תלהוק תליגמב תוקולאה תסיפת לע םירוהרה

ןוסבקעי רכששי ברה

ך"שת ,אי תועד


אבומ) ."תלהק תליגמ לש יתדה ןויבצה" ירמאמב רמאנה תא םילשהל יתעדב תואבה תורושב
תסיפת לע םירוהריהו םילוקיש המכ ידי לע .(71-59 'מע ,"ארקמב לומגה תייעבל" ירפסב
.הליגמב יוליג ידיל האבש תדחוימה תוקולאה

ד"יה ךבילרק .צ.י ברה יברו ירומ לש ינמרגה שוריפה יפ לע חיכוהל יתיסנ ,תרכזנה הסמב ,םש
הז רפסב תופוכת םירזוחה דוסי יגשומ השולש יפ לע תלהק תליגמ תמגמ לע דומעל רשפאש
תטלבה (ב ,("םימשה תחת" םימעפ 3 דועו םעפ 27) "שמשה תחת" (א :םהו ותוא םידחימו
דמלל אב "שמשה תחת" יוטיבה .(םעפ 22) ןושאר ףוגב רבע ןמזב לעופ ירחא "ינא" הלמה
תא תוארל ןויסנ לע העיבצמ "ינא" הלמה תשגדה ,םייחצנ םיכרע אלל םלוע תניחב ונינפלש
אלל תירטנצוגא הניחבמ - דחי םג םיימשגהו םיינחורה - םינינקה לכו הירוטסיהה ,עבטה
הכירצ הנקסמה .ןהמ עפשומו לעופ דיחיה ןהבש המואלו הרבחל תוכייתשהל תובשחתה
יתחסינש יפכ תלהק תליגמ תמגמ לע םיטפשמ המכב ןאכ רוזחל ילע ."לבה לכה" :תויהל
תא ןוחבלו םייחב ןנובתהל הסינ (תלהק תליגמ לש רבחמה) אוה" :רכזנה רמאמב התוא
,תלהק רפסל טרפ ,ולוכ ארקמה לכב .םייחצנה םיכרעה םלוע םע רשק אלל םהיכרע
םידיקפתה יולימל תרגסמכ ,תוהול-אה יוליגכ םתוא םיכירעמו םייחב דימת םילכתסמ
המ :הלאשה םלועמ הלאשנ אל ארקמה ירפס לש שרדמה תיבב ךא ...אלמל םדאה לע ולטוהש
םדא הסנמש העשב ,םיילאמרונה םייחה יכרע לכ תכרעה תויהל הכירצ המו ,תואיצמה ינפ
םהשכ םהיתויטנו םהיתופיאש ,םהייוואמ םע םדאה ינב תא ,םהש ומכ םייחה תא קר תוארל
םילהת יררושמ תקושתבו םיאיבנה ירבדבו הרותב הלגתמה ,םיכרעה םלועמ םימלעתמ
תוארל הסינש העשב תורוצנו תולודג הליגמה רבחמ השע ןכל .האירבה ןודא לא םיפסכנה
תא עיפשמה יאליע םלוע לש הטעמה ילב ,םהש ומכ םייחה תא ,תוירזכאב טעמכו ,הזעהב
לכה לע ןודלו דיחיכ םלועב תויחל םא ..םייסחי םיכרע קר םנשי ..לפשה םלועה לע ורוא
םושמ םהב ןיא םה םג ,המכחה ומכ ,ךרע ילעבכ םיארנה םירבדה וליפא ירה - 'ינא'ה תניחבמ
התיה רפסה תמגמש ,ונתחנה יפ לע .םיחה תבהא תא קזחל ידכ םהב ןיאו שממ לש ןכות
ונא ,חצנה יכרע םעו ןוילעה םלועה תולגתה םע רשק אלל םהיכרע תא ןוחבלו םייחב ןנובתהל
ובש הכרעה טפשמ ותואב םייתסמ אוה םעפ :רפסה לש לופכה םויסב ךרוצה תא בטיה םיניבמ
ורמאב רחא ןיממ רבד ףוסב ותריקח תא רבחמה םייסמ םעפו *(8 ב"יל 2 'א הוושה) ליחתה
יכ ,םדאה לכ הז יכ רומש ויתוצמ תאו ארי םיה'ל'אה תא עמשנ לכה רבד ףוס' :(13-14 ב"י)
םויסה תורוצ יתש .'ער םאו בוט םא םלענ לכ לע טפשמב אבי םיהל'אה השעמ לכ תא
תשגדה תניחבמו 'שמשה תחת' םלועב לכתסמ ינאש העשב .וז תא וז תומילשמו ןה תויחרכה
איה תיחרכה םנמא וז ןיעמ תולכתסה ךא ...'םילבה לבה' תויהל הכירצ הנקסמה ירה - 'ינא'ה
תמלעתמ איה ;תידדצ דחו תפלוסמ הייאר איה לבא ,הנוכנ הכרעהל עיגהל ידכ יוסנ רותב
דחוימב בל םישל שי ןכלו .םייחצנה םיכרעהו חצנה םלוע לש תיארנ יתלבה תואיצמהמ
ןבומו םעט אלל םלוע םיכפוהה ,םינורחאה םיקוספה ינשב 'לכ' הלמה לש תעבורמה השגדהל
םלוע עיפומ - ישונא ץמאמ לכ לש תוספאהו תויסחיה םוקמבו ,ינומרהו םלש םלועל דועיו
.(64-63 'מע ,םש) "םיהלא םלצב רצונה םדאל תווצמה םויק לש אלמ

