אניד אתוכלמד אניד

הליש לאומש

א"לשת ףרוח ,'מ תועד


דעו דומלתה תפוקתמ אניד אתוכלמד אניד הכלהה לש התוחתפתהב ןד הז רמאמ :תיצמת
.םוקמל םוקמ ןיבו רודל רוד ןיב םינוש םילדבה ורצונ הז ןמז קרפב .דרפס שוריגל

.םיסימ ,הנידמה יקוח ףקות ,ךלמה קוח ףקות ,הנידמו תד :חתפמ תולימ

:ןכותה
"אניד אתוכלמד אניד".1
רזה קוחה ץומאל םורגת אלש ךרדב לאומש ירבד שוריפ.2
ירבעה טפשמב םניאש םינידל המרונכ "אניד אתוכלמד אניד".3
םידוהיל תיטופיש הימונוטוא.4
תורטשו םיסמ יניד לש יקוחה ףקותה.5
תורטש יניד.6
םידרפסו םיזנכשא םיזכרמ ןיב לדבהה.7
לאומש לש וללכל יטפשמה סיסבה.8
הכלהה תרגסממ רזה קוחה תייחד.9
תונוטלשה ישעמ לש הליספ.10
שדחה ןמזב אתוכלמד אניד.11
ידוהיה לש הימונוטואה ןורקע.12

"אניד אתוכלמד אניד"
וללכ .לאומש רמ ,םיארומאה ינושאר ילודגמ דחא ידי לע עבוה "אניד אתוכלמד אניד" ללכה
אלל ,הירחאלו דומלתה תפוקתב הקוספ הכלהכ לבקתנ ,יתכלה סוסיב אלל רמאנש ,לאומש לש
לאומש ידי לע השדחתנ וז הכלהש תורמל .קיר ללחב ורמאנ אל לאומש ירבד .ןיררוע לכ
וז הרכהל ןתינ אל םלוא ,תוכלמה יקוחב המ-תרכה התיה םיאנתה תפוקתב רבכ ירה ,יאניחרי
עגונב רקיעב ,םינוש תוכלמ יניד תרחא וא וז הדימב ורכוה םיאנתה תפוקתב .יטפשמ יוטיב
המדקש הפוקתב ולעפש הכלהה ימכח ןיב בושח לדבה ונשי םלוא .ןישנועו םיסמ ,תורטשל
,הרקיעב ,הנושארה הפוקתב .הירחאו לאומש תפוקתב ולעפש הכלהה ימכח תיבל ,לאומשל
ץראב וזכרמש רז ןוטלש תחת לארשי ץראב יורשה לארשי םעמ קלחכ הכלהה ימכח ולעפ
ןוטלש תחת ,ץראל ץוחב םידוהיל - ונייהד ,לבב תולגב רמאנ לאומש לש וללכ וליאו .תרחא
רחאל .הז לדבה לש ותובישחב זירפהל תורשפא טעמכ ןיאו .טלוש אוה הב ץראב רז וניאש
הנקב םיאנתה תפוקתב ולא תוכלה תולעהל ,םכרדכ םיארומאה וסינ ,לאומש לש וללכ עבקנש
טפשמ תוטישב םג תלבוקמו תימיטיגל איה היצטרפרטניא לש וז ךרד .לאומש ירבד םע דחא
.םתישארב םירבדה ויה המ חוכשל ונל לא םלוא ,תורחא

הז ןמז קרפב .דרפס שוריגל דעו דומלתה תפוקתמ וז הכלה לש התוחתפתהב ןודנ הז רמאמב
עקוב וררועתהש תויעבה בור ךותמ םלוא .םוקמל םוקמ ןיבו רודל רוד ןיב םינוש םילדבה ורצונ
תפוקתמ רקיעב וצצש ,רתוי תורחואמה תולאשה ;םייניבה ימי לש םלוק דה הלועו
.ורוענ םרט - ךכ לכ הנוש ןתוהמשו היצפיצנמאה

