תולבויו םיטימש ןובשח

ןייטשנרוב .י .ח

א"פרת ןוויס-ןסינ הפוקתה
רשע דחא רפס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
תיללכ הריקס .א
"םלוע רדס" לעב תונובשחו ,תולבויו םיטימש ןינמב "םימכח" תטיש .ב
תולבויו םיטימש ןיינמב הדוהי בר תטיש .ג
םיטימש ןיינמב תישילש הטיש .ד
ינש תיב ןמזב השעמב ושענש םיטימשה .ה
ינש תיבב גהונ היה םא לבויה לע הריקח .ו
םינוש םיכיראת יפל םיטימש בושיח יכרד .ז
הטימשה תנש רבד לע םיקסופה תועד .ח
ינש תיב ןברוח רחאל השעמב הטימש תונש תביצק .ט
םיתוכה לצא תולבויו םיטימש ןובשח .י
תולבויו םיטימש ןובשחב םיארקה תטיש .אי
תולבויו םיטימש ןיינעב ארקמה תרוקיב ילעב תעד .בי
רוביע לש רוזחמ רותב לבויה תפוקת .גי

תטיש :תולבויו םיטימש ןיינמב תונושה תוטישה תא רקוס רמאמה רבחמ :ריצקת
,"םימכח" .םיארקה תטישו םיתוכה תטיש ,הדוהי בר תטיש ,"םלוע רדס" לעב תונובשח

.לבויו הטימש ןובשח ;לבוי ;הטימש :חתפמ תולימ

תיללכ הריקס .א
הנושארה הביסה ויה ,םימי העבשל העבשמ רכינ יוניש וינפ הנשמה ,חריה הארמ תופילח
התדלו התרוהש ,וז הקולחו .ןותבש םויל יעיבשה םוי תא תושעלו ,םימי תועובשל תעה תקולחל
תא טעמכ םויכ הפיקהו הטשפ יכ דע ,קוחרמל היתוראפ החלש ,םירבעהו םירושאה םע ברקב
"ןטקה םלועבו לודגה םלועב" םירבח ןכ ירחא ול ואצמש - העבש רפסמו ;ולוכ םלועה
השענ - "שפנבו םלועב" ,"הריצי" רפס לעב לש ונושל ןונגס יפל וא (סומסוקורקימו סומסוקורקמ)
תחת תויעיבשה תא אוה ךורב שודקה בבחש" ,םגתפל היה יכ דע ,םימעה יניעב שדקנלו ץרענל
םימימ ולגעמ גוח ןכ ירחא ביחרה הזה שדוקמה רפסמהו .(ד"מ ,ד"פ ,"הריצי" רפס) "םימשה לכ
תליחת דע םירועש ריצק תליחתמ םינומ םידוהיה תא םיאור וננהו ,םימיל תועובשמו תועובשל
םה ןכו .םירוכיבה םויל םישימחה םוי תא םישועו ,תומצמוצמו תומימת תותבש עבש ,םיטח ריצק
תנשל םישימחה תנש תאו ,םימעפ עבש םינש עבש ,םינש תותבש רפסמל םהיתונש םיבשוח
ןיבש ןמזהש ,םדאל הרוה ןויסינה .הנומאה - םמאו ,ןויסינה - םהיבא הלאה םיניינמה ינש .לבויה
ריבוהל וילע תעל תעמ יכו ,רתוי ןה תוחפ ןה ,םוי םישימחל בורקב הלוע םיטיחהו םירועשה ריצק
ילובג ינש לע עבטתו הנומאה וירחא האב הנהו ;ול וחוכ תת לדח יתלבל ,תחא הנש והדש תא
רכז - העבש העבש המתוח תא - טלחומ קוידב םעבטמ םיבוצק םניאש - הלאה םינמזה
תבש תאובת תא שידקה ,השמ תרות יקוח תא היחמה ,הקדצהו דסחה שגרו ;תישארב השעמל
.הנמלאלו םותיל ,רגלו ינעל ץראה

תותבשל ןיינמה תא םג םלצא אצמנ יכ ,בושחל ונייה םילוכיו ,םיילבבל םג שודק היה יעיבשה םוי
ךא אוה דחוימ הארנה יפכש ,הזה ןיינמה ןמ םשור לכ םלצא אצמנ אל הכ דע םלוא ;םינש
לע הלע אל רשא םוקמב ,םינש תותבשל תונמל ,הזה גהנמה תא יתאצמ הז תמועל לבא .לארשיל
ןיינמה םהילא אב ןיאמ .(134 דצ ב"ח ,לצניג ןייע) הקירפאב רקסגדמ יאב - םש ושקבל שיא בל
- םתוחתפתהב םהילע ולע רשא ,םירחא םימע ועיפשה הזה יאה יבשוי לע .תעדל השק ,הזה
םוארקש ,המחה ישדוח תומש תאו ,עובשה ימי תומש תא ולבק םינורחאה ןמ) םייברעהו םיידוהה
תותבשל ןיינמה תא הלאה םימעה ינשמ דחא לצא ונאצמ וליאו .(םהב םישמשמה תולזמה םש לע
ונעדיש רחאו ,ןכ רבדה ןיאש רחאמ לבא .םהמ יאה יבשוי והולביקש ,בושחל םילוכי ונייה ,םינש
,דוע אלו ;הקירפאב םירחא םימע לצא ןכו) םדקמ םש הגוהנ תועובשל םישדוחה תקולח התייהש
העבש ינב םיעובש השולש םלצא ליכמ היה שדוחה יכ ,הקיתעה התרוצב םלצא הונאצמ אלא
ןינמ תא םמצעמ ואיצוה רקסגדמ יבשויש ,ךפהה תא רעשל לקנ הנה ,(םימי הנומש ןב דחאו םימי
.םידוהיה םג תאז ושעש ךרדכ ,םימי תועובשל שדוחה ימי תא םתקולח ךותמ םיעובשל םינשה
הנש :עובשה ימי םשב םהיתונש תא תונכל םיירקסגדמה גהנמב האור ינא וז הרעשהל ךמסכו
םשב תיעיבשהו ,'וכו תבשב ינש תנש םשב תינשה ,תבשב דחא תנש םשב םלצא תארקנ הנושאר
.(םש ,לצניג ןייע) תבשה תנש

"םלוע רדס" לעב תונובשחו ,תולבויו םיטימש ןינמב "םימכח" תטיש .ב
:הרותב בותכ
םינשה תותבש עבש ימי ךל ויהו ,םימעפ עבש םינש עבש םינש תותבש עבש ךל תרפסו
.(ה"כ ארקיו) 'וגו הנש םישימחה תנש תא םתשדקו ,'וגו הנש םיעבראו עשת
תנשבו ,הנש ט"מ ןהש ,םימעפ עבש םיטימש עבש םינומ ויהש ,הארנ םירבד לש םטושפמ
תעד איה ךכ תמאבו .הליחתבכ םיטימש תונמל ובש הירחאש הנשמו ,לבוי ושע םישימחה
:דוע ורמאו (םירחא תומוקמבו ,א ,א"ס םירדנ) עובש ןיינמל הלוע וניא לבוי :ורמאש ,"םימכח"
תנשל םינתונ ןיא ,רמולכ - (םש) תחאו םישימח תנש הנומ התא יאו ,הנומ התא םישימח תנש
עובשל הנושאר הנש העש התואב איהשו ,םישימח תנש איהש ,הילא רמאל ,םיניינמ ינש לבויה
,תומוקמ המכב תולבויו םיטימש ורפסב ריכזמה "םלוע רדס" לעב םג ספת וז הטישב .הירחאש
.תומילש הנש םישימח ורבחל לבוי ןיב שיש ,םיחיכומ ויתונובשחו

,(ןיכיוהי תולגל) ונתולגל הנש שמחו םירשעב :ארקמה לע םתעד תא םידסיימ וז הטיש ילעב
:ורמאו ;(א ,מ לאקזחי) ריעה התכוה רשא רחא הנש הרשע עבראב ,שדוחל רושעב הנשה שארב
םאו .(א"יפ ,ע"ס ;ב"י ,ןיכרע) לבוי הז רמוא יוה ?שדוחל רושעב הלש הנשה שארש הנש איה וזיא
- ןיכיוהיל א"י תנשב היהש ,תיבה ןברוחש ,ערפמל ונל אצי הנה ,לבוי תנש ה"כ תנש התייה
,(ל"פ ,ע"ס ;םש ,ןיכרע) תיעיבש יאצומב ,לבויב ו"ל תנשב היה ,והיקדצ לש א"י תנשל תנווכמה
לבוי לש הליחת התייה והישאיל ח"י תנשו ,(ו"כפ) םישולש תנשב התייה ןיכיוהיל שמח תנשו
,והיקזחל ד"י תנשב התייהש ,בירחנס לש ותלפמש ,םהל אצי ,רוחאל רתוי דוע וכלהשכו .(ד"כפ)
הנשב ,לבויה יצחב היה תיבה ןינבשו ,ג"יפ) עובשב תיעיברה הנשב לבויב א"י תנשב התייה
שוביכ לש הנש הרשע עברא רחאל ליחתה תולבויו םיטימש ןינמשו ,(ו"ט 'פ) עובשב תיעיבר
לבויה תופוקת הנומ "םלוע רדס" לעבש ,חיכוהל םיקיפסמ ונאבהש הלא םירבד .(א"יפ) קוליחו
תנש ןהו ,"םלוע רדס"ב תואבומה םינשה ןמ םיתשל רתויב בל םושל יואר לבא .הנש םישימחל
.ויתונובשח לע רתוי דומעל לכונ ןהידי לעש ינפמ ,והישאיל ח"י תנשו תיבה ןינב

לש הנש" היגמ א"רגה ."לבוי לש הליחת התייה איה הנש התוא" :רמאנ והישאיל ח"י תנש לע
,הנש ד"י והישאיל :הז ךרדב ןברוחה דע והישאיל ח"ימ םינשה תא בשוח אוהש ינפמ ,"לבוי
ח"י תנש האצמנו ,ז"ל ירה - א"י והיקדצלו א"י םיקיוהיל ,הנשל זחאוהי לש םישדוח השולש
הנשל ןיכיוהי לש םישדוח השולש םג בושחל ול היה הז יפל לבא ;המצע לבויה תנש והישאיל
יפ לע םיוקמו רשואמ ונלש חסונש דבלמ םלוא .לבוי ברעב והישאיל ח"י תנש ול האצי זאו ,תחא
ונל האצוי וז הנש הנה ,רנטר ב"דרה ריעהש ומכ ,ם"תרו י"שר לצא םג ךכ אבומו ,טוקליה תסרג
וראשנש הנש ו"כ בושחו אצ .לבוי שאר ,ונרמאש ומכ ,התייה והיקזחל 'ד תנש .רחא םוקממ דוע
האצמנו ;תונווכמ םינש האמ ןאכ ירה ,והישאי לש ז"יו ןומא לש םיתש ,השנמ לש ה"נ ,היקזחל
תליחת" לש הז ןושל ונאצמ הנהו ."לבוי תליחת" :ע"ס לעב ןונגסבו ,לבויב הנושאר הנש ח"י תנש
וקלחשו ושבכש הנש ד"יבש ,לאקזחיב ארקמה יפ לע חיכוהל ואבשכ .תרחא אתיירבב דוע "לבוי
לבוי תליחתב ברח תיב אצמנ ,ןכ רמוא התא יא םאש :ורמא ,תולבויו םיטימשל םינומ ויה אל
ךרוצ לכ א"רגהל היה אל ושוריפ יפלו ."המצע לבויה תנשב רמולכ" :י"שר שריפו ,(ב ,ב"י ןיכרע)
רשאכ ,ךכ שרפל אוה קוקז .םמלהל םישק י"שר ירבד תמאב לבא .ע"סב החסונה תא שבשל
ושבכש הנש ד"י םתוא הנממ ערגנ םא הנה ,א"נ תנשל הנווכהש רמאנ םאש ינפמ ,ומצעב רמאי
אוה קוחד י"שר לש ושוריפ םלוא ;תיעיבש יאצומב אלו לבויב ז"לב תיבה ברחש אצמנ ,וקלחשו
היה אל תיבה ןברוח ירהש ,לבוי ףוסב אלא רמאל אנתל ול היה אל וירבדכ שרפנ םאש ,דואמ
ישוק תרתה ידי לע ונל רתפית תאזה הלאשה םנמא .בא שדוחב הפוסב אלא הנשה תליחתב
םא :אלפתנ בושנ הפו .עובשב תיעיברב ,לבויה יצחב התייהש ורמא תיבה ןינב תנש לע .רחא
הנושאר הנש התייה הנה ,לבויל ה"כב ,ץראה תאיבל מ"ת איהש ,םירצמ תאיציל פ"ת תנש התייה
קלתסי הזה ישוקה לבא !ץראל ואבשמ ,ד"י רחאל אלו ,הנש הרשע שמח רחאל ,ז"ט תנשב לבויל
ןיינמה תליחת םוקמ לכמ ,הנש ד"י אלא וכשמנ אל קוליחהו שוביכהש יפ לע ףאש ,הטושפ ךרדב
םינשה לכש) הנושאר הנש עצמאב ,ןסינב התייה ץראה תאיב .רחאתהל היה חרכומ םיטימשל
עצמאב ,הנש ד"י רחאל ומלשנ התקולחו ץראה שוביכ ,(ירשתמ תובשחנ "םלוע רדס" ןובשחל
ליחתהל לוכי היה אל ,ירשתב דחאב םהלש הנשה שארש ,תולבוילו םיטימשל ןיינמהו ,ו"ט תנש
התייה ,ץראה תאיבל מ"ת תנש התייהש ,תיבה הב הנבנש הנשו ,ז"ט תנש לש ירשתמ אלא
.לבויב ה"כב

