמ"
"?תוידוהי-אל תויתד תועונת
רבד ףוס

המדקה
העונתה לש התשיגו התדמע לע תולאש הנומש לש הרוש "תועד" תכרעמ ידי לע יל העצוה
והל יתיתו .וננמז תודהי תא תודירטמה תויניצר תויעב המכ יבגל תירבה תוצראב תינרמשה
םירבד םסרפל ותואנש תיתדה תוקידאה םע רויש אלל ההדזמה ןואטב לש תכרעמה ירבחל
.הברהב םא טעמב םא םהמ וגייתסי םהיארוק םגו םה םגש
לע תגצוימש וזמ םהל תרחא השיגש םישנא םע שאר דבוכב אירטו אלקשב חותפל וז תונוכנ
תא ףקשיו דימתמ הנפמ הווהי הז דעצש יאולה .הכרבב םדקל שי וז תונוכנ ,"תועד" ידי
הקודאה תודהיה ןיבל תינרמשה העונתה ןיב םידירפמה םילדבהה לע תופחל ןיא םאש הרכהה
תעירקכ השק ויוחיאש ןכוסמהו יתימאה רעפה רבד לש ופוסב .ףתושמה ןמ םלעתהל ןיא םג
הדיחכ רבדה הארנ ,תירבה תוצראב ןאכמ .תדה ןיבו תוינוליחה ןיב חתמנש הז אוה ףוס םי
ןחלושל ביבסמ םוי םוי םיבשוי ץראב תיתדה העונתה יגיצנש העשבש ןורתפ הל ןיאש המותס
תיתד איה םתדמעש הלא םע תתלו תאשל םינכומ םניא ,תינורקעה תוינוליחה יגיצנ םע דחא
ליחתנ תוחפה לכל הוושה קמע ידיל ונאיבי ןתמו אשמש תווקל ןיא םאו .תרהצומו הרורב
.ותבשחמ ךלהמ תאו והער תפש תא שיא ןיבהל

תיחכונה יתרשמ תורמל .תימשר אקנפשוג איהש וזיא תואשונ ןניא הטמל תונתינה תובושתה
ינא - םינרמשה םינברה ןוגרא ,םינברה תסנכ אישנכ תעכ שמשמ ינא - תינרמשה העונתב
תא בורקמ ריכמו ונתעונת ךותב לעפ הנש םישולש ךשמבש ינרמש ברכ ימשב קר הפ רבדמ
לבא .ימשר יגולואידיא עצמ לע תינרמשה העונתה הריהצה אל םלועמ .םהיתועד תאו הירבד
טרפבש ףא תורורב תואצוי התדמעו התמגמ ,העונתב תועדה יגוה לש םהירבדו םהיבתכ ךותמ
הרצק ןושלב רשפאש המכ דע יתטקנ יתובושתב .תטלחומ תודיחא דימת ןיא רחא וא הז
ינפל יתגצה יתובושתב .םותסה תא דומלל שי ירבדב שרופמה ןמ .םיטרפל סנכיהלמ יתענמנו
העומש ,העומשה יפ לע ול ואב ,ולאכ ול שיש המכ דע ,תינרמשה העונתה לע ויתועידיש ארוק
,התעו .ספא םע תלבוג העונתל םתנבה וליפא וא םתדהאש םירקבמ יפמ האצי םירקמ בורבש
.ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע

 

