ל"צז שריה לאפר ןושמש 'ר לש ותנשמ

גרבניוו .י .י ברה

ט"ישת ,ט תועד

,קחצי ןמנייה ,תווצמה ימעט ,תיתד הלכשה ,טנלסמ לארשי ,ןוסלדנמ ,שריה :חתפמ תולימ
.לוח ידומיל ,תידוהי תוברת

:ןכותה
אובמ ירבד
תיתדה תוררועתהה םתוחב העובט ונתפוקת

תודהיב ותרותו שריה תטיש
?ותטיש תחלצהל םרג המ.1
תויתדה לש םינושה םיגוסה.2
"תויתד"ו" תד.3
" יתדה שגרה לש ותוהמ יהמ.4
טנק לש ותבושת .5

השלוחהו תולתה תשגרה :תייוגה תויתדה רוקמ
רעכאמרעיילש ףוסוליפה.1
למיז גרואיג ףוסוליפה .2

תידוהיה תויתדה
לארשי םע לש תיטננמיא הנוכת - תידוהיה תויתדה .1
הינימאמ לע תורצנה תעפשה .2
תילארשיה תויתדה.3
םייחהו תודהיה.4
תדה ףקיה םוצמצ.5
וטגה תומוח תליפנ.6
שריה ברה לש ותעפוה.7
לוח ידומיל תלאשב שריה ברה לש ותדמע .8
שריה ברה לש ותנשמב תוברתו תודהי .9
ןוסלדנמ השמ ףוסוליפה לע תרוקיב .10
ןמנייה קחצי ר"ד לש וירבד לע תרוקיב .11
שריה ברה לע תרוקיב .12
'ה תדובע יגהנמו תסנכה תיב ירדס רופישו הליהקה לולכש .13
שריהו ההובגה הרבחה ןיב סחיל .14
שריה תרותבש תווצמה ימעט לע .15
שריה לש ארקמה ימעט לע תרוקיבה .16
שריה ברה לש תילמסה ותטיש .17
"תיתד הלכשה" ;תוברתו תויתד .18
טנלסמ לארשי יבר.19
ונימי לש תויעבהו שריה.20
לארשי תנידמב.21

אובמ ירבד
והומכש ינחור רבשמ תעשב ברעמה תודהיל דמעש לודגה ברה לש ותומד ראתל םיאב ונאשכ
,תירוביצה ותוליעפ לע ונטבמ תא םצמצל ונל רוסא ,םינפל םינש תואמ המכ הזמ היה אל
תארוה תלבקו ירוטסיה חקל תלבק ליבשב - ונחנא םיכירצ אלא ,דבלב תיתורפסהו תיכוניחה
אל חילצה הדי לעשו לודגה הרומה הב ךלהש תדחוימה הטישהו הרותה תא ונל ריהבהל - ךרד
'ה רבד יאשונ לש הלודגה המישמה תא םמצע לע לבקל םלוגיסבו םימלש תורוד בוציעב קר
תושדחתהל רעשה תא חתפ ותנשמ לש המוציעב :וזמ הרתי דוע אלא ,רזהו לודגה םלועב
יפיעסו םייחה יפנע לכ ליבשב התארפהו תיתדה תוברתה תאייחה םשל תינחור תורענתהלו
,שריה ברה לש ותומ ירחא םינש תורשע המקש הלודג העונת התואש איה הדבוע .הבשחמה
לש םבלב תימינפ הכפהמ התואו ,"תודהיה תונייעמל הבישה" לע תולוק ילוקב הזירכהשו
לארשי תרות לש רסומהו תדה יכרע תא שדחמ ךירעהלו בושל תיאפוריאה תוברתה יכינח
יתדה םרזה לש ותוכפתשה קר .ונמלועל האב שריה תריצי לש החוכ חוכו החוכמ - הקיתעה
םישנא לע העירכמ העפשה עיפשהש אוהו תודהיל הבישה תא ןנוכש אוה שריה ירפסמ עבנש
זחאיהל ,השודקה תיתדה הרוסמל בושל םשפנב זועו חוכ דוע ואצמ אלש הרז תוברת יגוח ינב
העימטמו רומג ןויליכמ םמצע תלצה םשל הצמואמ תימואל הדובעב קבדיהל ימואלה ףוגב
ינצינ תישאר תא ,ןושארה ןיערגה תא וויהש םה שריה לש םירדהנה ויתונוזח .תלוונמ תינחור
תמהוזב םיפוטשו םיללובתמ לש םיבר םיגוח ברקב הררועתנו המקש תימואלה הייחתה
ןמ רקענ רבכש ידוהיה ןופצמה תא ץיקהש אוה שריה לש קזחה ולוק .תימואלה תושחכתהה
ליבוהש אוהו ,יתוברתה יוקיחה לש ערה רציו יטילופהו יקוחה תויוכזה ןויווש תמחמ בלה
,שריה תרות .הלואגה ץפח לש ותציקיל ,תויתורבחו תויטילופ תוביסנ לש ןתרזעב ,הנורחאב
תוינחורה תועונתהו חורה תודלות ליבשב ירוטסיה רקחמל ןיינע תויהל איה הכירצשמ רתוי
וירבד .התוינויחו התוילאוטקא ללגב קימעמ דומיל הנועט ,הנורחאה הפוקתב לארשיב ומקש
ונייח הדש תא תורפהלו תוורל םהב שיש םירבד ,הווהב ונייחל לודג ךרע ילעב םה שריה לש
.ללכב םיינחורהו טרפב םייתדה

הקיתע תוברת תוררופתה לש הפוקת ,םירבשמו םיטבל תבר רבעמ תפוקתב ונא םייח
לע השדח תוברת ונל תונבל םיצורה םיילנויצר םיטנטליד לש םישולק תונויסינו ,תשדוקמו
:םימעט ינש תמחמ וחילציש םהל רשפא יאש תונויסינ ,תורז תויוברתמ םילואש תודוסי
הלועו תעקוב תויתד רסוח תמחמו תיאמצע תידוהי הבשחמ לש תוירוקמ רסוח תמחמ
שריה לש ותנשמ לע וניניע תא חוקפלו בושל ונילע המוש ךכיפל .תידוהיה המשנה יקמעממ
האלעהו השדחה הריציה תארפהל חוכ םהב שיש םייתבשחמה םיכרעה םתוא הנממ בואשלו
לש ותדימכ לודג הגוה לע חוספל ונל רתומ אהיש דע כ"כ םירישע ונא ןיא .תימואל תינחור
הבשחמה לש החטשב םילודגה םירצויה דחאכ ובשוחל שי אמלע ילוכד אבילאש ,שריה ר"שר
.תיתדה

תיתדה תוררועתהה םתוחב העובט ונתפוקת
לש תרכינ תורבגתה היבגל תינייפוא ;תיתדה תוררועתהה םתוחב העובט תיחכונה ונתפוקת
םיקולאה תא לשנל רשפא יאש ךכב וריכה םיינוליחה םירפוסה ףא .רעונה ברקב יתדה שגרה
ודימעהלו לוכיבכ תדה לש םויפואה ןמ םדאה תא ררחשל םיצורה תונויסינה םתוא .בלה ןמ
ולחנ דבלב הלכלכו קשמ לש תינפוג הדובע אלא םהב ןיאש םיילאיר ןילוח ייח לש עקרק לע
.הליהבמ תירסומ הבוזע האב תיטסילאירטמה תוברתה לש הבקעב .טלחומו רומג ןולשכ
ןוסירה תקירפ לש הרישי האצות אלא הניא ונימיב הרבגתהש תינימ תוארפ לש תורקפה התוא
לש םיקומינב ירהש ,יתדה ןוסירה אלא םדאב עובטה ימהבה רציל רחא ןוסיר ןיאש ;יתדה
תיתדה הריפכה ןכ ומכ ;םלועב םיצרשה לכ תא רהטל רשפא תיתורירשו תישפוח תופסלפתה
תונקיר הפוסו תירסומ תוברתו חור יכרע לכ יבגל הרומג תושידאו תישפנ תורירק ידיל האיבמ
.ליערמ שואיו תממעשמ

העשב וילא עיגהל ןוצרו וירחא הריקח לש ,םיקולא שופיח לש ןמזל אופא התשענ ונתפוקת
וילע לטומ אלא ,םידי קוביחב תבשל ידרחה רעונל ול לא .המואה ייחב תערכמ תויהל הלולעה
תופיאש ינפמ דוחפל יאשר ידרחה רעונה ןיא .םיכובנל ךרדה תא תורוהלו רמשמה לע דומעל
תיתד תורענתהו תושדחתה ירה אלש םושמ .תיתד תורענתהלו תושדחתהל שידחה רעונה
םינקתמה .הפוריא לש הברעמב םזילרבילה לש וגושגש ימיב תדב םינוקיתל העונתה ירהכ
החוכ תא תדה ןמ עיקפהל ,תוישעמה תווצמה לוע תא םהילעמ קרפל רקיעב ופאש םתעשב
םיגח לש הלטב ימיל קר דעונ אוה ףאש לכיהה לש תיווז ןרקל היישעה םלועמ התונפלו ינויחה
דבעשיש השוריפ תד יכ םה םיעדוי .ונימיב תיתד תושדחתהל םיפאושה ןכ אל ךא .םידעומו
ןתמלו תדה רוא לש שדח יוליגל םיפאוש םהש אלא םלוע ארוב לש ונוצרל ונוצר תא םדאה
םהל אבש רבדכ קר אל תאה הרותה תא לבקל םיצור םה ;המודקה םיקולא תרות לש שדח
םה םיקקותשמ תיאמצע הריחב ךותמו הקומע תימינפ היווה ךותמ אלא ,םהיתובאמ השוריב
.םה םהילע 'ה ידסחבו םה םתוכז י"ע הנומאה תשיכרלו הרותה תלבקל עיגהל

םירסח לבא ,הז ונואמיצ תא ווריש תדה יכרעל עגעגתמ אוה .רעונה בלב יתד ןואמיצ ונשי
ןיאו תעמשמ ונממ םישרוד .ובלב הטטומתהש הנומאל שדח סוסיב אוצמל ול ורזעיש םירומה
םיאלמ תד ייחב םילודגה םיקפואה תא ול הלגיש ,תיתדה תועמשמה תא ול ריבסיש ימ
ןיע ףיעהל הצור ינא וז תואר תדוקנמ .ונימיב תד ישקבמ לש ישפנה בצמה אוה הזכ .םימלשו
.ושפנ יטבלל תלאוגה הלמה תא ההותה רעונה אצמי ילוא הבש ,שריה תרות לע

 

תודהיב ותרותו שריה תטיש
,וז הטיש ,וז הרות ?הרוצב ןיבו ןכותב ןיב השודיח והמ ?יהמ ותטישו שריה תרות לש התוהמ
,םיכרד תשרפ לע םידמועל ךרד התוותה ,שדח חוכ - םיכובנלו םיפייעל ,םיעותל התעשב הנתנ
המ .בר קחרמ הנממ וקחרתה רבכש הלא ףא םסק ילבחבכ תדה לא ךושמל התא היה החוכו
םהל התארנש םתרוה קיחל םיחדנ םינב בל בישהל לעופה םרוגהו עינמה חוכה אופא היה
?הפוחסו היווד

?ותטיש תחלצהל םרג המ
אילפה םנמא :לעפמה תחלצהל םרג שריה ןנוח ובש דחוימה הלומעתה חוכ אלש חיכוהל לקנ
התייהש ותוישיא לש העפשהה חוכ היה לודג םנמא ;הבותכהו תרבודמה ותלימ םסקב תושעל
תרבדמ תוישיא ןאכש ושיגרה םנמא ;הרוד ינבמ הלעמו המכשמ החור ראשב ההובג
ףא קיפסמ הז ןיא לבא .רבדמה אוה לודגו רש ןאכש ,שדוק שא חוכב התנומאל הרסמתהש
אלו שדח ןויערל תובבל תשיכרב אל יכ ;שריה לש ותחלצה תאו ויתולילע תא ראבל תצקמב
.ןאכ רבדמ בותכה םישדח תוינכתו תונויער תטילקל תובבלה תרשכהו דחוימ חור ךלה תריציב

