פולמוס הב"י והמבי"ט בפירות נכרים בשביעית

הרב יעקב נבון

המעיין, ניסן תשנ"ה


תוכן המאמר:
א. מבוא
ב. ראיות החיד"א שמרן הב"י לא חזר בו עד יומו האחרון

תקציר:
וויכוח בין המבי"ט לב"י על פירות נוכרים, האם חלה עליהם קדושת שביעית, והאם יש להפריש מהם תרומות ומעשרות.

מילות מפתח:
קדושת שביעית, מירוח, מכירת קרקע, תרומות ומעשרות, עכו"ם.

לע"נ מורנו ורבנו הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל

א. מבוא
מחלוקת הב"י והמבי"ט בענייני פירות נכרים, לגבי קדושת שביעית ולגבי חיוב תרו"מ, נמשכה ארבעים ושלש שנים, שבע שמיטות, משנת רצ"ב שהייתה שנת שמיטה ועד שנת של"ד שג"כ הייתה שנת שמיטה. בשנת של"ה השיב מרן ר' יוסף קארו את נשמתו למרומים (כמבואר בשם הגדולים להחיד"א, מערכת גדולים אות י' סי' קס"ה, שמרן האריך ימים פ"ז שנים ועלה לשמים בעיה"ק צפת יום ה' י"ג ניסן של"ה). מחלוקת זאת דעכה והתעוררה מחדש כל אימת ששנת השבע קרבה, עד שאין לך שנת שמיטה שלא הוחלפו בה תשובות בין הב"י והמבי"ט, וכל אחד המשיך להחזיק בדעתו ולטעון על שכנגדו.
וכדברי המבי"ט (אשר הובאו בשו"ת אבקת רוכל ריש סי' כ"ה):
"מעשה ידי הגדתי, זה לי כ"ח שנים משנת הרצ"ב עד שנת השגי"ח, שנות ארבע שמיטות, ובכל שמיטה ושמיטה לא מנעתי עצמי מלהתעסק ולעיין בעניין דיני השמיטה בפירות הגדלים בקרקע של גוי בא"י ואם נתמרחו ע"י ישראל אם יהיו חייבים תרו"מ... ומאז ועד עתה הייתי מורה לשואלים ממני בשנת השמיטה על חיוב תרומה ומעשר שלא היו חייבים".

המבי"ט לא השלים עם דעת הב"י וניסה כמה פעמים לשנות את המנהג, ולהנהיג קדושת שביעית בפירות נכרים, עד אשר הדבר הגיע לידי נידוי, ומאז מות מרן ועד היום כארבע מאות ועשרים שנה לערך - עדיין המחלוקת, בעינה עומדת.במאמרנו זה, ננסה לחקור ולהוכיח מתוך המקורות, מה היה המנהג במהלך הדורות - בארץ ישראל ובירושלים - מני אז ועד ימינו.

ב. ראיות החיד"א שמרן הב"י לא חזר בו עד יומו האחרון
החיד"א בספרו ברכי יוסף (יו"ד סי' של"א ד"ה יו"ד הגה"ה) כתב וז"ל:
"הרב ספר החרדים כתב, דפירות שגדלו בקרקע עכו"ם בשביעית ובאו לידי ישראל, כגדלו בקרקע ישראל דמי ופטורים מן המעשרות. וכך היה נוהג ומנהיג הרב גדול הדור מהר"ם מטראני. גם מורנו הרב גדול הדור כמהר"ר יוסף קארו בסוף ימיו כשחיבר שו"ע כתב סתם, שנת השמיטה אין בה לא תרומות ולא מעשרות, ולא חילק בין פירות עכו"ם לפירות ישראל, וכן עמא דבר, עכ"ל.

גם מהרימ"ט בראשון סי' מ"ג כתב,
שהעידו חכמים מזקני הדורות, שאע"פ שהרב מהר"י קארו היה חוכך להחמיר והיה נוהג להפריש בלא ברכה, אח"כ הכריחו הרב אביו - הרב המבי"ט - והחכמים שעמו בפומבי, שלא יעשרו כל עיקר, דחומרא דאתי לידי קולא היא, שיש בדבר הפסד שביעית, ולא היה מי שערער בדבר, עכ"ד".

