תובושתו תולאש המכ רואל תיסכודותרוא תודהי

םאל םוחנ ברה

ד"כשת ,ד"כ תועד

 


המלש הרוצ תלעב "הטיש"מו "היגולואידיא"מ גייתסמ ינא ,תינרדומה הייטנל םאתהב
םייח ךרד רותב .תיבקע תיפוסוליפ "הטיש" הנה תודהיהש ןויערה תא חינזמ ינא .תיתמטסיסו
המכ קד חותנ י"ע הב אוצמל רשפאו ,תכל יקיחרמ םיכרעו תוארוה הל שי ,יניסמ ונל הדועיש
תטמל המיאתהל תוסנל ןפוא םושב ןיא םלוא ,םייפוסוליפ תוברל םייתבשחמ תודוסי המכו
םיהדזמ ילש םיינויעה םירקיעה - אופא הנושארה הלאשל הבושתה .תיגולואידיא םודס
ריכהל :ינויע לכ תמגמ הז אקודו .םניבמ ינאש יפכ תינרותה תודהיה לש םירקיעה םע ד"נעל
םיירקיעה םה המ :היעבה םצע והז אופא ילצא .םררבל ,םניימל ,הלא םירקיע
?םיידוהי-םייתדה


:רמולכ ;םדאה לע תודהיה תפקשהל ידוסי רמוחכ תשמשמ תילמרופה הכלהה ,יתעדל
הכירצ םדאה תרותב הארוה לכ .תירטנצופורתנא תרגסמל שארמ תמצמוצמ םלוע-תפקשה
תרמוא תאז ,תומדא ילע םדאמ רתוי תללוכו הפיקמ הפקשהל רשאב םנמא .הכלהה ןמ עובנל
הארוה תכתוח הניאש פ"עא ,תולובג תבצה לש דיקפת הכלהה תאלממ ,תיפוסואית הנשמ
ךותמ תולויה תובזוכ תויתד תועד לולשל הלוכי איה ,הלא ןיעמ תולאש לע תיבויח הקוספ
.ןמצעלשכ הדגאהו ך"נתה ךותמ וא תיביטקיבוס תופסלפתה


יתכרעהל דוסי םישמשמ תודהיה לש היפוסוליפל התוללכב הכלהה ןיב סחיל עגונב ליעל ירבד
תרגסמכ שמשמ ,הכלה י"ע רדגומו לבגומ אוהש יפכ יתדה השעמה .יטרפה יתכלהה טקאה תא
םייחל תיחרכהה אצומה תדוקנ ונה השעמה ,אסיג דחמ .תיתדה היוחל דחי םג חתפמכו
םלועל חתפמ אוה .תיתילכתהו תיפוסה המגמה וניא ומצעל אוהשכ השעמה .םיימינפ םייתד
השעמ אסיג ךדיאמו .םיקלא תברקב םיצפחה הלא לש הרבחל הסינכה-סיטרכ ,ינחורה
םיכרדב העתי אלשו ,חורה לש רשי ךרד לע םדאה תא ליבוהל ,תרגסמ ןכ םג אוה הוצמה
ןיאה לא רשגכ השעמה :ובש ילאמינימה קלחה .תיתדה חורה יעגנ םהש תוימוניטנא תולקלקע
."יקולאה רבדב אלא יקולאה ןינעה לא עיגמ םדאה ןיא" :ירזוכב יולה הדוהי יבר ירבדכו ,ףוס


ךרואב הנתשמ תואיצמה םנמא םאו ."איה םימשב אל" .תואיצמה ינדא לע היונב הכלהה
םנמא שורד .השדחה תואיצמל לגתסהל םייטנתואה םיעצמאה המצע הכלהב שי אלה - ןמזה
רתוי איה "תואיצמ"הו םג שי לבא .השעמל םהב שמתשהלו םהירחא שפחל "שודק זוע"
"ןמזה תוחור" לע רבגתהלו קזחתהל ונילע זאו ,תיביטקיבוא הדבועמ תיביטקיבוס הייזה
הרותה ילודג ידיב קרו ךא ןותנ ןינעה ףוס ףוס .הלילח םגפית אלש הכלהה תומלש לע ןגהלו
.םייתימאה