ורכנתהש אלא תודהיה תא ועדי .תוצופנ רתוי וא תוחפ תודהיה תועידי ויה ןיידע םהה םימיב
םיברב אברדא ;ובשנש תוקונית תניחבב ויה אל אוהה רודה ינב ,הרורב הרכהבו ןודזב הל
ךותמ האיציה סומלוב םתוא ףקתש אלא ,לארשי חצנ םע רשקה קותינ לע םבל באכ םהמ
ואר םה .לוכיבכ המכחה רואו שפוחה רוא אלמ ולוכ םהל הארנש ץוחה םלועל "וטגה תומוח"
רותסל םתוצרבו ,ץראה יבשות רתימ ויבשוי תא הלידבמה המוח ףקומ םידוהיה בוחר תא
תיתוברתהו תיתדה תוילאודיבידניאה לע ,תיארנ הניאש המוחה לע םג ןזרג ומירה וז המוח
הרבחו "הנשונ" תודהי לבא .תינרדומהו תרטלוקמה הרבחה ךותל רודחל וצר םה .תידוהיה
תרות לש הפוליחל ןווכמ היה ןמזה םרז .הזל הז םידגנתמ םיבטק ינש ןתועמשמ תרטלוקמ
םעטל רתוי המיאתמה השדח הרותב אונשה וטגה אלכב היניתנ תא השבחש הקיתעה תודהיה
טלחומו רומג חרכה ןאכ שיש םהל המדנ .טילשה םעה לש ותוברתל לגתסהל היוארו ןמזה
התייה הריבכש המכ לכו ,ףסכנה םלועל סנכיהל ידכ ןשיה תייחדבו םייח תרוצ ףוליחב
לע רבגתהל הלוכי אהתש וזכ תורידא ידיל העיגה אל אלה ,"שריה" תוישיאה לש התעפשה
אלא ,םחלהל וילע לטוה וירבחו רגייגב אל .הלוכ הפוקתה לכ תוברת לש תינסרהה התלועפ
שיא לש תיביטסגוסה ותעפשה חוכ דומעי ךיאו ,חוכה תופיקת ןמזה תורעסבו םייחה ףוגב
וניחא תא םג בבוס היהו לבתה ימע תורוקממ אציש ריבכ םרז ינפב ,רתויב לודגה וליפאו ,דיחי
?שריה לש הלצהה לעפמל רואיבה אופא והמ ?ברעמה תוצראב לארשי ינב

תויתדבש תישפנה היצקורטסנוקה לש הדוסיב אוצמל רשפא ןוכנה רואיבה תאש ינא רבוס
ימ ,ונתרות לש רוסמ רמוש היהש ימ אוה .תיתדה היווחב הרומת ללוח שריה ברה .תילארשיה
םיגהנמה ןמ דחא לע ףא רתוול הצר אלש ימ ,תילארשיה הרוסמהו הנומאה תמחלמ םחלנש
,יתדה שגרה ייח לש ימינפה םמלוע תא שדחמ דימעהו הנבש אוה אוה ,המואב ושדקתנש
."םודסיו ורזחו םוחכש" תניחבב

תויתדה לש םינושה םיגוסה
י"עו ותרות י"ע שריה ללוחש תיתדה היווחב שדחה הנפמה לע םירומאה םירבדה רואיב םשל
תלחנ םנמא איה הללכבש ,תויתדה לש םינוש םיגוס לע םירבד םידקהל ילע תיכוניחה ותלועפ
עירכהש אוה הזה ינושהו םינוש םיגוסל תלדבתמ איה היוליגב לבא ,הלוכ תוישונאה לכ
דחוימ ימואל דוחי דחייתנ ,ןלהל הארנש יפכ ,לארשי םע .םעו םע לש תוחתפתהה ךילהתב
לש תישפנהו תינחורה ותיווה לכב רצי-בא תניחב אוה יתדה טנמלאה .יתדה עוצקמב ונימב
םיירוטסיהה וייח ךשמ לכב עירכמ חוכו אשונ חוכל השענש אוה יתדה ןיינעה .לארשימ םדא
,םע רותב דיתעב ונמע לרוג תא עירכי ,אוה קר ,אוהו ,דעו ימלועל ראשיי הכש הקזח ותנומאו
.תדחוימ תימואל הביטח רותב

םויק תלאש ,ונלש ימואלה םויקה תלאש איהש תדה תלאשב רקח קימעהל ונילע המוש ןכלו
ותסינכב וישכע והנהו םינומדקה םימעה לכ ינפ לע םייח תונש יפלא ךיראהש םימעב בסה
.ודיתע לרוג לע הירוטסיהה לש הניד רזגל הפצמו םיכרד תשרפ לע דמוע תובאה ץראל

"תויתד"ו "תד"
תא ףיקמ תד םשה ."תויתד"ו "תד" םיאשונה לע םידחא םירבד רבדל ונילע הליחתב לבא
הנומא ירקיע לש לוע תלבק וכותב ליכמ אוהו .ןחלופה לשו הנומאה לש םייתוברתה םיסכנה
הינימאממ תשרוד תדה .תדחוימ םייח תטישו םלוע תפקשה תססבתמ םהילעש םייח יללכו
.םהילע תרזוג איהש תווצמלו תובוחל טלחומו רומג דובעישו תישפנו תילכש הענכה ,דובעש
,רתסנו םלענ המ רבדל הגירעו ןוהמכ ,םיפוסיכ לש טהול שגר ,המותס השגרה איה תויתדה
החמצו התלע תדה םנמא .הרופאה תואיצמבש תוחיכשה תועפותה םוחתל ץוחמ אצמנש רבדל
המצע איה לבא ,קספה ילב תקנוי איה הזה שרושה ןמו המותסה תויתדה לש הז שרוש ךותמ
.םיווצו תושירד םע אלו ןחלופו תד םע םהל ןיא רבדו דחוימ חסונב ישפנ בצמ אלא הנניא

יתדה שגרה לש ותוהמ יהמ
היגולוכיספה ירקוח ודמע רבכ ישפנה ושרש והמו יתדה שגרה לש ותוהמ יהמ הלאשה לע
שי .הילע בישהל תוסנל ולחה זא ינמ רבכו םינומדק םימיב המק רבכ וז הלאש .תיתדה
תכ לש הדצמ תימרתו םיבזכ השעמ לש הדלות הב תוארל וצרו התגספמ תדה תא ודירוהש
לש תילאידיא ילבה תואיצמה לש תילאידיא היצסינמייר קר הב תוארל וצרש ,םימורע םינהכ
וארש שיו ,הרכהה ןתפמ לע םתדיעצ תישארב םימעה לש תיגולותימה הפוקתב םינומדק םימי
תלשלשו עבטה תועפות תא ןיבהל ןוצר ךותמ תיביטימירפה הבשחמה לש דירש הב
.ויתויושחרתה

תונורתפה ילעב לש "םתומכחתה" יכ רבכ הליג שדחה עדמה לבא ןורתפה תונויסינ ויה םיבר
תורודה לש לוכיבכ םתורעבו םתומימתמ הכחוגמ רתויו הרעבנ רתוי איה הלאה
.םינושארה םייביטימירפה

םנויע תא ונפה םייפוסוליפה םיגוהה יבוט םג .וז הלאשב קסוע שידחה תדה עדמ קר אל
קדצה ןויער תא םיקולאב ,תדב תוארל הצר ןוטלפא .תוישונאה חורבש הז אלפומ ןויזחל
.ונממ בגשנ טטירוטבא וזיא ינפל ענכיהל םדאה ןוצר תא הב האר הזוניפש .יטולוסבאה

טנק לש ותבושת
יסומינו רסומה רוקמ ינפמ םדאה תארי תא תיתדה הנומאב האר ,םירקוחבש לודגה ,טנק
אבש הטכיפ .יקולא רוקממ תועבונ תוירסומה וניתובוחש ןורקעל תיללכ המכסה ,םייחה
םלועב ררושה ירסומה רדסב םדאה תנומא תא תדב הארו טנק ירבד תא הניש וירחא
.ובש בוטה תחלצהבו

תויגולויצוסהו תוירוטסיהה תוביסה ךותל קומע קומע םתרידח םע הלאה םירקוחה לכ
תוארל וצר דחאכ םלוכ .יתדה שגרה לש ותוהמ לע רבד ץמש ףא רפסל ועדי אל וז העפותבש
קומע אוה יתדה שגרה לבא ,ישונאה ןימה לש תירסומה הרכהה תא ,תרחא וא וז הרוצב ,תדב
ותיווה לש ותושי אלמו היקמעמ לכב הלוכ םדאה תמשנ איה ופקיה תדמ .רתוי ףיקמו רתוי
תויביטלוקפס תויעדמ תוירוגטק יפנכ תחת וסינכהל רשפא יא ;התוינויח תמצע לכבו תינחורה
.תויטאמגרפו

 

השלוחהו תולתה תשגרה :תייוגה תויתדה רוקמ

רעכאמרעיילש ףוסוליפה
ףוסוליפה היה (תויתדה) יתדה שגרה לש ושרשל הנוכנה הרדגהה תא אצמש ןושארה
:רמוא היה אוה .רעכאמרעיילש
.ונממ הובג המ רבד שיש ,לכ לע טילש םדאה ןיאש שגרה ,תלוזב תולתה שגרמ תעבונ תויתדה
אוהש בייחמ םדאה עבט .תויפוס ןיאל תורכמתהו םדאה בלבש תורסמתה התועמשמ תויתדה
ידכב השירח הדש אוצמל ףאוש שיא לכ ;םייחב ראשיהל הצור םדא לכ .ומצע םויקל גאוד
.םייחה רצי רקיע והז .תוחתפתהל ףאוש שיא לכ ,וב םינופסה תוחוכה תא חתפל
םלועו ,יתרבחהו יעבטה ויוליגב םלוע לומ דמוע ומצע תא האור םדאהש הרקי תופוכת ,םרב
,ותוא בבוסה םלועה לכ ;םיישקבו םילושכמב שגפנ אוה .ךרדב ןטשל ותוחתפתהלו ול דמוע הז
לטומ .םויקה תמחלמל רוקמה ןאכ .ודגנ לעופו שעגתמ - לכה ,היחה הרבחה ,םמודה עבטה
תומדקתהה ךרד תא וינפל םסוחה םלועה דגנ ,םירוצעמהו םילושכמה דגנ המחלמ רוסאל וילע
תכרעמ דוסי ךותב ,קומע ;וחוכב םדאה תנומא איה וז המחלמל םודק דוסי .תוחתפתההו
תליחתמ םדאל ול ונתינש ץרמהו תוליעפהש ,הנומאה תשרשומ םיינויחה םירציהו תושגרה
אצוי ךכ .םייחה תייבוברעל דעבמ ךרד ול עיקבהלו רבגתהל ידכ ידמל םימוצעו םיקזח ותירב
.ןוחצינה תנומאב דפאנ אוהשכ םויקה תמחלמל םדאה

הדש לש וקמועל םחולה תרידח םע תשלחנו תכלוה ,המחלמה תישארב הנתיא ,וז הנומא ,םרב
םישקה םיקבאמה ךשמב רוחאל תוגיסנהו םהיתונולשכ לע םיברה תונויסינה .הכרעמה
הריציה תרתע ךותב ותוספאו ותונטק תא שיגרהל אוה ליחתמ .שואיו תוקפס םדאב םידילומ
ליחתמ ןאכו .עבטה ינתיא לש רזכאה קחשמהו םייחה תעפש לש םתויפוס ןיא ךותבו הרידאה
תוחתפתהה ,הלועפה רצי ןיב ;לעופה לא ותאיציו םייחה שגר ןיבש הריתסה ןאכמ .רבשמה
ךותב אוה ןוטק המכ האור אוה ,אוה םינוא לדחש הרכהה ןיבו - דחא דצמ תוטשפתההו
תושגנתהה דלוויה םוקמ ,ימינפה רבשמה איה וז הדוקנ .עבטה תוחוכ םרזו םייחה תכובסת
,והותב הלוע ונוצר לכש הרכהל האיבמה תירזכאה תואיצמה ןיבו ןאוסה םייחה שגר ןיב
דמועה שיאהש עגר אב הנהו .םיקיזאב רוסא אוהש ,םשגתהל תולוכי ןניא ויתופיאשש
םדאה םנמא ?דציכ הז רורחש ,םרב .ןירוח ןב השענו - ושפנ תא םידדובמה וירוסיי תקוצמב
תוחתפתהה וק תקיספ - איהו ,ותלואגל הליבומ תחא ךרד קר יכ רבוס רבשמה לבחב ןותנה
םלוא .וז הלודג העשל םייניע ןויליכב הפצמו קקותשמ אוהו ,רבשמה תרצ תא וילע האיבהש
תוחתפתהל ולעפש םימרוגה םתוא :אוה ךופהנו .ישעמה רורחשה לש וכרד איה ךכ אל השעמל
ךלוה םליצ ,ןוא ידעצ םישענ םהידעצ .הערכהו ףקות רתיב המידק םיכלוה םדאה "דגנכש"
ול דבעתשמ םדאהש דע המיא ליטמו בחרתמ ,לדגתמ אוה ברקתמ אוהש תמועלו ,ברקתמו
.רומג דובעש

ליבומה רבשמ לבא ,שדח רבשמ לש הדוקנ תדלונ ןאכל תוחתפתהה העיגהש ןויכ םלואו
איה :תללופמ יתלב הדימב העבט תאו הביט תא הנשמה ,וז תוחתפתה תררוצה תוחתפתהל
.היופצ הנכס לש המוקמב הלואגה תא האיבמ

