ךשמה - םייח-ילעב לש םתודבאתה תלאשל

:רמאמה ןכות
םייח ילעב לש תונורשכ
היצולוביאה תרות   
םייח ילעבב הרכה   
תויחה לצא םייתרבח םייח
"וטוט" הלירוגה   
תויחה תנובת לע רקחמ
הזנאפמיש לצא חור יבצמ   
תויאליע תויח לש העבהה-רשוכ   
שפנ תוריסמל דע הנבהה רשוכ
הליעפ וא הליבס תודבאתה   

 

םייח ילעב לש תונורשכ .ד
טקניטסניא ןיב הציחמ ומיקה רשאכ ,עבט ירקוחו עבט יפוסוליפ ומזיגש ,אמזוג לע הרעשהה
תכרעמ לש םלוסה יבלשב םילוע ונאש הדימב תקדצומו תססובמ תישענ ,הזמ לכש ןיבל הזמ
לע תוזרפהמו תותודבמ ,תימרת ישעממ .םהבש םייאליעה םיגוסה לא םיברקתמו םייחה ילעב
תאו ללכב ונביבס רשא לכ תא שינאהל היטנהמ רהזהל שי המכ ,תעדל ונדמל ,תויח לש ןתמכח
תומלעתהו היחו םדא ןיב םיטלוב םייומיד יבגל םיניעה תמיצע םלואו .טרפב היחה שפנ
,הדבועה לע חומשל ,אופא שי .תמאה יוליג תא ןה ףא תובכעמ הלא םייומידמ תינשקע
היגולוכיספהו היגולואוזה עוצקמב םילודג ךמס ינב לש םלוק עמשנ הנורחאה הפוקתבש
הז סחי ךותמו .םייח ילעב לש םיישפנה םהיתונורשכ תכרעהב רתוי דחושמ יתלב סחי תבוטל
,ללכב תויחה ןיא ןכ - רוהט ילכש רוצי תויהמ קוחר םדאהש םשכ :תואדווב ררבתמ
.דבלב טקניטסניא לע תומייקתמ ,טרפב ןהבש תוהובגהו

ול תנתונו המימה ותוא הליטמ ,הפוגמ המכ יפ לודג שיבכע לחנ תברקב הספתש ,לשמל ,הערצ
ןוגה קחרמ הסט איה ךכו .הילגרמ תחאב וב הקיזחמ איהש העשב ,םילגה ינפ לע אשנהל
הכותל תקרופ איה םשו ;ףוחה די לעש התרואמ םוקמ לא העיגמו הדיצ תא הירחא תבחוסו
,עובק םוקמב לכוא ידירש אוצמלו שקבל לגרתהש ,ןטק יאנס .בר למעב דבכה האשמ תא
רוח הב םסרכ אוש-תונויסנ המכ רחא .ותבוטל החנוהש ,הלודג הביבלב םימיה דחאב לקתנ
ןוזפחב טלמנו ,תפנפנמ הימכשכ וילע התלתנ הביבלהש דע ,טועפה ושאר תא וכרד ריבעה ,ןטק
תיתשרומ הביח הארה ,תויח-תבבוח החפשמב לדגש תוברע באז .בורקה ןליאה תרמצ לא
תויווזמ תיווז ןרק לא לזרב תלשלשב וילעב והורסא .תולוגנרת ףרוט ליחתהו תופוע רשבל
.לתוכה ירוחאמ אבחתהו ןידדצל םיריישה תא רזיפ ?השע המ .ןוזמ ילפמ וינפל ומשו תיבה
ףוע רשבמ תונהיל באזה הכז ,םיתותפה תא רקנלו ברקתהל תותופה תולוגנרתה ולאונשמו
.ירט

רתוי םיטושפ םירבסה אוצמל םינקפסה ילוא ולכוי הלא םירקמל עגונב ,םנמא
המ ,אופא ,עמשנ .רתוי הובג גוסמ תויח לש ןתוגהנתהל עגונב ןכ אלו .הבשחמ-יכילהתמ
.קפס ליטהל ןיא םתוכמסבש ,רבדל םיחמומ לש םהיפב

היצולוביאה תרות
םויה דע םהב דמעמ הקיזחמו עבטה יעדמב הניפ ןבא התשענ רשא ,היצולוביאה תרות
תחוור ןכלו .םהמ םיהובג לא םיכומנ םייח ילעבמ יגרדה רבעמ תבייחמ ,םיעודי םייונישב
.היחה לש וז ןיבל םדאה לש ושפנ ןיב ינורקע שרפה ןיא יכ ,ךליאו ןיווראד ימימ הפקשהה
אלא ,ואב םדאה לש תודחוימה תוינחורה ויתולוגס לע תוכז דומלל אל וז הפקשהל םידגנתמה
םאיליו וימי לכ ומחלנ וז תיטסינאכימ-תינרמח העדב .תוינחור לש תוכז לכ ונממ םג לולשל
עוצקמב םירקוחה יבושחמ םיברו ,תיתילכתה היגולוכיספה לש ישארה רבדה ,לאגוד-קמ
הנושארה הלאשה" יכ ,בשח רשא ,השלב היה םהמ דחא .םייח-ילעב לש היגולוכיספה
ןיב לודגה דוגינה תלאש איה תויחה לש שפנה תרותב תיעדמה הריקחה לכ לש תרעובהו
ןיאו ,יטלחה אלו ותעדל אוה יסחי הז דוגינ ."תרחובה הניבה ןיבל דבעושמה טקניטסניאה
."שממ םדא ןבכ חמש ,בהוא ,אנוש ,דחפמ ,בלכה" :היחהו םדאה ןיב תצבור םוהת

םייח ילעבב הרכה
סחי לע תירוטסיה הפקשה ליכמה ,תויחה תמשנ ורוביחב ןילריוו לש ותעד םג איה תאזכו
סחי ותואב הלגתהש ,םזיפרומופורתנאל היטנה יכ ,ררבתמ וז הפקשה ךותמ .היחה לא םדאה
רתוי הברהש ,שיגדמ רבחמהו .םויה דע תרכינ העפשה וילע עיפשהל הפיסומ ,םדק ימיב
תונוכמ תויחב האורה ,תינרדומה תונרמחה תיביטקיבואה תמאל תאטוח השנאההמ
.ןהיתולועפבש תויתילכתהמ תמלעתמו ותעשב טראקידכ תויטאמוטבא

לודגה ינמרגה גולואוזה לש ותודע איה הלא ךמס ינב לש םתודעמ רתוי דוע הבושחו
וא המויקל עגונב תיאדוו הטלחה טילחהל ,ותעדל ,םילוכי ונא ןיא םנמא .סידריוולא
ןימה וליפא"ש ,הנקסמה ידיל עיגמ אוה ןכ יפ לע ףאו .םייח ילעבב הרכה לש המויק-יא
אלא ,תינווגדחו תיטאמוטבא ךרדב גהנתמ ונניא ,םייחה ילעבבש ךומנה ,האוזוטורפ
הז רבחמ ."ותביבסב םישחרתמה םייונישל המאתהב ,םיבר םייוניש הנתשמה םזינאגרואכ
.סגניני'י לש ותודע תא ,אופא ,רשאמ

