האנ הרוצב האנ הליפת

דלישטור בקעי

ך"שת ,א"י תועד

רוביצל תדחאמ היווחל הליפתה תא ךופהל תויוצרה םיכרדב קסוע רמאמה :תיצמת
.תוניגנמב יוניש י"ע ןהו הליפתב רובידה ירוסיא קוזיח י"ע ןה ,םיללפתמה

.הליפתה תוניגנמ ,הליפתה ןמזב רוביד ,היווחכ הליפתה :חתפמ תולימ

א
םייתדה תודסומבש הדבועה איה לארשי תנידמב תדה ייחל םיינייפואה םיווקה דחא
. תרצוי הבשחמ ינמיס םוש ןיידע םירכינ םניא - תותדה-דרשמו תישארה תונברה - םיימשרה
תיתדה הרבחה לש םייתדה היכרצל םאתהב רוביצב הליפתה ינפ שודיחו ןונער םוחתב
עצוממה תסנכה תיבש ךכב הרכהו השוחת הלא תודסומב ןיא יכ תאז ןיא .ץראב תינרדומה
האנ סחי תריציל ףועמו הפונת םושמ םהב ןיא קר אל וב תלהנתמה הליפתהו לארשי תנידמב
תיברמב אברדא אלא ,םהל הדבא וז השיג רשא םידוהיה ינומה דצמ הליפתה לא םלוהו
ןאכ םג .יתדה ךוניחל טעמ אל קזנ םימרוגה םירומח םייוקיל הליפתב םירכינ תומוקמה
יכרצ ידי לע םהל תבתכומ םייתדה תודסומה לש םתלועפ יכרדש הבואכה הדבועה תרשאתמ
הירופו תיביטקורטסנוק הבשחמל היונפ העדה ןיאו הנחמל ץוחמ םיניוע תוחוכ םע קבאמה
.ויתודסומו יתדה רוביצה לש ידעלבהו קהבומה םנינע םהש גילפד ןאמ תיל רשא םיאשונב
,אצומ התא הליפתה לא סחיה ןונערו םירבדה ינפ שודיח ןוויכב תורתוחה הלועפו הבשחמ
םעפ אל "זכרמה" טיבמ םהילע תיתדה תוירוביצל "םיילושה" םיגוחב קרו ךא ,אופא
רעונה יגוח ,יאמדקאה רעונה ,תויתדה רעונה תועונת ,יתדה ץובקה ןוגכ ,תמיוסמ תונדשחב
."ללה תיב"ב ,הזה תיבב ולש תסנכה תיבו ונא ונגוח םג הנורחאלו ,יתדה

לכב תמאה םעפ דוע רמאת ץראב עצוממהו ליגרה יזנכשאה תסנכה תיבב בצמה לע
.דימתמ קזנו הנכס רוקמ ,יתדה ףאו ,ריעצה רודה לש וכוניח יבגל הווהמ אוה :התוירזכא
ידי לע םיתעל ךא תונסורמה םהיתוקעצו םידלי תציר ,ןילוח-תחיש ,הלומהו שער וב םיררוש
לדח ןזחה .זכרמה לא הנווכה וא זוכר לכ רסח ,םיאבגה וא תובאה דצמ השולח תונע לוק
ךותמ ןיזאמ רוביצה םירחבנה ויעטקל רשא "הנודמירפ"ל ךפה אוה ;רוביצ-חילש תויהל ןמזמ
ןויערלו ןכותל םולכ אלו םהל ןיאש ,םיניע תצירקו םייתפש ץומצמ םג ךא חתמו תוכירד
,םיביטטיצרב ותונשערל וא ותוננאשל רזוח להקהו חתמה גפ "הירא"ה םות םע דימ .םירבדה
.הליפתה לש םיבושחהו םיירקיעה םיקלחה ןמ םהש ףא
ארבג ןיב" תוקספהב םיעבוט האירקה יקוספ .האישל וז העווז העיגמ הרותה תאירקב
וזיאב הז לכב ןינעמ .ןהבש עבטמה תוקסעו "ךרבש ימ" תוקספהב תונרגתה לכ לע "ארבגל
ןהש "ךורע ןחלש"ב תוטושפו תוקוספ תוכלהמ הז ןינעב גהונה קמחתמ תויטנגלא
:ןתרמוחב תויעמשמ-דח
"הלטב החישו לותהו קוחש ןוגכ שאר תולק ןהב ןיגהונ ןיא תושרדמ יתבו תויסנכ יתב"
- (א"נק ח"וא)
;הליפתה תעשב אל ףא הז לכו
"ןמא תונעלו ןזחה ךרבמה תוכרבל ןיוכלו קותשל םהל שי להקה הליפתה רזוח ץ"ששכ"
.('ד ד"כק ח"וא)
"ארבגל ארבג ןיב וליפא ת"דב וליפא רפסל רוסא ת"סב תורקל ארוקה ליחתהש ןויכ"
.(ב"מק ח"וא) 'וכו
,הרותה ןב לש ףאו הרושה ןמ יתדה ידוהיה תרכהש הדבועה תא עובקל ירשפא ןאכ םגו
לע תסנכה תיב חטשב קבאהל תודהיה הנכומ תאז תמועל .הלא תוכלהמ התעד תא החיסמ
םיבושח םיניד ,עצמאב המיבה תדמעהו םישנ תרזעל לארשי תרזע ןיב הציחמ ומכ תוכלה
םימרז םע סומלופה יכרצמ קפס לש לצ אלל תעבונ רקיעכ םתדמעה ךא ,םה םג יאדווב
ןה רשאו ,טעמה שדקמ לש ותוהמ םצעל תועגונה ,ליעל תואבומה תוכלהל .תודהיב םירכנתמ
.םילאוג ןיידע ,רומאכ ,ואצמנ אל יזכרמה המוקמ תא 'ה תדובעל ריזחהל תויושע