למיז גרואיג ףוסוליפה
םיישיא תוחוכ רשא שי יכ ונדמלמ יגולוכיספה ןויסינה :רמוא למיז גרואיג ףוסוליפה היה ךכו
תוחוכה םתוא ,םלואו .םיעירפמ םימרוג רותב םש םילעופו ונייח םוחת ךותל םידרוי םייתלוזו
םילמב .עודי לובג תרבוע םהיתועיבת תדימש עגרב םיזמזמתמו הז םייפוא תא םידבאמ
םייביטלר םירבד םתויהב ,םייחה תודוסימ דחא קלח קר םתויהבש םירבד שי :תורחא
תודוסי ראש םע םירשפתמ יתלבו םיעירפמ םימרוגל םישענ םה םירחא תודוסיב םג םייולתה
תגרדמל םיעיגמ םהש העשב םילבוקמו םיחונ םישענ םמצע םירבד םתוא וליאו .םייחה
םייחה תא םיעירפמ םה :דובכה רחא הפידרהו הבהאה טפשמ לשמל ךכ .טלחומה ןוטלשה
לכ רבגתמ הוואתה רציש שי לבא .תוימינפה תופיאשה רתי םע םירשפתמ םניא םה ,םיימינפה
רצונ הז עגרב .שפנבש ראשה לכ תא וילא עינכמו שפנה זכרמב ומצע תא דימעמ אוהש דע ךכ
הרצונ יכ ,המחלמל םוקמ ןיא .תינבנו תכלוה השדח תודחא .תוישיאה םויקל שדח סיסב
.יזכרמ שגר ותוא דמוע השארבש הדיחי ,השדח הדיחי

תוצירע ,ךלוהו רבגתמ שואייה :ויתוחוכ חותיפלו יאמצע םויקל םדאה תמחלמב ןידה םג ךכ
רתויו רתוי םישענ ונתוא םיבבוסה םייחהו ,ויניעל הלדגו תכלוה המויא םייח תוירזכאו לבת
ונחנא אלש השדח הרכה לש רוא ונל חורזל ליחתמ הלאה םיננעה ךותמ לבא .םירוחש
:וילא ארוקו המינפ םדאב ררועתמ לוק .דיחי םדאל תואמצע ללכב ןיאש ,לבתב םידיחיה
ךמויק ןוחצינ ךל ליחנהל ,ךייח תרוצ רוצל ןודא אוה דבלב ךנוצרש ךתבשחמב ,םדא ןב ,תיעט
וליאו ,ךתושרב אוה ןוצרה קר .בשחנ ספאל ךחכ !אלו אל .גושגשו החירפ ךל חיטבהלו
תא ךל חירזי םימעפל ;ויכלהמב רזומו אלפנ אוהו לזמב יולת לכה .ךתלוז דיב איה החלצהה
אל ךמולחב ףא רשא ךל ןכומ רשואו ףוקנת אל עבצא ,ונוה רחבמ תא עגר ןיב ךל שיגיו ושמש
די הנהו ,ךל רקי סכנ דעב תלתפנ םיכשוממ םירוסיי ילותפנו עגיתו ףעית רשא שיו ,תיאר
לש שגרה רוקמ ןאכ .ךפכ עיגיו ךפא תעיזל ירזכא קוחצב ךדיבש טעמה תא חקיתו החולש
רוקמ םג הפ םלוא .תיעבמהו לודגה םלענב תטלחומ תולת לש ,תטלחומה וננוצר תוספא
אוה ונממש ןוילעו ףיקמ יללכ המ רבדב רושק ומצע תא שיגרמ דיחיה .שונא חורב הרומתה
יהירה וז תורכמתה לש השוריפ רקיעב .רכמתמו רסמתמ אוה וילא ,רזוח אוה וילאו עבונ
לעו הזה םלוע ייח לע רותיו ,ומצע תוחוכ לע רותיו ,דיחיה לש ותואמצע לוטיב ,שיה לוטיב
.דיתעל ויתווקת לעו ושוכר לע רותיו ,םהיגונעת תעפש

 

תידוהיה תויתדה

לארשי םע לש תיטננמיא הנוכת - תידוהיה תויתדה
ןיבו יתדה שגרה ןיבש הקיזה תא ריבסמה םיינמרג םיפוסוליפ לש הז יגולוכיספ רואית
רחא גוסמ הנהש תידוהיה תויתדה יבגל ףקות םוש ול ןיא שוביכה תוואתו םויקה תמחלמ
םיינושאר םייתד תוחוכב הכרבתנ איה ,התריצי תליחתמ תיתד איה תידוהיה המשנה .ירמגל
םיבגשנה םיכרעה תיאר .עבטה ילותפנ םע םדאה יקבאמבו תוירוטסיה תוביסנב םייולת יתלב
םדא לש שפנה ייח זכרמב רתויב תינויחה הדוקנה איה םישוחהו לכשה תריפסל ץוחמש
ינפ לע תפחרמה םיקולא חור םע עגמ לש תיעצמא יתלב השגרה ול שי וליאכ ירהו ,לארשימ
הז רושיק קרש יפל ,שממ ינויח ךרוצ םושמ לארשימ םדאל אוה תוקלאה םע רושיקה .םוקיה
הז ישפנ רושיק .תימשגה תואיצמהמ הלעמל דמועה ינחור רוצי רותב ותדמע תא ול רשפאמ
רוציקב רוזחל ילע ןאכו ."ךומכ ימ 'ד הנרמאת ייתומצע לכ" קוספב ןוכנה ויוטיב תא אצומ
לדבהה לע (תינמרג) "תדה םע" ירפסבו "םיקרפל" ירפסב יתילעה רבכש םירבד לע יתיצמת
קיסמ ינא - םינומדקה םימעה .תידוהיה תויתדה ןיבו םירחאה םימעה לש תויתדה ןיבש ברה
,עבטה תועפותל שוריפ ןיעמ התיה םתד תוהמ .תויתד ירסוחמ לבא ,תד ילעב ויה - םש
.םתוא ספת רגובמ יתלבה םלכשש המכ דע םינושה עבטה תוערואמ ןיבש רשקה תא ריבסהל
תויתד וליאו .ויתוארמבו עבטב תיתודלי תולכתסה וא הריקח ךותמ םהל האב םתנומא
לש ימינפ זוכיר איה הלוכ לכ :ךפהל אלא ,ינוציחה םלועב תולכתסהמ האצות הנניא תיתימא
םתיוהל דיחיה דוסיה תמאב והנהש ירוקמה ינחורה םשרשל םיפסכנו םיהמכה שפנה ייח
.םתוישונא תעדותל יחה קרועהו תישונאה

היניעל הלגנה לכב האור איה .םתולשלתשהו עבטה תוערואמ ןורתפל תקקזנ תויתדה ןיא
."הלש רוציה אוה םלועה" .ואולמו םלועה תרוצ תא תעבוטה איה וז היארו תיתד היאר
םהלש סחיה ףא .תויתדה ןמ םולכ םהב היה אל לבא הנומאו תד ילעב ויה םינומדקה םימעה
הנומאב הנומא םיפילחמ ויה הבש תעדה תולקו תיתדה םתופיקת יא .יתד יתלב היה םתד לא
לש ,תינוימד הנומא לש סחי היה תדה לא םסחיש ךכ ךותמ קר ונל תנבומ לילאב לילאו תרחא
.שפנה יקמעמב תרעוב תויתד לש ,ההמכו תגרוע תויתד לש אל לבא תיביטימירפ הזתופיה

וכז אלש ןוויכמ הנה ,תיתימאה תויתדה ןמ םג םהב שי הרואכלש ,םישדחה םימעה ףאו
ןמ םהב הבכרוה םתויתדש יפלו ,יניס רה לש לודגה דמעמב הנוילע הארשהלו תיקלא הראהל
ירסומ ןולשכ םהל םרגנו םחורב איבוברע הסנכנ - םתיוה עבט יקמעמ ךותמ העבנ אלו ץוחה
םהבש תובשחמ יבשוח ,םירכנה תותדה ילעב ןיבש םילועמה לע רבדמ ינא .םייחה ןויפרו
םינימאמה ןומה לע אלו ,שורדה ישפנ עגמב היוארה תוניצרב תויתד תולאשב םיקסועש
תוגרדב לדבה אלא םינומדקה םילילאה ידבוע ןיבו םניב ןיאש רמול רשפא םבגלש םיטושפה
ונא םהבש םילועמה לצא אקווד לבא .תיתודלי תויביטימירפבש תורוצה יונישו הלכשה
םתויתד לש התדילו התרוה .םתויעבט ןיבו םתויתד ןיב הדימתמ תימינפ תוקבאיה םיריכמ
שגנתה ואולמו םלוע שובכ לש ןוצרו םיינתוואתה םייחה ןוצר .קומע ישפנ רבשמ ךותמ האב
זאו ,םהל לוכי אלו הרבחה לש םילושכמהו םישקומה םעו עבטה לש םינתיאה תוחוכה םע
וחוכ תוסיפא לש תעזעזמ השוחת ךותמ ,טועפה "ינאה" לש ןיאה תיווח ךותמ .רבשנו ץצופתה
ילבכמ הלואג ול השמיש תויתדה .תיתד השגרהל ירצונה םדאה עיגה עבטה ינתיא תמועל
העיגה ךיא םיניבמ ונא ןאכמ .רבשנה ןוצרה לש םירוסיימ הלואגו ,השבכנ אלש תואיצמה
.ובש םייחה ןמו הזה םלועמ החירבלו םייחה תלילשל תורצנה

הינימאמ לע תורצנה תעפשה
תויתד יכ .הינימאמ לש םייפא לע התוחפ הכ הדימב תורצנה העיפשמ עודמ םיניבמ ונאו
תיביספ תורסמתה לש הז אלא רחא םלוע שגרו רחא לאידיא הל ןיא ישפנ רבשמ ךותמ הדלונש
תוימיספל האיבמ חרכהב םייחב שחרתמה לע העפשה םוש םדאל ןיאש וזכ הסיפת .דבלב
שפנב .אמייק רב וניא הזכ ישפנ בצמ ,לבא .תירצונה הלואגה איה וז םייחה ןמ תוריזנו .הקומע
.םויקה תמחלמב ןוחצינהו שוביכה תוואת ,רעוסה םייחה שגר :רתוי םוצע חוכ םייק םדאה
לש םתיוה םצעב םיעובטה תונוחצינהו שוביכה רצי תא רובשל הלכי אל תורצנהש ןויכו
תדה תייחד וא םייתדה םיווצה ןמ תוטמתשהה אלא רחא טלפמ םהל ראשנ אל ירה ,םימעה
םהל ןיאש תונוימדו תויזה םיזוהו םיבשויה םלוע יריזנל טלקמ יתב ,םיממושה םירזנמה ךותל
תדה .העיגהש המל יעבט חרכהב םימעה תוחתפתה העיגה ךכו .םלוע לש ובושי םע רשק
םיאכדמ ,םימחלנ םה המשבש ,טעמכ תילילא הרוצ רבעלש םילילאה ידבועמ הלביק תירצונה
ירקיעב הריפכה אל .םלוע םעל םלוע תאנשל רוקמה ןאכמו .םיעינכמו םישבוכ ,םינעמו
אלש תיתד תועיבצל ידוהיה לש ינקפסה סחיה אלא ,וז הרעבנ האנשל המרג םתנומא
ותומימתב קפס ליטמש ימל אנוש אוהש םדאה עבט .המודקה תולילאה ןמ דוע הררחתשנ
.תישפנה ותרהטו

תילארשיה תויתדה
הנושארה הפיחדה איה איה ,שפנבש רבשמה תדילי איה ןיא ,תילארשיה תויתדה ןכ אלו
לארשי וכלה ובלב םיקולאו ודיב ותרותשכ .לארשי שפנבש רתויב תימצעהו המודקה העיבנהו
.שדח םלוע דסיילו םישדח םייח םהל רוציל ,םהיתובאלו םהל תחטבומה םצרא תא שובכל
תיארנו תישחומ הרוצב םיקולא רוא יוליגל לארשי הכז עודמ .םיקולא הלגתנ לארשי םעל
'ג ןב .תיתדה הנוכתה דסחב םדקמו זאמ ןנוח לארשי םעש יפל ?לבתה ימע ראש ול וכז אלש
םייח שגר יהירה תד לארשימ םדא יבגל .ל"זח םירמוא - וארוב תא המואה יבא ריכה םינש
גפסנה לכ ןכל .םדאה תא בבוסה לכבו עבטב תולכתסה ןפואו הדימ הנק ,שפנ לש חסונ ,דחוימ
אופא השוריפ ןיא תידוהי תויתד .ותויתד לש אירלקפסאה ךרד רבוע ץוחה ןמ ושפנ ךותל
יעצמא קר אלו םייחה ףוג איה איה ;תיריזנ תונפגסל ךפהיהל הל רשפא יאו םייחה ןמ החירב
ול קר תודחוימ םינפב וייח תא יחה שיא אוה ידוהיה .םייחה ןיד תא קיתמהל וא קידצהל
ל"זח .םה םהייח תא וב םייחו םהלשמ םמלוע תא םינובה ןמאה וא ףוסוליפה תמגוד ,ודבל
א"ז ,"תישארב ישעמב ה"בקה ףתוש השענ 'ולוכיו' רמואה לכ" םרמאמב הז ןויער ואיבה
טיבמו הפוצ ,דצה ןמ דמועה לכתסמ הניחבב אלו ,הריצי ישעמב לוכיבכ וארוב םע ליעפ ףתוש
.םמותשמו

