ארץ ישראל במשנת הגר"א
ארץ ישראל והעלייה אליה בכתבי הגר"א מוילנא

רפאל שוח"ט

המעיין, תמוז תשנ"חתוכן המאמר:
ייחודה של ארץ ישראל
    1. היחס האלוקי המיוחד לא"י
    2. הקשר בין עם ישראל לארצו
    3. תורת ארץ ישראל ומעלתה בנבואה
    4. המצוות מיועדות בעיקר לא"י וסוגיית גוי הדר בארץ
    גוי הדר בא"י
    יחסו לגלות
    חיוב העלייה לארץ ישראל
    ג' השבועות
ניסיון העלייה של הגר"א
האם עלו תלמידיו במצוותו

תקציר:
חשיבותה של ארץ ישראל במשנת הגר"א כפי שבא לידי ביטוי בפירושיו לתורה.

מילות מפתח:
קדושה, נבואה, מצוות,גלות גאולה עליה.


כבר הסיקו אחדים על חשיבותה של א"י במשנת הגר"א על דרך הניתוח ההיסטורי של עליית תלמידיו, אך רק מעטים התייחסו לדברי הגר"א בביאוריו ובפרשנותו. רצוני לנתח מקורות אלו. המקורות מובנים יותר לאור תורת תהליכי הגאולה הנלמדת מכתביו בקבלה.

ייחודה של ארץ ישראל
א"י זוכה למקום מיוחד במשנת הגאון. כתביו מלאים שבח והערצה לא"י. שבח זה מתבטא בגוונים ובאופנים שונים. חז"ל הפליגו בשבח ארץ ישראל, בגודל מעלת ישיבתה, בהשראת השכינה בתוכה ובשבח תורתה וחכמתה. יכול אדם לחשוב, שאם הגר"א הביא מדרשי חז"ל על מעלותיה, הוא לא חרג מן הדרך הנורמטיבית מימי חז"ל ועד לימיו. אך אין לשכוח, כל פרשן בוחר איזה מקור להציג, והגר"א הרבה לצטט את מקורות חז"ל על שבח א"י ובכך עולה דעתו על הדבר.

ועוד, הגר"א פרש לפעמים את הכתוב בשבח א"י אפילו אם פשוטו של מקרא לא התכוון לעניין זה. ואין להתעלם מן העובדה שבמשנת הגר"א יצא יחסו לארץ ישראל מכלל דיבור והגיע לכלל מעשה. הוא עצמו ניסה לעלות ארצה וחלק נכבד מתלמידיו עלו אליה בשנים תקס"ח-תקס"ט. צעד זה מעוגן בעולם הגותי, המעניק לארץ ישראל ערך רב, אם לא מרכזי, במערכת מושגיו. על הפסוק:
"אשריך ישראל מי כמוך" (דברים לג, כט)

הוסיף הגר"א את הסיבה מדוע צריך ישראל להיות מאושר. אף שהסיבה כתובה כבר בפסוק, שהרי כתוב בסופו
"עם נושע בה'",

צירף הגר"א סיבה אחרת:
"בהעברת הירדן, שזכו בה לכנוס לארץ ישראל, כמו שנאמר (מלאכי ג, יב) ואשרו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' ור"ל [=ורצונו לומר] ארץ חפץ, שחפץ בה ה' יתברך"1

הגר"א כתב, שישראל צריך להרגיש מאושר כיוון שהוא זכה לארץ ישראל שיש לה יחס מיוחד עם הקב"ה. הוא לא הסתפק בכך והוסיף:
ושבחה מבואר בכל התורה ארץ חמדה טובה ורחבה כו'2 כי הארץ אשר אתה בא שמה כו'3 כמו שנאמר - לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר ה' אל בית ישראל, הכל בא4. וכל תשוקתו של משה היה לכנוס בה, כמו שאמר - אינני עובר את הירדן ואתם עוברים וירשתם5.