.רזה קוחה ץומאל םורגת אלש ךרדב לאומש ירבד שוריפ
ושריפ דציכ - איה "אניד אתוכלמד אניד" ללכל תועגונה רתויב תובושחה תויעבה ןמ תחא
.רזה קוחה לש ללוכ ץומאל םורגת אלש ךרדב לאומש ירבד תא הכלהה ימכח
בחר שוריפ דגנ אצי הב ,ויתובושתמ תחאב א"בשרה ידי לע התופירח אולמב האטוב וז היעב
יניד ןיבל ,לארשי יטפשמב השורי יניד ןיבש םילדבהב הנד הבושתה .לאומש לש וירבדל ידמ
.םייוגה יטפשמב השורי
ש"כו .הככ גוהנל שודק םעל ו"ח םהיטפשמו םייוגה יכרדב ךליל הזמ דומלל לבא ..."
.הזה ץוצרה הנק תנעשמ לע ךמוסו םינבה לע באה תלחנ רוקעל ,אוטחל ופיסוי התע םא
ונוה הברמו שקבת ודימ הרותהו .ףנעו שרוש רקועו ,הרותה תומוח ליפמ הלא השועו
העוט אתוכלמד אניד םושמ רתומש ,רמול הזב ךמוסה לכש ינא רמואו .שקונ ויפכ לעופב
וירחאו יבר ונל ורבחש םישדוקמה שדוקה ירפסל ונל המ ...ןכ רמאנ םאו ...אוה ןלזגו
ישרדמ תיבב תואולט תומב םהל ונביו םייוגה יניד םהינב תא ודמלי .ישא ברו אניבר
."קש הילע הרותה רוגחת אמש ו"ח לארשיב תאזכ היהת אל הלילח .םייוגה
הכלה וב םישומישה ירחא דחוימבו ,"אניד אתוכלמד אניד" ללכה לש ותוחתפתה ירחא בוקיעה
ההתש ימ לכ בלב רקנל ויה םיכירצש - א"בשרה לש ויתוששח המכ דע ,לילעב הארמ ,השעמל
.םיקדצומ ויה - לאומש ירבד לש םנקנק לע

ירבעה טפשמב םניאש םינידל המרונכ "אניד אתוכלמד אניד"
םניאש ,םינידב הכלהה תרכהל תיסיסבה תיטפשמה המרונה היה "אניד אתוכלמד אניד" ללכה
ןיבהל ,לאומש ירחא ומקש ,הכלהה ימכח וסינ דומלתה תפוקתב רבכ .ירבעה טפשמה יניד
רשקהב ונודנש םינינעה בורש ,המדנ םיידומלתה תורוקמהמ .םימוחת ול םוחתלו הז רמאמ
ונא דומלתה תפוקתב םג םלוא - ;תונוטלשה ישעמ ביבס ובוסנ ,"אניד אתוכלמד אניד" ללכל
ץמוא ףאו רכזוה ,ירוביצה טפשמה םע רשק אלל ,וריבחל םדא ןיבש םיסחיב םגש ,םיאצומ
.לאומש לש וניד