רותב אלא ,הריצי ירבשמ לש האצות רותב האב אל םלועב תודהיה תעפוהש םיאור ונא ךכיפל
יכ ,ונתדמלמ לארשי םע לש חורה תודלותב תיחטש הריקס ףא .הריצי עפש לש ץרפתמ יוליג
הז חטשב רציש המ לכו ,תדה חטשב רקיעב וצרפתה לארשי םע לש הריציה רציו הריציה חוכ
ינחור רשואו ,לארשי ינב ונל תראפתו דובכו רשוא איבהש אוהו תמאב לודגו ירוקמ היה
.וב וטעבו ול ושחכתה וא ךכב ודוה םא איה תחא .ולכ םלועל ירסומ

םייחהו תודהיה
םתוא הבשח אלו תומעוז םייניעב םייחה לע הטיבה אל תידוהיה תדה יכ םיאור ונא ךכיפל
.םייחה ךרדב "ףגנ ןבאכ" היקיזחמ לצא לארשי תד השגרוה אל םלועמ :אסיג ךדיאמ .הירצל
םיניבמ ונא וישכעמ .האירבו הצימא םייח תלועפ לש הביט ביטו הכות ךות איה המצע תדה יכ
אלא ,דבלב תסנכה תיבבש יתדה ןחלופה תולובגב םצמטצהל תילארשיה תדל היה רשפא יא יכ
,תואלקחה :רומג ןוטלש םהילע טלתשהלו םייחה םוחת לכ תא ףיקהל הפאש חרכהבש
םלוכ םלוכ - הקיטילופבו ,עדמב ,תונמאב ,הריצי ישעמ לכ ןכו הרבחבש םיידדהה םיסחיה
םירוביג םישנא םג אלא ,םישודק םיריזנ קר ויה אל .ךכב םתווצמו תדה םתוחב םיעובק
תודיסחה יברמ דחא םשב הרמיאה הרוגשו .הלועפו םייח תודח יאלמ השעמ ישנאו םייחב
,תשקובמה האצותלו השעמ ףוסל קר הנווכה ןיאש ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" קוספל
יאנת איהשו ,תדה תשודקב תשדוקמ איה םגש תישממה הכאלמהו היישעה םצעל םג אלא
השעמה ייח ןיב רשקה אוה ץימא ךכ לכ .ומעב ותניכש הרשמ אוה ךורב שודקה ןיא וידעלבש
.לארשי תד ןיבו

תרוצ יפל תילסרבינוא :תחא הנועבו תעב תימואל םגו תילסרבינוא םג איה וז תד ןכ לעו
םדאה תא רוקעל הצור לארשי תד ןיא .התריצי חוכ תניחבב תימואלו ,הבוחב תאשינה המלוע
ולוכ םדאה לכ לע עיפשהל איה הצור קר ;רחא םוחתב ותוא תעטלו ותחימצ עקרקמ ילארשיה
תרכנתמ איה ןיא הנוכי ישונא םשבש המ לכ .וישעמ לכ תאו ויגיגה תא ,ובל לכ תא רישכהלו
תוישונא ,תללכושמו תמלשומ תוישונא - שריה ברה לש ואטבמ יפל - השוריפ תודהי יכ ,ול
םיאנתה ןמזב ךכ ,לארשי ץראב םינפל םירבדה בצמ היה ךכ .(ו"ט תרגיא צ"א) תידוהי
התייה אל תודהיה .התודהי לש בהזה תפוקתב דרפסב םג קלחבו לבב ינואגו םיארומאו
םייחה ףוג םהל התייה תודהיה .םיכשוממ תונברוק לש השרפ ןיעמ ,לבס ןיעמ לארשיל
סנכנ אל הזל הז םידגנתמ וא םילדבומ תוחוכ ינש רותב תוינויחו תויתד ןיב דוריפ .םאולמב
.רתומה רדגב

,םינוש םייח ימוחתמ הפידהה ,תוארונה תופידרה .ריבכ יוניש לח םיארונה בלצה יעסמ ימיב
םדא לש יתדה וחוכב םג השק העיגפ ועגפ העונתה שפוח תלבגהו המישנל ריוואה תלילש
.והושילחהו לארשימ

תדה ףקיה םוצמצ
םהידיקפת לכ לע םיבחר םייח יחטש .תדה ףקיה םצמטצהו ךולה ךלה ונייח לודלד םע דבב דב
הערקנ תירבעה המשנה .התד דימו המואה דימ עשר תוירזכאב ואצוה םיבושחה םהימרוגו
ןיבו שפנה ןיבש המאתהה םותב הרוקמש המלשה החמשה לארשימ הקספ ,םיערק םיערק
םייחה ,תדבש רבד תויהל חרכהב םייחה ולדח ןכ לעו םייחבש רבד תויהל תדה הקספ .םייחה
.ןילוחבש רבדל ושענו תיתדה םתרוצ תא וטשפ םיישממה

לדח יתדה שגרה .םהה םימיה תכשחב הרצונ לארשי חורל הרז איהש "םיינוליח םייח" הלמה
קרו ,תידוהיה המשנב רוצאה םינתיא חוכל םאתומ יוטיב תויהלו םייחה שגרמ ןירשימב קוניל
איה שנועו רכשב הנומאהש יאדו .וירחא ואוביש םירומחה םישנועה תמיאו תומה דחפמ ןוזינ
רשק רושקה הז ןורקיע לע רתוול הלוכי תד םוש ןיאו לארשי תדבש םיידוסיה םירקיעה דחא
תונומא" ורפסב ןואג הידעס בר הפי רידגהש ומכ חקפמו דקופ ןוילע חוכ לש הנומאב יעבט
חוכל ותיישעו תיתדה היווחהו השגרהה לש הזכרמב ותדמעהו רתיה שומיש לבא ;"תועדו
תושישתל תמרוגו הגותהו רעצה םוהתב םדאה תא עיקשמ תווצמה םויקב דיחיה ףחודה
.('י ,ןופצ תורגא האר) .ודגנ ומחלנו וילע ועיבצה תודיסחה ילודג רבכש רבד - תינחור

וטגה תומוח תליפנ
חרכהב האיבה וטגה תומוח ןיב הטלתשהש הלעמל הראותמה תועמשמב "םייחה תוגלפתה"
השבלתנו םירוחש הפטעתנ לארשי חור ;םייח יניינק יבגל תילילש הדמע תטיקנ ידיל יעבט
וכותב דימעה םנמא אוהו םינשב תואמ דמע וטגה .תודהיה חורל הרז תונפגסו םיריזנ תרדא
םויקו הרותה דומילב םחילו םחומו םחוכ תא ועיקשהש םישודקו םיקידצ םילודג םישנא
הארשהל וכזו חורה תולעמב ולעתנו ולע םה .םייחב םרשואו םזועמ התיה 'ה תודחו היתווצמ
התשודק תניכשו הרותה ויזמ ונהנ םה ;התורירמו תולגה תכשחל לעמ םתוא הממורש הנוילע
.םהידי ישעמ לכ לע םחישו םגיגה לע התרש

עיגהל ךרדה תריגס לבא ,םהב רעב םייחל ןואמיצש םישנא ןומה ולדג וטגה תומוח ךותב ,םרב
.תיפוגיסה הילוכנלמה קמועל ודריו רעצ יפוטע ושענ םהו םשפנ תא הכיעדהו האכיד םהילא
לושחנ .ןהיתחת ועקשו ולפנ וטגה תומוח .םלועב ובשנ תוקזחו תושדח תוחור ,אב םויה לבא
ןוגה יתרבח דמעמ תשיכרו ןוה תריבצ ,הריצי ישעמו םייח לש תורשפא שפוחו רוא תווקת לש
םיאירב םייחל ןואמיצה .תוידוסיה תויוכזה יללושמ ןהיבשוי תאו תוחדנה תוניפה תא ףיצה
רעסב שדחמ רוענ םינשב תואמ אכודש הז ןואמיצ ,םידוהיל ךכ לכ יעבט אוהש םימילשו
תללוש תידדצ דחה תויתדה .רבשמ דע לארשי תדע האב םיינכפהמה תוערואמה בקעב .שערבו
םיגרוח םינב ינפמ דמעמ קיזחהל בוש הלכי אל יכ הטטומתה - םהיניינקו םייחה
הכובמה התבר .עשר לגרב םיסמרנו םיאכודמ םייח לש םנובלע תא םיעבותו םהיתורגסממ
הדוסימ תדה תרוצ לע םחוכ לכב וניגהו תרוסמה ירמוש םינקזה ודמע דחא דצמ .דיה תלזאו
אלכמ וישכע הז ואציש ימ ,םיררחושמה וללותשה ינש דצמ ;םהיניינקו םייחה תלילש לש
.םייתרוסמה םייחב שודקהו רקיה לע ולמח אלו וסרה תרוחרחס יזוחאו שפוח ירוכישו ,וטגה

שריה ברה לש ותעפוה
לש הנשיה תמאה לע זירכהו דמע .ץרפב דמעו ל"ז שריה .ר .ש ברה עיפוה וז הנכס תעשב
ונתינ אל .םייחל םודק יאנתו דוסי איה לארשי תד :ושוריפו .ךה ונייה םייחו תד :תודהיה
םהל תויהלו םהיעגפו םייחה ינפ לע גלדל וא םייחה תוודחל הרומת תויהל תווצמה
תחמש .ונלש םייחה שגר לש וכות ךותב םילעופ םימרוג תניחבב ןה תווצמה אלא .היצסנפמוק
האנההו השודקה םעטמ הב סינכהלו הרידאהל ואב תווצמה לבא .ונברקב הל שי תוכז םייחה
דוסיה חנוה שריה לש ךוניחה תטישב .תואנהבש הלודגה איהש תינחורה האנהה ,הנוילעה
לש ותגירעו ותהימכל קופיס ךותמ .א.ז ,תימינפ החמש ךותמו הבהא ךותמ תווצמה םויקל
טוחה ,יקלאה עפשה תלבקל רוניצה ןה תווצמה .תידוהי שפנל ךכ לכ יעבט אוהש יתדה שגרה
וירפסב .תימשגה תואיצמל לעממש ינחורה דוסיה םע ,הנוק םע שפנה תא דגאמו רשקמה
וחיל תא קנוי אהיש יתדה שגרה תאייחה :הצרמנ תחא השירד שריה ברה שרוד וירמאמבו
השירד תמאב וז .וירחא םיאבה םישנועהו תומה דחפמ אלו תישפנ תוינויחה םוהתמ ודשלו
.תוממורה תבהא ,"תוממורה תארי" םנושלב היורק איהשו תדה ימכח לש הקיתע

לוח ידומיל תלאשב שריה ברה לש ותדמע
ימ 'יהו ,םינפ המכל הפשחנ וז המסיס .ץרא ךרד םע הרות לש המסיסב רושק שריה לש ומש
,רודה יקידצ יניעב ורישכהלו ובר לע ןגהל אציש ,(תידרח הגלפמ שארב דמעש) וידימלתמ
םיאנתה תמחמש ,זנכשא ץרא ישנאל אלא לוחה ידומיל תא ריתה אל שריה ברהש ןעטש
הז עוצקמ .ירחסמה עוצקמב אלא רחא הסנרפ רוקמ םהל ואצמ אל ונמזב וררשש םיילכלכה
תויעוצקמ תועידי לש םוכס ,רתויב ההובג התיהש זנכשאב רחסמה תוחתפתה תמר יפל ,שרד
הלשממה קוח תיפכ לש סנוא ךותמ דלונ שריה לש הז רתיה :רמולכ .העודי הלכשה תגרדו
איה תמאה .תירוטסיהה תמאה ףוליס אוה הז שוריפ לבא .םחל ןעשמו הסנרפ חרכה ךותמו
.וז הלמ לש בחר רתויה ןבומב ץרא ךרד ,ץרא ךרד םע הרות לש הגיזמ ובבל םותב שרד שריהש
לש ובושייב קוסעל הצורש ימל םיכרצנה םידומילה לכמ תוקחרתהה ,םלועה ןמ תולדבתהה
ןמ וחרב ךכו .תיתוברת תוינעל ףדרנ םשל םיבר יפב השענ תודהי םשהש ךכל ומרג ,םלוע
םה תוברתו תודהי יכ ובשח םה .תינוליחה הלכשהה םעט ומעטש רחאל םיבר םידוהי תודהיה
תחאב רוחבלו ןהיניב לידבהל ךירצש "וכופיהו רבד" תניחבב םה ,דחי םיגוודזמ יתלב םירבד
ידוהיה ינפב ןיא :וריהצהב וז הדוקנ דאמ דע שיגדה םייהדלוה םיימרופרה שאר יכ עודי .ןהמ
וא ,ןמזל רבעמ 'יחיו תינברה תודהיה לש היתומא 'דב ראשייש וא :הדיחי תחא תלאש אלא
תוליעפה רציו םייחה רצי אב ןאכו .ינבר ידוהי תויהמ לדחי ךכ ידכ ךותו ןמזב 'יחיש
התשע המ םיעדוי ונאו .ןורחאה דצל ועירכהו ,התע הז וחתפנ ןהירעשש תינידמהו תילאיצוסה
.ויתובא תד לע רעונה לכ תא טעמכ הריבעהו זנכשא תודהיב תומש התשע איה .וז הערכה ונל
.תובא תרוסמל םינמאנ םידירש םידיחי אלא וראשנ אל

