מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 1

לתוכן הגיליון

כסלו תשנ"ה

 

הרב יגאל הדאיה

 

צבע מאכל מחרקים

 

    שאלה: האם מותר להשתמש בצבע מאכל אדוםE120  המיוצר מזבובים מיובשים שנטחנו? ומה דין מוצרי מזון המכילים את החומר האמור?

 

    תשובה: בעיה זו כבר נדונה בספרי האחרונים ומספר נימוקים הועלו להתיר את צבע המאכל הנ"ל:

 

א. אם עברו י"ב חודש מיום שנוצרו הזבובים ועד לרגע השימוש באבקה שיצרו מהם - הרי שהאבקה חשובה כעפרא בעלמא, לפי שאין בה שום לחלוחית איסור (כמבואר בחולין נח ע"א ובדברי הרא"ש שם פ"ג סי' נג בשם הראב"ד). נימוק זה כשלעצמו אינו מספיק בעידן המודרני בו התקצרו תהליכי ייצור שהיו ארוכים בעבר.

 

ב. הייבוש של הזבובים בתנור בחום גבוה או זמן ממושך בשמש עד שנתייבשה מהם לחלוחיתם - יש בו כדי לבטל מהם שם איסור (כמבואר בשו"ע יו"ד סי' פד סע' יז, ובבינת אדם כלל לח ס"ק נב).           

 

ג. מוצרים שכבר ערבו בהם את האבקה הנ"ל יש מקום לומר שהאבקה בטלה בהם בשישים, כיון שמערבים כמות קטנה של אבקה בתוך המוצר. נימוק זה כשלעצמו אינו מוסכם על הכל, כיון שהאבקה צובעת את המוצרים. ומחלוקת יש בין הפוסקים אם דבר העשוי למראה יש לו ביטול בשישים (כמבואר בדרכ"ת סי' קב ס"ק ל).

למעשה, התירו האחרונים מוצרים אשר ערבו בהם את צבע המאכל הנ"ל בצירוף של לפחות שניים מהנימוקים דלעיל, אולם נטו להחמיר שלא לערבם לכתחילה. עיין: שו"ת שואל ומשיב (תליתאה סי' טל), דרכ"ת (סי' פז ס"ק קלג) בשם שו"ת תפארת צבי, שו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' צו), שו"ת והרים הכהן (ח"ב, קונט' הצפונות במזון עמ' 6-7)

כיום ישנו צבע צבע מאכל סינטטי כשר, כגון: E124, המשמש כתחליף ל-E120 . לכן ודאי שיש להחמיר שלא לערב לכתחילה את צבע המאכל E120 במוצרי המזון.

 

    לסיכום: אין להשתמש לכתחילה בצבע המאכל הנידון. ובדיעבד אם ערבו אותו במאכל - המאכל מותר.