םידוהיל תיטופיש הימונוטוא
הימונוטוא םידוהיל התיה ,םינושארהו םינואגה תפוקת לכ ךשמב ,הירחאו דומלתה תפוקתב
תויעבל האוושהב ,תוטעמ ויה "אניד אתוכלמד אניד" ללכה ררועש תויעבה ,ךכל יא .תיטופיש
אלו םייוגה יקוחל הסחיתה אלש ,תידוהיה תיטפשמה תכרעמה םוחתב וררועתהש תונווגמה
הפוקתב םג ולעוה ,דומלתה תפוקתב ולעוהש תויעבה ,ללכ ךרדב .םהב הבשחתה
.תידומלת-רתבה
לכ ךשמב ולעו ובש ,הריפסל תישילשה האמב לבב ימכח תא ודירטהש תויעבהש ,וז הדבוע
.תדחוימ בל תמושתל היואר ,םייניבה ימי תפוקת
םיסמ יניד :ןוגכ ,תונוטלשל םידוהיה ןיבש םייסיסבה םיסחיב ןרוקמ דומלתב ונודינש תויעבה
ךלמה לש המרחהה תוכזל הכלהה לש הסחי והמ :המגודל ,ויה ונשנו ורזחש תולאשה .להנימו
תוכז תרכומ המכ דעו ,ךלמה לש יוסימה תוכזל סחיה המ ?םרחוהש שוכר הנוק לש וניד המו
ןורתפ העבתו ,תואכרעב םילועה תורטש תיעב םג התיה תיזכרמ ?םיניירבע שינעהל תוכלמה
.תורודה לכ ךשמב
רבודמש רוכזנ םא ,המיהדמ איה ,תורודה ךשמב ולחש םייוניש תורמל ,תויעבה לש ןתופיצר
,םנמא .הרשע שמחה האמה לש המויסל דע עיגמו הריפסל תישילשה האמב ליחתמה ןמז קרפב
וז תוינגומוהל םרוגה .ראשנ ארותד ארשיבה םלוא ,םעפל םעפמ וצצ תושדח תוינשמ תויעב
הנתשה אל - תיטופיש הימונוטוא - םידוהיה לש יטפשמה םבצמש ,הדבועב ,יתעדל ,ץוענ
.וללה תורודה לכ ךשמב

תורטשו םיסמ יניד לש יקוחה ףקותה
היה הנוש ,ונתשה אל טעמכ תורודה ךשמב הכלהה ימכח תא וקיסעהש תולאשה םג םא ,הנהו
ןיבל זנכשא ימכח לש םהינויד ןיב בר לדבה םייק .םוקמל םוקממ תובורק םיתעל ןהב לופיטה
.תורטשו םיסמ תויעבל עגונב דחוימב ,דרפס ימכח לש םהינויד

יסחיל תטלוב המגוד םהו ,םידוהיה לש םבצממ רתויב הבר הדימב ועפשוה םיסמה יניד
,ארמגה ירבד תורמל .םידוהיה לש ילאירה םבצמ ןיבל הכלהה תוחתפתה ןיב ויהש ןילמוגה
"אתוכלמד הליזג"ב ריכהל ןיאש ,הכלהה ימכח תעיבק תורמלו ,הבצק ול ןיאש סכומ םילסופה
םהל ןיאש םיסמב םג ריכהל שיש ,תידומלת-רתבה תפוקתב הכלה ימכח המכו המכ ונעט -
םיסמל הרכה ,תואיצמה חרוכב הנתינ ךכ .ךלמה לש "םילודג םיכרצ" רובע םהש רחאמ ,הבצק
.שדח ןכות אלמתנ "הבצק ול שי" גשומה .לספיהל םיכירצ ויה הכלהה יפלש ,םילטיהלו
ול ןיאש סמ ןיבל וב ריכהל ןיאש ,הבצק ול ןיאש סמ ןיב ןיילרסיא לארשי יבר לש ותנחבה
שיש ,הכלהה ימכח לש םתרכהל תינוציק המגוד הלגמ ,וב ריכהל שיש ,הליחתכלמ הבצק
,םינוש םילטיה ללכ ךרדב ורישכה םיקסופהש חוכשל ןיא םרב .תואיצמה םע םילשהל
קדצ תושעל ידכו םידוהיה ןיב םילטיההו םיסמה לש לועה תקולח רבדב תולאשל תובושתב
.הלא םילטיהו םיסמב םתרכה תא וביחרה

ינידב אצמנ הכלהה ימכח לש םהיתועיבק לע םידוהיה לש םבצמ תעפשהל תפסונ המגוד
שגד םשוה יכ הארמ ,הכלהה ילעב לש םייטפשמה םהילוקישב ןויעה .םיסממ ורטפנש םידיחי
לכב אל םא ףאו םימכחה תא התחנה ללכה תבוט יכ ,הארנ .סממ רוטפה תלבק ךרד לע אקווד
תאזב .הז ןודינב הכלהה לע עיפשהש אוה תוליהקה לש השקה ןבצמ ירה ןיעל רבדה יולג הרקמ
יניד ונינפלש הרקמב - יטרפה טפשמה ןמ ועבנש ,םיללכ תרבעהל המגוד תוארל ףא לכונ
..להקה יניד - ירוביצה טפשמה םוחת לא - תופתוש

