מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 12

לתוכן הגיליון

אלול תשנ"ו - תשרי תשנ"ז

 
 

דברי ברכה לחנוכת משכן הקבע של מכון התורה והארץ

 

 

הרה"ג אברהם שפירא

ראש ישיבת מרכז הרב

 

אלול תשנ"ו

 

לחברי מכון "התורה והארץ"

העוסקים בברור הלכות התלויות בארץ, לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא.

 

זכו חברי מכון "התורה והארץ" להוציא לאור מחדש את ספרו של מרן הרב קוק זצ"ל "שבת הארץ" (עפ"י כתה"י שהמציא לידם מכון הרצי"ה), והוסיפו עליו את שיטות הקדמונים שהתפרסמו לאחרונה וגם שיטות שאר אחרונים בתוספות מרובות, והוסיפו משלהם בחבורי "התורה והארץ", מדריכי שמיטה, תרומות ומעשרות, וחוברות "אמונת עתיך".

במלאת עשר שנים להקמת המכון, והשלמת בניין הקבע, באתי לברכם ברכת כהן באהבה, שחפץ ה' יצלח בידם, להוסיף בדרישת ציון ומצוותיה, לחבר ביאורים לתלמודה של ארץ ישראל "וזהב הארץ ההיא טוב אין תורה כתורת ארץ ישראל".

כמו כן אמינא לפועלא טבא, לכל העוסקים בהכוונת מכון התורה והארץ, בזיכוי הרבים, במניעת מכשול אכילת חרקים בארץ ישראל כולה, שהוא מהאיסורים החמורים; וכמו כן לעוסקים בפיקוח על נטיעות פרדסים למניעת איסורי ערלה וכלאים.

 

יהי רצון שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה בכל מרחבי ארצנו הקדושה.

 

            בברכה נאמנה

הרב אברהם שפירא

ראש ישיבת מרכז הרב

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

הרה"ג מרדכי אליהו

ראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר

 

י"ט אב התשנ"ו

 

לרבני וחברי מכון "התורה והארץ"

ה' עליכם יחיו.

 

הנני לברך אתכם לרגל חנוכת בנין הקבע ובמלאת עשור להקמת המכון,  אשר בו אתם עוסקים ב"אמונת" – זה סדר זרעים דבר יום ביומו, לברר ןללבן פרטי הלכות התלויות בארץ, לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, ובפרסום ספרות ומאמרים. ובתוכם ספרי "התורה והארץ", וספר "שבת הארץ" עם  "תוספת שבת". ובנוסף על זאת קונטרסי "אמונת עתיך", כדי להפיץ תורת ארץ ישראל בכל אתר ואתר. וכבר אמרו חז"ל "וזהב הארץ ההיא טוב - תורה כתורת ארץ ישראל".

 

ויהי רצון שיפוצו מעיינותיכם חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ולהשית דבר ה' – זו ההלכה ןלכוון לאמיתה של תורה.

 

עוד אברך את כל העוסקים בזיכוי הרבים ובראשם הרב יגאל קמנצקי שליט"א הרב האיזורי וראש המכון, העוסקים בזיכוי הרבים בפיקוח על כשרות ירקות עלים ללא חרקים, בגידולים במצעים מנותקים בשנת השמיטה, ובפיקוח על נטיעות פרדסים למניעת איסורי ערלה וכלאים; תחזקנה ידיהם של כל העוסקים במלאכת הקודש, וישלם ה' שכרם.

 

ויה"ר שנזכה לקיים תרומות ומעשרות ומצוות התלויות בארץ מדאורייתא, בביאת גואל צדק ובבנין אריאל, בב"א.

 

הרב מרדכי אליהו

ראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

הרה"ג יעקב אריאל

נשיא המכון, הרב הראשי לרמת גן

 

בס"ד יום חמישי כ"ט מנחם אב תשנ"ו

 

התורה והארץ

 

"והיה כי תבואו אל הארץ" - כל "והיה" לשון שמחה, ואין שמחה כביאתם של ישראל לארץ ישראל. (אור החיים).

מדוע "והיה" לשון שמחה, בעוד ש"ויהי" לשון צער? "והיה" - הו"ו מהפכת מעבר לעתיד. "ויהי" - הו"ו מהפכת מעתיד לעבר.