האב המבו ךתטיש לש םיבושחה םיינויעה םירקיעה םהמ" .א
"?םיידוהיו םייתד ,הלא םירקיע לש םתויח יוטיב ידיל
,הבר והילא רדס) .ואיבהל םויה םיברמ אלש שרדמ ידי לע הסיפתל תנתינ תינורקעה ונתדמע
ןבהוא ינאו יבבלב שי םירבד ינש ,יבר .יל רמא" (םולש שיא ריאמ תאצוהב 71 ףד ,די קרפ
םדא ינב לש ןכרד .ול יתרמא .םדוק ןהמ הזיא עדוי יניא לבא .לארשיו הרות .הלודג הבהא
םישודק לארשי רמוא יתייה ינא לבא וכרד תישאר יננק 'ה 'אנש המודק הרות םירמואש
רמוח ןימכ שרדמה תא שורדל ךרוצה ןמ ןיא ."ותאובת תישאר 'הל לארשי שדוק 'אנש ןימדוק
,םרב .תודהיה יכרעל אצומה תדוקנכ לארשי תא ביצהל האב ותמגמ לכש לילעב תוארל ידכ
רכזנ וניא טלחומה ךרעה .העוט אלא וניא טלחומ ךרע אוה לארשיש ןאכמ קיסהל אבה
םגו לארשי םגו .לוכי לכה :תודהיב דחא טלחומ ךרע קר יכ וילאמ ןבומ אוהש ןוויכמ שרדמב
ונתפקשה יפל ."תוליעה לכ תליעו תודוסיה דוסי" יבגל םיינשמ םיכרע אלא םניא הרותה
ילבמ תישונאה םתורשפא אולמ תא םהייחב שממל הרבחל אלו דיחיל אל ןכתי אל תיללכה
וא חפטמ וניאש הרבח וא םדא .ונרצונ ךכל יכ ,אדירג ישונאה ןמ הלעמלש המל הדימתמ הקיז
ףוס ףוס דעוימ ,שדוקה תיווחל םוקמ וייחב ןיאש הרבח וא םדא ,הקיז התוא ירמגל ללוש
םדאה םג .הרומג הריפכ ןיבו 'ה תרכה ןיב אל איה הרירבה דימת .תירסומ תישונא תונוונתהל
'ה תדובע וא איה הרירבה והילא איבנה לש וימיב ומכ .תיספאה תונקירה ןמ דלוס עבטה ומכ
ייח ,ןוילעה ךרעכ הנידמה וא םעה - הל תורוצ המכ ,ונימי ת"וימוכע .לעבה תדובע וא
ונא ,םהימודו הלא לכ יפלכ .ןמצעלשכ תויתטסא תויווחל הפיאש וליפא וא תונתוואת
תמב לע וכרד תישארמ לארשי םע תא התוול וז הרכה .םיקולאה אוה 'ה - םיזירכמ
לכ םיזכרתמ וילא םירושקו ול ביבסמש בטוקה איה איה וז הרכהו תישונאה הירוטסיהה
תולעהל ופוסו תודהיה לש התציב תא עקעקמ םיקבדה ןיב דירפהל אבש ימ .תודהיה יכרע
יפלכו ימ יפלכ תושרופמ תוארוה אלל ריכי םויכ ץראב בצמה תא ריכמש ימ .סרחו סרה ודיב
.םינווכמ הלא םירבד המ

ייחב יזכרמה ריצכ לארשי תד תא האורש ימ לכ םע תפתושמ ןושל ונל שי ןאכ דעש ינמוד
.ףילחת אוהש הזיא אובל דיתעל אלו םויה אל ול ןיאש ריצ ,לארשי

