ךשמה-היתורוקו הכימסה טפשמ

:רמאמה ןכות
?לארשי-ץראב הכימסה הלטב יתמיא
?הכימסה הלדח עודמ     
ןברוחל 290 - תורטשל ע"רת תנשב הכימסה לוטיב     
תוסנק יניד םינד םיכומסה     
לבבב תונואגה הקספש ירחא     
םיכומס םימכח ויה ם"במרה ימיב     
הכימסה תפוקת ףוס     
קשמדב הבישיה לוטבל ומרגש תוביסה ויה המ     
ללכב הלוגה תוצראב תוסנק ינידו םימכח תכימס
יברו בר ,םכח :דובכ יראת השלש     
תפרצב תוסנקו תולבח יניד     
הכימסה תירחא

 

?לארשי-ץראב הכימסה הלטב יתמיא .ג
ימכח יפב הכורע הבושת םיאצומ ונא ,םדוקה ןמיסה ףוסב הב ונעגנש ,תאזה הלאשה לע
תעשב ינשה ללה יבר ימיב הקספ הכימסהש ,דחא-הפ םיטילחמ םלוכש ,םינורחאה לארשי
.םלוע תאירבל ,ט"יק א"ד ,תורטשל ע"רת

,ויתובושתמ תחאב ןואג ייאה בר ונל רסמש ,הקיתע תחא הלבק לע םיכמסנ תאזה העדה ילעב
לארשיל דמל ונבר השמ" יכ ,טילחהש רחאל .אישנה םהרבא יברל רוביעה רפסב ונל הרמשנש
,םריהזה ,הזה דוסה םהל ןתנש יפ-לע-ףאו :רמול ףיסוי ,"רוביעה ןובשחו הזה דוסה לש ורקיע
יכ ,םיעדוי ונאו ...רחאל וא םידקהל ,הזה רדסה ןמ תונשל םהל שי ,תמיק ןירדהנסש ןמז-לכש
התואמש ,(תורטשל) ע"רת תנשב הדוהי-רב ללה ימי דע ,הזה רדסכ אלש ורביע רבכ םינושארה
.(97 דצ ,רוביעה רפס) ורחא אלו ומידקה אל העש

:רמאש ,וירבד תא ם"במרה קפס-ילב באש הלא ןואג ייאה בר ירבדמ

םש ןיאש ןמזבו ,היארה יפ-לע ןיעבוק ,ןירדהנס שיש ןמזבש ,יניסמ השמל הכלה"
לארשי לכ וליחתה יתמיאמו .םויה וב ןיבשחמ ונאש ןובשח יפ-לע ןיעבוק ,ןירדהנס
םש ראשנ אלו ,לארשי-ץרא הברחש תעב ,דומלתה ימכח ףוסמ ?הז ןובשחב בושחל
לע ,אברו ייבא דע ,ארמגה ימכח ימיב ןכו הנשמה ימכח ימיב לבא ,עובק ןיד-תיב
.(ג"ה ,ה"פ ,ח"הק תוכלה) "ןיכמוס ויה לארשי-ץרא תעיבק

לש ונוקת ינפל רצק ןמז ךא ויה אברו ייבא יכ ,ןואג ייאה בר ירבד םע בטיה םינווכמ ולא וירבד
ןיא - םיאור ונא רשאכ הנהו .(תורטשל ג"סרת תנשב אברו ט"מרת תנשב תמ ייבא) ללה
וניא ייאה בר .ללה יבר ימיב הכימסה לוטיבל זמרו רכז לכ ,ייאה בר תבושתב ,ןושארה רוקמב
גיהנהש ינפמ) תודעומה תעיבק "ורחא אלו ומידקה אל" ךליאו ללה יבר תומימש אלא רמוא
.ןובשחה ןוקית תביס ונל עידומ וניא לבא ,(היארה םוקמב ןובשחה תא

?הכימסה הלדח עודמ
הביסב רבדה תא הלות ,ללה יברל רוביעה ןובשח ןוקית סחימ אוה םגש ,רואמה לעב תמאבו
תא איבהל הצרנ םא וליפאו ,תנקותמו החוטב תורבחתה ןורסחבו דובעשה ישוקב ,תרחא
"תמיק ןירדהנסש ןמז-לכש" םינושארה םע רשקב "ללה ימי דע" םינורחאה ייאה בר ירבד
איצוהל לכונ אל הנה ,ךכל חרכה לכ ןיא ןינעה דצמש יפ-לע-ףא ,בבוסמו הביס םהב תוארלו
תורצה ינפמ יכ ,העובקו תמיק תויהמ ןירדהנס הלדח ללה יבר ימיבש אלא רתוי םהמ
חקפל תועיבקב ףסאתהל רודה-ימכח דיב היה אל לארשי לע ללה לש ונמזב ואבש תופידרהו
דלונ ןכלו ,ךכל דחוימ זכרמ ןורסחמ ,םנמזב םישדוח עובקלו םינש רבעל ,תדהו םעה ינינע לע
םיכומס דוע וקספ אל ןפוא םושב לבא ,היארה םוקמב ןובשחה תא גיהנהל ךרוצה
.לארשי-ץראמ

םירכזנה ,םיארומא לש תורוד ינש לארשי-ץראב ויה ללה יבר רחא יכ ,םיאור ונא תמאבו
אל ןכלו ,ןואג ייאה בר ירבד תא ם"במרה םג ןיבה ךכ קפס-ילבו .יבר םשב םיאורק ,ימלשוריב
ץבקהל וכרדש ,עובק תיב אלא ,ךומס ןיד-תיב םש ראשנ אלו לארשי-ץרא הברחש ,רמא
,ט"כ ,הנשה שאר ןיע) יארקא לש ןיד-תיבל דוגנב רוביצ יכרצב קוסעלו ןודל םינמוזמ םיתעב
- ןיעובק ןיניד יתב ,('א ,ה"כ ,תובותכ) םש ןיעובק ןיניד-יתבש :ורמאש ךרדכו ,(םש י"שרבו ,'ב
ילארשיה ובשחי רשאכ אל ,('ג ,םש) ישימחבו ינשב אלא - ןיעובק ןניאש ןיניד יתבו ,םוי לכב
.(ןלהל ןייע) .ךומס ןיד-תיבל ם"במרה תנוכש ,ימודאהו

,וירבדמ איצוהל םוקמ םינורחאה לארשי ימכח ואצמ הנה ,ךכ וא ךכ ם"במרה תנוכ אהת לבא
,ן"במרה אוה ,הז רבד םיעמוש ונא ויפמש ,ןושארה .ללה יבר לש וימיב הכימסה הלטבש
הדוהי יבר לש ונב ללה יברש" :(ג"נק השע) ם"במרהל תווצמה רפס לע ויתוגשהב רמאש
,הארנ) דספה ינפמ תודעומה ולטבתיש האר ,םולשה וילע ,אוהש ,רוביעה ןובשח ןקת אישנה
שרפל רשפאו ,הכרצ לכ הרורב הניא הזה םוקמב ברה תנווכ לבא ."הכימסה (קספה ל"צש
ינפמ ,וירחא ואוביש םימיב לטבהל ולכוי תודעומהש ,שארמ הארו הפצ ללה יברש ,וירבד
ןיכומס ולטב םינש המכמ םויהש" :םש ונושל ןונגסמ איצוהל רשפא ןכו ,םיכומס זא ורדעיש
רמול השקש "ךומס ןיד תיב לארשי ץראב ןיאש םינש המכמ תודעומה ולטבו" ,"לארשי ץראב
,לופ יארפ רמומה םע וחוכוב ן"במרה ירבדמ אצוי ןכו ,רתויו הנש תואמ עשת ךורא ןמז לע ךכ
.וימיב דוע הקספ אל םינפ-לכ-לע הנה ,ללה יבר ירחא םיבר םימי הכימסה הכשמנ אל םאש

ןברוחל 290 - תורטשל ע"רת תנשב הכימסה לוטיב
םיפסכ תטימש לע ורבדב יכ ,(חלושה קרפ) ןיטג תכסמל תוכזה רפסב ול יתאצמ הז דגנכ לבא
:שורפב רמאי ,הזה ןמזב

ןירדהנס הלטב ,אישנה הדוהי יבר לש ונב ללה ימיב ,תורטשל ע"רת תנשמ ירהש"
רביעו רוביעה רדס ןקתש אוהו ,הנממ (ןיכומס רמולכ) ןיחמומ ולטבו לארשי-ץראב
אלו ןיטמשמ אלו ןיעקות אלו ללכ ןיד תיב םש ןיאש ןויכ ,תורודל םישדח שדיקו םינש
וישודחב ,רחא םוקמב דוע ולצא שלושמ הז רבדו ."גהונ לבוי ןיא - םידבע ןיחלשמ
יפ-לע תורודל שדיקו ,תודעומ רדס ונל ןקתש ,אישנה ללה יבר ימימש" :(ו"ל ףד) ןיטגל
בר ימיב ןכש-לכו ,שדקל יואר לארשי-ץראב ןיד-תיב היה אל בוש ,וב ןינומ ונאש ןינמ
."[ירמגל] לארשי-ץראב ןיחמומ ולטב רבכש ,ישא

