?ישפח םע וא שודק םע

סור עשוהי בקעי

ו"ל תועד


תושדח תוטישל תוימואלל יולה הדוהי יבר לש ותטיש תא הוושמ רמאמה :תיצמת
.יתד ןקיטרואית אלא ינמואל וניא יולה הדוהי יבר יכ הארמו ,תוימואלה תא תורידגמה

.שודק םע ,תוימואל ,םואל ,ל"היר :חתפמ תולימ

ןכותה
תונמואלל תוימואל ןיב
לארשי םעל סחיב ל"היר לש ותסיפת
השידחה תונמואלה
תויפיצפס תונוכת יפ לע המואל המוא ןיב ןיחבהל רשפא
.תומילשלו תוריחל המואה תא האיבמ תימצע הרדגה
המואה לש ימצע ןוטלש
תונמואלה ןיבל םעה תא ל"היר תסיפת ןיב
תדה לש ןקיטרואית אלא ינמואל ל"היר ןיא

 

תונמואלל תוימואל ןיב .א

:אובמ תורעה המכ םידקנ
איה רתויב הלקה ךרדה ילואו .םיכרד המכב תונמואל ןיבל תוימואל ןיב ןיחבהל ןתינ .1
קידצהלו ססבל תרמיתמה הרותכ תונמואלה תאו שגרבש ןינעכ תוימואלה תא האורה תאז
תימואל הקיז ןכתית .התימאל תמאכ לבקתהל הלוכי תאז הנחבה ןיא .הזה שגרה תא
הקיז לע רבדל ןיא ,ךדיאמו .המלש הרות לע ססבתת איהש ילבמ וליפא תילאוטקלטניא
דומלל רשפא םוקמ לכמ ."המוא" יהמ רידגהל ונל רשפאיש הדימ הנק ילבמ המואל תישגר
יח ימואל שגר ןכתישו ,תינידמ הרות הניה תונמואלהש ,התומלש רסוח ףא לע ,תאז הנחבאמ
.תמא תרותכ תונמואלה תא לבקמ וניאש ימ לצא םג ןנערו

התכזש ,תינידמה תוגהב העונתה התואל הנווכה תונמואלה לע םויכ רבודמ רשאכ .2
.20 -ה האמב רתויב תובושחה תויוחתפתההמ המכל האיבהו 19 -ה האמב הבר הכ העפשהל
התווהתהל ואיבהש םייתרבחה םימרוגה ,התדיל ךיראתל סחיב םיקולח תאזה העונתה ירקוח
הכפהמב התדיל ךיראת תא םיעבוק םירקוחה בור .יללכה היפואל סחיבו ,התעפשהו
התווהתה תא םיסחימה שי .19 -ה האמה עצמא לש רצות הב םיאור םירחא לבא ;תיתפרצה
ןיב קבאמב התעפשה שרוש תא םיאור םירחאש העשב ,הפוריאב ינגרובה דמעמה תיילעל
םירקוח .הפוריאב תיתרוסמה הרבחה לש התוררופתה תובקעב ,שדחה רודהו ןשיה רודה
תד הב םיאור םירחאו ,תירוטסיהה תדה לש תביואו תדל ףילחת תונמואלב םיאור םימיוסמ
.אבה ןוידל עקרכ ןתוא ןייצל קר אלא ,הלא תועד יקוליחל סחיתהל יתעדב ןיא .השדח

ץראל םעה תקיזו לארשי םע תוהמל סחיב יולה הדוהי 'ר לוגדה רקוחהו ררושמה תסיפת .3
וכנוחש םידימלתה בורל בטיה םיעודי ותרות ירקע .ונלצא הבר בל תמושתל ,קדצבו ,הכוז
תעפות לש ןהש לכ הכרעהלו הנבהל םיעיגמ רשא םידימלתה םה םיטעמ ,ךדיאמ .ונרפס יתבב
ל"הירש ,ענכושמ םלועל תאצל ריעצה לולע ךכש ןוויכמו .וננכש לצא וא ונלצא תונמואלה
.תאזה החנהה ךותמ ותוחדל וא ולבקלו תינוציק תונמואל גציימ

