מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 27

לתוכן הגיליון

שבט- אדר תשנ"ט

 

הרב יהודה הלוי עמיחי

ערך מחצית השקל וערך הפרוטה

 

    נהגו ישראל לתת זכר למחצית השקל[1], למנהג האשכנזים נהגו לתת ג' חצאי מטבעות הנוהגים באותה מדינה[2]. מנהג הספרדים לכתחילה לתת שווי של חצי שקל כסף אמיתי [3]

 

1. שיעור מחצית השקל

מחצית השקל = 160 שעורות [4]

 

משקלי השעורה [5]

א. 1 שעורה = 0.044 גר' לפי הגאונים והראשונים.

ב. 1 שעורה = 0.05 גר' לפי הגר"ח נאה ובשם החזו"א.

 

מבירור שנערך (כ"ה שבט תשנ"ט, מחיר ק"ג כסף = 857 ש"ח + מע"מ = 1004 ש"ח.

 

מחצית השקל לפי א': 7.04 גר' = 7.07 ש"ח.

מחצית השקל לפי ב': 8 גר' = 8.03 ש"ח.

 

הספרדים שנותנים מחצית השקל ג' דרהאם [6] = 183 גרעיני שעורה (1 דרהאם = 61 גרעיני שעורה).

מחצית השקל לפי א': 8.05 גר' = 8.08 ש"ח.

מחצית השקל לפי ב': 9.15 גר' = 9.18 ש"ח.

 

שיעור פרוטה

 

הפרוטה = חצי שעורה[7]

לפי דעה א': הפרוטה = 2.2 אג'.

לפי דעה ב': הפרוטה = 2.5 אג'.


 


[1] רמ"א (או"ח סי' תרצד סעי' א).

[2] באור הלכה (שם סי' תרצד ד"ה ויש ליתן).

[3] כף החיים (שם סי' תרצד אות כ).

[4] רמב"ם (הל' שקלים פ"א ה"ה).

[5] מדות ושיעורי תורה (עמ' שצו-שצז).

[6] כף החיים (שם).

[7] רמב"ם (הל' שקלים פ"א ה"ג).