רפסמ איבמ (ה"מ רעש) תומורתה רפס לעב .וירחא םיאבה םימכחה וכלה ן"במרה ירחא
וירבד תא קיתעמ (חלושה קרפ) יספלאל ויקומינב םיסנ ונברו ,תוכיראב ונושל תא תוכזה
תלמ תא ן"במרה ירבדב יתפסוה והיפ לעו) ומש תא ריכזה ילבמ ,תואב תוא וישודח ךותמ
תנשב ללה יבר ימיב הכימסה הלטבש ,תאזה העדב .(עבורמ יאצח ינשב היתנמסש ,ירמגל
ורפסמ תומוקמ השלשב ילארשיה םג קיזחה ,ןברוחל ץ"ר תנש איהש תורטשל ע"רת
ןמזבו .הז תא הז םירתוסכ םיארנ דחא םוקמבו ,םיכבוסמ וירבדש יפ-לע-ףא ,םלוע-דוסי
,(ונלש ףלאל תישילשה האמה ףוסב) ח"בלרהו בר יב י"רה ימיב הכימסה תלאש הררועתנש
.(ח"בלרהל הכימסה סרטנוק ןיע) ט"יק א"ד תנשב םיכומסה וקספש ,קוספ רבדה היה רבכ
יבר ,לארשיב םירקבמה יבא וליפאש דע ,םימכחה בלב קומע שרוש תאזה העדה התכה ךכ-לכו
חונ םלוע תונש ןינמב וכרד יפלש יפ-לע-ףא ,הנממ ומצע ררחשל לוכי אל ,םימודאה ןמ הירזע
ץמאתמ אוהש אלא ,דוע אלו .דומלתה תמיתח רחאל דע הכימסה לוטב תא רחאל רתוי ול היה
,הצקה לא הצקה ןמ הכופה ותעד ונינפל הארנ רשא יפכש ,ם"במרה יפב םג וז העד םושל
,"םיניע רואמ"ב םג ןיעו ,ו"פ ,ב"מ ,ףסכל ףרצמ) ן"במרה לש ויתוגשהמ וליצהל ולדתשהבו
.וגישמ תעד םע ותעד ןווכל ידכ תורחא תונוכ וירבדב סינכמ אוה ,(מ"פו ה"כפ

ימי ףוסב דוע ,לודגה ןיד תיב וא ,ןירדהנס הלטב ,ם"במרהל ימודאה סחיי רשא הטישה יפל
ךרדב ם"במרה הנכי םתואש ,דבלב םיכומס םיניד-יתב אלא ץראב וראשנ אלו ,ינשה תיבה
ולאכ םיכומס םיניד יתב לבא ,"טלחהב אלו חוכב ןירדהנס םהש" ,ןירדהנס םשב הלאשה
יניעב אוהש ,עובק ןיד-תיב זא ראשנ אלו ,לארשי ץרא הברחשכ ,אברו ייבא רחאש ןמזב וקספ
.ךומס ןיד-תיב םע דחא ימודאה

הרוקמ ןיא ,ללה יבר ימיב הכימסה הלטבש ,םירמואה תעדש ,רורבב אצוי הלאה םירבדה לכמ
םלוכ ויחש ,םינורחאה םימכחהש אלא ,שיא יפמ שיא השוריב םדיל האבש ,הקיתע הרוסמב
ע"רת תנשב רוביעה ןובשח ןוקת עבוקה ,ייאה בר ירבד ךותמ ,ארבסמ הואיצוה ,ונלש ףלאב
.קרפ ותואב היה הכימסה לוטב םגש ,םהמ ולעהו ,תורטשל

.ונתריקח תצורמב ונל ררבתי הז רבד ,וז העדל ןוכנ דוסי שי המכ דע

תוסנק יניד םינד םיכומסה
,אוה ,הכימסל הכז אלש ותוא ןיבו ךומסה םכחה ןיב לידבמה ,ישארה ןויצהש ,םיעדוי וננה
,תונוממ יניד ןודל אלא תושרה ול ןיא ןורחאהש העשב ,תוסנק יניד ןודל ודיב שי ןושארהש
םינד ויה דומלתה תמיתח רחא ףאש ,תוארהל ונדיב הלעי םאו .םהב אצויכו תואולהו תואדוה
.ץראב םיכומס וקספ אלש ,קופקפ ילב טילחהל לכונ הנה ,לארשי-ץראב תוסנק יניד

אנליזאד אנמיז יל ועבק רמא יאו :אדומלתד אמתס ירבד תא הלעמל יתאבה רבכ הנהו
,הארנ םשמ רשא ,(ו"ט ,ק"ב) היל ןניתמשמ - ליזא אל יאו ,היל ןנעיבק - לארשיד אעראל
םתוא םיחלוש ויה םהילאש ,םיכומס םימכח לארשי-ץראב ויה ילבבה ירדסמ ימיב דועש
,וימיב וליפאש ,הזמ הארנו ,תולודג תוכלה רפסב םג אבוה הזה ילבבה רמאמ .סנק וביחתנש
םינד ויהש ,םיניד-יתב לארשי-ץראב ויה דוע ,דומלתה תמיתח רחאל הנש םיתאמו םישמח
,תאזה ךרדה לבא .(ןלהל דוע רבודי וילעו ,ספלא בר תוכלהב הז רמאמ אבוה ןכו) תוסנק יניד
תוסנקב אלא םוקמ אוצמל הלוכי התיה אל ,לארשי-ץראל םירבדה ילעב תא םעפ לכב אישהל
םיוש ויה אל םקזנ ימולשתש ,תולק תולבחב אל לבא ,םימיוסמ םימוכסל םיעיגמ ויהש
.ןמזה דוביאו ךרדה תואצוהב

ץרא ינבל ךכ-לכ הלודג לבב ינב תבהא התיה אל ,ריאמ ןב יפמ םיעמוש ונא רשאכ ,דחא דצמ
לכמש ,לבבבש תובישיה ישארל היה השק יכ ,ןיבהל לקנו (50 דצ ,"ג"סר תקולחמ") לארשי
םיטפשמ דימת שיגהלו תולבחו תוסנק ינידב םדי רצוק תוארהל ,םהילא םינופ ויה ץראה יוצק
ןכלו ,םהילוסרקל םיעיגמ ויה אל תובר םימעפש ,דאמ רשפאש ,לארשי ץרא ימכח ינפל הלאכ
יודנב עיתסהל ולאכ םירקמב ורחבו םיאטוחה תא שונעל תורחא םיכרד םהל שקבל וקקזוה
הנש תואמ שלש התשענ תאזה הנקתה .ורבח תא סיפיש ,לבוחה תא ףוכל ידכ אל לבא ,אתמשו
ב"סקתו א"סקת א"ד תונשב ארוסב ךלמש) ןואג קודצ בר ידי לע דומלתה תמיתח רחא
תחאב ,וירחא הנש םיעבראכ יחש ,ןואג יאנורטנ בר ונל רפסי רשאכ ,(םלוע תאירבל
:ל"זו ,(ט"כ ףד) קדצ ירעש ץבוקב תואצמנה ויתובושתמ

.תוצרא ראשב ןכש-לכו תולבח ןכו ,לבבב תוסנק יניד ןינד ןיאש ,איה תחוור הכלה"
ןואג קודצ בר רמ וננודא ינפל ןידל אבו ורבח לש ונש ליפהש דחאב השעמ היה ךכ לבא
םא ןוממב וא םירבדב וסיפל ןיד וילע ךתח אלא ,בוצקל ונל ןיא ןש ימד ,רמאו ל"צז
:ל"צש הארנ) ודמלו .לארשיב םילבוח (וברי אלש :ל"צ) אלש וברי ,הברה םא טעמ
."הנה דע םיגהונ ונא ןכו ,ונממ ודמלו ןיניד-יתב (ודמעו

ירעש"ב (םלוע תאירבל ן"רת א"ד דע ד"לרת א"ד תנשמ אתידבמופב ךלמש) ןואג חמצ ברו
:רמאי ('ס ןמיס הזונג הדמח"ב ןכו) םש ,"קדצ

לבא ,לארשי ץראבו םילשוריב אלא ,לבבב תוסנק יניד ןינד ןיאש איה תחוור הכלה"
םיאור םהש ןויכש ,םיקזנב םיצורפ לארשי ינב ויהי אלשו רכשנ אטוח אהי אלש םושמ
אוהש דע ותודנל םינורחאה םימכח וגהנ ,הזב הז די םיחלוש לבב תוסנק ןיבגמ ןיאש
ורבח לש ונש וליפהש דחאב השעמו ,םירבדב וסיפיו םיער וילע הברי וא ןוממב וסיפמ
וא ןוממב וא סיפל ךילע אלא ,ךתוח יניא בוצק רבד ,רמאו ,קודצ בר רמ ינפל אבו
ונא ותוא קודצ בר רמ ינודא גיהנהש גהנמו ,ולטב תוסנק יניד לכ וישכעו ,םירבדב
."םיגהונ

