ותדועתו ,ונושל ,ואצומ - ינבוארה דוד

(םיעטק)

הדוהי .ש .א 'פורפ

י"שת קרוי וינ ,הל-דל הפוקתה
(תורעה אלל ספדנ)

:םיקרפ ישאר
המדקה
ונושל יפ לע ואצומ
תיברעה הפשה תעפשה
ויתולועפו ינבוארה תדועת
ינבוארה לש ופוס


המדקה
:יל ררבתנ ,דרפסב זא ינאו ,ריאוביונ לש ותאצוהב 1916 תנשב ינבוארה רופס תא יתארקשכ
איהו ויפב הרוגש התיה תידרפסה הפשהש :ידרפס ידוהי היה ינבוארש ,ונונגסו ונושלמ
;ותאצרהמ קלחבו ויטפשמ רדסב ,וייוטיבו וילמ שומשב ,היטרפ לכב תפקתשמ
דוצל ידכ האצמה אלא היה אל ,תוכלמל וסחייתהו רבייח ידוהימ ואצומ לע ורופס לכש
.דחי םג םידוהיה לשו םירצונה לש ,תובבלה תא הב
םהיתוליהקל םידוהיה בצמ תא םגו היתוצרא תא ,הפוריאב בצמה תא בטיה עדי אוהש
.םהייח-יאנתלו
ץרא ךרד רזחו ,םיטבשה תרשעו רבייח ידוהי לע עמשש ינפמ ברעל ותעיסנ תא השעש
רויפיפאהו לגוטרופ ויה םהה םימיב אקודש םושמו ,םידוהי םש ויהש עמשש יפל שוכ
."שבח ךלמ סינהוי ןהכה" לש ותכלממב םינינועמ

ימע םע םירשק םהל ויהש ,לגוטרופבו דרפסב קר גישהל היה רשפא הלאכ תועידיו ליאוה
לוכי היה דרפסמ ידוהי קר :תאז םג דועו .דרפסמ היהש הרעשהה ילצא הקזחתנ ,חרזמה
,ותרזעל אובת לגוטרופ ץראש תווקלו חרזמה תוצראו הפוריא תוצראב ךלהתמה לכ לע תעדל
.םדצל התוטהל רתוי היה רשפאו םידוהיל החונ רתוי התיה לגוטרופש ןעי

אוה הז ורפס .ינבוארה דוד לע ילכשא לש ורפס תא יארקב רושיאו קוזיח האצמ וז יתרעשה
םע רבחמה השע לודג דסחו ,ונימי ירבדב בושח קרפ לע ובתכנש רתויב םינקותמהו םיבוטהמ
לכב ןיידזה רבחמה .םינש המכ לש הדובע ירפ ,ורפס תא ונל ותתב ונימי ירבד ירקוחו ונתורפס
ותוא לש תוערואמה לכ ךותל רדח ,היתוביבס לכ לע הטיבמ ןיעבו ןינעה לא תועגונה תועידיה
תא הז םע רשקבו תולאש המכ ררבל ידכ ,ןמז ותואב תוצראהו םימעה בצמ לא ,רודה
ףסא אוה .ורופסמ תוירוטסיה תודבוע קיסהל רשפא המכ דעו ,ינבוארה היה ימ :הלאשה
םיאצמנה םיכמסמה לכ תאו ינבוארה תפוקת לש תוירשפאה תויודעה לכ תא סניכו
ינב יפמ בגא-ךרד וא הרשי ךרדב ינבוארה תודוא לע רכזנש המ לכ תא ,רוציקב - ,םינויכראב
אתבקיע"ב הנומאל עגונב ותפוקת-ינב םידוהיה ברקב שחרתנש המ לכ איבה ןכ .ונמז
םינתונו ינבוארה לש ונמז לע רוא םיציפמה םיבתכמב הזה ןינעב רמאנש המ לכו ,"אחישמד
.הלואגל ויתווקת תא וררועיו ותוא ודדוע רשא תוביסה תא ןיבהל תורשפאה תא ונל
דע 1492 תנשמ הפוריא תונידמבו חרזמה תוצראב םימיה תורוק תא תופיקמה ,ויתוריקח
.הלודג תואיקבב דוחיב תונייטצמ ,ינבוארה לש ותעפוה

