תינלופה תימשיטנאה תורפסה

ןבלב ריאמ ר"ד

ב"פרת השרו ,12 רפס א"פרת לולא-זומת ,הפוקתה

:רמאמה ןכות
ןילופב תימשיטנא תורפס
"תיעדמ" תוימשיטנא
דומלתב תפקתשמ איהש יפכ םידוהיה תמשנ :יזרדנא יקסביומנ
יקסניאוח לש ורפס
יקסניאוח-הקסי לש ורפס
יקסניאוח-הקסי רודואית
תיבירב תואולה ללגב םידוהיה תאנש
וז העשב תידוהיה תימואלה הקיטילופה :'ץיבונורמ ליפואית
םידוהיה תלאשו םידוהיה :רמוכ ףסוי יקסנישורק
םידוהיהו םינלופה תמחלמ :'ץיולימ דנומדא


ךות ,םהירפסו הרשע עשתה האמב םיימשיטנא םירפוס העברא רקוס רמאמה : תיצמת
.םיעיצמ םהש םינושה תונורתפה לע תודקמתה

.תימשיטנא תורפס ,ןילופב תוימשיטנא : חתפמ תולימתעגונה תינלופה תיעדמה תורפסה עוצקמב םישדח רתויה םירפסה לע ןאכ רבדל ינא הצור
דמע אל שיא לבא ,בורל הלאכ םירפס ואצי םויה דעו המחלמה תליחת ימימל .ןילופב םידוהיל
תונש יפל םירפסה תא קלחל יתעדב ןיא .םהילא בל ללכ םשוה אל תירבעה תורפסבו ,םהילע
היהת תאזכ היפרגוילבב .תוצובק תוצובק םהילע ןודלו םנכות יפ-לע םרדסל אלא ,םתאצוה
.םיניינעה ביט לע דומעל ול לקתו ארוקל רתוי הליעומ

.תוימשיטנאה איה ,ונל ביאכמה ןינעב ליחתמ ינא

ןילופב תימשיטנא תורפס
לע ןאכ רבדל יתעדב ןיא .ידמ רתוי תונורחאה םינשב איה הרישע ןילופב תימשיטנאה תורפסה
הלוכ איה ירה ,ללכה ןמ םיאצוי םינותע לש ןטק רפסמ דבלמ רשא ,תימוי-םויה תונותעה
- ,היולג הביאב םידוהיל תסחיתמ איהש וא ,םידוהיה תלאשב הנידב דחא דצל ידמ רתוי הטונ
תינלופה תורפסב תאזה הקלחמל הל רשפא םירפסהו תורבוחה רפסמל עגונב םג אלא
לע םג ללכ גלדל ונל לאו .םינמורהו םירופיסה תקלחמ םע וליפא החלצהב תורחתהל
שדקומה ,(יקסבוטנג ןי רמוכה) הדל ןי לש רתויב שדחה ורופיסל בל םישנ םא ,םירופיסה
םירופיס המכו המכל וא ,(1921 השרו) "טסירכיטנא" :םשב ארקנו יקסבוקק ףושיביכראל
טרפלו ללכל םירפסמו ,ללכב םלועב וא ןילופב םידוהיה תלאשב םיקסעתמה םירחא
ןינב וליפא םיקה הדל ןי .ולוכ םלועה לכ תא שובכל הצורה "תימינונאה הכלממה" תודוא-לע
הדוהי ידוהיה לש ותומדב - תוירצונה אנוש ותוא - טסירכיטנאה תא ונל רייצו היפוטוא לש
ברקב ןכוש אוהו זעה ונוצרבו ויתואלפנ חוכב םינומהה תא וילא ךושמל עדויה ,סרנג שיא
.טשפדוב די-לע הירגנואבש ורצחב והנחמ

 

"תיעדמ" תוימשיטנא
לע לוכ-תישאר ןאכ רבדא אלא ,תוירטפו ןיהמככ תוצצה תורבוחה ינימ לכב טטחא אל
."יעדמ ןפוא"ב ןינעה לא םישגנהו םיעודיה םימשיטנאה לש םהירפס

תורפסב תוימשיטנאה" 'ץיבשוטרב 'זימיזג לש ורפס רואל אצי המחלמל הנושארה הנשב דוע
רפס תמאב והנה ,םירפסה קושמ וישכע ספאש ,הזה רפסה ."ז"יה - ו"טה האמב תינלופה
הביא חור םיאלמ תמאב םה הלא יכ - רבחמה לש ויקומינ לע ןאכ ןודא אל .הז עוצקמב בושח
ירבד תא ףוסאל למעו רבחמה דבעש ,הבר הדובע תאצות אוה ומצע רפסה םלואו - םידוהיל
המכ סיפדהו רזחו ורבעש תואמב תימור ובתכש םינלופהו תינלופב םינלופה םירפוסה לכ
םיעטקה תא םירפסה םתוא ךותמ ול ררוב רבחמהש ,רבדה ןבומ .םהירפס ךותמ תומוקמ
ןיא לבא ,הרתי האנה ךותמ ונל םתוא רסומ אוהו - רתויב וילע םיביבחהו - רתויב םיינייפואה
דימתש ,רבדל םיחמומ םניאש םישנאל דוחייב ,רפסה לש יביטמרופניאה ךרעה תא ןיטקמ הז
ומכ םידוהיה לע ולפנתה אל תינלופה תורפסב יכ ,"הרורבה הדובעה" תא חיכוהל וצמאתה
.םירחא םימע תויורפסב

תנשב ךרעב דלונ) גורורטסוא ןי םסרופמה ןקיטסיטטסה תא הז רחא הזב ןאכ םיאור ונא ןכבו
(בוהצה יאלטה) ידוהיה םתכה תא ןילופב וגיהניש "םוטנמונומ" ורפסב שרד רשא ,(1420
תא שרגיש (1503) רדנסכלא ךלמל ץעי רשא ,יקסבורובז תא ;םוקמ לכב זא גוהנ היהש
תאו יקסבוחזרוא בלסינטס ,סויצד קיודול תא ;הטילמ םשרג רשאכ ,ןילופמ םידוהיה
,םדה תלילע תא ץיפה רשא ,הגרקס רטויפ היה לארשי-אנוש .'ץיבונולקו קשיטנד םיררושמה
.'וכו סובמב שואיטמ יעושיה ודימלת ןכ-ומכ

,םידוהיה תוירזכא) יקציומ ומכ ,םימשיטנאה ילודג םירפס ורבחו ויח ז"יה האמה תישארב
ידימ םישק תונובלע ,ינלופה בתכה יאר) יקסניצימ ,(םהלש לבהה-תונומאו םהיתוחיצר
הריקחו םיידוהי-יטנא םירישו תורבוח המכו המכ לש םרבחמ ,הטימק יצחא ,(םידוהיה
- םידוהיה ןיבמ םירחתמ ול ויה הארנכ רשא ,יקסבוקשלש אפורהו ,דומלתה לע תוטש תאלמ
.םירצונה םילוחה תא לערב םיתיממ םידוהיה םיאפורהש ,תודחא תורבוחב חיכומ אוה

שמתשהל םהילע הוצמ םידוהיה תד יכ ,םינימאמ ,ללכה ןמ אצוי ילב ,הלאה םירפוסה לכ
ךותמ ואצוהש ,םיעטקו םירמא לע יקציומ ירחא םירזוח דחא שיאכ םלוכו ,םירצונ-םדב
.וארבנ אלו ויה אלש םירפס

םינוריעה תדוקפ יפ לע בתכנש ,יקסניצימ לש ורפס רתויב אוה בושח ימונוקאה עוצקמב
רחסמ תודוא לע תועידי המכ ליכמ אוהו רחסמה תויוכז לשב םידוהיב ומחלנש םייוקרקה
.'וכו םירישעה םידוהיה לש םהיתוסירא תא רסומ ,םידוהיה תונועמ ,םידוהיה