וניד לעב תא ןימזהל עבותה שקב םאו ,דומלתה ןיד תא רקע אל קודצ בר גיהנהש גהנמה לבא
הלעיש דע לבוחה תא םידנמ ויה דומלתה ןידכו ,ודי לע בכעמ ןיד תיב היה אל ,לארשי-ץראל
דוע לבא .ןהיתחת וק יתיטנש ,"לארשי ץראבו םילשוריב אלא" :םילימה ונוכי הז לאו .ומע
הזו ,(כ"ק ןמיס ,"הזונג הדמח") הזה ןואגה לש תרחא הבושתב םירבדה םישרופמ רתוי
ספתו םדק םא תולבחו תוסנק לבא ,תוצראה ראשב ןיבו לבבב ןיב םינד ונא תוליזג" :הנושל
הזל ,ימע והוחלש רמואו לבחנ ותוא ןעט םאו .'וכו ספת ספתש המ ,וב לבחש המ רועיש לבחנה
ךלוה וניא םאו ;לארשי ץראל ותוא ןיחלשמ ,תולבחו תוסנק יניד ןינדש לארשי ץראל ,יב לבחש
והונמזא רמא יאו 'וכו ירמיא לכאד אבלכ יאה ,םימכח ורמא ךכש ,ןיד וב ןישועו ותוא ןידנמ
[ימ :ל"צ] המ לכש ,תובישי יתש גהנמ ןכו .'וכו היל ןנימזמ ,לארשיד אעראל ארבג אוההל
וא יאדו וניע ימד תא ול םלשל וילע ןיקסופ ןיאש יפ-לע-ףא ,ונישב וא וניעב וא ורבחב לבחש
ונא וירבדמ .ל"כע ."הברה ןיב טעמ ןיב (ןוממב וא םירבדב) ותוא סיפיש דע ,יאדו ונש ימד תא
ןיד ןיב ינפל לבוחה ומע ךליש ,לבחנה ןעט םא :הז ןינעב םיכרד יתש לבבב ויהש ,םידמל
,ןיד וב ןישוע :ורמאש הזו) דומלתה ןידכ ,לארשי ץראל ומע הלעיש דע ותוא םידנמ ,ץראבש
גהנמכ וסייפיש דע לבוחה תא םידנמ ,הרות ןיד לע וירבד דימעמ וניא םאו ,('וכו ורמא ךכש
תושעל לבוחה םהב קקזוה רשא םירקמה יכ ,וילאמ ןבומ .ונרמאש ומכו קודצ בר גיהנהש
םטועמב םילטבו ללכה ןמ םיאצויכ ויה ,לבחנהל םג השק היהש רבד ,לארשי ץראל וכרד
ותבושתב חמצ בר ןכו ןואג יאנורטנ ברש ,רבדה אוהו .םמוקמב םיכתחנ ויה םלוככ םבורו
אלא םיריכזמ םניא (לבוחה קרפב יספלאבו םש :"קדצ ירעש"ב םולש-רש בר ןכו) הנושארה
- ץראל וניד לעב םע הלעיש ,לבוחה תא םתייפכ תא אלו לבחנה תא סייפל םינואגה גהנמ תא
.לארשי

.םהה םימיה לכב לארשי-ץראב םפקותב םידמוע תוסנק יניד ויהש ,הארנ הלאה םירבדה לכמ

ולאו ,ארירש בר לש ויבא ,ןואג אנינח בר תבושתמ םג ונל תאצוי תאזה הדבכנה הדלותה
:('ל ףד ,"קדצ ירעש") הירבד

רועיש המכו .סנק הל שי ,ודיב הרעשמ טמשנו ,הרעשב זחאו ותשא תא בכש שיאה"
ול ןתונ ,ורעשב שלתו ונזאב םרצ :םימכח ורמאש המכ רועישו ,סנק הל שי - ?הסנק
אלו סנק אל לבבב ןיבגמ ונא ןיאו ,תוסנק יניד ןינד ונא ןיא םויה לבא ;זוז תואמ עברא
ורבח תא סיפיש דע ותוא ןידנמ ,ןיבגמ ונא ןיאש יפ לע ףאו - תוצרא ראשב אלו ,לבח
סנק ,לארשי ץראב ,תוסנק יניד ןיבגמש םוקמבו .םיער וילע הבריש דע וא ןוממב
תומוקמב הזו ?הסנקב הל ןורתי המ ,ןכ רבדהש ןויכו ,אוה הלעב לש אלה שיא-תשאד
ןמ לבא ול אלו הל אל ,רקיע לכ םולכ הל ןיאש ,ןיבגמ ןיאש תומוקמב ןכש לכו ,ןיבגמש
,ומצע לע רוסאיו ,התבותכ לע םלכ הל ףיסוי ,תגשמ ודי םאו ,התוצרלו הסיפל ןידה
."'וכו ןכ תושעל ליגר היהי אלש

םינד ויה דוע (רבעש ףלאל תיעיבשה האמה ףוסב) אנינח בר ימיב יכ ,שרופמ אצוי ולא םירבדמ
ינב ינידל ןורתי לכ ןיא והולאשש ןינעב יכ ,תוארהל ץמאתמ ןואגהו .לארשי-ץראב תוסנק יניד
,הל ובצקיש סנקה ןמ האנה לכ השאל אהת אל ךכ ןיבו ךכ ןיב יכ ,לבב ינב יניד לע לארשי ץרא
.הלעב הנק - השא התנקש המש ינפמ

:הנושל הזו ,הז ןודנב "לארשי-ץרא תבושת" םג האצמנ ('ל ףד) "קדצ ירעש" ץבוקב

ותרובח ןימש ויהיו ןיאמש םושל ןידה ןמ - ורבחב לבוחב תוסנק קסע לע םתלאששו"
ןמ רקיע ןהל ונאצמ אל ונאו ,הזה ןמזב סנק ןיאש רמול אצמת םאו ,סנק םלשי אוהו
,זוז תואמ עברא ול ןתונש ונממ ותילט ריבעהב אנש-יאמ ,םכל השק אוהש המו .הרותה
,ל"ז םימכח ורמאש המ לכ לבא ,םעט םהל ןיאו הזל הז ןימוד ןיא תוסנקבש וניאר ןכ
- הרות הרמאש ומכ אלא ,ךכ הזו ךכ הז המ ינפמ ,םעט םהל ןיא ,הרות לש וליפאו
(ןכ :ל"צ) ןכו ,ער םש איצומ לש האמו ,התפמ לשו סנוא לש םישמח ,דבע לש םישלש
שי ;םיוש םדא ינב ןיאש ,רבד לש ומעט דועו .םיאורש ומכ דחא לכ ,םימכח לש תוסנק
רחאל ,זוז םיתאמ ול ןתונ ,ורטס :ונינש בותו .תוטוידה ןהמ שיו םידבוכמ םישנא ןהמ
ריבעה ,קורה וב עיגהו קקר ,ורעשב שלת ונזאב םרצ ,זוז תואמ עברא ול ןתונ - ודי
.ל"כע ."זוז תואמ עברא ול ןתונ ,השאה שאר (ערפו :ל"צ) טרפו ונממ ותילט

לודגה לדבהה תא דימ הארנ זא ,הלעמל ונקתעהש הבושתה םע תאזה הבושתה תא ךורענ םא
יניד םהינפל ואבשכ ,לבב ימכח .וכמסנ אלש לבב ימכח ןיבו םיכומסה לארשי- ץרא ימכח ןיבש
םדגנכו ,לבחנה םע רשפתיש ,ותוא םיפוכ אלא ,בוצק רועיש לבוחה לע םיקסופ ויה אל ,תולבח
המכו הוש היה המכ ,הנשמה ןידכ ,ותרובח םימש ויהיש ,םיאמש םדימעמ לארשי-ץרא ימכח
ימכח ,דבלב תשוב ימד אלא ,קזנ ימד שרוד בלענה ןיאש ןמזב תוסנק ינידבו ,הוש אוה
ימכח ,תחא הלמב .הנשמב שרופמה יפכ בוצק סנק עבתנה לע םיליטמ ויה לארשי-ץרא
.םהיטרפ לכל תולבחו תוסנק יניד םינד ויה לארשי-ץרא

לבבב תונואגה הקספש ירחא
אצויה רבד .לארשי-ץראב םיכומס םימכח דוע ומת אל ,לבבב תונואגה הקספש ירחא םג לבא
תיעישתה האמה לש הינשה תיצחמב יח היהש ,ינולצרבה ילזרב-ןב הדוהי יבר ירבדמ ונל
:רמאי ,(ןלהל דוע ןיע) "ךימסמ בתכ" לע תורטשה רפסב ורבדב רשא ,רבעש ףלאל

רמולכ) הכזה לארשי-ץראב ןידע וא (םוקמ לכב) םינושארה תורודבש יפ לע ףאו"
ןהידי ןיכמוסו יוארש ימל ןיד תיב ןיכמוס ויהש ,הכימס תגהונ (ךכל תיאכזהו היוארה
ןכו ,'ר ול ןירוק ךכ רחאו ,והוציו וילע וידי תא ךומסיו ,עשוהיב רומאה ןינעכ ושאר לע
אלו ץראל הצוחב תוסנק יניד וגהנ אל (אנדיאה :ל"צ) אנידאהו ,תוסנק יניד (ןדו :ל"ת)
.(132 דצ) "ךומסה שאר לע ןהידי חינהל הכימס

יניד הב םינד ויהש ,לארשי-ץראב תגהונ הכימס ןידע התיה וימיבש ,וירבדב שרופמ ירה
.תוסנק

.ללכ ונתוא אילפהל הכירצ הניא הזכ רחואמ ןמזב לארשי-ץראב םיכומס םימכח תואיצמ
דומלתה תמיתחמש ,רחא םוקמב ונל אצי םינוש םינמזמ ונל ורמשנש םינוש םימשרמ
א"ד תנשב ץראה תא בוזעל קקזוהש) רתיבא ביר לארשי ץרא ינואגבש ןורחאה דע ימלשוריה
הנממ ולטב אלו לארשי-ץראמ הרות הקספ אל (בלצה-יעסונ ינפל השבכנש רחא ט"נתת
דצמ ,"ג"סר תקולחמ" ןיע) התולשב זא התיהש ,לבב תובישיל ןלדגב ומד אל יכ ףא ,תובישי
םינואג עשינאליבאב יד" יקסנאנזאפ א"שר לש ורמאמבו ,167 דע 166 דצמו 112 דצ דע 110
,"בקעי-ןואג תובישי ישאר" ,ולא לארשי ץרא ימכחו (81 דצ ,"טייצ ןעשינואגכאנ רעד ןיא
הכימסה קוספת אלש ,םידימלת ךומסל םילדתשמ ויה קפס-ילב ,שיא יפמ שיא םיכומס ויהש
לובג לע רד היהש ,ןהכה והילא יבר ,לארשי-ץרא ינואגמ דחאב שרופמ ונאצמ רשאכו ,לארשיב
"הכימסהו תונואגה תא םש שדחל" תורטשל ה"צש 'א תנשב הפיחל ךלהש ,רוצב ,לארשי-ץרא
ךא וירבד בתכש ,ינולצרבה ימיב םא ,אלפי אל ןכלו ,(152 דצ ,"ג"סר תקולחמ" ןיע)
.לארשי-ץראב םיכומס דוע ויה ,רתיבא יבר רחא רפסמ-תונש