תיבה דמעש אוהו ,םירבחמה ןמ שיא דוע וילע ררועתה אלש ,דחא רבד דוע ונדמל ונכרד יפל
רפסמ דועו הנש א"ית אלא ,תטשפתמה העדה יפכ הנש י"ת אל "םלוע רדס" לעב תעדל ,ןושארה
יתשמ תחאש ,םיחיכומ םירבדהו .ברח וב ו"לבו דסוי לבויל ה"כב ירהש ,(בא דעו רייאמ) םישדוח
ירשתמ תונמנ ןהש ,ותדימע תונש רפסמב הבשחנ אל הנורחאה וא הנושארה ,תועטוקמה םינשה
ברחו הנש כ"ת דמעש ,ינש תיב תונשב רבדה ךכ יכ ,רתוי הבורק הנורחאה החנהה .ירשת דעו
,(ב ,ט הרז הדובע) י"שר ירבד דגנכ ,רואמה לעבו םת וניבר תוארל וביטיה רשאכו ,א"כת תנשב
םינשה רפסמ לע םא יכ ,תוערואמה תונש לע םירומ םניאש ,ע"סבש םירפסמה לכש ךרדכו
,ונל אצי ונרמאש המ לכמ .(ח "הפוקתה" ,ד ןמיס ,ןברוחה ןינמ ,םיכיראתה קרפ ןייע) םהל ומדקש
,הנש ו"ט רחאתיש םיטימש ןיינמל תומרוגה ,קוליחו שוביכ לש הנש ד"י ןתוא ונערג אל וליאש
היהש ,תיבה ןברוח היה זא ,ןדריה תא ורבעשכ דימ תונמל וליחתהש ,ונחנה וליא ,תורחא םילמב
אצמנ ,ןכ רמוא התא יא םאש :ורמאש הזו ;לבויל הנושאר הנשב לפונ ,ץראל םתאיבל א"נת תנשב
.לבוי תליחתב ברח תיב

תולבויו םיטימש ןיינמב הדוהי בר תטיש .ג
ונושל ןונגס יפל ,רמואה ,הדוהי בר תטיש איהו ,תרחא העד דוע שי ונרכזהש "םימכח" תעד דגנכ
;א ,ט ה"ר) דומלתה ירדסמ לש םנונגס יפלו ,"עובש ןיינמל הלוע לבוי" :(םש ,םירדנ) אתיירבב
םישימחה תנש איה לבויה תנש ,רמולכ ,(ד ןמיס ,ןלהל דוע ןייע) "ןאכלו ןאכל הלוע" ,(ב ,ב"י ןיכרע
תרוסמ דוע האצמנ הלא תוטיש יתש דצב לבא .אבה לבויב הטימשל הנושאר הנשו רבעש לבויל
'פ ,םינהוכ תרות) תולבוי ולטב ישנמה טבש יצחו דג טבשו ןבואר טבש הלגשמ יכ ,תרמואה ,תחא
ולטבש ,םיכרד יתשב השרפל רשפא וז הרוסמ .(ג"ה ,ד"פ ןיטג ,ימלשורי ;ב"ע ,ב"ל ןיכרע ;רהב
,םיטימש שדקל ידכ ,הנושארבכ תולבויל תונמל וקספ אל לבא ,םהב תויולתה תווצמו תולבוי יניד
תוכלה) םירבדה תא ם"במרה ןיבה ךכו ,םימכח תעדכ ,הנש םישימח תללוכ לבויה תפוקת התייהו
םיטימש אלא םינומ ויה אלו ,לכו לכמ תולבויה ולטבש ,שרפל רשפא לבא ;(ג"ה ,י"פ לבויו הטימש
רפס) אישנה ןיבה ךכו ,הדוהי יבר תעדכ ,דבלב הנש ט"מ הליכמ הפוקתה האצמנו ,דבלב
.תאזה אתיירבה ירבד תא (םש ם"במרה ירבדל ויקומינב "הנשמ ףסכ" לעבו (ו"ש ,ג"מ "רוביעה"
תעד איהו ,םדקמ היתואצומ ,הארנה יפכ לבא ;רחואמ ןמזמ ונידיל האב תרחא הלבק דוע
.דבלב םיטימשל קר תונמל וליחתה ךליאו ןושאר תיב ןברוחמש םירמואה ,םינואגה

.הנש עשתו םיעברא אלא לבויה תפוקתל ןתונ וניא ,ינש תיב ןמזב היהש ,"םילבויה רפס" לעב םג
:ןושארה םדא לע רמאי ןכ
הנש םיעבש תמיו ...םדאה תמ ,וב תיששה הנשב ,ינשה עובשב ,רשע העשתה לבוי ץקמו"
.(ד"פ ףוס) "םינש ףלא ול תאלמ ינפל

:םהרבא לע רמאי ןכו
.(ג"כפ) "םינש שמחו הנש םיעבשו הנש האמ ,םיעובש העבראו תולבוי השולש יחיו"

:הרש לעו
העבראו תולבוי ינש המה אלה ,םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ימי לכ ויהיו"
.(ט"יפ) "תחא הנשו םיעובש
.(ט "הפוקתה" ,ג ןמיס ,םלועה תאירב ךיראתב ןייע) הזה רפסב תונובשחה לכמ אצוי ןכו

תנש התייה אל ולאו .םיעובש ןינמ יפל ינש תיב תונשו תולגה תונש בשוח "לאינד" רפס לעב
.םיטימשה ןינמ תא העירפמ לבויה תנש התייה ,ןאכלו ןאכל הלוע םישימחה

"הדילותה" רפס לעב .דבלב םיטימש אלא םינומ םניאש ,םיתוכה לצא םג םיאור ונא הזה רבדכ
םשב 470 דע 385 דצמ 1869 תנשל .Jour. Asiat יתפרצה ףסאמב רואל ריובינ א"ר איצוהש
:הז ןיינע לע רמאי Chronique Samaritaine
ןושארה ליבויה :תאזכ השימחה לע ףיסות .הנש םיעבראו הששו םיתאמ םיליבוי השימח"
הנומשו הנש האמ ישילשה ליבויהו ,הנש םיעשתו עשת ינשה ליבויהו ,הנש םישימח
םיתאמ ישימחה לבויהו ,הנש םיעשתו עבשו הנש תאמ יעיברה ליבויהו ,הנש םיעבראו
.(393 דצ) "הנש םיעבראו הששו הנש
לפונ ,ןאכלו ןאכל הלוע ,תפתושמ הנש םהינשל היהתש ,רחא לבוי וינפל ןיאש ,ןושאר לבוי ,רמולכ
,םירשעל ,הרשעל םינשה רפסמ הנומ רפסה לעבו .'וכו ט"צ תנשב ינש לבוי ,םישימחה תנשב
רשא ,האילפמו הרזומ תועטב לפונ אוה ןאכ לבא .רתויו תולבוי םישישל םגו םישימחל ,םיעבראל
.טורטורפב םינורמושה ןובשח לע ירבדב ,(י ןמיס) קרפה ףוסב הילע רבדל בושא דוע

תיב ןמזבש ,םינואגה תעד ןכו ,ןאכלו ןאכל הלוע לבויה תנשש ,הדוהי יבר תטישש ,הזמ ונל אציו
המע םיכלוהה ,םיבר םירבח הל שיו ,םידיחי תעד הניא ,הנש ט"מל לבויה תפוקת םיבשוח ויה ינש
.םידמצ

ןהכה ףסוי םהו ,תיבה ינפב םה םג ויהש ,םינומדק םירפוס ינש ירבדל דוע בל םושל יואר םלוא
.ירדנסכלאה ןוליפו

:(ג ,ב"י ,ג) ויתוינומדקב רמוא ןושארה
םויב םעה תובשי רשאכ ,דבעת אלו שרחת אל ,ץראה תובשת םינש עבש לכ ץקמ"
...ולוכ ללכה ןינקל היהי ,הילאמ תאזה הנשב המדאה איצות רשא לוביה ךא .יעיבשה
תאזה םישימחה תנש .םישימחה תנשב ,םינש תותבש עבש ץקמ השענ הזה טפשמכ
תא ישפוחל וחלשי הבו די לכ השמ תובוח ילעבל ובזעי הב .לבוי םשב םידוהיה וארקי
."םינושארה םהילעבל תודשה הב ובושי ןכו ,םידבעה

תא וז הווצמב ללוכ (119 דצמ ,ב"ח ,ןהכ .ל לש יזנכשאה םוגרתב) תבשה םוי לע ורבדב ןוליפו
:רמאי ןכ ירחאו ."םישימחה תנש ינידו ,םינש שש ץקמ רהבו העקבב ץראה תתיבש"
דבוכמ וב קלח ול שיש רבד לכ יכ דע ,דואמ ץרענ רבד קקוחמה יניעב אוה העבשה רפסמ"
ריכזהלו םיינעל רזע תת ןעמל ,תיעיבשה הנשב די לכ השמ טימשהל הווצי ןכ לע .ול אוה
.(128 דצ) "םדאה תבהא תא םירישעל

:רמאי ןלהלו
דסחה הנבמל הניפה ןבא תא (הטימשה) ןושארה קוחה יפ לע השמ חינה רשא ירחא"
הל ןתיו ,שדוק הלוכ םישימחה תנש תא שעיו ,דחי םינש תותבש עבש רביח ,םדאה תבהאו
רשא ,הדש תוזוחא .םדאב ץוביקה ישגר תא קזחל ,דובכ םירמוא םלוכש ,םידחוימ םיקוח
"םתחפשמ ינב ידיב תובא תלחנ ראשית ןעמל ,םינושארה ןהילעבל הנבושת ,דיל דימ ורבע
.(236)

.הנש םישימח םלצא תללוכ לבויה תפוקתש ,הנושאר הריקסב הארנ הלאה םירפוסה ינש ירבדמ
רשא הרותה רפסמ ,ונממ ובאשש רוקמב ונאצמש הממ רתוי םהמ דומלל לכונ אל תמאב םלוא
תוארקמה ירבדב הדוהי יבר סינכה רשא ,הנווכה תא סינכהל רשפא םהירבדב םגו ,ונינפל
.ןאכלו ןאכל הלוע לבויה תנשש ,םינהוכ תרותבש

םיטימש ןיינמב תישילש הטיש .ד
,םיניינמה ינש ,הזה רפסה לעב תעדל .ינוריבלא יברעה םכחה לש ורפסב דואמ אלפנ רבד יתאצמ
תינמנ םיטימשה תפוקת .ויחא םע ישיא סחיו רשק לכ ילב ,הז דצב הז םיכלוה ,תולבוילו םיטימשל
םישימח םישימח ,המצעל תינמנ לבויה תפוקתו ,קספה לכ ילב ,םינש עבש עבש ,המצע ינפב
הנשב ינשה לבויה תנש לוחת הנה ,עובשל הנושאר הנשב דחא לבוי תנש הלח םא ןכלו .הנש
רשא דע ,עובשה תונש לכ תא לבויה רובעי ןכו ,עובשב ישילשב - ישילשה לבויה ,עובשל תינשה
,הז סחיב הז םידרפנ ,םישימחו עבש ,םירפסמה ינשש ינפמו .הטימשה תנשב יעיבשה לבויה לופי
ינוריבלאו .םישימח םימעפ עבש ןהש ,הנש ן"ש ץקמ םא יכ ןתמדקל תופוקתה יתש הנבושת אל
ןב ,הזה רוזחמה תא (161 דצ ילגנאה םוגרתבו 178 דצ יברעה ףוגב) דחוימ חולב ונינפל ךרוע
היהת הככ .לבויהו עובשה תנש תא םיארמה ,םירפסמ ינש םינשה ןמ תחא לכ דצבו ,הנש ן"ש
רפוסה חקל ןיאמ .עובשב תישיש הנשלו לבויב ב"ל תנשל תנווכמ הזה חולב ב"לק תנש המגודל
,ותעדמ האיצוהש ,בושחל היה לקנ ?שיא יפמ הכ דע הונעמש אל רשא ,תאזה הטישה תא יברעה
שי תמאב םלוא .תיעטומו הרזומ העומש עמשש וא ,םש םאיבמ אוהש ,םיבותכה תא ותנבה יפל
ימלשוריב .לארשי ץרא דומלתב היתובקע דוע ונל וראשנש ,דואמ המודק הטיש םע קסע הפ ונל
לש תיעיבש איה ירבע דבעב הרומאה תיעיבשה הנשה םא ,רבדב ונתנו ואשנ (ב"ה ,א"פ) ןישודיק
רמא םאש" :הנורחאה הרבסל היאר איבמ הנוח יברו .ותריכמ ןמזמ תבשחנ וא (עובש לש) םלוע
רחאל הפוכת דימ דימת האב לבויה תנש ירהש ,"?איצומו אב לבוי המ ,םלוע לש תיעיבש תא
ןאמל קר הנוכנ וז היארש ,היירמ ןב ןנחוי 'ר רמאי הז לעו .תוריחל םתאיצוה רבכש ,הטימש
,עובש ינש ןיינממ הלוע לבויה רמאד ןאמל" לבא ,עובש ינש ןיינממ הלוע וניא לבויהש ,רמאד
הנורחאה הטימשה ןיב ורכמנש םידבעה תא איצוהל לוכיו ,"עובש ינש עצמאב אב לבויהש םימעפ
,רורב רבדהו .עובשה תונש לכ תא רובעל לכות לבויה תנשש ,שרופמ ןאכ םיאור וננה .לבויה ןיבו
,ילבבה ירבדכ אל הדוהי יבר ירבדבש "עובש ןיינמל הלוע לבוי" ןושלה תא ןיבה ימלשוריהש
םוקמב ילבבה ןונגס יפל וא ,עובשל הנושאר ומצע ןמז ותואב דימת איה לבוי לש הנושאר הנשש
ינפב תכלוה לבויה תפוקתש ,םא יכ ,"ןאכלו ןאכל הלוע לבוי" (ב ,ב"י ןיכרע ;א ,ט ,ה"ר) רחא
הלוע לבויה תנשו ,המצע ינפמ הדצב תכלוהה םיטימשה תפוקת תא עירפהל ילבמ ,המצע
תבשה" :תולבא ןיינעל ורמאש ךרדכו ,ןנינמ תא תקספמ הניאו ,עובשה תונש רפסמב תבשחנו
ינש ןיינמל הלוע וניא לבויה תנשש םירמוא םימכח לבא ,(א ,ט"י ק"ומ) "תקספמ הניאו הלוע
ינפ" לעב הז לע דמע רבכו) "םילוע ןניאו ןיקיספמ םילגר" :ורמאש ךרדכו ,ןניינמ תקספמו ,עובש
;(םכרצ לכ םירבדה תא ראיב אל לבא ,ילבבה ירבד םע םינווכמ םניא ימלשוריה ירבדש ,"השמ
."עובש ינש עצמאב אבש םימעפ ,עובש ינש ןינממ הלוע לבוי רמאד ןאמל :ורמאש הזו

אוהש ,יסירקנלא יסומ רב בקעי יבר אוה ,הארנה יפכ) ינוריבלא לש וכרד הרומש ,הזמ הארנו
,הרות ירדחב יקבו היה לודג םדא (270 - 269 דצ ,ילגנאה םוגרתב ורפסמ רחא םוקמב וריכזמ
.אררג בגא ומוקמב אלש אבש ימלשוריה רמאממ תלעות איצוהל עדיו