תורטש יניד
.תואכרעב םילועה תורטש ינידל עגונב םג םיארנ הביבסה יונשו םיתעה יוניש םע םיניד ייוניש
הרכהה תא םצמצל המגמה הרבג ,13 -ה האמה דע ,תינברה הפוקתבו םינואגה תפוקתב
ולגד הכלהה ימכח לש םלוככ םבור ךליאו ן"במרהמ ךא .םייוג לש תואכרעב םילועה תורטשב
ךיא הארה ,תירצונה דרפס תודהי לש רהוזה ימיב ,ן"במרה .ולא תורטשב הרכהה תבחרהב
הנדש ,תידומלתה היגוסל ולשמ שדח שוריפ ידי לע ,תורטשה יגוס לכ לש םפקותב ריכהל רשפא
ואבש םימכחה ידי לע תובהלתהב הצמוא ן"במרה תשיג .םייוג לש תואכרעב םילועה תורטשב
.התחדנ ולא תורטשב הרכהה תא המצמצש השיגה וליאו ,וירחא

,אמגודל .תונוש תוכלהב היוטיב האצמ תואכרעב ושענש תורטשב הרכהה תא ביחרהל המגמה
קר תואכרעב םילועה תורטש ידי לע תובגל ןתינש ,קוספל היה לבוקמ םינואגה תפוקתמ
לע תובגל רשפא יכו ,ליגר רטש ןידכ רטשה ןידש ,וקספ םינושארה בור ךא ,ןירוח ינב םיסכנמ
הרוצב בתכיי רטשהש ,ךכ לע ודמע הכלהה ימכח ,תאז םע .םידבעושמ םיסכנמ םג ויפ
םיעגונה םייוגה יקוחב אלו רטשב קר ריכהל ,החלצהב דימת אל ,וסינ ףאו ,ופייזל רשפא-יאש
תואכרעב הרכהה הבחרוה ףא אלא ,רטשה חכב הרכהה הרבגש דבלב וז אל .תורטש ינידל
םינושארה ינושאר לצא רכזוהש ,תואכרעה תונמיהמ תא חיכוהל ךרוצה .תורטשה ושענ ןהבש
דע תואכרעה לש םרשויב ריכהל התיה היטנהו ,דוע שרדנ אל טעמכ ,ם"במרהו ף"ירה ןוגכ
.םינוירטונ ןוגכ ,םיילהנימ םידיקפ םג אלא ,ורכוה דבלב תואכרעה יטפוש אל .ךפיהה חכויש
הכלה ימכח ויהו ,תואכרעב םיבשויה םישנא ינשב וא ,תואכרעב םידע ינשב ךרוצ היה אל ,דועו
.וילע יכרעה תמיאש יכרעה רענ לע וליפאו ,דחא יכרע לע קר וכמתסהש