תמרות רשא ,תעכ ראותמה םלוע תניחב לש יוסינב דבל הצמתמ וניא תלהק תליגמ לש הדוחי
הניחבמ .תיארקמה הבישחב חצנה יכרע תטלבהל הנימב תדחוימ המורת הנוכנה התסיפתב
לש ותמגמו ונכותל המודב הכרדה יקרפ ןיבל הניחב יקרפ ןיב בולישב הימתמה ןמ שי הרוצה
םלועב ודמעמ לעו םדאה לע םיגונ םירוהריהו הכרעה יטפשמל םירוזש רבעמ אלל .ילשמ 'ס
רפסה הנבמ תרהבה םשל .ומדוקמ ףיקמ רתוי דחא לכו המכח ילשמ םיליכמה םיעטק השולש
תוריתסהמ הימתמ רתוי הברה ךא" :הז ןודינב ונרמאממ רצוקמ עטק דוע איבהל ךרוצה ןמ
תופוקתמ םיגיגה איבמ רשא "ןמוי" ןיעכ וב תוארל עודיכ עצומ ןורתפכ) רפסבש תובורמה
אללו ,ןאכמ םייחה תכרעה וב םיאצומ ונא .רזומה ובכרה אוה (םינוש שפנ יבצמ יפ לעו תונוש
דע 17 'דב לחהש קפס ןיא .הבוט הצע ןתמו 'הכרדה' תניחבב םהש םיפיקמ םיקלח רבעמ לכ
לש ףיקמ רתוי ץבוקו ,םייחה לש םינוש םיחטשל םיסחיתמה המכח ימגתפ ונינפל 6 'ה
יוטיבב ליחתמה ,רפסב רחא קלח .29 דע 1 םיקוספ 'ז קרפב ארוקה אצמי הלאכ םימגתפ
אופא ונל ררבתמ ..המכח ירבד לש םיקרפ ינש אוה ףא ללוכ ,'םיעמשנ תחנב םימכח ירבד'
הפי ריכמה ךנחמ אלא ,ונילא רבדמ תוטשפומ תועד הגוה אלו ,ונינפל תינויע הריקח קר אלש
רתויו' :שרופמב רמאנ רפסבש יאוולה תורעהמ תחאב ,ןכאו .םעה לע עיפשהל עדויו םייחה תא
ןפואבו .(9 ב"י) 'הברה םילשמ ןקת ,רקחו ןזאו ,םעה תא תעד דמיל דוע ,םכח תלהק היהש
ןיאש ינויעה קלחב ויארוק-ויעמושל הארה אוה (א) :תעד םעה תא תלהק דמיל דחוימ
אוה (ב) ;ארובה תווצמ םויקו 'ה תארי לש חצנה םלועל טרפ טלחומ ךרע םייחה תכרעהב
.(69-68 'מע) "....תוישעמ תוצעב םתוא ךירדה