על הפסוק
"כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה"6
כתב הגר"א:
"אוירה טוב, יפה נוף, אקלים מזוג, משוש כל הארץ. הפך מה שאמרו המרגלים שהוציאו דיבה רעה. ומה היא הרעה? ארץ אוכלת יושביה7 - אוירה רעה"8.

על הפסוק:
וממגד ארץ ומלואה (דברים לג, טז)
כתב הגר"א:
"ארץ ומלואה - היא פירות ארץ ישראל שנאמר ומלא ברכת ה'"9.

ובפרשת האזינו מצא הגר"א מקום לשבח את הארץ. על הפסוק
"ירכיבהו על במתי ארץ" (דברים לב, יג)
הוא כתב:
"פירוש, הכניסם לארץ ישראל והמשילם על ארץ ישראל... ויאכל תנובות שדי - הם פירות ארץ ישראל המשובחים"10.

ועוד כתב על פסוק זה,
"דבר אחר... ירכבהו על במתי ארץ, זה התורה בכלל, כמו שאמרו11 שאין תורה כתורת ארץ ישראל"12.

בכתב יד על פסוק זה כתוב בלשון קצת אחרת:
"ירכבהו על במתי ארץ. פירוש ששכנם על ארץ ישראל שגבוה מכל הארצות. ויאכל תנובות שדי - שהאכילם פירות ארץ ישראל... וכל זה שבח ארץ ישראל שיהיו ענבים הרבה עד שהיין יהיה זב מהם בלא כתישה13.

הגר"א הביע את הערצתו לארץ במכתבו עלים לתרופה ששלח לבני ביתו בדרכו ארצה.
"ואני תהילה לאל יתברך נוסע לארץ הקדושה שהכל מצפים לראותה, חמדת כל ישראל וחמדת השי"ת [= השם יתברך], כל העליונים והתחתונים תשוקתם אליה, ואני נוסע לשלום ברוך ה'"14.

ייחודה של ארץ ישראל מתבטא בכמה נושאים על פי הגר"א והם:
1. היחס האלוקי המיוחד לארץ ישראל.
2. הקשר בין עם ישראל לארצו.
3. תורת ארץ ישראל ומעלתה כארץ הנבואה.
4. המצוות מיועדות בעיקר לארץ, וסוגיית גוי הדר בא"י.נדון בנושאים אלה אחד אחד.

1. היחס האלוקי המיוחד לא"י
כבר הבאנו לעיל את דברי הגר"א שא"י נקראת "ארץ חפץ כיוון שחפץ בה ה' יתברך". ברם הגר"א הוסיף על עניין זה ודיבר על היחס המיוחד בין אדם מישראל ואלוקיו בא"י. במסכת כתובות, לאחר דיון אם בני זוג יכולים לכפות אחד את השני לעלות ארצה, כתוב בגמרא:
תנו רבנן - לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוק וכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוק שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים (ויקרא כה)15.

הגר"א ציטט גמרא זו כמה פעמים להדגיש את קדושתה של א"י. ועל הפסוק:
"ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר", (דברים לב, יב)
הוא כתב:
דבר אחר:
בדד ינחנו - בארץ ישראל כמו שאמרו כל הדר בארץ ישראל יש לו אלוק.
ואין עמו אל נכר - בחו"ל. כמו שנאמר, אשר ינהגך ה' שמה, (דברים כח, לז)
אפילו בחו"ל ינהגך ה'16

לדבריו, הקב"ה נמצא עם עמו גם בחוץ לארץ, כפי שכתוב לעיל, וכמו שאמרו חז"ל,
"כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עימהם",
ובכל זאת עיקר שכינתו בארץ, כי ארץ ישראל נקראת נחלת הקב"ה, כפי שכתב הגר"א על הפסוק:
"כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו (דברים לב, ט):
"כי חלק ד' עמו: מה שלקח ה' לחלקו, נתן לעמו"17.

