התווהתהב עבקה תליפת

ןמינייה ףסוי

ך"שת ,בי תועד


לע העבקנ הליפתה תרגסמ ,ינש תיב תפוקת זאמ םימייק ויה הליפתה ןמ םיטנמלא :תיצמת
.םינואגה ידי לע השענ שוביגהו םיאנתה ידי

.העובק הליפת ,הליפתה תורגסמ ,םיאנתה ימיב הליפתה :חתפמ תולימ

ונידיבש תועידיה רקיע תא תיתיצמת הרוצב רוסמל :תיביטמרופניא איה הזה רמאמה תרטמ
הומת רבדהש פ"עא .םויה הגוהנ איהש יפכ ,עבקה תליפת לש תיתגרדהה התווהתה לע םויה
לכ טעמכ .לקנב וז היצמרופניא בואשל לכוי הנממש ,תורפס ירבעה ארוקה ידיב ןיא ,דאמ
רפסלו ;םינושו םיבר תע יבתכב תורזופמו תיזעול ובתכנ הז חטשב ומסרפתנש רקחמה תודובע
תא ,הנש םישולשכ ינפל ,ןגובלא בתכ זאמ וניכז אל ולוכ רקחמה תואצות תא םכסמו ףיקמ
לע יממע רפס םנמא עיפוה תונורחאה םינשב .תירבעל םגרות ןושארה וקלח קרש ,ידוסיה ורפס
תורעשה אלמו םירקחמה תואצותמ לילכ טעמכ םלעתמ הז רפס ךא ;תירבעב הליפתה תודלות
לכב בשחתמ וניא אוה םגש פ"עא ,בר וכרע "לארשי תדובע רדס"ל רעב .י לש ושוריפ .ןומרכ
חסונה ונל עדונ הנממש תיריהקה הזינגה תוילגתל ולצא רכז דוע ןיאו ,ונל םיעודיה םיחסונה
הלעמל הז עדונש ,הז ןינעמו בושח חסונ ספדוה אלש ,איה הדבועו .םודקה ילארשי-ץראה
םירפסב תובר םימעפ ספדנש פ"עא ,ירבע תע-בתכ וא רפס םושב םויה דע ,הנש םישמחמ
םכסיש ירלופופ-יעדמ רפסל םיפצמ ונא ןיידע :רדגתהל ונל וחינה םוקמו !םייזעול םימוסריפו
חסונה תא קר אל ריבסיש ,הליפתה רודיס לע שדח שוריפלו ונימי דע הליפתה לע םירקחמה תא
לש םתוחתפתהו םביט לע הרצקב דומעי םג אלא םירחאה םיחסונה םע האושה ךות ונינפלש
.םיירקיעה הליפתה יקלח

םרב .לארשיל תוליפתו תוכרב וניקתהש םה הלודגה תסנכה ישנאו ארזעש ,ונידיב איה תרוסמ
תוליפת לכ רבכ ויה תורודס ארזע ימי זאמ וליאכ ,םעמשמכ םטושפ הלא םירבד ןיבהל ןיא
רוביצה תליפת לש תודוסיש ,ךכב םויה םיקפקפמ ןיא .הדיחא הרוצבו םיעובק םיסופדב דוסיה
רומג עבק ידיל םירבדה ועיגה םרט ךא :םיאנומשחה תפוקת ינפל דוע וחנוה םנמא העובקה
הליגר החסונכ "ינד-א התא ךורב" הכרבה תחסונ היוצמ חלמה םי תוליגמב רבכ .בלשה ותואב
ל-א ךורב" ,"תועדה ל-א התא ךורב" ןוגכ ,תורחא תואחסונ םג םש תושמשמ הדצב ךא ,ידמל
דחא ךשמהכ הלא החיתפ תולמ ירחא תוליגמב םוקמ ףאב אב אל ךדיאמ .דועו "לארשי
רפסב הלאכ תועבטמ לש המלש הרוש ונא םיאצומ לבא ."רודס"ה ןמ ונל םיעודיה תועבטמה
תולמ ןיא םשש אלא ,(םיאנומשחה תפוקת ינפל דוע ,הארנה יפכ , רבחתנש) א"נ 'פ אריס-ןב
:תועיפומ ,וניפב תורוגשה ,"'ה התא ךורב" החיתפה
;ודסח םלועל יכ ,לארשי רמושל ודוה
;ח"לכ ,לכה רצויל ודוה
;ח"לכ ,לארשי לאוגל ודוה
;ח"לכ ,לארשי יחדנ ץבקמל ודוה
;ח"לכ ,ושדקמו וריע הנובל ודוה
...דוד תיבל ןרק חימצמל ודוה
."'וכו ...םהרבא ןגמל ודוה
תיבה ימי לש תונושארה תואמב דוע ווהתה הליפתה לש םינוש םיטנמלאש ,אופא םיאור ונא
,םימודק םימיב דוע תורודס ויה הרשע הנומשה תושקב בורש ,דוחיב ,בושחל דוסי שי .ינשה
.םירבדה ועיגה אל שוביג ידיל ךא