תלדבנ הזבו .וב הנומאמו ארובה תואיצממ ומלוע תניחבב םלעתהל הצורו לוכי רבחמה ןיא
זעונ יוסינב וליפא ,םוקמ ןיא תיארקמה הבישחב .לוכיבכ תינרדומ הבישחמ ונרפס תמגמ
עירכמה והז ךא .תוקולאה םויק תא תללושה תיסרוקיפא הייארל ,ונתליגמש הז ומכ ןנכותמו
עבומה תמועל הנוש הכ איה הז רפסב תישפנהו תינחורה הריואה :תוארהל ונתעדבש דחוימהו
ונדיקפתמ אופא ןיא .דחוימ ןויבצ לבקמ תוקולאה לע רמאנה םגש ,ארקמה ירפס ראשב
ארקמה ירפס ראש םע תיתדה הסיפתב תלהק תליגמב םנשיש םיפתושמה םינינעה לע דומעל
.דועו םירדנו הליפתב תוריהז ,'ה תארי תשגדה ומכ

הזמ רחא רשפ איבהל ילבמ ןאכ ועצוי תלהק תליגמבש תוקולאה תסיפתב םיידוחיה םינינעה
ונרופסו ארזע ןבא ,י"שר ומכ - םייסאלקה םישרפמה .הליגמה לש תדחוימה הריואהמ עבונה
ארקמה לכבש תיללכה תיתדה חורל המאתה ךרדב םיהומתה םירבדה תא ךכרל בורל וסינ -
בקע ,רבחמה רהריהש םירוהריהב םג הומתהו ימעפ דחבש הטלבהה אקווד ונתעדל ךא ,ולוכ
.ולוכ רפסה תנבהל איה תיחרכה - תוקולאה לע ,זעונה ויוסינ

וב 'ה תומשמ םש תעיבק .תוקולאה תומש תייעב איה ארקמה רקחב ללכב הדבכנ הייעב
לע והשמ דיגהל ללכב ןאכ ונתלכיב ןיא .ינשרד תרמוא ארקמה ירפסמ םיוסמ רבחמ שמתשה
תלהק תליגמבש הדבועל רבסה אוצמל ונילע לבא ,ולוכ ארקמב תוקולאה תומשמ דחא שומיש
םש שומיש לש םימעפ 7 תמועל םעפ 29 הב עיפומ אוה) "םיהל-אה" םשה בורל יוצמ
.(2ח ;18ז ;13 ג ןייע תוכימס לש םילמ ףוריצב 4 םהמ ,"םיה-לא"

ומכ ול םימודה דחא וא "םיהל-א" םשה עיפומ המכחה ירפסבש הדבועה איה תומסרופמה ןמ
רעשמ "הרותה ירפס לש םרודיסו תודועתה תרות" ורפסב וטוסאק .ד.מ) "הול-א" וא ל-א"
24 'מע םש ןייע ;היוה םש עיפומ ,המכחה תורפס םע הנמנה ,ילשמ רפסב עודמ הרעשה
.(הנושאר הרודהמ

רשפא העבה יכרד לש םירבסה המכו ארקמב דיחא וניא "םיהל-אה" םשה שומיש יאדוב
םשב ברה שומישה לע רוא וציפי ילואש תישארב רפסב םירקמ ינשל בל םישל ונילע .ול אוצמל
.תלהק תליגמב "םיהל-אה"

