אימוץ ילדים

פרופ' אברהם ס. אברהם

המעיין, תמוז תשנ"ד


תוכן המאמר:

1. המצווה
2. החיוב לגלות לילד שהוא מאומץ
3. יחוד, חיבוק ונישוק
4. עד איזה גיל מותר להתייחד
5. קריאה לתורה
6. כהן או לוי
7. כתובה וגט
8. גר
9. ברכת המילה
10 פדיון הבן
11. כבוד אב ואם
12. חובות ההורים המאמצים ודיני ירושה

תקציר: שאלות הלכתיות רבות עולות לגבי אימוץ ילדים, בין אם הילד הוא יהודי או הילד הוא גוי, כיצד יש לנהוג בעניין הייחוד, נישוק וחיבוק. כיצד יש לברך בשעת המילה ובפדיון הבן? כיצד הם עולים לתורה, ואם מי מותר להם להינשא? מה הן החובות של ילד מאומץ להוריו המאמצים, ומה הן חובותיו להוריו הביולוגים?

מילות מפתח:
ייחוד, מאומץ, כבוד אב, אבלות, נישואין, ירושה.


-מה הדין לגבי זוג חשוכי ילדים (וה"ה בזוג שיש להם ילדים), הרוצים לאמץ תינוק יהודי [שאין ספק שהילד הוא כשר לבוא בקהל,
-או תינוק גוי שהתגייר על ידי בית הדין1] הנמצא ביד הרשויות לשם אימוץ מכל סיבה שהיא - כגון שאינו רצוי, הילד המוכה או תינוק עם למשל תסמונת דאונס (מונגוליזם)?

1. המצווה
מצווה גדולה היא עד מאד לגדל יתום או יתומה יהודי ולהביאם לחופה, וכפי שאמרו לנו חז"ל: כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו2; עושה צדקה בכל עת וכו' רבי שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן3; הראה לו הקב"ה את כל האוצרות של מתן שכר שהן מתוקנים לצדיקים, והוא אומר האוצר הזה של מי הוא, והוא אומר של עושה מצות, והאוצר הזה של מי הוא, של מגדל יתומים4. וכך כותב החזון יחזקאל5:
גם אלה אשר הבורא מנע מהם פרי בטן, לא נמנעו מהם ערכי הרוח שיש בחיים משותפים של איש ואשה בקיומו של עולם. "כל המלמד את בן חברו תורה כאלו ילדו" ו"כל המגדל יתום בתוך ביתו (בביתו דווקא, שמקיים בו "עמלנו אלו הבנים" בגופו, ולא בבית אחר בממונו) כאילו ילדו". יש שווי המשקל בצער של גידול יתום בתוך ביתו, כנגד צער הריון ומכאובי הלידה. שקולים הם רחמי איש חסד כרחם אב על בנים על זרע לא לו, ורחמי אשה רחמנייה שהעמיסה על זרועותיה ילד זר כגמול עלי אמו, מתוך אהבה מאומצת במשך ימים רבים, נגד רחמי אב על יוצא חלציו ורחמי אם על פרי בטנה, מתוך כלות הנפש שכורת אהבה טבעית - אפילו אם תצרף אליהם תשעה ירחי הריון וחבלי יולדת שבאחריתם. סוף דבר כל איש ואשה ששאר רוח ותבונה יתרה בזיווגם, יש להם יד ושם בבנייני הדורות של נצחיות ישראל המוכתב בתואר ממלכת כוהנים וגוי קדוש, עכ"ל.
אך עם זאת יש כמה עניינים שחייבים לדעת כדי לקיים מצווה חשובה זו. וכמובן אין הבדל עקרוני בין ילד מאומץ או ילד מנישואים שניים.

2. החיוב לגלות לילד שהוא מאומץ
כותב האג"מ6:
ויש שאין רוצים לגלות להם כלל, אבל זה הוא דבר אסור דהא אפשר שישאו קרוביהם האסורות להם, כל שכן הוא לאסור מהא דיבמות לז ע"א וכו' כל שכן דיש לאסור להשכיח מהם שם האם שיודעין ודאי וגם אם יודעין שם האב אסור להשכיח מהם וכו', עכ"ל.

וכ"כ המנחת יצחק7:
הנה כבר מילתי אמורה בספרי ח"ד סי' מט דלית דין צריך בושש דאסור להעלים מחצבת הילד ממנו ומאחרים, מכמה מכשולים המסתעפים מזה וכמו שדן בזה בתשובת החתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קכה שכתב איברא בגוף הדבר שיהא אדם אומר על מי שאינו בנו שהוא בנו ויגדלנו בחזקת בנו צריך לפנים וכו', עכ"ל8.

וכן כתב המשנה הלכות9
דמצוה לפרסם במקום שאין יודעים שזה אינו בנו (של המאמץ). אך עיין בגמ'10: וכלב בן קנז הוא והלא כלב בן יפונה הוא וכו' אמר רבא חורגיה דקנז הוא (רש"י - גידלו קנז ולא ילדו), ע"כ.

ועיין קדושין11
שאביי כי עברתו אמו מת אביו, ילדתו מתה אמו ושואלת הגמ' איני והאמר אביי אמרה לי אם, ומתרצת, ההיא מרבינתיה הוא (מינקת - ערוך).

וכן עיין ברמב"ן12שכותב:
ואונקלוס תרגם ושום בת אתת אשר סרח וכו' היתה בת אשתו מאיש אחר, עיי"ש, וצ"ע.