ובפירושו לחבקוק על הפסוק,
"עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים, ויתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לו", (חבקוק ג, ו)
הוא הוסיף:
"משנבחר א"י לשמו ית' שם הילוך עולם מאז והלאה"18.

2. הקשר בין עם ישראל לארצו
בפרשת דברים כתב הגר"א:
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ כו' כי שניהם הן בייחוד ישראל וארץ ישראל, ישראל משבעים אומות וארץ ישראל מכל הארצות. וכמו שנקרא אלוקי ישראל כן נקרא אלוקי הארץ, וזהו מה שאמר לאברהם - אלוקי השמים ואלקי הארץ (בר' כד, ג), ואח"כ19 לא אמא אלא [אלוקי] הארץ - מפני שבשעה שלקח אותו, היה בחו"ל20.

יש אם כן קשר מיוחד בין עם ישראל לארצו, וכמו שייחד הקב"ה את ישראל משבעים האומות כן הוא ייחד את ארץ ישראל מכל הארצות.


הקשר המיוחד שבין ישראל לארצו משתמע גם מדברי הגר"א על שיר השירים,
"כי ישראל לבדם נפשותיהם מן ארץ ישראל והם דבוקים בה"21.
לא רק הקב"ה נקרא אלוק למי שדר בארץ ישראל, אלא יש גם קשר פנימי בין עם ישראל לארצו.

3. תורת ארץ ישראל ומעלתה בנבואה
באדרת אליהו המשיך הגר"א וכתב:
וגילוי של תורה הוא בארץ כמו שאמרו, אווירא דא"י מחכים22, וגם הנבואה אינה שורה אלא בא"י, ולכן ברח יונה, כמו שאמרו - ראוי רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא בבל גרמה לו23 וכמו שנאמר - מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מה' (איכה ב, ט). אבל כשהיו ישראל בארץ היה גוי אחד. וכן לעתיד לבוא במהרה בימינו אמן יהי רצון. כמו שאמרו בזוהר, 'אימתי גוי אחד? בזמן שהן בארץ'24. וכן התורה לא נתנה אלא לישראל בהר סיני, וזהו שכתוב כאן ' אלינו בחורב'25.ובמקום אחר כתב הגר"א בקיצור על הפסוק "ושמתיה כמדבר" (הושע ב, ה) "זו נבואה, שאין שורה אלא בא"י"26.

4. המצוות מיועדות בעיקר לא"י וסוגיית גוי הדר בארץ
בכמה מקומות כתב הגר"א, שעיקר קיום המצוות הוא בארץ ישראל. על הפסוק:
"כל המצווה אשר אנכי מצווך היום תשמרון לעשות בארץ... למען תחיון" (דברים ח, א)
כתב הגר"א:
כי עיקר קיום המצוות תלוי בארץ, רק עתה מחויב כל אדם לשנות ולידע עשיית המצוות אשר יצטרך לעשותם כשיבוא לארץ. ואם תאמר: מה לנו לחזור כל הימים, כאשר נבוא לארץ ישראל אז נחזור לעשות? על זה נאמר - למען תחיון. בזכות שתחזרו ותלמדו בחוץ לארץ27

דברי הגר"א מבוססים על מדרש ספרי לספר דברים28, שם כתוב:
ד"א ואבדתם מהרה (ושמתם את דברי)29 אע"פ שאני מגלה אתכם מן הארץ לחו"ל, היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, לא יהיו לכם חדשים.
משל למלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אביה. אמר לה: הוי מקושטת בתכשיטיך כשתחזרי לא יהיו עליך חדשים.
כך אמר להם הקב"ה לישראל: בני היו מצוינים במצוות, כשאתם חוזרים לא יהיו עליכם חדשים (הוא) שירמיהו אמר הציבי לך ציונים (ירמ' לא, כ). אלו המצוות שישראל מצוינים בהם30.