ילעב לש םמלועב הרכהה לש התואיצמ תלאש תא ,סידריוולאכ ,אוה ףא ריאשמ ץכ דוד
שחרתמש המל סחיב תיאדוו הנקסמ ידיל אובל לכונ ךיא" :תערכמ הבושת ילב םייחה
םא ,םיוסמ בצמב תועודי תולועפ תעצבמ איהשכ ,לשמל ,הזנאפמישה ומכ היח לש העדותב
הלאש חתופ אוה רשאכ ,םדא לש וחורב שחרתמל סחיב םג רורב רבד םיעדוי ונחנא ןיא
הרומח היעבב םילפטמהמ דחא לכ יכ ונייצב ,הרכזנה הישוקה תא ץרית סידריוולא "?הנותנ
הדימ הנקו .וחור ךלהל רתויב המיאתמה וא ,ובל לא רתויב הבורקה הנקסמה ידיל עיגמ וז
.הז ןיממ םינינע יבגל םייק ונניא טלחהב יביטקיבוא

,וז היעבל םהייח תונש בור ושידקה רשא ,םתס םיננובתמ יפמו םייארחא םירקוח יפמ םלואו
לש תבורעת-אלל ,תועמשמ-תורורב תויביטקיבוא תודבועכ םיארנה םירבד ונא םיעמוש
.הריתי בל תמושתב בישקהל ונילע הלא םירבדלו .תוזיזפ תונקסמ לשו םימודק םיטפשמ

 

תויחה לצא םייתרבח םייח .ה
ייחל שדקוה םהמ דחא .הקירפא םורדב תויח לא דחא ןנובתמ לש וירפס ינשב שי בר ןינע
םירפסה .םיבלכל םהיארמב םימודה ,םינובאבה תחפשממ םיפוקה ייחל ינשהו םיטימריטה
לש ורפסב ומכ) ןושארה רפסהמ .תילגנאל ומגרותו יאקירפא-ידנאלוה טקילאידב ובתכנ
רשא ,םירבא-בר םזינאגרוא איה תונבלה םילמנה תרבח יכ ,רבתסמ (אשונ ותוא לע קנילרטמ
םייחל הצרעה אלמ ינשה רפסהו ;הזב הז םייולת םיאת לש דיקפת וב םיאלממ וידיחי
אוה ןכ .תובר םינש ךשמב רבחמה הקחתה ועברו וחרא לע רשא ,ןובנה רוציה לש םייתרבחה
:לשמל ,בתוכ

תויחב רשא תויאליעה לש וז ןיבל ןובאבה לש הכיספה ןיב דירפמ בר יגולוכיספ ץרפ"
םיישונאה םיפוקה םינמנ הילעש) םיטאמירפה תחפשממ הטמל תודמועה ,תוקנויה
.אוה דחא הזמ ןובאבה לשו הזמ םדאה לש הכיספה ביט - תינשו .תחא תאז .(םדאהו
."ןיא - תוכיא לש לדבה ,ןאכ שי תומכ לש לדבה

וזו ,ולש תיתיחה ,המודקה הכיספה דירש אוה םדאבש עדי-תתה יכ ,הרעשהה תא עיבמ אוהו
.הילעב ייחב השק הערפה םורגתו ץרפתת רשא שי -

הזמ הז םינושה ,םינובאבה לש םייתרבחה םהייחמ םיטרופמה וירואית םג םיבושחו םיפי
תויתלוז - םהיתודלוו לע םתנגה תעשב םהלש תויתלוזה לע דמוע אוה .ישיאה םיפוא תאפמ
יפל ,תטלש םהלש החפשמה ייחב) .דבלב םנטב ירפ יבגל םירוה דצמ אלו ,תפתושמ-תיללכ
העודי אל הביס ינפמ :"ותוישונא"ב הימתמ וירואיתמ דחא רואית .(תויגוז-דח ,רבחמה תודע
הצורמב ואב רדעה יגיהנמ .הפוטח התימ ותמ תודלווה ןמ הנומשו ,םינובאב רדעב הפגמ הצרפ
רדעה לא םיארקנה וברקתה רשאכו .הרזעל וקעצו םתנוכשבש ןטקה ישונאה בושיה לא
וליאכו ,הקונית לש ןטקה רגפה תא תוהמאה תחא הקשנ ,רבדה רשפ תעד ילבמ ,שגרנה
.םינובאבה לש םתויתלוז תא רשאמ ,סנומיסטיפ ,רחא החמומ םג .ותוא ויחיש הלליב הננחתה
:"ונמצע לע" םאהדינ לש ןינעמה ורפסב ואבוה וירבד

.ביבס וילע התש םיבלכ תקהל .םחול ןובאב וחוכ תא וב הארהש ,רדהנ ברק יתיאר"
םיחחרפה יכ ,הז ןקז ליח ןבל ,ול הארנ ךא ,ולוכ רדעה םע טלמהל היה לוכי םנמא
ויבקע לע בש ןכלו .חוטב םוקמל טלמהל וקיפסי םרט םיבלכה ידי לע ופקתויש רשפא
לפנתה ,הקהלה שארב היהש ,(ריהמ דיצ בלכ ) דחא יקלס .ביואה םע המחלמ הרגתהו
תארקל ןמוזמו ןכומ ,םיעלסה דחא דיל בשיתה ןובאבהו .ןיע ףרהכ תמוהו וילע
תא יתוסינה .אל םימעפ ףלא .אל ?וב יתירי םאה - .םיבלכה רתי דצמ הפקתהה
לש תומגודב יתלקתנ תורעיבו םירושימב ,םירהב ידודנ יכרדב .ושפנל ויתבזעו םיבלכה
לש המלועב רשאמ רתוי הברה ,תוכומנ תויח לש ןמלועב טלחומ שפנ ףרח לשו הרובג
."םדא היורקה תיאליעה היחה

 

ברה םנויסנו ,רתוי תיתטישו רתוי העובק םהיחופיט תויח לא םירביב ידיקפ לש םתוננובתה
לש לודגה תויחה ןגב הדובעה להנמ היה םהמ דחא .םהיתונקסמל הריתי תובישח ןתונ
XI קרפה .םינש שמחו םירשע ךשמב ונויסנ ירפ תא יראלופופ רפסב ראיתש ,ריילב ,קרוי-וינ
תויחהמ המכ יכ ,םידמל ונא וכותמו ."תויח לש ןתניב" לע הלאשה רוריבל שדקומ הז רפסב
הזבו .דועו ןובלע ,האנק ,סעכ לש םייאדו םינמיס תוארהל ,תומולח םולחל תולולע תויאליעה
תובוגתבו םינוש םיבצמ תנבהב םג תונייטצמ ןה .םדאה ןיבו םהיניב בר ןוימד הלגתמ
.רפסמ תואמגוד הנהו .םהל תומיאתמ