שריה ברה לש ותנשמב תוברתו תודהי
תודוסי ןניא תוברתו תודהי יכ הקיתעה תמאל הניפה ןבא ,אופא ,חינה שריה ר"שר ברה
קר אל .תידדה המלשהו האנתה לש סחיב ןה :ךפהל אלא ,הז תא הז םירתוס םימרוגו
קר שי .רתויב הנוילעה תוברתה ףוג איה אלא ,המוחתב תוברתה תא תלבוסו תרתמ תודהיהש
הב םיגוהה תא רישכהלו םיינחורה היתודוסי יפ לע תודהיה תא ריבסהל ,הבוח םגו ,ךרוצ
ןכות לש הקימעמו הפיקמ הרבסה ידי לע ךאו .תימלועה תוברתה ןיבו הניבש סחיה תא עובקל
תודהיב ןיא יכ םבשחב הרזה תוברתה ירחא םיעותה הלא תא ליצהל רשפא החורו תודהיה
תוליפת אלא הניא תודהיה לש התומצע לכשו ,חור אלל תעמשמו תועמשמ אלל תועיבת אלא
הבוג לע דומעל רשפאש קר אל :איה אצויה הנקסמהו .(ח"י תרגא ןופצ תורגא) םיגח תגיגחו
עדויה ליכשמו רואנ םדא אקווד אלא ,תווצמ רמוש םג תחא הנועבו תעב תויהלו ןמזה תוברת
אלא דוע אלו .תידוהיה תוברתה לש הנורתיב תודוהל חרכומ תוברתו חור יכרע ךורעל
א"י קוספל ושוריפב .לארשי םע לש ותיוה עבטל רתויב המיאתמה איה תינרותה תוברתהש
יכ שריה ראבמ ,והנימל חמצ לכ ארב ה"בקה יכ רמאנ םשש הרותבש הנושאר השרפב
השדחתנ הרותה .יניס רה דמעמב הל הנתינש הרותה איה תילארשיה המואה לש "ונימל"ה
.ישונאה ועבט תא רפמ הנממ שרופה לכו תילארשיה שפנה לש הכות ךותב

ןוסלדנמ השמ ףוסוליפה לע תרוקיב
סחייתה וילאש) ןוסלדנמ השמ ףוסוליפה לע תרוקיב שריה חתומ ןופצ תורגאבש ח"י תרגאב
ססונתהל הז םעו ותדב קודא ידוהי תויהל רשפא יכ" חיכוהל לדתשהש לע (העודי הדהאב
,העירכמה איה "הז םע" תלמ :תדחוימה ותנינשב ריעמ שריה "יזנכשא ןוטלפאכ בר דובכב
סומינבש םימעטמ הצר אל שריה .תישפנ תוליפכל וז הטישב םיקיזחמל האיבהש איה רמולכ
תונויגישהו תופקשהה תא חוכשל ונל שיש תימתס ןושלב רמא קרו ,ןוסלדנמב השק עוגפל
,ך"נת םהש תודהיה תורוקמ לא תונפל ונילע .תודהיה לע לארשי ימכחמ המכ ונל וליחנהש
,לארשיו תוישונא ,םלוע ,םיקולא לע תודהיה תפקשה תא באשנ םרוקממו םישרדמו ס"ש
המוחתב חורה תריקחב ודמע - ןלהל שריה רמוא - םיטעמ קר .איה הכותמ תודהיה תא ריכנו
לעב יולה י"ר לש םרוא ריהזמ הלא ןיב .המצע ךותמ הלש חורה ןינב תא ונבו תודהיה לש
.ל"ז ן"במרה לשו ירזוכה

ורוביחב .תופירח רתיב ןוסלדנמ דגנ ויגורטק תא שרפמ ,םייהנייטש .ל .ש ,רחא ידוהי ףוסוליפ
תודהיל הל רייש אלו שדוקה יבתכל ץוחמ ויקולא שפיח ןוסלדנמ יכ ,בתוכ אוה ןוסלדנמ לע
יכ ,תרחא הריזל הנומאה תריזמ תודהיה תא קיתעה הזבו ,דבלב השעמהו קוחה תא אלא
בתוכ הז תמועל .ירסומהו יתדה הנכותמ תודהיה תא ןקורמ קוחה לע תודהיה לש הז םוצמצ
לש עדמ תגרדל התולעהלו הכותמ תודהיה תא ןיבהל לדתשהל ונילעש ל"נה ותרגיאב שריה
ךותמ םייחה תא גישהל ונילע :וז ותפקשה תא םכסמ אוה ימזירופא רמאמבו .םייח תמכח
'ה רבד ,םייחב םדאה תא הכירדמ הרותה :רמולכ ;םייח דסומכ תודהיה תא סופתלו תודהיה
וזכ .('ה ו"כ תישארבל ושוריפ האר) .הריציה חוכ תא וב עטונו םדאה שפנ תא הרפמה אוה
.תוברתהו תדה ןיבש סחיה לע שריה תפקשה איה

ןמנייה קחצי ר"ד לש וירבד לע תרוקיב
ןופצ תורגא לש השדחה האצוהל ואובמב רשא ןמנייה קחצי ר"ד לש וירבד לע ריעהל ילע ןאכו
לודג שריה לש וכרד ןיבל ןוסלדנמ לש וז ךרד ןיבש לדבהה ןיא הרואכל הנהו :בתוכ אוה
םע הרות דומלת הפי :המסיסב םג תאצמנ (שריה רערע הדגנש הלמה) הז "םע" אלה .רתויב
לודחל םדאל ןיא יכ חיכונש" שרד ותנקזבו ...ולש ךוניחה תא שריה ססיב הילעש ,ץרא ךרד
ירה ."תיחרזאה תוליעפהו תוברתה תריזב םש ול תושעל ידכ המלשה ונתרותל ןמאנ ןב תויהמ
.םיגשומה תא שטשטו בברעש וילע ינהמתו .ןוסלדנמ תטישל הברהב המוד שריה לש ותטישש
תא רשק אלא םילמה תא שדיח אל שריה :בגא) העירכמה איה המצעלש "םע" תלמ אל
יתש וז דצב וז דימעהל :וז הלמב היובחה המגמה אלא ,(עודיה ידומלתה רמאמב ותפקשה
לארשימ םדא לש ותודהי תא םצמצ ןוסלדנמש אוה ןוכנ רתוי .וזל וז תוררוצו תונוש תויוברת
אל שריהש דועב ,יזנכשא ןוטלפא לש ותמכחב תיתוברתה ותיוה תא הארו תווצמ תרימש לע
תרות לש א"ז ,לארשי תוברת לש ןחבמה רוכב הרבעש רחאל אלא תיחכונה תוברתה תא םייק
תוליעפל םדאה תא הרישכמה תיעוצקמ תומלתשהל ןה שריה ןווכתנ ץרא ךרד תלמב ,לארשי
תירוקמה תידוהיה תוברתה תמחלמ םוחלל ידכ תיעדמ תונמאתהלו הרשכהל ןהו ,תיחרזא
דיחי לכ לשו לארשי םע לש תירסומ תינחורה ותומד בוציעל תנגוה האר הדבל התוא קרש
ןגמ ילכו ינסרה חוכ לכ דגנ הפונת תמחלמל ןייז ילכ שמשל הכירצ הלוכ תוברתה .לארשימ
.ונא ונתוברת רורחשל

ברה ךלוה ,(ןופצ תורגא) תוכיאה ברו תומכה ןטק ןושארה ורפסב דוחייב ,םילודגה וירפסב
,תוינכטו תויעדמ תוישומיש תועידיב הפילחהל ןיאש תוברתה גשומ תא ריהבמו ראבמו שריה
רשפא יאו םתוא תשרוד םייחה תמחלמש םירבד םה וללה .תיעוצקמ תומלתשהו תופש דומיל
םייולת יתלב םייחבו הילעב תא תדבכמה הסנרפב אוה הצור םא םהמ קלתסהל דרח ידוהיל
ןורשכ ילעב םישנאל קר תרתומ אלא םידומילמ תוקלתסהה .םיבידנ לש תונתמבו תונמחרב
לע ,גונעתו רשוע לע רותיו ךותמ 'ה תדובעלו הרותל םמצע שידקהל םיצורה חור ראשו
לש ותעד םיביחרמה םיניינקה לעו רחסמ יקסעו תיאמדקא תונמוא ייחבש תויחונהו תואנהה
דוסי םיווהמה םייתבשחמה םיכרעהו םיניינקה םתואל ללוכ םש אוה "תוברת" הלמה .םדא
סופתל תעדויה תילרגטניאה תוישיאה בוציעל םימרוג םישמשמ םה םדבל םהשכ .חורה ייחל
רשפא תודהיב אקוודו .םיירסומ םיינחור תודוסי לע 'ייח תא רידסהלו םלועב המוקמ תא
החוכבש הדיחיה איה וז תוברתש אלא דוע אלו .התונתיאבו התרהוטב ,וז תוברת אוצמל
ןיינקה ,ןוטלשה תוחוכ תצרעהו הסגה תויכונאה םוחתל תדרלמ הלוכ תוישיאה תא ליצהל
ידכ ותולדבתהב דומעל תאזה תוברתה אשונ לארשי םע לע המוש ןכלו .תמשוגמה האנההו
םע לש ודועיי איה וז הרימש .(ז"ט תרגא) המודיקו תוישיאה ךוניח םשל התרהוט לע רומשל
תידוהיה תדה לש הדועי רותב תושונאה תומדקתה .שדוקה רה דמעמב ךכל רחבנש לארשי
.שריה ירפס לש תונויערה תכסמב יזכרמ םוקמ תספות

קוק ברה תאצוה) ןופצ תורגא לש השדחה תירבעה האצוהל ואובמב ןמנייה קחצי 'פורפ
ןטק טרפ"ב תומדקתהה םע ותפקשה ןיבש ינורקעה לדבהה לע שריה ירבד תא טטצמ (ב"ישת
איה תדה ונא וניניעב .תדה תא הנתמה איהו טלחומה איה תומדקתהה םהיניעב :"דבלב
םוהת ושוריפ הז לדבה לבא .לדבהה לכ אוה הז .תומדקתהה תא הנתמה איהו תטלחומה
.הרואכל םינבומ םניאש הלא שריה ירבד ראבל קקזנ אל ןמנייה .(502 'א שריה יבתכ) הרועפ
שודיחה לע שריה תפקשה םע רשקב קר םינבומ הלא םירבד ?תד לצא תומדקתה ןיינע המ
הרותל ושוריפב .תירוטסיהה הסיפתה זכרמב 'הב הנומאה תא הדימעהש ,לארשי תרותבש
רשא ךיקלא 'ה יכנא" ('ג 'כ תומש) תורבדה תרשעב ןושארה קוספהש שריה ברה בתוכ
אלא םלועה רצויו ארובכ קר אל עיפוה 'הש ונדמלל אב "םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה
תא םינווכמהו םיכירדמה םה תיקלאה החגשההו יקלאה חוכה .הירוטסיהה יקולאכ רקיעב
טרפב תידוהיה הירוטסיהבו ללכב תישונאה הירוטסיהב שחרתמש המ לכ .הירוטסיהה ךילהת
דחוימב הבושח לארשי לש תימואלה הירוטסיהה .ומש ךרבתי ארובה לש וחוקיפ תחת דמוע
תיקלא החגשהל איה הקוקז ןכלו ,וילע הלטוהש תדחוימה תוחילשה ללגב הלוכ תושונאל
םירבדה תא ביחרה ויתובקעב ךלוהה שריה ברהו ,ירזוכה הנושארב דמע הז ןויער לע .תדחוימ
תושונאהו םדאה תלוכיב שי וז תיתד הסיפת יפל .תודהיה לש תפקמ הסיפתל םתוא הלעהו
תושעלו לועפל םתלוכיב שי ,וקה תא עירכהל תושונאהו םדאה םתלוכיב שי ,וקה תא עירכהל
ידי לע הז ןוקתל המורת םורתל תלוכיה תנתינ לארשימ דיחיו דיחי לכל .םלועה ןוקיתל
ךילהתב םיעירכמ םימרוג םישענ ויתוכילהו םדאה ישעמ ;תחבושמ הגהנהו םיבוט םישעמ
תגשה לש יתדה ןויערב טלחהב רושק ישונאה ןימה לש תומדקתהה ןויערש ירה .הירוטסיהה
.םהישעמ יפ לע םלועה לרוגו דיחיה לרוג תא עירכמה אוהו ןיידהו טפושה אוהש ,םיקולא
ימו ,הרטמו תילכת ,תועמשמ הירוטסיהל תנתונ תירוטסיהה תושחרתהב 'ה תחגשה תדמעה
אלל םיירקמ תוערואמ לש רוזחמל הירוטסיהה תא ךפהמ הז ירה החגשהה תוליעפב רפוכש
.רעי ותיחו המהבו םדא לש ברק הדשל ,והבו והת לש תלוברעמל ,הרטמ אללו רשק