כך לשון תשובת מהרי"ט (ח"א סי' מ"ג):
"על גידולי שביעית בקרקע הנכרי, מזה כמה הורה אבא מורי הרב זלה"ה משנת הרצ"ב, שהם חייבים בכל דיני פירות שביעית ופטורים מן המעשרות, וכן היה מורה ובא בכל שנת שביעית הלכה למעשה. והעידו חכמים מזקני הדורות שאע"פ שהרב מהר"י קארו ז"ל היה חוכך להחמיר, והיה נוהג להפריש בלא ברכה, אח"כ הכריחו אבא מארי ז"ל וחכמים שעמו בפומבי שלא יעשרו כל עיקר, דחומרא דאתי לידי קולא היא, שיש בדבר הפסד פירות שביעית, ולא היה מי שערער בדבר. ועתה הראו לי נוסח פסק שכתב הרב מהר"ר יוסף קארו ז"ל, לחלוק על דבריו לחייבם במעשרות ולפוטרם מדיני שביעית, וצריך אני לישא וליתן בדבר הואיל והלכה למעשה הוזקקנו".

מתוך תשובה זו - תשובת המהרי"ט עצמה - נראה ג"כ להדיא, שמרן הב"י עצמו החזיק בדעתו ולא חזר בו, שהרי בסוף דבריו כותב שמרן פוסק לחייבם בתרו"מ, ואם חזר בו הרי שאין מה לשאת ולתת בדבריו. אלא צריך לומר שמרן רק החמיר בהפרשת תרו"מ להפריש בלי ברכה, אבל לא שינה את דעתו, והחזיק בה, להפריש תרו"מ מפירות נכרים שנתמרחו אצל ישראל, ולא ויתר בשום פנים ואופן על הפרשת תרו"מ (ולא כפי שיטת המבי"ט שאינו מצריך כלל להפריש), וביחס לקדושת שביעית בפירות נכרים לא נהג כלל.

ומש"כ "הכריחו", אין הכוונה שהמבי"ט והחכמים שעמו הכריחו את מרן הב"י, דלא כתיב הכריחוהו, אלא הכוונה שהמבי"ט והחכמים שעמו הכריחו את הציבור לנהוג כמותם, אבל לא יעלה על הדעת שהמבי"ט יכריח את מרן הב"י, שהרי הוא היה המרא דאתרא בצפת, ועל פיו יישק כל דבר בענייני הלכה (כמבואר בס' שם הגדולים להחיד"א, מערכת הגדולים אות מ' סי' קכ"ט, כלשונו שם "מרן ריש מתא", דהיינו שהב"י היה מרא דאתרא בצפת ת"ו), ועם כל רצונו של המבי"ט להכריח את דעתו כנגד מרן הב"י - עוד בחיי מרן - לא הועיל לו לשנות את המנהג.

וגם המבי"ט היה מודע לכך שהמנהג בא"י הוא כמרן, שלא נהגו קדושת שביעית בפירות נכרים.גם הב"י מציין בתשובה, שהובאה ע"י תלמידו מהר"ם גלאנטי ז"ל (הובא בשו"ת אבקת רוכל סי' כה דף כט, ע"א), שגזרו גזירת נידוי בבתי כנסיות לכל מי שאינו מפריש תרו"מ בפירות נכרים שנתמרחו אצל ישראל, וכך לשון התשובה אשר נכתבה סמוך לפני מותו בשנת השל"ד, כפי שהיא מובאת בברכי יוסף (שם בברכ"י יש טעות ושיבוש בציטוט התשובה, ולכן העתקתי את התשובה כלשונה מתוך שו"ת אבקת רוכל) שם:

ד. לדעת פאה"ש מרן לא חזר בו והמנהג בכל א"י וירושלים כהב"י אף מוה"ר ישראל משקלאוו זצ"ל, בספרו פאת השולחן (סי' כג סעיף יב) החזיק להלכה כדעת מרן, וכך כתב:
"עכו"ם שקנה קרקע בא"י וזרעה בשביעית פירותיה מותרים... ומותרין לאוכלם בלא קדושת שביעית וחייבים בתרו"מ ויפריש מ"ע (כפתור ופרח וב"י ורמ"א ורדב"ז ומהר"ם חביב וש"פ), וי"א דאין מותרים רק בקדושת שביעית ופטורים מתרו"מ (מבי"ט ומהרימ"ט) וסברא ראשונה עיקר. ומפרישין תרו"מ ומ"ע בלא ברכה".

