על דברי מהר"ם מרוטנבורג במעצרו

יונה עמנואל

תמוז תשנ"ג


תקציר: מדברי המהר"ם מרוטנבורג בשבתו בבית האסורים.

מילות מפתח:
יוצר.


בגיליון הקודם, ניסן תשנ"ג, פרסמתי ליקוט מדברי מהר"ם מרוטנבורג ותלמידיו, בהם נזכר מעצרו של מהר"ם מרוטנבורג.

הרה"ח רבי שמואל מנחם מנדל שניאורסאהן נ"י העיר לי למקום נוסף. בהלכות יסודי התורה פרק ה, הלכה ה כתב הרמב"ם:
וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש מישראל, ואם יחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם ואין מורין להם כן לכתחילה.

ב"הגהות מיימוניות" אות ו כתוב:
צ"ע שפסק כר"ל לגבי רבי יוחנן דאמר אע"פ שאינו חייב מיתה,
שוב הראני מורי זצ"ל, בדפוס ויניציאה שנת ש"י, וכן בכמה כתבי יד של הגהות מיימוניות, מובא המשך וז"ל:
ראי' במגד' אינזיג שהיי' בהגה של מעלה.

הכוונה שמהר"ם מרוטנבורג תירץ בבית המעצר אנזיסהיים את קושיית תלמידו ע"פ הירושלמי המובא בהגהה הקודמת בהגהות מיימוניות בסוף אות ה, עי"ש.

במלאת שבע מאות שנה לפטירתו של מהר"ם מרוטנבורג, י"ט אייר תשנ"ג, הוציא הרה"ח רבי שמ"מ שניאורסאהן נ"י קובץ "שירי המהר"ם מרוטנבורג שנדפסו ושבכתבי-יד", פיוטים, יוצרות, קינות, סליחות וכו'. חלק מכתבי-היד נכתבו בחיי מהר"ם.

בקובץ זה, עמ' ל, מתפרסם יוצר לשבת פר' ראה עם הכותרת:
"זה היוצר והזולת עשה רבי מאיר מרוטנבורג כשהיה תפוש בוושבורק לאומ' לאופן בשבת פר' ראה בניגון רוממך".

היוצר משתרע על עמוד וחצי ופותח בזה הלשון:
"ארחמך י"י חזקי
צור לבבי וחלקי
תדבק לשוני לחכי
לצמאי אליך וחשקי."

סיום היוצר בזה הלשון:
"מעץ הדעת הפר פי גבורה
ושבת הגין כחומה בצורה
צבי עדיו לגאון שמו
שיר ליום שכלו שבת בעולמו
ברוך אשר נתן מנוחה לעמו
הודו לו ברכו שמו / קדוש.

חזרה למאמר דברי מהר"ם מרוטנבורג בשנות מעצרו