ועיין ברמ"א13שכותב:
מי שמגדל יתום בתוך ביתו וכתב עליו בשטר בני או היתום כתב על המגדלו אבי או אמי, לא מקרי מזויף וכשר הואיל וגדלוהו ראוי לכתוב כך.

והחת"ס עצמו14 כותב להבדיל בין מי שיש לו בנים למי שאין לו,
דכשאין לו בנים עביד אינש דמחמת חבה קורא לו בנו ולא חייש דנפיק מיניה חורבה והפסד ליורשיו בנחלתו שיבא זה לירש בנחלתו דלא איכפת ליה כולי האי וכו'.
ועיין גם בציץ אליעזר15. ואולי צריך לומר שבכל המקרים הנ"ל היה ידוע גם לילד וגם לאחרים שהבן היה בן חורג או בן מאומץ, וממילא לא היה מקום למכשול.

ואמר לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שחייבים לגלות לילד המאומץ שהוא מאומץ ואת שם אביו הביולוגי כדי למנוע מכשולים בעתיד, כגון שלא ישא אח את אחותו וכו'. וצריכים להודיע לצד השני קודם נישואין16.


3. יחוד, חיבוק ונישוק
כותב הציץ אליעזר17:
והנה לכאורה פשוט הדבר דאין כל מקום להתיר הייחוד בזה אפילו באופן שהבן או הבת לא יודעים וחושבים את האיש לאביה ואת האשה לאמו וכו', אבל לאחר העיון לפענ"ד להציע כמה צדדי היתר שלא להצריכם לפרוש זה מזה היכא שלקחו אותם מתחילה לאימוץ בהיתר כשהיו עוד למטה מגיל שהייחוד אסור עימהם, עכ"ל.

ואחרי שמביא כמה צדדי היתר מסכם הציץ אליעזר בזה הלשון:
כתבתי בצידוד צדדי היתר הנ"ל הגם שנדמה שנכנסים לכאורה בפרצות דחוקות בכדי ללמד זכות על ישראל ובראותנו שגם גדולים וטובים לא נזהרים בזה ובכדי לא לסגור הדרך לפני ילדים אומללים שלא יהא להם דורש ומבקש מבתים שיחנכו אותם שם על ברכי התורה והמסורה. וזאת מיהת לדעת שזה אסור בודאי לקחת לכתחילה לאמץ ילדים שהם כבר בגיל של איסור יחוד, דהיינו בת מגיל ג' שנים ויום אחד ובן מגיל תשע שנים ויום אחד אם יודעים מראש שלא יוכלו להיזהר מלהתייחד עמם, עכ"ל.

ועיין גם שם בח"ז סי' מד ומה. וכן כותב האגרות משה18:
עכ"פ כשעושין כדין (דהיינו שמגלים להם שהם מאומצים), ודאי צריך לדון בדבר הייחוד אף שנקל בזו מפני הסתם והצורך גם עד בת ח' וט' מגדלין אותן כל השנים כמו בן ובת ממש והייחוד הוא יותר מוקשה מהחיבוק ונישוק דאין זה דרך תאווה וחיבת ביאה אלא דרך חיבוק ונישוק לבניו ובנותיו שלא נאסר כדאיתא בש"ך יו"ד סי' קנז ס"ק י ומשמע שם דליכא איסורא כלל, ומשמע מסוטה סוף דף מג מהא דא"ר יצחק א"ר יוחנן משום ראב"י חורגתא הגדילה בין האחין אסור לינשא לאחין דמתחזיא כי אחתייהו, דלא היה היכר בהנהגת האב עם החורגתא מהנהגתו עם בתו, ואם לא היה נוגע בה ולא היה מתייחד עמה כמו עם בתו היה זה ניכר לעלמא וכו'19.
וצריך לומר דיירא מאשתו שתהא חושדתו שבחזרתה תחקור ותדרוש לבתה ולהיתומה ויגלו לה שלכן מאלו שנמצאין בבית תדיר עמו ועם אשתו אין לאסור אף אם נזדמן איזה זמן קצר שלא הייתה אשתו ונשאר הוא לבדו עם בתה ועם היתומה שמגדלין, וכן להיפוך אם היא נשארה זמן קצר עם בנו ועם יתום שמגדלין. ואם מתה אשתו בעצם יש לו ליזהר שלא יתייחד עם בתה ועם היתומה שמגדלין וכו', עכ"ל.

אך עיין באוצר הפוסקים20 מכתב מהרבי מליובאוויטש שליט"א שאוסר יחוד, חיבוק ונישוק עם ילד מאומץ. וכן מאמר מסכם שם21 שכותב:
ובספר זיכרון עקידת יצחק עמ' לג-לז האריך טובה להשיג על כל ראיותיו (של הציץ אליעזר) ושאין להתיר בזה אפילו למטרת חינוך בבתי יראים וכו' ואפילו קיבלום לאימוץ מיום לידתם אסור בייחוד אח"כ כשהגדילו, ואדרבה יחוד עם הנך גרע טפי דכיון דגדלו בביתם גייסי אהדדי וכו'. כמו כן אסורים בשאר קריבות דחיבוק ונישוק וכו' והוי בכלל אביזרייהו דגילוי עריות דיהרג ואל יעבור.

ושם בסוף הסכמת הרבנים לכלל דבריו כתוב שנחוץ לפרסמם שהם הלכות קבועות, וחתמו שמותיהם הג"ר דוב בעריש וויידענפעלד הגאב"ד דטשבין, הג"ר יעקב ישראל קניבסקי והג"ר עזרא עטייה.