ץוחה ןמ האבש תרוקב יבגל םייתד םידוהי לש טעמכ תינלוחה םתושיגר ךותמ :ןכ לע רתי
רסוח םושמ הב שיש תננוגתמה הנעטה םיתעל תעמשנ ,םייורש ונא וב יטגולופאה חורה ךלהו
ונאש ונא ,םוי םוי תסנכה תיבב םיסנכנו םיאצויש ונא :ףודגו ףורח םושמ אל םא ,םעט
שלש םיימעפ םש םירקבמה הלאמ שפוח רתוי ונמצעל תושרהל לכונ ,םש תיב ינב לוכיבכ
לבקי המכ ,םכרד לע םיהות םינב לש הבושתב הרזח לש העונת ץראב םעפ םוקת םאו .הנשב
?םהינפ תא ,הנושארו שארב םינווכמ םהידעצ ויהי וילא רשא ,תסנכה תיב

יתדה םדאה ןעמל התומד בוציע ,רוביצב הליפתל התואנ תרגסמ ןתמש ןבומכ ןעוט ינא ןיא
וחיש תא ךפושה םדאה יוטיבכ הליפתל סחיה שודיח ילב .הנוקיתל דיחיה יעצמאה םה ,ונימיב
ילב ךא .ןאכ רבודמל בר ךרע ןיא ,הליפתה תא לבקמו עמוש 'הש הנומאל ךוניח ילב ,'ה ינפל
.יגס אל רוביצב הדובעה יסופד לע תנווכמו תננכתמ הבשחמ

דגנ תיטגולופאה המינה התוא ךותמ ,םיתעל ונרוביצב תעמשנה הנעטה תא ידגנ ונעטת לאו
םיעצמא הכירעמ הניא - םינעוט ךכ - תודהיה .רוביצב הליפתה לש לולכשו רופיש תונויסינ
תעבונ ונתליפת ;הבוט הליפתל ותנווכה םשל ללפתמה לע ץוחבמ ועיפשיש םייטתסא םיינוציח
.הצוח תימינפ השוחתמ
תליפתל תינאטנופס בלבש הדובעמ ונתליפת הכפהש זאמ .וז העדמ ךפהה ןבומכ איה תמאה
המינפ תעייסמ הריואו הביבס ,חסונ ידי לע ץוחבמ העפשה איה התרטמ לכ ,ןמזבו חסונב עבק
.תיתד היווחל ,הליפתה םע תימינפ תוהדזהל בוש ואיבהל ידכ ללפתמה שפנ לע