;3ב דע 1א "םיהל-א םשה (א :ןלהלכ אוה םינושה םשה שומיש ינפוא ,תישארב רפסב ,הרותב
(ד ;האלהו 1דב הנושארה םעפב דוחל היוה םש (ג ;4בב לחה "םיהל-א"ו 'ה תומשה ףוריצ 9ב
דועו (24 ,22ה) "םיהל-אה תא ךונח ךלהתיו" ךונח לצא הנושאר םעפ עיפומ "םיהל-אה" םשה
-מ הלעמל רכזנ "'ה ינפל"ש ריעמ תישארב 'סל יזעולה עודיה ושוריפב בקעי .ב .11 ,9ו חנ לצא
ןכלו תובאה לש וזל תוקולאה ינפל חונו ךונח לש םתכילה המוד הניאש יאדוב .םעפ 150
םיקולא ינפל הכילהה תנייצמ היוה םשב תאטבתמה 'הל הבריקה תמועלש חינהל ונא םיאשר
רשאכ ,וב ריכמ םדאהש ןוילע חכ תמועל םדאה תויספא תשגרהו ץנאטסיד העידיה א"הב
.הבהאה אלו טטרה אוה ושפנב טילשה

יפ לע םיליגר .הדיקעה רופיסב "םיהל-אה" םש שומישל שדח שוריפ עיצהל ןאכ םיזיעמ ונא
רופיסה תא רשקל הזבו גרטקמה ןטשכ הזה יוניכה תא סופתל י"שר שוריפב תאבומה הדגאה
.ןטשה םג הנמנ םהילעש "םיהל-אה ינב"מ דחא ידי לע םרגנה בויא לש ונויסנ םע

קרו ךא עיפומ אוהש ונתוא תדמלמ הדיקעה רופיסב 'ה תומש שומישב תקייודמ תוננובתה
רמוא אוה ונב םע רבדמ םהרבא רשאכ .(9 ,3 ,1בכ) "רמאיו" ןושלב ןושארה וצבו רופיסב
םש עיפומ ןברקה לוטיב עבומ וב 11 קוספב לחה ."ינב הלעל השה ול הארי םיהל-א" (8 קוספ)
.(2ז הימחנ ןייע) ארקמב אצמנ אוה םגש יוטיב ,"םיהל-אה ארי" יוטיבהמ ץוח היוה

תניבמ הקוחרכ תוקולאה תסיפת תא ןייצל "םיה-ל-אה" יוניכה אב הדיקעה רופיסבש ןכתיי
עקרק תטמשנ וליאכ .ודיחי ונב תא טוחשל םהרבאמ םישרוד ירה :ול תדגנתמכ וליפאו םדאה
םיחילצמ ונאש הדימב אב ."ינא"ה לש טלחומה ולוטיב עבתנ ,םהרבא לש ויתחתמ תואיצמה
לש תישפנה ותלודג תכלוהו הלדג ,העיבתה ידי לע םרגנה ישפנה עוזעזל רתוי םיברקתמו
הניחבמ רתוי דועו ,תילכש הניחבמ ול םוטאו ןבומ יתלבל רומג תויצב ענכנה ,'ה דבע ,םהרבא
,"םיה-ל-א" ,ןידה תדימ דבל אל ןאכש ןכתיי .הדיקעה תא תלטבמ ,םימחרה תדמ ,'ה .תישגר
ידכ םדאה ןמ תטלחומ העיבת תעבות הריבכה תוקלאה ,אלא תונוכנהו ןוצרה תא תשרוד
ןיבו "םיהל-אה" ןיב לדבהה .ול תנבומ יתלב תוקולא ידעלבמ ותואיצמל םעט ןיאש שיגריש
הלועל ןברק ול הארי םיהל-אש ונבל רמוא םהרבא רשאכ .ןווכמ הדיקעה רופיסב "םיהל-א"
אלו התא םיהל-א ארי יכ" םהרבאל רמוא ךאלמה רשאכו ,ןידה תדימ גשומ רדגב הז ירה
ןידה תדמ יללכ יפל 'ה תוצמ ידי תאציש ול םיעימשמ בוש" "ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח
דצה תא עיבהל הצור אוה "םיהל-אה" יוטיבב שמתשמ רפסמה ובש שומישב ךא ,םירומחה
השק ןאכ .הנממ ותוא קיחרמ קרו םדאה לש ושגרו ולכש ידי לע ראומ יתלבה תוקולאה לש
יוניכה עיפומש םעפ לכ רופיסה לש תיטא האירקב שגרומה תא רידגהל םיחנומה תפשב
."םיהלאה"