לש םירקמ םג םיעודי ךא .דבלב ינאכימ יוקיח ךותמ טפטפמ ףועל קדצב בשחנ יכותה
ספטלו ישפחל תאצל םיתעל םישרמ וילעב ויה בולכב רוגס יכותל :לשמל .ודצמ המכח-ישעמ
,וינרפצב םלקלקי אלו תונוליוב זחאיי אלש ידכו .עדי אל ףועל יכ ,םוקמ תברקב וצפחכ
םיאצומ ויה ,ודבל רדחב ותוא םיריאשמ ויהשכ ,ןכ יפ לע ףא .ןולחהמ בולכה תא וקיחרה
היה אוה - ?וז ותילכת גישה ךיאו .ונממ םיקחורמה תונוליוב אקוד דרויו הלוע ךכ רחא ותוא
וילא וברקתה רשאכו ;ריואב םפיחרמו תונוליוה תא עינמ היה וז ךרדבו ,ויפנכב הקזחב ףנפנמ
.םבחרלו םכראל ספטלו םהב זחאהל חילצמ היה ,וז הפיחר ידכ ךות

,רולייט יסכיד ,וכנחמו וילעב רשא ,"ריפסא'י" םסרופמה בלכה לא םג בורקמ ןנובתה רבחמה
םיגולוכיספ יפב החישל תובר אל םינש ינפל ויה וללהו ,םיילכשה ויתונורשכ תא חתפל אילפה
ואצומ יפ לע רשא ,הז ןנוחמ בלכ .םיבר םינותעב םיטרופמ םינוידו םירמאמ אשונלו םידמולמ
,הביתכ-תנוכמ ןיב ;רפסו ןוחרי ,ןותע ןיב ןיחבהל עדי ,דחוימ "עזג-ןב" אלו תבורעת-ןב היה
לעופל איצומ היה וז הנחבהל המאתהבו .הלא ומכ דועו ,דליו השא ,שיא ןיב ;ןופיליטו רתנספ
.קוידבו תוריהמב תובכרומ תודוקפ

דומלל קיפסה דחא םוי ךשמב רשא ,"הדנוג" ,ידוהה ליפה לע םג רפוסמ ריילב לש רפסב
התלתנש הספוקמ יוסיכה תא ריסהל ,עקרקהמ תועבטמ םירהל תויחה-ןגב וכירדמו ורמושמ
ורכש לע אב היה ןכ ירחא קר ;עבטמה-בדנמל "הלבק" תואל ןומעפב לצלצלו ,ושארמ הלעמל
גישה רשא דע לצלצל ףיסומ היה אובל ששוב רכשה םאו .המדא-יזוגא וא אופסמ-תגוע תרוצב
םיכרדב תומרל - חילצה םגו - לדתשהו ,דבלב הזב קפתסה אל אוה ךא .ול עיגמה תא
רבחמה רשא ,תודבועה .תמאב ול עיגהשמ רתוי הברה ודימ איצוהלו ורמוש תא תולקלקע
לע הנמאנה ןתודעב תוהימתמ ,ןתונכב קפס ליטהל דוסי לכ ןיאו הבר תוטרפב ןתוא ראתמ
:רמואו שיגדמ אוה ןכלו .הסגה היחה לש הברה הניבה

יכ ,חוטב יננה תויח לש ןהיכרד לא תוננובתהב םינשה בר ינויסנ ךמס לע"
לע םיססובמ תויהל םיכירצ םייח-ילעב לש היגולוכיספה הדשב םיטנמירפסכאה
יכו ,תעד לוקישב בושחל תורשכומ תויאליעה תויחה לכש ,תטלחומה תיאדווה החנהה
."תוהמ לש אלו הגרד לש שרפה אוה םדאה ןיבו ןהיניב שרפהה

ויחותינ םשל םיישונא םיפוקב בר ןמז ךשמב לפיט רשא ,ףונוראוו לש ותעד םג איה תאזכ
הבהא" לע ןטק יראלופופ רפס בתכ הלא םירוציב ויתויולכתסה ךמס לעו ,םימסרופמה
."תויחה לצא הבשחמו

"וטוט" הלירוגה
לע טיוה .מ לש הרפס הריתי בל תמושתל יואר תויאליע תויח לש ןלכש תלאש לא רשקב
."וטוט" הלירוגה

םינש עשת ךשמב הב הלפיטו ,הירוהמ המתיתנש ,תקוניתה-ףוקה תא הצמיא תרבחמה
ןה תולירוגו ליאוה ,ונימב דחוימ הרקמ והז .ללכה ןמ תאצוי תוריסמו הבהא ךותמ תופוצר
ןה ךמס-ינב םירקוח לש םתודע יפל .ךרעב תובורמ ןניא ןהילע תועידיהו ,תואיצמ-תורקי
םלועב תילכש תוחתפתה לש רתויב ההובגה הגרדמב ,הזנאפמישה םע דחי ,תודמוע
לכבש הנובנה ,וז היח" :תבתוכ איהשכ תכלל תצק הקיחרמ טיוה תרבגהו .םייחה-ילעב
אל תויחה רתי לכ לע הלוע איהש ,ךכ-לכ ההובג תילכש המר לע תדמוע ,םיישונאה םיפוקה
םהמ םינשו ,םה םינמאנו םיקיודמ םינינעמה הירואית ךא ."הילע םדאה הלועשמ תוחפ
:הרצקב ןאכ ורסמיי

הרמוש ירחאמ תלדה תא הלענ תחא םעפ ."סדנוק" ישעמ םימעפל השוע התיה וטוט
הוצמ לוקב הל ארק המ ןמז רובעכ .רדחהמ תאצל ול הנתנ אלו ,סאמות ,הילע ביבחהו ןמאנה
הינפבו ;תלדה תא חותפלו חתפמה תא עגרכ בבוסל הזפחנ איהו .ותוא ררחשתש ףקותב שרדו
...הטרחו השוב ינמיס ורכינ
התוא "תלזוג" התיהו ,םינינפ תזורחמב םיתעל הטשקתנשכ הלש תכנחמב האנקתה וטוט
ופסאנש רחאל .ורזפתנ םינינפהו "המחלמ" ידיל רבדה עיגה תחא םעפ .הראוצל התוא תדנועו
תא הטשפ איה .הליעוה אל הדבאה תא ריזחת וטוטש השירדה .הרדענ ןהמ תחא יכ ררבתה
המשא הנניא איהש ,חיכוהל ידכ - היפ תא הרעפ ,הילגר תופכ תא התארהו המירה ,הידי
דימ ."ןאכמ תכלוה ינאו ,הער הדלי תא" :הבלענה תכנחמה הרמא ,"אופא בוט" .ערה הרקמב
התוא הריזחהו הנושל תחתמ הנינפה תא היתועבצאב האיצוה ,היפ תא וטוט החתפ
הגהנמכ - עיבהל ידכ ,השאר לע הבציתה וטוטו .קוחצב וצרפתה ןהיתש .הדבאה-תלעבל
...בוטה רמגה לע התחמש תא - הלאכ םירקמב