ז"ל ול שידקמו יקסניצימ לש ורפסמ לודג קלח שדחמ סיפדמ - 'ץיבשוטרב-ןנד רפסה רבחמ
ל"נה יקסניצימ לש ורפסש ,וניבה םהה םימיב יוקרק ידוהי יכ ,ףיסוהל לכונ ונדצמ .םידומע
.ותוא םירחהל ישילשה טנומגיז ךלמה הוצ םתולדתשה יפ-לעו - תוערפל םרוג

הככו ,ו"יהו ח"יה האמב םינלופה םימשיטנאה ונעשנ הלעמל םירכזנה תורבוחהו םירפסה לע
.ןמקל הארנ רשאכ ,ונימיב םימשיטנאה םג םישוע

דומלתב תפקתשמ איהש יפכ םידוהיה תמשנ :יזרדנא יקסביומנ
.1921 ,השדח הרודהמ .1914 ,השרו
- הקסי - ינש ימשיטנא םע וחכותהב .דמולמו רקוח ומצע יניעב אוה יקסביומנ ןודאה
םתוא ללכל והוסינכי אלש ,ריהזמ אוה ,(ןמקל ןיע) הז לש ורפס לע ותרקיבב - יקסניאוח
,תויתד דוחיב ,תויעדמ תוריקח לע םידוהיל םתאנשב םינעשנ םניאש ,םימשיטנאה םירפוסה
Mysl nlepodlegla סרטנוקב) דומלתהו היסנכה תובא תרותב תוריקחל םמצע תא םישידקמ םניאו
סינכהל עדוי יקסיומנ ןודאה יכ ,רבדה ןבומ .(1919 תנש רבמטפס שדוחל ג"י םוימ
םירבד איבהל דימת הברמ אוה הז-םושמו ,תאז תושעל הסנמ וא ומצע לע טפשמ ויארוק בלל
- ירישע ילכמ וילא ואב הלאה םירבדה לכ יכ 'וכו "רהוז"ה ,ךורע-ןחלש ,דומלתה ךותמ
.ארוקל ןינע וניא הז רבד ,ליעל םתוא ונינמש ,םינלופה םימשיטנאהמ וא רגנמנזיא ,גנילהורמ

הזבו םידוהיה תודוא לע תוארונו תושדח תועידי לש רוקמ יקסביומנ לש ורפסב אצומ ארוקה
לא ורדח יקסביומנ ובר לש ויתופקשהו ויתועדו אוה דיקפ םא ,הזה ארוקה הנהו .בר ,ול בר
,המחלמה תוכרעמב אצמנו אבצ שיא אוה םאו ;ול םיענכנה םידוהיה תא ףודרל ליחתמ ,ובל
ותוצרב ,יקסביומנ יכ .םויה דעו הרבעש הנשב וניארש הלאכ תואצות ידיל םיעיגמ ונא ירה
ןכבו ,תפרטצמ איה םהמש תודוסיה תא לוכ-תישאר חתנמ ,םידוהיה תמשנב רקח קימעהל
םתוא טשופו ,המשנה התוא תרוצ תא רצה אוה אוהש ,דומלתה לש רסומה תא ררבמ אוה
דע ,ךכ לכ הבר תוירזכאו הרתי האנק ךותמ םיעטק רסומ ,םימורע (רסומהו המשנה תא)
,תורוע-יטשופ ,םינסמח ,םיסוס-יבנוג ,םיחצורכ ויתוריקח רואל וניניע דגנל םימק םידוהיהש
.םלועה תא בירחהל רשק הרשקש ,"תימינונא הכלממ" ,םיבנג רבחכ ללכבו ,רקשל םיעבשנ

,הליחתכל ימשיטנא היה רבכ הזה רמוכה יכ ,ונל עודי היה אלמלאו הדל ןי תא ונעדי אלמלא
,םיעטקה .יקסביומנ לש ורפס תא וארק ירחא רצונ ולש "טסירכיטנא"ש םיבשוח ונייה
לוקש יפ לע ראבמו ףרצמ ,ערוגו ףיסומ אוה .רשק ילב םיטפשמ םה ,ורפסב רסומ יקסביומנש
םינברה תאנק" :לשמל ומכ ,שממ תינקירמא המלקר לש תומש ףיסומ אוה םלוכ לעו ,ותעד
תמאבש דע ,'וכו "רקפה םיוגה יסכנ" ,(58 'ע) "םדאה תומהב תחיצר" ,(57 'ע) "אונשל םירומה
ןיא בור יפ לע .הזה םדאה לש ותונכפכפה לע תוכבל ונילעש יפ-לע-ףא ,ונבלב קוחצ ררועתמ
לשמל הנה .רבדל בל םישי אל ארוקהש ,הוקמ רבחמה לבא ,ונכות תא ללכ םלוה קרפה םש
,ב"ח ,"רהוז"ה ךותמ םירבדה תא היארל רבחמה איבמ "םדאה תומהב תחיצר" םשל תחתמ
:ט"פ

יווד אנימאד אניכב :היל רמא ?תיכב אק יאמא :ןועמש יבר היל רמא ,יאדוי יבר הכב"
יוו .ואירבתיא אלד ןול בטד ילכתסמ אלו יעדי אלו יריעבכ ןוהיחרואד אמלע ינב ןוניאל
יחרואב לכתסי ןאמו ןול עדני ןאמו ןיזר הלאגל ליכי ןאמד ,הינמ רמ קופי דכ אמלעל
ןיעדיו אתיירואב ילדתשמד איירבח ןוניאל אלא אמלע תיל ,ךייח :היל רמא !אתיירוא
אלו והייחרוא ןילבחמד אעראד אמע לע איירבח ורזג טושקב יאדו .אתיירוא ימיתס
םויב וליפא אניד והב דבעמל תואיד ריעבכ ןוניא אהד אלאמשל אנימי ןיב ןיעדי
."שממ םינונז ינב ,"המה םינונז ינב יכ" ביתכ והיינב לעו ,םירופכה

,ו ,ב ,עשוהב קוספ והנהש ,ןורחאה רמאמהו ,עורג אוה תינלופל "רהוז"ה ירבד םוגרתש ,ןבומ
תא אוצמל ןיא הלא לכ ירחא םלוא ;ףיוזמ םש אצוי ,"ביתכ" שרופמ "רהוז"ה רמואש יפכ
.םדאה-תומהב תחיצר לע ןאכ רבודי ובש ,םוקמה

רחסמה" :םיקרפה תומש ראש לכ לע דיעי ,םירחא המכ ךותמ יתאצוהש ,הזה דחאה לשמה
,א"י ףיעסב יקסביומנ עייתסמ ןוממה-ףויז ןינעב .'וכו "דחוש" ,"ןוממ ףויז" ,"היח הרוחסב
:א"מרב רמאנ םשש ,טפשמ-ןשוח "ךורע ןחלוש"מ ח"פש ןמס

וניא םאו ,השעי אלש ,וב ןירתמ ,םיבר קיזיש שוחל שיו המודכו םיפויזב קסועש ימ"
."דבל הז אלא וב קסעתמ רחא ןיאש רמולו ורסמל ןילוכי ,חיגשמ

.וירבדל היאר רותב ואיבמ רבחמה ובש ,קרפה םשמ ךפהה תא שממ חיכומ הזה ףיעסה

,הלימ :ומכ ,םידוהיה יגהנמ תא יקסביומנ ראתמ ,דומלתה ירקע תא "יעדמ" חותנ וחתנ ירחא
המשנה תא רידגהל שגנ אוה הלא לכ לע וצצולתהבו ;'וכו הליבטה ןינע ,"םיתמה תציחר"
:רמוא אוה ןכבו .תידוהיה

הואגה תדמב תניטצמ ,םירחא ןובשח לע יחה דדונ תונוכתב תננוחמ תידוהיה המשנה"
.ולש טבשה-יהלא תוסח תחת םלועה תא דודשל ולש וטיגה ךותמ אצויה ,ךשח יארפ לש
.ונברוקב ללעתמה ינשהו ,ונובער תא קר עיבשמה דחאה :םיפרוט-םילותח ינימ ינש שי
."ינשה ןימל היתונוכתב איה הבורק תידוהיה המשנה