הריכמ איה תירוטסיה איהש המכ דעו הדוסיב תירוטסיה-תיפוסוליפ איה וז היאר םנמא
יפל הרוצ הטשפו הרוצ השבל ,לארשי תוברתו תודלות לש הרדשה טוח ,תיתדה העדותהש
םלוא .רוד ירחא רוד תוחתפתה וב ריכהל ןיאש תודהיב חטש ןיא .םוקמהו ןמזה תוביסנ
לע ווהתה םלוכש ךכל תודוה הווההו רבעה ןיב ערקל ומרג אל םלועל תודהיב ולחש תורומתה
ישמתשהב) .יפוסוליפ שרדמ וא הדגא שרדמ ,הכלה שרדמ הז אהי ,הרותה שרדמ תטיש ידי
ןהמש הרותל השיגו הטיש התואל אלא ,םהש ומכ םישרדמה םצעל אל יתנווכ ,שרדמ תלמב
הרומה תא חתופ ם"במרהש רבדה ףלאמ המ .תודהיה תבשחמו הפ לעבש הרותה ווהתנ
ןמ ןיאש ינחטבומ "תועד" יארוקל .(הרותבש םיבותכו םיחנומ המכ לע יפוסוליפ שרדמב
לע תדסוימ תודהיה לש התוחתפתהש הדבועה םצע תא שממל ידכ תואמגוד איבהל ךרוצה
תיבל סנכנש וניבר השמ לע העודיה תידומלתה הדגאה תא ריכזהל קר יד .שרדמה תטיש
גתו גת לכ לע תוכלה לש םילת ילת שרוד אוהשכ הלהל אצמ ונוהמתלו אביקע יבר לש ושרדמ
.ןמזה תורומתב ףלחתנ ןכ הרותה שרדמ םרב ,תפלחומ אהת אל הרותה תאז ,ןכא .הרותבש
(א"ע ןירדהנס) םרמאב וזמר ךכל .ףלחתמהו ביציה תודהיב םישמשמ ינאגרוא םצע לכב ומכ
ובתכנו עגונמה תיבו תחדנה ריע הרומו ררוס ןב תויהל ןידיתע אלו ויה אל םירבד השולש"
."רכש לבקו שורד םושמ הרותב

 

"?ךתטישב תילאמרופה הכלהה לש המוקמ המ" .ב
םנמא תוכמס תלעבכ ,ליעל זמרנ רבכש ומכ ,תילאמרופה הכלהה תא האור תינרמשה העונתה
איה הכלהל ונתשיג .המינ אולמכ ונממ תוטסל ןיאש ,תידעלבו תטלחומ תוכמס תלעבכ אל
ונמתסנש תורודב דחוימבו ,םילודגה הכלהה ילעבש םיענכושמ ונאש ,תרמוא תאז .תירוטסיה
םייתרבח םימרוגב ןה םיירסומ םימרוגב ןה םהיקספב ובשחתה דימת ,תיתריצי חורב
ונילע המוש ונא םישיגרמ תאז לכב ,םהילוסרקל עיגהל םירמיתמ ונא ןיאש ףא .םיבושח
םיגהונ המכ שי ,לשמל .הלא ןוגכ םימרוגב בשחתהל רתיהו רוסיא ינינעב הכלה קוספל ונאובב
רוסא הנורחאה וז יפל .תילאמרופה הכלהה תא םימלוה םניאש םינרמש תסנכ יתב ןיב םיחוור
הכלהה ןמ תוטסל ונמצעל ונישרה הז ןודינב תסנכה תיבב אתווצב תבשל תורבגלו םירבגל
תבישי - הז שדח גהונ .ונמוקמבו וננמזב השאה לש יתרבחה דמעמה םע ונבשחתהב תלבוקמה
ןיב םידירפמ ןיא תיברעמה הרבחבש הדבועה תא ףקשמ - תסנכה תיבב אתווצב תורבגו םירבג
.תוצירפ איהש וזיא הזב שיגרמ וא האור םדא ןיאו םייבמופ םייתרבח תומוקמב השאל שיא
לכל הנממ םלעתהל המשב םילגודש הלא םינכומ הארנכש ,תילאמרופה הכלהה יפל ,בגא
םינממ ןיא לארשיבש תומישמ לכ") .תירוביצ הרשמ םושל השא תונמל רוסא ,הז ןינעב תוחפה
רשקו לארשי ללכל םיעגונש םירבדב ,םלוא .(ה :א םיכלמ תוכלה ,ם"במר ,"שיא אלא םהב
לש היתוחנה לע הרומג הדיפקב םירמוש ונא (תושיא תוכלה ונייהד) ,המואה תודחא םע םהל
אוצמל שיש ונימיבש הארוהה ילודג וחכווי ףוס ףוסש הנמאנ ונתוקת .תילאמרופה הכלהה
ינפל ,בגא .המודכו ןוגיע תלאש ןוגכ ,הז חטשב תורומחו תובואכ תויעב המכל תיתכלה הפורת
ןתחה ןיב םכסה ,ןמרביל לואש ברה ןואגה לש ותעצה ינפל ,הבותכה ךותל ונסנכה םינש המכ
םיריכמו הכלהה תא םילבקמ ןכ ונא ,רבד לש ומוכיסב .ןוגיע לש םירקמ עונמל לולעש הכלהו
וננופצמ תא רותסל תילאמרופה הכלהה םויק לולע וננמז תוביסנבש םירקמב .התוכמסב
תארוה לש ללכב ונטקנ ,הממורלו התוא חתפל םוקמב תיתדה הרכהה תא טעמל וא ירסומה
הכלהה יפלש םירקמ שי .רבדה ךופהנ .אירש ןיד תיב הלילח וניא ונלש הכלהה דעוו .העש
לש ללכה יפל םירסוא ונא תאז לכבו וילע ונלאשנש ןינעב רוסא לש קופקפ ןיא תילאמרופה
."ךכל הכירצ העשהש אלא ךכ ןידהש אל"