היולת הניא לבויה תפוקתו לבויה תפוקתב היולת הניא הטימשה תפוקתש ,הלאה םירבדה םע
,לבוי ןיאש יפ לע ףא תיעיבש השע" :רחא םוקמב הדוהי יבר ירבד םינווכמ ,הטימשה תפוקתב
,תווצמ יתש ןה לבויהו הטימשה יכ .(רהב 'פ ,םינהוכ תרות) "תיעיבש ןיאש יפ לע ףא לבוי השע
,תולבויל תדחוימ הפוקת ןיאש ,םימכח תעדל לבא .וז תא וז תובכעמ ןניאו וזב וז תויולת ןניאש
ןיאש יפ לע ףא תגהונ תיעיבש" ,עובשה תונש תפוקתב תדחוימ הילוחכ קר איה םישימחה תנשו
ינש שי ןכ םא אלא גהונ וניא לבוי לבא ,(םיטימש שדקל ידכ תולבוי םינומו) גהונ לבוי (ןיד)
הדיחי הילוחל םוקמ דוע הב ןיא ,היתוילוח לכ רזפתהו תלשלשה קתניהב יכ ;(םש ,כ"ת) "תיעיבש
.הנממ

איה הנש וזיא ,םלועה תונשמ הנש לכל אוצמל ,ךרדה תא (םש) ורפסב ונתוא הרומ ינוריבלאו
1010 (חרזמה ינב לש האירבה ךיראת) םדא ךיראתמ עורגל ונתוא הווצמ אוהו .לבויבו עובשב
תאצויה תיראשל שקבלו ,ן"ש לע הצובקה תא וא ןורתיה תא קלחלו ,740 וילע ףיסוהל וא ,הנש
לש םניינע רוריבב תעדל השק .לבויהו הטימשה תפוקתל ךרעש חולב הל םינווכמה םירפסמה תא
עצבנו רבחמה ירבד רחא אלמנ םאש ,םלועה תונשב הנש םהל אוצמל רשפא יאש הלא םירפסמ
ןובשחב ונל תועודיה תוטישה ןמ תחא לא תנווכמ הייהת ,ונתוא הרומ אוהש ןובשחה תולועפ תא
רפסמל ויחא תא שיא םימילשמ הלא םירפסמ ינשש ,םיאור ונא רחא דצמ .תולבויו םיטימש
.תויועט םהב ולפנ אלש ,חיכוהל קיפסמ הז רבדו ;הנש ן"ש ינב םירוזחמ השימחל הוושה ,1750
וא רבחמל ופלחתנש ,ןובשחה תולועפ תומשב ,רחא םוקמב תועטה תוביס תא שקבל ונילע ןכלו
ןהמ עורגל וא 1010 רפסמה תא םלועה תונש לע ףיסוהל :ןכפהל ונא םיכירצו ,וזב וז קיתעמל
וירחאלש ירשתמו ,ץ"ת א"ב ןסינב התייה ץראל לארשי תסינכ .וז ךרדב םיראבתמ םירבדהו .740
- 1010 רפסמה תא ץ"ת א"ב לע ףיסונ םאו .תולבוילו םיטימשל ,תופוקתה יתשל תונמל וליחתה
ינשהו ,תופוקת רשעל הווש ןושארהש ,1750 ונל ראשיי - 740 ןהמ ערגנ םאו ,3500 ונידיב הלעי
.לבוילו הטימשל הנושאר הנשב ,השדח הפוקת תליחתב םידמוע ונאצמנו ;שמחל

ינוריבלא יכ .ירמגל קחד לכמ דוע ונאצי אל ,והות דלוממ האירבה ןינמ לע היתדסיש ,וז ונתחנהב
רמול ונא םיקוקזו .םדא ךיראתב הפ םג הנווכה וילא קפס ילבו ,ד"יו דלוממ ןיינמה תא קר עדוי
לארשי ץראב ורוקמ ,ימלשוריה תטיש לע דסוימה ,הטימשל הז ןובשח לכש וא :הלא יתשמ תחא
הליחתה אל וז הטיש יפלש וא ,הז לדבהל ובל םש אל ינוריבלאו ,םהלש האירבה ןינמ ינפל
.תינשה הנשה לש ירשתמ םא יכ ,ץראה תאיב רחאש ירשתמ דימ תולבויהו םיטימשה תפוקת
ושעו - 'וגו ךל תרפסו 'וגו ץראה התבשו 'וגו ץראה לא ואובת יכ :ארקמה ןמ הז ואיצוה ילואו
א"צת א"ב תנשמו ,חרזמ ינב ןיינמל ץ"ת א"ב תנש לש ירשתב ץראל םתסינכב דימ הטימש
.תופוקתה יתש תונמל וליחתה הירחאש

ינש תיב ןמזב השעמב ושענש םיטימשה .ה
:ןה הלא הזה קרפה ןמ ונל תועדונה הטימשה תונש
האמ תנשב ,םילשורי לעו רוצ תיב לע ןוי ליח רצ רשאכ יכ ,רפוסי (ו ,א) םיאנומשח רפסב (א
םש) "ץראל ןותבש תנש התייה יכ" ,םחל רסוחמ תודוצמב דומעל םירוצנה ולכי אל ,םישימחו
הנומ ןושארה רפסהש ,דועו רריש ,רלדיא תעד יפל .(נ ,םש) "עבשה תנש התייה יכ" ,(ח"מ
התייהש ,ח"צקת א"ג תנש לש ץיקל ןווכמ הזה ןמזה ,ע"בל ט"מת א"ג ןסינמ יקוליסה ךיראתל
"הפוקתה") ה ןמס ,תורטשה ךיראב יתרמא רבכ רשאכ לבא .הטימש תנש ןובשחה יפל תמאב
רוצמה היהש ,רמאל ונא םיקוקזו .ן"ת א"ג ירשתמ הזה ךיראתה תא בשוח ןושארה רפסה םג ,(ח
ןותבש תנש התייה ןכ ינפלש ינפמ היה בערהו ,תיעיבש יאצומ היהש ,ט"צקת א"ג תנש ףרוחב
יפ לע ףאש ,רבדה ןכתיו .האב אל דוע השדחהו ,תיבה ןמ התלכ רבכ הנשיה האובתה .ץראל
הטימשה תנש םגו ,ףרוחה ןמ ,הירוס יבשוי םהינכש םע ,יקוליסה ךיראתה תא םיבשוח ויהש
ויהש - םדא ינב ןושלב םיליגר ויה םוקמ לכמ ,ירשת דע ירשתמ ןידה ןיינעל תינמנ התייה
תפיסא דע הנשיה האובתה הקספש העשמ קר תיעיבשב עקרק תדובע רוסיא תואצותב םישיגרמ
לש ןסינ דע תיעיבש לש ןסינמ רשא ןמזה תא הטימשה תנש םשב תונכל - השדחה האובתה
ארקיו) תיעיבשה הנשב לכאנ המ :ארקמב ,הרותב םג הזכ ןונגס ונאצמש ךרדכו ,תיעיבש יאצומ
דע תיעיבש לש ןסינמ ,אוה ,ומוקמב "רחבמה" לעב וילע דמע רבכש ,וב ןוכנה שוריפהש ,(כ ,ה"כ
.(ו ןמיס ,ןלהל ןייעו) תינימש לש ןסינ

,טבש שדוחב ,םלוע תאירבל ו"כרת א"ג תנש איה ,ןווי תוכלמל עבשו םיעבשו האמ תנשב (ב
.(ופוסב ,א םיאנומשח) ןוגד רצבמב רגסיו טלמנ רשא ונתח ימלת ידיב לודגה ןהכה ןועמש חצרנ
הנשהו ,רוצמה ימי וכרא רשאכ ךא .רצבמה לע רציו ,ויבא ימד תא םוקנל רמא ונב סונקרוה ןנחוי
.(ד ,ב ,א תומחלמ ;א ,ח ג"י תוינומדק) ותמחלממ לודחל ץלאנ ,הטימשה תנש התייה

,ז"ט ,ד"י תוינומדק) סולג סוינינגו הפירגא סוקרמ לש םתונכרא ימיב םילשורי תא שבכ סודרוה (ג
א"ג איהו ,(ד"י ןמס ףוס ,א"ח ,עטכישעג ,רריש ןייע) ליגרה ןיינמה יפל ז"ל תנש לש ץיקב ,(ד
.(םש ,תוינומדק) התייה תיעיבש הנש התואו ,םלוע תאירבל ד"כשת

,הרוסמ היפל ,התייה ,םלוע תאירבל ל"תת א"ג תנש איהש ,הנורחאב תיבה הב ברחש הנש (ד
.(םש ,ימלשורי ;א ,ט"כ תינעת ;א ,ב"י ןיכרע ;ל"פ ,ע"ס) הטימשב דחאב תיעיבש יאצומב

היה המ ,עירכהל רשפא יא ,םיעובש העבראל אלא עיגמ וניאש ,ב ןיבו א ןיבש ןמזה לדבהמ הנהו
ןכו ,הנש ח"צ הלוע אוהש ,ג-ו ב ןיבש ןמזה לדבהמ שרופמ ונא םיאור הז תחת לבא ;םניינמ ךרד
.דבלב עבש עבש אלא םינומ ויה אלש ,הנש ו"קל הלוע אוהש ,ד-ו ג ןיבש לדבההמ

הלאו ,ךכ לכ תורורב ןניאש ,תורחא תויאר יתש דוע ףיסוהל לכונ הלאה םיכתוחה םיתפומה לע
:ןה

ינפל לארשי םע הדוהי ץרא ינכשל ויהש תוביר ירבד לע תרפסמה ,תינומדק הדגא יפמ (ה
.(א"צ ,ןירדהנס ;ג"פ ,תינעת תליגמ) התייה תיעיבש הנש התואש םיעמוש ונא ,ןודקומ סורדנסכלא
ץראב סורדנסכלא הב היהש ,האירבל ל"ת א"ג תנש איהש ,ליגרה ןיינמה ינפל 331 תנש תמאבו
.הטימשב עבש תנש הז ןובשח יפל התייה ,לארשי

א"כו כ תנשו םלוע תאירבל ז"יש א"ג תנש איהש ,לארשי ץראל הימחנ הב הלעש הנש (ו
תנש הליחתה הירחאש ירשתבו ,עובשב תישיש הנש התייהש ,יניעב דואמ בורק ,אתסשחתראל
םב םישונ ויה רשא ףסכה תאשמ םהל בישהל ,םהיתובוח ילעבב הדוהי ירוח וצא ןכלו ,הטימשה
תא הימחנ וב איבהש ,הנמאה בתכבש ,רבדה אוהו .תיעיבש הנטמשת אלש םתארימ ,(ה הימחנ)
,דוחייב הטימש תווצמ תא ריכזמ אוה ," 'ד תווצמ לכ תא תושעלו רומשל" העובשבו הלאב םעה
זא תדמוע וז הלאש התייהש ינפמ ,(ב"ל ,י הימחנ) די לכ אשמו תיעיבשה הנשה תא שטנו :רמואו
התייהש ,םירחא םירבדו תבשב רכממו חקימו תוירכנ םישנ יאושנ םג םש טרפש ךרדכו ;קרפה לע
הימחנ תאיב םדוק דוע ליחתה םיטימש ןיינמש ,אצוי הזה ארקמה ןמ .רתויב םתוא תשרוד העשה
היה חוכשו ,ודי לע הרות ןתנתש היה יוארש ,וילע ורמאש ,רפוסה ארזע יכ ,רעשל בורקו ;ץראל
רחא הזה ןיינמה תא גיהנהש אוה ,(ו"כ ,ז ,ארזע) תווצמה םויק לע ףוכל ,ךלמה יתד יפ לע ,ודיב
א"ג תנש איה ,אתסשחתראל עבש תנש ,ישימחה שדוחל דחאב םילשוריל אב ארזע .ץראל ותאיב
םעה ייחב םירדס איבהל ,ויקולא תרותל דסומ דוסי חינהל התייה ותכאלמ תישאר .ע"בל ג"ש
,םיימויל אלו םויל אל התייה תאזה הכאלמה .םב וברעתה רשא תוצראה ייוג תאמוטמ ורהטלו
תודסומ וששואתנש םדוק יכ ,וילאמ ןבומ .(ז"י ,ז ארזע) ד"ש א"ג תנש ןסינ שדוח דע הכשמנו
אלו ,םיטימש תריפס הרחאתנ וחרוכ לעו ,היטרפמ דחא לכ םויקל גואדל ול היה השק ,ללכב תדה
םג הטימש תנש הימחנ ימיב ח"יש א"ג תנש התייה ןכלו ,ד"ש א"ג תנש לש ירשתמ אלא הליחתה
.איה

דימת קלחנ ,םיבותכ לש םטושפ דגנכ ,ינש תיבב ושענש םיטימשה ןיב קחרמהש ,הז רבד
טבשו דג טבש ולגשמ תולבויה ולטבש :תונוש תוחנהל םינוש םימכח איבה ,תיראש ילב תויעיבשל
תפוקתש וא ,האבה הטימשל הנושאר הנש ומצע ןמז ותואב התייה םישימחה תנשש ,ןבואר
תיב ימיבש ,ןלוכבש תרווחמה ,םינואגה תעדלו ,לבויה תפוקתב ללכ היולת התייה אל הטימשה
.דבלב עבש עבש אלא םינומ ויה אלו ,תולבוי ולטב ינש

ינש תיבב גהונ היה םא לבויה לע הריקח .ו
תיב ימיב גהונ לבויה היה םא :םיקסופה וב ונתנו ואשנ רבכש ,דחא קפס ריתהל דוע ונל ראשנ
אתיירבה תטישכ ,ללכ גהונ היה אלש וא ,הדוהי יבר תעדכ ,ןאכלו ןאכל הלוע היהש אלא ,ינש
."הנשמ ףסכ" לעבו אישנה תנבה יפל ,םינהוכ תרותב