."ץרא ךרד םע הרות" ,ל"ז שריה לאפר ןושמש 'רה תסיפתכ ךוניחה אוה ןושארה בלשה .ןכ
הרותה ידומיל ןיב רשק שי םנמא םא ףאש םיאור שריה לש ותטישב םיקמעתמשכ ינרובס
תסיפתכ אוה ,ןוילעה ,ינשה בלשה .ימניד חיש-וד םהיניב ןיא ,ימינפ רשק םהיניב ןיא ,לוחהו
,םינומהל ןותנ הז (יכוניח עוצב וא) ךוניח ןיאו .לוחהו שדוקה לע ותפקשהב ל"צז קוק ה"יארה
.הלוגסה ידיחיל קר

שדוקה ןיב הלדבהה ןיא .לוח לש דוסיו שדוק לש דוסי םישדקה-שדוקב שי ,ברה ירבד יפל
,תודיסחל ומכ ,ברל .לוחה תא שדקיו שדוקה אבי ידע ,ינמז דוריפ אלא ,יפוסניא םוהת לוחהו
הרותה ,ז"יפל .שדקתנ אל דועש המ אלא וניא לוח םיארוק ונאש המ .םלועב טלחמ לוח ןיא
תגשהב ןאכ רבודמ ןיא .ץרא ךרד "לע" הלש תא תלעופ איה אלא ,ץרא ךרד "םע" קר אל איה
,ךוניח תטיש איה שריה תטיש .תחא תוישיאב םהינש גוזימב אלא ,דחא שיא ידי לע םהינש
.שיה לכ שודיק ,םלועה תאלעהב הפוסו - ךוניחב הליחתמ ברה תטיש .הפוסבו התליחתב
תילגנאב ירמאמב הז לע רובידה תא יתבחרה) .ללוכ-לכה ,ימסוק ןוזח אוה ךוניחה תילכת
.(דקתשא רואל אציש "גנוי והילא ברה דובכל לבויה רפס"ב


ןמ טמתשהל ןמזה עיגה רבכ .ןודנב םילבוקמה םיחנומה ןמו תויתרגשה ןמ חורבל יוצר דואמ
הידי לע ונחלצה רשאו ,תוצופתב ןה ץראב ןה ונתדמע תא הנה דע ונעבק הדי לעש היגולותימה
ןוזחהו הרישה תרוסמ - הירוטסיהב הכרע תא לולשל ןיא םנמא .רתויו רתוי ךבתסהל קר
רוסא םלוא .תיאמצע הנידמ םיקהל ץרמה תאו זועה תא ונרודל הליחנהש איה איה הלענה
,םתמלוה הניאש תרגסמב םיירוטסיה-לעו םייריש םיגשומב שמתשהלו ןילובגה תא שטשטל
,הלואגד-אתלחתא ,הלואג :םילמ קחשממ יתיאלנ ןכל .אל ותו תואמסיסל םיכפהנ םה זא יכ
ונתשי םייתדה םיכרעה אלו תויתואיצמה תוירוטסיהה תודבועה אל .המודכו ,תוצופת ,תולג
הלואג לעכ לארשי תנידמ לע לכתסי אל ודקדקב חמ ול שיש ימ לכ .םייטנמס םילופלפ ידי לע
תא לולשי אל הליחת הנוכב ומע תא רונסמ וניאש ימ לכו .תורודה לכ וניפצ הילא המילשה
גשומהש ינמודמכ .תידוהי תואמצע לש וז העפות לש ,תיתדה תוברל ,תירוטסיהה תובישחה
לש םהיתוטישב יגולוידיאה ללחה ללגב ונלש םינוידו םיחוכיול סנכוה "הלואגד אתלחתא" לש
ירחא בר ןמז קרש ,רקיעה .וזה םיניבה תפוקת תא שארמ וזח אלש תיתדה תונויצה יפוצ ילודג
לכונ וב ,ונייחב עיגי אלו ,ןמזה עיגה אל דוע .קוידב ותוהזלו ,ודיגהל םילוכי ירוטסיה ערואמ
תודלותב ןפוד-אצוי ןיעכ ,תפלוח תינמז העפות יהמ תעדלו ונא ונתפוקת ביט תא קוידב עובקל
הלואגה ףוס לא םיברק ונא יתמו יחישמה ךילהתה עצמא והמ ;הלואגד אתלחתא יהמו ,םעה
אתלחתא וז ירה - וז הנידמ לש הדסוויהמ הרישי האצותכ חישמה אובי אב םא .המילשה
המוא תשודקו ,םידוהי לש הנידמ יהוז ?הנימ אקפנ יאמל :ףוס ףוסו .ואל - ואל םאו ,הלואגד
ץראה תשודקו - ןויצב ןכוש םעהו ;ימצע ךרע הל שיו ,אדירג הדיתעה םתלואגב היולת הניא וז
ללגב לארשי תנידמ לש תיתדה וא תירוטסיהה התוכז חפקל ןיא .תדמועו תמייק איה םג
היתועפות לכ תורמל .תיחישמה הנידמל רודזורפה ,המילשה הלואגה תלחתה התויה-יא
"ןימאמ ינא"ה .םהיתובשומ תומוקמ לכב םידוהיה לכ לש - ונתנידמ יהירה ,תוילילשה
חיננ םא וליפא .חישמה תאיבב "ןימאמ ינא"הל םימדוק ,שנועו רכש לש הזו ,ארובה תחגשהב
לכ ירחאו ,ארובה תחגשה ירפ יהירה תאז לכב ,תיחישמה הנידמה תישאר וז הנידמ ןיאש
הנפמו תינידמ תואמצע לבקל ונילע ,ונרודב ונלבסש םיארונה םירוסיהו םישנועה
תנידמל ירמגל תיבויח הקיז יל שיש אצמנ .בוט רכשכ המואה תעדותב ירוטסיה-יגולוכיספ
,תוערואמ תבר הפוקתב .םיליגרה םיחנומב עשעתשהלו שמתשהלמ ענמנ ינאש י"פעא לארשי
לוכיבכ תוסנלו תודיתע דיגהל אוה חור תוערו לבה ,ןיחומה-תונטק לש הפוקת םג איהש
.האולמב התלגתנ אל דועש ,הירוטסיהב 'ד די התעונת עצמאב קיספהל