הליפתה תוכלה וק תא םיכישממ םה רשאב שודיח םושמ וניצמאמ םצעב ןיאש םושמ אקודו
תישיאה הליפתה חמצת הכותב רשא הקצומו תבייחמ תרגסמ תריצי - דימתמו זאמ היחסונו
:וננויסנ לע הדיבכמה תחא דוסי תדבוע וניניעל תרקדזמ - ןימאמה לש תינאטנופסהו תעפושה

תלועפ הב שדקמה תיבב הדובע ומכ תדחימו תדחאמ תילרקס הלועפ ונלש רוביצה תליפת ןיא
תא ןיעמוש ויהשכ ...םעהו םינהכהו") םיחכונה לש הכורדה םתבשקה תא תזכרמ ןהכה
- ןכ ומכ המוד הניא איה .תדחוימה ותלועפל ("...םירמואו םיוחתשמו םיערוכ ויה ...םשה
איה םג הווהמה תילותקה הסימה ומכ ,תורחא תותדב ןחלופ תורוצל - תולדבה ףלא לידבהל
.סכטה יקלח בורב םייביספ םהש םיחכונה בל-תמושת תא תזכרמה תיטסימ-תילרקס הלועפ
ומכ השודקבש תומוקמה ףא לע םידיחי תוליפת לש םוכיס השעמל איה ונלש רוביצב הליפתה
.ןינמ םיכירצמה השודקו וכרב ,שידק

הדעה תא תויבקעב ונלש רוביצה תליפתב דדועל שי :ונלש דוסיה תושירדמ תחאל ונעגה ןאכמ
םיללפתמ לש היסומלרדנאה ,אסיג-דחמ זואוטריוה ןזחה לש ולוסה תועפוה תמועל תללפתמה
רמוא ינא ןיא .ךדיאמ םהלש דיחיה תליפת תא ורמגשכ "תוקסעתה" םהל םישפחמה םידיחי
תונורכז ,תויוכלמל רובצה חילש תחיתפ תא רכוז וניא ונתאמ ימ .רבד םישדחמ ונא ןאכש
חילש רשא וז תללפתמ הדע הארמה ,רתויב םימודקה םיטויפה דחא ,ה"רל ףסומ לש תורפושו
תידוהיה הדעה לש יוטיב לעכ הז עטק לע עיבצה רעב 'פורפש המוד) .הגיצנכ לעופ רוביצה
:(םינואגה תופוקתב הברקב תודמעמו תובכש תווהתה ינפל התוהמב הדיחאה
,ןוריבעי ךינפל ךמע"
.ןורובעי ךותב םהו
תויולת םהב ךמע יניע
.תולחימ ךל םהיניעו
המיאב שדקה ןורא לומ םישג
,המיחו סעכ ךכשל
המוחכ םתוא םיביבסמ ךמעו
."המחרל םתוא חיגשת םימשה ןמ התאו

 

ב
תא רתוי םלוה וניא ונלש תוליפתה חסונש הזב איה תירקיעה היעבהש בשוח ינא ןיא
ונתליפת ירדסמ םימכחה לש םתלודג ,אברדא .ונימי ןב ללפתמה לש תיתדה ותשוחת
ונתאמ דחאו דחא לכש תיסאלק הכ הרוצב םירבדה תא חסנל וחילצהש הזב אקווד תאטבתמ
,רתויב םיישיאה ויכרצל יוטיבה תא לארשי ללכל דעוימה יללכה חסונה ךותב אוצמל לוכי
ונא םידלי יפמ ףא .ישיאה ויוטיבל וז הליפת תכפוה קפס אללו ,הזכ יוטיבל קוקז אוה רשאכ
.ל"זח ועבטש עבטמה ךותמ הלא ןיעמ תוישיא תוליפת םיתיעל םיעמוש

אל ךכ ןיב םהיבגל רשא - םיטויפהו תוחילסה - וניתוליפת לש "םיילושה" םיקלחב קרו ךא
תוארל דוע לוכי וניא ונימי ןב ללפתמהש םירבד םנשי ,תבייחמו תימשר הכירע םלועמ התייה
- תולגה תריוא תרבדמ ןכותמ רשא תוחילסה ןה הלא .ותנומא לש יתימאו םלוה יוטיב םהב
,תויזנכשאה "תוחילס"ב קר טלוב הז אשונ ךא .תוכשוממה תופידרהו - תיזנכשאה רקיעב
ינפל תאטחתמהו תאטוחה שפנה תוקפרתה :רקיעה ראשנ ירוקמה אושנה תוידרפסב ולאו
.תולעתהו תורהטיה לע הקבאמו הארוב