םדאל תנבומ יתלב איהש תוקולאל סחיה תא עובקל אב םיהל-אה םשב שומיש תלהק תליגמב
ןיבו םדאה ןיב קחרמה שגדומ ;תוצעב וליפא תררוש וז הריפסומטאו .הנממ אוריל וילעו
תליגמ ףוסב תרמאנ השירד התוא .(1ה) "ץראה לע התאו םימשב םיהל-אה יכ" :תוקולאה
תא" :ןיב ישגרה לדבהה בר המ םישיגרמ ונא ךא ,םיהל-אה תארי - התיעצמאב םגו תלהק
הכרדהבו "תוצע"ב םאו ,18 - 12י םירבדב השמ ירבד ןיבו "רומש ויתוצמ תאו ארי םיהלאה
המכ תחא לע םיגונה םירוהריהה תא ליכמה קלחב - וארוב ןיבו םדאה ןיב שגרומ קחרמה
.ןוילעה םצעה יפלכ תומיטאו תורזו קחרמ לש הריוא רצוי "םיהל-אה" םשב שומישה .המכו

תוקולאה תסיפתב ההימתהו תורזה לע רבגתמ הדיקעב םהרבא ?תלהוקו םהרבא ןיב המו
יפכ ,שרופמב וירוהריהב עיבמ תלהק ךא ,'ה לא ברקתמו ענכנו "םיהל-אה" םשב תועבומה
:"םיהל-א תארי"ל אלו "םיהל-אה תארי"ל עיגמ קרו תוקולאה לש תורזה תא ,הארנ דועש
ראשנ 14 קוספ הדיקעה רופיסב םהרבא שמתשה וב היוה םשב הבריקו הביחב ןומטה לכו
.ונממ קוחר

ונתליגמב תינשינו תרזוח ,"לבה" אלא םניא וינינק ךרעו םדאה תופיאש לכש ירחא ,עודיכ
קר ראשנ ירה םייסחי םיכרע קר םנשישכ רמולכ ,עגרה ןמ תונהילו תותשלו לוכאל הצעה
אל ירה "איה םיהל-אה דימ יכ" ףיסומ רבחמה םאו ,רתויב תופלוחה האנהל ולוצינו "עגר"ה
תיעגרה האנהבש תוימיספל ףסונ ןואכד ןיעכ אלא עיבהל אוה הצור החגשהב הנומא קר
הכירצ תוקולאה ,ארובה תמכסהב יולת התא הז טועפ ןינעב םג .ןיטישה ןיב ץבצבמ תפלוחהו
ךרוצ םיאור ונא ,בגא .(15ח ;19-18ה ,13ג ;24ב ןייע) וז תקפקופמ האנה וליפא ךל קינעהל
לש תיללכה התמגמ יפ לע תיביטקיבוס תומשרתה קר איה ונאבהש הרבסהה יכ שידגהל
24ב ארזע ןבא לשמל ריבסמש יפכ תומוקמה לש יבויח רבסהל םג םוקמ שיש יאדוב ךא ,רפסה
דע וב תעגל תושר ול ןיאו רמוש ומכ אוה ןוממה ץבקמהש - 'איה םיהלאה דימ יכ" :ורמאב
."תושר םיהל-אה ול ןתיש