תונוכתמ המכ ןיבל ץראלו םעל סחיב ל"היר לש ותסיפת ןיב האוושה ךורעל םוקמ ,אופא ,שי
תוארל ןיא ,םינינעמ ןוימד יווק המכ םנשיש פ"עאש חכוויהל ידכ ,תונמואלה לש דוסיה
הב שיש תינויצה העונתה לע רמול ןתינש הדימב .תונמואלה לש גיצנ םינפ םושב ל"הירב
קלח תוחפל .ינויצ וניא יולה הדוהי 'רש ,הנקסמה קסות ,תונמואלה לש םימייוסמ םידדצ
תריסמב העונצ תיכוניח המורת םושמ ירבדב ילוא היהתו .תרחא בושחל םויכ ליגר ונידימלתמ
.םתיווהכ םירבד

 

לארשי םעל סחיב ל"היר לש ותסיפת .ב
:תודוקנ 4 -ב ותרותו לארשי םעל סחיב ל"היר לש ותסיפת ירקיע תא םכסל רשפא
תומשב ירבעה םוגרתב ארקנה ,םייוסמ יקולא עפש לש האצות אלא הניא םלועב תדה
עברא םוקמבש ךכ ,םלועב השדח היווה תרוצ רצוי הז עפש ."יקולא ןיינע" וא "יקולא רמאמ"
הגרדה איהש ,תפסונ הגרדמ תרצונ - רבדמ ,יח ,חמוצ ,םמוד - תולבוקמה הייווהה תורוצ
,יקולאה עפשה ותוא לש איהש לכ הסיפתל הכוזה םדא ןב לכ ."תיכאלמה" וא ,תיקולאה
אלא וניא ותומלשב רשא ,ןיינעה ותוא לש קיזל הכוז ,'הב ןימאמכ ותונכל שי ךכמ האצותכשו
ארקיי אל .תקפסמ יתלבו המומע הניה ילכשה ןויעה דוסי לע 'ה םויק לש הגשהה .האובנה
.יקולאה ןיינעה תא טולקל ול תרשפאמה ,לוכיבכ ,תינחור ןיע וב החקפנש הז אלא ןימאמ

,האובנה תלוכי לש תאז השורי הנתינ םהל רשאב ,לארשי םע םה םינימאמ-ינב םינימאמ
ותלוגס תאז .'וכו םש ,חנ ,ןושארה םדא :םלועה תובא ןיבמ םידיחי קר הל וכז הנושארב רשא
.ידוהיה םעה לש

םעה ידיב הדקפוהש ,תאזה תלוכיהש תורשפא שי הבו האובנה ץרא איה לארשי ץרא
.הלודיגו התחירפ ידיל עיגת ,ידוהיה

.תאז תלוכי לעב ותויה תוכזב תושונאה בל אוה רשאב לארשי םעל ונתינ תווצמהו הרותה
תינחור הסיפתלו האובנה תגרדמל םדאה תא הלעמו תאזה תלוכיה תא תחתפמ הרותה
.'ה תברקל ותוא תברקמה ,תמלשומ

טקפסאהמ תאז הסיפת חתנל דימ הסננ .ל"היר תסיפתב יתדה קלחה תא טילבמ הז םוכיס
.תונמואלה לע והשמ רמול ונילע ןכ ינפל לבא .ימואלה

 