םינהכה תוליפת לע :תיבה ימי ףוסמ קר ונידיב שי העובק הרוצב תוליפת לע תורורב תועידי
תליפתש ,קפס םוש ןיא .רוביצ תוינעת תוליפת לעו דמעמה ישנא לש תוליפת לע ,שדקמבש
ךכ ;ןברוחה ינפל בר ןמז תוגוהנ ויה רבכ ןוזמה תכרבו היתוכרבו עמש תאירק ,הרשע הנומש
יבגל ףא םרב .ומות יפל רפסמה חטש ןב ןועמש ימימ השעמב ןומיזה תכרב ,לשמל ,תרכזנ
לש הליפת הרכזנ :תוירקמו תועטוקמ תועידי אלא ונידיב ןיא תיבה ימי ףוס לש וז הפוקת
,שדקמבש םינהכ לש םתליפת הרכזנ ;םיליגר לוח ימיבש רוביצ לש הליפת הרכזנ אלו תוינעת
.ול הצוחמ לארשי לכ לש עבק תליפת אל ךא

תליפת :תועובקו תוחתופמ תוליפת לע תוטרופמ תועידי ונינפל שי םיאנתה תפוקת ףוסמ קר
םיאנתה ימי ףוסב תחא םעפ קר .דועו ןוזמה תכרב ,ללה ,היתוכרבו עמש תאירק ,הרשע הנומש
םא ,םירקוחה תועד תוקולחו ,("'וגו 'ה דובכ ךורב"ו "'וגו שודק שודק" תיינע) השודקה תרכזנ
לש קלחכ אוהה ןמזב עיפומ שידקה ןיא .וז איה הרשע הנומש תליפת לש וא "רצוי" לש השודק
לש גהנמכ הגהנ רבכ הרותה תאירק .תירוביצה השרדל םויס תליפתכ אלא ,תסנכה תיב תליפת
ונגהנמכ אלש - םירקמ הברהב) תודחוימ תותבשבו םיגחב תוארקנה תושרפה ועבקנו עבק
השרפ תעיבק אלל ,םהיניע תואר יפכ וצרש םוקמ לכב ,הארנכ ,וארק הליגר תבשב ךא ;(םויה
הנומש ללפתהל בייח דיחיה םג םא ,םיאנתה ידיב איה תקולחמ ןיידע .עודי ףקה ילעב רדס וא
,ךדיאמ .רוביצ חילש יפמ הליפתה תעימשב וא "הרשע הנומש ןיעמ"ב ול יד םא ,םוי לכב הרשע
וא הינפל רוביצה תליפתל ךומס ("םינונחת") תיטרפה ותליפת תא ללפתי דיחיש גוהנ היה
.("הליפתל הלואג תכימס" לע הרומג הדפקה ודיפקה םיארומאה ימיב קר יכ) הירחאל