 

יתכלה-הרטסקאה יתדה השעמה לש ומוקמ המ" .ג
"?ךתטישב (הזכ םייק םא)
ררבתש תחא אמגוד קר ףיסוא .תמדוקה הבושתב תזמרנ רבכ וז הלאשל יתבושתש ,ינמוד
ינפל וסינכה ,םבור ילואו ,םינרמש תסנכ יתב הברה .הלאכ םישעמ יבגל ונתדמע תוריהב רתיב
שי םא ינקפוסמ .דחא םויו הרשע םיתש לש ליגל ןעיגהב תונבל הוצמ תב לש סקט םינש המכ
ובתכנש םירמאמה תא האור ינא) .הכלהב וא תרוסמב הזכ סקטל רוקמ וא דוסי אוהש הזיא
תבה ידי לע הרטפהה תאירקב ןייטצמ ונלצא סקטה .(קרס ינינבכ ןורחאה ןמזב הז ןינעב
ןבה ומכ ידוהי ךוניח ותוא תלבקמה תבהש ןיגפהל אב הז שודח .תבשב וא תבש לילב וא הוצמ
תונורחאה םינשבש ,רבדה ןינעמ .תידוהיה הלהקבו תודהיה ייחב הל יארחאו בושח דיקפת
.תרחא וא וז הרוצב סקט ותוא קודאה םרזל םיכייתשמה תסנכ יתב המכ וסינכה

 