ובדבר הלכה סי' ז סע' כ מביא בשם בעל החזו"א שבנדון נער אחד בן י"ג שגדילתו חורגת ומילדותו, והזהיר על איסור יחוד עם חורגתו כשאין שם אביו. ועיין במכתב האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש (אוצר הפוסקים כרך ט עמ' קל) מה שכתב על הצורך לפרסם האיסור בזה (יחוד וחיבוק ונישוק), ושהעיר דאינו דומה עניין האימוץ הנהוג היום לעניין מגדל יתום ויתומה בביתו שהיה נפוץ בין בני ישראל וכו'. ונראה דהכוונה בזה לומר, שאין לתמוה למה לא נתעוררה שאלה זו עד עכשיו מפני שבאופנים שהיה נהוג עד זמננו הרי לא היו משתדלים להעלים מהילדים את הוריהם הביולוגים ובודאי כשהגיע גיל איסור יחוד היו נזהרים בזה כבכל האיסורים, כל זה מהסיכום הנ"ל.

וכותב בשו"ת שבט הלוי22 לחלוק על הציץ אליעזר וכותב בסוף:
וידעתי שגם הרב הגאון ציץ אליעזר כתב כן רק דרך למוד זכות כאשר הרגיש בעצמו שם סוף הסימן, עכ"ל.

עוד כותב השבט הלוי23:
והנה בזמן הזה שכיח מאד בזוג שלא זכו לבנים שהם מאמצים להם ילד או ילדה לגדלם במקום בנים, פשיטא ופשיטא דנוהג איסור יחוד על פי האופנים המוזכרים וכו', עכ"ל.

ושוב כותב24:
שיש איסור יחוד גמור בזה וכך רגילים אנו לפסוק וכן מנהג רוב המדקדקים, עכ"ל.

וכותב המנחת יצחק25:
ובח"ד סי' מט אות ט הבאתי מאוצר הפוסקים מהרבה גדולי התורה שדחו דברי הרוצה לצדד היתרא דייחוד וכיב"ז וכתבו דהוי בכלל אביזרייהו דג"ע עיי"ש וכו'. סוף דבר לא ידעתי האיך יעלה על הדעת לחדש סברות למצוא היתר בדבר דלרוב פוסקים אסור מן התורה ולרמב"ם הוי מדברי קבלה וכו' ודאתאן מזה תברא לדינא דאין להתיר בבן ובת המאומצים וכדעת גדולי תורה ופוסקי דורינו שלפנינו, עכ"ל.

וכ"כ הדבר הלכה26:
המגדל יתום או יתומה בתוך ביתו (אפילו אין הילדים יודעים כלל שאין זה אבותם), אין לך לבו גס בה יותר מזה, עכ"ל.

ועיין בשערים מצוינים בהלכה27 שעל פי הבית שמואל (סי' כב ס"ק כב) והאמרי יושר (ח"ב סי' ט) דגם גבי איש מהני כשאשתו יצאה בעיר על זמן מועט, הורה באשה שיש לה בת ונישאת לאיש בזיווג שני ולפעמים שהאשה יוצאה לחוץ העיר (לחוץ, היינו בתוך העיר, ולא כבמשמע מחוץ לעיר - כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א)
על זמן מועט והוא לבדו נשאר עם בת אשתו, דיש מקום להקל אם הדלת אינו סגור. ואם גס בה יש להחמיר, עכ"ל

[אך עיין בדבר הלכה28 שמביא מחלוקת הפוסקים אם מועיל אשתו בעיר או דווקא כשהיא אתו בבית]. וכן אוסר השו"ת דבר יהושע 29 ועיין בספר ברכת בנים30.

ואמר לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שאמנם מצווה גדולה היא לגדל יתום ויתומה בביתו, אך יש להיזהר שלא ליכשל באיסורי יחוד, חיבוק ונישוק ואפילו אם אימצם מיום הולדתם.
וכן אמר לי הגרי"ש אלישיב שליט"א שאסור להתייחד וכל שכן לחבק ולנשק לילד המאומץ אחרי גיל האיסור.


4. עד איזה גיל מותר להתייחד
כותב האג"מ לגבי יחוד (מובא לעיל): אף שנקל בזו מפני הסתם והצורך גם עד בת ח' וט' וכו'.
אך אמר לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שמותר עד גיל המבדיל בין תינוקת וקטנה דהיינו עד בת ה' או ו' וראיה מהא דחזו"א, עכ"ד.
וז"ל החזו"א31
ולמאי דמבואר לעיל דכל הני אינה ערווה בעיקרו אלא חכמים אסרוה משום הרהור וטרדא היה נראה דכל שאין דעתן של בני אדם עליהן מחמת קטנותן מותר וכו' מ"מ זו שאין יצר עליהן מחמת קוטנן הדעת נוטה שלא אסרום חכמים. ואין כאן שיעור בשנים אלא לפי מציאותן וקטנות גופן, עכ"ל.
אך כותב עליו הבית ברוך32:
ואני העני איני מבין שהרי מפורש הוא בשו"ע אהע"ז סי' כב סע' יא אף דאיסור יחוד פנויה דוד ובית דינו גזרו אפ"ה מג' שנה ויום א' אסור משום יחוד ואנו לא אומרים דזו שאין יצר עליהן מחמת קוטנן לא הוי בכלל הגזירה, ועוד דתמיד חכמים נותנים קצבה לדבריהם דכן מדת חכמים והיאך יתכן שכאן יפקרו זה להרגשים שלכל אחד ואחד וכו', אלא שברור כיון שסתמו חז"ל טפח באשה ערווה דינו כמו בכל דיני עריות דשיעורם מג' שנה ויום אחד, עכ"ל.