לע רומשל םידוהיה וחילצה עודמ ,הלאשה תא יקסביומנ עיצמ ,תאזכ "הזונגאיד" ועבק ירחא
תא םהילע ולבק םיארפה םימעה לכש העשבו ולבסש תופידרה לכ תורמל ,תאז וצר וא ,םתד
וישכע דע םהילע הרמשש תידוהיה המשנל"ש ,הזב הבושתה תא אצומ אוהו .תירצונה תדה
,"לספ ךל השעת אל" רוסאה ,ויתויתואב שרופמה םשה תא תוגהל רוסאה ,רשכ רשב ,הלימ)
ןורשיכה תא תידוהיה המשנה תאמ וללש וללה םיגהנמה 'וכו "ףשוכמה" בורעב םירעה תרידג
."םייראה לש םפא תמשנו םחור ,תוירצונה לש הפא תמשנו החור אוהש המ לכ תא שוחל

,ומצעב חכווהל הצריו יקסיבומנ לש תויעדמה ויתונקסמב םיארוקהמ שיא ןימאי אל םא
עיצמו דומלתב ןיעל ול ץעימ אוה ,םידוהיה תורוקמ ךותמ ורפסב ואבוהש םירבדה םינכה
,םיגולויצוס ,טפשמה ימכח ,םינוירוטסיה ליבשב" דומלתהמ םימוגרת לש הרוש
תא ידמל םיעדוי םניא וא םיעדוי םניאש ,םינלופ םירפוסו םיטסירולקלופ ,םיגולופורטנא
ןוכנ אוהו הלאה תונושלה תא בטיה עדוי ומצע יקסביומנ וליאכ ..."תימראה תאו תירבעה
לישמ"ב ןוממ ץבוק אוה הז םשלו דסיל עיצמ אוה ,םידוהיה תריקחל דסומב ןתוא תורוהל
.ולש "הלגלדלופנ

היהי ,ןנוקתכ רתוי הנייהת םינשהשכ דסיל יקסביומנ רמאש ,םידוהיה תריקחל דסומה די לע
םיקסביומנה לש םהיתונויער תא ץיפהלו ראבל ידכ ,םידוהיה תריקחל הקיתוילביבב םג ךרוצ
,הרצונ רבכ ןכל ,רתוי לקנב הלועה רבד אוה הקיתוילביבה תריציש ירחאו .םהל םימודהו
רסומ :יקסביומנ לש ,תוימשיטנא וז המ :יקסנלי לש וז ומכ ,תונוש תורבוח הנממ ואצי רבכו
הקסי לש תודחא תורבוחו ,הדהיתנש תדלומה :וטירו לש ,םיוגה לע םידוהיה תרותו דומלתה
.יקסניאוח

יקסניאוח לש ורפס
םויה דע םיבשוחו ובשחש תובשחמה ,םידוהיה לע :איהו ,ןאכ רבדל הצור ינא ןהמ תחא לע
.1919 ,השרו .םינושה םימעה ימכחו םשה ישנא

:רבחמה רידגמ ולש תרבוחל החיתפב

לע רומשל םינמאנה םידוהיה תא םויה דע הרומה לודג רפס אוה הז :דומלתה אוה המ"
לושמלו תונומאה ראש לכ ינב תא םימיה תוברב חצנל ,םהלש תימואלה תולדבתהה
."םלועה לכב

ףקות" .רפסה לכב אצמנ רשא םירבדה ויהי המ ,ידמל ונחיכוי ןושארה הזה רמאמה רבכ הנהו
וב םיריכמ אלא - ,דחא םוקמב רבחמה בתוכ - ,םדקמ םימיב םידוהיה קר אל וריכה דומלתה
םינויכרא"ה ךותמ ררבתמש יפכ ,תיפוריא הלכשה ולבק רבכש ,םישדחה םינברה םג
."םיתפרצה "םילארשיה

אוה .םינושה לארשי-יאנוש לכ תא דחא דחא רבחמה הנומ תאזה "תיעדמ"ה החיתפה ירחא
:(11 'ע) ףיסומו "רתסא" רפסה ןכות תא וכרד יפ לע רסומ ,ןמהב ליחתמ

תרטע היולת התיה בלצה לע .עישומה תמ וילעש ,בלצב םידוהיה וראפ םירופה גח תא"
."רתסב שפתנש יוג וליפא יולת היה תובר םימעפו ,םיצוק

לע םידוהי המכ ףורשל הוצ טסוגוא פיליפ תפרצ ךלמ יכ ,יקסניאוח רפסמ וירבדל היאר רותבו
אמור ימימ לארשי-יאנושמ המכ הנומו ךלוה אוה ןכ-ירחא .יוג םתולת ןועב שאה תרודמ
תובקעב הז ןינעב ךלוהו ,ןילופב לארשי-יאנושל עיגמ אוהש דע ,םינושארה םייניבה-ימימו
לארשי-יאנוש תא הנומו ךלוה אוה ןכ-ירחא .ורפסב טושפ שמתשמ אוהש וא ,ץיבשוטרב
.םיירגנואה םימשיטנאה רופשורו ,ןומורד ,הטכיפ ,הקשטירטב הלכו ןוילופנב לחה ,םישדחה
.יקסבומדו יקסלירמ :הנורחאה תעה לש םימשיטנאה תא םג ריכזהל חכוש וניא ורפס ףוסב

רדנגתהל בהאש יפ-לע-ףא ,םירופס בתוכ היה עדמה-שיא היהשמ רתוי יקסניאוח
ךרוצה תא וב וררוע םינורחאה המחלמה-ירקמ .וכרד יפ לע ,ןבומכ ,התוא ןיבהש ,"ותויעדמ"ב
רופסה ."םירעש יעיקפמ" םשב ארק ורופס תאו ונלצא תררושה תולדה רבד לע רופיס בותכל
ועמשמש) יקציפלקס רחוסה םידידיה םירוביגה ינשו ,השעמה-רופס הזיא ירמגל רסח הזה
ךלהמ ךות לא וסנכוה יקצנימ דמולמה ןוירוטסיההו (רחא םשב ארקי הז ךיא יכ ,ינונח
.ירמגל םירתוימכ םיארנ םהש ,ךכ-לכ ינכימ ןפואב רופיסה

תא ,המחלמה תוצרפתה רבד תא ונל רפסמ ,1914 תנש ילויב ורופיס תא ליחתמ רבחמה
רסומ ,םיטנגרה תצעומ ,רלזב תודוא-לע רפסמו ףיסומ ,ןילופב זנכשאו הירטסוא לש ןהישוביכ
,םתונמיה םויב םיטנגרה ימואנ ,רלזב לש תויטילופה תועדומה יחסונ תא הלימב הלימ וליפא
לש ארוקה לוק וא ומואנ ,םלהליול יקסרימובול םואנ ,הלאה םימואנה לע תובושתה
(רשק םוש ילבמ) ונל רפוסי הז םע דחיבו .'וכו 'וכו הלשממה תא ודיל ולבק תעב יקסדוסליפ
םיחירכמש ינפמ ,תאז תושעל םיחרכומ םתויהב ,םהיתורוחס תא םירבוצה םירחוסה רבד לע
לש הסירהה-תדובע רבדב הכורא הדריט םיעמוש ונא ןכבו .םידוהיה :םהירומ ךכל םתוא
תוילאיצוסה תא ואיצמה ,םלועמו זאמ "ם"וכע"ה יאנוש ,םה םה יכ ,ונל ררבתמ ,םידוהיה
השרול ואב ,הקשיטו יקסרו ,רסורג ,קדר ,םידוהי העברא יכ ,תוינכפהמה תואידיאה ראשו
לא ואיצוה םהו םיילאיצוסה לש טנדנמוקה היה הקשיט יכ ,1905 תנשב היצולוביר ושעו
,היצולובירה לע רוזחל וצר וא םידוהיה ורזח 1918 תנשב .'וכו ,ויתודוקפ לכ תא לעופה
עטק ונל בישי הז לע ,תאז תא ושע דציכו .םינלופה םיבשותה יפלכ היצקובורפב שמתשהב
תנש רבמבונ שדוחל י םוימ "ישורג הבד"ה ךותמ הלימב הלימ קתענש ,(178 'ע) רופיסה ךותמ
:1919