"?הכלהה ןיבל תואיצמה ןיב סחיה ךתטישב יוטיב ידיל אב דציכ" .ד
לש םבור בור לע רומאל ןתינ רבד ותואו ,םינרמש תסנכ יתב ירבח לש םבור בורש דיחכהל ןיא
,לשמל .הכלהה לש היתוחנה לכ יפל םייח םניא ,תירבה תוצראב םיקודא תסנכ יתב ירבח
תושירדל אל םינותנ וניצמאמ ,הז בצמ חכונ .םרפסי רענ ,הלמה ןבומ אולמב תבש ירמוש
,םרבע לע ותלהק תא ררועיו יתפ ימ .הבשנש קונית תניחבב אוה ןומההש ןוויכ תוילאמיסקאמ
תא םישועו תבש רקיע תא חכש להקה לש ובור בורש העשב ורעבת אל לש ואלה לע ,רמאנ
תואיצמה יפל .תבשב הרוסא תינוכמב העיסנ ,תילאמרופה הכלהה יפל .דועו תאז .לוח תבשה
הכ םהיניב םיקחרמהש םירעה ירברפב םירג הלהקה ירבח ,הב םינותנ תסנכה יתב בורש
ראשיי ידוהיש בטומש רמאנ םא .תסנכה תיבל תבשב לגרב הכילה םיענומ טעמכש דע םילודג
םדאמ קיר היהי תסנכה תיבש קר אל ,תסנכה תיבל ותינוכמב עוסנל םוקמב תבשב ותיבב
,םיאב ןכש הלאו .תבש תשודק לש תצקמבש תצקמ תיבב שיגרי אל בור יפ לע ידוהי ותוא אלא
רבד םיעמוש ןכו תבש תלבק םיללפתמ ןכ ,תבש תשודק תסנכה תיב ילתכ ךותב םישיגרמ ןכ
אלא ךורע ןחלושה יפיעס לכל אל ונתנווכ ,תבש תרימשל םיפיטמ ונאשכ .אמויד אנינעמו הרות
לעו ,תסנכה תיבב הליפת ,ןוזמה תכרב ,שודיק ,תבש תורנ - השעו םוקה לע איה השגדהה
דמועו המא לש רדג בוט .המודכו רכממו חקמ רוסיא ,לושיב רוסיא ,ןוגכ ,השעת אל לש טועמ
.דמוע וניאו םיתמא לש רדגמ

 

"?יתדה ךוניחה תניחבמ ךתטישב דחוימ דצ םייק םאה" .ה
ונא ונכוניחב .לארשי תבהאל ךוניחכ ורידגמ יתייה ונלש יתדה ךוניחב דחוימ דצ שי םא
ןיבי ךינחהש םיצור ונא .תיתדה תרוסמה ייוטיב לכל תיבויח השיג ונידימלתב חפטל םיפאוש
שיגדהלו אוצמל םיסנמ ונא .תווצמ לוע לילכ טעמכ וילעמ קרפש ימרופרה ידוהיה לש ושפנל
ימ אלא לארשי ללכמ םיאיצומ ונא ןיא .הווהב ומכ רבעב לארשי ייח תועפות לכב בויחה תא
םהבש םייח ,םיילאמיסקאמ םידוהי םייח דועיכ םיעיצמ ונא הזל ףסונ .ומצע תא איצומש
אבילאו .םוקמל םדא ןיב תווצממ בושח תוחפ אל םוקמ תוספות ורבחל םדא ןיב תווצמה
,ונלצא .תוירבה תא ןהב ףרצל אלא תווצמ ונתינ אלש ןוויכמ ולאל ולא ןיב ןיחבהל ןיא ,תמאד
לארשי 'ר תא םג תללוכו אנליוומ ןואגה םע הליחתמ השדחה הפוקתב ,המואה ירובג תרוש
ןיאו .הדוהי ןב תא םג ,שנס הנח תא םגו קילאיב תא םג ,לקנארפ הירכז 'ר תא םגו טנאלאסמ
תילארשי-ללכ איה תיכוניחה ונתמגמ ,הרצק ןושלב .ל"ז קוק ברה ןרמ תא םג רומאל ךירצ
.ןיע תרצ תויטנאטקס אלו

 