םיכומס םימכח ויה ם"במרה ימיב
םיכומס םימכח וספ אל דוע ם"במרה ימיב םג יכ ,אוה רתוי אלפי רשא רבדה לבא
םידמל ונא הז רבד .רעזמ טעמ םא יכ םידוהיה ןמ הב וראשנ אלש יפ לע ףא ,לארשי-ץראב
תובישיה גהנמ" :רמא (ז"יה ,ה"פ) ןירדהנס תוכלהב .וירפסמ תומוקמ העבראו השולשמ
וא ,וניד לעב סיפיש דע ,(לבוחה תא) ותוא ןידנמ ,סנק םש ןיבגמ ןיאש יפ לע ףא ,ץראל-הצוחב
ונאבהש ןואג חמצ בר ירבד םע םינווכמ םהש ,ולא וירבד ."לארשי ץראל ןידל ומע הלעי
ץראל לבחנה םע תולעל לבוחה תא םיפוכ ל"וח ימכח ויה וימיב וליפאש ,םיחיכומ ,הלעמל
לעבש ,רמאי רחא םוקמב .תוסנק םיבגמ ויהשו םש ויהש םיניד-יתב ינפל ומע ןודלו לארשי
איה םאו ;תוריפ ןהב לעבל ןיאו השאל לכהו ,רעצו תשובו קזנ הל םלשל ביח ותשאב לבחש
ףאש ,ירה .(ה"פ ,קיזמו לבוח תוכלה) םינואגה ורוה הזכו .תנתונ - רחאל םימדה ןתיל הצור
אלא ,דוע אלו ,ןואג אנינח בר ינפמ ונעמש רשא לככ לארשי-ץראב תולבח םיבגמ ויה וימיב
ןיאש ,הזה ןואגה רמאש הממ ךפה ,ץפח הבלש המ לכ םימדב תושעל השאל תושרה התיהש
ומכו ,לארשי ץרא ינואגל ותנוכש ,הארנ ,"םינואגה ורוה הזכו" רמאש המו) ןורתי לכ םהב הל
.(ברעמה ינואג תא תורוסא תולכאמ תוכלהבו ותמדקהב ריכזהש

לכ הזה ןמזב םיבשחמ ונאש הזש ,ם"במרה טילחי (ה"פ ףוס ,ח"הק תוכלה) רחא םוקמבו
שדוחה שודקש יפ-לע-ףא ,ינולפ םויב בוט םויו ינולפ םויב שדח שארש םירמואו וריעב דחא
וננובשח לע אל - ,םיכומסבו לארשי ץראב אלא םישענ םניא (ןובשח יפ לע וליפא) הנשה רוביעו
רפסב רתוי םישרופמ םירבדהו .םתעיבקו לארשי ץרא ינב ןובשח לע אלא ,םיכמוס ונא
:םש ונושל הזו ,(ג"נק השע) ולש תווצמה

שאר םויה הזש ,םירמואו ונדיבש רוביעה תכאלמב םינומ ץראל הצוחב םויה ונתויהש"
תיבש ינפמ לבא ,םינפ םושב בוט םוי ונעבקנ וננובשח ינפמ אל ,בוט םוי םויה הזו שדוח
םרמא ינפמו ,בוט םוי וא שדוח שאר םויה הז והועבק רבכ לארשי ץראבש לודגה ןיד
היארב וא ןובשחב תאז ותלועפ היהתש ןיב ,ט"וי וא ח"ר היהי ט"וי וא ח"ר םויה הזש
תושעמ לאל הלילח - לארשי ץראמ ורדעי לארשי ץרא ינבש ,לשמ ךרד ונחנה וליאו .'וכו
אלו ןיד תיב םש היהי אלו - לכו לכמ המואה תותוא החמי אלש חיטבה אוה יכ ,תאז
םושב םולכ ונליעוי אל הז וננובשח הנה ,ץראב ךמסנש ןיד תיב ץראל הצוחב היהי
."םינפ

,םיכומס םימכח לארשי ץראב ויה דוע וימיבש ,רורבב םיאור ונא ונאבהש ם"במרה ירבד לכמ
,תודעומה תעיבקב םיכמוס הלוג ינב ויה ם"במרה תעד יפל - םהילעו ,תוסנק םיבגמ ויהש
.רוביעה ןובשח דוסי לע ומוקמב בשחמ דחאו דחא לכ היהש

הכימסה תפוקת ףוס
,הכורא הסיסג ,הכימסל הסיסג ימי ויה ,ולא וירבד תא ם"במרה בתכ םהבש ,םימיה לבא
יעסונ ידי לע השבכנש ץראה לע האב רשא ,הארונה הכפהמה ילגרל .םינש המכ הכשמנש
רשא תוצראב םהל טלפמ שיחהל םיסונא םמצע תא םיכומסהו םימכחה ואר ,בלצה
לטבהל הנוכנ הכימסה התיה ולאכ םישק םיאנתב .אירוסבו אבוצ םראב ,םירצמב ,היתוביבס
ודקש ילול ,רודה ותואבש םיכומסה םימכחה לש הטילפה תיראש םע דחי המצע תתימ תומלו
היה רשא לככ הימי ךיראהל - חצנל ומע תא 'ה שוטי אל יכ ,םתוקתב לארשי ץרא ימכח
לארשי ץרא לובג לעש םירעל םהידימלת םע םילוע ויה ,רשוכה-תעש ואצמ רשאכו ;םדיב
ולגיס םתולג תומיב רשא ,םידוהיהו .ןהכה והילא יברב תאזכ וניאר רבכ רשאכ ,םש םכמסל
ולחה קפס ילב ,הפיפכב שחנ םע רודלו םינת םוקמב םג חונמ םהל אוצמל ןורשכה תא םהל
.קיצמה תמח טעמ הלקוה רשאכ םתובא ץראב בשיתהלו בושל

תנמ םש התיה המ ונעדי אל םנמא םאו ,יולה הדוהי יבר המש הלע ק"תת א"ד תנש ךרעב
הנש םישלשכ .ירמגל לארשימ הקיר ץראה זא התיה אל יכ ,חיכות דבל ותילע הנה ולרוג
ץראבו םידוהי תואמ עברא רוצב אצמו אלידוטמ ןימינב יבר עדונה עסונה ץראב היה וירחא
,ןהמ תחא לכב םיתאמכ - םילשוריו ןולקשא ,וכעב ,תואמ שלשכ - םנושב) ףלאכ לארשי
אצמ אירבטו ןולקשא ,וכע ,רוצ תולהקב .(ץראה ירע רתיב הזה רפסמכו ,םישמח - אירבטב
יפ לע תודעומה תא םישדקמ ויהשו םיכומס ויהש ,דאמ רשפאש ,הרות ילודגו םימכח
יברו ;ץראל הבורקה קשמדב איהה תעב התיה לארשי ץרא לש הבישיה לבא .רוביעה תונובשח
ויחאו ארזע יבר לארשי ץרא לש הבישי שאר םשו"" :רמאי ,תאזה הליהקה לע ורבדב ,ןימינב
דובכ ראת םהמ דחא לכל ןתונו הבישיה ימכחמ השש דוע טרופ אוהו ,"ןיד תיב בא םולש רש
והילא יבר השעמכו לארשי ץראל ןמזל ןמזמ םילוע ויה ולא םימכח יכ ,רעשל בורקו .דחוימ
,םהילע רמול לוכי ם"במרה היה קדצבו ,םינשה תא םישדקמו הכימסה תא םש םישדחמ ויה
.רוביעה ןובשח יפ לע תודעומה תעיבקב םיכמוס ונא לארשי ץרא ינב תעיבק לעש

אל ןכלו ,עולצל דימת הנוכנ התיהו דמעמ קיזחהל הכימסל היה דבכ ולאכ םישק םיאנתב לבא
הלטב רבכש ,וטילחהש םירחא םגו התואיצמב םיקפקפמ ויהש םישנא ואצמנ םא ,אלפי
,ןינמבו המכחב לארשי-ץרא יבשוימ םילודג ויהש - ,לבב-ינבש ,רעשל לקנ .םלועה ןמ הרבעו
רשאכ ,היתובישיב םיכומסב הלהת ומש םגו ,הימכח תרות תא הברה ובישחה אל רשא
,"ג"סר תקולחמ" ןיע) "הב ךמסנ לכ ץימשהל ,הב ודגב היבהוא לכ" :המלש יבר הז לע ןנואתמ
ןורתיה תא יבצה-ץרא ימכחל הנתנש הכימסב קפס וליטהש ,םינושארה ויה ילוא - (37 דצ
.הפי ןיעב הילע וטיבה אל םלועמשו םהילע

היה ,לארשי ץרא ימכח תא םג בבחלמ לדח אל לבב ימכח תא ותבהא לכב רשא ,ם"במרה לבא
ץרא ינבש ,ונחנה ולא" :תודעומה תעיבק םג היולת התיה הבש הכימסה ןדבא לע דאמ רעטצמ
ךא ,"םולכ ונליעוי אל הז וננובשח הנה ,'וכו ןיד-תיב םש היהי אלו לארשי ץראמ ורדעי לארשי
הערה ינפ תא םדקל תובשחמ בשח םגו ,"תאז תושעמ לאל הלילח" יכ ,הוקתב ושפנ תא םחנ
םא ףא יכ ,לארשי-ץראב םיכומס דוע שי םא ,רבדב םיקפקפמ ויהש ולאל חיכוהל ץמאתהו
רשא םימכחה לכ וצבקתי םאו ,םדקכ הכימסה תא שדחל רשפא תאז-לכב ,אוה-ןכ םהירבדכ
יניד ןודל ולא םיכומסל םהל שיו םיכומס ולא ירה ,םתוא וכמסיו םיניד ונמיו לארשי-ץראב
.(א"פ שיר ,ןירדהנס ,הנשמל ושורפו ,א"יה ,ד"פ ,ןירדהנס תוכלה) םירחאל ךומסלו תוסנק