םעה הניכ הזה םשב .תידוהיה היצולובירה לוק דהל לומתא הללצ הלוכ השרו ריעה לכ"
יאצומב דוע ךרע יקבלנבש ןומהה .ידוהיה ןומהה ידי לע וכרענש ...בוחרה תוערואמ תא
היהיו ...!תויקיבשלובה יחת !ןילופל תומ :תואירקה ועמשנ הבש ,בוחרב הפיסא תבש
תא רבשל םר לוקב םידוהיה םירוטטיגאה וארק יקסבוקלשרמ בוחרב .הז לכ טעמה
םוש ילב הכהו םרטה תבכרמ לא םיטלח ישובל ןומה ץרפתה יקבלנבו ,תויונחה תותלד
ירבח לע םיחדקאבו םיניכסב ולפנתה הלא לכ לע ףסונו .ינלופה להקהמ םידחא הבס
"!ןויגלה

."ןילופב םידוהיה תורוק" ורפסב יקסניאוח ונל הארה ותמכחו "ותויעדמ" לכ תא


יקסניאוח-הקסי לש ורפס
והנהש ,ורבחמ .השעמ-רופיס ןמ וזיאל והנבמ יפל אוה המוד יקסניאוח-הקסי 'ה לש ורפס
ול רחבש ,"תומוקמ-יארמ"בו םינויצב ותוא אלימ רשא ,ירוטסיה רופיס ןיעמ רצי ,רפסמ
המכ הליכמ ,םינויצה תא איבמ אוה םהמש ,םירפסה תמישרש יפ לע ףא יכ .ידמל אלפנ ןפואב
לש םהירפס ,טכילשנוא לש הלא ןיעמ םירפסב קר רבחמה שמתשה תמאב הנה ,תומש תואמ
לש ,יקציומ לש םינשי רתויה םירפסהמו ;'וכו 'וכו יקסביומנ לש ,גנילהור ,סיטינרפ
'וכו הודלומ יבר הזיא לש ,הטימק יצחא ,יקסבוקשלס ר"ד ,יקציבוה לש םהירפס ,יקסני'צימ
אלא ,הצר ךכש ינפמ אל ותוא הנבו ורופיס תא רבחמה רביח הלאה "תורוקמ"ה רואל .'וכו
תא תונגל תירוטסיהה הבוחה תלטומ יקסניאוח תחפשמ לע יכ .ותונבל חרכוה ךכש ינפמ
טנומגיז ימיב דוע יכ ,רבחמה םהל רפסי הנה ,הזב ונימאי אל רשאכ ,הלאכ שי םאו ;םידוהיה
םע םחלהל אצי יקצימוט םע דחיב רשא ,יקסניאוח יאיוקרקה ףושיבה יח ןקזה ןושארה
.(104 'ע) (!) טרמג ףושיבה ןהכה ,יקצי'זרק ,הטימק :םידוהיה הירזוע םעו הנוב הכלמה

תלבגהל עייס יכ ,דאמ בושח דיקפת 1538 תנשב יבוקורטפה םיסב אלימ יקסניאוח ותוא
ידכ ,םיפיה םימותכה םיעבוכה םתוא תאשל םידוהיה לעש ,הטלחהה לבקלו ידוהיה רחסמה
.שנועמ דחפ לכ ילב םתוא דודשלו םתוכהלו םירצונה ןיבל םניב קושב לידבהל היהי רשפאש
םואנ הז ןינעב אשנ םגו ןילופמ םידוהיה תא שרגל שרד אוה ,יקסניאוח ץפח ןכ לע רתי דוע
הלחמ וזיא אל" ."חצנה-תנשב עקשו םואתפ לפנ יכ ,וייח ריחמב הז דעב םלשש" אלא ,בהלנ
,הלאה םיביואה הנהו ."םיביוא די םא יכ - ,רבחמה ונל רפסמ - ,וייחל ץק המש רשא ,איה
לכ ומל ריאשה ילבמ ,דחכיהל ,רמולכ ,"ןילופ יקוחל ענכיהל" תחת ,םה ימ רעשל ונל לקנ רשא
םהיתושירד" קר יכ ,וחיכוה הבו תרבחמ תירא ןושלב ורבח ,יקסניאוח ףושיבה לש ונוצרכ רכז
רחסמ תוחתפתהל וליעוהש ןה םידוהיה לש םתוניתמו םירצונה םירחוסה לש תורתיה
ונל ררבמ ,"וז ןיעמ הפצוח םמצעל תושרהל ולכי םחוכב םיחטובה םיפצוחמ קר" ."םידוהיה
תמיב לע ומצע רבחמה אצוי ויתובא-יבא תמקנ תא םוקנל ידכו ,בל-באכב רבחמה
םיצירפהו ,ןשעכ ופדנתה 1863 תנש תומולחו ,1870 תנשב ךרעב יהיו ןכבו .םימיה-ירבד
השנע הלשממהו ,לטק הדשל רעיה לא ואצי הרוטנואל (201 'ע) םידוהיה ידי לע םיפחדנה"
."םידוהיה ינפל החותפ ךרדה תישענ הככו ,םתוא הלדלדו םתוא הצחל ,הז ללגב םתוא

,יקסבוחוטיוש רדנסכלא השענ םחוכ-אבלו םיטסיביטיזופה זא ועיפוה השרוב תוימוה-שארב
הזה םחולה לפנתה הבש המססה התיה וזכ "!םיריעצל םוקמ ונפ" .םהה םימיב ריעצה
םטשנול ,גינק ,יקסבשרק ,יקסבונמיש ,גולפ :םינקזה םיטסיצילבופה לע "םידוהיה תבוטל"
ונימאה רשא ,םירחאו יקצולב ,הבוקשזרוא ,סורפ :ץרמב וכמת יקסבוחוטניוש ידיב .'וכו
םיטונה ,םתד תא ורימהש םידוהי לש הנטק הצובק השרוב וארש" ינפמ םידוהיה תוללובתהב
םידוהיה םירפוסה" םג ונמנ הזה הנחמה לע יכ ,רבדה ןבומ .:םירצונה ירחא םבל לכב
ינש וז םודסב ואצמנ "הנכסב הדמעש תדלומה" רשאל םלואו "!ןילופ ןושלב םישמתשמה
,(210 'ע) יקסניאוח רודואיתו יקסנלי ןי םהו ,םדואמו םשפנ לכב םידוהי-יטנא ,םיקידצ
ןושארה תא םילשה ינשהו ,טקניטסניאה יפ לע ידוהי-יטנא לש סופט היה םהב ןושארהש
.תאזה המגמה לש הירואיתה רצוי רותב