 

ונושל יפ לע ואצומ
רשא ,הלא לכ .ונושלו ונונגס יפ לע ינבוארה לש ואצומ תא חיכוהל רשפא המכ דע הארנ הבה
יכ ,וטילחה קדצו ,תירבעה חורל םה םירז ונושלו ונונגס יכ בטיה ושיגרה ואצומ תלאשב ונד
,רבדה בורק .רתויב וילע העיפשה הפש וזיא עירכהל היהי רשפא םא ואצומ תא ריכהל ןכתיי
ואצמ אלו תויה לבא ,ברע ץראמ ואצומ תמאב היה ול וילע העיפשמ התיה תיברעה הפשהש
תוטלושה תופשה תאמ וז העפשה וירקבמ ושקב ,תואמגוד עברא וא שלשב אלא תאזכ העפשה
שלשמ תחאש (ךליאו 195 'מעמ) 'בו 'א ןויצב רמוא אוהו ,ךכ טילחמ ילכשא םג .הפוריאב
םילמ תואלמ תומישרהו תויה .תינמרגהו תינמורה ,תיבאלסה :ןאכ תירשפא תופשה תוחפשמ
תידרפסה וא תיקלטיאה ונייהד תוינמורה תופשה תחאש ,תנתונ תעדה ,תויקלטיא
תואמגודה תודוא לע לע רובדה תא אופא ביחרמ אוהו ,רתויב וילע ועיפשה תילגטרופהו
,ןלוכ טעמכ וא ,ןלוכ ,ורפסב תובורמה תורזה םילמהש ,רעשמ אוה .תוינמורה תופשהמ
דמל תוילגטרופכ תוארנה םילמה .וז הנידמב ותוהש ימי ךשמב דמלש תיקלטאה ןמ תולואש
תינמרגה הפשהש אצומ אוה לבא ,תוידרפס םילמ הלאש ןמיסב ןמסמ אוהו ,לגוטרופב ותויהב
היהש ,הקוחר הרעשה איבמ םג אוה .יזנכשא היהש עירכהל הטונ אוהו ,ונושל ךותמ תעמשנ
ריאוביונ .הרומג הטלחה ידיל אב וניאו ואצומ רבדב ססהמ אוה םינפ לכ לע .('ר 'מע) ינמית
תא עדיו םירצמ דילי היהש רשפא יכ ,ףיסומ אוה לבא .יזנכשא ידוהי היהש ונונגסמ קיסמ
היה ינבוארהש ןונגסהו ביתכהמ חיכוהו ,(220 ילכשא) ךכ בשח יקסננזופ .א .ש .תיברעה
.הינלופמ וא היסורמ 'ולכ ,הפוריא חרזממ יזנכשא

:(ה"ר ,'מע) רמוא ילכשא .לארשי תוצופת לכב טעמכ הלבקתנ ,יזנכשא ידוהי היהש ,וז הרעשה
םושמ הנונגסב ןיאו םימסיברע הב ןיא טעמכש ,הרזומה תירבעה ונושלב שי דחוימ ישוק"
ךא - איה תיראברב הנווכב ונושלש ןכתייש ,ונרמא רבכ .ןמית ינב ןונגיסל תוינייפואה תודימה
תוצראו) זנכשא תונושלל דוחיבו ,הפוריא תונושל חורל ירמגל םימיאתמ הבש םימזירברב
הפשהמ בורה יפ לע עפשוהש בשחש ינפמ ,ינבוארה תיזנכשאל הטנש ,ונא םיאור ."(םיבאלסה
- ידרפס וא יקלטיא ידוהי וב תוארל םיטונה הלא יפל םלואו" :רמאל ףיסומ אוהו .תיזנכשאה
החנהה תא ללוש אוה :ןכבו ,'וכו ",רופיסב יגולוכיספ זמר אלו תורוקמב דוסי הל ןיאש הרבס
.(הטמל ה"ר 'מע ילכשא) ידרפס היהש