ובדומה לכך כתב הגר"א על הפסוק:
"פן אפשיטנה ערומה" (הושע ב, ה):היינו מן המצוות, שהוא לבוש אל הנפש, כי בגולה אינן יכולין לקיים המצוות כתיקונן.
והצגתיה כיום הולדה (הושע שם), כמו שביום הלידה משכחין התורה כולה,
כן כובד הגלות משכחת את התורה.
ושמתיה כמדבר (הושע שם), היינו חסרון הנבואה, כי אין הנבואה שורה אלא בא"י בלבד31.

גוי הדר בא"י
על פי הגר"א הקשר בין המצוות לארץ הוא כה חזק, שאפילו נכרים הדרים בה מחויבים בכל המצוות. לעיל הבאנו מן הספר אדרת אליהו לפרשת דברים, שהקב"ה התגלה לאברהם בא"י והזדהה בשם "אלוקי הארץ", אך לא בחו"ל. על זה הוסיף הגאון:
"ולכן נענשו אפילו נכרים מפני שלא שמרו את התורה בארץ, שנאמר - לא ידעו את משפט אלקי הארץ" (מ"ב יז, כ)32.

הגאון ציטט את הסיפור מספר מלכים ב' על מלך אשור שהביא נכרים מבבל מכותה וממקומות אחרים לשבת בערי שומרון לאחר שהגלה את עשרת השבטים"33. ומכיוון שנכרים אלה לא "ייראו את ה', וישלח ה' בהם את אריות" (מ"ב יז, כה). בפסוק כ"ה נאמר למלך, שסיבת מכת האריות היא שאין נכרים אלה יודעים את "משפט אלקי הארץ", היינו חוקי התורה. לאחר התייעצות עם כוהנים שהוגלו משומרון, הוא הביאם לבית אל להורות לתושבים איך לעבוד את ה'34. הגר"א הבין מתוך העניין, שגם נכרי בא"י חייב במצוות. דבר זה, אף שהוא עולה מפשט הכתובים כאן, אינו מוזכר אצל חז"ל. גר תושב חייב רק שבע מצוות בני נח. ו"גוי ששבת - חייב מיתה". אך נראה שהגאון הבין את העניין אחרת.

וגם בפרשת האזינו כתב הגר"א על הפסוק:
"כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו" (דברים לב, ט):כי בהנחל עליון לכל שר ושר אומה שלו בחר לחלקו את עמו, ולקח ארץ ישראל לנחלה שלו ונתנה לישראל כמו שאמרו: כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוק35, לפי שהוא תחת השרים, אבל ארץ ישראל אין שום ממשלה לשבעים שרים עליה. ולפיכך אפילו גויים הדרים בארץ ישראל צריכין לקיים כל המצוות, כמו שכתוב אצל הכותים - ואת משפט אלוקי הארץ וגו', וזהו: כי חלק ה' עמו: מה שלקח ה' לחלקו נתן לעמו36.

גם כאן הדגיש הגר"א את הקשר ההדוק בין הקב"ה לא"י, היא נחלתו, וייחד אותה לעם ישראל. מודגש כאן, שאפילו גוי הגר בא"י חייב בכל המצוות, שהרי שהמקום גורם. בכתב יד, מופיעה גם סיבה לחובת קיום המצוות לנכרי הדר בארץ. שם הוסיף הגר"א,
"ואפילו הגויים הדרים בא"י צריכים לקיים כל המצוות, לפי שכל המצוות תלויים בארץ ישראל"37,

ובפרשת דברים כתב הגר"א:
"שישראל מצווה על כל התורה בחו"ל, ובארץ מצווה אפילו נכרי ולכן נענשו הכותים שלא ידעו את משפט אלוקי הארץ כמו שכתבנו"3883.