תוללובתהה תרותש ,"הרואנה תמדקתמה ןילופ" הליטה תאזה "תוידוהי-יטנא"ה ללגב
רוא-ידרומ ,רוחא-יגוסנ םשב םהל הארקו הנש םירשע תצורמב םהילע םרח ,התעד תא הלבלב
"תמא"ה תא ןילופ הריכה תצק רתוי וא הלאה הנשה םירשע רובע ירחא םלואו .'וכו
אצי המחלמה תוכרעמ לא ,התמ הבוקשזרוא ,רחאל היה יקסבוחוטניוש ,םהיתופיאשבש
תעדל ריכה םלועה ,"ברכ דומלתה תא רקוחו תידוהיה המשנה תא בטיה עדויה" ,יקסביומנ
המ ידי לע ןילופ תא דיחכהל םדיב רבדה חילצה אלש ירחא רשא ,םידוהיה תופיאש תא
היצולובירה תרזעב הבירחהל וטילחה ,1863 תנש לש ןכוסמה קחשמה ךות לא התוא ופחדש
,דחא יתימא ינלופ"ש תעב ,1913 תנשב קר םידוהיה ילכנ ורכנ רורב ןפואב .1905-6 תנש לש
אלמה ורפסב תורורב תויארב חיכוה ,"טכילשנא ןילוי אוהו ,םידוהיה ערזמ ואצומ רשא
רותב ,אוה וירבדבו - O pogromy ludu polskiego :םשב תמא-בלמ אצויהו תדלומה-ץרא תבהא
םינקציה ,םיבוקשיטה ורצי היצולובירה תא יכ - יאדוב ןימאהל ונילע אלה ,(!) ידוהי
רחסמל הז ידי לע תתלו ,םירצונה לש הישעתהו רחסמה תא בירחהל ידכ ,םיקסניטוב'זהו
ירבדב ןימאי אלש ימ לכו .הריהמ רתוי תוחתפתה לש תורשפאה תא םידוהיה לש הישעתלו
לש םמואל ןב ידיב ובתכנש ,"Mysl niepodlegta"ב וספדנש םיבתכמב ןימאי ,טכילשנוא
םעה לע םהילכנב וסימעה רשא ,םידוהיה"ש ,רבדה ןבומ ."ומצע 'ץיבקנרפ .ס" אוה םידוהיה
העקפ" - ינלופל היהש םידוהיה אצוממ רפוס בתוכש יפכ - "ןילופ תורוק ידוסי תא ינלופה
תוריחבב יולגב עיבהל וזעה הז לע ףסונש טרפבו ,(274 'ע) םינלופה לש הלמחה שגרל םתוכז
תויהל החכוה תאזה הפצוח לע הבושתה יכ ,רבדה רורב .השרו לש תוידוהיה תא המודל
."ימונוקא טוקיובבו תואכהב וא םימורגופב הלגתה רשא ,םימד-ךפש

יקסניאוח-הקסי רודואית
- דימת היהש ירחאו ,חצנמ רותב המיבה לע יקסניאוח-הקסי רודואית 'ה עיפומ הנה וישכעו
רפס בתוכ אוה ןכל ,תידוהי-יטנאה העונתה לש הירואיתה חתפמ - ומצעב בתוכ אוהש יפכ
העשב םידוהיה לא םינלופה סחי"ל ,םיקומנ איבמו ררבמ אוה ובש ,םידומע 350 ליכמה ,לודג
אלא ,הזה רבדכ יהי המכ-הזש היה ךרוצה ןמ יכ ,חיכומ אוה םיירוטסיה םיתפומבו "וז
Historja" רפסה תודלות אופא ןה הלא .הז דעב ועירפה םינוציחו םיימינפ םינוש םימרוגש
ראוני שדוחמ ,ןקזה טנומגיז ימימ יאיוקרקה ףושיבל ןינ ,יקסניאוח 'ה בתכש "zydow w polsce
לע םג אלא ,ידוהי אוהש המ לכ לע קר אל ותאנש לער תא ךפשו בתכ ,1918 תנש ינוי שדוח דע
תא םידבועה ,תבש לש םיוג" אלא םניא שפוחל םימחלנה לכ .שפוחה חורמ וב שיש המ לכ
המ םיעדוי םניא םמצע םהש רשפא ."םירצונה תדחכה םשלו הדוהי תליהת םשל םירמומה
ןיבמ אוה ובש ירוטסיהה םדל תודוה- יכ ,םהישעמ תא ןיבמ רבחמה לבא ,םישוע םהש
.םלועה ישנא ראש ןיבו הדוהי ןיבש םלועה תמחלמ

םדמ דאמ ןטק קלח קר שי ומדבש יפ-לע-ףא .בל-ערו תחשומ ודוסי םצעב אוה ידוהיה
ידכ דע ,ךכ לכ תוכופהת אלמ ובל תאז לכב - ,םינומעהו םיתחה םד אוה ראשהו םיימשה
םהרבא תובאהו ,תוידוהי ,תוקולע" ויה הונינב דוע .םוקמבו ןמזב ולוכ םלועה לכ תא דיחכהל
הרומו םחוכ ,םידוהיה לש םדוסי ."םמצע םה םהישנב וליפא" ,היח הרוחסב ורחס קחציו
ארקנו 1576 תנשב רצונ וישכע םידוהיה םישמתשמ ובש דומלתה" .דומלת היה הערה םכרד
תא לוזגל ידכ אלא הפוריאל ואב אל דומלתב םיניוזמה םידוהיה הנהו ."ךורע ןחלוש" םשב
,"םיוג"ה םתוא לש הפוכתה םתוממוקתה אלול .ארימג דע םתוא לדלדלו "םיוג"ה לש םפסכ
םוקמ ול אצומ היה אל יקסניאוח-הקסי 'הו םידוהיה ידיב וישכע אצמנ םלועה לכ היה
דמע היתוכדו רבחמה לש ורשאל לבא תורוקמה יפ לע ולש הירוטסיהה ירפס תא וב סיפדהל
ידוהיה עפצל ונתנ אל סונירדאו סונירט ומכ אמור ירסיק דוע .םידוהיה ינפב ושפנ לע םלועה
ושאר תא זיתהל םיפאוש - םירצונ ויה רבכש - םהירחא ואבש םילשומהו ,םלועה תא בירחהל
ללובל ךכ לכ לדתשה סוניניטסוי .םידוהיה לש םתד תרמהו םתוללובתה ידי לע הזה עפצה לש
תא רזפ ,םהיתולפתב תירבעה ןושלב שמתשהל וליפא םהילע רסאש דע םידוהיה תא
םתעד לע דומעל ופיסוה דוע ודי תא קשנל תחתו ,הדות ול וריכה אל םה לבא ;'וכו םהיתובישי
לבא ,םירצונה תד תא םהילע םילבקמה ,םימורעו םיחקפ םישנא םהיניב שי םנמא .תונשקעב
.דרפסב םינרמל לשמל הרקש ומכ ,םימורגופ םהל ךרועו םילעושה לש םתועיבצב ריכמ ןומהה
תאמ םקנהל" ידכ ,בלצה-תועסמ לגד תא םירמה אוה אוהו בטיה םתוא ריכמ ןומהה ותוא יכ
,ןומהה השוע הפיו ."ול םיבורקה םילכונה תא ךרי לע קוש הכמ" אוה אחרוא-בגאו "יקרוטה
םירצונה ידלי תא םיגרוהו םירצונה תדב םיבילעמ ,שדוקה-םחל תא םיללחמ םידוהיה אלה יכ
!םירצונה תד תא בלע ..."םילשורי" ורפסב ומצע ןוסדלנמ השמ ףוסוליפה ,בגא .'וכו 'וכו

ךיסנהו ,ןילופל םיאב ,םוקמ לכמ םישרוגמה ,םב דוסיה דע םיתחשומה ,הלאכ םישנא הנהו
ויהש ,תורתי תויכז וליפא םהל ןתונ ,"תיתמא תיולס חור לעב" ,םימתה ישילקה בלסלוב
תא דיסחה בלסלוב עדי אל .(הירגנוא ,םהיב ,הירטסוא) הנוכיתה הפוריאב םהה םימיב תוגוהנ
אל ןכ-ומכ .םהלש "תבש לש יוג"ה היהש וא ,םתוא עדוי יקסניאוח-הקסי 'הש ומכ םידוהיה
תויוכזה-בתכ תא רשיא לודגה 'זרימיזק .םהלש רסומה תא אלו "תידוהיה המשנה" תא עדי
תידוהי הרענ ול חקל םגו ולש קול ריקנבב ןימאה ,םידוהיב םימורגופ תושעל השרה אל ,הזה
ויתונכוסל ןמאנ לודגה 'זרימיזק היה אל" יקסניאוח-הקסי 'ה לש ותמחנל םלואו .תנכוסל
.."םיהלא ארי תמאב היה" ולגי ."ירמגל רחא ןפואב ןינעה לא סחיתה רשא ,ולגי אב וירחאו
.הליפת תיבו רזנמ אוהה םוקמב םיקהו "םימדה-תובורמ תומוהמה" לע חור-רוקב טיבה ןכלו