,הכשלב ויתועמ שלוח (תיב רכומה) אהיש ,ןקזה ללה ןיקתהש ,הנשמב הרכז ראשנש תחא הנקת
הכלהה יפלש ינפמ ,הנושארה הרבסל העיסמכ הארנ ,(ב א"ל ןיכרע) לבויב ותיב טלחי אלש ידכ
ורפסמ .הדגנכ תודמוע תונוש תוישוקש אלא .גהונ לבויהש ןמזב אלא גהונ המוח ירע יתב ןיד ןיא
תחת התייה לארשי ץראש ,םיכלמה לצא דימת ולדתשה םידוהיהש ,םיאור ונא ןהכה ףסוי לש
ידבכנו לודגה ןהכה ואצי רשאכ .ריצקו שירח ןהב ןיאש םינשב סממ םתוא ורטפיש ,םתלשממ
,ח ,א"י תוינומדק) עבש תנש לכב סממ םרטפל ונממ ושקב ,ןודקומ סורדנסכלא ינפ ליבקהל םעה
תנש עבשה תנש לכב סממ םיישפוח םידוהיהש ,תרמוא רסיק סוילוי תודוקפמ תחאו ,(ה
תנש התייה וליאו .(ו ,י ז"ט) המדאה תא ודבעי אלו ,ןליאה תוריפ הב ופסאי אל רשא ,הטימשה
םג סממ םרטפל םילדתשמ ויהש ,וילאמ ןבומ רבדה ,ץראה תדובעב איה םג הרוסא םישימחה
יתש ויהש ,לבוי תונשב רתויב אובל תולולע ויה ןובער תונשש ,ומצעמ ןבומ הז םגו .לבויה תנשב
ונאצמש ומכ ,לארשי תורוקב ןהמ םשור ראשנ אל תאז לכבו ,ריצקו שירח אלב תופוצר םינש
גהונ עקרק תדובע רוסיא היה אלש ,בושחל רתוי ינא הטונ ןכלו .הטימש תונשב ןובער תונש שולש
תביס שקבל יניעב בורקו .ופקותב דמוע היה המוח ירע יתב ןידש יפ לע ףא ,ינש תיב ןמזב לבויב
ימיב ,המצע תושרב תדמועכ רצק ןמז ךא התייה ץראה .הזה קרפב םיררוש ויהש םיאנתב רבדה
ןווי ,סרפ יכלמ ,םירז םילשומ ידי תחת דימת תענכנ התייה הזה ןמזה ןמ ץוחו ;יאנומשח תיב יכלמ
:הימחנ הז לע ןנואתי רשאכ ,ימורו
התאובתו ,הילע םידבע ונחנא הנה הבוט תאו הירפ תא לוכאל וניתובאל תתנ רשא ץראהו
.(ז"ל-ו"ל ,ט הימחנ) םילשומ וניתיוג לעו וניתאטחב ונילע התתנ רשא םיכלמל הברמ

,דואמ השק רבדל לבויב ץראה תתיבש תא ושע הלשממה םהילע הליטהש תוינונראהו םיסמה
ךרדכו ;םראווצ לעמ הזה אשמה תא ריסהל תולובחת ושקב ןכלו ;וב דומעל לוכי םעה היה אלש
אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו וקופ ,יאני יבר זירכמ :הטימשב םג הנשמה ימי ףוסב תאזכ ונאצמש
ימיבו ,הילע היבשוי לכש ןמזב - היבשוי לכל :ארקמה קויד לע הזב וכמסו ,(א"ע ,ו"כ ןירדהנס)
םיתב תריכמ יניד לבא .םישישו תואמ שולשו םייפלא אוביר עברא דחאכ להקה לכ היה ארזע
הנרובעת אלש םיינעה לע ונגה דוע םא יכ ,םעה לע םישק ויה אלש דבלב וז אלש ,תועקרקו
שלוח רכומה אהיש ,בוטל ןקזה ללה האר ןכלו ,םנכ לע וריאשה ,ןוהה ילעב ידיל םהיתוזוחא
ונתשנש ,ןברוח רחאל הארנה יפכ ,רתוי רחואמ ןמזב לבא .ותיב טלחי אלש ידכ הכשלל ויתועמ
שיש םירחא םירבדו ,הזוחא הדש ,המוח ירע יתב ינידש הכלה םדיב ולעה ,ירמגל םירבדה ינפ
הלא םירבד .(א ט"כ ןיכרע) גהונ לבויהש ןמזב אלא םיגהונ םניא ,לבויה םע אוהש לכ סחי םהל
דומלתה ירבדמ הלוע ןכו .גהונ לבויה היה אל ינש תיב ןמזב ףאש ,םינואגה תלבק םע םינווכמ
םיטמ ךכו ,םהירבדמ אלא ינש תיב ןמזב תגהונ התייה אל הטימש ףאש ,(םש ימלשוריו ,ו"ל ,ןיטג)
.(ה 'ה י"פ ,לבויו הטימש 'לה) "הנשמ ףסכ" לעב ירבד

לע - ח"יה האמה ןמ םירקוחה .תחא העדל לבויה תפוקת רבדב דוע ואב אל םימעה ימכח םג
ט"מ תב איה לבויה תפוקתש ,םינואגה תעדב וספת - ב"י ןמיסב רבודי םינורחאה םימכחה תודוא
ןמ םהירבדל היאר איבהל ורמאו .תחאכ לבויו הטימש התייה תיעיבשה הטימשה תנששו ,הנש
ולכאת התאובת אוב דע תיעישתה הנשה דע 'וגו תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו :ארקמה
ויה הנה - ררטג רמאי - לבויה תנש םע תחא הטימשה תנש התייה אל ולאו .(כ ,ה"כ ארקיו) ןשי
הנשה תישארב תפסאנה ,תישישה הנשה תאובתו ,ריצקו שירח אלב תופוצר םינש יתש זא
לע .תיעישתה הנשה דע אלו ,תירישעה הנשה ריצק דע קיפסהל התייה הכירצ ,(ןסינב) תיעיבשה
טפשמ תא קר דיגהל השמ בלב היה יכ ,בישהל ונייה םילוכי :רמואו קדצב רלדיא ריעמ הלא וירבד
,םיקרפל קר האבה ,לבויה תנש תא ןובשחב איבהל ול היה אל ךרוצ לכו ,הטושפה הטימשה
,שרפמ הארנ "םינשה שולשל האובתה תא תשעו" ארקמה ןושלמ םנמא .ללכה ןמ תאצויכ
.(505 דצ ,א"ח) לבויה תנשל ותנווכ התייהש

םינהוכ תרותב הזה ארקמה לע ורמאש ,םינומדקה וניתובר יפמ הלא תורבס יתש ונעמש תמאבו
רבד ;תיעיבש יאצומלו תיעיבשל ,תיששל - םינשה שלשל האובתה תא תשעו" :(ד קרפ ,רהב)
."לבוי יאצומלו לבויל ,תיעיבשל - םינשה שלשל דחא

,םהבש דחוימה ,דחא לע ריעהל ינא האור ,הלא תוארקמב ורמאנש ,םינושה םישוריפה לכמ
ןוקיתב" םינשה תא הנומ בותכה ,ותעד יפל .ןושארה ןרהא יבר יארקל "רחבמה" רפסב יתאצמש
ןיינעל הפוסו הנשה תלחתהש ןמזב ,הרותה ןינמ יפל רחא ןונגסב וא ,(ןסינמ) "האירבה תונש
םינשה רפסמב הל תנווכמה הנשה תלחתהל דימת תמדוק ,ירשתמ םינמנ םהש ,לבויו הטימש
,תישישה הנשה תאובת ןכלו .לבוי הירחאש הטימשב רבדמ בותכהו .הנש יצח - הרותה ןיינמ יפל
וז אל ,םיטימשה ןיינמל תינשה התיצחמב וא הרותה ןינמ יפל תאזה הנשה תישארב תפסאנה
התיצחמ דע וא הרותה ןיינמל תיעיבשה הנשה תישאר דע המצע תא עיקפהל הכירצ איהש דבלב
תיעישת לש ןושחרמב) תינימשה הנשה תא םתערזו :בותכה רמאש הזו ,םיטימש ןיינמ יפל
הנשה (תישאר) דע ,ןשי האובתה ןמ םתלכאו (הרותה ןיינמל תינימש ןיידע איהש ,םיטימשל
:"רחבמה" רפס ןושל הזו .(םיטימש ןיינמל תינימש לש התיצחמ איהש ,הרותה ןיינמל) תיעישתה
תנש סנכית ,תישישה הנשה יצח רבע םא יכ .האירבה תונש ןוקיתב םה תורכזנה םינשהו"
יצח סנכת ,לבויה תנש םלשת םאו .לבויה תנש - הנש יצח ולאכ התמלשהבו ;הטימשה
."תיעישת הנש תליחתב אובת האובתהו ,תינימשה יצחב העירזה היהתו ,תינימשה הנשה

תחא אתיירב .הלאה םיבותכה תא ,הנשמה ימכח ,וניתובר םג םהל ושריפ ךכש ,דואמ רשפאו
:תרמוא
לש תיעישת וז ,הנש רמוא אוהשכ ,הטימש רחא לש תינימש וז תינימשה תא םתערזו"
רחאש ,תינימשה רחאש ,תיעישת וז ,תיעישתה דע ...הטימשה רחא לשו לבויה רחא
רחאשו ,לבויה ירחאשו ,תיעישת רחאש ,תירישע וז ,הנש רמוא אוהשכ ,הטימשה
.(רהב 'פ ,םינהוכ תרות) "הטימשה

יאצומ ,םיטימש ןיינמל תינימש איהש ,רמוא יתייה ,םתס תינימשה תא םתערזו רמאנ ולא ,רמולכ
,תינימשה הנשה תא רמאנש וישכע ;םתס תיעיבש םשב הטימשה תנשל וארקש ךרדכו ,תיעיבש
הארקש הזו ,הטימשל תיעישת איהש ,םידמל ונא ,ןסינ דעו ןסינמ ןה הרותב תורומאה םינשו
הנשה דע ארקמב םג רבדה אוהו .הרות לש ןיינמל הנומ אוהש ינפמ ,איה ,תינימש בותכה
,ונירבד יפלו .םיטימשה ןיינמ לש תירישעלו הרותה ןיינמ לש תיעישתל וב הנווכהש ,תיעישתה
,ךירצ וניאש רבדל הובשחו "הנש" תלימ רותי ךות ,שרד ךרדב אל םשוריפ תא וניתובר ואיצוה
רוסיאו ,ןסינמ תליחתמ הרות לש התנשש ,ארקמ לש וטושפ יפל ,תאזה הלימה רדגמ אלא
.הנש יצחב אובל םידקמ הטימש

היה הרות ןיד יפלש ,ונל אצי הנה - רווחמ הארנ הזה שוריפהו - םיבותכה שוריפ אוה ךכ םאו
,לבויה לטב רבכ ינש תיב ימיבש אלא ,תיעיבשה הטימשה תנש רחאל ,םישימחה תנשב לבויה
.ונרמאש ומכו

םינוש םיכיראת יפל םיטימש בושיח יכרד .ז
לע .ונברוחל תחא הנש ,וניאר רשאכ ,המדק ,ינש תיב ינפב ץראב לארשי ושעש ,הנורחא הטימש
,לארשיב םיגוהנ ויהש ,םיניינמה תשולשמ דחאב ,ונל הנותנ הנש לכל אוצמל לקנ ,וז ונתעידי יפ
.עובשה תפוקתב הל ןווכמה הנשה רפסמ תא

,תיראשהו ,העבש העבש הרפסמ איצוהל ונל יד ,תיבה ןברוח ןיינמ יפל הנשה ונל העדונ םא
.עובשה תנש איה ,העבשל העיגמ הניאש

הנש פ"ש רפסמש ינפמ) םינש יתש ונממ עורגל ונילע ,תורטש ןיינמב ןותנ הנשה רפסמ םאו
איצוהלו ,םינש יתש לש תיראש וירחא חינמ ,העבשל וקלחתהב ,ןברוחה דע הז ךיראתמ ורבעש
.עובשב הנשה רפסמ אוה הקולחה רחא ראשנה רפסמהו ,תויעיבשב ןורתיה תא

תחא הנש וילע ףיסוהל ונא םיכירצ ,חרזמ ינב ןובשחל ,םלועה תונש ןיינמב ונל הנותנ הנשה םאו
תא קלחלו ,(עובשה םולשתל תחא הנש תורסח ,ןברוחה דע ורבעש ,הנש ח"כתת א"גש ינפמ)
ינבש ,וילאמ ןבומ רבדהו) עובשה תנשל תנווכמ היהת תיראשהו ,העבש ידי לע - אצויה רפסמה
.(םולכ ףיסוהל םיכירצ םניא ,ד"רהב דלוממ האירבל םינומה ,ברעמ

,ןלהל הארנ רשא יפכש ,(ב"ע ,ט ז"ע) דומלתב העודיה העומשב ושרפתנ רבכ הלא תונובשח
:העומשה ןושל הזו .דואמ הב וכובנש ,םיקסופהו םישרפמה ןיב תקולחמה עלסל התייה
יפטינ ,דמוע אוה עובשב ינש המכב עדי אלד ןאמ יאה ,עשוהי ברד הירב אנוה בר רמא"
והניבושחנו יטרפא ידשנו ,ירת האממ לקשנו ,יעובשב יטרפו ילבויב יללכ בושחנו ,אתש דח
."ץראה ברקב בערה םייתנש הז יכ ,ךנמיסו ,עובשב ינש המכ עדיו ,יעובשב יטרפל

הנממ איצומ ינאו .תורחא םינפב דוע וז העומש האצמנ ,ךומסב איבאש ,ןואג ייאה בר תובושתבו
:אוהו ,וינפל היהש חסונה תא
,האמ לכמ יתרת לוקשילו ,יעובשב יטרפו ילבויב יללכ קופילו ,םלוע רדסד אנתל היליישיל"
רצבילו ,ארפסל הליישיל ,ימנ יא .עובשב המכ עדיו ,יעובשב ןינוקפילו ,אטרפא ידשילו
,םינש שמח דועו ,בערה םיתנש הז יכ ,ךנמיסו ,ינש שמח הילע ףיסול וא ,ינש יתרת הינימ
."עובשב המכ עדיו ,יעובשב ןוניקפילו

,העומשה לעב יפמ םתרוצכ ואצי דחי םלוכ יכ ,דחא רמאממ תואחסונ ייוניש םניא הלא תונושל לכ
וטימשה ךכ רחאש אלא ,דומלתב הליחתב םיבותכ ויה םלוכו ,ומצעב עשוהי ברד הירב אנוה בר
.יניעב רורב תאזה העומשה שוריפו .םהל ןבומ היה אלש ,ינש וא דחא רמאמ םיקיתעמה

רחאל) ךליאו ןאכמ" :תמייסמה ,"םלוע רדס"מ תחאה :תותיירב יתש ןכ ינפל ואבוה םש דומלתב
:תמייסמה ,םלועה תונש ןינמ לע ,"והילא יבד אנת"מ תחאו ,"ינש תיב ןברוחל בושחו אצ (ןברוח
בר יפמו ."ואציש המ (חישמה תומי ןהש ,ישימחה ףלאה תונשמ) םהמ ואצי וברש וניתונוועבו"
תא ןהב טורפל הבישיבש ("םיאנת") תותיירבה ינוש גהנמ היהש ,ונעמש ותבושתב ןואג יאה
ןיינממ רובעל ךא ,םינמיס םש ןתונ אפפ ברו .םנמז דע הלא םיניינממ ורבעש ,םינשה רפסמ
ברד הירב אנוה בר ירחא אב הנהו .םירחאה םיניינמה ינש לא ,לבבב וב םיליגר ויה ,תורטש
דחא לכ יפל ,הטימשה תונש תא םהיפ לע בוצקל ,םיללכ השולש ונל ןתונו ,ורבחו ורוד ןב ,עשוהי
.הלאה םיכיראתה תשולשמ