אין ספק שדברי הגר"א כאן נראים תמוהים לאור דברי חז"ל על האיסור לגוי לקיים את השבת ואיסור לימוד תורה למי שאינו יהודי. ובכלל יש לשאול, מדוע יחויב נכרי במצוות בארץ עד כדי עונש על אי קיומם? גם אם ההוכחה היא סיפור הכותים בספר מלכים, הסיפור אינו מובן כל צרכו. ולכן, על מנת להבין את שיטת הגר"א בעניין זה נתבונן תחילה בפרשת הכותים בספר מלכים. דברי הגר"א קרובים לדברי רד"ק בספר מלכים שכתב (מל' ב יז, כד):
מפני מה היו נענשים הגויים האלה אשר באו בשומרון ולא היו נענשים בארצם? כי ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ולא תסבול הארץ התועבות ההם כמו שאמר הכתוב: אלוהי נכר הארץ, לפיכך אמר: ויורם את משפט אלוקי הארץ (מל' ב, יז, כז) ונאמר: כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם (ויק' יח, כח), וזה הכהן הבא להורות אלה הגויים בשומרון אם יאמר להם שלא יהיו עובדים ע"ג [עבודת גילולים] כלל, לא היו מאמינים כי הוא דבר שגדלו בו כל האומות מקדם והוא אצלם כמו מושכל ראשון, אך אמר להם שיהיו עובדים ובלבד שתהא כוונת האל בלבם... הורה אותם גם כן שישמרו מהתועבות הגדולות בטומאת הגוף כמשכב זכור ומשכב בהמה ומשכב הקרובות... והזהרתו שלא יעשו בארץ ההיא יותר משאר ארצות.

שיטת הרד"ק היא, שארץ ישראל מקודשת, ואינה סובלת לא עבודה זרה ולא גילוי עריות, אפילו של נכרים. ולכן הוצרכו הכותים לתקן את דרכיהם בשני נושאים אלה. ועובדה היא, שבספר ויקרא נאמר שהכנענים הוקאו מן הארץ בגלל גילוי עריות (ויק' כ, כב). מכאן ניתן היה להסיק שהכותים אינם חייבים לקיים את כל המצוות, אלא רק להימנע מגילוי עריות ולשמור שבע מצוות בני נח. זו היא שיטת הרמב"ן (ויקרא יח, כה), ובדרך זו צעד גם המלבי"ם בפירושו. ייחודה של הארץ וקדושתה עולה משיטה זו, אבל אין זו שיטת הגר"א, שהרי לשיטתו נכרי חייב בכל המצוות בארץ ישראל. לשם הבנת שיטת הגר"א יש להבין את המחלוקת בגמרא לגבי הכותים.
בגמרא בקידושין כתוב (עה, ב):
"ר' אליעזר סבר לה כר' ישמעאל דאמר כותים גירי אריות הם",

ובסנהדרין פו ע"ב כתוב:
"מר סבר כותים גירי אמת הם ומר סבר כותים גירי אריות הן"39.

הרא"ש פסק שכותים הם גרי אמת, אך אינם רצויים וכן פסק הטור והבית יוסף40. הגר"א פסק גם הוא שהכותים הם גרי אמת:
"כמ"ש בפ"ד [= כמו שכתוב בפרק ד] דקידושין טו ע"א [צ"ל עו ע"א או עה ע"ב] וכן קי"ל דגירי אמת הן, בפ"ח דגיטין לעניין עדי גט ובפ"א דחולין לעניין שחיטה ובפ"ז דברכות וש"מ41

דברי הגר"א בשלחן ערוך ודבריו באדרת אליהו מביאים לדעה הבאה.
בזמן שהיובל נוהג יש דין של גר תושב בארץ ישראל. אמנם בזמן הגלות, נכרי הרוצה לגור בארץ חייב לקבל על עצמו את כל המצוות, כמו הכותים שנפגעו על ידי האריות עד אשר הם התגיירו. על פי זה נוכל לפרש את דבריו, שנכרי חייב בכל המצוות שכוונתו לומר שהוא חייב להתגייר אם רצונו לגור בארץ ישראל כשאין היובל נוהג, ואין אופציה של גר תושב, כדוגמת הכותים.