שריה ברה לע תרוקיב
וליאכו תיזנכשאה תוברתל תדחוימ הדהא שיגרה וליאכ אוהש שריה ברה דגנ ונעטש ימ ויה
התארפה םשל תידוהיה תוברתל המלשה רותב תינרדומה היפוסוליפה לש המויק תוכזב הדוה
דודמל ןויסינה דגנ םחלנ אוה ,אברדא .שריה יבתכב וז העדל ךמס יתאצמ אל ינא .תיתבשחמה
תימלועה היפוסוליפה תודהיה תא דודמל ,ךפהל שרדו םייפוסוליפ הדימ ינקב תודהיה תא
דגנ ףא הפירח תרוקיב חותמלמ ףא עתרנ אל שריה ברהו .לארשי תרות לש הדימה הנקב
,תירכנ היפוסוליפ לע תווצמה ימעט תא ססיבש לע ,ל"ז ם"במרה ,לארשי יפוסוליפבש לודגה
םייקל ידכ ןמאנ ילכ ונל ןתנ רשא ל"ז ם"במרהל הליהתו חבש ויפ אלממ שריהש יפ לע ףא
ינעטי אל םא .(ט"י תרגא) תולגה לש רתויב לודגה ץחלה יתותעב תישעמה תודהיה תא ונידיב
םינעוטה יכ רמאו וז הדוקנ לע ,לודגה ברה לש לודגה ודכנ ,רעיורב קחצי ר"ד דמע רבכ ינורכז
חרכהב האיבה היפציסנמאה .שריה ברה לש ותדמעל ירוטסיהה סוסיבה לע ודמע אל וללה
תא דדוע תשגרתמה הכמל האופר םידקהלו ,םימעה םע ידדצ בר עגמב הרות אשונ תא םייחה
םרזה םע דדומתהלו תירכנה תוברתה ידי לע ושדחתנש תויעבב הדמע טוקנל 'ה רבדל םידרחה
ינב תא ארק אוה .םלועב הרותה תטלשה םשל וז תירכנ תוברתמ םילואשה קשנ ילכב שדחה
הרותה ידי לעו הרותה םע דמעמ קיזחהל ,תועדהו תוחורה קבאמ לש ןחבמב דומעל ורוד
ותפקשה זכרמבש שריה ברה .תיתורבחה היצפיצנמאה םהל הביצקהש שדחה םייחה חטשב
ובשחל שי ןכ לעשו ,םלוע ימי ירבד םיבבוס וילעש ינוכיתה ריצכ לארשי םע דמעה תיתדה
היה ויפוסיכ בטימ .לארשי תדבש תוילסרבינואה ןויערל וחור קמועב ספתנ - ינוליח ימואלל
םייחה חרואל הנכ הצרעה ךותמ לארשי תד לש התותימאב םימעה לכ וריכי ובש בצמל עיגהל
לארשי ןב לכ" .'וכו "לבת יבשוי לכ ועדיו וריכי" :בותכה רמאמכ ,הרותה יאשונ לש יתפומה
לש ןבומה אוה הז ."הפורצ תושונא אלא תוילארשי אל םימעה ןיב ץיפמ ,תפומל ןהכ שמשמ
.(ז"ט תרגא) רתויב הקומעה התועמשמב "םשה שודק" תוצמ

'ה תדובע יגהנמו תסנכה תיב ירדס רופישו הליהקה לולכש
יפי תאו םיינחורה ויתוחוכ בטימ תא .םייקמ האנ םג אלא שרוד האנ קר היה אל שריה ברה
לש ודוסימ טרופקנרפ תלהק .תפומל ךוניח יתבבו טרופקנרפב הליהקה ןיינבב עיקשה ושפנ
תנגרואמ הדע הפוריא תוצרא לכב התיה אל .תוניחבה לכמ יפוי תלילכ התיה שריה ברה
תודוסי לע התריצי תליחתמ היונב התיה איה .הדרחה טרופקנרפ תדע לש וזכ תרדוסמו
אלל הירבחמ דחא לכל הנתינ תיביספהו תיביטקאה הריחבה תוכז .םייתימא םייטרקומד
ןורבל ויה אל .הנטק רבח תמורתב קפתסמה ינע ןיבו םילודג םיסמ םלשמה רישע ןיב לדבה
לוכי היה דחא לכ .םירבחה ראשל רשאמ תובחר רתוי תויוכז ,עודיהו קידצה ןבדנה ,דלישטור
תודסומ הב ויה .תירסומה ותמר יפ לע ךכל יואר אוהש וב וריכה םא הדעה שארל רחביהל
הקדצה תודסומו .םיריעצל ןיבו םישישיל ןיב ,םישנל ןיבו םישנאל ןיב הרות דומיל לש םינוש
תילכתב הב םירדוסמ ויה - םילבא םוחינ ,םיתמ תויוולה ,םילוח רוקיב ,ח"מג ,דסחו
.תומלשה

הקירמאו הפוריאב תוליהקה ראשל אמגודו תפומ שמיש שריה לש הז ולעפמ יכ םיעדוי לכה
הרוסמל םאתהב םייתליהקה םייחה בוציעו הנשויל הרותה תרטע תרזחה לש ןויסינב
הווצמ רודיהבו בוט םעטב הליפת יגהנמו הליפת ירדס נ"כהיבב ןיקתה שריה ברה .השודקה
וז הרמזב הדעה לכ ףותישו ויררושמ להק םע ןזחה תרמז .תובבלה תא ךושמל םייושע ויהש
םינהכ תכרבבו ןוזמה תכרבב ,תבש תורימזב םיפיה טרופקנרפ ינוגינ .שפנה תא ונינרה
ברה .חרזמה תוצראבש םידרחה יגוחב ףא ולבקתנו ידוהיה םלועה לכב ובבחתנו וטשפתה
ינרדומה שיאה לש ומעט תא תמלוהה תיטתסאה הרוצה נ"כהיבל ןתניתש ךכל גאד שריה
הכירצ תיתדה היווחה ןכש ,תיטתסאה היווחה םע ההז תיתדה הריפסה ןיא :ורמאי .רתויב
איה הקומעהו תינטנופסה תיתדה היווחה לבא .'ה תאריו תבהא לש תימינפ תובהלתהמ עובנל
לכב הליפתה תעשב רבוע בהלנ יתד םרזו קומע יתד שגרב םיננוחמ םישנא לש םקלח
.בהלתיו םמחתיש יתדה שגרל יטתסאה שגרה עייסמ םיינוניב םישנאל לבא .םהיתומצע
הווצמ ישימשתו השודק ישימשתב רודיההו טושיקהו תסנכה תיב יגהנמב תיטתסאה הרוצה
:יסאלקה רמאמב םתעד תא ל"זח ועיבה רבכו .תדה תא וילע בבחלו בלה תא ךושמל םייושע
ג"ק תבש) .תואנ ןיליפת ,האנ תיציצ ,האנ בלול :תווצמב וינפל האנתה - והונאו ילא הז
,תישפנה תובהלתההו יתדה בגשה לע יפויה תפדעה ןאכ ןיאש וילאמ ןבומ .(חלשב אתליכמו
האנ הניגנמו הפי ריש ;הווצמב השודק לש רבדל םידמצנ םהשכ רודיהו יפויל תובישח שי לבא
םידיסחה יגהנממ ונדמל הז רבד .תיתד תובהלתהל הפי םחוכו שפנה תא ביהלהל םילולע
יפויה לע קר ילילש ןיד קספ רזוג "יפויה לבהו ןחה רקש" קוספה .םילודגה םהיתובאו
.תורחא תויארל ךירצ וניאו הז קוספ ףוסמ חכומ הז רבד .תדהו רסומה ןוטלשמ ררחתשמה
לש ףוריצ אלא וניא ותנוכת םצעב יפויה יכ ,ירסומה יפויה תא רתוי הברה ופידעה ל"זחש יאדו
םכח דימלת" .ינוציחה יפויה תכרעהב םג ולזלז אל ל"זח לבא ;תירסומ השודקו תראפת
.הרותה יכרדמ תוירבה תקחרהלו 'ה לוליח םרוג אוהש יפל ,"התימ בייח ודגב לע בבר אצמנש
םג אוה לבא ,שריה תרותב לודג רקיע התיה אל רודיההו יפויה תכרעה יכ רמאהל ךירצ ןיאו
.ותליהת איה וזו ,לודג הכישמ חוכ הדרחה תודהיל ןתנ ז"יעו םהב לזלז אל

שריהו ההובגה הרבחה ןיב סחיל
תדה ןיב רשפל הצרש וילע ורמא .שריה ןיבו ההובגה הרבחה ינילקרט ןיבש סחיל רואב ןאכמ
.ןילקרטה ישנא לש םהיתובלב טלקיהל החונ אהתש תדה תא רישכהל הצרש ,ןילקרטה ןיבו
תא האר ןילקרטה .הזל הז םילחוב ןילקרטהו תדה ויה םלועמו זאמ יכ רבדה ןוכנ םנמאו
איה םויה לכו םייחה תאנושו שפנה תרמ וז הלד תרבגלו ול המ יכ .תודהיה לש הביריכ ומצע
תדה ןיב לידבמה רדגה לע רומשל ןשיה רודה ןמ םינקזה ודקש אסיג ךדיאמו .תפעוזו הרס
םיעוקש ויהש ןילקרטה ישנא לא ואובב שריה השע הפי ןכלו .ןילקרטבש םיפיה םייחה ןיבו
תונמאה לש תוריציל גרעו המכש םבלב ררוע ,תדה לא םניע תא הנפהו יפויהו תונמאה ןחלופב
ינפל חותפל הצר שריהש אוה ןוכנ אל .תדה שגר תא ,הפי יכה שגרה תא הפיה תורפסהו
תדל ביתנה תא ןולסה יבשוי ינפל חותפל קר הצר אוה .ראופמה ןולסה יתלד תא דרחה ידוהיה
אוה .השודק לש יפויב ורדיהו וראיפ שריהש תסנכה תיבל ,שדוקה לכיהל ךרדה תא םתורוהלו
.תודהיה תניכש יפנכ תחת תראפתהו יונה לש הז םייח םוחת סינכהל דחוימבו רקיעב ןווכתנ

ינרדומ שיא םתוארב תולעפתהמ וגגומתהש חרזממ םידוהי יתיאר טרופקנרפב ירוקיב תעשב
תזרפומ יד איה וז תולעפתה .תווצמ רמושו ןיליפת חינמ ןיידע וייח יגהנמ לכבו ושובלב
הליפתל םירהממו םיינפוא לע םיבכור תורוחבו םירוחב ינא יתיארשכ םרב .התומימתב
.םייחו תד לש הזיטניס וב שי ,ונימב דחוימ רבד הזב שי :יבלב יתרמא תסנכה תיבל רוביצב
.ל"ז שריה ברה ידי השעמ איה וז הגיזמ


שריה תרותבש תווצמה ימעט לע
םימעטש ונעט .שריה תנשמבש תווצמה ימעט לע וצצולתה םיטסיקארפוטרוא םיעודי םיגוחב
רוסאו הרותב ולגתנ אל תווצמה ימעטש ונעט דועו תיעדמה תרוקיבה ינפב םידמוע םניא הלא
חיכוהו וז הלאשב הדמע טקנ ומצע שריה .ארובה תווצמ ךותל אוה ויתובשחמ סינכהל םדאל
קיסהל םילוכי ונא ןיאש ,אוה "ארקד אמעט ןנישרד אל" :רמאמה שוריפש ל"זח ירבדמ
ןיאו) תורעשה אלא ןניא הלא ירהש תווצמל ונחנא םינתונש םימעטהמ תוישעמ תונקסמ
.(ח"י תרגיא 'ר ;ךרבתי ארובה תנווכ לע דומעל ונידיב

,הרות ימעט ולגתנ אל המ ינפמ :ב"ע א"כ ןירדהנסב י"ר לש ורמאמ ןיבהל ךירצ הז ןוויכב קר
ומילעה םינכ יתלבה ויגרטקמ לבא .םלועה לודג םהב לשכנ םמעט הלגתנ תוארקמ ינש ירהש
.םהילע קולחל ןיד לעבל םוקמ ןיאש תווצמל םימיוסמ םימעט תתל הצר אל שריהש ,דחא רבד
הצר אוה .תישפנו תינחור השיג ,תווצמה םויקל השיגה ךרד תא ונינפל תוותהל קר הצר שריה
,ענענמש ימ .תוישעמה תווצמה םויקב חורה ףותיש לש ותובישח תא דרחה ידוהיל ןנשל
לטונ ,הרותה תריזג איה וזש ינפמ קר אלא בלה יעוגעגו תישפנ הגירע אלב בלולה תא ,לשמל
,תווצמה לרוגל דרח היה שריה .תופכו דבעושמ ומצע תא שיגרמ םדאה .השק לוע ומצע לע
לש רועיש אלל הקומע היוורל ההמכו האמצ איהש יחה םדאה שפנל םג הזמ תוחפ אל לבא
ןב םדאה לש וחורו ובלל הווצמה תא ברקל לדתשה ןכ לע .בלה תויגיגח לש היווחל ,תונקיר
לכ תא ,ימינפה םדאה לכ תא סייגל התיה שריה תרטמ .הווצמה םויקב וחור תא ףתשל ,ונמז
ובל ימינ לכ תאו ויתוחוכ לכ תא ,ןויסינה ןמו דומילה ןמ ודי לע הנקנש המ לכו וב ארבנש המ
קפקפל ול רשפא יא ותרותו 'ה םע םלש ובלש ימ יכ ינמודו .ארובה תדובעל ,ותמשנ ידהו
.וז הרטמ לש התוציחנו התובישחב