ונתוא הכירדמ רוביצב הליפתל תיטתסא הרוצבו ןכותב תמלוה הרוצ ןתמ לע ונתבשחמ ךרדב
רתוימ ,שקבתמה שודיחה ןיבו לבוקמה ןיב ,ימאנידהו יטטסה ןיב ןוזיאה לע הרימשל הגאדה
תרוסמה ךותב וז הדימע םצע ירה ;"תיתד תושדחתהל םיגוחה" יכרדכ ונכרד ןיאש שיגדהל
ורבעש תורודה תליפת םע תוהדזהה םצע ,הלודגה תסנכ ישנא זאמ לארשי תליפת לש הרישעה
-ה ןב אזיימרוו רוזחמ לש י"כב םעפ ףדפדש ימ .הליפתה לא ןוכנה ונסחי קוזיח םושמ הב שי
.טטרב שממ תורודה תופיצרב שח ,ללפתהל םויה דוע לוכי דלי לכ וכותמ רשא הנש 750

תימניד הטלחה וטילחה וילא םיבורקהו ונרוביצ םהב הליפת יגהנמ לע רבדל םג ןאכ הברנ אל
לע וא ידרפסה אטבמה תא גיהנהל םא קוידל םוקמ דוע ןיא .תיתדה ונתשוחתל המאתה םשל
לש בחר טוריפ ךותמ "ךרבש ימ" תישעתו השרפה לש "היצלצרפ"בש םיעגופה םיגהנמה לוטב
.םירדנה ימוכס

הרוצה ןיב הזתניס תאיצמ תויהל ךירצ ,ונתבשחמ תא ,וננויד תא החנמה וקהש המוד
תוננערה ןיבלו הפוריא חרזמ תליפת לש טהלה ןיבל הפוריא ברעמ ידוהי תליפת לש תיטתסאה
.לארשי-ץרא תליפת לש

לעשו םעפ אל ול ונגעלש ידוהי טבשמ הליפתב הוצמ רודיה ינוניג דמלל ונילעש שייבתנ אל
םג הליפתה תעשב רוביד לכ לש טלחומ רוסיא לע רתול ןיא .וניפתכ תא ונכשמ םעפ אל ותורז
ותדימע םג תכייש םירדוסמו םינקותמ הליפת ינממסל .הליקמ תלבוקמה הכלההש תומוקמב
דימ וליחתה "ללה תיב"בש הפי - הליפתה ףוס דע הביתה ינפל רוביצה חילש לש תסמונמה
תטישפ ידי לע ףסומ תשודק ירחא תבשה תליפת לש תיטא תוקרפתה תעינמו - ךכ לע דיפקהל
תילטה תפיטע לש רעוכמה גהונה לוטבל םג םעפ עיגנ אמש .תורחא לוסיח תולועפו תותילט
עיגנ ףא ילוא .לספסל ונכש לש "ורוע תא טשופ" אוהו הרותל ארקנ אוהש עגרב הלועה לש
תילט תפיטעלו תסנכה תיבב וניקוור לש תלטרועמה הדימעה לש קפקופמה גהנמה לוטבל
?םידרפסה וניחא גהנמכ

שארב ואטבתי - ילארשיה יווההו הפוריא חרזמ ידוהי תליפת - ונטרפש םימרוגה ינש רתי
ןונגסה תריציל תשגל ונילע המוש ןאכ םג ,להקה תרישבש תוניגנמבו הליפתה ינחלב הנושארו
ףאו ,תובצע יוורה יאטילה ןונגסה אוה לארשי ץראב םישורפה תליפת חסונ .תיתרוקב השיגב
תא תוורלו םיללפתמה ינזא תא רבשל יהי השק .(ללהה יקרפב וליפא) תונייכב אל םא ,יכב
.הלאב םשפנ