"?השעמבו ןורקעב ,לארשי תנידמל ךתטיש לש התקיז יהמ .ו
ןעי ?דציכ ןורקעב .ונתטישב יזכרמו ינויח םוקמ תספות השעמב ןה ןורקעב ןה לארשי תנידמ
םוקמל וא םימיוסמ םימיל וא םייתד םיסקטב תמצמטצמש תדכ אל תודהיה תא םיאור ונאש
,םתרמא רואל תרחא ןכתיה) .םייחה יכלהמ לכב ירשפא המושירש םייח ךרדכ אלא םיוסמ
תודהיה לכות ובש ירוטסיה יפרגואג חטשב ענמנ יתלב ךרוצ שי ןכל (?הינימ יונפ רתא תיל
.ידוהיה ץוביקל תנתינ תאזכ תורשפא ןיא ץראל ץוחב טועימכ .התמוק רועיש לכב אטבתהל
לע םלועה יפלכ תגצוימ תודהיה ,ץראב .םידיחי ידי לע םלועה יפלכ תגצוימ תודהיה ,תוצופתב
ץוחב תולח ןניאש ץראב תויולתה תווצמ שי ,םנושלב טוקנל םאו .ותוללכב ידוהיה ץוביקה ידי
הביט םצע יפל יכ דבלב תיצרא תרגסמל תודהיה תא םצמצל ןיא ,אסיג ךדיאמו .ץראל
הצופתה ,ךכל ףסונ .םיילאסרבינוא םיטנמלא םגו םיימואל םיטנמלא םג הב םישמשמ
תיב תפוקתב רבכ אוצמל שי התישארש העפות ,תודהיה לש תיחצנ העפות איה תידוהיה
לש המלש הצופת דבלב הנש הרשע שמח ךשמב התווהתנ לארשי תנידמ םוק זאמ אלה .ןושאר
בורק םויכ הנומ םלועה יבחר לע הרוזפה וז הצופת .םינוש םימעטמ ץראה תא ובזעש םידוהי
ידוהיל דע הצרא לארשי םע לכ תא הלעיש םלש תויולג ץוביק לש ותרחמל .שיא ףלא םיתאמל
האב אל לארשי תנידמ .לועפל לחי בוש תורזפתהה ךילהת - רעושי הזכ ערואמ םא - ןורחאה
ןסחלו שדחל ידכ םלועל האב איה .ןתוא לסחת אל םלועלו תוצופתה תא לילכ לסחל םלועל
לש ותסריג יפכ ,ץראב םיאור ונא ינחור זכרמ אל .רתאו רתא לכבו וצראב לארשי םע ייח תא
העימט תנכס תברוא תוצופתה תודהיל םא .תוצופתה םע תופתוש ייח אלא ,םעה דחא
עדוי יניאו ."לארשי תיב םיוגה לככ" לש םויא ינפל תבצינ ץראה תודהי םג ,תינחור תונוונתהו
עבשומ תוצופתבש לארשי םע הנה ,הנידמה לש הרוציבו הנוחטב חטשב .הרומח ןהמ וזיא
אל .אובת אלש הרצ לכ לע וז הדמעמ ותוא זיזת אל תיטילופ הרוטקוינוק םושו הנימיל דמועו
הל םיעיצמו הדהא הל םישחור םה םויהש םלועה תומואמ לארשי תנידמ ידידי לצא רבדה ןכ
.םהלש םינתשמה םיסרטניאה יפל לכה ,הל םירכנתמ תרחמלו הכימת