לש גהנמכ ןיידע תרכזנ הניא רוביצה תליפת ינפל םילהת יקרפ וא "הרמזד יקוספ" תרימא
תליפתש ,םידמל ונאצמנ .ומוק תעב דיחי לכ י"ע אלא ,רוביצב ורמאנ אל רחשה תוכרבו ;עבק
;הדימעה - הליפתהו היתוכרבו עמש תאירק :םיקלח ינש אלא הללכ אל םיאנתה ימיב רוביצה
.ללהה תאירק דוע הלא לע הפסונ גח ימיבו

אל תוליפתה ףא הפ-לעבש םירבד ראש ומכ .הרומג תועיבק תועובק ויה אל הלא תוליפת םג ךא
הנינע רקיע .םיעובק ויה יללכה ןנכותו ןרדס ,תוכרבה רפסמ קר .דיחא חסונב ורסמנ אלו ובתכנ
לש ילולימה חסונה וליאו .המצע הכרבה ןכות םג עבקנ ךכבו ,התמיתחב םכוס הכרב לכ לש
םיחסונ ועיגה ונידיל םגו .ומעטבו ונוצרב יולתו ומצע ללפתמה ידיב ןותנ היה הכרבה
תמא"ו "ביציו תמא" ,"בר םולש"ו "םולש םיש" :המצע הכרבה התוא לש םייביטאנרטלא
תוכרבש םיאצומ ונא ןכו .דועו תיברע לש "םלוע תבהא"ו תירחש לש "הבר הבהא" ,"הנומאו
תניחבמ - ינוש תילכת ונלש םירודיסבש תוכרבה ןמ תונוש ויה ,םודקה י"א חסונבש ,הדימעה
:המגודל .ןויערהו ןכותה תניחבמ אל ךא ,ילולימה חסונה
."שודקה ל-אה י"אב ,ךידעלבמ ה-לא ןיאו ךמש ארונו התא שודק" :תישילש הכרבה
."תעדה ןנוח י"אב ,ךתרותמ לכשהו הניבו ךתאמ העד וניבא וננח" :תיעיברה הכרבה
."הבושתב הצורה י"אב ,םדקכ ונימי שדח הבושנו ךילא 'ה ונבישה" :תישימחה הכרבה
ונימיב רקעת הרהמ ןודז תוכלמו הוקת יהת לא םידמושמל" :הרשע-םיתשה הכרבה
י"אב ,ובתכיי לא םיקידצ םעו םייחה רפסמ וחמיי ,ודבאי עגרכ םינימהו םירצונהו
."םידז עינכמ
ונכרבו ךתלחנ לעו ךריע לעו ךמע לארשי לע םולש םיש" :הרשע-הנומשה הכרבה
."םולשה השוע י"אב ,דחאכ ונלוכ
אל :תורפושו תונורכז ,תויכלמ לע הנשמה ירבד םג םידיעמ הכרבה ףוג לש חסונ רסוח לע
ןיאו ;םרדסו םרחבמ אל ךא ,םרמאל שיש ך"נתה ןמ םיקוספה רפסמו ,תומיתחה אלא ועבקנ
,"חבשל ונילע") ל"נה ןמ דחא לכל וניפב םירוגשה אובמה ירבדל עבק היה אלש ,רמול ךירצ
ןוגכ ,םיאנתה ירבדב הנממ עטק וא תמייוסמ הליפת לש חסונ רכזנו שי .('וכו "רכוז התא"
תיעצמא הכרב וא ,"הזה שדוחה שאר םוי תא וניקלא 'ה ונצילחה" חסונב הנשה שאר תליפת
ךמע לארשי תא תבהאש וניקלא 'ה ךתבהאמו" חסונב תבש ליל תליפת לש ("םויה תשודק)
."הבהאב הזה שודקהו לודגה יעיבשה םוי תא ונל תתנ ךתירב ינב לע תלמחש ונכלמ ךתלמחמו
יקלטאה גהנמב קר ינשהו ,םויה לש הליפתה ירודיסמ דחא ףאב ןושארה רמתשנ אל ל"נה ןמ
דוע .(םודקה י"א חסונמ םידירש וראשנ ובש ,ונימיב םימייקה הליפתה יחסונ ןיב דיחיה אוהש)
ימש אלא ;תירחש תליפתמ הנוש התיה אל איהו ףסומ תליפתל דחוימ חסונ ןיא דומלתה ימיב
ךינפל השענו" ןוגכ ,ףסומ תליפתב "רבד שדחל" ךירצ היה וז רחא וז תופוכת ןהיתש תא רמאש
."ףסומ ןברקו םוי ידימת וניתובוח תא