לע תדמוע ןיידע .תונורחאה םינש רשעב הקירמא תודהי תא הדירטה הכש וז הביאכמ היעב
תא ונל תוותהל וחילצה אל םהינש םג םישימגהו םינוציקה .ןוגה ןורתפ תשקבמו קרפה
יאדכ ,ןכא .ללכ ןורתפ ןיא ילוא :עדוי ימ .הכובמה רעימ ונתוא ואיצויש תורשיה םיכרדה
.תלעות וזיא הזב אצמית ילוא ,םיידוסי םיוק המכ ןייצל

םימשה ןמ הרותב תרפוכה העונתל סחיתהל ןפוא םושב רשפא-יא ,תינויע הניחבמ .1
לעש ןחובה ןבא איה - הכלהה לא תונמאנה - וז הדוקנ .תיתד-תידוהיכ ,הכלהה תא החינזמהו
.םישעמב ןהו תועדב ןה תורקפהה תררוש הז ידעלב .ףיוזמל יטנתואה ןיב תולפהל לכונ הדי
הרדהנה םתמצל דעבמ .םהינימל םימרופרו םיביטברסנוקה םע בחר ןויסנ שי הקירמא ידוהיל
,תוחתפתה ,תולגתסה :הל שי תומש הברה .קיתעה ונביוא ,תוללובתהה תברוא םבור לש
המ היהת ,הביבסה תאמוטב העימט :הרמה תואיצמה איה תחא לבא - ,תומדקתה ,תורפתשה
ימרופר ינחור-גיהנמ יתרכה חרזמה תוצראמ תחאב ירוקבב .תוינוליח וא תורצנ :היהתש
וביכרה הקירמאו הפוריאב העדל-וירבחש הדמ התואב שממ ,תוילילאה םע - "ותודהי" גזמש
וחכתשנש טעמכש קר אל הלא תוצובקב .יברעמ חסונב תינוליחה תורצנה םע תודהיה תא
תנידמלו שדוקה ןושלל םתקיז השלחו ,תונויצה תוחרא ולדח טעמכש אלא ,תוצמו הרות
הב רפוכ יאקירמאה ידוהיהש היולג-יתלב תוימש-יטנא לש הרתסנה "הכרב"ה אלולו ;לארשי
ללובתמ ו"ח היה - הדגנ םוחלל "הנגהה ינוגרא"ב םינוילמ זבזבמ אוהש ןמזב וב זוע לכב
.תורוד ינש דועב ירמגל