תמגדהל תטרופמה המישרה ירחא .15 - 9ג קרפב רמאנה אוה ילוא רתויב הימתמה עטקה
:טפשמב תטלוב תוימיספה .תונוש תונקסמ םיקיסמ (8-1ג) "ץפח לכל תעו ןמז לכל" :ללכה
לע אוהש לכ גורטיק וא הינורט תאז לכב ןאכ ןיא ."למע אוה רשאב השועה ןורתי המ"
הצור הניא תוקולאה :הומתה אב תעכו ."ותעב הפי השע לכה תא" יכ הנוילעה החגשהה
ןאכ) םלועה תא" ךדיאמ ךא ,"ףוס דעו שארמ םיהלאה השע רשא השעמה תא" ןיבי םדאהש
ןתנ (ונממ הסוכמהו אלפומה לש הריקחו הטיטחל רציו היטנ ,חצנל הפיאש ןבומב הארנכ
."ףוס דעו שארמ םיהל-אה השע רשא השעמה תא םדאה אצמי רשא ילבמ" םרב ,"םבלב
ןוכנ ."וינפלמ ואריש השע םיהלא-הו" :שממ דיחפמו טיטרמה טפשמה םג עיפומ הז עטקבו
תוממור ןיבו םדאה תבשחמ ןיב קחרמהו ינושה תא םישיגדמ ארקמב םירחא תומוקמב םגש
ירה םדאה לש הלא תמועל ויכרדבו 'ה תובשחמב ינושה לע רבדמ (9-8 הנ) היעשי רשאכ ךא .'ה
ןיב דוגינה תטלבה םשל בויא רפסב 'ה ימואנב ןווכמה לע) םירבדה םירמאנ דודיעו המחנ םשל
לומגה תייעבל" ונרפסב רובידה תא ונדחי ןאכמ םדאה לש ותדמעו ותסיפתו ןאכמ 'ה יכרד
ןיבו םדאה ןיב בר קחרמ םייק :איה ונתליגמב תוקולאהמ תומשרתהה .(59-42 'מע "ארקמב
לש קלחל תואיכ תימיטפוא רתוי המינב .'ה ישעמ תא םדאה ןיבי אלש ותאמ ןווכמ והז יכ 'ה
בוטב היה הבוט םויב" :14זב םיצעימ םינושארה םיקרפב םלוע תניחב תמועל םעל הכרדה
וירחא םדאה אצמי אלש תרבד לע םיהל-אה השע הז תמעל הז תא םג האר הער םויבו
אל יכ םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו" :ונרפסב םיעבוקו םירזוח הבורמ השגדהבו ."המואמ
אלו שקבל םדאה למעי רשא לשב שמשה תחת השענ רשא השעמה תא אוצמל םדאה לכוי
.(17ח) ."אוצמל לוכי אל תעדל םכחה רמאי םא םגו ,אצמי

ןאכמ "םיהל-אה ינפל בוט" םיגשומה לש הנושו דחוימ ןוג םיאצומ ונא ונרפסב קרש ינמוד
יכרע תכרעמל םתוכייתשהב בטיה םירדגומ ,ללכב ארקמב אטוחו בוט .ןאכמ "אטוח"ו
הרטמה תא איטחמ ,רסחמש ימו בוטה אוה ךרבתי םשה לש ונוצר תא השועש ימ .רסומה
:הכרעהה טפשמב םייתסמ רשא ןודינה קוספב ןנובתנ רשאכ ךא .אטוחה אוה ל-אה תשירדבש
םדא והז "וינפל בוט" .רחא ןוג םילבקמ םיגשומה יכ הארנ ירה "חור תוערו לבה הז םג"
וליאכ אוהו ויתובוטמ ול קינעי 'הש הכז אלש אדג שיב אוה "אטוח"ו וינפל ןח אצמ ארקמבש
םדאל יכ" :ולוכ קוספה לכ ןושל וזו .םייחב גישהל הצורו ךירצ םדאש הרטמה תא איטחמ
םיהל-אה ינפל בוטל תתל סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ וינפל בוטש
םינינקה לכ "'ה ינפל בוט"לו קידצל םיעיגמ קדצה יללכ יפל .(26ב) "חור תוערו לבה הז םג
(עשר) ןיכי תניחב עשרה לדתשי ארקמב תחוורה הסיפתה יפל קדצבו ,םירכזנה םיגשההו
תררוש תויתורירש אלא קדצ אל וליאכ גורטיקו הינורט ןאכ ךא .(17זכ בויא) "...שבלי קידצו
םיררושה קדצה יללכ יפל אלו היניע תואר יפל תרחוב תוקולאה ונקוספ יפל .םיסכנה תקולחב
רכזנה ונרפסב ןייע ,ןווכמב ונרתוו תלהק תליגמב יהלאה קדצה תייעב ןויד לע .ארקמב ללכב
.14-13 'מע