ןברוחה ךיראת לע םישרפמה והושריפש ,ונינפלש דומלתה תואחסונב בותכה ,ןושארה ללכה
,חרזמ ישנא ןובשח יפל ,האירבה ךיראתל תמאב ןווכמ ,(ךומסה ןמיסב ןייע) םניחל וב וטבלתנו
קחצי יבר ,תופסותה ילעבמ דחא הזה ןוכנה שוריפה לע דמע רבכו .תחא הנש ףיסוהל הווצ ןכלו
"רואמה" רפסב ה"זרהו ,(ה"לק ןמיס) "המורתה" רפסב אבומה ,(ןקזה י"רה אוה) לאומש ר"ב
.ומוקמב

הדוהי ןוד י"כבו ,"רואמה" רפס) םירחא םירפסבו ייאה בר תבושתב והונאצמש ,ינשה ללכה לע
בר רמא ,"יעובשב יטרפו ילבויב יללכ קופילו ,םלוע רדסד אנתל היליישל" :(ןלהל אבומה יתשנבנב
א"ג איהש ,ונברוחל ד"י תנשב ,ןושאר תיבב תולבויל תונמל וקספש העשמ ליחתמ וניינמש ,ייאה
לע (ב ,ב"י) ןיכרעב אתיירבה ירבדמו ,ארמגב םש רכז לכ ול ןיא הז ןיינמ לבא .הריציל ב"נש
איהש ,הארנ ,לבוי תנשל וז הנש תבשוחה ,"ריעה התכוה רשא רחא הנש הרשע עבראב" קוספה
הילע םידסוימ הרז הדובעב תונובשחה לכש ,הדוהי יבר תטישל אלו ,םימכח תטישל קר תכלוה
אוה רתוי דוע קוחר .(ו ןמיס ,ןברוחה ךיראת ןייע .תופסותה ילעבו י"שר הז לע וריעה רבכ רשאכ)
,אתש אדח יפטינ ותסרג יפל ,(ו"ש ,ג"מ ,"רוביעה" רפס) אייח רב םהרבא יבר לש ושוריפ
רפסמ ,הריציל ז"ל א"ג תנשב וירבדל התייהש ,ןבואר ינבו דג ינב תולגמ אוה ןיינמה תלחתהש
ללכ לע רמוא ה"זרהו ?ויפ לע םהיתונובשח ובצקיש ןכתיי ךיאו ,םוקמ םושב דומלתב רכזנ אלש
אל הזכ ןובשח לבא ;ברעמ ינב ןובשחל ,םלוע תאירב ןיינמל הנווכהש ,(יפטינ תלימ וב ןיאש) הזה
הפסוה לכ שרוד וניאש ,ןברוחה ךיראתל הנווכהש ,וילאמ ערכומ רבדהו .ללכ דומלתה ילעב ועדי
התייה ,םהינפל התייהש ,ופטינו תלימש יפ לע ףא ,םישרפמה לכ טעמכ וניבהש ךרדכו ,ןועריג לכו
לארשי ץרא ישנא גהנמ היה ךכש ,ונעדי (ו"ה ,י"פ לבויו הטימש) ם"במרה ירבדמו .םדגנכ תדמוע
."עבש עבש ןתוא ןיכילשמ ,ןברוח תונשל אלא ןינומ ויה אל ןלוכו" :םינואגהו

.תורטש ןיינמל ןווכמ אוהו ,םינפל ךירצ וניא "ינש יתרת הינימ רצביל" ןורחאה ללכה

בל לע הלע אל ,תורטשל תונמל םיליגר ויה םשש ,לבבב יכ ,איה הלאה תוטמשהה לכ תביס
,ינשה ללכה תא םהל ושריפ ןכלו ,רחא ןיינמל םהיתונובשח דומלתב ובשחיש ,םימכחהו םירפוסה
ויה אל םשש ,ברעמה תוצראב .ירמגל וטימשה ןושארה ללכה תאו ,רזומ ךרדב ,וניאר רשאכ
אלש ,"ינש יתרת רצביל" :ישילשה ללכה תא וטימשהש ,ךפהל רבדה היה ,תורטש ןיינמב םיאיקב
:םילימה תא אלא ישילשה ןמ וריאשה אלו ,םירחאה םיללכה ינשמ דחאב וספתו ,םביט המ ועדי
ריעה רבכו) "יתרת האמ לכמ לוקשינ" :ורמאש המל ןמיס אוהש ובשחש ,"בערה םיתנש הז יכ"
רשאכ ,םינוש םיכרדב רבדה תא םהל ושריפו (הזה שוריפה תורז לע "רשיה רפס"ב םת וניבר
.וניאר

הטימשה תנש רבד לע םיקסופה תועד .ח
תעד יפל תולבויהו םיטימשה תונובשח דסייל הליחתב ם"במרה לדתשה ,הלעמל רבכ וניאר רשאכ
שדקל ידכ תולבוי ונמ ינש תיב ןמזב םגש ,עובש ינש ןיינממ הלוע הניא םישימח תנשש ,"םימכח"
םיטימשל שדחה ןיינמהש ,ונובשחב דוסייל ול חינהו ,ינש תיב רחאל םג תונמל שי ךכשו ,םיטימש
הלעש העשמ ,ישא בר ידי לע ,(א ,ג"י) ןיכרעב העומשה תדמעה יפל ,ינש תיבב ליחתה תולבוילו
(ב"עק ןמיס) ותבושתבו .הינש השודק ץראה תא שדיקו ,תיבה ןינבל םינש שש ףוסב ארזע
תיב ןינב תליחתמ ורבעש) הנש ד"ל תורטש ןיינמ לע ףיסוהל ,הז ןובשחל ללכ ןתונ אוה ונאבהש
ם"במרה ץמאתה רשא לכב לבא ;םיעובשלו תולבויל הצובקה תא קלחלו ,(ארזע הלעש דע ינש
הכלה עובקל ואובב ,םינואגה תלבקל םינפ ריבסה הנה ,ןויעב הדימעהלו םימכח תטישב קיזחהל
יבר תטישכ ,דבלב עבש עבש אלא םינומ ןיא ינש תיב ןברוח רחאש ,םהירבדכ קספו ,השעמל
.הרז הדובעב ולעהש ומכו ,הדוהי

תא ואר אלש םתוא ףא ,תחא העדל ומע הזב ונווכתנש ,םירחאה םיקסופה םג וזחא וז הטישב
,("הרות הנשמ" ורפס ם"במרה בתכש םדוק הנש םישולשכ ,הכלהל ךכ הלעה םת וניבר) וירבד
הכלהש ללכמ ,הדוהי יבר תטיש יפל ויתונובשח בשוח הרז הדובעב דומלתהש רחאמ יכ ,ורמאו
.ותומכ

הנשש ,הקיתעה הרוסמה לע םידסוימ םיטימש ןיינמב דומלתה תונובשח לכ ,וניאר רשאכ הנהו
,בושחל היה רשפא ,וז הלבקב םידומ לכהש רחאו ;התייה תיעיבש יאצומ ינש תיב הב ברחש
ינפמ ,ןכ רבדה ןיא תמאב לבא .הטימשה תונש ןיינמב םיקסופה ןיב יונישו ףוליח לכ היהי אלש
ינב ןיב הריציה ןיינמב ףוליחה םרג ינש דצמו ,תקולחמב היולת המצע ןברוחה תנש ,דחא דצמש
וגלפנ ןכו .הטימשה תנש תביצקב םיפוליחל ,וב םיאיקב םירבחמה לכ ויה אלש ,ברעמ ינבו חרזמ
:םישאר השולשל םיקסופה

יאצומ הנש התואו ,ע"בל ח"כתת א"ג תנש איהו ,וניינבל כ"ת תנשב ינש תיב ברח ,י"שר תעדל (א
ןמ ליחתה םיטימש ןיינמש ,(םש) ןיכרעב ורמאש הממ ,דחא דצמ ,ול אצי הז רבד .התייה תיעיבש
הנש ד"ית תא איצונ םאו ;ץראה תא שדיקו ארזע הלעש העשמ ,תיבה ןינבל תיעיבשה הנשה
ךכ שרפל י"שר קקזוה ,רחא דצמ .תיעיבש יאצומ כ"ת תנש התייהש אצמנ ,עבש עבש תורתונה
הנושאר הנשש ,דמל ונממש ,"אתש אדח יפטינ" הרז הדובעב ונינפלש ארמגה חסונ ידי לע
םג זחא וז הטישב .תיעיבש יאצומ התייה כ"ת תנשש ,חרכהבו ,עובשב הינש התייה ןברוחל
.דימ ןהילע ריעא רשאו ,י"שר ירבדב תואצמנה תוישוקה תא ריסהל וחוכ לכב חרטש ,ש"ארה

הנשמ ליחתמ ינש תיב ןמזב םיטימש ןיינמש ,ישא בר ירבד .דצ לכמ םישק י"שר ירבד לבא
לבא ;הנש םישימחל הלוע לבויה תפוקתש ,םימכח תעד בשייל אלא ורמאנ אל ,וניינבל תיעיבש
הנושאר הנשמ ליחתמ ןיינמהש ,(ב ,ב"י) םש ורמא ,דבלב םיטימש קר הנומה ,הדוהי יבר תטישל
אלא תלפונ הניא הטימשל הנושאר הנש האצמנ ,תויעיבשב תולכ הנש כ"תש ינפמו ;תיבה ןיינבל
בר לש וצוריתמ םגו ןיכרעב ןתמהו אשמה לכ ךלהממ םג .תיבה ברח הנשב הבו ,א"כת תנשב
.וניינבל א"כת תנשב תיבה ברחש ,אצוי ישא

תנשב ברח תיבהש ,רמולו ונקז תטיש טעמ תונשל ם"בשרה רמא הלאה תוישוקה לכ לגרל (ב
אדח יפטינו" עשוהי ברד הירב אנוה בר רמאש הזו ;תיעיבש יאצומ התייה איהו ,וניינבל א"כת
ירבד .ל"תת א"ד תנש איה ,וניינבל ב"כת תנשב ליחתמ ןברוחל ןיינמהש ינפמ אוה ,"אתש
עדיש ,חיננ םא .ויפמ קוידב ואצי ךיא תעדל השק ןכלו ,ןושארה םרוקממ ונידיל ועיגה אל ם"בשרה
ינב רשא תעב ,ן"ת א"ג תנשמ וננובשח יפל ליחתמ תורטש ןיינמש עדיו ,טפשמב הזה לדבהה תא
א"כת תנשב ברחש תיבה לע ורמאבש ,רמול היה רשפא זא ,ט"מת א"ג תנשמ והונמ וצרא
ונא וניינמל ל"תתו ט"כתת א"ג תנשל ותנווכ ,ב"כת תנשמ ליחתמ ןברוחה תונש ןיינמשו ,וניינבל
תנשו ,ךומסב הנאיבאש ,ם"במרה תטיש םע ירמגל םימיכסמ וירבד וז החנה יפלו .ברעמ ינב
םיאיבמה םירבחמה ירבד תמיתסמ לבא .םינש יתשב י"שר לש התואמ תרחאתמ ולש הטימשה
ונתנו ואשנש העשב םבל לע הלע אל וא ,הזה לדבהב ועדי אל ונעדי רשאכ תמאבש - וירבד
וירבדש ,"המורתה" רפס לעב וילע השקיה קדצב ןכלו .ןכ רבדה ןיאש הארנ - הטימש ןיינעב
ךתיבב הנש םירשע יל הז :תורטשו ןברוח ןיינמ ןיבש לדבהל דומלתב ונתנש ןמיסה תא םירתוס
,ןברוחל הנושאר הנש היהת הנה ,ע"בל ט"מת א"ג תנשב תורטש ןובשח תליחת חיננ םא יכ)
,םהירבדכ ותנווכ התייה םאו .(תורטשל ב"פש תנשב ,האירבל ל"תת א"ג ,וניינבל ב"כת איהש
תנשל קוידב תנווכמו ,י"שר לש התואמ תחא הנשב קר תרחואמ ולש הטימשה תנש היהת הנה
.וירבד תא ןקיתש םדוק םת וניבר לש הטימשה

"רשיה רפס"ב דחוימ ןמיס הז ןיינעל שידקהש ,ויחא םת וניבר ירבד םה רתוי םירורבו םישרופמ
,וניינבל א"כת תנשב םא יכ ,כ"ת תנשב אל היה ינש תיב ןברוחש טילחמ אוה םג .(ב"צת ןמיס)
,י"שר תעדל הטימשל תיעיבר איהש ,ט"קתת א"ד תנש .תחא הנשב דימת רחואמ ונובשח ןכלו
יתרת הינימ רצבנ :לאננח וניבר תסרג ידי לע אב אוה וז ותטלחהל .עובשב תישילש ולצא איה
א"ד תנשש ,אצמנ ,תורטש ןיינמ דע האירבה ןמ ורבעש ,ח"מת א"ג וז הנשמ ערגנ םא יכ .ינש
תיראשה תא איצונו םינש יתש הנממ תוחפנ םאו ,תורטשל א"סתו ףלא תנש איה ע"בל ט"קתת
יפטינו" םירפסה תסריג יפל ףאש :רמואו ףיסומ םת וניברו .םינש שולש ונל הנראשת ,תויעיבשב
ןברוחל ןיינמהש ,(ם"בשרה תעדכ) רמול ונא םיכירצש אלא ,הז ןובשח ונידיב הלעי "אתש אדח
םת וניברו .וניינבל ב"כת תנשמ ,הירחאלש הנשמ םא יכ ,א"כת איהש ,ןברוחה תנשמ ליחתמ וניא
לכ וכלה ת"ר תטישב .םהיטרפל םעיצמ אוהש ,אבוט יכריפ אכיא וז הסרג יפלש ,הז לע ריעמ
,ןאמ יאה ה"ד ב ,ט ז"עב) תופסותה ילעבו "המורתה" לעב ,ויתופסותב ןנחלא יבר ,תפרצ ימכח
יפטינו" תסרג לע לאננח וניבר תסרגל ןורתיה תא ונתנו ,םהישודיחב ן"רהו א"בטירהו ן"במרהו
,וז הטיש םע םיכסתש ,םירפסה תחסונ תא םג שרפל ליכשה י"רהו .ונלש םירפסבש "אתש אדח
לע םאו .("המורתה" רפס ןייע .ח"ת א"ג ,ינש תיב ןיינבל וא) האירבה ךיראתל הב הנווכהש רמאו
עובשב תישילש איה וז הנשש ,ונל אצי ,תויעיבשב לכה איצונו ,תחא הנש ףיסונ ט"קתת א"ד תנש
.ת"ר ירבדכ