אך אמר לי הגרי"ש אלישיב שליט"א שאין החזו"א מדבר על ייחוד אלא על קריאת שמע בנוכחות ערווה וכפי שכותב שם בשו"ע (סי' עה סע' א), ולכן הוא מיקל, באיסור דרבנן, כל זמן שאין הילדה מפותחת כך שתגרום ל"הרהור וטרדא" בזמן קריאת שמע, וממילא אין להקל בייחוד אחרי גיל ג' בילדה.

וכששוב דברתי עם הגרש"ז אויערבאך שליט"א אמר לי שכיון שהכל תלוי בהרהור שיביא לידי עבירה, אם אין מקום להרהור כגון בתינוקת כזאת, אז גם אין איסור יחוד. ואף שחיבוק ונישוק יהיה אסור בסתם ילדה אחרי גיל שלוש, בתינוקת מאומצת גם זה מותר עד גיל ה' או ו', עכ"ד.

וכתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א:
כיון שמצאנו (דבר הלכה סי' א ס"ק א) דאיסור יחוד הוא רק משום חשש ביאה והרי החזו"א כתב במ"ב דחז"ל אסרו (אמירת דברי קדושה בפני ערווה) משום הרהור שעינא וליבא סרסורא דעבירה וזו (שהיא קטנה מעל לגיל שלוש) אין יצר עליהן מחמת קוטנן הדעת נוטה שלא אסרום חכמים.
ואולי יש להוסיף דבדרך כלל מדובר באיסור יחוד שאינו אלא דרבנן, כיון שמן התורה האיסור הוא רק בערווה, ונדה בכלל, והרי בדרך כלל קטנה כזו אינה רואה דם נדה, עכ"ל.

5. קריאה לתורה
עיין בשו"ת מנחת יצחק33 שכותב שאסור לקרוא לתינוק על שם המאמץ כדי שלא תצא תקלה מזה.
לעומת זה, כותב הלב אריה34 שאם הוא מוחזק בשם אביו המאמץ, מותר לקרות לו כך (לתורה) ואין כאן חשש תקלה לעניין גט כיון שנקרא בפי כל על שם אביו המגדלו אם כן אין חשש לעז וגם לא הוי שקר דכיון שגידלו שייך שפיר לקרות את הבן על שמו. וגם אין חשש לעניין חליצת אמו המגדלו (כשאין לזוג ילדים ולו יש אח) כיון שהיא יודעת שאינו בנה לא תינשא בלא חליצה. ועוד יש לתקן לכתוב בפנקס הבית דין שהבן הוא רק מאומץ ואינו בנם הביולוגי וכו', עכ"ל.

וכן אמר לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שאם יודעים את שם אביו הביולוגי, צריכים לקרוא לו כך לתורה. אך אם הרשויות אינם מוכנים לגלות את שם אביו למשפחת המאמצת, מותר לקרוא לו בשם המאמץ וכפי שכתוב ושם בת אשר שרח וכן לגבי כלב בן יפונה, עכ"ד. ולגבי דין של אסופי ושתוקי, עיין ברמ"א35.

6. כהן או לוי
אמר לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שאם האב המאמץ כהן והיתום ישראל, צריכים להודיע לבן כדי שלא ייכשל בנשיאת כפים, עליה לתורה ככהן וקבלת כסף בפדיון הבן (וכמובן הילד אינו פדוי). ואם האב הוא לוי והבן ישראל, שידע הבן לא לעלות לתורה כלוי. וכן כשהבן המאומץ הוא כהן או לוי ואב המאמץ הוא ישראל שידע כדי שיעלה לדוכן וכו'. ועיין לקמן לגבי פדיון הבן.

7. כתובה וגט
ברור שכשיודעים שם של אביו (הביולוגי) שצריכים לכתוב שמו36 לפי המנהג שכותבים שמו ושם אביו37. אך מה הדין כשאין יודעים שם של אביו?
עיין בב"י (שם) על מה שכתב הטור: כתב א"א הרא"ש ז"ל בתשובה באם לא הזכיר שם אבי האשה אלא כינויו או אפילו לא הזכירו כלל שהוא כשר.
וז"ל של מרן הב"י: ד"ה לשם אבי הבעל דכשר דמאי שנא וכ"כ הרשב"א בתשובה סי' תקנה וז"ל אפשר שא"צ לכתוב שם אביהן כלל דשמו ושמה שם עירו ועירה תנן, שם אביה ושם אביו לא תנן. ובתשובה אחרת כתב על יהודי שבא מארץ אחרת ולא נודע שם אביו, אם לא כתב שם אביו בגט כשר, והגע עצמך שהיה גר מה שם אביו כי תדע או אם היה שתוקי או אסופי שאינו מכיר את אביו היאך יכתוב בגט או בשטרות וכתובות וזה פשוט, עכ"ל.

וכן נפסק להלכה בשו"ע38: ולפיכך גר או שתוקי או אסופי, אין כותבין אלא שמותיהם בלבד, ע"כ. לעומת זאת בסע' כ כותב השו"ע: בגט גר כותב פלוני בן אברהם אבינו. ומיישב הדגול מרבבה39 וז"ל:
ולענ"ד היה נראה לכתוב שם אמו כדאשכחן רב מרי בר רחל40. ואפשר דשאני התם שבשעה שנתעברה היה איסור גוי א"כ אינו אביו כלל ולא היה לרב מרי שום אב, אבל שתוקי יש לו אב אלא שאין אנו יודעים מה שמו, לכן אין לכתוב שם אמו, עכ"ל.