םידרפסו םיזנכשא םיזכרמ ןיב לדבהה
םיוגה לש םתוליעיבו םרשויב םנוחטבמ העבנ הכלהה ימכח לש וז לקהל הייטנש ,הארנ
םיזכרמה ןיבל םיידרפסה םיזכרמה ןיבש לדבה לע דומעל ינוצרב ןאכו .םתביבסבש
ושענש תורטש אשונב םיידרפסה םיזכרמהמ ונתושרל דמועה רמוחה ףקיה .םייזנכשאה
תויעבל האוושהבו ,םייזנכשאה םיזכרמה לש הז לע המכו המכ יפ הלוע ,םייוג לש תואכרעב
.רתוי דוע הז יתומכ לדבה טלוב ,ןישנועו תומרחה ,םיסמ ןוגכ
תלאשב וליאו .תפרצו זנכשא יזכרמב הרוקמ תיצחממ הלעמל םיסמל עגונה רמוחה ךותמ
רתויב תטלוב המגוד .הלא םיזכרמב ורוקמ דבלב ןטק קלח ,םייוג לש תואכרעב םילועה תורטש
גרבנטורמ ם"רהמה בתכ תומרחהו םיסמ רבדב .גרבנטורמ ם"רהמה לש ויתובושתב הארנ ךכל
תורטשב הנדה תחא ףא ויתובושת יפלא ךותמ ןיא ,תורטשל עגונב וליאו ,תובושת תורשע
תורטש תיישע םשל םייוג לש תואכרעל היינפהש ,דיעמ ונינפלש רמוחה .תואכרעב םילועה
הדבוע .תפרצבו זנכשאב תלבוקמ התיה אל ךא ,הקירפא ןופצבו דרפסב ידמל הבר התיה
תמועל ,הקירפא ןופצבו דרפסב רתוי םיחוטבו רתוי םיניקת םייח ירדס לע העיבצמ וז הבושח
לש םתשיגמ רתוי "תילרביל" תיארנ םהיתואכרעלו םייוגל םידרפסה תשיג ףא .תפרצו זנכשא
.םיזנכשאה
,דבכ יוסימ ןינעב תולאשש ,דחא דצמ ,תדמלמ (תורטשו םיסמ) וללה םיאשונב רמוחה תאוושה
ידוהי ,ינש דצמו ;דרפסב רתוי תורידנ ויהו ,זנכשאב רידת קרפה לע ודמע ,ןישנועו תומרחה
תוליעיב ןוחטב ךותמ ,םהירטש רודיס םשל תואכרעל קקזיהל וברה הקירפא ןופצו דרפס
יניעב לוספ םייוגה םע ילהנימ - יטפשמה עגמה היה זנכשאב .ידוהי-אלה ילהנימה ןונגנמה
זנכשא תודהי לעש ןכתיי .הליהקה תרגסמ ךותב ושענ םמצע ןיבל םניב םהיקסעו ,םידוהיה
טפשמה יתב ידי לע םאולמב ורכוה םיידוהי ןיד יתבב ושענש תורטשש ,הדבועה םג העיפשה
.םייוג לש תואכרעב אקווד םהירטש תא ךורעל ךרוצ וא םעט ואר אל םידוהיהו ,םיירצונה

לאומש לש וללכל יטפשמה סיסבה
רקיע .והואצמ אלש ינמוד םלוא ,לאומש לש וללכל יטפשמה סיסבה תא ושפיח הכלהה ימכח
לכב םהירחא םיאבל רוקמה םשמו ,תופסותה ילעבו י"שר לש םשרדמ תיבב השענ רוריבה
ונא ,שרדמ תיב ותואב וליפא ורצונש ,תופקשהה ילדבהמו תופקשהה יובירמ .לארשי תוצופת
תורפסב רתויב הרידנ .הכלהה ימכח ןיב תלבוקמו תשבוגמ העד התיה אל המכ דע םידמל
ץיממ רזעילא יברו ןקזה קחצי ונבר ,םת ונבר ,ם"בשרה ןיב הקומע הכ תקולחמ תיתכלהה
םלוכו ."אניד אתוכלמד אניד" ללכל יטפשמה סיסבה תלאשב תמייק איהש יפכ ,והשלכ ןינעב
הנתנ אל הדמעוהש הלאשל תובושתהמ תחא ףא .וילע וקלח השעמלו י"שר ירבדמ ומלעתה
,התיה האצותה .ולש וכרדב םינושארה תופסותה ילעבמ דחא לכ ךלה ןכלו ,ןוצר עיבשמ ןורתפ
,תאז םע .םבר לע וקלח ,ץיממ רזעילא יברו ןקזה י"ר ,םת ונבר לש םיקהבומה וידימלת ינשש
הכילה איהש הכלה ,המצע הכלהה לע עיפשמ וניא וז ןיעמ תיטרואית הלאשל הבושת רדעה
.שרדמ אלו השעמ ,תמיוסמ ךרדב