א"ד תנשש ,ותחנה רקיע יכ .ןוקית דוע םיכירצ וירבדש ךכ רחא ריכה ומצעב םת וניבר לבא (ג
"םינושארה תטישל" וא ,חרזמ ישנא ןובשח יפל קר הנוכנ ,תורטשל א"סתו ףלא איה ט"קתת
,ונלש האירבה ןובשחל לבא ;ט"מת א"ג תנשל תנווכמ תורטשל הנושאר הנשש ,האירבה ןיינמב
תטישל ח"קתת א"ד) וננובשחל ט"קתת א"ד תנשש ,אצמנ ,ן"ת א"ג תנשמ ליחתמ תורטשה ןיינמ
הינימ רצבנ" ללכה יפ לעו ;תורטשל ס"תו ףלאל םא יכ ,א"סת ףלא תנשל אל תנווכמ (םינושארה
ןנברד םלוע רדס" ירבדב וירבדל עויס אצמ םת ונברו .עובשב תינש איהש ,ונל אצי "ינש יתרת
,"רואמה" לעב םג עיגה וזכ הנקסמל .הטימש התייה ד"סקת א"ד תנשש ,וב אצמש ,"יארובס
ישנא ןובשח יפל האיציה ךיראת לע השוריפש ,"אתש אדח יפטינו" הסרגה יפ לע ,תרחא ךרדב
קוידב םינווכמ הטימשהו ןברוחה תנש תביצקו ויתונובשח יכרד ,הנוקית ירחא ת"ר תטיש .חרזמ
.(ד ןמיס ,ןברוחה ךיראת) תיבה הב ברחש הנשה תא ונתביצק םעו (ז ןמיס) ונירבד תואצות םע

הז רבד .םת וניבר תטישל היתואצותב תנווכמ ,"הרות הנשמ"ב הכלהל העבקש ,ם"במרה תטיש
,תורטשלו ןברוחל ןיינמה :ויתונובשח םהילע הנב רשא תודוסיהש רחא ,שארמ תוארל היה רשפא
.ה"זרה תטיש םע ויתואצותב וירבד םינווכמ ןכו ;ת"רה ךמס םהילעש ,םמצעב םתוא םה

.ןברוחה תנש תביצקב רבדה ןכ אל הנה ,םתשולשל דחא ךרד הטימשה תנש ןיינמב םא לבא
א"ג תנשב ,וניינבל כ"ת תנשב ברחש ,י"שר תטישב ם"במרה ךלה ינש תיב דמעש םינשה רפסמב
תנוכתב ונממ אוה לדבנ לבא ;ברעמ ישנא ןובשחל ט"כתת א"ג וא ,חרזמ ישנא ןובשחל ח"כתת
תיעיבש יאצומ הנש התוא התייה י"שר תעד יפלש ןמזב ,הטימשה תפוקתב המוקמו כ"ת תנש
לולא שדוח םע הרמגו ןברוחה ינפלש ירשתמ הטימשה הב הליחתהש ,טושפה העמשמב
,תיעיבש יאצומב תיבה ברחש ,תרמואה הרוסמה תא שרפל ונא םיכירצ ותעד יפל הנה ,וירחאש
שדוחמ םויל םוימ תינמנ איהש ,ןברוחל הנושארה הנשה ךשמבש ,דואמ האילפמו הרזומ ךרדב
ונאבה רבכש ונושל ןונגס יפל וא ,וירחאש ירשתמ ,עובשל הנושאר הנש הסנכנ ,בא דע בא
:הלעמל
ירהש - םישדוח ינשכ ןברוחה רחאש ירשתמ התליחתש ,הנורחאב תיבה הב ברחש הנש"
."התייה תיעיבש יאצומ הנש התוא - תולבוילו םיטימשל ןיינמה אוה ירשתמ
.(ד ןמיס) ןברוחה ךיראתב יתוריעה רבכ רשאכו

לש תונושה תוטישה רבד לע ןוכנו םלש גשומ ןיבמ ארוק לכל תתל ,יתעדל ,הלוכי וז הרצק העצה
תוקחתהלו םירתי םיקודקדב ומצע סינכהל ץופחי אל םא ,היתוביסו םתקולחמ ימעט לע ,םיקסופה
קידצהל לדתשהלו ,הנווכב אלש וא הנווכב םירבחמה ןמ דחא לכ יפמ טלמתהש הגהו הגה לכ לע
.ויתובושת ףוסב אצמנה ,"הטימשה סרטנוק"ב ח"בלרה תאזכ השע רשאכ ,הטישו הטיש לכ
.םשמ םחקיי ,וירבד יטרפ לכ לע דומעל הצורהו

ינש תיב ןברוח רחאל השעמב הטימש תונש תביצק .ט
םיאשונ ויהש ,ברעמה תוצרא ימכח ןיב קר ,וניאר רשאכ ,ולפנ הטימשה תנשב תועדה יפוליח
ןכ אל .וכרד יפ לע דחא לכ םניבהש ,דומלתה ירבדמ ולעהש המ יפל ,ןויעה דצמ קר רבדב םינתונו
םשש ,םירצמבו לבבב ,היתוביבס רשא תוצראבו לארשי ץראב :חרזמה תוצראב רבדה היה
לצא תמסרופמו העודיו ,שיא יפמ שיא םהידיב תרוסמ" ,ם"במרה ירבדכ ,הטימשה תנש התייה
יברכ הכלה עובקל ם"במרה יניעב השק היהש יפ לע ףא ,ןכלו - "לארשי ץרא ישנאו םינואגה
ינפמ" ,תואיצמה ינפב ושאר ןיכרהל קוקז ומצע תא האר ,וילע םיקלוח םימכחש םוקמב הדוהי
."תולתיהל יואר ןהבו ,הארוהב םה םילודג םידומע השעמהו הלבקהש

בתכל םגהנממ םיאור ונא ,הטימשה תנש ןיינמב םיריהז שדוקה תמדא יבשוי ויה המכ דע
תווצמ םייקל ידכ ילואו ,םהידיב ןיינמה שבתשי אלש ידכ ,הארנה יפכ ,םיבתכמבו תורטשב
תוכמ אתפסותב םיאצומ ונא הככ .ןיד תיבל קר הרוסמ איה ןידה יפלש יפ לע ףא ,"ךל תרפסו"
ןואג תבישי שאר ,יברב והישאי יבר בתכש ,תחא תרגאבו ."הטימשב בותכ ונמזש רטש" :(א"פ)
:הזכ ןמזה בותכ ,(475 דצ ,ץראווש א"רל טפירשטסעפ) יקסננזופ א"שרה םסרפש ,בקעי
םיפלא תעברא תנש איהד עובשל הנושאר הנש ,רייא שדוחב םימי העבשב ,ישיש םויב"
."דולל הכומסה הלמר תנידמב ,שמחו םיעבשו תואמ עבשו

:הדיצב םיפיסומ םה ,ט"פשת א"ד תנשב הבוצ ימכח לא רוצ ימכח וחלשש ,דחא בתכמבו
א"ד תנשב ןולקשאב הבתכנש ,תחא המישרבו .(ז"ט ףד ,ג"ח "םילשורי יזנג") "עובשל הנושארה"
ןובשח םע םינווכמ הלאה םירפסמה לכ ."עובשל תישימח" התייהש ,הנש התוא לע רמאנ ,א"כתת
.ינש תיב ימיב לעופב ושענש םיטימשה םעו םהירבדמ ונל אצויה םע ,ה"זרהו םת וניבר ,ם"במרה

,ד"ח) ורפסב ץרג ריעי ,דומלתב םשור ןהמ ראשנו םיארומאה ימיב ויהש ,הטימש תונשמ תחא לע
216 תנשב ,רעשי רשאכ ,התייה תיעיבשב עקרק תדובע יאני יבר הב ריתהש הנשה .(231 דצ
ויהו ,םייתרפה לע המחלמל םיימורה ואצי הנש התואבש ינפמ :ע"בל ו"עקתת א"ג ,ליגרה ןיינמל
,תרחא הנש דוע דומלתב אוצמל יתרמא ינא םגו .םהיתולייחל ןוזמ קיפסהל םיסונא םידוהיה
,איסעב הנשה רבעל ,קדצוהי ןב עשוהי יברו יקונרז רב אייח יבר ,ןנחוי יבר ידימלת ינש הב ואציש
לע תורזג םיימורה ורזגש ונאצמ אל ןנחוי יבר ימיב .(א ,ג"כ ןירדהנס) הטימש תנש התייהש
(ה"ה ,ב"פ ,ה"ר) ימלשוריב ורכזנש םינושה םישעמה ןמו ;םתד לע םריבעהל ושקיבש וא ,לארשי
תתכל םיקוקז ויה תאז לכב םאו .וכרד לע לושכמ לכ וימיב שגופ היה אל הנשה רוביעש ,הארנ
הזה קרפב היה רסיק סונאיטולקוד .תורחא תוביסב רבדה תולתל לכונ ,איסעל עונלו םהילגר
רשאכ ,םנמא םאו ;(א"ע ,ו"מק ףד ,ף"זרהל ימלשוריה אובמ ןייע) ע"בל ו"מ א"ד תנשב ,הירבטב
ואובבו ,םתד יקוח תרימשמ םידוהיה תא עירפהמ היה קוחר ,ץרגו לקנרפ םימכחה וריעה רבכ
תאז לכב ,(ד"ה ,ה"פ ,ז"ע ,ימלשורי) "יאדוי ןמ רב ןוכסני אימוא לכ" :ותדוקפ איצוה לארשי ץראל
לע דקפו ,(ב"ה ,ט"פ ,תיעיבש ,ימלשורי) סיינפ ינבל רצהו ,םהילע ובלב הניט הליחתב ול התייה
והסייפש יפ לע ףאו .(ט"פ ףוס ,תומורת ,ימלשורי) תבשה םויב וינפל דומעל האישנ הדוהי יבר
היהש טרפבו ,רתויב ובל תא םהילע ךושמל אלש ,בוטל ובשחש ,רבדה בורק ,םהל הצרתנו
הצוחב רוביעה השעמ עצבל ורחב ןכלו .הדוהימ טבש רס אל דועש ,ןמיס ןיעכ םהיניעב רוביעה
םינש שולשכ הזה השעמה היה הז יפלו .וננובשח יפל הטימש תנש התייה ו"מ א"ד תנשו ,ץראל
ט"צקת ףלא תנשב ,(320 דצ ,ב"ח) "םינושאר תורוד" לעב תעדל ,רטפנש ,ןנחוי יבר תומ ינפל
.ע"בל ח"מ א"ד תנש איהש ,תורטשל

ןוכנל ינא אצומ - "הרמא םדק ךב תיאד האנג אתלמ" :רמואה ,עודיה לשמה ירבד םייקל ידכ לבא
,"םינושאר תורוד" לעב לש ויתוחכוה לכש ינפמ ,דואמ יניעב תקפקופמ איה וז יתרעשהש ,ריעהל
ןהילע ךומסל לכונש דע ,ירמגל ףכה תא תועירכמ ןניא ,ונוצרכ םיבר םירפסמ שבשל הברמה
אל ,וימיב ויהש ,םירחאה םיארומאה ימי ירבד ןכו ,ותומ תנשו ןנחוי יבר לש וייח ימיו ,טלחהב
תא שבשל ונאב םאש ,ריעא תחא לע ךא ינאו .דומלת םיכירצ םירבדה ןיידעו ,יוארכ דוע וררבתנ
דואמ תוחונ הלא תויתוא יתש .הנש ו"נ ןקתל רחוב יתייה ,הנש 'מ יח הברש ,דומלתה רמאמ
,ונרבע :ביתכה ,א ,ה ,עשוהיב ,ארקמב ונאצמש ומכ ,המותסב וליפאו) החותפ םמב ףלחתהל
אצמנה 'מ רפסמה תא ול יוצמ היה אלש ,ו"נ רפסמה םוקמב בתכ םיקיתעמה דחאו ;(םרבע ירקהו
שארב רמאמה לעב חורב איהש ינפמ ,רתוי לבקתהל יתעד יפל החונ וז ההגה .ארמגב בורל
יח םידסח תלימגב ףא קסעש ייבאו ,הנש ו"נ יח הרותב קר קסעש הברש ,(א"ע ח"י ףד) הנשה
תחתו ,םינש עבראב םא יכ ברה וב רחבש ותואמ לדבנ וניא דחא דצמ .הנש םישיש ,ונממ רתוי
וניאש המ ,הנש ד"כ ןב יתהגה יפל היהי ,הנש ח"כ ןבכ ןנחוי יבר תומב הבר היה ותעד יפל רשא
רשאכ ,ירמגל םיחוטבל םתוא בושחלו ירבדב קיזחהל ץא יניא תאז לכב לבא ;דירומ אלו הלעמ
.הרעשה אלא םניא ףוס ףוס יכ ,ידמ רתוי וירבדב וכרדב חטובה ברה השעי

םיתוכה לצא תולבויו םיטימש ןובשח .י
דע םלוע תאירבמש ,םיתוכה ואיצוה ,םהידיבש חסונה יפל ,הרותבש תורודה תונש ירדס ךותמ
ךיראת ןייע) הנש ד"צשת א"ב ורבע "ןענכ ץרא לארשי אבומ דע" וא ,ץראה תאיבו השמ תתימ
ןדריה רבעב) המי רבדמ לא רבעמ ובשי" ץראל םתסינכמו (ט "הפוקתה" ,ב"י ןמיס ,םלועה תאירב
דימ לבא ,"חטב ובשיו םהיביואמ םהל 'ה חינה רשא דע ,םינש עבש (לארשי ץרא איהו יברעמה
תעב וב םעה לחה םילבויהו םיטימשה ןובשחו" ,לבויו הטימש תווצמב ובייחתנ ץראל םתאיבב
ובשחי םלחהו ץראה לא םאוב ןיב יכ" ,ץראל םתאיב רחאלש ירשתמ ,"ןענכ ץרא לא םאוב
הנשב ושעו ,"םיטימשה ינש םינשה ןובשח לחה יעיבשה שדוח שאר יכ ,םישדוח השיש (בושחל)
לבויה תנשו ,םישימחה תנשב לבוי ושעו םינש תותבש עבש ונמו הטימש ץראל םתאיבל תיעיבשה
ןיב ויה אלש ןפואב ,הירחאש הטימשל הנושארה התייה ,ןאכלו ןאכל הלוע םתעד יפל םגש ,תאזה
ונאש יפכ ,םנובשח רדס .ו"מר תנשב רמוג ישימחה לבויה אצמנו .דבלב הנש ט"מ אלא לבויל לבוי
:אוה ךכ ,"הדילותה" רפסב ותוא םיאצומ
ליבויה ןה עדו ,תאזכ השימחה לע ףיסות הנש םיעבראו השישו םייתאמ םיליבוי השימח"
הנומשו הנש האמ ישילשה ליבויהו הנש םיעשתו עשת ינשה ליבויה ,הנש םישימח ןושארה
הנש םיתאמ ישימחה ליבויהו הנש םיעשתו עבשו הנש תאמ יעיברה ליבויהו הנש םיעבראו
םירשעה ליבויהו הנש םיעשתו םיתשו תואמ עברא ירישעה ליבויהו הנש םיעבראו השישו
םישישו הנומשו הנש תואמ עשתו ףלא םיליבוי םיעבראו הנש םינומשו עבראו תואמ עשת
."םינש ששו הנש תואמ עבשו םיפלא ירת םיליבוי םישימחו השימח הנש