דוע ליעוה אל ,הפורתו רוזמ הל איצמהל ,םימכחה למע לכו וצצוח רבכ הכימסה ימי םלוא
,ותרגאב ם"במרהו ,םויל םוימ לדלדתהל ףיסוה לארשי ץראב תוליהקה בצמ .הימי ךיראהל
לע ןנואתי הב רשא ,(ד"מ ףד ,ב"ח ,איספיל ,ם"במרה תובושת) לינול ימכחל וימי ףוסב בתכש
:רמאי ,חרזמה תוצראב טעמתנש הרותב ןויעהו קסעה

תומוקמ העברא השלש ומכו תוססוג ןטועמו תותמ (םינפל) תולודגה תונידמה בור"
םימכח תצקמ הבש ,בלחא איהו תחא הנידמ אירוס לכבו .לארשי-ץרא לכב םילוח
.("הלהאב" ןקתל יל הארנ) "הלאב םמצע ןיתיממ ןיא לבא ,הרותב םהיקסעו

תולהקל ותנוכש ,דאמ בורק ,םילוח םהש םהילע רמוא אוהש ,תומוקמ העברא השלשב הנהו
וא) םימכח השלש השלש ןהמ תחא לכב ויה ןימינב יבר ימיבש ,אירבטו ,ןולקשא ,וכע ,רוצ
.םתומשב םתוא טרופ אוהש ,(השלש לש םיניד-יתב

קר הב טרפש ,םילשורי ןכו ,דחא םכח וליפא םשב ןימינב יבר הב ריכזה אלש ,םנוש לבא
ןבשחש ,רבדה בורק ,תורדוסמ תולהק ןהב ויה אלש ינפמ ,השארב דמוע םכח אלו דחא דיסח
ריעה תא ריכזמ אוהש ,אוה ,וילע ןנובתהל יוארה ,רבדה םלוא .תוססוג וא תותמל ם"במרה
םיבוקנ םימכח השלשש ,םידוהי תואמ שמחו ףלאכ אלא ןימינב יבר הב אצמ אלש ,בלחא
אלא הב ויה אלש ,אירבטב םג הזכ רפסמ ריכזהש ךרדכו) םשארב םידמוע ויה תומשב
יבר ירבדלו) םידוהי םיפלא תשלש הב ויהש ,קשמד ריעה תא ריכזי אל הדגנכו ,(שיא םישמחכ
היחתפ יבר תנוכו ,תוחפשמ רפסמל ןימינב יבר תנווכ ,הארנה יפכו ;םיפלא תרשע - היחתפ
!רפסמב הנומש לארשי-ץרא תובישי ישארו (תושפנ רפסמל

וא החכשב - הנממ היאר םיאיבמ ןיאש תרחא הקיתש לככ - התולתל השקש ,וז הקיתש
הבישיה הלטב רבכ ,וז ותרגא ם"במרה בתכש העשבש ,בושחל םוקמ תנתונ ,תעדה חסיהב
הזה ןמזה-קרפב רקבש ,יזירחלא הדוהי יבר ירבד ידי לע תקזחתמ וז יתרעשה ,קשמדב
רפסב .(לבבו אירוס תוצראל עסנ םשמו ז"עקתת א"ד תנשב היה םילשוריב) ולא תוצראב
,קשמד לע רמאי ,םוקמ לכב ועסמ ךרדב הארש רודה ילודג תא םשב ריכזי וב רשא ,ינומכחת
ןידה תא (355 דצ ,אקנימק תאצוה) לארשי לכ תוילג אישנ ישי ןב הישאי יבר תא הב אצמש
,דחא לילא-אפור דועו ,(359 דצ) הקדצ רב השמ יבר לודגה אפורה תאו (423 דצ) הקדצ יבר
ללכב קשמד תלהק לעו .םימלש םידומע העברא ותונגב רפסל הברמ אוהש ,קחצי ןב ךורב
ארוקו ,םיעורג םישעמ ילעב ,םיערו םישק םישנא םגו םיהלא-יארי ליח-ישנא הב שי יכ ,רמאי
ריע לע רמאל ןכתי אל תאזכו ,"יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב 'ה שי ןכא" :ארקמה תא ריעה לע
שאר קודצ יבר תא ריכזי ,תפצ ריעה לע ורבדבו .הכותב םיורש בקעי-ןואג תובישי ישארש
ולגלגתהו תובר תורצ והופפא ךא ,תובישי ישאר ויה ויתובא" :וילע רמאיו בקעי-ןואג תבישי
,וב ומעט דמע ךא ,ךלה הלוגבו ילכ לא ילכמ קרוהו ,ךלמ רשא ירחא ואסכמ רסוהו ,תובס וילע
םוקמב יכ ,קשמד תבישימ היה הזה םכחהו .(359 דצ) "הרסח אל ותרשמ ,הרס ותבוט םאו
שאר קודצ םע ןתחתה" יכ ,הלעמל אבומה ,קשמדמ קחצי-ןב ךורב אפורה לע רמאי רחא
דצ) "קיזמ ןטשל ךאלמ רחבנו ,קידצל עשר ןתחתהו ,בוטה לא ערה הולנו בקעי-ןואג תבישי
.(357

קשמדב הבישיה לוטבל ומרגש תוביסה ויה המ
ןתולתל רשפא .קשמדב הבישיה לוטבל ומרגש תוביסה ויה המ ,רורבב טילחהל השק הנהו
,םדקה תוצראב הרותה תדירי ןמז ללכב היה וניארש המ יפכ רשא ,אוהה ןמזה תנוכתב
םלועמ ויה םש" :תובישי ישאר הב ויהש יפ-לע-ףא ,לבב לע ורבדב יזירחלא רמאי רשאכו
...תלוספה הראשנו ,תלסה הרדענו ,הירענ ורתונו ,הינקז םויה ודבא לבא ,הימכחו לבת ינואג
טעמ זירפה יזירחש ,רבדה רשפא םנמא םאו .(368 דצ) "םילעוש םהירחא ומקו ,םילחשה ותמו
ןיא תאז-לכב ,הרושה תא ולצא תולקלקמ האנשהו הביאה תחא אל עודיכ יכ ,הדמה לע
,םהינפל ויהש םינואגה ינפב ףוקכ ויה ונמזב לבב ימכחש ,םירבד לש םרקיעב קפס ליטהל
.קשמדב הבישיה לוטיב לע םג לועפל הלכי ללכב הרותה תוטעמתהל המרגש הביסהו

תנשב .קשמד ריעה תנוכתבו םהה םימיה תורוקב תרחא הביס הזה הארמל שקבל רשפא לבא
הלפנ אל םנמא םאו ;םירצונה ןיבו םילאעמשיה ןיב תוכורא תומחלמ וצרפ ז"מקתת א"ד
תדמוע התיהש ,תאזה ריעה יבשוי וטלמנ אל יכ ,רעשל לקנ הנה ,םירצונה דיב םלועמ קשמד
דצ טוהנירג תאצוה ,ויתועסמ רפסב ןימינב יבר ןושלכ) "ןידלא רונ תלשממ תלחת" לובגה לע
תונוש תוקוצממ ,אובת אלש הרצ לכל רתויב םילולעה ,הבש םידוהיה טרפבו ,(42
םיערה םימיב .הבישיה לוטבב ובסהש ןה ןהו ,םורח תעשב אובל תויוצמה תואקתפרהמו
רשא דע ,הלוגב עונל תכללו ואסכמ תדרל סונא ומצע תא הבישיה שאר קודצ יבר האר הלאה
רשא" ,הדוקפ ץ"קתת א"ד תנשב איצוהו ץראה תא ןידלא שבכש רחאל) הנורחאב ול אצמ
יפכו ,תפצ ריעב חונמ (ינומכחתב ןיע ."הכותב בשיתהלו אובל תושרה תא םידוהיל הנתנ
הנברחמ ,רתוי לובגה ןמ הקוחרה ,הכולמה ריע (אפפעלא - בלחא) אבוצ-םרא התנבנ ,הארנה
םריכזהל םייואר ,ריעה ילודגמ השלש אלא קשמדב יזירחלא אצמ אלש העשבו ,קשמד לש
(ןינקע-ןב) יברעמה ףסוי יבר תא ,הרות ילודג השמח םהבו ,םישלשמ רתוי בלחאב אצמ ,םשב
התלע אל תאז-לכב לבא .(366 דצ) םימכח השלש דועו ןידה יאדסח יבר תא ,ם"במרה דימלת
הקספ "לארשי ץרא תבישי" לוטב םעו .הבישי הב תויהל םינפל קשמד לש התגרדמל בלחא
םה םג ומת ופס רשא ,ןכל םדוק ץראב וכמסנש םתוא אלא וראשנ אלו ,םישדח םימכח תכימס
.טאל טאל

