מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 12

לתוכן הגיליון

אלול תשנ"ו - תשרי תשנ"ז

 
 

הרב משה הרשטיק

 

סיור בגן המצוות

 

    הקדמה

    גן המצוות נמצא במרכז חוות מכון התורה והארץ, ובו מומחשות בעיות אקטואליות הקשורות למצוות התלויות בארץ. מי שהגה את רעיון הגן היה חברנו הרב שמעון בירן הי"ד, והגן הוקם לזכרו.

    בשורות הבאות, ברצוננו לסייר בגן המצוות, ואנו מזמינים את הציבור להתרשם אישית ממה שגדל וצומח בתוכו.

 

    תחנה 1 - החרוב

    עץ החרוב ניטע לזכרו של הרב שמעון בירן הי"ד במקום בו אירע הרצח. הקו המנחה בחייו היה דומה לסמליות שמביעה נטיעת עץ חרוב. החרוב ניטע לדורות הבאים ולא כדי למלא צורך אישי. כך היו חייו של חברנו הרב שמעון בירן, לעשות הכל למען הכלל, שלא על מנת לקבל פרס.

 

    תחנה 2 - איש תחת גפנו ותחת תאנתו

    התחנה נמצאת ליד בריכת מים, מדרום למבני הקרוונים. התאנה והגפן נטועים ליד הבריכה. כמו כן ליד הבריכה קיימת פרגולה וספסלים המיועדים לישיבה בצילה.

    התיאור של "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" אינו בהכרח מצב אידיאלי. אם מצב זה מהוה אמצעי להתחדשות בכל התחומים המעשים והרוחניים יש בו שלמות. אך אם הוא מביא לבטלה תוצאותיו עלולות לגרום לאסון, כפי שקרה בסוף ימי שלמה המלך.

 

    תחנה 3 - חממת מחקר

    חממה זו הינה מהחממות המשוכללות והמודרניות ביותר ומיועדת למחקר. ההשקיה, הדישון, העירפול, ושאר התנאים הנצרכים לצמח ניתנים להם באופן מלאכותי וממוחשב. הנתונים נרשמים במחשב ומאפשרים פיקוח ומחקר בצמוד לגידול.

    תחומי המחקר הם: פיתוח זנים של ירקות עלים ללא חרקים המתאימים לגידול בחממה, וכן גידול במצעים מנותקים, שיושם כידוע בשנת השמיטה הקודמת. כידוע, לפי ההלכה מותר לשתול בשמיטה בחממה בתוך עציצים כשהצמח אינו יונק מהקרקע. חקלאים רבים בגוש קטיף מיישמים שיטות אלו ומקבלים הנחיות גידול לפי ממצאי המחקרים הנערכים כאן.

 

    תחנה 4 - ערוגות הבושם

    בחלקה זו נשתלו סוגים שונים של צמחי ריח. על צמח שיש לו גזע קשיח והוא רב-שנתי מברכים "בורא עצי בשמים". כאשר אין גזע קשיח והוא גם אינו רב-שנתי מברכים "בורא עשבי בשמים". לדעת הרבה מן הפוסקים, כאשר חסר תנאי אחד מברכים מספק "בורא מיני בשמים". על רוב הצמחים השתולים כאן מברכים "עצי בשמים", מלבד השום הריחני, שברכתו "עשבי בשמים", והיערה, שמספק מברכים על ריחה "בורא מיני בשמים".

 

    תחנה 5 - שבעת המינים

    שבחה של ארץ ישראל הוא בכך שרק עבודת ד' מאפשרת לגור בה. היא אינה כארץ מצרים "אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק" אלא "למטר השמים תשתה מים. ארץ אשר ד' א-לוהיך דורש אותה, תמיד עיני ד' א-לוהיך בה..." (דברים יא, י-יב). תנאי הגידול של שבעת המינים נוגדים זה לזה (עי' "אמונת עתיך" 6 עמ' 11). סוד השתרשותם בארץ ישראל הוא בכך שעיני ד' בה. באופן זה שבעת המינים מגלים את שבחה של הארץ.

 

    תחנה 6 - ארבעת המינים

    יש צמחים רבים הדומים לארבעת המינים. חייבים להכיר אותם כדי לא לטעות. בחלקה זו נטועים ארבעת המינים הכשרים ומספר מינים דומים שאינם כשרים. לדוגמה, ערבת בכות, שלפי המסורת היא פסולה (ראה לעיל במאמרו של הרב עמיחי).

 

    תחנה 7 - אילן וירק

    ההבחנה בין אילן לירק חשובה להלכות רבות והן: ברכות, ערלה, תרומות ומעשרות, שביעית וכלאים. הצמחים הנטועים כאן ממחישים את הדיון הקיים בהגדרת האילן. להלכה חייב להיות לעץ גזע רב שנתי, לכן הבננה היא ירק. יש הסוברים שהגזע חייב להיות מלא, ולכן לדעתם הפאפאיה היא ירק. כמו כן יש הסוברים שגם השעונית היא ירק למרות שגזעה מלא ורב-שנתי, כי איכות פירותיו יורדת במשך השנים.

 

    תחנה 8 - ערלה

    בחלקה זו נטועים צמחים המוגדרים כאילן לכל הדעות. אך כאשר הם ניטעים לגדר חיה ולא כדי לאכול את הפירות, לא נוהג בהם דין ערלה. כי בתורה נאמר "עץ מאכלּ" (ויקרא יט כג). כלומר, עץ שניטע לאכילה ולא לסייג. הפיטנגו והקריסה ניטעים בדרך כלל לגדר חיה. החוחובה ניטע לפירותיו, אלא שהם לא מיועדים למאכל, לכן לא נוהג בו דין ערלה.

 

    כלאים - הקדמה

    בהלכות כלאים בצומח שלושה תחומים והם: כלאי זרעים, כלאי אילן וכלאי הכרם. המשותף בדינים אלו שאין לצרף שני מינים שונים ולגדלם יחד. אך בכל דין הלכות שונות.

 

    תחנה 9 - כלאי זרעים

    אסור לגדל שני מיני זרעי תבואה, ירקות וקטניות זה לצד זה. אם גידלו -היבול מותר באכילה. בחלקה זו מומחשים המרחקים שיש להרחיק בין הצמחים במקרים רבים.

 

    תחנה 10 - כלאי אילן

    מותר לזרוע או לשתול שני מיני אילנות זה לצד זה, אך אסור להרכיב שני מיני עצים. ההרכבה מתבצעת ע"י חיבור ייחור (ענף קטן) לצמח אחר ע"י חיתוך במקום מסויים וחבישה מתאימה. במשך הזמן הענף הקטן הופך להיות חלק מן הצמח. הדבר נעשה בגלל סיבות שונות. אחת הסיבות היא כדי לאפשר לרוכב היקלטות קלה בקרקע. פירות שגדלו על עץ מורכב באיסור, מותרים באכילה. בחלקה זו נטועים כנות ורוכבים כדי שנדע להבחין בין מינים שונים האסורים בהרכבה לבין מינים שווים המותרים.

 

    תחנה 11 - כלאי הכרם

    אין לזרוע תבואה, ירקות או קטניות סמוך לגפן. אם נזרע, אין לאכול ואין להנות מהיבול, אלא יש לשורפו. הדברים אמורים לגבי הירק, לגבי הענבים ואף לגבי הקש והזמורות. איסור זה מיוחד לכלאי הכרם בלבד.

    בחלקה זו מומחש כמה יש להרחיק שתילת ירקות מכרם או מגפן יחידית.