השידחה תונמואלה .ג
תדיחי תעיבקל הדמ ינק קפסל תרמייתמ רשא ,המלש תינידמ הרות איה השידחה תונמואלה
ןוגראלו הנידמב תוכמס לש ימיטיגלה לוצינל ,ימצע ןוטלשמ תונהיל היוארה היסולכואה
"תומוא"ל יעבט ןפואב תקלוחמ תושונאהש ,תעבוק וז הנירטקוד .תינידמ הרבח לש ןוכנה
ןוטלש לש הדיחיה תימיטיגלה הרוצה .ןתוא תולגל רשפאש תומייוסמ תונוכת פ"ע תונחבומה
דואמ תולבוקמ הלא תועיבקש ,ךכב הארנ תאזה הנירטקודה ןוחצנ .ימואל ימצע ןוטלש איה
םירקוחהמ דחא ,ירודכ ילא 'פורפ הארמ בר ןורשכב .ןהילאמ תונבומכ םויכ תובשחנו
וא תונבומ תויהלמ ,רבד לש ותימאל ,ןה תוקוחר המכ ,הזה אשונה לע ובתכש םינורחאה
תוריחל עיגהל םילוכי םישנאש ,החנהה לע היונב תאז הסיפתש הארמ אוה תישאר .תוטושפ
םתושי לוטבו ,םיכייש םה הילא המואה לש תיפיצפסה תוהזה חופט י"ע קר תומלשו
הנירטקודה לש תירוטסהה התווהתה תא ראתמ אוה .המואה תושי ךותב תילאודיוידניאה
ללוחל המואה תוכז לע הריהצהב ,רשא ,תיתפרצה הכפהמה לש םייגולואידיאה הישרש ךותמ
"המואה" .הלוכ "המוא"ל טילשהמ תוינרבוסה תא הריבעה ,םייתרוסמה היטילש דגנ הכפהמ
תא ץיפה ןוילופנ לבא .ןוטלש ךרוצל דחי םירבחתמה םישנא רובצ םתסכ הנושארל הנבוה
תויקלטיאהו תוירגנוהה ,תוינוויה תורוסמ ילעבל האירקה ףוריצ ידי לע הזה ןויערה
תונויערה םתוא - ולשכנ ומצע ןוילופנו הכפהמהש פ"עאו .םהלש םיטילשה דגנ םמוקתהל
הנירטקודה תווהתהל ומרת רדרהו הטכיפ ,טנק םיינמרגה םיגוהה .וראשנ םישגהל ואב םהש
.וראשנש םיינכפהמה תונויערה דוסי לע תינמואלה

:תואבה תודוקנה 5 -ב תונמואלה לש דוסיה תונויער תא תוצמל רשפא הזה רואתה רואל
;תומואל תושונאה תקולח .1
;תויפיצפס תונוכת ידי לע תומואה תנחבה .2
ש ןויכמ ימצע ןוטלשל היואר תאזכ המואש ןויערה .3
;תומלשו תוריחל התוא האיבמ התוימצע תלטבהו תרדגה .4
.המואה םע ולוכ תוהדזהלו ותושי תא לטבל דיחיה בויח .5

םהל תולבקה שפחנו תינידמה תוגהב הלאה תונויערה תוחתפתה ירחא בוקעל לדתשנ
.ל"היר לש ותסיפתב

 