ונא םילוכי ,תרחא הביסמ וא וז הביסמ לארשי-ץרא תבישי הלטב םא ,ךכ וא ךכ אהי לבא
המכ הכשמנ לבא ,דחא םויב התיהנ אל וילאמ ןבומה יפכש - הכימסה תקספהש ,טילחהל
,ותומ ירחא תוטעומ םינש וא ם"במרה ימי ףוסב תלפונ - םיכומסבש ןורחאה םות דע םינש
םיעבראה תונשב ,הרות-הנשמ ורפס תא ם"במרה בתכש העשב יכ ,ונב םהרבא יבר ימיב
ימיבו ,הלעמל וניאר רשאכ ,לארשי-ץראב םיכומס דוע ויה ,רבעש ףלאה ןמ הנורחאה האמל
,והולאשש הלאשה לע ובישהב יכ .ויתובושתמ תחאב הארנ רשאכ ,וקספ רבכ ונב םהרבא יבר
רומאה אישנ ןידכ םניד דוד תיבל םיסחיתמו םיאישנ םשב הזה ןמזב םיאורקה ולא םא
שאר וא הלוגה שאר תויהל הנמתנ אלש ,סוחי לש אישנ ןיד" :וירבד רתי ךותב רמאי ,הרותב
"םהיניב שרפה ןיאו לארשי-ינב רתיכ וניד ,םינש המכ הקספנש הכימסה ןמזב הבישיה
.(ן"ר ןמיס ,האיספיל ,ם"במרה תובושת)

םינש וימיב דוע ורבע אלש ,תצק הארנ ,הקספש תרומת ,הקספנש תלממו םינש המכ ןושלה ןמ
אלו ,העשל אלא הקספנ אלש ,הוקתה םעה בלב היח התיה דועו הכימסה קספהמ הברה
.הנשיל הריזחהל ושאיתנ

ףוסל בורק אלא ,רבעש ףלאל הינשה האמה תלחתב אל הכימסה הלטבש ,ןידל וניכז ןכ יכ הנה
.הזה ףלאה

 

ללכב הלוגה תוצראב תוסנק ינידו םימכח תכימס .ד
,יבר םשב ארקהל .תודחוימ תויכז הילעבל תנתונ התיהש ,תמצמוצמה התועמשמב הכימסה
לבא .דבלב לארשי-ץראב אלא ,וניאר רשאכ ,תגהונ התיה אל ,תודעומ שדקלו תוסנק יניד ןודל
,ללכב ץראב טפשמו ןיד תושעל םינידו םישאר יונימ ,בחרה העמשמב הכימסה הדגנכ
וזכ תועמשמב .לארשימ תרדוסמ הליהק וב האצמנש םוקמ לכב תגהונ התיה אלש רשפא-יא
:ל"צ) תשש בר ,יכימס ינב ןירת היל ווה ןיבא רב ידיא בר :לבבב םג םיכומס םיאצומ ונא
:(ייבא ךרע) ךורעב האבומה ,ג"הרו ג"שר תבושתבו .(ט"מ ,םיחספ) עשוהי ברו (ס"ד ןיע .אשיש
תובישיב ןיכומסה לבב ימכחמ בר לכו ,ןהלש ןירדהנסב ןיכומסה לארשי-ץרא ימכחמ יבר לכ"
תונואגב אנכימתסיא" :רמאי הפוסב םשו ,דאמ יוצמ הזה ןושלה ארירש בר תרגאבו - "ןהלש
ףסאמב הספדנש) םיסנ בר רב בקעי ברל ותרגאבו ."ןיד-תיב תובאב ונינב ייאהל הינכמסו
רתוי דועו ."הבישיב והונכמס רשא" :הירמש יברב ןנחלא בר לע רמאי (222 דצ ,ו"ח
I.Q.R ,ךימסמ בתכ לע ורבדב יכ ,ינולצרבה ילזרב-ןב הדוהי יברל תורטשה רפסב םירבדה םישרופמ
בתכ םיבתוכו יבר וא םכח וא (יבר רמולכ) 'ר ארקיש םידימלתה ןמ דחאל ןיבתוכש" :רמאי
'ר םיארקנ לארשי ץרא ימכחו (בר :ל"צ) 'ר םיארקנ לבב ימכח (ךכלה :ל"צ) וא ...ךכ לע
תיב יעב יא" :רמואו החיתפה ןיעמ םתוח אוה ,וירבד שלשלו תונשל ברה ךרדכו ."(יבר רמולכ)
ךימסמ בתכ יאה ,יונמל וא ךומסל םייוארה ,םידימלתה ןמ דחאל בתכמל הדע ינקז וא ןיד
,אמלעב אימוד אלא ,ללכ אתילו הכימסל הז ימד אלד ,םולכ ךכב ןיאו ,ןיבתוכ ,ליעל ונרמאש
ימד אלד ,םולכ ךכב ןיאו וירבדב ברה ריכזה הנהו .(132 דצ ,תורטשה רפס) "אוה הכימסל רכז
.(132 דצ ,תורטשה רפס) "אוה הכימסל רכז ,אמלעב אימוד אלא ,ללכ אתילו הכימסל הז

יברו בר ,םכח :דובכ יראת השלש
ראותה .יברו בר ,םכח :וימיב םיגוהנ ויהש ,םינוש דובכ יראת השלש וירבדב ברה ריכזה הנהו
םינורחאה םיראתה ינש .הבישיב הרות דמלל אלא תושרה תא ,הארנה יפכ ,ןתנ אל ןושארה
ולא םיראת ינש .רתיהו רוסיאו תונוממ יניד תורוהלו ןודל תושרה תא םג םהילעבל םינתונ ויה
םהינש וטשפתנו ורבע םשמו ,לארשי-ץראב ינשהו לבבב דחאה ,וניאר רשאכ ,םיגוהנ ויה
םירקוחל יוארשו ,וילע ררועתנש ימ דוע ונאצמ אלש רבד םיאור ונא הפו .הפוריא תוצראל
ימכח רחא ,עודיכ ,םיררגנ ויהש ,זנכשאו תפרצ ,הילטיא ימכח .רתוי ויטרפל ונחבל
םתכימס תא ולבק יכ ,חיכומ הזו ,יבר םשב ,ללכה ןמ אצוי ילב ,םלוכ םיארקנ ,לארשי-ץרא
םהל הנתנ אל ,ומצעמ ןבומה יפכש אלא ,לארשי ץרא ימכחמ - םהמ םינושארה םינפ לכ לע
.לארשי ץרא ימכחב תאזכ וניצמש ומכו "םידיחי םירבדל" קר ונמתנו ,תוסנק יניד ןודל תושר

םינורחאה לבב ינואג תפוקת ףוס דע הנשמה תפוקת ףוסמ לבבב גהונ היהש ,בר םשה
ויהש ,תימורדה הפוריא ברעמבש תולהקלו אקירפא ברעמבש תוצראל םשמ רבע ,םינורחאבש
ימכח לע םג טילחהל לכונ תאזכ .בר םשב םיארקנ ןאוריק ימכח .לבב ימכחמ םתרות םיבאוש
ינפמ ,עירכהל לקנ דימת אלש יפ-לע-ףא ,םינואגה תפוקת ימיב ויהש םתוא לע דוחיבו ,דרפס
דבלב 'ר תואה תא קר "בר" םוקמב םיבתוכ ויהו ,ךכ-לע םיקיתעמה ודיפקה אל םימעפלש
םוקמ םינתונ םה הזב יכ ,םבל לא ומש אלו (ילזרב-ןב ירבדב הלעמל תאזכ וניאר רשאכו)
.תועטל

רמומה ,תירב-יעישרממ דחאל םוקמ ןתנ ,וב םינכתמ לארשי ימכח ויהש ,יבר וא בר יונכה
המו ,יבר םשב ארקהל יואר םויה םכב ןיא" :ורמאב ,ן"במרה וביר-שיא לע לפנתהל ,לופ יארפ
גהונ התא רקשבו ,תועט אוה "רטסיגמ" ימורה םשה ןמ חוקל ורטשיאמ םויה ךתוא םירוקש
אוה בר םא יכ ,ורטשיאמ יבר ןיא יכ ,תמא רמוא ךניא" :הז לע ובישה ן"במרהו ."םשה ותואב
חוכו) "דומלתב בר םיארקנ הכימס אלבו ,(ברו לודג השורפ "רטסיגמ" תלמ יכ) ורטשיאמ
בר םשב הנכתמ היה ן"במרהש ,הארנ וירבדמ .(7 דצ ,ך"רת ןילרעב ,ש"שמר תאצוה ,ן"במרה
.ךפהה הארנ לופ יארפ ירבדמ םנמא םא ,יבר אלו

.רחא הארמ םיאור ונא ,תימלשורי תחאהו תילבב תחאה ,תוליהק יתש ויה םשש ,םירצמב
וכמסנש םתוא ,םתצקמש ,םיאצומ ונא ,םירצמ תזינגמ ונידיל ועיגהש ,תובושתב
.בר םשב - לבבב וכמסנש םתוא ,םתצקמו ,יבר םשב םינכמ ,לארשי-ץראב

דעב רוצעל ןהב וזחאש םיכרדה תריחבב הלוגה ימכח ןיב לדבהה היה רתוי הברה לודג לבא
ןיא רמול אצמת םאש" :םירמוא לארשי ץרא ימכח תא ונעמש הנה .רסומ עורפמ לעילב ישנא
,םינושארה לבב ינואג תאו ,"םידבוכמ םישנאב ולזלזיו םיטוידה םישנא ודמעי ,הזה ןמזב סנק
םילבוח וברי אלו ,םיקזנב םיצורפ ויהי אלש" ידכו ,תרחא ךרדב הצרפה רודגל ורמאש
,ןוממב ונצפי וא םיער וילע הברי ,ורבח תא סיפיש דע ,לבוחה לע יודנ םיליטמ ויה ,"לארשיב
ימד לכ תא לבוחה דימ איצוהל ,האלה דחא דעצ ושע םינורחאה םימיבו .הברה םאו טעמ םא
,בורקב קזנה