וא םלבקב ,הכלהה ימכח תא וחנה םימיוסמ םיללכ ?"אניד" אוה "אתוכלמד אניד" לכ םאה
הפוסב רשא ,תינדפק הקידב לש ךילהת רבע ומצע ינפב ןידו ןיד לכ ,ןכ לע רתי .רז ןיד םתוחדב
.ותוחדל וא וצמאל שי םא עבקנ

הכלהה תרגסממ רזה קוחה תייחד
קוחה לש ידמ הקומע הרידח עונמל ידכ ,תונוש תוטיש וחתיפ םיידומלת-רתבה הכלהה ימכח
ןורתפ םשל הוררב אלא טשפומ ןויד וז הלאשב ונד אל םה ללכ ךרדב .הכלהה תרגסמ ךותל רזה
םושמ הב ןיא םא ולבק ףאו ,תוכלמה יניד לש םתוניגה תא ונחב םה .תויטרקנוק תויעב
.רתי-תדבכה
ידי לע ולטוה אלש םיסמבו ,הבצק םהל ןיאש םיסמב ריכהל ןיאש ,שרופב רמאנ דומלתב
הנחבהה הרצונו ,"אתוכלמד הליזג" גשומה רתוי רחואמ חתפתה ולא תוארוהמ .תרכומ תוכלמ
ףא ,דומלתה ןמ רוריבב הלוע הז גשומל רוקמה .םיקדוצ םניאש םיקוחל םיקדוצ םיקוח ןיב
יכ ,הכלהה ימכח תעיבק ,תאז תמועל .דומלתהמ הלועה ןמ רתוי תכל תוקיחרמ ויתואצות םא
ןיכומיס קר האצמ ,םדאל םדא ןיב הלפמ וניאש קוחב ,ונייהד ,יללכ קוחב קר ריכהל שי
םיקוחב ריכהל שיש ,העדה תחכוהל ולעוהש תויארה ,ןכ ומכ .ללכב םא דומלתב םישולק
תפקשהב ןדוסי םלוא ,דומלתה ןמ תויגוס לע םג םנמא וססבתה ,םישדח םיקוחב אלו םינשי
.םייניבה ימי ינב לש םמלוע

.לח "אניד אתוכלמד אניד" ללכה ןיא רתיהו רוסיא ינינעבש ,ךכ לע םימיכסמ הכלהה ימכח
םהל ועבקנ םש .תרחא הייגוסב הבחרהב ונודנ תונוטלשה תריזג יפ לע הרותה יתד לע תוריבע
אתוכלמד אניד" לש ותולח-יאש ,איה תניינעמ הדבוע .ןאכ ונניינעל םיכייש םה ןיאו ,םיללכ
םושמ אקווד ,הארנכ .דבלב תורופס םימעפ שרופמב תרכזנ ,רתיהו רוסיא ינינע לע "אניד
וליפא והוריכזה אל תפרצו זנכשא ימכח ,םנמאו .ושיגדהל םוקמ היה אל ,ךכ לכ רורב רבדהש
.תחא םעפ

תונוטלשה ישעמ לש הליספ
םייח יבר ,לשמל .םימכחה לש םתרוקב טבש תחת רבע החדנ וא ץמואש קוח יכ ,םדוק יתרכזה
ללכה ססובמ ותפקשה יפל .תונוטלשה ישעמ לש הליספ רשפאמה ,רבסה חתיפ "עורז רוא"
וניא אוה ,ריבס וניא םיוסמ השעמ רשאכ ,ןכלו ,םיבשותה תמכסה לע "אניד אתוכלמד אניד"
.וב ריכהל ןיאו ,םיבשותה תמכסהב הכוז
ןכ ומכ .הריבעל ריבס סחיב היהי שנועהש ,העיבתה תא הכלהה ימכח ולעה ןישנוע ינידל עגונב
םהרבא לש ותשקבמ ,הרותהמ תויאר ואיבה ףאו ,יביטקלוק שנוע ליטהל ןיאש ,ךכ לע ודמע
השמ ירבדמו ."עשרכ קידצכ היהו עשר םע קידצ תימהל ,הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח" :וניבא
."ףצקת הדעה לכ לעו אטחי דחאה שיאה" :ותדעו חרק ןינעב ה"בקל