ןאכמ ;הנש ו"מרל תולבוי השימח לכ ובשחב לפכה תלועפ ידי לע ול ואצי הלאה םירפסמה לכ
אצומ אוה הזכ ךרדבו .הנש ט"מ ט"מ תפסות ידי לע תולבויה תונש רפסמ איצומ רפסה לעב ךליאו
ה"סל עיגמ אוהש דע ,הנש ט"מ ט"מ דוע ףיסומ אוה ןהילעו ,א"נקתת א"ב םילוע תולבוי םישיש
בתכש הנשה תא רפסה לעב בוצקי הזה ןובשחה יפ לע .הנש ו"צק א"ג תולוע םהיתונשש ,תולבוי
:רמואו "הנשמה הז" הב
הזה םויה דע ןענכ ץרא לארשי ינב בשוממ (ורבע ל"צ) ורבד רשא םיליבויה לע ונרקח"
ינב תכלממל תואמ עבשו םיעבראו עבש תנש ןמ שארה עיבר שדוח עגפד זומת שדוח אוהו
לבויה ןמ תישימחה הטימשה ןמ תיעיברה הנשה איה לבוי םישיש םתוא ונאצמו לאעמשי
םיפלא תשמח תנש איה ןענכ ץרא השודקה ץראה לארשי ינב בשומל םישישהו דחאה
."דרגדזיל רשע עבראו תואמ עבש תנש איה םלועה תריציל םיעבשו הנומשו תואמ עבשו

הנש ד"צשת א"ב ערגנ ,ח"עשת א"ה ןהש ,הריציה תונשמ םא יכ .ונרמאש הממ ןבומ ןובשחהו
ץרא לארשי ינב בשומ ןמו") הנש ד"פקתת א"ב הנראשת ,ץראה תאיב דע םלוע תאירבמ ורבעש
ולחה תעמ הנש םינומשו העבראו תואמ עשתו םיפלא ןירת הנשמה הז הב בתכאד ימוי דע ןענכ
א"ב ,הלעמל רומאה יפל ,םישוע םהש ,תולבוי םישיש הזה רפסמה ןמ איצונ םאו .("םיטימש ושעי
הנשהו ,הזה לבויה ןמ םינש עבראו םיטימש עברא ורבעש אצמנו ,הנש ג"ל הנראשת ,א"נקתת
.הטימשל תישימח הנש הב דמוע רפסה לעבש

.םהילע דסוימ אוהש םירקיעה םע ללכ הפי הלוע וניא שרופמו רורב הזה ןובשחה תויה לכב לבא
,2941 לא ולעי ןושארה לבויב תפדועה הנשה םע דחיו 2940 םישוע הנש ט"מ ינב תולבוי םישיש
הנושאר הנש וא ,א"סה לבויל ג"מ תנש ,"ןענכ ץראב לארשי ינב בשומל" 2984 תנש האצמנו
תונש תא איצומ בשחמהש ןמז לכש ,איה תאזה תועטה תביס !הזה לבויה ןמ תיעיבשה הטימשל
(ה"ס דע ה"נ לבוימ ןכו םינושארה תולבויה תשמחב ומכ) הנש ט"מ ט"מ תפסוה ידי לע תולבויה
לבויה תונש תא אוצמלו ךרדה תא וילע רצקל לדתשמ אוהש העשמ לבא ;וכרד חטבל ךלוה אוה
,הרשעב השוע אוהש ךרדכ םתליפכ ידי לע וא תולבוי השימח לש םינש רפסמ תפסוה ידי לע
תולבויה תשמח לש הנש ו"מר רפסמ ...החדמ השוע אוה ,(תולבוי ה"נבו םיעבראב ,םירשעב
לכב העוט אוה ןכל ,וירחאש תולבויב רשא םינשה רפסממ רתוי תחא הנש וכותב ללוכ םינושארה
רשע תולבוי ה"נל בשח הזכ ךרדב .תחא הנשב ןושארה לבויה לע ףיסומ אוהש תולבוי השימח
תשמח תא יכ ,תולבוי םישיש לש םינשה רפסמב םג הניעב הראשנ תאזה תועטהו ,תורתי םינש
השימח לש הנש ו"מר תולבוי ה"נה רפסמ לע ףיסוה ולאו ,הנש ט"מ ט"מ בשח םינורחאה תולבויה
ןובשח תא םינורמושה ומיאתה ךרד הזיאב .רתוי תחא הנשב דוע תועט ול האצי זא ,תולבוי
.ןיבהל דואמ השק ,הזה רזומה ןובשחה םע ,השעמב םלצא םיגהונ םה םא ,תולבויהו םיטימשה

יפ לע ףאש ,רעשל ינא הטונ ,ונידיב שיש טעומה רמוחה דוסי לע טפשמ איצוהל רשפאש המכ דע
תישימח התייה ו"ק א"ה תנשש ,רבדה רקיעב םוקמ לכמ ,ודוסימ שבושמ רפסה לעב ןובשח לכש
,תואיצמה ןמ תאזה הטימשה תנש תא חקלש ,תנתונ תעדהו .ומע ןידה ,םיתוכה לצא הטימשב
(122 - 120 דצ ,ג"ח) םיהנדיהל .Bibliot. Samarit רפסב .העטומ ןובשח לע הכימסהש אלא
ינבל ה"צקתתו ז"פקתת ,ח"עקתת תונשל םינורמושל םישדוח ישאר תועיבקו תודלומ ואצמנ
איהש הנושארה לע רמאנ םשו ,הריציל ז"משו א"מש ,ל"ש א"ה תונשל תונווכמ ןהש ,לאעמשי
הלא םירפסמו ,הטימשב א תנש איהש תישילשה לעו ,ב תנש איהש הינשה לע ,הטימשב ה תנש
.הטימשב תישימח התייה ו"ק א"ה תנשש ,החנהה יפל בטיה םינווכמ

ןיב תועד יפוליח ויהש ,וניאר (ט "הפוקתה" ,ב"י ןמיס) םלועה תאירב ךיראת לע ירבדב הנהו
ץראה תאיב דע םלוע תאירבמש ,רבדב םיווש םלוכ .האירבה תונש ןיינמב םמצעב םינורמושה
ץראה תאיבמ םינשה ןיינמב לבא ;הנש ד"צשת א"ב ורבע (םתרות רפסמ םינשה תא ובאשש)
התעמו .תופלחתמ תועדה ,הרוסמב םדיב ויהש םילודגה םהינהוכ תונש לע דסוימ אוהש ,ךליאו
ונמזבש םיטימשה ןינמ לע דחא דצמ ויתודתי עקתש ,םינורמושה ינהוכמ דחאש ,רעשל רשפא
ןובשחש תוארהל ,הזה שבושמה ןובשחה תא השע ,ודיב ויהש האירבה תונש לע רחא דצמו
םויה דע רזעלא ןב סחניפמ לשלושמ ןובשח אוהו" השמ תתיממ דימ ליחתה םהלש םיטימשה
ןמזה ךרעב) טעמ וירחא וא ו"נה לבויה ךרעב דוע דלונ הזה רזומה ןובשחהש ,הארנו ."הזה
ןייע .לאעמשי תכלממל ד"מקת תנשב םרמע ןב רזעלא ידי לע "הדילותה" רפס וב בתכנש
תולבויה תונש רפסמ בצקנ ה"ס לבוי דע ךליאו ה"נה לבויה ןמ ןכלו ,( Chronique Samarit., p. 395
םיאור ונאש ךרדכ ,תולבוי השימח השימח תפסוה ידי לע אלו ,הנש ט"מ ט"מ תפסוה ידי לע
הפיסוה אלו ,המוקמב תועטה הדמעש רבדה אוהו .ןכ ינפלש תולבוי םיעבראבו םירשעב הרשעב
.רתוי תוברתהל

םתובשייתה לבא ,(ןענכ ץרא לא לארשי ינב אבומ) ץראה תאיב תנשמ םיאצוי הלא תונובשח לכ
:רמאיו רפסה לעב ףיסוי ןכלו .ןכ ירחא םינש עבש התייה ,"לארשי ינב בשומ" ,ץראב םזחאהו
ףיסות התע דעו ןענכ ץראב לארשי ינב בשוממ ורבע רשא םיליבויה בשחת שורדת םאו"
יכ ...םינש עבש (ץראה תאיב דע םלוע תאירבמ םינשה רפסמ לע) לודגה ןבשחה ינש לע
לא רבעמ ובשי םה יכ ,ןוצרה םהילע וניתובא לע (הרוסמה ןמ ונלבק רמולכ) ונקתע ונחנא
." 'וכו םינש עבש המי רבדמ
ןיעכ אלא תולבויו םיטימש תעיבקל שמשמ היה אל הז ןובשח ךרד ךא .הלעמל יתקתעה רשאכ
.(ב"י ןמיס ,םיכיראתה קרפב ןייע) םיכיראתב תוברהל ידכ ,דבלב לוסלס לש גהנמ

תולבויו םיטימש ןובשחב םיארקה תטיש .אי
ןובשחכ ,הזה קרפב וב םיקוסע ונאש ןימה ןמ תולאשש ,וילאמ ןבומו רורב ,אוה טושפ רבד
לע ,דבלב הרבסהו ןויעה יפ לע - ןעבטמ תורתפנ ןניא ,לעופב םעב םיגהונ ויהש ,תולבויו םיטימש
אלא רקיעה אוה שרדמה אל הלאכ םירבדב .וז הווצמב הרותה תנווכ שוריפב השירדו הריקח ידי
תא תורשאמ ,ינש תיב ןמזב לעופב ושענש ,םיטימשה .םייחב ונמזב ררוש היהש גהנמה :השעמה
תובקעו ;קפס לכ ידימ התוא תואיצומו ,םיטימשה תונובשחב םינואגה ידיב התייהש הרוסמה
םיטימשה ןיינמש ,טילחהל םיידי ונל תונתונ ,הלעמל וניאר רשאכ ,הימחנ רפסב ונאצמש הטימשה
םיטימש שדיק ארזעש ,הלבקה ירבד םירשאתמ הפ םגו ,לארשי ץראל ארזע תיילע םע ליחתה
.(ינש תיב תונש ןובשחב "םלוע רדס" לעב דוסי לע ובצקש הממ תרחא הנשב םנמא םא) תולבויו
,תולבויו םיטימש תונמל וליחתהש ןמזמ ,םהיתובאמ םדיב הרוסמ אוהש רשפא םיתוכה גהנמ םג
יפל ,ץראל לארשי תאיב ןמז דע ,רוחאל םנובשח וכישמהש אלא ,םהילע ולבקש השמ תרות יפ לע
,םיארקה ךרד דואמ אלפנו רז ךא .םתומדק תא הזב תוארהל ידכ ,םהידיב רשא הרותה חסונ
הרבסה ןמ תאזה הלאשה תא ריתהל ורמאו םינברה םהיחא תרוסממ םיטימשה ןובשחב ורסש
ינש תיב תונש רפסמב .רבדל שורדה רחא רמוח לכ ילב הרותבש םיבותכה שוריפב םתנבה יפ לע
קרו ,םתייווהכ ע"ס לעב ירבד לבקל םא יכ תרחא ךרד םהל ואצמ אל ארקמה תמיתח רחאש
תומיו םירצמב לארשי תבישי תונשב ,םהב רדגתהל תומוקמ ינש םהל ואצמ ארקמה תפוקתב
.(ח ןמיס ,םיכיראתה קרפב ןייע) ונידיבש ןיינמה לא הזב םג ורזח הנורחאב לבא ,ןושארה תיבה
עבשו ושבכש עבש רבדב אוה ,ע"ס לעב ירבדמ וב ורסש ,םיטימשה ןובשחב דחאה רבדה
עבשב לבא ;עשוהי רפסב בלכ ירבדב זמר םהל שיש ,דבלב םינש עבשב אלא ודוה אלש ,וקלחש
הנש הרשע עבראב :לאקזחי ירבדמ (םימכח תטיש יפל) דומלתה ימכח ואיצוהש ,תורחאה םינש
ןג" רפסב ,רהב תשרפ ,"רחבמ"ב ןייע) רחא ןיינעב םישרפמ םיארקהש ,ריעה התכוה רשא רחא
האצמנו ,םיטימש ןיינממ הניא םלצא לבויה תנש .(ג"פ ,"והילא תרדא"בו ,א"פ ,הטימש ןיינע ,"ןדע
ףוס) "ןדע ןג" לעב אצומ הלא תודוסי יפ לע .(הלאה תומוקמה לכב ןייע) הנש םישימח ותפוקת
א"ה תנשש - (ג"פ) "תרדא"ה לעבו ;ג"נ לבוי לש ג עובשל ה תנש התייה ד"יק א"ה תנשש ,(ג"פ
תא ודסי וליאש ,וילאמ ראובמ רבדהו .ו"נ לבוי לש ינש עובשל תישימח הנש איה ז"נר
ןייע) םלועה תאירב ןיינמב םינומדקה םיארקל ויהש םירחאה םיכיראתה ןמ דחא לע םהיתונובשח
.תורחא תודלותל םיעיגמ ויה ,(םש ,םיכיראתה קרפב