תויפיצפס תונוכת יפ לע המואל המוא ןיב ןיחבהל רשפא .ד
לכל תוכיישה תויפיצפס תונוכת יפ לע המואל המוא ןיב ןיחבהל רשפא ויפל רשא ןויערב ליחתנ
הירוטסיהה תא וראתב ,הז ןויער לש םיבצעמה ינושארמ טנק היה תינרדומה תוגהב .המוא
הצור עבטה לבא ,הוולשב תבשל ילוא הצור םדאה היה ומצעלשכ .ףוס ןיא דע ידימת קבאמכ
תא םדאה גישי קבאמ י"ע קר יכ ולרוג היהת המחלמהש ,תשרוד ישונאה ןימה תבוט .תרחא
םניאו תומואה ןיב םידירפמ םיעצמא ינש :תילסרבינוא תוכלמ רשפאמ וניא עבטה .לכשה ייח
תידדה האנשל היטנ םידילומ הלא םיעצמא .תדהו הפשה - הזב וז ברעתהל ןהל םינתונ
תישונאה תוברקתההו תישונאה תוברתה תומדקתה לבא .המחלמל תואלתמא שופיחו
וניא הז םולש .םולשל המכסהל ףוסבל תוליבומ ,היתונורקעב הלודג רתוי הינומרהל תיטיאה
תוחוכה ןיב לקשמ יווש ידי לע רצונ אוה ,ךפיהל ;םינושה תוחוכה לכ תשלחה בייחמ
הנוכתה אוה דוריפה יכ אצוי רואיתה ךותמש ,ןויערה תא ןאכ ףיסוה רדרה .םירחתמה
.ארובה םתוח תא אשונה אוה דוחיאה אלו דוריפה .םוקיה תא רבד לש ודוסיב תנייפאמה
תוביבסל םישנא איבהו ,םלועה לכב תושונאה תא רזיפ 'הש ,ונרכזב רהבוי הז ןויער
תווהתהל ולכוי םינושה האירבה יגוס לכש ,ונוצר ךכב זומר יאדווב .םינוש םימילקאלו
לש ותדובעב ,רליש ירבדל .םהלש תמייוסמה תילאודיוידניאה הרוצב םמצע תא םישגהלו
ךומנה רוציב וחוכ קיז לכב הלגתמ 'תי ודובכו קלח לכ לש ידוחיה ךרעה בשחנ ,יקלאה ןמאה
הבוחה ונילע תלטומש הנקסמה ןאכמ הקסוה .תללוכה הינומרהב רשאמ תוחפ אל רתויב
ומכ הגוה. תורחא תונוכתב עמטיהל וא ברעתהל ןהל תתל אלו תוידוחיה וניתונוכת תא חפטל
י"ע תיקלאה הרוצה לש דחא דצ גצייל הדיתע המוא לכש ,ריהצהל לוכי היה רכמריילש
רדגומה הדיקפת תא המוא לכל ןירשימב עבוקה אוה 'ה יכ .םלועב המוקמו ידוחייה הנוגרא
יפל .תחאו תחא לכב תיפיצפס הרוצב ודובכ תא תוארה ןעמל תיפיצפס חור הב חיפמו םלועב
לכות איה - םירז םיטנמלאמ היקנו רתוי הרוהט המואהש המ לכש ,קדצב רדרה עבק הז
המואה תרהט לע לח הז ןיד .הלש תידוחייה תוילניגרואה תא רתוי תחלצומ הרוצב חפטל
.תיעזגו ,תיתד ,תיגהנמ ,תינושל הניחבמ

?הלאה םירבדה לכל רשקב ל"היר רמוא המ
םג היה יאדווב רשא ,ל"היר ידי לע רורב ןפואב הטלבוה לארשי םע לש תידוחייה הנוכתה
לכשה רשא ,תורורב תובוח ןניה םעה תרהט תרימשו תאזה תוידוחייה חופטש ,םיכסמ
.תיקלאה הנוכתה תא אשונ רשא רקיעב וא דבלב אוה ידוהיה םעה .ןתוא םיבייחמ הרותהו
ותופרטצה י"ע לוכי אוהש פ"עא ,רגה ןכלו ,רודל רודמ תיגולויב הרוצב תרבוע תאזכ הנוכת
,רורב ןכ ומכ .שממ האובנ תגרדמל עיגהל לכוי אל ,תמייוסמ תינחור הגרדמל עיגהל ונילא
המצעב איה" שדוקה ןושל - רבע ןושל .ידוהיה םעה תא תדחיימה איה תידוהיה תדהש
םדא םע 'תי 'ה הב רביד רשא ןושלה אוהש ,הלבקה :ארבסו הלבקמ ,תונושלבש הבושחה
לארשי ץרא לש דוחייהו ."...הב םישמתשמה םעה יפל ארבסה ךרדמ התלעמו ,'וכו הווחו
תוכיישל ליבקמ רשק ,ץראה ןיבל םעה ןיב קודה רשק םירצוי האובנה ץרא התויהו
רשאב ותמדאו םעה ןיב רשק תואורה ,תוינמואלה תורות המכב הטלבוה רשא תיפרגופוטה
ל"היר לצא תוריהבב עבונ הז רבד .תומייוסמ תוישונא תונוכת םירצוי םילקאהו הביבסה
ויה אל וליא ,םרכה וב חילצמש םירמוא םתאש הזה סכרה" .םרכה לש םסרופמה לשמב
תדחוימה הלעמהו .םיבנע השוע היה אל ,םהל היוארה הדובעה םידבועו םינפגה וב םיעטונ
תורותהו םישעמה םע הזב רזע ץראל שיו .יתרכז רשאכ ,בלו הלוגס אוהש םעל איה הנושארה
יקלאה ןינעה לא עיגהל תאזה הלוגסל ןכתי אל לבא .םרכל הדובעכ םה רשא ,הב תויולתה
."הזה רהה ידעלבב םרכה חילציש ןכתי אל רשאמ ,הזה םוקמה ידעלב

