מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 37

אלול תש"ס - תשרי תשס"א

 

תוכן הגליון

 

מאמר מערכת

בואו ונצא לקראת שנה של שבת                                                                                                  הרב גבריאל קדוש

 

הגות

ענין שמיטה והר סיני                                                                                                      הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

 

מאמרים

ברכת מציב גבול אלמנה                                                                                                                הרב יהודה זולדן

מנין שנות השמיטה לעתיד לבוא                                                                                             הרב יהודה הלוי עמיחי

איסור ספיחין בשתילת ירקות בגוש                                                                                  הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

ספחין בהעברת שתילים                                                                                                                הרב יואל פרידמן

קטיף ערבות בשנת השמיטה                                                                                                         הרב יואל פרידמן

 

פסקי הלכה

הלכות תולעים                                                                                                                              הרב יגאל הדאיה

 

תגובות

בענין קנית ד' מינים ע"י אב עבור בנו                                                                                            הרב יעקב אפשטיין

נתינת כשרות למטבחים המשתמשים בירקות עלים שלא מגידול מיוחד                                               הרב זאב וויטמן