וכותב שם בביאורו בית ישראל (על פאת השולחן עמ' קו):
"וודאי דעד עלותו למרום החזיק כפי פסקו, וכן המנהג גם עתה בכל ארץ ישראל ומ"ש מהרימ"ט ובתריה גריר החרדים, דמרן ב"י חזר ונהג כהמבי"ט, כבר גלוי וברור מדברי מרן הקדוש האחרונים בשנת של"ד - שביעית האחרונה שבימיו - וחותמו אמת, דעד סוף ימי חייו החזיק בדעתו. וכל הרבנים עמו, וכן נהגו בירושלים בימי הרלנ"ח. רק אשר כתב מהרימ"ט משמועתו, וודאי מפני שהוא נשאר קטן מאביו ז"ל כמ"ש בהקדמתו להמבי"ט, ואח"כ שמע מתלמידיו מה שהנהיג אביו טרם נודע למרן הקדוש ורוב בנין ומנין חכמי העיר וגזרו בחמ"ר (=חרם מרבנן) להחזיק כדעת מרן וכל הגדולים שעמו, ולא סיימוהו קמיה, ובתריה גריר החרדים שהיה בדור שאחריהם, וכן של"ה שהיה בדורות אחריהם".

רואים מדבריו שהמנהג בכל א"י היה כדעת מרן, הן בזמן הב"י והן בזמנו - בשנת תקצ"ו - כאשר הביא לדפוס בראשונה את ספרו פאת השולחן. זאת אומרת שגם מאתים וששים שנים אחרי פטירת מרן, נהגו עדיין בכל א"י כדעתו. את ספרו הביא לדפוס בצפת, ונראה מדבריו אפוא, שבזמנו גם כן היה המנהג בצפת כמו הב"י, ולא כהמבי"ט, למרות דברי החרדים והשל"ה שכתבו שהב"י חזר בו. רבינו ישראל משקלאוו ז"ל זכה להיות אף בירושלים, בנסיבות מצערות, הוא עזב את העיר צפת בעקבות מגיפה שפרצה בשנת תקע"ד, ובדרך בהיותו בכפר שפרעם מתה עליו אשתו, ובהיותו בירושלים מתו עליו חתנו מוה"ר ר' יואל שהיה בן טו"ב שנים במותו, וכן בתו שהייתה בת ח"י שנים במותה, והשאירה תינוק יונק כמו"ה אליקום, אשר מוה"ר ישראל סבו גידלו בסבל רב עד היותו בן כ' שנה, עד שבשנת תקצ"ד נלקח ממנו, וכן בנו נחמן ובתו מ' אסתר, ובהיותו בירושלים נתבשר שמתו אביו מוה"ר שמואל ואמו הרבנית ז"ל.

אחרי המגפה בשנת תקע"ד חזר רבנו לצפת, לעמוד שם שוב בראש העדה (כל זה מובא בהקדמה לס' פאת השולחן), הרי שהמנהג היה גם בעיר צפת וגם בירושלים ובכל א"י כדברי מרן. וזה שלא כדברי החזו"א אשר נביא לקמן, שטוען שהמנהג השתנה בצפת כדברי המבי"ט והחרדים, שאפילו אם נאמר שהמנהג בזמן המבי"ט והמהרי"ט היה כדעתם לשמור קדו"ש, וכך גם היה בזמן החרדים שחי בתקופת המהרי"ט (כפי שנוכיח לקמן), אבל בזמן פאה"ש המנהג היה בודאי כהב"י.