למרות שעבר גדול ומפואר מאחרינו, העתיד שלפנינו הוא גדול יותר וטוב יותר. הפיכת העבר לעתיד היא שינוי זווית הראייה מהעבר על כל עליותיו ומורדותיו, לעתיד, שאנו מצפים שיהיה כולו חביב, נחמד, נעים, טוב ויפה.

ציפייה כזו מולידה בנו רגשי שמחה. (עפ"י מו"ר הרב צבי יהודה קוק)

ארץ ישראל ידעה ימים יפים וגם ימים קשים. עם ישראל בנה אותה, התקשר אליה בקשרי גוף ונפש, שמר על קדושתה, אך היו תקופות-שפל שהוא פגם בה, התרגל ולא מילא את כל אחריותו כלפיה.

מכון התורה והארץ, הבונה את ביתו בכפר דרום, מחדש את ימינו כקדם. מצד אחד הוא מחזיר אותנו אל שורשינו הקדומים, אל עברנו המפואר בארצנו, להלכות שנשכחו מאיתנו כשהתרחקנו מעל אדמתנו, אולם בכך לא סגי. השורשים העמוקים מאפשרים צמיחה חדשה, נוף גדול יותר, פירות רבים וטובים יותר.

פני המכון מכוונות בעיקר אל העתיד הגדול הנועד לנו בארץ. עתיד שבו עם ישראל בונה ומיישב את ארצו במלוא אורכה ורוחבה, מכה שורשים בעומקה וצומח לגובהה, שאיפתו להתגדל ולהתקדש.

 

"יקימך ה' לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את כל מצוות ה' א‑להיך" 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

ברכת יושב ראש המועצה האזורית חוף-עזה

 

ב"ה יום שלישי כ"ז מנחם אב תשנ"ו

 

לכם אחי, רבני מכון התורה והארץ וחוקריו,

 

בשם תושבי גוש קטיף הרואים בגאווה את דרככם לחקור, לפתח וליישם בפועל את "ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל",

שלוחות ברכותינו להמשך בנייה, פיתוח ויצירה.

 

 

                                                                        אהר'לה צור

                                                                        יו"ר המועצה האזורית.

 

דברי ברכה לחנוכת משכן הקבע של מכון התורה והארץ

 

 

הרה"ג אברהם שפירא

ראש ישיבת מרכז הרב

 

אלול תשנ"ו

 

לחברי מכון "התורה והארץ"

העוסקים בברור הלכות התלויות בארץ, לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא.

 

    זכו חברי מכון "התורה והארץ" להוציא לאור מחדש את ספרו של מרן הרב קוק זצ"ל "שבת הארץ" (עפ"י כתה"י שהמציא לידם מכון הרצי"ה), והוסיפו עליו את שיטות הקדמונים שהתפרסמו לאחרונה וגם שיטות שאר אחרונים בתוספות מרובות, והוסיפו משלהם בחבורי "התורה והארץ", מדריכי שמיטה, תרומות ומעשרות, וחוברות "אמונת עתיך".

    במלאת עשר שנים להקמת המכון, והשלמת בניין הקבע, באתי לברכם ברכת כהן באהבה, שחפץ ה' יצלח בידם, להוסיף בדרישת ציון ומצוותיה, לחבר ביאורים לתלמודה של ארץ ישראל "וזהב הארץ ההיא טוב אין תורה כתורת ארץ ישראל".

    כמו כן אמינא לפועלא טבא, לכל העוסקים בהכוונת מכון התורה והארץ, בזיכוי הרבים, במניעת מכשול אכילת חרקים בארץ ישראל כולה, שהוא מהאיסורים החמורים; וכמו כן לעוסקים בפיקוח על נטיעות פרדסים למניעת איסורי ערלה וכלאים.

 

    יהי רצון שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה בכל מרחבי ארצנו הקדושה.

 

            בברכה נאמנה

הרב אברהם שפירא

ראש ישיבת מרכז הרב

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

הרה"ג מרדכי אליהו

ראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר

 

י"ט אב התשנ"ו

 

לרבני וחברי מכון "התורה והארץ"

ה' עליכם יחיו.