בוש ךופהי ןזחה ."תללפתמ הדע"ל רוביצה תא ךופהל :ונתעיבת רקיע תא ליעל ונשגדה רבכ
ורמאייש הליפת יעטקב הברנ .ותליפתב רוביצה תא ךירדמה שממ רוביצ חילשל רדבמ ןלוסמ
םידעצ ליעל וניוצש םיגוחה םתוא ידי לע רבכ ושענ הבש ךרד יהוז .ולוכ רוביצה ידי לע הרישב
םיקלחמ איה הלועפה ןוויכ .(ביבא-לתב יתדה רעונה גוח ,אביקע ינב ,יתדה ץובקה) םיבושח
םייזכרמה םיעטקל (ןודא לא ,ת"ס תסנכהו תאצוה ,תבש תלבק) ,הליפתה לש רתוי "םיילוש"
תיטיאה םתרימאמ הלא םיעטק םג עיקפהל םיסוסיהה .שידקו השודק ,לארשי עמש ומכ
לש גהונה םייק םידרפסה תוליהק לכב ךא ,הפי ונל םינבומ דיחיה לש תנגרואמ יתלבהו
תוחיתמה ךותמו ךותב דימת לעפנ הז םוחתב םגו ,ץ"שה תכרדהב םר-לוקב תפתושמ הרימא
שודיחל הפיאשה ןיבו - ורצונ רבכש חסונו תרוסמ ,הלימה לש בוטה ןבומב - הרגיש ןיב
םיסקט ינימ לכל דוגינב תיתימא השודק יסקטב עבקהו תוביציה איה תומסרופמה ןמ .ןונערלו
יפל קוידב םינשב תואמ ךשמב הלהנתה שדקמה תיב תדובע .םירקבל םישדחתמ םיינרדומ
החכוה .חתמה תא ריבגהל ידכ תושדח "תויצקרטא"ב ךרוצ אלל ,אמוי תכסמב ראותמה
הנש ידמ וב סינכהל םיצלאנ םינגראמה םא איה סקט לש תימינפה תמאה רסוחל תכתוח
הזב .תודחוימ תודוקנ תשגדהו םינווג תפסות ידי לע שדח "ןח" ול תוושל ידכ םישודיח הנשב
היח המגוד שמשל תויושע ונימיב "ןויצ רה" תודלותש המוד .אדירג הגצהל םצעב ךפוה סקטה
ריבסמ ללמ עפש אלל םירבדמה םייתימא םיסקט "רצייל" תמאב השק ןכא .ןאכ רמאנל
.םמצע רואב םיריאמהו

השדקתנו הקומע תיתד השוחת ילעב ידי לע הרצונש ונתליפת תרגסמב ךרבתהל ,אופא ,לכונ
הרומח איה ןהב םייוניש ןינעב הכלההו ,תוניגנמה לע ףא העיפשה וז תוביצי .תורודה תשודקב
ןווגנ אל םא ,הרגישה תנכס - תרדוסמהו תחפוטמה םג - ונתליפתל היופצ ןכ יפ לע ףא .ידמל
םה .םישדח םינחלב םיחמומ ידי לע תכרדומו הריהז הריחב ךותמ םעפב םעפ ידמ התוא
רסוח ךותמ ילואו ,םימעפ תורשע ונרמאש המל םישדח םישוריפ - לוכיבכ - ונל ושמשי
,שדח רואב ונל ריאי הליפת עטקש םעפ אל ונל הרקי תמלוה הניגנמ תובקעב .בל-תמושת
.תולעתההו הנווכה אובת םיימעפ תורשע רמאנ הב תינכימה הרגשה םוקמבו ,ףוקש השעיי

- ונרוד ינב תא ךופהת רוביצב הליפתה ןוקתו לולכש לש וז ךרדש ונמצע תא םילשמ ונא ןיא
הזל .ימינפ ךרוצ ךותמ םיללפתמל - בלבש הדובע לאכ הליפתל המימתה השיגה ול הדבאש
תלואגש קפס םוש ונל ןיא ךא .ימינפ יתד - יתפקשה שירחו קבאמ - רבדה ןייוצ רבכ - שורד
תא ונרוד ינבמ םיברל לולסל היושע ,הנותנ איה םהבש ,הרגשה ןמו ןווינה ןמ רוביצב הליפתה
.היווחל הכפהל ףאו ,םיפאוש ונא הילא תיתימאה הליפתה לא ךרדה