הכרבה) הליפתבש תוכרבה הרשע הנומש :תרגסמה אלא םיאנתה ימיב אופא העבקנ אל
הרמאל הבוח התיה אל י"אב וליאו ;לבבב אלא עבק התשענ אל "דוד חמצ תא" הרשע-עשתה
םיטויפה ןמו הזינגה לש די-יבתכמ ררבתמש יפכ ,רחואמ ןמזב םג םש הגוהנ התיה אלו
םינוש ונא ןכו .(וז הכרבל עטק תוללוכ םהבש "תובורק"ה ןיאש ,םימודקה םיילארשי-ץראה
ןרדסו תוכרבה רפסמ יבגל םג ךא ."'וכו הירחאל תחאו הינפל םיתש" :עמש תאירק תוכרבב
עבש תבשב תויהל לחש בוט םויב רמול שי םא :םיאנת לש תונוש תוקולחמ דוע ונל תועודי
,המצע ינפב הכרב תבש יאצומ תליפתבש הלדבה רמול ךירצ םא ;הנומש וא ,ונגהנמכ ,תוכרב
םיחתופ םא :תמייוסמ הכרב לש הנכות רקיע יבגל םינוש םיגהנמ ףא ויה םימעפל .ןהב אצויכו
וא "לארשי תא עישומ י"אב" םימתוחו "לארשי לע םחר" ןוזמה תכרבבש תישילש הכרבב
תוכרב ףרצל ושרה ףא םימייוסמ םירקמב ."םילשורי הנוב" םימייסמו "ןויצ לע םחר" םיחתופ
לש םיללוכ"ש םילעופ לש ןוזמה תכרבב ןכו "ונניבה" תכרבב ןוגכ ,תחא הכרבל תודרפנ
."ץרא לשב םילשורי

קודצ 'ר :ללכה ןמ םיאצוי רפסמ ןאכ םג וראשנ ,עובק עבטמ ידיל ועיגה תומיתחה בורש פ"עאו
ןוזמה תכרבבש הנורחא הכרבב םתוח היה ילילגה יסוי 'רו סוכה לע שודיקב םתוח היה אל
ןנינע דוע לכ ,תויביטאנרטלא תומיתחב שומישל ,הארנכ ,ודגנתה אל םג .("ביטימהו בוטה")
"דעל לארשי ומע רמוש" ןוגכ ,םויה דע הליפתה ירודיסב ורמתשנ ףא הלאמ קלח ;דחא היה
;"םולשב לארשי ומע תא ךרבמה" םוקמב "םולשה השוע" ;"םולש תכוס שרופה" םוקמב
תוגוהנ ויה תונורחאה םיתש) "ןויצל ותניכש ריזחמה" םוקמב "דובענו ארינ ךדבל ךתואו"
קר ונקיתש ,חינהל שי ןכו .(םיגחה תוליפתב זנכשא חסונב המ םושמ ורמתשנו י"א חסונב
,םינתח תוכרבבו הרטפהה תוכרבב ,ןוזמה תכרבב ,הליפתב שומישל תחא "םילשורי תכרב"
הנוב" ,"םילשורי הנוב" :תונוש תומיתח םג ושמיש םהבש ,םינוש םיחסונ םימייק ויהש אלא
םחנמ" ,"הינבב ןויצ חמשמ" ,"םילשוריב ומע חמשמ" ,"םילשורי םחנמ" ,"םילשורי וימחרב
.אריס ןבבש "ושדקמו וריע הנוב" ןכו "םילשורי הנובו ןויצ