םיישונאה םיפוקה ראש לש ןלכש לע הלירוגה לש ילכשה הנורתי לע העדה ןיא תאז לכב
- לוכי הז ףוקש ןיכמו .הזנאפמישה לש וקלחב לפנ הז ןורתיש םיבושח שיו ,לכה לע תלבוקמ
תמחלמב ןוחצנ לוחנל רתוי הבר הוקת ול שי ,םישדח םייח-יאנתל לגתסהל - םירחאמ רתוי
.תיגולויבה תוחתפתהה םלוסב תולעלו םויקה

תויחה תנובת לע רקחמ .ו
םייערא םיננובתמ יפמ ונל תורסמנה ,םייח-ילעב לש םיילכשה םהיעוציב לע תודבועה
תלטומ הנניא ןתובישח יכ םא - תובר םינש ךכל ושידקהש םישנא יפמ וליפאו ,םינמיהמ
ופסאנש תודבועה ,תואדווהו קוידה תניחבמ ,ןהילע תולועו .תוירקמ לש םגפה ןהב שי - קפסב
תובישח שי ,םיריהז םיטנמירפסכא לע תודסוימה ,םהיתונקסמלו ;םיקהבומ םירקוח ידי לע
תיעדמ המורת ומרת - סיקריי טרבורו רלק גנאגפלאוו - וננמז ינבמ םירקוח ינש .הריתי
.ןלהל רבודי הילעו ,םייאליע םיפוק לש םהיתונורשכ תקידבל ךרע-תבר

ללכב היגולוכיספה תודלותב ריהזמ קרפ םיווהמ םישונא םיפוקב רלק לש םיינויסנה וירקחמ
:תובישח יבר םירבד ינש וררבתה םכותמ יכ .טרפב םייח-ילעב לש היגולוכיספה תודלותבו

םילדבהה לכ םע - החתופמה היחה לש םג אלא םדאה לש קר אל תינשוחה הסיפתה
קוחה יפ לע לעופה לא תאצוי - םהישוח-ילכ הנבמב איהש לכ המאתה יא לשב םיירשפאה
,תודחאל וא "תומלש"ל םידדוב םימשר יפוריצ לש קוחה יפ לע ,רמולכ ,"תינבת" לש יללכה
.לדבומה םמויק תא תלטבמו קתני-לב ידדה רשק םימשר-םתוא תרשקמה

,םידדובה םיקלחה לש םכרע תא םיניבמ םהש ,החיכומ םינחבנה םיפוקה לש םתוגהנתה
לש ותסיפתכ ,םתסיפתש - רמולכ .םהיניבש ידדהה סחיה תאו ,תיללכה תינבתה ךותב ועלבנש
."הנבה ךותמ הסיפת" :תישפנ וא תילכש םג אלא ,אדירג תיגולויסיפ-תינאכימ הנניא ,םדאה

יולת ירפ גישהלו םהילע תולעל ידכ ,הז יבג לע הז םתדמעהו םוקמל םוקממ םיזגרא תעסה
רוזיפ ;םוקמ קוחירב חנומה .ירפ תגשה םשל ךראמ טומל םירצק תולקמ רוביח ;הרקתב
לעו ,רצחב תולייטמה תולוגנרתה הנברקתתש ידכ ,בולכה-יליטמ ןיבש םיחוורה ךרד םירוריפ
ןה הלא לכ - "דיאל-החמש" ךותמ ןחירבהלו לקמב ןהב עוגפל תורשפאה ןתנית ךכ ידי
לש םתעד יפל רשא) "ןולשכו ןויסנ" לש תולועפהמ ןקחרמו ,תעד לוקיש לע תודסוימה ,תולועפ
חרזמ קוחרכ אוה (תויחה לכ יבגל תויסופיט ןה םהיתובקעב םיכלוההו ןוסטאוו ,קיידנרות
.ברעממ

ןינבה סרהנ היגולוכיספב תינבתה תלוכסאמ םירחא םירקוח לשו רלק לש תודובעה ידי לע
.םוק ףיסוי אל יכ בושחל שיו ,םייח ילעב לש היגולוכיספב יטסינאכימ-ואינה

םייחה רבדה רקיעב םיראותמ םהב רשא ,סיקריי ירפסב ןייעיש ימ חכווי הזב
אלו - םירחא תומוקממ םג תויודע תואבומ םש .םייאליעה םיפוקה לש םיילאנויצומיאה
םדאה ןיב בר לדבה ןיא הז ןודנב יכ ,אוה יללכה םשורהו .דבלב תיגולוכיספה הדבעמהמ
.היחהו

הזנאפמיש לצא חור יבצמ
הלא םיפוק :יבשב הזנאפמיש לצא ןוגי לש חור יבצמל עגונב םש רמאנש המ ,לשמל ,הנה
,עשעתשהל תונמדזה רסוח לשב ,רצ בולכב םוצמצ לשב ,תודידב לשב םיבוצע תויהל םילולע
רדעיה לשב - דוחיבו ,ןוזמה-תגשהב לומעל חרכה לשב ,בוהאה הקשמה וא לכאמה רדעה לשב
הנכסמה היחהש רשפא הלאה םירקמהמ דחא לכב .ףתושמה בולכהמ אצוה רשא ,ביבח רבח
רפסב םיאבומה םירואיתה יפל .םייחה ןמ השאיתה וליאכ ,בר ןואכד לש בצמ ידיל אובת
הלוכש השא תולבאתה לש םינמיסה לכ הנטב ירפ תומ לע הזנאפמיש םא תולבאתהב םירכינ
הזנאפמישה :לבאה ןמז לש וכראב בר לדבה שי יכ ,קדצב ריעמ רבחמה םלוא .הדלי תומ לע
אל תועמד ךופשל ףאו .הלקנ לע םיפלחתמ ללכב החור יבצמו ,הדבאה תא חוכשל תרהממ
םגו קוחצל םג העדי הלש וטוט יכ ,םנמא תרפסמ טיוה תרבגה .תרחא היח אלו איה אל - לכות
ישק ינפמ אל ןבולכב תותמ ןה רשא שיו ,חור תובוצע ליגרכ ןה יבשב תולירוגה םלוא .תוכבל
םיעוגעגמ ,םייח-ץרמ רוסחמ אלא - הלחמ ינפמ וא םיאתמ ןוזמב רוסחמ ינפמ ,םילקאה
תכיפש לש ישונאה רשוכב םג ןתוא ןנוח עבטהש ,אופא ןכתי ."בל-ןורבש"מ ,םימותס
...תועמד