ה. לדעת החזו"א מרן חזר בו - ודוחה את הברכ"י ופאה"ש החזו"א (בהל' שביעית סי' כ) אשר עלה ארצה בשנת תרצ"ה (מאה עשרים וחמש שנה אחר פאה"ש), הכריע נגד פאת השולחן, מכוח תשובה מפורשת של הרמב"ם, אשר מופיעה בתשובות הרמב"ם (סי' ט"ו הוצאת פאר הדור), ואף את דברי הברכי יוסף, אינו מקבל, ולדעתו המנהג השתנה בצפת בסמוך ולאחר מות מרן הב"י. ונביא את דברי החזו"א בשלימותם כדי שנתייחס לכלל דבריו. כך כתב שם (בסוף סי' כ):
"ולא מצינו בראשונים ואחרונים מי שיאמר שאין ק"ש נוהג בשל נכרים, זולת מה שהזכירו שנחלקו בזה הב"י והמבי"ט, ולפי דברי מהרי"ט החרדים והשל"ה חזר הב"י והורה כמבי"ט. ולפי הנדפס באבקת רוכל בשנת של"ד עדיין החזיק הב"י בשיטתו, ועדותן של הגאונים שחיו בחיי מרן והיו גדולי הדור בדור שלאחריו, וודאי קים להו טפי בדבר, ועדותן מכרעת נגד דבר הנדפס לאחר דורות הרבה, ולאו מרן הב"י חתם עליה.
אח"כ הגיע לידינו ס' ברכ"י וכתב דכת"י מרן היה מקויים ע"י מהר"ם גלנטי ואין בו ספק. ויפה כתב הברכ"י דאחר שנידה הב"י בראשית שנת של"ד נשתנה המנהג בצפת עפ"י המבי"ט.
ואמנם מה שכתב הברכ"י שהיה הדבר אחר פטירת מרן או בחוליו שלא בהסכמתו, תמוה מאד, דודאי חכמי צפת שהסכימו עם מרן, לא היו עושין דבר נגד מרן ונגד דעת עצמן. גם לשון מהרי"ט מבואר דהכריחו למרן ונענה להם. ואם עדות הזקנים הייתה שלאחר פטירתו או בחוליו עשו כן, היה כותב כן בהדיא. אבל עיקר דברי הברכ"י אינם מובנין, וכי זו לא שכיח שגאון יחזור מהוראתו, והלא קדוש מרן וכל החכמים כל מגמתם למען הדין והאמת, ושפיר י"ל דאחר הכרזת נידוי לעשר כי הדבר ספק וראוי להחמיר, הרבה עליו המבי"ט בראיות, וקם מרן בשיטת מבי"ט והתיר הנידוי ונתן להם רשות שלא לעשר, ומרן משך ידו, כי היה הדבר מרופה בידו, ולא עשה מעשה לצוות שלא לעשר, ואין כאן שום קושיא, ויהיה אמת מש"כ החרדים דנהגו שלא לעשר. ואפשר דמקצת חכמים חזרו לדעת המבי"ט, ונהיה רוב נגד מרן, והוכרע ע"פ הרוב והוכרח מרן לבטל דעתו, ולכן לא ידעו אי גם ב"י חזר בו.
בכל אופן נתבאר שנהגו בצפת כהמבי"ט, ואף לדברי הברכ"י שהיה אחר פטירת מרן, מ"מ הוא מנהג כהלכה, כי לעולם ההלכה כשופט אשר בימים ההם. והנידוי שהכריז הב"י נתבטל, כיון שב"ד שלאחריו חלקו על עיקר דינו, וממילא אינו נוהג לדורות. ואמנם העיקר כעדות מהרי"ט שמרן בעצמו חזר בו".לדעת החזו"א שם, אילו פאת השלחן היה רואה תשובת הרמב"ם, היה חוזר בו.
ובהל' שבת (סי' מו סק"ד) כותב עוד:
"וכבר הוכרעה הלכה זו עפ"י דברי הר"מ (=הרמב"ם) בתשובה, שנהוג קדושה בשל נוכרי וכמנהג הקדום, וכמו שכתבו הרי"ק, מבי"ט, מהרי"ט, החרדים והשל"ה, וכ"כ הגאון בעל חיי אדם בהל' א"י שחיבר, וכן המנהג בישוב החדש".