דחוימב ,תונוש תונקתמ םהינוידב הכלהה ימכח לש םתומלעתה אוה ןויצל יוארה רחא ןינע
תקזח ,םיסמ ינינעב דחוימב ,וננינעל תועגונה להק-תונקת ונל תועודי .תוליהקה תונקתמ
רשפא .רודה ילודג תעפשהב וא תוליהקה םעטמ ונקתוה ןה .תונוטלשה םעטמ םייונימו בושייה
לבקל השק .ירמגל ןוצר-העיבשמ הבושת םהב ןיא םלוא ,וז תומלעתהל םינוש םירבסה עיצהל
.ינשרד תרמוא ןהמ תומלעתההו ,םיבישמל תועודי ויה אל ולא תונקתש ,ארבסה תא

שדחה ןמזב אתוכלמד אניד
תגצה - הז אשונב תובושחה תויעבה תחא לע הרצקב דומעל ינוצרב ,יתזמר רבכש יפכ
,ורמאנ םה םהבש םינושה םיירוטסיהה םיבצמב "אניד אתוכלמד אניד" ללכל םירבסהה
ימיב ועמשוהש תועדמ קיסהל ןויסינ תעב םיירוטסיהה םילדבהה ןמ תבייחתמה תוריהזהו
.שדחה ןמזב םיבצמ יבגל םייניבה
םניבש םידוהיה יניינע לע הררשה הדיפקה אל םיניבה ימיבש ,הדבועב םילקתנ ונא בושו בוש
,היצפיצנמאה ןמזל דע הפירח "אניד אתוכלמד אניד" תיעב התיה אל ,ךכל יא .םמצע ןיבל
הטישל רבכשמ הגוהנה תילנוסרפה טפשמה תטישמ רובעל תונידמה ולחה רשאכ
םניבש םידוהיה ינינע לע ףא תונידמה יקוח םילח היצפיצנמאה תפוקת זאמ .תילאירוטירטה
ימיב הכלהה ימכח ידי לע בתכנש הממ ןיכומיס איבהל השקש ,יל הארנ ךכיפל .םמצע ןיבל
.השדחה תעה הררועש תויעבל םיניבה
שוריפ "אניד אתוכלמד אניד" ללכל ונתנ םתפוקתב הכלהה ימכח םאש ,רמול רשפא אסיג דחמ
ךותמ הכלה קספ םייניבה ימיב הכלהה םכח .רתוי תרחואמ הפוקתל היאר ןאכמ ןיא ,בחר
ברעתמ ןוטלשה ןיא טעמכ תישעמ הניחבמש עדי אוה .םייניבה ימי לש תיטפשמה תרגסמה
אלש עדיש ןוויכ ,"אניד אתוכלמד אניד" ללכה תבחרהב ךומתל היה לוכי אוה .ירבעה טפשמב
ימי לש הכלה םכח היה ולש ,הנעטל םוקמ שי .הלש הירפירפב קר אלא הכלהה לש הפוגב עגפי
ידוהי ןיבש םיימינפה םינינעב תופוכת ברעתמ יזכרמה ןוטלשה הבש הפוקתב יח םייניבה
.ומצמצמו ללכה תא ליבגמ היה ,ורבחל
םידוהיל התיהש הבחרה תיטופישה הימונוטואה לע ועיבצהש הכלה ימכח ויה ,אסיג ךדיאמ
שי .תונוטלשה ידי לע שרדנש המל רבעמ לאומש לש וללכ תא ביחרהל ןיאש ,ועבק הללגבו
ברעתהל םיברמ תונוטלשהש םוקמבש ,איה תינויגהה התאצות וליאכ וז העד שרפל םוקמ
."אניד אתוכלמד אניד"בכ ךכב םג ריכהל שי ,ורבחל ידוהי ןיבש תונוממ ינידב ףא םיעגונו
שי ,יללכ טפשמל יטרפה טפשמה תא םג היצפיצנמאה תפוקתב קוחה ךפה רשאכ - ןאכמו
."אניד אתוכלמד אניד" ללכה יפל הזכ קוחב ריכהל