תא םהל רשיא וא םידוהיל קינעה אוה יכ ,ינולגיה 'זרימיזק לקלק ותוא ,ולגי ליחתהש רבדה
היה רחא אלו אוה קר יכ" ,יקצינשלוא תא הז ןינעב ללכ לאש רשא ילבמ ,תויוכזה יבתכ
םג היהש ,ונרטסיפק תא ןילופל ואיבהב התוא הרוה אוהו ."הנוכנה ךרדה תא תורוהל רשכומ
."םירפוכ"ה דגנכ יוארכ ןומהה תא רישכהל עדי רבכ אוהו םידוהיה ינינעב לודג החמומ אוה
ואשנ רשא ,םיזנכשא םיטסינולוקמ ףרטצה - ללכב ינוריעה ןומהה ומכ - יאיוקרקה ןומההו
ידיל םירבדה ועיגה תאזה תורחתהה תמחמ .הישעתבו רחסמב םתא ורחתהש ,םידוהיה תא
םדמ םיבוקע ויה אל רבחמה לש ורעצלש יפ-לע-ףא ,דאמ דע םדמ םיבוקע םידוהיב םימורגופ
.תפרצב וא זנכשאב ומכ ךכ לכ

תיבירב תואולה ללגב םידוהיה תאנש
רבחמה .תיברתבו ךשנב וקסעתהש םושמ םג םידוהיה תא ואנש תימונוקאה האנשהמ דבל
םתוא הריאשהו תיברתהו ךשנה תא םירצונה לע קר הרסא תירצונה היסנכהש לע רעטצמ
תעב קר .ירצונ ךשונ ןילופב היה אל 1400 תנש דעש ,הדבועה תא "רשאמ" אוהו ,םידוהיל
רשא ,םידוהיה תאמ ותוא ודמלו ,הלודגה ןילופב םירצונה ןיב חורפל ךשנה ליחתה איהה
םע ושענש םישעמה לכ תא רבחמה חכש ,הארנכ .הלודגה ןילופב ירמגל ורדענש טעמכ
,תוינחור תוכימת םשל וחנוהש ,םימוצעה םימוכסה םתוא ואב ןיאמ ,תויסנכה לש םילטיפקה
םיולמ תויסנכהו םירזנמה ויה הלאה םימוכסה תא יכ ,רבחמה חכש .'וכו םידימלתה תלכלכל
הליהקה התיה "תוצרא 'ד דעו" לוטב תעב ןה .דאמ דע הלודג תיבירב אקודו ,תיבירב םידוהיל
תבייח התיה הזה םוכסכו ,םיינלופ םיבוהז ןוילימ ךרעב דבלב םייעושיל קר תבייח תיאנזופה
תוליהקל תתל םימעפ המכ םילופה םיכלמה וחרכוה ןה ;תייוקרקה הליהקה םג םהל
."םירזנמהו היסנכה יסכנ תא ליצהל ידכ" םהיתובוח םולשתל הכרא םייטרפ םידוהילו

וירובג תא שיבלהל ודיב תושרה ,היצנדנט םיאלמ םירופיס אקודו ,םירופיס בתוכש ימ םלואו
,ונינפל חנומה ,הזה "רופיס"בו .םירוחש וא םינבל םיעבצב םתוא טשקל וחור לע הלועה לככ
ידכ ,גלשכ ןבל יהי ינשה דצהש אוה חרכהה ןמ הז-םושמו ,םירוחש שובלל םידוהיה לע רזגנ
םיינויצה םירוחש ,םיינעה םירוחשו םירישעה הפ םה םירוחש .זוע רתיב רוחשה עבצה רכויש
,1863 תנש ירובגכו םיסורה יבהואכ ,םירואנכו המ רוחא-יגוסנכ ,םיללובתמה םירוחשו
םהש ןיב ,םידוהיה לכ יכ .רוחש יבג-לע רוחש הפ לכה .םירמומ םניאשכו םירמומה םידוהיכ
"םירבח לארשי לכ" םהלש תימלועה תורדתסהה תרזעב םידבוע ,םירמומ םניאש ןיב ,םירמומ
תפסאתמ איה רבחמה ירבד יפלש ,םהלש הלשממ םהל שי .םירצונה לכ ןדבאלו הדוהי תבוטל
.אבהל היתולובחת תלבוח איה םשו (!) הדוהי-ןב ןועמש לש ורבק לע הנש האמל תחא תוחפל
הלשממה לש הנורחאה הפסאב דחא בר אשנש ,םואנמ דאמ םילודג םיעטק ונל רסומ רבחמה
...ויבשוי לכו םלועה תדחכה :דחא רבד אלא םיעמוש ונא ןיא הזה םואנה לכב .תאזה

...קודא ינלופ ותוא ירבד יפל ,ןילופב םידוהיה תודלות םה הלא

וז העשב תידוהיה תימואלה הקיטילופה :'ץיבונורמ ליפואית
דוע היה יאצילגה םיסב .'ץיבונורמ םש הנושארה םעפב ינזואל עיגהשכ יתייה ןטק רענ דוע
םנמא ."הקיאדוי" ינינעב החמומל בשחנו ירפכה יבובלה לילגה לש וחוכ-אב הנש םיעברא ינפל
יקסלירמ לש תירוטסיהה "תואיקב"הו יקסביומנ לש תוידומלתה "תועידי"ה ול ורסח
בשחנ ,הרבעש האמה לש םינומשה תונש תישארב ,רמולכ ,םהה םימיב לבא ,יקסניאוח-הקסיו
.ידמל תועידיב ןיזמל

תוליהקל עגונב ,דומלתהו םידוהיה-תוליהק :םהו ,ןינע 'ץיבונורמ 'ה בלב וררוע םירבד ינש
,'וכו םיילאיצוס םיניינעב םג אלא ,םייתד םינינעב קר אל תוקסעתמ ןה יכ ,דימת חיכומ היה
לדתשהו דאמ-דע ארי דומלתה תאו ,תויטילופה תוליהקב םירחתמ םה הזכ ןפואבו
ינידב יכ ,דימת רמוא היה אוה .והרקחלו ותוא ןיבהל לכויש ידכ ,ןילופ ןושלב והומגרתיש
םישועה ,םיללכ המכ שי ,(72 'ע) "הרות דומלת" ,וישכע ול ארוק אוהש ומכ וא ,דומלתה
הצר 'ץיבונורמ 'הש יפ-לע-ףאו .הכלממה יקוח תא םייקל רשפא-יאל םידוהיה םיבשותל
ימ לכ" יכ ,תימינפה ותרכה תא ועיבהב ,דחא דצ ירחא הטונ יתלבו ויתועדב ןותמ דימת תויהל
םג םיעגיה םיסחיה תא רתוי דוע לקלקל אלא אב וניא םידוהיה תלאשב רבדל ויפ תא חתופש
םהש ,םידוהיה תא םישאהמ ללכ ענמנ אל תאז-לכב ,"םירצונהו םידוהיה ןיב יכה-ואלב
תלאשב עגנ 1882 תנש רבמטפס שדוחל 14 םויב יאצילגה םיסה תבישיבו ,םירצונ םדל םיקוקז
ה'צטולב הרקש "הזל המוד" הרקמ רבד לע רפסו ,זא ררועתהש ,רלסא-אסיט רבדב טפשמה
לש היפ תודע" תא היאר רותב איבה הלא וירבדמב .בושזרב ררבתהל ךירצ היהשו היצילגב
הרק הזה רבדה יכ ,תויתד ויה הזה השעמל וררועש תוביסה יכ" ,החיכוהש ,"תיאניוה תונברה
"!דומלתה תוצמ תא םייקל ידכ