ו. דיון בדברי החזו"א והחרדים שכתבו שמרן חזר בו - וקושיות על דבריהם אע"פ שאיני כדאי להכניס עצמי בין ההרים, להכריע בין מש"כ החיד"א למש"כ החזו"א, אבל כתלמיד המעיין בדברים שהובאו, ראיתי צורך להעיר. וכמו שמרן החזו"א זצ"ל לא ראה משוא פנים להביע דעתו כפי שעולה לו מהש"ס והראשונים, גם אם זה נגד אחרונים גדולים שהיו לפניו מאות בשנים, אף אנו תלמידי תלמידיו נחזיק באמונתו זאת ונביע את דעתנו, כפי שנראה לנו ללא משוא פנים. ראשית כוונת המהרי"ט במש"כ (בתשובה ח"א סי' מג בתחילתה)
"אח"כ הכריחו אבא מארי ז"ל וחכמים שעמו בפומבי שלא יעשרו כל עיקר",

כמש"כ הברכ"י, שאין הכוונה שהכריחוהו למרן הב"י, דהלא אין כתוב הכריחוהו, אלא הכוונה שהכריחו את הציבור לנהוג כהמבי"ט ושלא יעשרו כלל. במיוחד לאור עדותו של מהר"ם גלאנטי שהיה תלמידו המובהק של מוה"ר ר"י קראו זצ"ל (כמבואר בשם הגדולים שם), שבשנת של"ד עוד החזיק בדעתו, שנה לפני מותו, לכן לא נראה מה שכתב החזו"א שמרן חזר בו והודה על האמת, שההלכה כדברי המבי"ט.עוד יש לומר, שלא רק עפ"י עדות מהר"ם גלאנטי נראה שלא חזר בו, אלא גם בתשובה ההיא של המהרי"ט עצמה, נראה שמרן המשיך להחזיק בדעתו, שהרי כתב שם:
"על גידולי שביעית בקרקע הנכרי, מזה כמה הורה אבא מארי הרב זלה"ה משנת הרצ"ב שהם חייבים בכל דיני פירות שביעית ופטורים מן המעשרות, וכן היה מורה ובא בכל שנה שביעית הלכה למעשה, והעידו חכמים מזקני הדורות שאע"פ שהרב מהר"י קארו ז"ל היה חוכך להחמיר והיה נוהג להפריש בלא ברכה, אח"כ הכריחו אבא מארי ז"ל וחכמים שעמו בפומבי שלא יעשרו כל עיקר, דחומרא דאתי לידי קולא הוא, שיש בדבר הפסד פירות שביעית, ולא היה מי שערער בדבר. ועתה הראו לי נוסח הפסק שכתב הרב מהר"ר יוסף קארו ז"ל לחלוק על דבריו לחייבם במעשרות ולפוטרם מדיני שביעית, וצריך אני לישא וליתן בדבר, הואיל והלכה למעשה הוזקקנו".

הרי להדיא מתוך סוף דבריו, שמרן הב"י המשיך להחזיק בדעתו, וממילא על כורחנו לומר שמש"כ בתחילת דבריו שאביו והחכמים שעמו הכריחו, הכוונה לציבור, שהכריחו את הציבור לנהוג כמותם. גם לא מוכח מתוך התשובה שהמנהג שרצה המבי"ט להנהיג, אם אכן התקבל או לא. ובדברי המהרי"ט אין כל עדות וראיה שהתחילו לנהוג בצפת כדברי המבי"ט. ורק בדברי החרדים עצמו כתוב שנהוג כהמבי"ט, מאידך אנו מוצאים שפאת השלחן והחיד"א כותבים שהמנהג בצפת ובכל מקום בא"י כמרן הב"י. ופאת השלחן והחיד"א היו אחרי מוה"ר אליעזר אזכרי בעל ספר חרדים.יש לי להעיר עוד, עמש"כ החרדים להוכיח שמרן חזר בו מדבריו בשו"ע יו"ד סי' של"א, וכך לשון החרדים (ח"א פ"ז דף פד ע"א):