ץראו ןושל ,תד ,עזג לש תונוכתה י"ע המואה לש הדוחיי ןויצש ,ןויעה ירחא ררבתמ ןכ פ"עאו
םירקיעה תודוסיכ הלא םימרוג גיצהל תונמואלה ןויסנל יקלח ןפואב אלא ליבקמ וניא
םעה ותעדל םנמא .תחתופמ עזג תרות ל"הירל ןיא יכ .המואו המוא לש דוחייה תנחבהב
יעצמא אלא וניא הז יעדמ-יגולויב רבסה לבא .השוריב תרבועה תיקלא הנוכת לעב ידוהיה
- ינשמ וניה יתשרותה דצה .התוהמו תיתדה הנומאה ביט תא שרפל ל"היר הסנמ ותרזעב רשא
םידיחיל קר רודל רודמ יקלאה ןינעה רבע וניבא בקעי ינפל ותעדלש ,הדבועהמ םיאורש יפכ
תרימשל שמתשמ ה"בקה וב רשא ,אופא ,יעבט םזינכמ אלא וניא יתחפשמה רשקה .החפשמב
.תושונאב יקלאה ןינעה

אלא (תונמואלה תרותב ומכ) םעה תא תנייפאמה הנוכתכ תספתנ תידוהיה תדה ןיא ןכ ומכ
אל ל"היר תסיפת לע רמאיהל לוכי "התרותב אלא המוא המואה ןיא" .ומויק םצעכ ,ךפיהל
ינחורה סוינגל יוטב הניא תדה .תרחא תועמשמב ,ןבומכ ,ךא - ג"סר תסיפת לעמ רשאמ תוחפ
אלא (םירחאו םעה דחא דוסימ ,לארשי תד לש ינמואלה שוריפה םע תקולחמה ןאכו) םעה לש
דוחייל תועמשמ לכ התיה אל ,ידוהי לכ לצא חוכב אצמנה ,'יקלאה ןינע'ה אלול .ותא ההיז
.ידוהיה םעה

לארשי םעש הדבועה םנמא .המואה יפוא תא תאטבמ ןושלהש ,הטכיפ ומכ רבוס ל"היר ןיא
.התובישח תעיבקב םרוג הווהמ ,האובנל דחוימב ,אופא ,תלגוסמה ,שדוקה ןושלב שמתשמ
,אופא ,דוסי ןיא .ןילוח יכרצל תילארשיה המואה תפש התיה תימרא םג ל"היר יפל לבא
םא לודג קפס .רז ןושלב שומשה י"ע ףלתסמ ימואלה יפואהש ,הטכיפ לש תאז ומכ הנעטל
המואה םג התייחוה תירבעה ןושלה תאיחהבש ,תינרדומה הסיפתה תא לבקמ היה ל"היר
.תירבעה

ןיבל ל"היר תסיפת ןיב תיתימא הלבקה תיארנ ץראה ןיבל םעה ןיב םייקה רשקל סחיב קר
.תינמואלה הרותה

 

.תומילשלו תוריחל המואה תא האיבמ תימצע הרדגה .ה
(טרפה תאו) המואה תא האיבמ תימצע הרדגה ויפל רשא ,רחא ינמואל ןויערל וישכע רובענ
תוירסומה ויפל רשא ,טנק לש רסומה גשומ לע ודוסיב ססובמ הז ןויער .תומילשלו תוריחל
רשא ,ילאסרבינואה וצל תויצב תאטבתמ איה .הנימוניפה יקוחמ רורחש י"ע קר תירשפא
תומלש .תוריח ארקנה אוה הנימוניפה םלוע יקוחמ רורחשה .ונמצע ךותב םיאצומ ונחנא
העיגמ המואה ןיא יטילופה רושמב .ישפוח רוציכ ומצע תרדגה ידי לע ךכיפל ,תגשומ םדאה
תועפשהמ המצע תא תררחשמ איהש הזב רמולכ - תימצע הרדגה י"ע אלא התומלש ידיל
.ימונוטואה הנוצר תא אטבמ ,ירסומה וצה לע הלש הרבחה ייח תא התיתשמו תוינוציח