תא חתופו ומצע 'ץיבונורמ 'ה ותוא המיבה לע בוש עיפומ ,הנש ח"ל רובע ירחא ,וישכע הנהו
,רבדה תמא םנמא יכ ,ול עדונש קרו ,איהה תעה ןמל דמל הברה אל :הלאשה התואב רבדל ויפ
סולפ"ה .םתדמ דבל דחוימ המ-רבד םהב שי םידוהי רותב םידוהיהו תידוהיה הליהקהש
עגונב .וירחא רעבל ךרוצה ןמ ןכלו ,ןילופל קיזמ ,.מ 'ה לש ותעד יפל ,אוה הזה "םוקיפיצפס
קירנה לש םהיתועד תא איבמ אוהו םמצע םידוהי לש םתודעב קר 'ץיבונורמ 'ה עייתסמ הזל
םידחא יכ ,חכוש אוה הזבו ,'וכו 'וכו ראמול דרנרב ,ןמדלפ םלהליו ,ןיטשדלפ ןמרה ,םיובסונ
ליבשב םלואו .םידוהי תויהמ ולדח רבכ ,ןמדלפו םיובסונ ,רמולכ ,הלאה םידוהיה ןמ
.םתד תרמה וליפאו םהיתוחטבה לכ ןה אושל קרו םידוהי םה הלא לכ 'ץיבונורמ

ללכ ול רשפא יאו ויתושירדבו ויאטבמב דאמ רהזנ והנהו דאמ רבחמה אוה ןותמ ללכב םנמא
האר הברהש ,ןקז שיאו ליגר ןוירטנמלרפ והנהש ,רבדה רכינ .םייאשרוה וירבח םע תורחתהל
,םויה דע ררחתשהל לוכי וניא דחא רבדמ םלואו .םידוהי םע םירבדב אובל הבריהו וייח-ימיב
וקסעתיש ,םלועה ימכח לכל הנופו ןנכתמו שרודו ץעימ והנהו - דומלתל הזעה ותאנש :אוה
יבויחה קלחה ליחתמ ןכיהו ירוטסיהה קלחה דומלתב עיגמ ןכיה דע וררביו דומלתה תריקחב
.שדחמ תינבנה ןילופל קיזהל לולע אוהו םויה דע ןיד לש ףקות ול שיש

,תדה לע םירתי םיניינעב תקסעתמ "תידוהיה הליהקה"ש לע רבחמה רעטצמ ןכ-ומכ
לפשב םידמוע םירדחהש ,המיאתמ תינוליח הלכשה םינברל םהל ןיאש לע אוה רמרמתמ
תוצעומב םימיאתמ חוכ-יאב םידוהיל םהל ויהש - קדצבו - שרוד אוהו ,ךכ-לכ הגרדמה
יכ וחכשבו ,"ידוהיה ןוגריז"ה ול םרוגש ורעצ לע גילבהל לוכי רבחמה ןיא .'וכו 'וכו רפסה-יתב
,"םיטסינוגר'ז"ה םידוהיל חיכומ אוה ,ומויק תקדצהל קוקז וניא םלועב םייקתמש המ לכ
,היטפמיס ררועמ אוה ןיא הז-םושמשו םייזנכשא םיטנמלא המכ וב שיש ,ןושל וניא ןוגר'זהש

רבדה תא אנ-ועידוי ,תינלופה ינפ לע תיזנכשאה ןושלה תא רכבל םיצור םידוהיה םא"ו
יחרזא בל-ץמוא יד םהל יהיש ,אוה בויחה ןמ .תונוגמ תואלתמא םוש ילב שורפב
."קסע ונל שי ימ םע ,רורב עדנ זאו ,הז-םשל

תלאש תא ורתפי רשא ןעמל ,םהיניב ומילשיש ,םידדצה ינש תאמ רבחמה שקבמ ורפס ףוסב
הלאשה ןורתפל אוה ףאוש ;תימואל-ןיב הלאשל התוא ושעי אלו םמצע ןיבל םניב םידוהיה
ול שפת תאזה הלאשה ןורתפב םלואו ."םידוהיה תבוטו ינלופה םעה תבוט םשל" תאזה
האמל םיששה תונשמ ילרביל לש הדמע ,הנש םיעברא תצורמב הב םחלנ ומצע אוהש ,הדמע
,םבגל תוימואל תויכזב ריכהל הצור וניא לבא ,םדא תויכז םידוהיל קינעמ אוה .הרבעש
.ןטק רתויה רועשב וליפאו

םידוהיה תלאשו םידוהיה :רמוכ ףסוי יקסנישורק
המכ הז םידוהיה תא ןהב וחיכוהש תונשיה תוחכותה לע רזוח 'ץיבונורמ ליפואיתש העשב
ונינפל אצוי ,הנש םיעברא ינפל הכרענש ,תוללובתה לש המרגורפה תא םישגהל הצור אוהו
אוה ןיא ,תומרגורפ םוש םישגהל הצור אוה ןיא .ירמגל תורחא תוחנה חינמו יקנישורק רמוכה
ילותקו רמוככ .םתד תרמה ידי לע וליפא םידוהיה לש םתוללובתהל ףאוש אוה ןיאו ןימאמ
תא םידוהיל ןתונ אוה ,םידוהיה תלאשב םירבדמש העשב אמורל וליפא תאז-לכב דגנתמ אוה
ידיב ךומתל ץעימ אוה הז-םשל ,ןילופ תא ובזעיש קר ,רויפיפאה ןוצר תורמל לארשי-ץרא
הרגהב ךומתתשו םידוהיה לש הרגהה ןינע תא הידיב חקתש ,הלשממה תאמ שרוד ,םיינויצה
.לסחו ...תירשפאה תוריהמב רבדה השענ יהיש קרו ,םישעמב ןיבו םירבדב ןיב וז

לש הלטצאב שבלתמו םייעדמ תודוסי לע לוכיבכ יונבה ,הזה לודגה רמאמה תרטמ איה וז
תולאשה תחא איה וזש ,רתפהל הכירצ םידוהיה תלאשש ,שיגרמ" רבחמה .תיזוירס תרוקב
:רמוא אוה ןלהלו ."תויכלממה תוחתפתהל רשי סחי ןהל שיש ,תובושח רתויה

יכ ,בטיה ונא םיניבמ יכ ןעי ,ונלצא חתפתמ וניא תיארפה המקנהו םימורגופה חור"
הלאה תוירברבה-ייולג תא אנ-ריאשנ .םידוהיה תלאש רתפהל לכות אל וז ךרדב
."המכסהו הרשפ אנ-שקבנ ...ונאו ,םירחאל

ירחא וליפא תעדל השק ,הלא תא ומצעל ראתמ אוה ךיא לבא ,המכסהו הרשפ שקבמ רבחמהו
,תיעדמ ךרדב םידוהיה תלאש לע ןידל אבה םדאש ,רשפא ךיא יכ .רפסה לכ תא ןינעב ארקנש
תורוק" לותה-ךרדב ארקנש ,יקסניאוח לש ליוקספהמ ולש תוירוטסיהה תועידיה תא באשי
םיקרפ ,םיטופטפו םילבה אלמה ,רפס ותוא ךותמ איביש ,רשפא דציכ ?"ןילופב םידוהיה
םימורגופה חור"ש ,חיטבהל רבחמה לוכי דציכ ?ויתונקסמ תא הז דוסי לע הנביו םימלש
א"יה קרפה לכ תא ןכ-ירחא שידקמ אוהש העשב - "ונלצא חתפתמ וניא תיארפה המקנהו
,םימורגופ ידיל ואיבה םמצע םה יכ ,הרקש המ לכב םימשא םמצע םידוהיהש ,תויאר תשקבל
?םידוהיה תא תפדור ןילופש ,םלועל חיכוהל ידכ

ודסוהל 350 תנש לבויל קולצולוב יתדה ןוירנימסל ורפס תא רבחמה שידקהש יפ-לע-ףא - ןכלו
איה תערכמ .םויה-רדסל ונכת לע רובענו םיימשיטנאה םיליוקספה תרושב ותוא דימענ -
:איהו ,151 דומעב ורפסב םיאצומ ונאש רבחמה לש ותעד