"וכן היה נהוג ומנהיג גדול הדור מוהר"ר משה מטראני ז"ל. גם גדול הדור מוהר"ר ר' יוסף קארו זצ"ל בסוף ימיו כשחיבר שו"ע כתב סתם, שנת השמיטה אין בה לא תרומות ולא מעשרות, ולא חילק בין פירות הנכרי לפירות ישראל וכן עמא דבר".לא יתכן להוכיח ממש"כ השו"ע בסתמא, שלא חילק בין פירות ישראל לפירות נכרים, שמרן חזר בו, שהרי השולחן ערוך הודפס לראשונה בשנת שט"ו (החיד"א בשם הגדולים מערכת ספרים ערך "שולחן ערוך" אות ש' סי' ע"ה כתב, שהודפס לראשונה בגליל העליון בכפר ביריא שנת חשב"ה. ובהוצאת הספרים החדשה של השו"ע "מורשה להנחיל" יש בידם שו"ע שהודפס בשנת שכ"ו בוויניצייא, ואחרי זה עוד המשיך לחלוק על המבי"ט, כפי שמוכח מתוך התשובה של הב"י שהייתה בכ"י והתפרסמה ע"י תלמידו המובהק מהר"ם גלאנטי זצ"ל, אשר חי בזמן ר"י קארו רבו, ותשובה זאת נכתבה בשנת של"ד, שנה לפני מותו של מרן.

גם לא נראה ולא יתכן לקבל את דברי החזו"א, שכתב על התשובה הנ"ל:
"ולאו מרן הב"י חתם עליה",
שהרי בסוף התשובה חתום עליה מרן בלשון "נאום הצעיר יוסף קארו". וח"ו להעמיד את דברי תלמידו מהר"ם גלאנטי זצ"ל כמי שהמציא זאת מעצמו.נמצאנו למדים, שגם מדברי המהרי"ט, לא רק שאינו מוכח מהם שמרן חזר בו,אלא אדרבה מוכח שנשאר בדעתו. ומדברי החרדים אין כל ראיה ממה שהוכיח ממש"כ בשו"ע, שלא רק שאין שום הוכחה, אלא יש כאן הכחשה, שהרי התשובה הנ"ל נכתבה בשנת של"ד והשו"ע נדפס לראשונה בשנת שט"ו.

לכן נראה שמש"כ בשו"ע (יו"ד סי' שלא) שבשנת השמיטה אין בה לא תרומות ולא מעשרות, כוונתו לפירות שגדלו ביד ישראל, או שגדלו ביד עכו"ם והמירוח נעשה ביד עכו"ם, שזו גם הייתה בדרך כלל המציאות השכיחה. שהרי יש לזכור שבאותה תקופה, כל שדות החקלאות (או כמעט כולם) היו ביד הנכרים, שכל התוצרת שהגיעה לשווקים הייתה של נכרים (יעוין במאמרי בתחומין ו' בשאלת הערלה במציאות ימינו, שם סקרנו את המציאות של שיווק התוצרת החקלאית בזמן הב"י והמבי"ט), וכמעט ולא הייתה שייכת מציאות שהמירוח נעשה ביד ישראל. דהיינו שהישראל יניח את הפירות בארגזים, שזהו המירוח בפירות וירקות. כך גם המציאות בימינו בפירות הגדלים אצל הערבים, הם בעצמם עושים את פעולת הקטיף והכנסת הפירות לארגזים.