תמקהל תינרמשה תודהיה לש היתומורת לכ תחאל תחא תונמלו ליכרכ תכלל םוקמה הפ אל
תינויצה העונתה םע ונתעונת לש הירבוד והדזה הלעמלו םינש לבוי ינפל דוע .הנינבלו הנידמה
םיבושח םילעפמ המכ דועו תידוהיה תיבגמה יגיהנמו יליעפ לש םבור בור .לעופבו רובדב
ונלש רעונה תעונת האיבמ ,הנש הנש ,תעכ .ונתעונתל םיכייתשמ ץראה ןינבל םידעוימה
םישועש הלאכ וניניב שיו ץראב םיכשוממ םירויסל יאקירמא רעונ לש רתויב לודגה רפסמה
תנשל ןסכאי אוהו םילשוריב - הימינפ - ונלש דחוימ ןינב ךנחנ הנש ינפל .ץראב דומל תנש
תירפסש ןמזמ הז .תיתד הארוהב וא תונברב שמשל םידתעתמש םיאקירמא םיטנדוטס דומל
הברתמו ךלוה הנשל הנשמ .תודהיה ירקוחל תוחותפ היתלדו ונתעונת תושרל הדמעה ןקוש
השולש .רעונ ירפכב הכרדה ,הארוה ןוגכ ץראב םינוש םידיקפתב םישמשמש ונירבח רפסמ
לדגו ךלוה אעמק אעמק ,ךכ .םינבר רותב ץראב םינוש תסנכ יתב שארב םויכ םידמוע םהמ
ידיחיה יאקירמאה ינויצה גיהנמהש ןייצל יאדכו .עקתשהל ידכ הצרא םילועה ונירבח רפסמ
םיאנתב שיש ןאכמ קיסהל ןיא םלוא .תירבה תוצראב ינרמש ברכ םינפל שמש ץראב עקתשהש
םירשקה ךא .תינרמשה תודהיה ךותמ םיבושח םידממב הילעל םיישממ םייוכס םיחכונה
תשבגתמ ליעל רבוד הילעש תופתושהו םיקדהתמו םיברתמו םיכלוה םיישיאהו םיינוגראה
.תינרמשה תודהיב בצעמ םרוג תווהלו טשפתהל הדיתע דועו

 

תוליהק לש דחי םויקל םוקמ שי ךתטיש יפל םאה" .ז
"?וז דצב וז תונוש (תויתד) תוידוהי
,תיתד םיחא תמחלמ תעינמו המואה תודחאל הוקת ינא האור וזכ תונלבוסו םויקב קר
זאמ .תינרוחא הירוטסיהה ןועש תא םיריזחמ ןיא .ונב תומש תושעל הלולעש (ףמאקרוטלק)
לכ ךותל ידוהיה ץוביקה לש ותרידחו הרשע הנומשה האמה ףוסב תידוהיה רורחשה תעונת
לכ לע לארשי םעש ןמז לכ .תודהיה ברקב םינוש םימרז ומק םיינרדומה םייחה תמקר
תודחא התואש תווקל אוה ענמנה ןמ ,תונוש תויוברתו תונוש תוביסנ ךותב אצמיי ויתוצופת
הלהקהש העש התואב .הנשויל םינמזה ןמ ןמזב רוזחת רורחשה תעונת ינפל הררשש תיתד
השענ תטלחומ תיתד תודחא םויקו התורמ הטטומתנ ,תידעלבה התוכמס תא הדבא תידוהיה
דיחיה שפוח אוה שדחה ןמזב לארשי תיב בור ידי לע שכרנש תונורקעה דחא .ירשפא יתלב
סנכהל הפ ינוצרב ןיא .עצוממה ידוהיה לש יתרבחה ונופצמל תדגונ תיתד היפכ לכ .תדה חטשב
ןורתפ םוש ןכתי אלש רומאל ןתינ הללכהב לבא ,הנידמו תד לש התומכ ןיאמ תכבומה היעבל
יתד םרז םע ימשר ההדזמש יתנידמ רטשמ .תיתד היפכ לכ תעינמ לש ןורקעה תא ללוכ וניאש
אלל ךבס רחא ךבסב לשכהלו ךבתסהל חרכומ תודהיב םייתד םימרז דוע שיש העשב דחא
.ומצע תא אשונ יח הניאו הנידמה תכימתל הקוקזש תד התוא הבולע .אצומ

 