אפשרות אחרת לפרש היא, שנכרי אינו חייב מצד ההלכה במצוות בארץ, אך מצד קדושת א"י הוא פוגם אם לא יקיים את המצוות בארץ, ולכן נענשו הכותים שפגמו בקדושת הארץ הגם שלא עברו על הדין. הנושא אינו מבורר כל צרכו, ומכל מקום הוא מעיד על תפיסה מיוחדת של הגר"א בעניין קדושת הארץ. מכל אלה ברור, שלפי הגר"א א"י היא המקום העיקרי, ואולי גם הבלעדי, לגילוי שכינה ולגילוי נבואה, והמקום המרכזי ללימוד תורה ולקיום מצוות. היא נקראת חלקו של הקב"ה והוא יתברך ייחדה לעמו ישראל. חוץ מן הקשיים בעניין חובת קיום המצוות של נכרי, יש לכל נושאים אלה מקורות בדברי חז"ל במסכת כתובות או בספרי ובמקומות אחרים. הגר"א ראה לנכון להדגיש דברים אלה.

יחסו לגלות
אם ארץ ישראל היא מקום השראת השכינה והדביקות בתורה, הגלות היא היפוכה. בספר יחזקאל (לז, א-יד) מופיע חזון העצמות היבשות. על פי פשוטו של מקרא, נבואה זו היא משל לאיבוד תקוותם של העם בגולה42. הגר"א לקח את משל העצמות היבשות של יחזקאל, המתאר את מצב העם בגולה, והוסיף נופך משלו. בדברו על הפסקת הנבואה בחו"ל הוא כתב:
כי יחזקאל אמר בדרך חידה שהי' בחו"ל ובסוף הבית, וזכרי' מראות סתומים, ואין אתנו יודע עד מה עד יערה ר"מ [רוח ממרום] כי מעת שחרב הבית יצא רוחינו עטרת ראשינו ונשארנו גוף שלה בלא נפש ויציאה בח"ל הוא הקבר, והרימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל מן האומות שאוכלי' בשרינו34.

הגר"א דיבר גם על הריקנות הרוחנית שנוצרת בגולה, "גוף בלא נפש", וגם על המצב הפיזי הקשה "ואין בידינו להציל מן האומות". משל עצמות היבשות הוא הרחיב. הבשר מסמל את הישיבות המקיימות את הגוף הלאומי של ישראל בגולה. לדעתו גם מצב זה התדרדר ונשארו רק תלמידי חכמים בודדים, שהם כמו עצמות פזורות:
ומ"מ היו חבורות וישיבות גדולות עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומ"מ היו עדיין העצמות קיימין שהן הת"ח שבישראל, מעמידי הגוף44.

מתואר כאן תהליך של התפרקות איטית. קודם התפרקו הישיבות הגדולות ונשארו תלמידי החכמים. מצב זה החמיר וגם מספר תלמידי החכמים התדלדל. עד שנרקבו העצמות ולא נשארו אלא תרוד רקב מאתנו ונעשה עפר, שחה לעפר נפשינו, ואנחנו מקוים עתה לתחה"מ. התנערי מעפרך קומי כו', ויערה רוח ממרום עלינו45.המצב הוא, אומר הגר"א, שהתורה הולכת ונשכחת בגולה ומחכים ומקווים לתחייה רוחנית כללית לעם.

חיוב העלייה לארץ ישראל
הגר"א דיבר במקומות אחדים על הצד המעשי של עלייה לארץ. בפירושו למגילת אסתר הוא דיבר על געגועיו של מרדכי לחזור ארצה.
אשר הגלה מירושלים - אומר כאן ג' פעמים -
אשר הגלה מירושלים...
אשר הגלתה...
אשר הגלה - להודיע חיבת א"י עליו,
שבכל פעם חזר לירושלים והיה נגלה ג' פעמים.
וז"ש [=וזהו שכתוב] בגמרא שגלה מעצמו, כלומר, מדעתו, שחזר לא"י,
משום כך נגלה פעם שנית, וכן פעם שלישית46.