.סיקריי לש ןורחאה ורוביחב אצמנ הזנאפמישה לש חורה תולוגס לע רתוי ףיקמ רמוח

תא םג םיארמה ,םיבר םימוליצ ליכמ אוה .הדבעמ תונויסנ לע ובורב דסוימ הז רוביח
וא תונוש "תולאש" רותפל םהיצמאמ תא םג ,םיישונאה םיפוקה לש םיפלחתמה םחור-יבצמ
לש םיילכשה תוחכה תיעבל שדקוה דחוימ קרפ .םהילע לטוהש דיקפת תופתושב אלמל
לכ ךשמב ...םהילע הלח הלדבהה ןיא - לכשו טקניטסניא" :םירבד ראש ןיב רמאנ ובו ,תויחה
תוחתפתהל תודוסיכ םידחוימה םהידיקפת תא םהינש םיאלממ םזינאגרואה לש ומויק
הפ ."רתויב ינויח וא עירכמ םרוגכ רכינ תרחא םעפב ינשהו וז םעפב םהמ דחאהשכ ,ןוגריאלו
יילח תא ינחבב" :הדוותמ אוהו ,היחה ןיבו םדאה ןיב הלבקה וק ריבעהל רבחמה הסנמ םשו
הדמ-הנק םדאה תא תושעל הקזחה היטנה לע גילבהל לדתשמ יננה ויתולוגס תאו הזנאפמישה
םיפוקל ,םהל שי םחור-גזמ תאפמ יכ ,אצומ אוה הז יביטקביוא סחי ךותמו ."רבד לכל
םניא םהש ,ןייצל שי םיילכשה םהיתונורשכ תאפמו .םדאה לע םיעודי תונורתי ,םיישונאה
םתוא ףוסאל ,םמויקל םיצוחנ-אל - םינוש םימצעב ןינעתהל םילולע םהש ;דבלב הווהב םייח
םהל שיו ;םיעודי םיגצומ םחורב רומשל םילגוסמ םהש ;יטרפה םשוכר לעכ םהילע רומשלו
הנווכ-תואלמ תועונת ,תויוועה ,תואירק תרוצב ,םנימ ינבל םכרצ לכ םינבומ ,העבה-יכרד
םיזנאפמישהמ דחא :תנינעמ היצארטסוליא הנהו ."ןושל" תניחבב ןהש ,תועמשמ-תורורבו
סנכנ .וינישב יוקיל הזיא שי אמש ,ששחה ררועתמ .לוכאל ברסמו הסיעלב השקתמ אוה :הלח
ונניאו לכתסמ חקפמה .הדוקפל עמשנ אוהו ,ויפ תא חתפיש ףוקל הווצמו בולכה לא חקפמה
לע העבצאב ול הארמו ודגב ףנכב היחה ותכשומ ,תאצל הנופ אוה רשאכו .םגפ םוש אצומ
בולכהמ אציו תצק ךובנ שיאה .השדח ןש תטיבנ לגרל תאש םש התווהתהש ,ןוילעה ךינחה
...םינפ תשובב

 

תויאליע תויח לש העבהה-רשוכ
.תוטרפ רתוי תצקב ןאכ ןודל יוארה ןמ תויאליע תויח לש העבהה-רשוכ תלאשב

ימלועה רולקלופהו ,םימעה לכב תחוור ,ןהלשמ ןושל שי ןהינימל תונושה תויחלש ,הנומאה
ןימו ןימ לכ - ןושל ןהל שי תומהבה" :ורמא ונימכח ףא .תופועו תויח תוחיש לע תודגא אלמ
םימעה םיחוטב .תופועו תויח תחישב יקב ,ונלש תרוסמה יפל ,היה םדא לכמ םכחהו ;"ודבל
הזנאפמיש ,הלירוג - םיישונאה םיפוקה םייוצמ םש רשא ,תויפורט תוצראב םייביטימירפה
תא תורמוש ןה ןתמרעבש אלא ,םדא-ינב ןושלב רבדל תועדוי הלא תויחש - ןאטוא-גנארואו
.ךרפ תדובע ןדיבעהל ידכ ,ןוספתיו םישנאה ןהל ומכחתי אמש ,דוסב רבדה

תורדגההמ תחא תא תלטבמ איהש ,תאזה תיממעה הסיפתה לא עדמה לש וסחי והמו
?"רבדמ יח" ראותה תא םדאל תדחימה ,תולבוקמה

םיגשומ םילמסמהו םיבצמו תולוגסו םימצע קוידב םינמסמה ,םילילצ תרזעב רובידל
ןבורש ,רבדב קפס ןיא ןכ יפ לע ףא .תויחבש תויאליעה וליפא ,ןבומכ ,ועיגה אל םיטשפומ
.הילילצ עמשל תונוכנ תובוגת ביגהלו םדא-ינב תפשב הטעמ וא הבורמ הנבה שוכרל תורשכומ
,העיגנ תרזעב :רתוי הטושפ ךרדב אוה ירשפא דחא ןימ ינב םייח םירוצי ןיב ידדה רשקו
,תויוצר תובוגתו תידדה הנבה תוגשומ וז ךרדב םאו .םינימה לכמ האירק-תולוקב ,העונתב
."םייח-ילעב לש תונושל" םשב הלאה רשקה-יעצמא תא ןייצל רתומ

תפש" לע שירפ ינמרגה רוסיפורפה הילגנאב הצרהש ,האצרהמ ררבתהש המ ,לשמל ,הנה
ערואמה תא ןייצל תרהממ ,קותמ ןוזמ האצומ איהשכ "היפוצ"-הרובד :"םירובדה
תוזפחנ היתורבחו ;ןוזמ ותוא לש חירה תצפה ידי לעו דחוימ "לוחמ" ידי לע התרווכ-תונבל
.האיצמה לע קשחב תולפנתמו רצואה םוקמ לא ךרד הרומ ילב ףועל

עודי רבד הז - הלא תואירקל הריהמה םתבוגתו הנכס תעשב היחורפאל תלוגנרתה תאירק
,ברקתמ ביוא הארמל תונוש תויתרבח תויח לש "םיגיהנמ"ה תורהזא תועודי ןכ-ומכו .לכל
םג םה םינבומ תיב-תויח יפמ סעכו החמשו רעצ תולוקו .שארב-דמועה "תדוקפ"ל רדעה תויצו
.הקיפסמ הדימב ןהילעבל