דצב הז הכרב התוא לש םינוש םיחסונ לש םאצמיהב לוספ לכ ואר אל םיאנתהש ,דבלב וז אלו
םעפ רוזחי ללפתמהשו רומג "עבק" ךופהת הליפתהש וצר אל יכ ;רבדה תא ובייח ףא אלא ,הז
"רבד הב שדחי" ללפתמהש ,ושרד ךכיפל ."תרגיאב ארוקכ" שממ םילמה ןתוא לע םעפ רחא
לבא ,הליפת עמושב ויכרצ םדא לאוש" ןכו .ןהמ תחאל תוחפל וא הכרב לכל ולשמ ךפונ ףיסויו
ךותב הלוח ול שי םא" ןכו ;"רמוא הכרבו הכרב לכ ןיעמ הכרבו הכרב לכ ףוסב רמול אב םא
,רוביצ יחילש ואצמנ ."םינשה תכרבב רמוא ,הסנרפל ךירצ םא ,םילוחה תכרבב רמוא ,ותיב
םימי תוליפת ןוגכ) ךיראהל יואר ןהבש ,תוליפת שי ;ורצקש ויהו ,םתליפתב םיכיראמ ויהש
ללפתמ היהש ,(ארומאה) רזעלא 'ר לע דוע רפוסמו .רצקל יוארש םוקמ שיו (תוינעתו םיארונ
.םוי לכב השדח הכרב ךרבמ היהש ,והבא 'ר לעו ,םוי לכב השדח הליפת

םירובס ןכו ,התמיתחו הכרבה תחיתפ ונייה ,תרגסמה תרימש לע ללכ ךרדב ודיפקה םנמא
שוביג ידיל רבכ ועיגהש ,תורצקה תוכרבה ןתואב ,"םימכח ועבטש עבטממ תונשל" רוסאש
אצי ולשמ הכרב חסונ ךרבמהש ,רמואש ימ שי הלאב םג לבא ;ןינהנה תוכרב ןוגכ ,ילולימ חסונ
.הבוח ידי

.םינואגה ידיב אלא הז ךילהת םייתסנ אלו ילולימ חסונ תעיבק ידיל ועיגה הגרדהבו טאל קר
םינינע "הב ריכזהל ךירצ"ש תומייוסמ תוכרב יבגל תעמשנש השירדב תוארל שי םייניב בלש
תכרבב "הרותו תירב" וא ביציו תמאב "תורוכב תכמו ףוס םי תעירק ,תוכלמ" ןוגכ ,םימייוסמ
הנובב דוד תיב תוכלמו ץראה תכרבב 'הבחרו הבוט הדמח ץרא' רמא אלש לכ" וא ,ץראה
רמול ךירצ "םויב הליל תדמו הלילב םוי תדמ ריכזהל ידכ" ןכו ;"ותבוח ידי אצי אל ,םילשורי
."רוא ינפמ ךשוחו ךשוח ינפמ רוא ללוג" "םיברע בירעמ"ב

לבבב םינוש םיחסונ ,רומאכ ,ולבקתנ ,עובק ילולימ חסונ רבד לש ופוסב שבגתנ רשאכ םג
רמש י"א חסונש ,המוד .לבב גהנמב ירקיעה םאצומ םויה ונידיבש תוליפתה יחסונ לכו ;י"אבו
ףיסוהלו תוכרבה חסונ תא ןווגל ללפתמה לש ותוכז לעו תמייוסמ תושימג לע רתוי בר ןמז
לש םידחוימ םיחסונ י"אב םיגוהנ ויה ,אמגודל ,ךכ !טויפה תדלומ םג התיה י"א ירהו ;וילע
תפסות קר האב אל ןהבש ,םינוש םיגחלו תבש יאצומל ,תבשל תיברע לש עמש תאירק תוכרב
הכרבה ןינע ובש ,דחוימ רחא חסונ אלא ,זנכשא חסונב גוהנכ ,העובק הכרבה ףוסב תיטויפ
םהמ דחאו ןואג הידעס בר רודיסב ןיידע םיאצמנ הלא םיחסונ .הזב הז םיבולש תבשה ןינעו
יעיבשה םויב וישעמ הלכ רשא ,ה"מא י"אב" :ונושל וזו ;םויה דע הילטיא חסונב רמתשנ
ךשוח ינפמ רוא ללוג ,ונוצרכ לארשי ומעל החונמ ןיקתה ברע דע ברעמ ,ושדק תבש גנוע והרקיו
."םיברע בירעמה י"אב .רוא ינפמ ךשוחו