הגר"א, שלא כפשוטה של סוגיית הגמרא, פירש, כי מה שחז"ל אמרו שמרדכי גלה על דעת עצמו היא חזרה לא"י, ולכן היו צריכים הבבליים להגלותו שוב ושוב. הגר"א טרח להראות שישיבת ארץ ישראל חלה אף בזמן הזה. בביאורו לשלחן ערוך אבן העזר47 טען הגר"א, שהדין של איש הכופה את אשתו לעלות ארצה או אשה הכופה את בעלה, נוהג גם בזמן הזה. ועל דברי ר' יוסף קארו בסעיף ה,
"יש מי שאומר דהא דכופין לעלות לא"י היינו בדאפשר בלא סכנה",
כתב הגר"א:
"הא לאו הכי, אפילו בזמן הזה כופין בין איש ובין אשה... והכל לפי העניין".

גם בפירושו לספר דברים הוא דיבר על צעדים מעשיים לעלייה.
כל המצווה אשר אנכי מצווך היום תשמרון לעשות בארץ (דברים ח, א).
"ובאתם וירשתם - בזכותה - את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם -

ולביאת הארץ צריך ג' דברים:
[א.] הכנה לצאת מחו"ל.
[ב.] הדרך אשר ילך.
[ג.] הביאה לארץ ישראל.

וכנגדן אמרו:
למען תחיון ורביתם - בשביל ההכנה לצאת, -
ובאתם - כנגד הדרך. -
וירישתם - כנגד הביאה"48.
דברי הגר"א בהלכה ובאגדה על העלייה לארץ ישראל לא היו רק לימוד לשמה. הם הגיעו לכלל מעשה, הן בניסיון עלייתו ארצה והן בעליית תלמידיו. ולכן נותרה לנו השאלה, איך התייחס הגר"א למקורות העומדים כמכשול לפני הרוצה לעלות ארצה? כוונתי לשלושת השבועות המוזכרות במסכת כתובות.

ג' השבועות
בשיר השירים כתוב:
"השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ"49.

והגמרא בכתובות דרשה פסוקים אלה:
"ג' שבועות הללו למה?
אחת
שלא יעלו ישראל בחומה
ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באו"ה
ואחת שהשביע הקב"ה את עובדי הכוכבים שלא ישתעבדו בהן ישראל יותר מידי"50.

רב לוי הוסיף שלוש שבועות,
"שלא יגלו את הקץ,
של ירחקו [נ"א ידחקו] את הקץ,
ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים"15.

הערפול במאמר זה מקשה על הבנתו והשלכותיו, אך יש המסתמכים עליו ללמוד, שאין לתפוס עמדה אקטיבית להחשת הגאולה ולעלייה ארצה. ננסה להתבונן בו מעט. הנושא היחיד מכל ששת השבועות שהפוסקים מתייחסים אליו הוא האמרה "שלא יעלו ישראל בחומה". רש"י על אתר פירש "ביחד בחומה", שאין לכלל העם לעלות באופן פתאומי, אך מותר ואפילו מצווה לכל יחיד ויחיד לעלות52. כן הבין גם המהרש"א על אתר ורש"ש תיקן את הנוסחא "ושלא יעלו בחומה", להתאים גרסא זו לגרסא שבמסכת יומא. לגבי יתר השבועות לא מצאנו שהפוסקים התייחסו אליהן למעשה.

הרא"ש, למשל, דילג על דרשת השבועות. בכתבי הגאון אין התייחסות ישירה לנושא זה, אך הוא רמז אליו תוך כדי פרשנותו לכמה פסוקים בשיר השירים. בפירושו על דרך הפשט רמז הגר"א לשבועה הראשונה (שיר השירים ב, ז):
"השביע הקב"ה שלא יקרבו את הקץ בענותם את ישראל".
מכאן ששבועה זו מכוונת לאומות העולם.