כאן ראוי להעיר, דלסומכים בשנת השמיטה על היתר מכירת קרקעות לנכרים, הרי שהפירות מגיעים משדות שמחזיקים בהם יהודים בפועל אשר נמכרו לנכרים - בשטר מכירה - והיהודים אשר מחזיקים בקרקע ועובדים בשדה, בעבודות המותרות, הם גם אלה שמכניסים לארגזים, וא"כ לפי הב"י מחויבים בהפרשת תרו"מ, כיון שהמירוח נעשה ביד ישראל.<השיג עליו מוה"ר בנימין יהושע זילבר (באורייתא ח"ט שם עמ' קפד) שאין כוונת המהרשד"ם בתשובתו לחומרא שהחמירו לשמור קדו"ש בפירות נכרים, אלא "היינו מה שהביע שם דעתו על החרם שנידו לשומרי שביעית בשתי שנים, וגם על עוד שתי חומרות מה שהחמירו לעשר בפירות נוכרי (כשהמירוח אצל הנכרי), וגם מה שחששו לכלאי הכרם שבזה מדבר בפסק א'. והכוונה למה שנדפס אחרי זה בסי' קצ"ג, שבזה מדבר שם בתשובה, ולא בפירות נכרים לעניין שביעית...

וכבר טעה בזה מגדולי ירושלים - הרב פישר שליט"א בספר אבן ישראל (ח"ב עמוד קכג), מה שמצטט לשון פירות נוכרי שלא נזכר לשון זה כלל בשו"ת מהרשד"ם".אמת ונכון הוא, שהמהרשד"ם שם בתשובתו אינו עוסק במיוחד בענין פירות נכרים, במה שנחלקו הב"י והמבי"ט אם יש בזה קדושה או לא, אבל אעפ"כ אין בזה כדי לדחות מה שרצו להוכיח מלשונו הזך, מוה"ר עובדי' יוסף שליט"א ומוה"ר פישר שליט"א, שהכוונה בדבריו היא, שבאמת הטילו חרם על כל מי שישמור שביעית בפירות נכרים. ואביא את לשונו השלמה של המהרשד"ם במש"כ שם:
"אמנם לעניין מה שעשו חכמי צפת תוב"ב שנדו והחרימו לשומרי שביעית, כבר כתבתי בפסק א' מה שנלענ"ד. ואע"פ שהיה אפשר להביא קצת ראיה, שיש לרבים להכריח ליחידי אפילו להקל, ממ"ש בגמרא פרק ערבי פסחים (ק, א: דתניא מפסיקין לשבתות דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומר אין מפסיקין.) מעשה ברבן גמליאל ור' יוסי ורבי יהודה, שהיו מסובין בעכו וקדש עליהם היום, א"ל ר"ג לר"י: רצונך שנפסיק וניחוש לדברי רבי יהודה חברנו, א"ל: בכל יום אתה מחבב דברי בפני רבי יהודה, עכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפני, הגם לכבוש המלכה עמי בבית, לא נפסוק, שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. אמרו: לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי", עכ"ל המהרשד"ם.

דבריו המובאים בסוף, מעוררים מחשבה לאותם שמחמירים כהמבי"ט, לשמור קדושת שביעית בפירות נכרים נגד מרן הב"י, שדעתו נתפשטה בכל א"י כעדותן של כל הגדולים שהזכרנו לעיל, מני אז ועד היום. וגם היום בירושלים בקהילות של הישוב הישן, העדה החרדית ודומיה, אינם מתנהגים בקדו"ש בפירות נכרים כשיטת הב"י. ורק בשכונות החדשות, משום מה יש כאלה אשר מחדשים מנהג חדש בירושליםאתרא דמהרלב"ח לנהוג קדו"ש בפירות נכרים. ובשלמא באתרא דהחזו"א זצ"ל בבניברק, שהוא ישוב חדש שקם, שם הנהיג החזו"א כהמבי"ט.גם בס' שדה הארץ (ח"ג חיור"ד סי' כט) כתב שהמנהג בירושלים להקל כהב"י, אםכי מסיים בסוף דבריו שאם יש כאלה שנוהגים כהמבי"ט להחמיר, כ"א יעמוד במנהגו,כי מי יבוא אחרי המלכים הנ"ל, יעויי"ש. אבל עכ"פ דעתו היא נחרצת שהמנהג בירושלים כמרן מוה"ר ר' יוסף קארו ז"ל.