תאז לכב .לארשי םע לש תולגה בצמ תא ןייפאמה ,יתרוסמ גשומ םנמא וניה תויכלמ דובעש
ןיינעמ עטקב .לארשי םע לש תומלשה תגשה תא דבלב םייוג לועמ רורחשב תוארל ןיא
,ותוריחב טעמיו תווצמ רתויל ומצע תא דבעשי לארשי ץראל ותולעבש ןעוטה ,ירזוכל הבושתכ
תא ררחשל אוה הצור ץראל ותולעב .תיתימאה תוריחה איה 'ה תדובע ותעדלש ,ל"היר ריבסמ
תססובמ םימייוסמ םינשרפ יפל .םנוצר תשקבו םדא ינב תודבע רמולכ ,םיברה תודבעמ ומצע
לוע תא ויחאמ רתוי שיגרמ אוהש ינפמ י"אל תולעל הצור רבחהש ,החנהה לע ירזוכה תלאש
ויכרצ קופסב תאטבתמ שרוד אוהש תוריחהש ,ןויערה לע תססבתמ םכחה תבושת .םייוגה
לוכיבכ האיבמה תימצע הרדגה לש ןויערהמ םייוגה לוע תרסה לש ןויערה הנוש הזב .םיינחורה
אלא ימצע ןוטלש אל לארשי ץראב שפחמ ל"היר .ימצע ןוטלש םישפחמ םינמואלה .תומלש
םע תויהל" ןיבל "ישפח םע תויהל" ןיב לדבהה ילוא והזו .'ה תא דובעל תרבגומ תורשפא
.ימואלה ןונמיהב רישל םירדהמ שיש יפכ ,"שודק

 

המואה לש ימצע ןוטלש .ו
םיינכפהמה תונויערהמ קוחר ל"הירש ,ןייצל שי המואה לש ימצעה ןוטלשה ןויערל רשאב
ףאוש וניא אוה .הנידמה לש תיפיצפס הסיפת ל"הירל ןיא .המואל תוינרבוסה תא םינקמה
תנבומ ןוטלשה תרוצ .ידוהיה םעה ידי לע לארשי ץרא לש הבושייל אלא לארשי ץראב הנידמל
ל"יהר ןיא .חישמה אובב ידוהיה םעל תוכלמה תרזחל תפאושה תיתרוסמה הסיפתב טרפכ
וירבד ךותמ תעמתשמ ,ךפיהל .המצעלשכ תיתרבח תונגראתהל ידוחיי יבויח ךרע סחיימ
.ישעמ חרכה אלא תיתרבחה תונגראתהה ןיא .יתרבחה רדסה לש אדירג תינתלעות הסיפת
ללכב תישונא הרבח ןכתית אל וידעלבמש ,ינמלטנ'ג םכסה אלא וניא ידוסיה יתרבחה רסומה
אוה תולגתהה תד לש המוחת ."םהיניב קדצה ולבקי אלש רשפא יא םיטסיל להקש דע" -
הניא הרותה .יעבטה יתרבחה רדסה ןמ הלעמלו עבטה ןמ הלעמל ,רוהטה ינחורה לש םוחתה
םישגתו ףקשת רשא ,םייח תרוצ עובקל אלא תמלשומ הנידמל הקוח עיצהל רקיעב תנווכתמ
ידוחיי ןפואב אצמנה ,"יקלאה ןינע"ה תא חפטתו תורוהט תוינחור תורטמ ירחא שופיחה תא
אוה רקיעה .תינשמ תובישח לעב אוה - הנידמה - ימצעה ןוטלשה הז רואל .ידוהיה םעב
.ההובג רתוי תינחור הגרד גישהל תויורשפא קינעמה ,שדוקה תמדא םע רשקה