ךרע םהמ לולשל ןיא ,םהבש יתדה ףויזה תא בטיה םיריכמ ונאש פ"עא ,אסיג ךדיאמ .2
תרוסמה תא ובזע רבכש הלאל הביטנרטלא וויה רבעב .הוהב םגו רבעב לבגומ ירוטסיה
לא הנורחאה הסגה העיספ ןמ םרצע תוילטנמיטנס והשמו ,תילארשיה המואה תאו תידוהיה
תא טעמל) םיקלאב הנומא לש יללכה יתדה דוסיב םיזחוא םנה הווהבו .תורצנה םוהת ךות
םא יכ וניקלא וניא םהיהלא רשאו ,םיביטברסנוקה לש ףגא םהש ,םיטסינוטקורטסנוקרה תכ
(ך"נתה לש "םייח םיקלא"ה דוע וניאש דע תוישיא לכמ טשפומ הכ אוהש גשומ וא "ןורקיע"
דבוכב תעדה לוקיש ןועט יתמאה ביואה יוהז .ריבכמל דע תוינוליחה די הרבג הב הפוקתב
הברה המזגומה תינוליחהו "תיעדמ"ה הריפכה ןמ המויא הנכס ונל היופצ םויהש המוד .שאר
םיימואלה םיינוליחה יכ ריכה ותעשב קוק ברה ,תויביטברסנוקהו המרופירה לש וזמ רתוי
ףויזה ,תוצראה-םעו תורובה לכ םע ,הלאל םג םא עדוי ימו ;םיעדוי ילב יקלא דיקפת םיאלממ
המכו המכ לש תיפוסה תינחורה החלצהל החגשהה י"ע סומכ דיקפת ןתינ אל ,תויחטשהו
?לארשימ תובבר

רשפא יא .יסכודותרוא וניא ב"הראב ידוהיה רובצה לש ונינבו ונינמ בור ,תישעמ הניחבמ .3
םהרבא ינבכ ותוכז לא אלא ,ונופצמ שפוחו תיתורחה ותוכזל אל ןאכ יתנוכו - ותוכז תא חפקל
תונורחאה םינשב .ןיטולחל רוסא וינב לעו וילע רתול .המילש הבושתב בושל בקעיו קחצי
ורזחוה ב"הראב ידוהיה רוביצה ןמ םיברו ,תאזה ץראה ינפ לע תיתד תוררועתה חור הרבע
ידי לע ןהו ,םירומו םינברכ םידדוב הלוגס ידיחי לש תישיאה העפשהה ידי לע ןה ,בטומל
י"ע םהינפב הבושתה ירעש תא לוענל תושר ונל ןיא !י"כ הנידמב תוברתמה תונטקה תובשה
ונא .הנחמה ןמ םירגפמה תא תשרגמה תימינפ תידעלב תוזכרתה י"עו תינסעכ תורכנתה
םא םלוא - םעב טעמכ םיקתהל רשפאו רשפאש ןויסנה ןמ בטיה םיעדוי 'ה רבדל םידרחה
השודקה ונתמגמ לע ונרתו אל םא ,םעה לכ לע הרותה ןוטלש איה תיפוסה ונתרטמ םנמא
תירסומה התואירבבו ינושארה ינחורה הנתיאב םימשבש היבא קיחל בושת לארשי תסנכש
םעה גולפל איביש תובבל דורפל חתפתהל תועדה דורפ תא תושרהל ונל רוסא יזא תינומדקה
םעה תבושתב הקיתוה הנומאה התוא ונל שי םא ,םויה אוה םירשקה קודיה תע .םירתבל
תחאו יסכודותרוא ס"נכבמ תחא ,תוצרהל תונמזה יתש לבקמ ינא רשאכ ךכיפל אבל הדיתעה
קודיה תויורשפא לשב ,הנושארה לע הינשה תא ףידעמ ינא ,יביטברסנוק וא ימורפיר לכיהמ
.םיינחורה םירשקה

תולאשה לכב :רמולכ ,"ץוחבמ"ל "םינפב" ןיב הלידבמה תיטמגארפ הטיש ונחתיפ ב"הראב .4
זא ,ללכה תויעב תוררועתמ רשאכ תורחא תותדל וא הלשממל ידוהיה רובצה יסחיל תועגונה
םיפתשמ ונא הז םשלו ,דחא לוקב רבדלו תחא הביטחכ רוביצה תמב לע עיפוהל םיסנמ ונא
תועגונה "םינפ"ה תולאשב םלוא .רשפאש המכ דע תועונתהו םינוגראה ראש םע הלועפ
רבדמ דחא לכו הליבחה הדרפתנ ןאכ ,ומצעלשכ ידוהיה להקה ברקב ,השעמלו הכלהל ןורקעב
תוחפל וא ,הליעומ רתויה איה תאזה החסונהש ינמוד .לגדנ וניקלא 'ד םשב ונחנאו ומצע םשב
רורבש פ"עא ,ונלש םידחוימה םייחה-יאנתל המיאתמהו הכ דע ונאצמש ,הקיזמ-תוחפה
:ןשארב .וז הרצ תרגסמל ןסינכהל א"א םלוע לש ומורב תודמועה תולאש הברהש המחכ
םא םה םידוהיה ערזמ םא עדוי ימ רשא ,תורחאה תותכה לש תוחפשמה םע ןותיחה תלאש
לכונ אלש הארנכ לבא ,וז הרמ היעבמ ונמלעתה םויה דע .םירזממ ו"ח וא םה םירשכ םא ,ואל
.יבמופב התוא ררועלמ דעל טמתשהל