ב ילוא הדוסי רשאו תלהק תליגמב קר העיפומ רשא תיארקמה הבישחב תורז דוע לע עיבצנ
17-16ז תלהקב םיאצומ ונא .הלש תידוחיה תוקולאה הסיפתבו הבש תדחוימה הריפסומטא
הצעהו ןאכמ "הברה עשרת לאו" ןאכמ "הברה קידצ יהת לא" :האבה הרזומה הצעה תא
:החטבהה תפסוותמ הלא לכלו "ךדי תא חנת לא הזמ םגו הזמ זחאת רשא בוט" :האילפמה
קדצה יולימל ךרד תיותה ןיעכ אוה ולוכ ארקמה לכ ."םלוכ תא אצי םיהל-א ארי יכ"
ןכתיי !האילפ .עשרה םע הרשפ תוצע םיעיצמ תלהק תליגמב ןאכו ,עשרה ןמ תוקחרתהלו
.םוקע יארב תואריהל םילולע רסומה יגשומ םג המוטאו הקוחר הכ איה תוהול-אה רשאבש

ארקמבש ךלמה ךרדל ומיאתהלו השקה ןינעה תא "ךכר"ל ארזע ןבא עדי דציכ הארנו הבה
...םלועה ירבדב קסעתהל איה תועשרה יכ עדו ... 'עשרת לא'" :וירבדמ הלאו .ורסומבו
תרות רחא ךלי קר ,השעי המ שפחל ךירצ ונניאו ותעב קלח שפנ לכל ןתי לכשה שיאו ...'בוט'
ינשב םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא תוצמה רומשיו לאמשו ןימי הנממ רוסי אלו וניהל-א
."תמאל םלכ תא אצי םיהל-א ארי יכ ורפס םתח הזה ןינעבו תומלועה

הרזומהו תגרוחה תוקולאה תסיפתמ ונתומשרתה תא םיקמנמו םימכסמ ונא ונירבד םוכיסב
לש תלבוקמהו הליגרה הסיפתה ונרפסב םג תררוש ללכב יכ םעפ דוע שגדויו ,תומוקמ המכב
תחת" תניחבמ םלועה לע ןודל הסנמש ימ :האבה הרבסה ידי לע ,ולוכ ארקמה לש תוקולאה
ילבמ אלא ,"לבה" לכה יכ תינשינו תרזוח הכרעהל עיגמ דבל אל ירטנצוגא "ינא"כו "שמשה
המותח הלוכ הליגמה לכ .הנתשתש חרכהה ןמ התסיפת יה ל-אה תואיצמב הנומאה תא בוזעל
קחרמ לש העבהכ "םיהל-אה" חנומה לש ידעלב טעמכה שומישה ידי לע דחוימ םתוחב
לש תינוויה הסיפתל תוקלאה גשומ ןאכ ברקתמ םיתע .ישגרהו ילכשה ומלועמו םדאהמ
לכ .רסומה יכרע תכרעמ םע ידעלב רשק ילב ול שחרתיש המ םדאל עבוק לרוגה וליאכ םוטאפ
.חצנה םלועמ לצואה רואה ילב םלועה תא תוארל םיסנמה הלא לש םקלח תנמ םה רתויו הלא
יוסינ לש ברה ךרעה תא קזחל םילולע ונאבהש םיגונה תוקולאה תסיפת לע םירוהרהה אקווד
ךירדמל הז דחוימ רפס םיכפוהו ,תלהק רפס רבחמ וב תוסנתהל זעהש הז ןכוסמו ןווכמ
.ארקמה יפל תודהיה לש םלשה םלועב המלשו הפורצ הנומאל