לש ותרדגה תא יקצדיווש ורבחמ רשאמ ,תויח לש ןנושל תיעבב תוטרפב לפטמה ,רפסב
תפשל רשאו .עמושל תויצרו תושגר ,תובשחמ תריסמ אלא וניא רוביד היפלש ,טדראשוש
ךירצ" הז קפס ףאו ,דבלב תובשחמ תריסמל סחיב רפס ררועתהל ,ותעד יפל ,לוכי - תויחה
ועיקשהש ,תויח יבבוח לע רפסב תואבומה תודבועה ןה תונינעמ .םיישונא םיפוק יבגל "ןויע
רוסיפורפ ,םהמ דחא .םינולמב ןהילילצ תא רפסלו ןהיתונושל תא דומלל םנויסנב בר למע
ויתונויסנ ראש ןיבו ,תינוכיתה הקירפא תורעיב םינש המכ ךכ םשל הליב ,רינראג דנראכיר
יכ ,חיכוה ןאטוב יתפרצה גולואוזה .םדא-ינב ןושל יזנאפמיש דמלל - הבר החלצה ילב - הסינ
םיתעל שמתשה ,ונימ-ינב תרבחל ץוחמ ךנוח רשא ,(םיישונאה םיפוקה יגוסמ דחא) ןוביג
רשוכה יכ ,הנקסמה תא דמולמה רקוחה איצוה ןאכמו ,םהלש םידחוימה תולוקב תובורק
הרביח הקירמאב דנריל שנאלב תרבגה .השוריב ול ואב הלא תולוק אקווד עימשהל היטנהו
תפשל ןטק ןולמ - סרינראפ ר"דו ,הזנאפמישה תפשל הלמ םיתשו םישלש ןב ןולמ
...םיסוסה תפשל ןולמ רביחו חרטש ,(יידנאמ ןאפיטס) "בבוח" םג אצמנו .ןאטוא-גנארואה

,הנניא םדאה תפש .תויחה-תפש לש םידירש שי תויביטימירפ תופש המכב יכ ,ריעמ יקצדיווש
תילכש תועמשמ סחיל אוה הטונ ןכל .הל תמדוקה ,וז לש תיגרדה תוחתפתה אלא ,אופא
העבה םכותמ םיעמושה ,םירחא םימכח לש םתעדל דוגינב - תויאליע תויח לש ןהיתולוקל
תויווח לש דרפנ יתלב קלח ןה" - רבחמה רמוא - "תויצומיא" יכ .הדירג תילאנויצומיא
,העימשו היאר ימשר .הדחוימ הספוקב םיחנומ ,םידדוב םייכיספ תונויזח אלו ,תובכרומ
לא בל םישנ םא .תחא תינאגרוא תומלש םיווהמ תולוק-יפוריצו ףוג-תועונת ,םייוואמ ,םישגר
,עדנו ריכנ - הצוחה תצרפתמ ונברקבש היחה רשאכ - המיח תעשב ונמצע ךותב שחרתמה
םנמא תורסח תוטשפומ תואידיא .תוינפוגהו תוינחורה תובוגתה ונברקב תורושק הדימ וזיאב
."םידחא םייביטימירפ םימעל עגונב םג רבדה ןכ אלה ךא ,[תויאליעה תויחה לש ןנושלב]

לע הסמ" ורפסב 'גדירבדואוו דמולמהו תועדה הגוה עיבה תויחה-תפש לש הביט לא המוד סחי
לש ןיד-קספ ונילע איצומה ,םינפ-בר חיש םיאלמ תורעיה" :וירבד הלאו ."עבטה
תא ונממ םיללוש וננה - ונא ונתחישל עגונב םידחושמ ונתויה ךותמ - רשא לע ,תעדמ-םירעבנ
העפשה התוא םהל שי תורורב תורהבהל םיקלוחמ יתלב תולוק ...ןושל לש דובכה-תוכז
אל - הז גשומ חתנל ימצעה ינויסנמו ןושל רבד לע יתארק רשא לכמ ...תובוצק ןילמל הנשיש
,ןוויכ ,העבה :דחא ללוכ יפוא ול שי ,ותוחתפתה תוגרד לכל ,רובדה יכ .הנקסמהמ זוזל לכוא
."העדומ-תריסמ

.תויחה "חיש" םג ,רבחמה תעד יפל ,אלממ הזה שלושמה דיקפתה תאו

 

שפנ תוריסמל דע הנבהה רשוכ .ז
םיבלכ ,םיסוסב דוחיב - םידחא תויח ינימב הלגתמה ,הנבהה רשוכ תא ףוסבל ריכזהל שי
יוליג ידיל םהב האב תובורק םיתעלו .תומיוסמ תודובע עצבל םתוא םיפלאמ רשאכ - םיליפו
הרובג ידכ דע - תונייטצהל הפיאש וליפאו ,תונוש תודוקפ ירחא אלמל ,תייצל היטנ םג
.שפנ-תוריסמו האילפמ

תוררועמה ,תונמאנ תויודע םג ןנשי ךא .הז ןיממ תודגאב הרישע הפ-לעבש תיממעה תורפסה
םלוע-רשק רשקתה םלרוג רשא ,"םינטקה וניחא" יבגל הדותו דובכ שגרו ןוהמת ונבלב
.ונלרוגב

תובבר ךשמב ודי לע ךנוחמ .םדאה לש וצירעמו ותרשמ - בלכה וז הניחבמ ספות ןושאר םוקמ
ןכלו .לבת תוצרא לכב ןמאנה ורבחל השענו תרחא היח לכמ רתוי "וחורב" וילא ברקתה ,םינש
תודוסי םג ליכמ אוה הנמאנ הבח םע סחי רשא ,סחי - הז רוצי לא םדאה לש וסחי תצק הומת
תואל "!בלכ" האירקב החיתר תמחמ םדא שמתשי רשאכ ,יוליג ידיל האב וז הריתס .זוב לש
געלה יוניכב וז היח יבגל שמתשהל וגהנ םהב רשא ,םדק ימימ דירש ןאכ שי ילוא .ףודיגו ףוריח
,בלח ובלח םיעור" :תרפסמ הדגאהו .חבשל בלכה רכזנ "היבוט" רפסב םלואו ."ריקב ןיתשמ"
בלכה ליחתה .בלחה ןמ לוכאל ובשי םיעורה ואבשכ .האור בלכה היהו ונממ התשו שחנ אב
ול ושעו םיעורה והורבק .תמו בלחה תא התשו בלכה דמע ףוסבל .וב וחיגשה אלו ,םהב חבונ
..."'בלכה שפנ' ול ןיארוק וישכע דעו .שפנ