,תוסנק יניד ןינד ןיאש םושמ לודג דספה ואר יכ ,תובישיה ישארו םינורחאה םימכחהו"
ןכ ,רמולו קדקדל ךרד ןיא יכ ,בורקב לבחנה תא סיפיש דע לבוחה תא תודנל הנקת ושע
המכ דע ,בורק רועש םבלב םירעשמ אלא ,תוסנק יניד היהי הז יכ ,ךכו ךכ תתל ונבצק
עיגמ המכ ןיאורו ,לבחנה סיפיש דע לבוחה תא ןידנמו ,ותוא ןילגמ ןיאו ,ול תתל עיגמ
ותודנל חכ ונב ןיא םירמוא ,לבקל הצור ןיא לבחנהו םבלב שי רשאל בורק םא ,ול תתל
ותואל ברקיש דע ול ןיריתמ ןיא ,םבלבש הממ קוחר םאו ;ול ןיריתמו ןאכמ רתוי
דכו" :רמאו ף"ירה קספ ןכו .(לבוחה קרפ ,ש"ארב האבוה ,ארירש בר תבושת) "רועיש
אל ןיב לבחנה סייפיא ןיב רתלאל היל ירש היל בהימל יזחד יאמ רועש היל ביהי
.(ז"טה ,ה"פ ,ןירדהנס תוכלה) ם"במרה קספ ןכו ,(לבוחה קרפ) "סייפיא

,רתוי הרצקו הטושפ ,תרחא ךרד םהל ורחב אקירפאו הפוריא תוצראב רשא לארשי ימכח לבא
:רמוא ויתובושתמ תחאב ף"ירה .ץראל-ץוחב תוסנק יניד רוסיאב ךכ -לכ תקדקדמ הניאש

םישנאה ורבעי אלש גייסה היהי ךיא ,תוסנקב ולא תומוקמב ןישנוע ןיא םא ,תלאששו"
םהש המ יפכ ותלהק ישארלו ריעה ןיידל רוסמ הז רבדב גייסה - ?ךרדה ןמ וטי אלו
םה םא לבבב םיבגנ םניא תוסנקבו .יושע אוה אתלמ רדגימל הזב ושעש המו ,םיאור
ורמאש ומכ ,העשה ךרוצל םיאצומש המ יפכ םישנוע לבא ,תואדוה תרותב םיבגנ
תובושת) "הרותה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ ןיד תיב" :(א"ע ,ו"מ ,ןירדהנס ;ב"ע ,'צ ,תומבי)
.(ה"סק יבכרהל םינואגה
ןיא ךכלה ,לבב ותוא ןיבוג ןיא ולוכ סנקה הזו" :(ו"ל 'יס) תוספדנה ף"ירה תובושתבו
המ יפכ ,גייס תושעלו סונקל ןיד תיב לעו םינקזה לע שיש אלא ,הזה ןמזב ותוא ןיבוג
."ןיאור ןהש

רחאל .דומלתה ןמ תרחא היאר דוע הז גהנמל איבמ אוה (םיצע לזוגה קרפ ,ק"ב) ויתוכלהבו
,(ו"צ ,ק"ב) "היסנקמל אניעבו אוה אקיתע אנלזג שניא יאה" ,אברל ןמחנ בר ירבד תא איבהש
:רמאי

הוה לבבב ןמחנ בר אהד ,ץראל הצוחב וליפאו אנווג יאה יכב ןניסנקד ןניעמש אהמ"
ןיד תיבש יתעמש ,בקעי ןב רזעילא יבר רמא ,ןידה רמגנ קרפב ןניסרגד דועו ,סינק אקו
."הרותל גייס תושעל אלא ,הרות ירבד לע רובעל אלו ,הרותה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ

:הרעהב הלעמל ונאבהש ,ף"ירה ירבד תא איבהש רחאל (ופוסל בורק ,חלושה קרפ) יכדרמבו
לבא ,לארשי-ץראב אלא (ירכנל ודבע רכומד) אסנק יאה ןניבגמ אל רמאקד ןואגל ןניזחו"
ןיא םאש ,םיארי רפס לעב ירבד תא םדגנכו ,"לבבב אסנק ןניבגמ אלד ,אל ץראל הצוחב
:רמאי ,'וכו ותוא ןיכמ - ינא טמשמ רמול הצור הולמה

ב"רו ,סיכ ןורסח הב תיאו אחיכשד ידימב אלא לבבב ותוא ןיבוג ןיא ןוממ סנק לכו"
סנוא ןוגכ ,הרותב תובותכה תוסנק יניד ונייה ,לבבב תוסנק יניד ןינד ןיאד אהד ,רמוא
לבא קזנ יצחו ,השמחו העבראו לפכ ימולשת ,דבע לש םישלש ,ער םש איצומו התפמו
ןנירמאד ,םוקמ לכב םיסנוק ,םתנקת ידי לע ןוגכ ,םמצעמ סונקל םימכח וארש םירבד
,ק"ב) אמק לזוגהבו ,"הרותה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ ןיד תיב" :('צ ,תומבי) הבר השאהב
שריפש ,תוסנק ינידו ."היסנקמל אניעבו אוה אקיתע אנלזג" ןמחנ בר רמא אקד ,(ו"צ
,ריעה יבוט העבש יפ לע םנודל שיש ,ארביאמ י"רה םשב יתעמש ,הזה ןמזב ןינד ןיאש
."ויתובאמ לבוקמ אוה ןכו

תפרצב תוסנקו תולבח יניד
יברב םלושמ יבר ימיב השעמ .םדקמ תפרצב םיגהונ תוסנקו תולבח יניד םיאצומ ונא תמאבו
.ךל ונאטחש המ לע ונל לוחמ :ורמאו ורקבל להקה וסנכנו ,תומל הטנו הלחש דחאב סומינולק
ןועמש לבחש ,תודע וינב ואיצוה ותריטפ רחאו .ול ואטחש המ לארשי לכל לחמו םהל הנעו
ותומ ינפל לבחנה לחמש ינפמ אלא לבוחה רטפנ אלו ,יוארה סנק ונממ ועבתו ,םהיבא ןבוארב
רחא םוקמבו .(ב"כק ןמיס .םינומדק םינואג תבושת) ללכב אוה ףאש ,ול ואטחש לארשי לכל
ןיבוג וישרוי ,לבחנה דיל ונתנו ובתכו ןיד תיב והוסנקו ורבחב לבחש ימ :םלושמ ונבר רמאי
,םינומדק םינואג) םלושמ ונבר תבושת רתוי דוע וננינעל הדבכנו .(ד"לק 'יס ,םש) לבוחה דימ
בור לעו ,תרעוכמו הנושמ השילת ונקזב שלתו ןועמשב לבחש ןבוארב השעמ :(ה"כק 'יס
(ןועמשל :ל"צ) ןועמשו ול ומשו ,ןירניד 'ק בוצקה סנק לע ופיסוה ריעה ינקז וארש ולוקלק
,התע ןבואר קעוצו ;ןועמשל ורסמו ומתחו ובתכו ,ןירניד 'ק ןתואב תיבהמ ןבואר תשורי קלח
'ק דוע ול ופיסוה םהו ,ןירניד 'ר [אלא] וניא בוצקה סנקש יפל להקה ישאר ול ושע ןידכ אלש
תבותכל תדבעושמ איהש דועו ,ןועמשל ומשש התוא אלא ,תרחא הריד ותשאלו ול ןיאו ,ןירניד
םימכח ורמאשכש ינפמ ,לבוחה תבוטל ןידה תא תאזה םעפב עירכמ םלושמ ונברו .'וכו ותשא
םניא ותשאל םידבעושמ םיסכנ לבא ,עשופה יסכנב אלא וניא - "רקפה ןיד תיב רקפה" ארמגב
םיליטמ ויהש ,שרופמ אצוי וז הבושתמ .'וכו האטח המ ותשא ,אטח אוה םאו ,ריקפהל םילוכי
שלת :דומלתב שרופמה ותואל ורועשב הוש היהש אלא ,דוע אלו ;בוצק רועשב לבוחה לע סנק
דוע ונינפלש ןיד תיב ול ופיסוה ולוקלק בור לעש אלא .('צ ,ק"ב) זוז םיתאמ ול ןתונ ,ורעשב
.ןירניד האמ

אלא ,דוע אלו ?ץראל ץוחב תוסנק יניד םינד ןיאש ,הכלהה תא ולא םימכח וסנרפ ךיא לבא
םיתאמ לש ,תוסנק ינשב לבוחה תא וסנק אל להקה ישארש ,רשפא ?בוצק רועשב והוסנקש
וסנקל םהל היה ידש ,ןעוט לבוחה לבא ;ןירניד תואמ שלשב ,דחא סנקב אלא ,ןירניד האמ לשו
הזש ,םהל ושרפ תפרצ ימכחש ,רתוי הארנ םלואו .ןירניד םיתאמב ,דומלתב בוצקה רועשב
םהש ,להקה ישאר לע אל לבא ,ןיד תיב לע אלא בסומ וניא ץראל ץוחב תוסנק יניד םינד ןיאש
יכדרמ ירבד ןיטמ ךכו .רסומ וערפי אלש ,םעב םירצועה ,תוילג ישארו םיאישנ םוקמב
ןינע ול ןיא לבבב תוסנק יניד םינד ןיאש הזש ,ב"ר םשב רמאש רחאל יכ ,הלעמל םיאבומה
םינד ןיאש ,ב"ר שרפש ,הלא תוסנק יניד וליפאש ,רמאו ףיסוה ,הרותב םיבותכה תוסנקב אלא
היהש ,ריעה יבוט העבש יפ לע ,ארביאמ י"רה םשב עמשש המ יפכ ,םנודל שי ,הזה ןמזב םתוא
לע סנרפ הנמתנש ימ לכש" :הלוגה רואמ םושרג ונבר םהילע רמאש ומכו ,לודג חכ םדיב
'יס טפשמ-ןשח רוטו השמ יכרדב דוע ןיעו .ב"פ מ"ב ,יכדרמ) ."םיריבאבש ריבאכ אוה ,רובצה
.('בו 'א