ירעששו ,הנוש ןורתפ םישרוד םירחא םיאנתש רורב ,לארשי תנידמב וז הלאשל עגונב .5
- הקירמאב םיסכודותרואה םכיחא תצע אנ ולבק ,םוקמ לכמ .ולעננ אל דוע םישדח תונויסנ
ןיאשו ,תירוקמ העד יללושמ ונלוכ ,םינלטב ונלוכ וליאכ םיסכודותרואה ונילע וגעלת אנ לא
וננהו ,בר ריחמב ונל ולע הז חטשב וניתואיגש .םויה לש לארשי תנידמ יוהב הלחנו קלח ונל
!ידומיל רכש ילב - ונדמלש המ לכ תא םכל םיטישומ

םאו .וז הרצלו םכל המ - הנידמה לא הז רז אובי עונמל דובכ לש ךרדב םכל רשפא םא ,ןכבו
תיתגלפמה הקיטילופה דיש קפס ןיאו) הרות ירמוש לש םתמח לעו םפא לע - ואבוי וא - ואובי
תוחטבה לבקש תימרופרה העונתה ישארמ דחא זמר וז הנשב עיפוהש רמאמב - הזב תלעופ
תא םסרפש יאלפ סחנפ רמל רמאמה תא חלש ולא תורושה בתוכ ;ןוירוג-ןבמ ןודינב תוידוס
אוה ןותיחה םכלצאש ,תחא :תודוס ינש ןובשחב תחקל םיכירצ ,("םינפ לא םינפ"ב ונכות
הלאה תותכה ינהכ לש םתוברעתה תנכס וז הדמבו ,ונלצא רשאמ ןגרואמו רדוסמ רתוי הברה
המ לכש ונדמיל ונלש רמה ןויסנה ,תינשו .ןאכ איהשמ הרומח רתוי איה ןישודקו ןיטיגב
הדמב הב ,יתלשממו יטילופ ץחלו זוב תכיפש ,םיפודיגו תוללק ,תואחמו תוקעצ םיברמש
תעד תא שובכל םהל םירזוע כ"עו םיפדרנכ עיפוהל םהל םירשפאמו הדהאו זוע םהל םיפיסומ
ולע - הז ןינעב ב"הראב ם"ימרהו םינברה ילודג וזירכהש םימרחהו םירוסיאה לכ .להקה
הכמה לא האופרה תא םדקל הרידנ תונמדזה דוע שי םכל .םתנקתב םימכח וליעוה אל .ידכב
,תדה תועפות לכל הרדהנו האנ תירסומ הרוצ ,יביסנטניא ךוניח - םייבויחה תודוסיה תשגדהב
תודגנתה לע קר ךומסל םוקמב - תיביטקורטסנוקו תיטנגילטניא הלומעת ,םניח-תבהא
,תובישיה תשר תא וקזח .ימצע ןוחטב רדעהו השלוח לש ןמיס ןה תונגפההו תונקעצה .תילילש
היח חור וסינכה ;הובגה הלכשהו לוח ידומלו ינרדומה םלועה תא תוחינזמ ןניאש הלא טרפב
.ולוכ םעהו רעונה יפלכ תוינרציו תושדח תולועפ תארקל התוא ודדועו תונברה ברקב השדח
ורמש ;םוקמל םדא ןיבש םינידב קר אלו תוירסומ תוירובצ תויעבב הרותה תעד - םכתעד ווח
הרות וברה ;םכלש תסנכה-יתבב רקיעבו יתד סקט לכבו ןיאושנב ראפה לעו רדסה לע בטיה
םיכשוממ םיבירב םכיתוחכ רזפל וכרטצת אל הככו ;רשפאש המכ דע הקיטילופב וטעמו
ב"הראב ונדמל הז ירוטסיה חקל .םימשל םבל ןיאש הלא םע הקירו תינסעכ הקיטילופבו
ויהת םא .לכה תא הנעת תואנקהש םירבוס דועו והודמל אל ןידע ונתאמ םיברו - ןמז רוחיאב
.וניתונויסנו וניתואיגשמ ודמלת ,ןויצ ינכושל תואיכ ,םימכח