תיזחב ובל-ץמואבו ותוריסמב איבהש הלודגה תלעותה ללגב ונימיב הברה הלע בלכה דובכ
םג וב םיפתתשמ :הז תונערופ אלמו ןכוסמ תורישב הדיחיה היחה אוה ןיא יכ םא ,המחלמה
.דועו םיליפ ,םיסוס

הברה ומסרפתנ ,ברקה-הדשב המחלמ-יבלכ ידי לע השענש ,ללכה ןמ םיאצוי הרובג ישעמ לע
םירופיסה יכ ,םיחיכומ ,םהב וכז םהמ םידחאש םייאבצ תונייטצה תותואו ,םינותעב םירופיס
המחלמב םייח ילעב לש םתופתתשה תובישח לש האלמ הכרעהו טרופמ רואית .םימזגומ םניא
וב רשא ,"וירובג" לא רבחמה לש וסחי תא ןייצל שיו .ףלאוולפמיד לש ורפסב ונתינ תיחכונה
אוה .םייח ילעב לצא תודבאתהה תורשפא רבד לע הלאשל תיבויח הבושת ,בגא ךרד ,תזמורמ
:בתוכ

ינימאהב ,תכלל יכנא קיחרמ יכ - ינזאב םתעד תא םיטסילאיר תצק וויחש יפכ - ןכתי"
יפל] .תונמאנ לשו בוט ןוצר לש תוישונאה תונוכתהמ תינימשבש תינימש תויחב שיש
תולוכי ןה ןיאו ,ןתוא ודמיל ךכ רשאב ,תושוע ןהש המ תויחה תושוע [הלא לש םתעד
וליא - .ןהילא ער וא בוט סחי ןיב ןיחבהל תולגוסמ ןה ןיא םינפ לכ לעו .תרחא תושעל
.ןתעידי-יאב הערל םישמתשמ ונא רשא לע שייבתהל םיבייח ונייה ,ןוכנ הז רבד היה
ידי לעו שפנ-תוריסמ לש תוחילש יולימ ידי לע םייחה ןוכיסב 'תונמאנ' שי םא םלואו
'בוט ןוצר' םאו .ןה תונמאנ תויחהש ירה ,שדחמ המייקל תנמ לע תאזכ תוחילשמ הביש
שיש ירה ,תלוזה לש ויתודוקפ תא העש לכבו םוי לכב אלמל ןמוזמו ןכומ תויה - אוה
."בוט ןוצר תויחב

םירווע םיטקניטסניאמ רתוי - םיבלכב דוחי רתיבו - תויחב שיש ,רמול הצור רבחמה
לעו תומה תנכס ינפמ יעבטה דחפה לע הלאה םירוציה תגלבהבש ;דבלב םיינאכימ םילגרהמו
דיקפתה לע המ "גשומ" ןהל שיש ;והשלכ "ישפנ" דוסי שי הנממ סונל תימינפה הפיחדה
וז החנהלו .ןגוהכ ןתוא אלמל (תעדמ אלש קר אלו) תעדמש תוצמאתה שיו ,ןהילע לטומה
- םייח ילעב לש היגולוכיספב םיקסועה ,םירקוחה יבושחמ המכ ,וניארש יפכ ,םיכסהל םיטונ
.רבחמה ירבד םינווכמ םהילא רשא ,"םיטסילאיר"ל דוגינב

רוחא תוגוסנ ןניאש ,תויח יבגל שמתשהל המ-דוסי שי זא - איה הנוכנ החנהה םאו
תועמשמב "תודבאתה" גשומב ,ןדיקפת יולימ ידכ ךות ללח תולפונו הרורב תומ-תנכסמ
המכב גזוממ וא הוולמ אוה םדאה יבגלש ,הזב תעבומ גשומה לש הבחרהה .הבחרומ
סחיב וליאו ;ולש "ינא"ה תרכהב - דוחיבו ,םינוש התימ יכרד ,ןמז ,םוקמ לש יאוול-ינויצ
הב היהיש רשפא יאו הב ןיא רשא ,תושחרתה לא :רתוי ימתסו יללכ בצמ לא ותוא רשקנ היחל
תרקפה הב שי ןכ יפ לע ףאו ,"ייחל ץק םישל (חרכומ ינא וא) הצור ינא" :השרופמ הבשחמ -
םהש יפכ ,תעדל ימצע דוביא לש םירקמ ןיבל הז ןיממ םירקמ ןיב לידבהל ידכו .םייחה
םלוא ."םיעדוי אלבש תודבאתה" םשב םתוא ןייצל לכונ ,הרכהה-לעב םדאה ידי לע םיעצובמ
.רומג ישפנ ןורווע םינייצמ ונניאו ,טלחומ הרכה-רסוח רמול םיצור ונניא הז "םיעדוי אלב" ףא
הגלבהל ,הנכס-תשגרהל ,ינחור דוסיל זמר ללוכ ,וב ונשמתשהש ,"םייחה תרקפה" יוטיבה ןכש
תובנרבכעב ונאצמ תומה תארקל הכילהב םירורב םייכיספ תודוסי לכ רדעה וליאו .יהשלכ
לש תירוביצה תימצעה הדמשהה ןיב :תודבאתהה רשוכ תא ןהל ונסחי אל ןכלו ,תויגיברונה
דע קחרמה אוה בר ברק-הדשב תונובנ תויח לש םינכוסמ הרובג ישעמ עוציב ןיבו הלא םירוצי
.דאמ

לע םיעוגעג ךותמ - ןוזמ לבקל םימעפל םיברסמה ,םיבלכ לש "םתונשקע"ל ארקנ ךיאו
הזכ דחא הרקמ ?םיעדוי אלבש תודבאתה-ןויסנ םשב אל םא - בוש ילבל םהמ וכלהש םהילעב
םיפוצר םימי השלש ךשמב "בער תתיבש" הכרע הנטק תיחקפ הבלכ רשאכ ,יניעב יתיאר
הררועתה התיב תלעב הבשש העשב קרו ,לודג ןוסא והרקש ימכ ,הדדוב הניפב הבצעמל הבכשו
ועווג םהבש ,םידדוב םירקמ םיעודיו .החמש בורמ "התעדמ תאצוי"כ התמדו הקותישמ
.םהילעב תומ ירחא ןוצרבש-בערמ םיבלכ

,הדירג תויטאמוטבא תונוכמ ןניא - ןהבש תוכומנה וליפא - תויחה יכ ,ונל ררבוהש רחאל
הניבה רואב הברה וא טעמ םיראומ אלא ,טלחהב םירווע םניא ןהלש םיטקניטסניאהו
לשו ןביבס שחרתמה תנבה לש ךרעב-ההובג הגרדמל תוממורתמ ןהבש תויאליעהו ,הניחבמה
רתיב בישהל לכונ - םיפלחתמ םיבצמל "תינויגה" הבגה ידכ דע םינתשמ םיאנת לא תולגתסה
םלועב "תודבאתה" ירקמ לע תונוש תועידילו תועומשל תילילש וא תיבויח הבושת ןוחטב
.םייחה-ילעב