.םוקמ לכב לבב חסונ וילע רבגו םינבלצה ימיב י"א תודהי לש התעיקש םע חכתשנ י"א חסונ
תוליפת לש דיחאה חסונה תא טרפו טרפ לכ לש תינדפק הקידב ךות ורציש םה לבב ינואג
םייוניש - שדחמ ורצונ וא - וראשנ םג םא ,תודעה לכ תלחנל ,רבד לש ופוסב ,ךפהש ,דוסיה
.ולאב ולא תוטעומ םילימ תפלחהב אלא בורל םיאטבתמ םניאש ,םשו הפ םילק

םיליגר ונאש תויטויפה תובחרהה ןמ ץוח ,וניתוליפתב "רבד שדחל" דוע םיגהונ ונא ןיא ונימיב
לכב הבוח לש חסונכ לבקתנ םינואגה ימיב עבקנש חסונהו ;םיארונה םימיב רקיעב ןהב
"ויתוכרבב ףיסוהל" דיחיל ול רתומ ךורע ןחלושבש הכלהה קספ יפל םנמא .לארשי תוליהק
ףאו ;ןכ תושעל םיליגר ונא ןיאש אלא ,"רבד הב שדחל" בייח ףא "הבדנ תליפת" ללפתמהו
ירודיסב םיספדומה םיחסונב ללכ ךרדב שמתשמ המודכו ותיב ךותבש הלוחל השקב ףיסומה
םיסופד וחתפתה הליפתה ףוסבש םייטרפה "םינונחת"ה םוקמב םג .הלאכ תורטמל הליפת
."ןונחת" לש םיעובק

שודיחה דוסי הבש ,הליפת תרוצמ ,וז תוחתפתה ימרוג לע ידוסי ןפואב דומעל םוקמה ןאכ ןיא
םהמ המכ ןייצנ ךא ;הלימב הלימ הלוכ העבקנש הליפתל ,עבקה דוסימ ותובישחב לפנ אל
בותכה הליפתה רודיסו ,ןמזה תצורמב הבתכנ הליפתה םג ךכ ,הפ-לעבש הרותה ומכ .רוציקב
,הליפת רודיסל קוקז היהש ימ ןכ לע רתי .חסונה תוביצילו תועיבקל ןוויכב הבר העפשה עיפשה
יפ לע ףאו .שדוקה ןושלב ישפח ןפואב ןהב שדחל וא תוליפת רבחל ודיב דוע היה אלש ןכש לכ
ובריס תורודה לכב לארשי תוליהק בורש עודי ירה ,ןושל לכב ללפתהל ןידה ןמ רתומש
חסונ תבוטל "שודיח"ה לע רותיווה .תירבעב קרו ךא ללפתהל ודיפקהו הז "רתה"ב שמתשהל
שי םאו .אקווד שדוקה ןושלבש הליפתב םתוקידא רובע ןוצרב ומלישש ריחמה אוה עבק לש
,תילאודיווידניא תוחפו תינאטנופס תוחפ התשענש ,טרפה לש ותליפת יבגל דספה םושמ ךכב
םיסופדו העובק הרוצ םישורד הלש ,ללכה תליפת לש הרכשב הז דספה אצי ירה
הליפתה תבוטלו הרוגשו תרדוסמ רוביצ תליפת תבוטל ובירקה "שודיח"ה תא .םינתשמ-יתלב
.םש םה רשאב לארשי תוליהק לכב דחאמו דכלמ םרוג השמישש ,שדוקה ןושלבש