על השבועה השנייה (שם ג, ה) כתב הגר"א:
"השביע את המסטינים שלא יערערו עוד".

ועל השלישית (שם ה, ח) הוא כתב:
"משביע אני עליכם בנות ירושלים, המה הי"ב מלאכים הסובבים את ירושלים שלמעלה כמשרז"ל".

בפירוש זה לא הזכיר הגר"א שיש שבועה לישראל. אך בתיקונים ובילקוטים על דרך הנסתר53 מובא, שהגאולה באה בזכות לימוד תורה, והוסיף שם הגר"א:
"אלא שמושבעין שלא יצאו מאליהם לבנות בית-המקדש שושנה דלעילא עד שיבוא".

מכאן נראה, שיש שבועה לעם ישראל שלא יבנו את בית המקדש עד שיבוא המשיח. כלומר, לדבריו, השבועות מתייחסות דווקא לבניין המקדש ולא לעלייה ארצה. ואמנם יש לשאול כאן, לאיזו מן השבועות התכוון הגר"א בדבריו,
"שמושבעים שלא יצאו מאליהם לבנות בית מקדש"?

כפי שציינתי לעיל, ישנן שש שבועות, ומתוכן רק שלוש קשורות לעשייה מצד ישראל,
שלא יעלו בחומה,
שלא ימרדו באומות העולם,
ושלא ירחקו את הקץ,

או כגרסא השנייה ברש"י, שלא ידחקו את הקץ. משלושת האפשרויות השלישית נופלת, כי בפירושו לשיר השירים, תפס הגר"א את הגרסא השנייה של רש"י, ופירשה על אומות העולם. "והעניין כמ"ש [כמו שאמרו]:
ג' שבועות השביע הקב"ה את האומות, שלא יקרבו את הקץ בענותם את ישראל54
כיוון שהגר"א פירש שבועה זו על אומות העולם, שלא יענו את ישראל יותר מדי, כי עינוי כזה יחייב כביכול את הקב"ה להקדים את זמן גאולת ישראל, דבריו לגבי המקדש יכולים להתייחס לגבי השבועה "שלא יעלו בחומה" או לגבי "שלא ימרדו באו"ה".ואם הגר"א התכוון לשבועה "שלא יעלו בחומה" ופירשה בקשר לבניין המקדש, אזי אין לדעתו כל מגבלה לגבי אופן העלייה ארצה. אך אם הוא התכוון לשבועה "שלא ימרדו באו"ה" יתכן שהוא ראה בשבועה "שלא יעלו בחומה" שבועה המגבילה את כמות העולים בבת אחת. (במידה והוא סבר שהשבועות הובאו להלכה, כי יתכן שהן דרשה המתארת מה שיקרה ואין הן הלכה).

האפשרות השנייה מזכירה את שיטת תלמידו ר' ישראל משקלאב בספרו פאת השולחן שראה בשבועה "שלא יעלו בחומה" קביעה לגבי מצוות העלייה ארצה, שהיא חובת יחיד אך לא חובת ציבור. ר' ישראל הביא את דברי הרשב"ש שכתב:
וי"א שמצוות ישיבת א"י מן התורה גם בזמן הזה... אמנם אינה מצווה כלליות לכל ישראל בגלות החל הזה אלא מצווה על כל יחיד ויחיד".

על זה כתב ר' ישראל בפירושו בית ישראל:
לתרץ מה שכתוב שלא יעלו בחומה, ואם היה מצווה על כל ישראל [א"כ] היה חיוב שיעלו כולם ולכן פי' בכה"ג באם שיש מונעים שלא יגרש אשתו בשביל זה כי אולי לא ימצא שם אשה או בדמים...55
גם לפי איגרתו של ר' ישראל לעשרת השבטים נראה שכך היה סבור, ואולם אין אנו יודעים מדברי הגאון יותר ממה שאמרנו לעיל56.

המשך המאמר