תולבויו םיטימש ןיינעב ארקמה תרוקיב ילעב תעד .בי
הלוכ הרותה לכ וחתנ רשא Frank, Hupfeld, Wellhausen ארקמה תרוקיבב םיקסועה םימעה ירקוח
לכו השרפ לכ הבתכנ יתמ םיעדויה - תורוש תורושל םג יכ ,תוליגמ תוליגמל קר אל - היחתנל
הרמאנש התואמ הנושמ (רהב 'פ) םינהוכ תרותב הרמאנש הטימשש ,ואצמו וקדב ,הנממ ארקמ
תעד יפל .תונוש תודלות הזמ ואיצוהו ,(האר 'פ) הרות הנשמבו (םיטפשמ תשרפב) תירבה רפסב
םילעפב הבקנה ייוניכ יכ ,תיעיבשב עקרק תטימשל רכז לכ תירבה רפסב ןיא ,םירקבמה תצקמ
תלימ לע םא יכ ,"ץראה" תלימ לע םיבסומ םניא (א"י ,ג"כ תומש) "התשטנו הנטמשת"
םירקבמ תעדלו ;םהיתודש ריבוהל אל לבא ,םיינעל הבזעל םיווצמ תודשה ילעבש ,"התאובת"
העובק הטימשה תנש התייה אל לבא ,דואמ הקיתע ץראה תתיבש תועמשמב הטימשה ,םירחא
התייה אל תירבה רפסב ארקמה תנווכו ,דחא ןמזב ץראה יבחר לכב תגהונ התייה אלו ,תמייקו
הדובעמ םיתבוש ויה דחא םוקמב :תחא הנש הריבוהלו ,םינש ששל המדאה תדובע ליבגהל אלא
יכ ,תחא הנשב עקרק תדובעמ ענמנ םעה לכ היה וליא יכ .תרחא הנשב דחא םוקמבו ,וז הנשב
הנשמבו ;םדיב היופר הטימש תווצמ התייה תאז התרוצב םג לבא .ץראה לע בער וארק אלה זא
אלא תגהונ התייה אל איה םגו ,םיפסכ תטימש קר הרכזנ ,והישאי ךלמה ימיב הלגנש ,הרות
,י הימחנ) ורפסב הריכזמ אוהש ,הימחנ דע ,'ה תיבב רפסה אצמנ הבש ,והישאיל ח"י תנשמ
,בחרה העמשמב ,הטימשה .הנממ רחא םשור לכ דוע אצמיי אל ןכלו ,וירחא דימ הקספו ,(ב"ל
,הרות ישמוח השימח ךותל סנכנו םינהוכ תרות רפס םתחנש םדוק ,הימחנ רחאש ןמזב השדחתנ
תחא הנשב ,דחאכ םלוכ ץראה יקלח לכב הרוסיאו עקרק תדובע :תרחא הרוצ הטימשה הלביק זא
דוע השענ ,םיפסכ תטימשו עקרק תטימש ,הלא תוטימש יתש דבלמ לבא .שארמ הבוצקו העובק
והימרי ירבד לע םכמסב ,הרבסמ הלא םימכח ואיצוהש ,ישפוחל םידבע חוליש - שדח ןוקית
םנמא םא) רורד םהיתוחפשלו םהידבעל אורקל והיקדצ ימיב תירב לארשי ינב ותרכש ,(ד"ל ןמיס)
רבכש ינפמ קר זא היהש רשפא בר ןומהב םידבעה חולישו ,הטימשה תנשב היהש ,םש שרופ אל
ןמ דחא לכ חוליש ןמז היה הליחתבש ,וטילחהו ,(םתריכמ תעמ םינש ששמ רתוי םהב ודבעתשה
הנש הטימשה תנשל העבקנש רחאל לבא .ותריכמל תיעיבשה הנשב ,תרחא הנשב םידבעה
תנש םשב םתעדל הארקנ ןכלו ;הבוחל תאז הנשב םידבע חוליש םג השענ ,תטלחומו העובק
רשא ,הלוגה ילוע יכ .רמוח לכבו ףקות לכב םעב הלבקתנ וז הטימשו ,(ז"י ,ו"מ לאקזחי) רורדה
,וזכ תטלחומ הטימש בקעב הכורכה בערה תנכס לא בל ומש אל ,םשפנ לכב םהיקולא לא ובש
םימעמ םג זא תבשונ התייה לארשי ץרא יכ ,הנושארבכ הלודג דוע התייה אל תמאב רשאו
ייוניש לכל הטימשה ןמ רחואמ .הטימשה תונשב םתדובע תא דובעל ולדח אל רשא ,םירחא
:היטרפ לכל ,המוקמ תא תשרלו הטימשה תא וינפמ תיבשהל ןנוכתה רשא ,לבויה אוה היתורוצ
תודש תרזח איהו ,רתוי הדבכנ תועמשמב םיפסכ תטימשו םידבע חוליש ,עקרק תדובע רוסיא
,םישימח לש הכורא הפוקת ירחא אב ותויהב ,הטימשה אשמ תא הברה לקה לבויה .םהילעבל
םהל ואצמ ,לבויהו הטימשה ,הלא ינש .םינש עבשב התפוקת תא הפיקה הטימשה רשא תחת
הקוחל טפשמב אל ודכלתה םשו הרותה רפס תמיתח תעב רבחתנש ,םינהוכ תרות רפסב םוקמ
.םידרפנ םירבד ינש תמאב ויהש דועב ,תחא

ורפסב Schiaparelli יקלטיאה ןכותה ,ןידב םינותמ םיניוצמ םימכח ינש וכלה הלא םירקבמ ירחא
ןמיס ,ב"ח) ורפסב לצניג יזנכשאה ןכותהו (115 דע 106 ןמיסמ) "שדוקה ירפסב הנוכתה תמכח"
.(142

,הלאה םירקבמה הילע ןתוא ודימעה רשא הדוקנה ןמ הלא תוריקח לע תוקחתהל יניינעמ הפ ןיא
רפוכל הלילח בשחיי אל ןהב קפקפמה רשא ,םהיתוטלחהו םהיתורבס תא טפשמב איבהלו
ויפנעש ןליאכ תומוד םהיתורעשה בורש ,רמאנ םא ,הדימה לע הברה זירפנ אל יתעדלו ;רקיעב
ירחא דוחייבו ,וז הדובעמ ימצע תא רוטפל ינא לוכיש ,ינא המודמכ ...םיטעומ וישרושו םיבורמ
לבקא ךכ ,השירדה לע רכש יתלבקש םשכו - Leviticus ורפסב ןמפוה ד"ר םכחה הב ינמדק רשא
,ןיינעה דצמ הלא תורעשהב אצומ ינאש ,תחא תורז לע ריעהל ינא האור ךא .השירפה לע רכש
רשא דועב ,םעב הלבקתנו הרהימ ,הב דומעל השק תמאב היהש ,הירוסיא רמוח לכב הטימשהש
ימצע סינכהל ינוצר ןיאש אלולו .םהיניב תוליסמ ול אצמ אל ,רימחהל אלו לקהל אציש ,לבויה
אוה קיתע לבויהש ,ךפהל בושחל הטונ יתייה ,תוחיכומ תויאר ןהילע יל ןיאש ,תושדח תורעשהב
םרט לארשי יטבשו ,בטיה הנידמ ייח שגר דוע חתפתנ אלש ןמזמ ואצומו ,הטימשה ןמ םימיל
ותלחנמ קלח ערגי יתלבל דיפקמ היה טבשו טבש לכו ,ללכה ןיינק דוע התייה המדאה ,ודחאתה
רבדמב) הזה םודקה קרפב ףסוי ינב הטמ יפמ הלאכ תונעט ונעמש רשאכ ,והיחא תלחנ לע ףסונו
הנשמה ימכח וניתובר םג וניבה הז ןיעכו .וחוכמ הברה לבויל דבא השארה הביסה רוסב ןכלו ,(ו"ל
ןימינב טבשו ןימינבב הדוהי טבש ,םיבברועמ ויה לבא ,הילע ויה" :היבשוי לכל ארקמה לע ורמאו
.(ב"פ ,רהב ,םינהוכ תרות) "היבשוי לכל ,היבשוי רמול דומלת ?גהונ לבויה אהי לוכי ,הדוהיב
.ללכ תורמסמ הב עבוק ינא ןיאו ,דבלב הרעשהל הלא ירבד ינא בשוח ,יתרמא רשאכ ,לבא

רוביע לש רוזחמ רותב לבויה תפוקת .גי
תונש תוושהל ותילכת התייהש ,רוביע לש רוזחמ אוצמל םימכח תצקמ ומיד לבויה תפוקתב
רפסב ,ומש קנרפ ,םימעה ימכחמ דחא הנושארב הגהו הרה הזה ןויערה תא .הנבלהו המחה
"עיגאלאנארכ רעד סירבא :ורפסב ררטג םכחה קיזחה הרחה וירחא .הז ןיינעב רביחש דחוימ
ינש הכותב תללוכ ,דוסיל הלא םימכח וחקלש ,הנש ט"מ תב הפוקת .(1777 ,ןעגניטטאג)
הנבלהו המחה תונש תא הוושמ םהמ דחא לכש ,א"י לש דחא רוזחמו הנש ט"י לש םירוזחמ
.שילשו דחא םויל קר ,הנש ט"מ לכ ץקמ ,הלוע המחה תנש לע הנבלה תנש ןורתיו ,םיוסמ בורקב
ידי לע התולב ירחא הלבקתנו הבש - ויתפש תמיקעב (I ,505) רלדיא הילע רבעש - וז הרעשה
,ןסנהו ןספולא לש םיקיודמה תוחולה יפל יכ ,ותוארהב ,ןח תיוול הל ףיסוהש ,ןמרקוצ םכחה
א"רהו . 1d 7h 58m 22s 38''' קר הנש ט"מ ץקמ הלוע הנבלהו המחה תומי ןיב לדבהה
תדסוימה ,וז העד לבקל ןאממ ,תאזה העידיה תא םיבאוש ונא (11 דצ) ורפסמ רשא ,ץראווש
,איריא אל אה םושמ םנמא םא ,ול םידומ םניא "םימכח"ה וירבחש ינפמ ,הדוהי יבר תטיש לע
,ריעמ אוהו .הנש םישימח אלו ,ט"מ קר השעמב תללוכ לבויה תפוקת התייה ,וניאר רשאכ יכ
תדימ חיננ םא ,הנש םישימח ןב ,הזכ רוביע רוזחמ םימכח תטיש יפל םג אוצמל היה רשפאש
,רוביע ישדוח ט"י ואצמיי הזכ רוזחמב .םינווכמ םוי ד"נש הנבלה תנשו עיברו ה"סש המחה תנש
המחה תומי וותשי זא יכ .םירסח 'זו םיאלמ ב"י - ינשבו ,םירסח 'חו םיאלמ א"י םהמ דחאבש
תוארהל חריה רחאתי תמאבו ,םייניע הארמל קר אוה הזה יוושה םלוא .רומג קוידב הנבלהו
טעמכ םוי ד"נש תרבוע הנבלה תנשש ינפמ ,רתויו םוי רשע העבש רועישב הנש םישימח ץקמ
ינפמ ,ומצע תרעשה םגו ,ןמקוצו קנרפ תרעשה דצב החוד ץראווש םכחה םלוא .תועש עשתב
תופוקת לע אלו דבלב שוחה תודע לע קר םינשהו םישדוחה תא םיעבוק ויה הזכ םודק ןמזבש
הרעשהה תא וחד (142 ןמיס ,ב"ח) לצניגו (116 ןמיס) Schiaparelli םינכותה םג .םירוזחמו
.םיידי יתשב תאזה הרזומה

הוושמ רוזחמ הנש םישימח לש הפוקתב תוארלו רתוי הטושפ תרחא ךרד אוצמל היה רשפא
;םינווכמ םוי ה"סשל םינומדקה םירצמה םע המחה תנש ובשחש ,חיננ םא ,הנבלהו המחה תונש
ה"שו תועש יתש רועישב םא יכ הנבל ישדוח ח"ירתמ תולדבנ ןניא הלאכ המח תונש םישימח יכ
לש םירוזחמ חריה לש םידוגינו תודלומ ורפסב ימלת ןכותה ךרע הזה דוסיה לע .ף"רתת יקלח
ץא אל רשא ,רלדיאו .הנבל ישדוח ט"ש רוזחמ לכב שיש ,לבוי לש ויצח וא ,המח תונש ה"כ
םירצמל דוע עודי היהש ,הנש ה"כ לש רוזחמה לע רמוא ,רוביע לש רוזחמ לבויה תפוקתב תוארל
סיפא רפה תא תימהל ,םינוויה ירפוס ובתכש המ יפכ ,םירצמה גהנמב זמר ול אצומו ,םינומדקה
דצ ,א"ח) סיפא תפוקת םשב הזה רוזחמה תא ארק ןכלו ;הנש ה"כל עיגה םא ,םהיניעב ץרענה
.התנבנ וילעש דוסיה טומב הלפנ ,םיזמרב ןתדוסיש תורעשהה לככ ,תאז ותרעשה לבא .(182
ודימעה רשא תובצמה לעו ,רתוי םימי ךיראהל סיפאל ונתנש ,ונל עדונ םירצמ ימוטרח יבתכמ
,הנש ה"כ ןב רוזחמו ,הנש ח"כ םגו ו"כ םתצקמ ויחש םהמ ויהש הארנ הלאה םישודקה םירפל
םג רבדה אוהו .(181 - 180 דצ ,א"ח ,לצניג ןייע) םינורחאה םימימ ואצומ ,ימלת וב עייתסנש
תורעשה יבהוא םימכח תצקמ לש םחומב קר רוביע לש רוזחמל התשענש ,לבויה תפוקתב
.וכמסיש המ לע םהל ןיאש ףא ,תודדוחמ

קקוחמל סחיל םרמואב ,הדימה לע דואמ ,ןמרקוצו קנרפ ,הלאה םימכחה וזירפה םא םלוא
המחה תונש תא - תרחא הדועת הל התייהש ,לבויה תפוקת ידי לע תוושהל ,הרזומ הרטמ לודגה
םתרעשה רקיע הנה - הלאכ םיבר תונובשח שקבל שיא בל לע דוע הלע אל רשא ןמזב ,הנבלהו
יפ לע שודיקל םוקמ תונפל היארה יפ לע שודיקה לחה רשאכ ,םירחואמה םימיבו .דוסי הל שי
םע היארה תא ןווכל םינוש םיכרד םהל שקבל םיקוקז םמצע תא לארשי ימכח ואר ,ןובשחה
םירוזחמה ןמ דחאו .םירוזחמה קרפב יתררב רשא לככ ,םהל ודלוי םיבר םירוזחמו ,ןובשחה
תורמשמ םירשעו העברא לע ורמאב ,והבא יבר ןוויכ וילאו ,הנש ט"מ ןב לבויה רוזחמ היה םהה
לטונ רמשמ אהי אלש ,םש התייה הלודג תונמוא :"םתנומאב האורה לאומשו דוד ודסי רשא"
.הכוראב םש ררבתנ רשאכ ,(ב"ה ,ד"פ תינעת ,ימלשורי) הזוחא הדשב הנושו