ועיין בפ"ת41 שכותב:
כתב בספר גט פשוט ס"ק נא אם המגרש לא כתב שם אביו רק שם אמו ובמקום דה"ל לכתוב יצחק בן אברהם כתב יצחק בן שרה, יראה לי לצדד דהגט כשר כיון דידוע דשם שרה הוא משמות הנשים, אמנם אם שם אמו שמחה וכה"ג דנקראים גם אנשים בשם זה, אפשר דאיכא לעז. ועוד אפשר דאפילו בכותב יצחק בן שרה איכא לעז דהרואה יחשוב דגט זה הוא משתוקי או אסופי דלא נודע שם אביו, ולכן כתבו שם אמו. אמנם במי שהוא מפורסם על שם אמו כמו יואב בן צרויה ורב מרי בר רחל, פשיטא לי דאם כתב כן בגט כשר, ואפשר דלכתחלה נמי יכול לכתוב כן, עכ"ל.

ועיין בשו"ת חת"ס42 שכותב בשם הגט פשוט סי' קכט ס"ק נא שהתיר לכתחלה לכתוב שם אמו דלא כבדגול מרבבה, וראייתו מיואב בן צרויה (בת ישי), ר' שמעון בן פזי43 ואבא שאול בן אימא מרים44. ועיין גם בשו"ת זכר שמחה45, אוצר הפוסקים46 וברכת בנים47. ולעניין גט שנכתב בו שם האב על שם מי שגדלתה או שגדלו כשלא ידוע שם האב הביולוגי, כותב החת"ס48 שיש מקום לומר שאם הוחזק בשם אביו המגדלו וחותם עצמו כך, אין זה שקר בהחלט עפ"י השו"ע (חו"מ סוסי' מב). וכותב האג"מ49:
ליכא קפידא כל כך מאחר שמוחזקת בשם בת איש זה וגם בתורה מצינו כהא אליבא דרמב"ן (במדבר כו, מו) דשרח לא היתה בת אשר אלא בת אשת אשר ומ"מ קראה הכתוב בת אשר וכהנה עוד הרבה, אבל לכתוב טוב להזכיר בפירוש בגט בת פלוני שגדלתה כבתו, אבל במקום עיגון יש להתיר גם בסתמא, עכ"ל.

ועיין בשו"ת מנחת יצחק50 ובאוצר הפוסקים51. כותב בעל היסודי ישורון52 שיכולים לכתוב שם המאמץ ועיין בפ"ת53 שאם הוחזק בשם זר, כשר. וכן משמע מדברי החת"ס54 שגם לכתובה מותר שאפילו כה"ג אורחה דמלתא הכי הוא. אך כותב האג"מ55:
ובדבר חתן שאין ידוע שם אביו, אם לכתוב בכתובה שם בעלה השני שמגדלו כאב או לכתוב אברהם אבינו או לכתוב שם אמו או שמו לבד, הנכון לע"ד לכתוב בנוסח כזה "בן מי שנשכח שמו ונקרא בן פלוני שגידלו" ובשעת הקריאה תחת החופה כנהוג, אם ירגיש כתר"ה שאין זה כבוד להמגדלו, יוכל כתר"ה לדלג התיבות הנוספות אבל בכתיבה יכתבו כאשר כתבתי. כי לכתוב בן אברהם אבינו וכו', ואין לכתוב שם האם או שמו לבד משום דיאמרו שהוא שתוקי או אסופי ויוציאו לעז על זרעו, ולכתוב שם שגידלו לבד אף שיש מקום לכתוב סתם בן על המגדלו כדאיתא סברא כזו, מ"מ לכתחלה אין לעשות כן אלא לכתוב דברים מפורשין כדבארתי, עכ"ל.

וכ"כ המשנה הלכות56 דאולי יכול לכתוב "בן פלוני שגדלו" וידעו שנקרא בנו מפני שגדלו. וכן כותב השו"ת מנחת יצחק57 שאין לכתוב שמו על שם המאמץ. ואמר לי הגרי"ש אלישיב שליט"א שיכתוב שם אמו, והוסיף "כך אנו נוהגים", אך גם יכול לכתוב "בן פלוני המגדלו", עכ"ד. ואמר לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שחייבים לכתוב את שם אביו או אביה הביולוגי כפי שרשום אצל הרשויות, אך אם אינם מוכנים לגלות את שם האב למשפחת המאמץ, יכתוב את שם המאמץ. וכן אם מתביישים או אם יש עניין בדבר לא לגלות לאחרים, יכתבו את שם האבא המאמץ, עכ"ד. ואם יש לו דין אסופי או שתוקי58 יכתבו שמותיהם בלבד59, ועיין באג"מ60. ובאימוץ בת יש לעיין היטב אם מותרת להינשא לכהן61.

כתיבת הנדוניא. ועל מה שכתב הרמ"א62:
דכשהאב קיים ומשיא בתו כותבין ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי אבוה וכשאין האב קיים כותבין נשא ע"כ,

כותב באוצה"פ63 בשם האבני האפוד,
דמי שגידל יתומה בתוך ביתו דבתחילת הכתובה יכתבו שם אביה הביולוגי ואח"כ יכתבו "דהנעלת ליה מבית פלוני שנתגדלה ותהי לו כבת" וכו'
כשאביו נכרי. עיין בשו"ת הרי בשמים64 שנשאל על המגרש שאביו היה נכרי ואמו ישראלית, איך לכתוב בגט. וכותב דיש לכתוב שם אמו בהגט כיון דאביו הוא נכרי וכפי שכתב הדגול מרבבה (מובא לעיל).