יתוברתו יטילופ הלועפ ףותיש יבגל ךתטיש תדמע יהמ" .ח
"?תוידוהי-אל תויתד תועונת םעו םייתד םניאש םיפוג םע
םייתד םיפוג לע םיטיבמ ונא ךיא ,הנווכה םא .וז הלאש לש ןושארה קלחב הכורכ תועמשמ-וד
הרורב ונתבושת יזא ,ץראב גוהנש ומכ הקיטילופה תריזב םייטילופ םיפוגכ םיעיפומ םהשכ
דספהל בורקו רכשמ קוחרכ הילע םיטיבמו לכו לכמ וזכ הטיש םיללוש ונא .תיעמשמ-דחו
םה "ךלמה ןחלוש ילכוא" ןיב םינמנ םייתד םיגיצנש העש לכ .המצע תדה לש תואר-תדוקנמ
תודמוע ןניא תויתד תודמע .םויה תולאש יבגל הרוהט תיתד הדמעב טוקנל םיישפוח םניא
ךדיאמ ,םאו .םייטילופ םייחב הגוהנה תורספס לש הטיש התוא לכלו יטילופ רכממו חקמל
ףותיש וא םייתד םיפוג ידי לע תיתד תולדבתה ,םיסרוג ונא ךיא ,איה הלאשה תנווכ ,אסיג
רשפאש המכ דע .תטלחומ ונתבושת יזא ,ירשפא אוהש םוקמב םייתד יתלב םיפוג םע הלועפ
תודחא .תודוגא תודוגא ושעת אל - ודדוגתת אל לש ואלה תרימש לע רהזהל םיצמאתמ ונא
אהי - יאוול ראות לכמ בושח רתוי אוה "ידוהי" םצעה-םשו ונלצא החנמ ןורקע איה המואה
ונחנא ,ונא תינחורה ונתומד תא שטשטל וא טעמל ילבמ .ינוליח וא ימרופר ינרמש ,קודא הז
הלועפ ףתשלמ םיענמנ ונא ןיא ןכלו לארשי תוגלפ ןיב דחאמהו ףתושמה תארקל םירתוח
.ונינפל תפתושמ המגמ קר םא םייתד יתלב םיפוג םע וליפא
וליפא תולדבתהב םילגוד םה בושו בושש תוקודאה תוגלפמה ינב וניחא לע ונא םילבוק
יתלב םייתד םיפוג םע הלועפ ףותישל עגונבו .דחוימה לע םהב הבורמ ףתושמהש תומוקמב
ןיב םולש תלאש ומכ תיללכ תישונא הלאש קרפה לע תדמועשכ ךכל םינכומ ונא ,םיידוהי
יפלכ התדמעו םלועב עמשיי תודהיה לש הלוקש םיצור ונא .המודכו תיעזג הילפה ,םימעה
לרוג לע םהיתורהצה םע םיאיבנה ואצי וברקמש םעה .םע לבק ררבתת תוילאסרבינוא תולאש
העיגה בוש ,תעכ .ךכל םיירוטסיה םימרוגו ,ותורזפתה תעמ ולוק קתתשנש טעמכ םימעה
םיפוג םע הלועפ ףתשל ונתונוכנ ןאכמ .םימע להק תעד ןיב םסרופת תודהיה תדמעש העשה
.םימיוסמ םיחטשב םיידוהי יתלב םייתד

 

רבד ףוס
.תינרמשה העונתה לש התועמשמ אולמ לכ תוצממ ולא תולאש תנומש ןיא ,ןפקיה תורמל
התבשחמ ךלהמ לש תיללכ הנומת ארוקה ינפל תוושל ידכ יתובושתב שיש איה יתוקת םנמא
יפד יפל החתפש "תועד" תכרעמל הנותנ יתדות בושו .תויזכרמ תולאש המכ יבגל התשיגו
העונת לש היתועד תא רישי ןפואב עומשל תונמדזה "תועד" יארוקל השיגה ךכבו הנואטב
יתבו תסנכ יתב תואמ לש הפנוסמ תשר תדמוע התושרבשו רבח ןויליממ הלעמל םויכ הנומה
העונת םינברלו םירומל שרדמ תיב דע ,םייכוניח ץיק תונחמ ,תוטועפל רפס יתבמ לחה אנפלוא
.תורחא תוצופת לשו תירבה תוצרא תודהי לש םיריבכה תוחוכה דחא הוהמה