 

הכימסה תירחא .ה
המק אל ,םדקכ הימי שדחלו הכורא הל תולעהל ,הכימסה לע ם"במרה תאמ הצועיה הצעה
תא הרפה ,רפעל הנאכדתו השודקה ץראה לע הדבכ רשא ,םירקמה די .וימיב התיהנ אלו
הל אוצמל רמא רשא ,דחאה ילוא היה א"בשרהו ;ןויעה גוחב קר הראשנ ותעצהו ,ויתובשחמ
הנש םישמחו תואמ שלש רובע ירחא ךא .(הרעהב ,'ב 'יס שארב ,הלעמל ןייע) דומלתב תוכומס
טעמ רענתהל הלחה המשנה ץראה .שדוקה תמדא יבשוי בלב רוענו הזה ןויערה רזח ,רתויו
רשא הרותה ילודגמ דחאו .םישדח םייח הב וחפנו הב וזחאנ רשא ,דרפס ילוג ידי לע הרפעמ
תא בישהלו הכימסה תא שדחל רמא ,ם"במרה ירבד לע וכמתסהב ,תפצמ בר יב בקעי יבר ,הב
י"רה תא :םימכח העברא ח"צר א"ה תנשב ךומסיו השעמ השע םגו ,ונכ לע לודגה ןיד תיב
ףיסוהל רמאיו ,םהילע אישנל יהיו ,םתומשב ונל ועדונ אל רשא םינש דועו ט"יבמה תא ,וראק
.הלפנ ירחא םוקת יתלבל הכימסה לע רזגנ רבכ לבא .תואירדהנס ישאר םיעבש דע םהילע דוע

בקעי יבר ןב ,דרפס ילוגמ אוה םג היהש ,(ח"בלרה) ביבח-ןב יול יבר ,םילשורי ינבר שאר
סרטנוקב וילע קולחל אציו ,בר יב י"רה םע םיכסהל הבא אל ,"בקעי ןיע"ה לעב ,ביבח-ןבא
השרי ןפ ,ארי יכ ,התיה ויתונעטמ תחא .ויתובושת ףוסב אצמנה ,הכימסה סרטנוק ,דחוימ
,ןובשחה יפ לע תודעומה תעיבק תא לטבל היחתל ובושב ךומסהו לודגה ןיד תיב ומצעל
םינמיסה תשלש לע ,היארה יפ לע םישדח שדקלו םינש רבעל בושלו ,לארשיב קוחל לבקתנש
.תמיק ןירדהנסה התיהש ןמזב םיגהונ ויהש ךרדכ ,אתירבב םינושה םירחא םיכרצ לעו

םירואל ןהכ דומע דע" תדמועו היולת הראשנו ,םעפה םג הכימסה תלאש הרתוה אל ןכבו
."םימותלו

תא םינכמ ויה ובש ,יבר םשה תאירק לע םידחא םירבד דוע רבדל האור ינא ירבד תמיתחב
.הז ירמאמב םימעפ הברה ךכ לכ רכזנשו ,םיכמסנה םימכחה

היה רשפא רשאכ ,ךכ-לכ הרורב הנניא ,תירבעה תורפסה לכ תא האלממה ,וז הלימ תאירק
,יבר - חתפב "ר"ה תא דקנל גהנמה טשפתנ ונידיבש סופדה ירפסב .הנושאר הריקסב תומדל
םיגהונ םיזנכשאה ויה ךכו ,יבר - לוגסב "ר"ה תא אורקל םעה יפב גהנמה לבקתנ הז דגנכו
יפל לבא .(תוכרב תכסמ שיר ,ץבעי ןואגהל םימש-םחל רפס ןיע) ונינפלש תורודב םג התורקל
"ב" הירחאו אושב הדוקנ "ר"ה וימיבש הליפת-ירדס הברהב אצמנ ,(יבר ךרעב) יבשתה תודע
,שרפ אלו) יזע וא ילח לקשמב ,ףוטח ץמקב התוא םיארוק ויה םיזנכשאהו ,ןידכ אלש ,השוגד
,טילחמ יבשתהו ;(יבר - ,יזע לש "ז"כ ,השוגד וא - ,יבר - ,ילח לש "ל"כ ,היופר "ב"ה םא
םינומדקה םינטיפה ולגרוהש הממ ותיארו ."ר"ה תחת קיריחב ,יבר איה הנוכנה האירקהש
ה"זרה ."ר"ה ירחא "י"ב - ינולפ יבירב ינולפ :םיזורחה ישארב םתומש תא םותחל
אוהש אלא ,ףוטח ץמקב הלמה תא םיארוקה ירחא ךלוה (ט"מ ןמיס) ולש הליפת-ירעשב
,רמוא ץבעי ןואגהו .יבר דקנלו ,יזוע לקשמב ,ץובקב ףוטחה ץמקה תא ףילחהל ןוכנל אצומ
ורפס שירב) יבש ,ירפ לקשמב ,היופר "ב"הו אושב "ר"ה ,יבר איה הנוכנה האירקהש
ויה םינומדקה םגש ,הארנו .(ט"י ףד ,שרא-חול ורפסב הריתי תוכיראבו ,םימש-םחל
םימעפל :םיכרד יתשב הב שמתשמ וירישב דיגנה לאומש ברו .תאזה הלמה תאירקב םיקלוחמ
ולצא איה םימעפלו ,(74 דצו 46 דצ ,'א ,םינושארל ןורכז) יבר וא יבר - דתיכ ולצא תבשחנ איה
.(172 דצ ,יבכרה תרעהבו ,161 דצ ,םש ןיע) יבר ,יבר - תועונת יתש תב הלמכ

,הנשמה ןמזב התוא םיארוק ויה ךכ .(חתפב) יבר :איה ,ןלוכמ יניעב תרווחמה האירקה
ךמס אוצמל רשפאו .('ט - 'ז ,ג"כ ,יתמ) תוינוי תויתואב הבותכ השדחה תירבב הונאצמ רשאכו
םיברד הימשב ,הוסלק אלו יברד הימשב השרדו יול קפנ :ורמאש ,וניתובר ירבדב םג הזל
אלו םיברד הימשמ ,הוסלקו יברד הימשמ השרדו אייח יבר קפנ ,(א"ע ,'כ ,ןיטק) הוסלקו
.אטבמב תובורק ויה "םיבר"ו "יבר" םילמהש ,תצק הזמ הארנו - (א"ע ,ז"ע ,םש) הוסלק

תיקלטיא תחא הבצמ תבותכב .םידי יתשב תוחדל ןיא "יבר" תלגרומה האירקה תא םג לבא
הודיפסהש ,הניטסופ תחא הרענ לע רמאנ ,ילוכסא םכחה איצוהש ,ימור תפשב הבותכ ,המודק
:וניתובר ימכח ינשו (439 דצ ,1880 תנש ,ץרגל טפירשטאנאמ ןיע ."ןויצ יחילש") םיחלושמ ינש
לגסהו חתפה תמאבו .(לוגסב) יבר הלמה תא וארקש ירה -duo Apostuli et duo Rebbites
ילבבה דוקנב ןכו ,םהינשל דחא ןמיס תיברע ןושלבש ומכו ,םתרבהב העודי הגרדמב םיבורק
חתפב םש תודקונמ -לוגסב ונלש דוקנב תודקונמה םילמה לכו ,לוגסל דחוימ ןמיס ןיא
,עדוי ימו ."ירושאה דוקנל אובמ" ורפסב פ"שרה הז לע ריעה רבכ רשאכ ,(קיריחב םימעפלו)
האצמנש יפ-לע-ףא ,לוגסב ארקהל הכירצ ,םינטייפה תמיתחב היוצמה ,"יבירב" תלמ ןיא םא
,רתיה ,חסיה ,שקיה ,רכיה ,ףקיה ,קזיה :םילימב רבדה אוה ךכש ךרדכו ,"ר"ה רחא "י" הב
.לוגסב תוארקנו "ה"ה רחא "י"ב תובותכ ןהש

ב"ע ,ב"נ ,םיחספ) הדוהי יבר רמא הבחר רמא :ןושלה תא םימעפ המכ ונאצמ דומלתבו
קפתסנש יפלו ,יבר תלימ ןיבו בר תלימ ןיב תעצוממ יבר תלימ תאירקש ,(םירחא תומוקמבו
היהש ,הדוהי יבר םושמ וא ,ילבב הדוהי בר יפמ העומשה ודיל האב םא ,רמאמה לעבל
ארוק היה דחי םילמה יתש וביכרהבו ,"םהינש םשב הסרוג היה" ךכיפלו ,לארשי-ץראב
ךרע ,ךורעב ואבוה) וישורפב לאננח ונברו ייאה ברו ארירש בר םינואגה ובתכש ומכ ,"יבאר"
- לבב ינואג לצא גוהנה גהנמה יפכ - איהש ,"ר"ה לע הרומ תפסונה "א" תוא .(בר ךרעו ייבא
.רחשה-תליא רפסב תדקונמ וז הלימ ונאצמש ךרדכו ,יקנ ,ינע לקשמב ,ץמקב דקניהל הכירצ
םהמו ,ףוטח ץמקב םירכזנה תומוקמב וז הלימ וארקש םישנא ואצמנש ,ענמנ רבדה ןיא לבא
וז האירקב שמתשה ןכו ,הלעמל ונאבהש יבשתה תודע יפל ,םיזנכשאל וז הלימ תאירק האב
.לקשמה ךרוצל דיגנה לאומש בר םג