וכן פוסק האג"מ65
דבבת ישראלית מנכרי כותבים שם אמא, וכדאיתא בדגול מרבבה ופ"ת (מובא לעיל). והאם החזיקה עצמה בשם בת פלוני, אז צריכים להוסיף "שהחזיקה עצמה בשם בת פלוני" דכיון דהיא כשרה לקהל צריך לכתוב עליה שם אמה ולא סימן של שתוקי ואסופי (דסגי בשמותן בלבד) שהן פסולין וכו', ע"ש.

ובציץ אליעזר66 כותב בנוגע למגרש שהוא בן ישראלית הנולד מנכרי שיכתוב בגט שם אמו והביא בשם השו"ת מהר"י אסאד חאהע"ז סי' קח ו-קט שאם כתבו שם אבי חורגה של האשה שהוחזקה בכך, למעשה הצריך שם גט אחר, ע"כ.

ובשו"ת שבט הלוי67 דן להבדיל בין מה שכתב הרמ"א בחו"מ סוסי' מב (מובא לעיל) לגבי שאר שטרות לבין גיטין וכתובה ע"ש,
ובמסקנה כותב דלגבי כתיבת כתובה למי שאביו גוי: עכ"פ למעשה לעניין כתובה נלענ"ד דיכול לכתוב פלוני בן פלוני שם אביו שגדלו וחינכו ונקרא על שמו לעולם, עכ"ל.

ועיין באוצר הפוסקים68.

8. גר
קוראים אותו לתורה בשם פלוני בן אברהם אבינו96 וכן כותבים את שמו בכתובה ובגט70. ועיין שם בבית שמואל71 שאם לא כתב "אבינו" צריך לכתוב הגר ואם לא כתב גר, פסול דמשמע שהוא בן אברהם. וכותב היסודי ישורון72 דאין לכתוב את שם המגדלו והמאמצו. ועיין בשו"ת אגרות משה73, שו"ת מנחת יצחק74 ושו"ת שרידי אש75 שאין לאמץ ילד נכרי. וראה בספר ברכת בנים76.

9. ברכת המילה
כאשר מלים ילד מאומץ, נוהגין שמי שתופס את הנער (הסנדק) מברך ברכת "להכניסו"77. אך עיין ברמב"ם78 שאין מברכים ברכה זו כשאין אביו שם, ועיין שם בראב"ד, מגדל עוז והגהות מיימונית79 וכן בביאור הגר"א80. ועיין בספר הברית81. באשר לנוסח לתפלה "קיים את הילד הזה" עיין בש"ך82, בספר הברית83, בברכת בנים84 ובקנטרס זיכרון יהודית85.

10 פדיון הבן
מי שהוא ספק אם הוא חייב בפדיון, פטור שהמוציא מחברו עליו הראיה86. ומה הדין כשיודעים שהוא בכור לאמו אלא שלא יודעים אם ההורים כוהנים או לוויים. וכותב הפתחי תשובה87:
עיין בפתחי תשובה שכתבתי בשם המהרי"ק דאם היה ספק אם אבריו מרוקמין אינו פוטר הבא אחריו וכו' ולענ"ד קשה ע"ז דהא קי"ל וכו' דאין הולכין בממון אחר הרוב ומה"ט כתב בתשובות צמח צדק סי' קכה באשה שאינה יודעת אם אביה היה כהן או לוי או ישראל ונשאת לאיש והמליטה זכר שהוא פטר רחם לה דפטור מפדיון, דאף דרובא דעלמא הם ישראלים ולא כוהנים ולוויים מ"מ אין הולכין בממון אחר הרוב, עכ"ל.

לעומת זאת כותב הקונטריס הספיקות88:
ומשמע מדברי הרמ"א בחו"מ סי' רצב דאין הולכין בממון אחר הרוב וכו' וע"ש בש"ך ס"ק כו וזהו גם כן דעת הרב צמח צדק בסי' קכה וכו'. מ"מ אין דעתי העניה נוחה הימינו ואני אומר אילו הואי התם הייתי כהנא מסייע כהני ומחייבינא לפדותו לפי שנ"ל דהאי כללא דאין הולכין בממון אחר הרוב לא איתמר אלא בממון דעלמא אבל בממון עניים שפיר אזלינן בתר רובא וכו'. ודין מתנות כהונה דין מתנות עניים להם לעניין זה וכו', עכ"ל ע"ש.

וכן ראיתי בערוך השולחן89 שכותב: ויש (פתחי תשובה בנחלת ציון) שתמה על המהרי"ק דהא רובא עדיף מחזקה וכיון שאין הולכין בממון אחר הרוב כל שכן בחזקה, ואינו כן וכו'. ובמסקנה כותב: ולכן ולד כזה פדיון ודאי צריך ואולי גם בברכה ועכ"פ בלא ברכה וודאי חייב בפדיון, עכ"ל. ועיין גם בשו"ת חתם סופר90, שו"ת כתב סופר91, דברי שאול של בעל השואל ומשיב92 והשו"ת לבושי מרדכי93. וכותב האג"מ94:
הנה בשתוקי לעניין פדיון הבן כשידוע שנולד לאמו יהודית פנויה והוא פטר רחם, ולא ידוע אולי הבועל האב הוא כהן או לוי וכן לא ידוע האם אולי היא בת כהן ולוי, אם יש להחשיב זה לספק ולפוטרו מפדיון, ודאי היא שאלה גדולה ולא מצאתי בעניותי ראיה לזה וכו', ולכן למעשה יש לעשות פדיון בלא ברכה. אבל בכלל אין על שום אדם החיוב אלא עליו כשיגדל, ורק רוצים יכולין לפדותו מדין זכות אף שיש בזה מחלוקת, אבל נוהגין כהש"ך95 שיכולין לפדותו כשרוצים.
אף שדעתי אין נוחה מזה מטעם הדברי חמודות שהביא הש"ך וכו' אבל עכ"פ נוהגין כהש"ך וכו'. עכ"פ למעשה אם לא יוכלו לברר מי הם האב והאם יפדה עצמו כשיגדל בלא ברכה או אם רוצים לזכותו יפדוהו עתה בלא ברכה (והכהן יחזיר את הכסף - מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א). ובספק השני (כשגם אין יודעים מי היא האם ויש עוד ספק שמא כבר ילדה אחר או הפילה קודם לזה), הוא רק כשרוצה להחמיר על עצמו, אבל מדינא אין לחייבו כלל דהמוציא מחבירו עליו הראיה, כיון שהוא ספק שמא אינו פטר רחם כלל, עכ"ל.