שריה לש ארקמה ימעט לע תרוקיבה
וחוכ לכ תא ונממ עיקפהלו דבלב תינכמ הלועפל תווצמה םויק תא דירוהל הצורש ימ קר
לארשי תודחאל ןמיסו למס שמשיש דבלב ינוציח דוגיא קר ותושעלו ,םמורמהו הרפמה ינויחה
לש ויתונויסינל גועלל לוכי ,םיטסיקארפוטרואה לש םתמיזמכ דבלב תירוטסיהה ותופיצרו
ךרעה לע וירוביחמ םיבר םיקרפ שידקה שריה ברה יכ עודי .ארקמה ימעט תרבסהב שריה
ונבלב שירשהל ןתמגמ תומיוסמ תווצמ יכ אוה וז ותטיש לש הדוסי .הרותה תווצמ לש ילמסה
יתלב קלחלו םיישפנ םיניינקל םתושעלו תולענו תוהובג תוירסומ תותימאו םייתד םיגשומ
תועמשמ םהל שי םירוכיב רמוע תאבהו הלח תשרפה תווצמ .תימינפה ונתוהמ לש דרפנ
עוציבב .םיסנרפתמו םינוזינ ונא ודימו האולמו ץראו םימש ולו לכה ארובה אוה 'הש ,הרורב
ונינק םניא שכרש םייצראה םיניינקה יכ ,ותרכה תא יוטיב ידיל איבמ ידוהיה הלא תווצמ
הז ןויער אב תבשב הכאלמ ירוסיאב .'הל ןברק ותאובת תישאר תא איבמ אוה ןכלו יטרפה
אוה 'ה יכ רכזל ידוהיה לע תבשב .ותכאלמ לכמ 'ה תבש וב יכ הכאלממ התיבש י"ע יוטיב ידיל
ויקוחב שמתשהל ורשוכו ונוטלש חוכ תא םדאב עטנש אוהו עבטה יקוח קקוחמה אוהו רצויה
ידסחב ול לואש עבטה ,'הל עבטה תא לוכיבכ ידוהיה בישמ שדוק תבש םויב .ייכרצל םדבעשלו
ומצע הלעמכ אוה ירה הרוסא הכאלמ תיישע ידי לע .הז רקיעב רפוכ תבשה תא רפמש ימו ;'ה
.לוכיבכ 'ה סכ לע

ג"י תישארב) ורמשת רשא יתירב תאז :בותכה רמאמכ ,'ה םע תירב תתירכ איה הלימ תוצמ
שודיק אוה הז :רבדה תא הרותל ושוריפב ריבסמ שריה ?וז תירב לש התועמשמ איה המ .('ח
םדאל ,םרב .ןימה םויק םשל יח לכב עוטנ ינימה רציה .ירסומה דצל ינימה רציה דובעש ,ףוגה
תאנה לע רתוול אלב ריצקה ןמ ענמיהל ,היתואצות ןיבו תוגוודזהה ןיב ןיחבהל הריחב הנתינ
השודק הרטמ תארקל הז ורצי תא תוטהלו ןווכל ידוהיה לע המוש תירבה תתירכב .העירזה
איה הלימה תוא .תיארפ הוואת יולימ םשל ותוטהל ול רוסאו המואה םויקו החפשמ םויק לש
יבתכו הרותל ושוריפ) רתויב ןסורמ יתלבה רציה לע ףאו ףוגה ירצי לע רסומה ןוטלשל תודע
ריבסהש ם"במרה לע ן"במרה תגשה תא קיתמהל שי שריה לש הלא וירבדב .(ךליאו 230 שריה
ן"במרה שוריפב ןייע) ל"נה קוספה ןמ וילע גישה ן"במרהו שממ הז ןוויכב הלימה םעטה תא
.(הז קוספל

שריה ברה לש תילמסה ותטיש
בתוכ ךיירטשנטור .נ 'פורפה .שריה ברה לש תילמסה ותטיש קמוע לע ודמע אל םינוש םימכח
לארשי ינידל שריה לש "המימת יתלב"ה ותדמע :"השדחה תעב תידוהיה הבשחמה" ורפסב
תוהמה לש הפקשה חתפל הסינ שריה .ותפקשהבש תיתטיש הניחבב טלוב יוטיב ידיל האב
האידיאה תוכזב אלא ןבומ הל ןיא המצעל איהשכ הווצמהש עמשמ ...תווצמה לש תילמסה
תטיש תמועל .(15 דצ) ואובמב ןמנייה םג בתוכ םימוד םירבדו .(ךליאו 119 דצ) הב תאטבתמה
רותב למסה :איה ותנעט .תיטסילובמיסה הסיפתה לע רגייג לש תרוקיבה תא .ר איבמ שריה
לבא .םישוחל ספתנה למסב ךרוצה .ונמז תוביסמו םדאה םעט יפל לכה ,ףולח ןב אוה יוטיב
ול ןיאו ותרהוטב יתדה ןויערה תא ריכהל ול ןתינ ובש יתוברת בלשל עיגה רבכ ונימי לש םדאה
ותוברתב הלוע ,םייחה תוגונעתו תואנה יפדור םיללובתמ לש רודהש .א.ז ,למסב ךרוצ
קסע ונל ןיא ןאכ !רגייג לש ורוד דעו ונבר השמ תומימ תורודה לכ לע ינחורהו ילכשה ורשוכבו
םיגשומה תא שטשטש .ר 'פורפ לע הומתל שיש אלא .חלכ הילע רבע רבכש לוגיפ תבושת םע
רגייג יניעב .תחא תפתושמ הלמ ידי לע עורזב םברקו ,ברעממ חרזמ קוחרכ הזמ הז םיקוחרה
דומעל וחוכב היה אלש יביטימירפה םדאה ליבשב יראלופופ ינוציח שובל ןיעכ למסה שמישש
.תדה לש יתבשחמה הנכות לע

ךוניחה רפס לעבו ן"במרה ,יולה י"ר ,ם"במרה ,םילודגה וניתובר לכ ליבשבו שריה ליבשב
תאו 'הב הנומאה תא ונשפנו ונבלב שירשהל ,הווצמה השעמ ,למסה שמשמ ,וז הטישב וכלהש
שדוקה תדובע אלא ,םינימה תיופב ליגרה ןבומב למס אל .שדקה תדש םיבגשנה םיכרעה לכ
ןורכיז ןבומב למס אל .ונל הקינעמ ונתדש השודקה עפש תלבק םשל תינפוג הלועפבו השעמב
לע תקפרתמ שפנ לש תוממורתהל ישחומו ילאיר יוטיב לש ןבומב אלא ,תטשפומ האידיא לש
.םייחב שדוקה ילאידיא לש ימוי םוי שומימ לשו הנוק

ןמ הרותב הנומאה :תחא דוריפ תדוקנ הקיספמ ותעיסו רגייג לש וזו שריה לש תוילמסה ןיב
ליבשב ,הרשגל ןיאש הקומע םוהת הווהמ ,שריה לש ונושלב רבדל םא ,וז הדוקנו .םימשה
תאירב ומכ 'ה תולגתה לש תירוטסיה הדבוע איה הרותהש םינימאמה לכ ליבשב ומכ שריה
לוכי םדא ןיאש םשכו .עבטה תקוח ומכ תימלוע הקוח ,יחצנ ףקות היתווצמב שי ןכ לעו .עבטה
.הרותה ירבדמ תחא תוא ףא לטבל הלוכי םלועבש תופסלפתה לכ ןיא ךכ ,עבטה יקוח תונשל
ל"נה ותרבסל רומג דוגינב םידמועש םירבדב שריה לש ותטיש לע ותעד עיבמ ל"נה .ר 'פורפ
בתוכ אוה .(הב תאטבתמה האידיאה תוכזב אלא הווצמה השעמ תא בישחה אל שריה וליאכ)
לש התוהמ תא הקיתעהש תיתדה המגמה התואל חא היה .ה .ר .ש :(134 דצ) ורפסב ןלהל
לש המוחתב היה אוה .תווצמה ידי לע ןווכמה השעמל יזיפטמה םוחתה ןמ תודהיה
התוהמ תא האר תיטסילובמיסה ותסיפת תורמלו ,ןוסלדנמ לש ךרדה ךישממ ,היסכודותרואה
"ןימאמ ינא" יחוסינבו הנומא ירקיעב אלו ,םייחה תא םיכירדמה תונורקעב תודהיה לש
םולכ תרמוא הניא "תורמל" הלמה !הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש ךל ירה .(ו"ט תרגא)
.ר 'פורפ העטש תועטה תקחרהב אלא רחא בושי ךל ןיאו ,תוכפוהמ תועד ןיבש הריתסה בושיל
.שריה לש ותטיש תנבהב

תווצמל הנומא ירקיע ןיבש סחיה לעו ,הלעמל ונדמע רבכ שריהו ןוסלדנמ ןיבש לדבהה לע
השועו היח ותויה ללכמ יחה רוציה תא האיצומ 'הב הנומאה :ויבתכב שריה רמוא הרותה
םלש םדאל רמולכ ,ידוהיל םדאה תא השוע הרותה יקוחל תודבעתשהה וליאו ,םדא ותוא
ירנלפיצסידה ימתסה תויצה ךרע תא תיחפהל שריה תעד לע הלע אל יכ ,אופא ,רורב .םלשומו
תוכלמ לוע וילע לבקל ןוצר ךותמו 'ה תבהא ךותמ אלא םהימעטב הריקח אלב הרותה יווצל
הווצמה לודג :ל"זח רמאמב זמרנו ובלא ףסוי 'רל םירקיעה רפסב ראבתנש ןויער ,םימש
ידוהי יכ ,"ברוח"ל ותמדקהב הזה ןויערה תא ריבסמ שריה .השועו הווצמ וניאש יממ השועו
עבונ ונניא והשעמ ירהש .יתד ידוהי וניא ,ויניעב ןח ואצמש ינפמ קרו ךא תווצמה תא רמושה
תויצ ושוריפ יד השעמ .ובל תויטנו ותאנה קופיס םשל אב אלא ,םימש תוכלמ לוע תלבק ךותמ
המרל הכוז ןקמועל תווצמה ימעט שיגרהל לגוסמ וניאו ףוסוליפ וניאש ידוהי וליפא .'ה יוויצל
.'הב ותוקבדב תינחור האנה הנהנו תיתדו תירסומ

"תיתד הלכשה" ;תוברתו תויתד
המצעל איהשכ הווצמה השעמ לש התובישחו הרכש חפקל האב אל שריה לש תילמסה ותטיש
םכרע דבלמ םדאה תמלשהל לודג יכוניח יתוברת ךרע שי 'ה תווצמל יכ שיגדהל האב אלא
שפנב טילקמ ,ותמכחב ה"בקה עבקש םילמסה םתוא ,תווצמה םויק יכו ,יזיפטמה יתדה
."תוברת" גשומה תא םיווהמ םתוללכב רשא םיבגשנה םיכרעה םתואו תונוכתה ןתוא ידוהיה
ךא תרדהנ הפש לש םסקבו יפוסוליפ קמועב ריבסהל עדיש שריה לש ותחלצה דוס ןופצ הזב
לש התוברתל וספתנש ורוד ינב תארקל ונווכל עדיו ,השודקה ונתרות לש יתוברתה ךרעה
םוקמה ונל רצ :הקעצ לוק ועימשהו םייעדמהו םייתורפסה היניינק םע תטלשה המואה
הרותב זונגה רואה לע םכיניע ונת !ןכ ?תוברת" :םתמועל הנע ה"רשר .תודהיה םוחתב
.שריה ברה ידי לע הינמרגב רצונ הז גשומ ,"תיתד הלכשה" ."תווצמבו