ידוהיה לש הימונוטואה ןורקע
הכ ץ"בשתה לעב לש ותבשחמב .ץ"בשתה רפסב אצמנ הלא םירבד תרהבהל תניוצמ המגוד
.הב עגופה ךלמה לש קוח לוספל רשפא ויפלש דע ,ידוהיה לש הימונוטואה ןורקע אוה יסיסב
,הז ןורקעב עוגפל ןווכתה אל יאדו ךלמהש ,איה ץ"בשתה לעב לש תיטפשמה היצקורטסנוקה
אוהש קוחו ,ותוכלמ ינב תבוטל אוהש רדסהב קר ןינועמ ךלמה .וב עגופה קוחב ריכהל ןיא ןכלו
םימעטמ ץ"בשתה דגנתמ הל ,ךלמה לש תמיוסמ הארוה לע .אוה לוספ ,םתבוטל דוגינב
:בתוכ אוה ,םייתכלה
ןכש רחאו...ךלמה תעד לע התלע אל תאזו...יכהב אוה אניד ואל אתוכלמד אנידו..."
,וז תונמרה םייקתת םאו ,הקדצו טפשמ תושעל הצורו וניניד םויק הצור ךלמהו ,אוה
ותוכלמ יקוחמ וז תונמרה ןיאש רמול ונל שי אליממ כ"א ,יתכראהש ומכ ותנווכ לטבתת
תוכלמ ןידב ונודל ןיא הזה אצויכ לעו ,ןכ הוצ ויווצב העטומכו תאז ותעד לע התלע אלו
."םיניבמל רורב הזו

בחר שומיש יכ ,ליעל יתרכזהש תוששחה ושטשטנ 15 -ה האמה ףוסל דעו דומלתה ןמזמ לחה
ךרדבו תורומח תויעב וררועתה אל .המצע הכלהב תושק עגפי "אניד אתוכלמד אניד" ללכב ידמ
אניד" תלאש הראשנ הכלהה תניחבמ .לארשי יניד יפ לע ןודל םידוהיל תונוטלשה וריתה ללכ
ראשנ אוה .המצע הכלהב עגפ אל לאומש לש וללכו ,םיילושב הפוקת התוא לכ "אניד אתוכלמד
.תידוהיה תיטפשמה הטישה ילושב

תרגסמה ךותמ ורמאנ םהיתועיבק בור .הדבכנ איה הז ןודינב םייניבה ימי ימכח לש םתשרומ
לכות םהירבד תקידבמ הלועה הנומתה .םיניבה ימיב םידוהיה לש םבצמ ,רמוא יווה ,םנמז לש
תפוקת ףוסב "אניד אתוכלמד אניד" ללכה לש ותוחתפתה תא ןיבהל םיסנמל םג סיסב תווהל
תעבו םייניבה ימי יהלשב הכלהה ימכח ידי לע וצומיא יכרד .השדחה תעבו םייניבה ימי
ןיב חוכיוה איה רתויב תטלוב המגוד .הנוש המו החדנ המ ,לבקתה המ :דומיל תוכירצ השדחה
ימכח בור ודדיצ םייניבה ימיב .שדח קוחב םג םיריכמה הלא ןיבל ,דבלב ןשי קוחב םיריכמה
תובישח לעב אשונ הז - הלאשה םע השדחה תעה ימכח ודדומתה דציכ .דבלב ןשי קוחב הכלהה
.תונווגמו תובר תויעב הלעמ םינורחאה ימכח וכלה הב ךרדה .תדחוימ
                       
1