בן לוויה שאמו נתעברה מעכו"ם פטור מפדיון. לעומת זאת, בן כוהנת חייב בפדיון שהרי נתחללה אמו מן הכהונה בבעילת העכו"ם96, ויפדה את עצמו כשיגדל97.

11. כבוד אב ואם
הילד המאומץ חייב לכבד את אביו ואת אמו שאמצוהו משום הכרת הטוב והחסד שהם גמלו לו, אבל אין עליו מצות עשה של כבוד אב ואם98. לעומת זאת חייב משום מצות עשה לכבד את אביו ואת אמו הביולוגים אם מכירם, על אף שלא גמלו לו כל חסד ואדרבה זרקו אותו מחוץ לביתם99. ויאמר על אביו או אמו המאמצים קדיש, אבל לא ישיג גבול שאר האבלים, אך טוב שיוסיפו לומר מזמור אחד עבור הנ"ל ויאמר קדיש100. ועיין בשדי חמד101. ואמר לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א שצריך לכבד את אביו ואמו המאמצים כאילו הם הוריו הביולוגים וכן צריך לומר קדיש עליהם, אך לא על חשבון שאר האבלים, עכ"ד. אין חיוב לקרוע עליהם או לשבת שבעה. ועיין בקונטרס זיכרון יהודית102. אמר לי הגרש"ז אויערבך שליט"א על אף שמותר לשבת שבעה על הורים מאמצים משום הכרת הטוב, חייב הוא בתלמוד תורה כל זמן שאין מנחמים, וכאשר יש מנחמים, הוא פטור מלימוד תורה שזה נקרא כבוד המת וכבוד ההורים שאמצו אותו. ביום הקבורה אחרי שמסר את הקבורה לכתפים, הוא חייב להניח תפילין, אבל יעשה זאת בצנעה, עכ"ד.103

12. חובות ההורים המאמצים ודיני ירושה
עיין בברכת בנים104 ובקנטרס זיכרון יהודית105.