 

תונמואלה ןיבל םעה תא ל"היר תסיפת ןיב .ז
רתויב לודגה לדבהה תא ונאצמ ,הלעמל ונרכזהש ,ןושארה ינמואלה ןויערל סחיב אקווד לבא
איה תינרדומה תונמואלה לש המצע לכש העשב יכ .תונמואלה ןיבל םעה תא ל"היר תסיפת ןיב
תד ,תרוסמ ,עזג ,ןושל לש הדימה הנק יפל) תונוש תומואל תושונאה תא קלחל רשפאש ,ןויערב
ל"היר לצא אוצמל שי םא קפס - המצע ןוטלש תחת תויהל הכירצ תחא לכ רשא ,(םוקמו
יגשומל םימודה םיגשומב ידוהיה םעה לש דוחייה לע רבדמ אוהש ןוכנ .ליבקמ ןויער
ראש .דבלב לארשי םע לע אלא תאזכ הרוצב רבדמ אוה ןיא ךא .המואה לע םרבדב םינמואלה
לשמ םגש ,הארנ הנושאר הפקשהב םנמא .ללכ וזמ וז ןתוידוחייב ולצא תולדבומ ןניא תומואה
םירחא תומוקמ תורחא תומואל שיש ,םיזמרמ תושונאה "בל"כ לארשי לש רואתה םגו םרכה
ןיא השעמל ךא .ףוגה לש רחא רבאל ליבקמה יפיצפס דיקפת וא ,ןהל אקווד םימיאתמה
וניב רצויה הדימ הנק יפל עבקנ לארשי םע דוחייש ןוויכמו .הלא םיזמר ירחא אלממ ל"היר
("תיכאלמ" וא "תיהלא" הנוכת לארשי םעל שיש - רמולכ) יתוכיא לדבה תומואה ראש ןיבל
דוחיי לע רמאנש הממ ללכו ללכ דומלל ןיא ,הלוכ היווהב תפסונ הגרדכ בשחנ ידוהיה םעהו
תושונאה ראשב םימייקה ןושלו הביבס ,םילקא ילדבה .תומואה ראש דוחיי יבגל לארשי םע
.םימעה ןיבל לארשי ןיב הלידבמה תאז ומכ ,תיטלחה הקולחל סיסב תווהל םילוכי םניא
תונושלו תומואל ודוריפ רשא ,דחא שוגכ תושונאה ראש לכ תא האור ל"הירש םשורה קזחתמ
הדוסיב ותסיפת דרפית הזבו .הלודג תובישח לעב וניא םוקמ לכמו יערא אלא עובק וניא
תודיחיל תושונאה קלחתת ויפלש הדימ הנק תתל רמייתמ אוה ןיא .תונמואלה תנירטקודמ
תרות יפל "םואל"כ הרידגהל ןתינש ,הדיחי לארשיב האור אוה ןיאש ןאכמו .תויטילופ
.תונמואלה

 

תדה לש ןקיטרואית אלא ינמואל ל"היר ןיא .ח
תא שיגדמ אוהש ןוכנ םאו .תדה לש ןקיטרואית ודוסיב אלא ללכב ינמואל ל"היר ןיא ןכבו
לצא התמגוד טעמכ אוצמל ןיאש הרוצב ותרות ךרוצל תינגרואהו תירוטסיהה המואה תובישח
םיררושמה ןיב רתויב יטוירטפכו ימואלכ בשחנ אוהש דע ,ב"המי לש םידוהיה תועד יגוה ראש
תתל אלו רמשמה לע דומעל ונחנא םיבייח .ינמואל אוהש ןיידע תרמוא תאז ןיא ,םידוהיה
,וילאמ ןבומ .תפלוסמו תיטסינורכאנא הרוצב שרפתהל ונלש םייסאלקה תועדה יגוהל
דואמ דואמ רהזיהל שי לבא ;תישעמ תוילאוטקא דמלנה רמוחל הוושיש לככ חילצי ךנחמהש
.תירוקמה הנווכה תא ףלסמה יתמגמ שורפמ