טנלסמ לארשי יבר
ל"ז ס"יר ףא .ל"ז רטנלס לארשי 'ר ידי לע רתוי ירוקמו רחא חסונב המוד גשומ רצונ אטילב
הלשממה לש התרזעב הפוכל וצר םיירבעה םיליכשמהש ,תירכנה הלכשהה דגנ ותמחלמב
תעונת ,תידגנ תינחור העונת לש התנכס דגנ דיחיה ןגמהש ןעט ,היסור תודהי לע תיסורה
תעונת" תא רציו ךלה אוהו .תידוהיה המשנה יקמעממ תבאושה ,תירבע הלוכ איהש הלכשה
תומלתשהל תצמואמ תיכוניח הדובע ררועלו תיתדה הלכשהה תא קימעהל התמגמש "רסומה
םיטושפה םינומהה דגנ ס"יר םג סירתה שריה ר"שרכ .חורה רופישו תודימה ןוקית ,תירסומ
תוצמכ ,יתרגיש ןפואב הרותה תווצמ תא ומייקו רסומו תד יניינעב הבשחמ קימעהל ולשרתנש
םהל שוכרל םימיכ תוליל ושעש םילודגה םידמולה ,היילעה ישנאמ ףאו .הדמולמ םישנא
תא ונתיש ,בלהו חורה ךוניחל םבל תא ומישיש שרד ,הרותה תועוצקמ לכב תופירחו תואיקב
העובט תינחור הלכשהל רצוי ילכ תישענ אהת המויקו הדומל ,הרותה תעידיש ךכל םתעד
ותבשחמ חוכ תאו קהבומ ידומלת ןואג הנושארו שארב היה ס"יר .םהיתוכילהבו םתוישיאב
.םילודגה וניתובר לש רסומה תורפסו הדגאו הכלה ס"ש ,םיינושארה תודהיה תורוקממ באש
לוביה םרב .םהל הצוחמש הבשחמה םלועל שרדמה תיב ילתוכ לש שדוקה ןמ אצי אל אוה
.ינדמלה םלועה ישנא םויה דע םיסנרפתמו וסנרפתה ונממו בר היה רסומה תעונת לש ינחורה
.ץראל ץוחבו ץראבש הרותה תודסומ יכינחו תולודגה תובישיה ינב

אטילב רשאמ רתוי הברה ךבוסמ רודה לש ינחורה בצמה היה תרטלוקמה הינמרגב
לש חטשב ,בר היה הינמרגו אטיל לש םיידוהיה םיצוביקה ןיב ינושה ףאו .תיביטימירפה
תינחורה תוחתפתהה לע עיפשהש ינוש ,םהישנא לש ישפנה הנבמב ןיבו התעידיו הרותה דומיל
לכ תא הפיצהש תוללובתהה םרז םע השק קבאמב שריה ךבתסנ הינמרגב .םהה םיצוביקה לש
הרוצ תיתדה הלכשהל תתל ךרצוהו השדח עונכש תטיש שקבל חרכוה אוה .לארשי הנחמ
ינש דגנ הפחיר תחא הרטמו תחא המגמ ,םרב .ורוד ינב בל לע תלבקתמו החונ אהתש השידח
תפקשה ידוהיה באוש ונממ רוקמ הרותה תא תושעל :ברעמבו חרזמבש הלא לארשי ילודג
תעידי ןיאש ןעט ס"ירכ שריה ר"שר ףאו .תודהיה לש שדוקה תרהט לע םייח חרואו םלוע
ררבל ,םהב ןויע קימעהל ךרוצ שי אלא ,תידוהיה תוישיאה לולכשל הקיפסמ םינידהו םיקוחה
לע המוש דוחייב .םהבש תישפנה תוקמעה ןמ טולקלו תווצמו הרותבש הבשחמה ךלה תא
,תעפשמו תרצוי הלכשהל הרותה תורצואמ ול הנקש רישעה רמוחה תא ךפהל יתדה ידוהיה
םישנאה דגנ םיפירח םירבד שריה ברה יפמ הטילמה וז השירד .בלהו חורה קוזיחל רצוי ילכל
אניע ינימ לכו םיקיזמה ינפמ הלוגסו עמק ןימל ונתד תא וכפהש ןשיה רודה לש םיינומהה
םישעמ לש תוטורפ הב רוצאל ןוכסח תספוק ןיעמ תוצמה םויקב וארש וא תוער תוחורו אשיב
וירבד לש הריתיה תופירחה .(ז תרגא) אבה םלועב תיבירבו ןרקב םרכש לבקל תנמ לע םיבוט
התוהמ תא ףייזלו ףורצה תודהיה גשומ תא ללחל ואובי אלש ותמיאו ותדרח ךותמ תנבומ
תחפטמה איה ,ההובג לעמ ההובג הלכשה איה ,שריה ברה ןעוטו רזוחו ןעוט ,תודהיה .הנכתו
.השודקה ותרותו םיקולא חורב ידוהיה םדאה לש םייעבטה ויתולוגסו ויתונורשכ תא תחתפמו

חיפהש הינמרגב ןושארה היה אוה .תורודל םש ה.ר.ש 'ר ול הנק תיתדה הבשחמה תודלותב
המלענו המלאנ ,המדרנש רחאל ,תובגשנו תומר תרבדמ ןושלו הפ הל ןתנו השדח םייח חור הב
תויפוצ םייניעו תעד םחורב תויתדה תויעבה לא ותשיגב .ול ומדקש םינשב תואמ ךשמב
רוציל חילצה לודגה וכוניח חוכבו הברה ותמכחב ;ונמזבש הטילפה תיראש תא ליצה קוחרמל
םייחה גהונבו רבעה תשרומב קיזחהל ןוצרה ןיב םילשהל עדויש שידח ידוהי סופיט
תינחורה הריציב הדובע ףותיש לשו הריציו הלועפ לש םייחל ןואמיצה ןיבו םייתרוסמה
הז ןואמיצ .יתפרצה סנאסינירה רחאל הפוריא ברעמב המקש השדחה הרבחה לש תיעדמהו
לבא ,תוללובתהה םוהת יחתפל םכילוהו הינמרג ידוהי תא ללוש ךילוה םיינרדומ םייחל
יברעמה ידוהיה תא בישהל תלוכי התיה אלו די תקזחב וחידהל היה רשפא יא הז ןואמיצ
ךותב תדו הרות ייח ול תונבל הז יברעמ ידוהיל עייס ה.ר.ש 'רו .רגתסמו רוגס םוחת לש םייחל
ייחב הנפמ וללוח םתנשמ תרותו םתוישיאבש םישיאה םה םיטעמ .םירזה הרבחהו םייחה
לש םימיב ,הינמרג תודהיל השק רבשמ תעשב .הלאה םיטעמה דחא היה ה"רשר .לארשי
לש היתומא 'דב ראשיהל םא ,לכ יניעל הועירכה םיללובתמה ישארש הלאשה לע תוערכה
לעמ לועמלו ןמזב תויחל וא ,ויגשיהו ויניינק לכמ האנה תרדהבו ןמזל ץוחמ תויחלו תודהיה
רוקמל התשענ תאזה ךרדהו .ךרדה תא הרוהו וקה תא עירכהו ה"רשר אב ,לארשי ישדקב
תוברתה לש םירישכמה לכב תניוזמ תיסכודותרוא תודהי הדלונ .לארשיל העושיו הכרב
.ןמזה לש תועדהו תוחורה קבאמבו םיינרדומה םייחה ןחבמב דומעל תרשכומו תימלועה

ונימי לש תויעבהו שריה
תוברתה יבגל וז השדח הדמע ,תינוליחה הלכשההו תודהיה ןיבש הריתסה תייעבל הז ןורתפ
םייתריצי םייח לש שודיח ושדחלו לארשי חור תא אירבהל הז ןויסינ ,תילארשי תויתדהו
לש ותנשממ תורודל םייקה אוה הרוסמהו הרותה תונייעממ הבואשה הקומע העדות ךותמ
וז ןיב תימלועה תודהיה ינפב וישכע םג תודמוע ונמזב שריה ברה טבלתה ןהב תויעבה .שריה
יחש חרזמה תוצראבש ידוהיה ותוא דוע ונניא וננמז ןב ידוהיה .תוצופתבש וז ןיבו ץראבש
ןמזה לש ויתורעסב תדה הפגנתה אל הז םוחתב .תיאמצע תוינחורו הלכלכ לש רצ םוחתב
חרזמה תוצראבש םידוהיה ינומה יבגל .םייחה תועוצקמ לכב ויגשיהו וישוביכ לכ םע שדחה
םירוגס ויה היאשונש ןמז לכ קר םייקתהל הלכי וז םלוע תנומת תברקב תללוכ התיה תדה
תונומא חרזמה ידוהיל ויה אלש אוה יאדו .הדלונ םהבש םייביטימירפה םיאנתב םיאולכו
ואבש םינושארהו םיארומאהו םיאנתה ןמ ונל ורסמנש יפכ םה םייתדה םיגשומה .תולפת
:םעה ינומהל תופוכת רסח דחא בושח רבד םרב .תדו םלוע ידוסיו םלועה תובא םהו ,םהירחא
םלועה םע התשיגפב הפדנתה תיתרוסמה הנומאה רשא שי ןכ לע .הקומע תיתד הלכשה
ונימיבש ידוהיה ,םרב .השדחה חורה דגנ קבאמב דומעל עדי אל ןשיה רודה ןמ ידוהיהו ,שדחה
עדמה םודיק תינכתו תינחור הריציב רישעו לודג םלוע ,רחא םלועב ובורו ושארב רבכ דמוע
םימיסקמ וללה תונויזחה לכ ,היפוסוליפו תורפס ,הקיסומו הריש ,םייחה תמר תיילעו
תססובמ הניא ףאו הקומע הניא תיתדה םתעדותש םידוהיה תא ללוש םיכילומו םיכשומו
.יוארכ

הישעתו רחסמ יקסעב ןיב הזה שדחה םלועה םע םימינ יפלאב רושק ונימיבש ידוהיה
הדבוע וז .עדמ ילכיהו רפס יתבל תיעוצקמ תומלתשהו ךוניח יניינעב ןיבו םיירוביצ םיניינעבו
ידי לע םיעצומה תונורתפה .תויכבבו תוחנאב ,םייתפש קושיפב הלטבל ןיאו השיחכהל ןיאש
איה יתצעו .ההותו ךובנ רודל הלצה רבעמו רשג תונבל וליעוי אל תואר ימצמוצמו חומ יטועפ
ותטישש אוה יאדו .הברה חילצהו ןויסינב דמעש לארשיב לודג הרומ יפמ חקל לבקלו עומשל
תידוהיה המשנה יכרצו ןמזה יכרעמ תא רתוי םולהיש שדח חוסינ םיכירצ ךוניחב וכרדו
הוותהש הרטמהו ןוויכה לבא .הרותה תורוקמב הקומע העידיו האלמ הטילשל האמצה
.םידמוע םפקתב לודגה הרומה

,ותוברת תא וב םמוקלו ותיב תא ול תונבל שדחה רודה הצור םש תשדוחמה תובא ץראב םג
.תירוטסיהה ונתרוסמ ךרדב ךנחתמ וניא רעונה לש לודגה בורה .רתוי הברה בוט בצמה ןיא
תויבמופב ריהצהל השייבתה אלו הנידמה לש ינוליחה יפואה לע הזירכה תירבעה הלשממה
לש ושוריפ תא םיעדוי ונאו .הכלהה תנידמ אלו קוחה תנידמ איה לארשי תנידמ יכ תינחווצ
היגולואזרפה .הקירמאמו הפוריאמ תובשונה תוחור לכל רעש תחיתפ אלא וניאש ,הז קוח
רתוי הנניא לארשי םע לש תיחצנהו הלודגה השרומה לע הנידמה ירבד יפב תאשינה
,םישודקה םיאיבנה ירבדמ םיחוקל םיקוספב תשמתשמ איה םא וליפא ,הקיר היגולואזרפמ
.ילאירה שומישהו םישעמה תפשל תפרטצמ הניא דוע לכ

לארשי תנידמב
םויק לש השירד איה וז .התודהי תא חפטלו םייקל הילעו תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ
םא אלא םייקתהל הלוכי הניא הנידמ .תינחורה התואמצעו התמוקתל םודק יאנתו הנידמה
לע קר תססבתמה הנידמ .תיאמצע תימואל תוברת לש םיינחורה תודוסיה לע היונב איה
ןמ ונדמל הז רבד .ררופתהל הפוס הרטשמו אבצ לש םחוכב יביטרטסינימדא ןוטלש
- תודהיה .לארשיו השמ תד לש וז אלא תרחא תוברת ונל ןיא ונאו .תימלועה הירוטסיהה
רתוי איה לארשי תד .תותדה תד איהש ינפמ אקווד ,ליגרה ןבומב תד הניא - שריה ברה רמוא
,רוביצו החפשמ תוגיגחו םידעומו םיגח ייח ,םוי םוי ייח סופד ,ידוהי יווה הווהמ איה .תדמ
םעה לש ותינבת תומד םלצ תא םיבצעמה םידוהי םייח ,תיפוסוליפו תידוהי רסומ תטיש איה
ונתוברת לש התמשנ לטונ ,היתודוסימ דחא רקועש ימ .תישפנהו תינחורה ותיווהב דיחיה
,דוריפ אוה תלבוקמה הכלהה ןמ תוקלתסההו ינוליחה ןויערה תוחתפתה לש הפוסו .תימואלה
.םירזגל םעה תעירקו גוליפו לוציפ

לע לבקל תיתוברת הנידמ לע לבא ,דיחי ייח לע חוכב היפכ תיטרקומד הנידממ שקבמ שיא ןיא
ןויבצ ,םעה ייח לע ימואל ינחור ןויבצ תעבטהו תינחור העפשהו הכרדה לש דיקפתה תא המצע
תא םייקלו רומשל עדת תירבעה הנידמה םא .הינווג לכב תידוהיה תואמצעה תא למסיש
.התונובירב הדויו ריכי ידוהיה םלועה לכש הל חטבומ תדחוימה ונתואמצע