הערות:1. כך הכתיב לי הגרי"ש אלישיב שליט"א. ועיין בשו"ת אג"מ יו"ד ח"א סי' קסב ואהע"ז ח"א סי' ז, ובספר ברכת בנים פי"ד סי' א.
2. מגילה יג ע"א. ועיין בסנה' יט ע"ב.
3. כתובות נ ע"א.
4. שמו"ר פמ"ה סע' ו. ועיין גם שם סוף פמ"ו.
5. הקדמה לתוספתא יבמות.
6. אהע"ז ח"ד סי' סד סע' ב.
7. ח"ד סי' מט ס"ק ז וח"ט סי' קמ.
8. עיין בחת"ס שם שדן באריכות תוך כדי ציטוט גמרות, ראשונים, אחרונים ותשובות, ובסוף כותב: הנלע"ד כתבתי בלי שום עיון בספרים כי אינם אתי עמי, עכ"ל.
9. ח"ד סי' קסט.
10. תמורה טז ע"א.
11. לא ע"ב.
12. במדבר כו, מו.
13. חו"מ סוסי' מב
14. אהע"ז ח"א סי' עו מובא בפ"ת בחו"מ שם. ועיין בספר ברכת בנים פי"ד סי' א סע' ו וסי' ב סע' טו.
15. ח"ד סי' כב.
16. שו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' מד.
17. ח"ו סי' מ פכ"א.
18. אהע"ז ח"ד סי' סד סע' ב.
19. לולא דמסתפינא הייתי שואל - כי תורה היא וצריך אני ללמוד - אולי אדרבא, חיי הצניעות בזמן חז"ל הייתה כך שבאמת לא היה נוגע בבתו הגדולה בפרהסיא ובאמת לא היה אם כן היכר בהנהגת האב עם בתו ועם בתו החורגת או מאומצת, כי בשניהם לא היה נוגע בשוק, וראיה מהא דברכות מג ע"ב: ואל יספר עם אשה בשוק א"ר חסדא ואפילו היא אשתו, תנ"ה אפילו היא אשתו ואפילו היא בתו וכו' לפי שאין הכל בקיאין בקרובותיו, ע"כ. ואם לא סיפר עם בתו (הגדולה, ששייך בה חשדא) כל שכן שלא נגע בה, וצלע"ג. וכתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א: לכאורה נכון מאד, עכ"ל. וכן הסכים הגרש"ז אויערבאך שליט"א עם מה שכתבתי ואמר לי שודאי נהגו בצניעות יתר בזמנים קודמים ולא כפי שנוהגים היום, עכ"ד. וכן הסכים אתי הגרי"ש אלישיב שליט"א.
20. כרך ט עמ' קל.
21. עמ' קלב.
22. ח"ו סי' קצו.
23. ח"ה סי' רה סע' ח.
24. ח"ו סי' קצו.
25. ח"ט סי' קמ.
26. סי' ז סע' כ.
27. סי' קנב ס"ק ז.
28. סי' ו סע' ב.
29. ח"ג אהע"ז סי' טז ו-יז.
30. פי"ד סי' ב סע' א-ג.
31. או"ח סי' טז ס"ק ח ד"ה כ' במ"ב.
32. על החיי אדם כלל ד סי' ב ס"ק ה בהערה - האיר לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.
33. ח"א סי' קלו, ח"ב סי' קטו, ח"ד סי' מט, ח"ה סי' מד וח"ו סי' קנא.
34. ח"א סי' נה.
35. או"ח סי' קלט סע' ג. ועיין בט"ז, פמ"ג, אליה רבה, דעת תורה וכף החיים שם. וכן עיין במרן אהע"ז סי' קכט סוסע' ט וסע' י.
36. אהע"ז סי' קכט סע' י.
37. שם סע' יט.
38. אהע"ז שם סע' ט.
39. שם על סע' ט.
40. יבמות מה ע"ב ועיין בתוס' ב"ב קמט ע"א ד"ה רב מרי.
41. אהע"ז שם ס"ק כו.
42. אהע"ז ח"ב סי' כה וסי' מא.
43. עיין בתוס' ב"ב קמט ע"א סוד"ה רב מרי דפזי היתה שם אשה ועיין ביבמות סה ע"ב דפזי היתה בת ר' חייא.
44. כתובות פז ע"א.
45. סי' קפ.
46. סי' סו ס"ק קיז, קכו ו-קכז.
47. פי"ד סי' ב סע' טז ו-יז.
48. אהע"ז ח"ב סי' מא.
49. אהע"ז ח"ד סי' כו אות ב. ועיין גם שם אהע"ז ח"א סי' צט.
50. ח"א סי' קלו, ח"ב סי' קטו, ח"ה סי' מד וח"ו סי' קנא.
51. שם ס"ק קל.
52. בספרו נחלת צבי עמ' לא.
53. אהע"ז סי' קכט ס"ק כד, וראה בשו"ת הרא"ש כלל טו סע' ד ושו"ת הרדב"ז סי' שעו המובאים שם.
54. אהע"ז ח"א סי' עו ד"ה הנה ראשון.
55. אהע"ז ח"א סי' צט.
56. ח"ד סי' קסט.
57. ח"ד סי' מט או"ק ד, ח"ה סי' מד וח"ו סי' קנא.
58. רמב"ם פט"ו מהל' איסו"ב הל' יב ו-יג. אהע"ז סי' ד סע' לא.
59. אהע"ז סי' קכט סע' ט.
60. יו"ד ח"ג סי' קו סע' ג.
61. עיין אהע"ז סי' ז סע' יז.
62. אהע"ז סי' קכט סע' יא.
63. סי' סו ס"ק נא (ה).
64. מה"ת סי' קעב.
65. אהע"ז ח"ב סי' כב.
66. ח"ד סוסי' כב וח"ו סי' מא.
67. ח"ד סי' קעד.
68. סי' סו ס"ק קכט ו-קלב.
69. או"ח סי' קלט סע' ג בהגה.
70. אהע"ז סי' קכט סע' כ.
71. שם ס"ק לט.
72. בספרו נחלת צבי עמ' לד.
73. יו"ד ח"א סי' קסב בסוף התשובה.
74. ח"א סי' קלו.
75. ח"ב סי' צו.
76. פי"ד סי' ד.
77. יו"ד סי' רסה סע' א ברמ"א וט"ז שם ס"ק ב.
78. הל' מילה פ"ג ה"א.
79. ס"ק ג.
80. יו"ד סי' רסה ס"ק ב.
81. סי' רסה בלקוטי הלכות ס"ק יז.
82. יו"ד סי' רסה ס"ק ו.
83. שם ס"ק מה ו-מח.
84. פי"ד סי' א סע' ז-יא.
85. אימוץ ילדים באספקלריית ההלכה להרב א. דבורקס שליט"א, עמ' כה.
86. יו"ד סי' שה סע' יג.
87. הגהות נחלת צבי על השו"ע יו"ד סי' שה סע' כג.
88. לאחיו של הקצות, כלל ו סע' ה - האיר לי הגרי"ש אלישיב שליט"א.
89. יו"ד סי' שה סע' סו.
90. יו"ד סי' רצט.
91. יו"ד סי' קמה.
92. על יו"ד סי' שה סע' כג.
93. יו"ד סי' רד ו-רה.
94. יו"ד ח"א סי' קפח.
95. יו"ד סי' שה ס"ק יא.
96. יו"ד סי' שה סע' יח.
97. ש"ך ס"ק כב ע"ש פרטי דינים.
98. סוטה מט ע"א ורש"י שם במעשה דרב אחא בר יעקב - חת"ס או"ח סי' קסד.
99. ראה בחינוך מצווה לג, ויו"ד סי' רמ סע' ח וסע' יח. וראה גם במשך חכמה דברים ה, טז ובשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קל.
100. חת"ס שם. ועיין גם שם חיו"ד סי' שמה ד"ה אלא.
101. אסיפת דינים מערכת אבלות אות קנו. ועיין בספר ברכת בנים פי"ד סי' יב-טו.
102. בהסכמתו של הגרח"פ שיינברג שליט"א. ועיין שם עמ' יד.
103. עיין רמ"א יו"ד סי' שע"ד סוסעי' ו ובחידושי רע"ק ופתחי תשובה שם.
104. עמ' תמב.
105. עמ' יח ו-כב.