העשב לעופה לא תאצל היה לוכי םידוהיה תלאש לש רתויב ילאידיאה ןורתפה"
הזה רבדה ןיא ונלצא םיררושה םיסחיבו םיאנתב .ץראה תא ףוסל ואצי םידוהיהש
אל הזל .םידוהיה ןמ ירמגל רטפנ יכ רשפאש ,םולחל םג לכונ אל ונא .תורשפאה רדגב
תוללובתה ךרדב אלו ימונוקאה עוצקמב טוקיוב ךרדב אל ,ונתרכה רורב ךרדב אל עיגנ
האור םעה ...הארונ תישענ םידוהיה תלאש ...רתויב םילודגה םירועשב השעתש
םידוהיל תדגנתמה הרבחה חור ךכ לכ רורב ןפואב התלגנ אל דוע םלועמ ילוא ...התוא
הקיזמ תאזה תימשיטנאה המכ-דע ,םירוענה ינב ןיב םג הלגתמ איה ,וישכע ומכ
"...תוינויצה תבהאל רבחמה עיגמ הככ !םידוהיה תא שרגל ...שי ,תוישונאלו הנידמל

,םידוהיה-תריקח עוצקמב :רמוא ומצע אוהש ומכ וא ,םידוהיה תלאשב ורפס תא בתכש ירחא
החמומכ ותדובע תא ךישמהל שגנ אלא ,וקופס תא יקסנישורק ףזוי רמוכה הזב אצמ אל
ןינע תא רדסל םימרוג המכ לע עיפשה אוה .ינש עבט ול השענש לגרה ךותמ וא רבד ותואל
הזחא זאו .אושל לבא ,(ליעל הארמה ןפואב ,ןבומכ) םינלופל םידוהיה םיבשותה ןיב םיסחיה
איה הנונגס יפ-לעש תחאה ,הז ןינעב תושדח תורבוח יתש בתכ אוהו םירפוס-טעב תינש ודי
הקיטילופה" :ןהיתש ןה הנה .הל ןיעידומ תנוכת הינשהו ,הל תמדוקה ומכ ,תירוטסיה
."הוהה ןמזב םידוהיה תופיאש"ו "תידוהיה

:םה הנה ."תידוהיה הקיטילופה" םשב תרבוחה ןכות לע םיחיכומ דבלב םיקרפה תומש
,"תוימואלה תוחתפתה" ,"םידוהיה תנוכת רואתו תופידרה ,םרבע ימיב םידוהיה תופיאש"
םג אצוי רבחמה ."המחלמה ימיב וללוחתהש םייונשה" ,"המחלמה תוצרפתה ינפל םידוהיה"
אוה ןכלו ,םיימואלה םידוהיה דוחיבו ,ןילופל םיקיזמ קפס םוש ילב םידוהיהש ,החנההמ ןאכ
הזה ביואה תא ועדיו וריכי וצרא ינבש ידכו ."ביוא"ה תא שרגל ןוכנ רתוי וא םחלהל שרוד
.הינשה תרבחמה תא בתוכ אוה

יכ ,החנהה לע הזב ןעשנ אוהו ,ןילופב םידוהיה תוגלפמ לש תומרגורפה תא רבחמה ררבמ ןאכ
,ץראל-ץוח ידוהי .םירז םידוהי תלועפ איה וז הנידמב תידוהי תימואל הדובע לכ
הליחת הנווכב םירצוי םה ,הידנלוה-הדוהי וא זנכשא-הדוהי םצראב רוציל םתלוכי-יאמש
ךלוה אוה ,םמצע םיספדנה ןהירפס ךותמ םידוהיה תוגלפמ תא עדוי רבחמה .הינלופ-הדוהי
םיללובתמה תא ,ןויצ-ילעופ ,"דנוב"ה ,"יחרזמ"ה ,תיממעה הגלפמה תא ,תוינויצה תא הנומו
.םידיסחו םיסקודותרוא :םיסקודותרוא לש תוצובק יתשו

תא יכ ,םיאור ונא וירבד ךותמ לבא ,תאזה הקולחה תא רבחמה ול ראתמ ךיא ,גישהל השק
התככ םויה דוע האור אוה ,תודיסחה תאו "םיסקודותרוא" םשב ארוק אוה "הדוגא"ה
איה ןהב השודקהש ,תונידמה םיעבש תודוא לע הפיה הדגאה יפ לע התוא ראתמו ,תירותסמ
תא רבחמה עמש םאה) םישדוקה-שדוק אוה םילשוריב שודק רתויה םוקמהו ,םילשורי
הצמתש יאנתב לבא ,ריכמ אוה תוללובתהב .(?יקס-נאל "קובד"ב קידצה יפמ הלאה םירבדה
םג םא ,ססהמ דוע ובלש אלא ;תדה תרמה דע עיגתש ,רמולכ ,התטישבש ןידה-רמוח לכ תא
הנטק איה - בתוכ אוה - םיללובתמה תצובק" .םכרצ-לכ םחורב םינלופ םיללובתמה ויהי זא
."םידוהיה לש תוגלפמה ןובשחב התוא איבהל ןיא טעמכש דע ,הרפסמב דאמ

תעשב תונוש תוגלפמ לש תומרגורפה ךותמ םיעטק רבחמה סיפדמ ותרבחמ לש ינשה קלחב
תירבעה תונושלב וא תוריכמ ןלוכ ןהש ,הנקסמ ידיל אבו השאוב הדעה ןוטלשל תוריחבה
הגלפמ םוש לבא ,ןתדלומ-תפש רותב ,הדבל תידוהיה וא ,תינלופהו תירבעה וא ,תידוהיהו
וניא וא הצור וניאש ,רבחמה תא ליהבמו אילפמ הז רבד .הדבל תינלופה ןושלב הריכמ הניא
םשל םיבחר םיעצמאב זוחאל ...וצרא ינבל ארוק אוהו ,רחא םע לש ויתויכזב ריכהל לוכי
קידצהל ידכ וליאכו ;הנגה תדובע אלא ,תימשיטנא ותעד-יפל הניא וזכ הדובע .תידוהי הרגה
לע אוש-תולילע םילילעמהו םילפנתמ םה םידוהיה אלא ,אוה אל יכ ,חיכוהלו וירבד תא
תנש רבמטפס שדוחל ז"י םוימ "געט"ה לש ורמאמ תא איבמ אוה ,עשפמ ירמגל םייקנ םישנא
,םידוהיה תדיגב רבד-לע "ט"אפ" תועדוה תא שיחכהל "זעמ" רמאמה .קסניפ ילוח רבדב 1920
...'וכו "םידע יפלא ידי-לע הרשאתנש"

"?םיפאוש םידוהיה ןכיהל ,ונמצעל ררבל ידכ ,תויאר דוע תושורדה"

םידוהיהו םינלופה תמחלמ :'ץיולימ דנומדא
קסעתהל אוה םג הסנמ ,םירחאו יקסנלי ,יקסניאוח ,יקסביומנ לש ןמאנה םדימלת ,'ץיולימ
,הילביבהו דומלתה ךותמ םירבד דוסי לע ידוהיה תמשנ תא חתנל ,םידוהיה תלאשב
עודמ :הלאשה תא רותפל ץמאתמ אוהו ,וירבחו יקסביומנ ידי לע "ןמאנ" םוגרת םימגרותמה
'ץיולימ 'ה ?ןילופ תאו םינלופה תא אקוד םיניוע ,ךכ-לכ םהל וקיצה םימעה ראשש ,םידוהיה
ףא םדקתהל לוכי וניאו לגעמב דימת בבותסמ ,רורב רבד תאזה הלאשה לע תונעל עדוי וניא
ול ןיאמו .רורבה תא שדחמ בוש ליחתמו ותלאשל םעפב-םעפכ רזוח ,וכרדב המינה-אולמכ
םידוהיה לע םיצילממה םינותעה לע םרח ליטהל ץעימ אוה ,ולש החנהה ךותמ תאצל תלוכי
םידוהיה תריקחל הקיתוילביבה לש תחקרמה-תיב ךותמ ,ונל תועודיה ,תואופר ראש ןתונו
.יקסביומנ לש ושרדמ-תיב ידי-לע תונבהל דיתעה דסומה ךותמו