ויתויווח ירואית לע רצויה ונוימד ירפמ והשמ ,המודמכ ,ףיסוה ורבחמ רשא ,רזומ רפסב
אלו - הרשי הציפק הובג ןרות שארמ ץפקש ןובבב השעמ רפוסמ ,תוקוחר תוצראב תונינעמה
תא הכה רוכש חלמש רחאל עריא רבדה .דימ גרהנו - דימת וכרדכ הנכוסמ-יאו תינוסכלא
,ףוקה דצמ תודבאתה לש רורב הרקמ הז היה" :ףיסומ רבחמהו .חצר תוכמ השיגרה היחה
הציחמה טלחהב תרסומ התיה - תמאב "רורב" הרקמה היה וליא ..."וברקב רבשנ ובל רשא
ןובבה דצמ תעדל ומצע דוביא לש המגוד ןיעמ ןאכ שיש ינפמ ,תודבאתה ןינעב היחו םדא ןיב
ץק םישאש בטומו ,ייחל םעט דוע ןיא ילע רבעש המ ירחא" :ומצעל רמא וליאכ אוה .ןכסמה
,תעדה לע תלבקתמ הנניא וז הרעשה םלואו .לעופל תודבאתהה השעמ תא איצוה דימו ,"םהל
יפ לע ףא .שממ תישונאה ןתועמשמב הריחבו העידי תויחה ןמ היחל סחיל דוסי לכ ןיא רשאב
תיממה בלכה לש הליבסה תודבאתהל דוגינב) הליעפ תודבאתה לש העפות ןאכ שיש ןכתי ןכ
תעשב םדאל םג םימעפל הרקי רשאכ ,תעדמ אלש העצוב יכ םא ,(בער תתימ ומצע תא
."שפנ-רוזיפ" תעשב וא ללכה ןמ תאצוי תושגרתה

הליעפ וא הליבס תודבאתה
םלועב הליעפ תודבאתה לש תורשפא לע הלאשה הכרצ לכ דוע הררבוה אל ללכ ךרדב םנמא
,םתוגהנתהבו םארמב םדאה לא הבר הבריק םיבורק םהש ,םיפוקה יבגל םלואו ;םייחה-ילעב
ךמס ינב םירקוח לש םירפס המכבו ,הנווכבש-תודבאתהל וליפא םילגוסמ םהש ,העדה תחוור
רעתב תימצע הטיחש לש םירקמ :תויתוכאלמ םיכרדב םמצע תא םתימה לש םירקמ םירכזנ
שיו .הלאב אצויכו ,ימצע קנח לש ,(?חוליגה השעמל יוקיח תעשב תוריהז-יא ךותמ ילוא)
יפל רשא ,("הרקמ יפ לע" םאו הרורב הרכה ךותמ םא) םפוגב םומ-תלטה םג ןאכ ףיסוהל
לצא היוצמ וז העפות .תודבאתה-ןויסנ וא תיקלח תודבאתה אלא הניא הזילאנאוכיספה תרות
דחא .םיפוקה לש םמלועב דוחיב ,םייחה-ילעב םלועב םג רבדה עראי תוקוחר םיתעלו ,םדאה
,ול היוצר אל ,השדח גוז-תב ובולכב ןסכאל רכזה ףוקה לש ובוריס תויהל לכוי ךכל םימרוגה
ונימ ירביא תא ןמאנה בהואה ךשנ הזכ דחא הרקמב :םשמ האצוהש ,הבוהאה וגוז-תב תחת
.ומצע תא סרס טעמכו םעזב

םהשכ ,(םיקנויהו תופועה ןיבמ) םיהובג םייח ילעב ותומי רשא שי הבהא יעוגעג ךותמ
.בערה טקניטסניאמ םיקלתסמ

יעוגעגש ,אוה הז ןויזחבש בלה לא עגונה רבדהו .םיבלכה ןיב רתויב היוצמ וז הליבס תודבאתה
ונימ ינבמ ונניאש רוצי לא םינווכמ ,תומה תא שקבל וז היח םיחירכמה ,הבהאה
םימעפל םדאה רבדי ןכלו) תוידוסיה ויתונוכתמ תחא םינפ םושב הנניא תלוזל-תונמאנהשו
ריקפי בלכהש ,ךכל תמרוג ,םדאה ,וינודאל יאנת-אלל תונמאנ .("תיבלכה תונמאנה" לע זובב
ןיבמ ,השא וא שיא רומשכ ,תובר םינש ךשמב ובלב ורכז תא רומשיש וא ,וייח תא וללגב
.בוש ילבל םתוא הבזעש ,םהל הרקי שפנ רכז ,שגרה-יקומע

היסנכ די לע" :םייח ילעב לע ןינעמ רפסמ תוטעמ תורוש ןאכ אנ ואבוי ,ךכל היצארטסוליאכ
הרשע-עברא ךשמב רשא ,בלכ - "יבוב סראיירפ יירג" בלכל הבצמ תבצינ גרובנידאב הקיתע
טרפ - בזע אל הלילה תועשבו םויה תועשב ,רירגס םויבו ריהב םויב ,רק םויבו םח םויב ,הנש
הבורק תונכשבש הדעסמ לעב .אוהה םוקמב אצמנ רשא ,ונודא רבק תא - םידדוב םיעגרל
לא רזוחו וקוח-תחורא תא עלוב ,חבטמה חתפ די לע עיפומ היה אוה .ןוזמב בלכה תא לכלכ
ךלוה ,לדלדימו ךלוה ,ןיקזמו ךלוה אוהשכ והואר בוחר ותואב םיבשו םירבועה .ותרמשמ
"...רבקה רפע לע חוטש ,תמ והואצמ םירקבה דחאבו .שלחנו

לצא תודבאתהה תמייק העודי הרוצבו םיעודי תולובגבש ,ררבתמ םירומאה םירבדה לכמ
טלחהב הרז וז תונמא ןיא - "תומה תונמא" רפסה רבחמ לש ותעדל דוגינבו .םיעודי םייח ילעב
םשכ ,"דבאתמ רוצי" הרדגהה ותוא םולהת אל ךכיפל .םדאה תגרדמ הטמלש םירוציה לכל
.ונירבד תישארב ורכזנש תורדגהה רתי עבטב ותודיחי תא תוצממ ןיאש

,הארנכ ,אוה עבטה-תוירב רתימ הלודגלו הבוטל ותוא הלפמה ,םדאב רתויב יסופיטה דצה
ינפ לעש יחה תכרעמ לכב ול המוד ןיא וז הניחבמו .רצוי רוצי אוה םדאה :ובש הריציה רשוכ
...ןברוחו סרה הברמ רוציכ םג ול המוד ןיא ךא .המדאה