 

    הנני לברך אתכם לרגל חנוכת בנין הקבע ובמלאת עשור להקמת המכון,  אשר בו אתם עוסקים ב"אמונת" – זה סדר זרעים דבר יום ביומו, לברר ןללבן פרטי הלכות התלויות בארץ, לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, ובפרסום ספרות ומאמרים. ובתוכם ספרי "התורה והארץ", וספר "שבת הארץ" עם  "תוספת שבת". ובנוסף על זאת קונטרסי "אמונת עתיך", כדי להפיץ תורת ארץ ישראל בכל אתר ואתר. וכבר אמרו חז"ל "וזהב הארץ ההיא טוב - תורה כתורת ארץ ישראל".

 

ויהי רצון שיפוצו מעיינותיכם חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ולהשית דבר ה' – זו ההלכה ןלכוון לאמיתה של תורה.

 

    עוד אברך את כל העוסקים בזיכוי הרבים ובראשם הרב יגאל קמנצקי שליט"א הרב האיזורי וראש המכון, העוסקים בזיכוי הרבים בפיקוח על כשרות ירקות עלים ללא חרקים, בגידולים במצעים מנותקים בשנת השמיטה, ובפיקוח על נטיעות פרדסים למניעת איסורי ערלה וכלאים; תחזקנה ידיהם של כל העוסקים במלאכת הקודש, וישלם ה' שכרם.

 

    ויה"ר שנזכה לקיים תרומות ומעשרות ומצוות התלויות בארץ מדאורייתא, בביאת גואל צדק ובבנין אריאל, בב"א.

 

הרב מרדכי אליהו

ראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

הרה"ג יעקב אריאל

נשיא המכון, הרב הראשי לרמת גן

 

בס"ד יום חמישי כ"ט מנחם אב תשנ"ו

 

התורה והארץ

 

    "והיה כי תבואו אל הארץ" - כל "והיה" לשון שמחה, ואין שמחה כביאתם של ישראל לארץ ישראל. (אור החיים).

    מדוע "והיה" לשון שמחה, בעוד ש"ויהי" לשון צער? "והיה" - הו"ו מהפכת מעבר לעתיד. "ויהי" - הו"ו מהפכת מעתיד לעבר.

    למרות שעבר גדול ומפואר מאחרינו, העתיד שלפנינו הוא גדול יותר וטוב יותר. הפיכת העבר לעתיד היא שינוי זווית הראייה מהעבר על כל עליותיו ומורדותיו, לעתיד, שאנו מצפים שיהיה כולו חביב, נחמד, נעים, טוב ויפה.

    ציפייה כזו מולידה בנו רגשי שמחה. (עפ"י מו"ר הרב צבי יהודה קוק)

    ארץ ישראל ידעה ימים יפים וגם ימים קשים. עם ישראל בנה אותה, התקשר אליה בקשרי גוף ונפש, שמר על קדושתה, אך היו תקופות-שפל שהוא פגם בה, התרגל ולא מילא את כל אחריותו כלפיה.

    מכון התורה והארץ, הבונה את ביתו בכפר דרום, מחדש את ימינו כקדם. מצד אחד הוא מחזיר אותנו אל שורשינו הקדומים, אל עברנו המפואר בארצנו, להלכות שנשכחו מאיתנו כשהתרחקנו מעל אדמתנו, אולם בכך לא סגי. השורשים העמוקים מאפשרים צמיחה חדשה, נוף גדול יותר, פירות רבים וטובים יותר.

    פני המכון מכוונות בעיקר אל העתיד הגדול הנועד לנו בארץ. עתיד שבו עם ישראל בונה ומיישב את ארצו במלוא אורכה ורוחבה, מכה שורשים בעומקה וצומח לגובהה, שאיפתו להתגדל ולהתקדש.

 

    "יקימך ה' לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את כל מצוות ה' א‑להיך" 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

ברכת יושב ראש המועצה האזורית חוף-עזה

 

ב"ה יום שלישי כ"ז מנחם אב תשנ"ו

 

לכם אחי, רבני מכון התורה והארץ וחוקריו,

 

    בשם תושבי גוש קטיף הרואים בגאווה את דרככם לחקור, לפתח וליישם בפועל את "ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל",

    שלוחות ברכותינו להמשך בנייה, פיתוח ויצירה.

 

 

                                                                        אהר'לה צור

                                                                        יו"ר המועצה האזורית.