ןיע ומילעה .תערכמה התיה תידרפסה הפשהש ורעש אל ונונגסו ונושלב וקסעש הלא לכ לבא
.לגוטרופ וא דרפסמ תויהל לוכי ואצומש םתעד לע התלע אלו ןוכנ לא התוא ועדי אל ןעי הנממ
חורל תודגנתמה ,םיינונגסו םיינושל םישומיש לש ילכשא איבמש תואמגודה לכש ,איה תמאה
,וא ,תינמרגה הפשב וא תוינמורה תונושלב ןרוקמ האור אוהשו ,הקודקדלו תירבעה הפשה
תפקתשמ תידרפסה הפשה קרו ךאו ,תידרפסה הפשב ןרוקמ ןלוככ ןבור - ,שידיאב ,ןוכנ רתוי
,תידרפסל םג םיפתושמ תיקלטיאב םיאצמנה םיבינהו םייוטיבה םתוא .ונונגסו ונושל לכב
תואמגודה לכ םג .תויקלטיא םילמל תופתושמ ןניא תידרפסמ תואמגודה בור תאז תמועלו
תומצמטצמ ןניא (ךליאו 243 'מע 1943 תנשמ ,ויווער 'טראווק שיא'ג) תיקלטיאב הננוז איבמש
היה ינבוארהש עירכהל לוכי וניא הננוז םגו .תידרפסה הפשל ןה תופתושמ אלא ,וז הפשב
יד ןהכה המלש ,וריכזמל ויתונורכז תא ביתכה ינבוארהש ,טילחמ אוהש אלא ,יקלטיא
,ללכ ןוכנ הז ןיא .תיקלטיאה הפשה תפקתשמ ובש ןונגסב ובתכנ ןכלו ,יקלטיא היהש ,וטארפ
ןמ ירמגל אוה הנוש ,ומצע תודע יפל ,וטארפ בתכש המישרה ,אוה ותועט תא חיכומה רבדהו
תומש םהל שיש םיצפחל עגונב וליפא ,תויקלטיא םילמ איה האלמו ,ינבוארה לש תונורכזה
םיברו ,הנאבאס :םוקמב "ןידס" ,הזימאק :םוקמב "קולח" ,ןוגכ ,ינבוארה תונורכזב םירבע
.הלאכ

תונורכזב וליאו ,תויקלטיא םילמ ןה המלש 'ר לש המישרב האמל םיעשתש הדומ ומצעב הננוז
םג .תידרפסמ ןה ןבורב הלא ףאו תויקלטיא תודחא תואמגוד םא יכ אצומ ונניא ינבוארה
אב אלו תידרפסל תונווכמ תודחא םילמ ךא םשר ,תידרפסה הפשב החמתה רשא ,רעב קחצי
.(ךליאו 302 'מע ,ז"י ךרכ ,רפס תירק) .ינבוארה לש ואצומ רבד לע הטלחה ידיל

תעפשה הבר ןושארה קלחבש אוה ,ויתונורכז תא ומצעב בתכ ינבוארהש ,העירכמ הייאר דוע
תידרפסה הפשה תעפשה םמוקמבו איה הטעמ םירחאה םיקלחבש דועב ,תיברעה
תא ול סחייל רשפא יאו המלש 'רל הרז התיה תיברעה הפשה .רתויב תטלבתמ תילגוטרופהו
ןתי אל ינבוארכ שיא .ברע תוצרא לע רבדמ ינבוארהש קלחה ותואב םיאבה םינויברעה לכ
בותכל גהנ אוהש ,בושחל םוקמ שיו ,ויתונורכז בתכיש ,ולש שמשל השרי אלו ,ודובכ רחאל
.השעמ תעשב ,ןמזב ובו םוקמה לע ויתונורכז

הנשי ןכלו ןהב רבעש תונידמה לש םיטקלאידה לכ תעפשה תפקשנ ויתונורכזבש ,איה תמאה
רבדל ןיכסה ברע ץראב .תונוש תוביבסב ןהב רבידש ,תונושה תונושלה לש תועפשה-תבורעת
,ףוסבו ,תיקלטיאהמ עפשוה ,הילטיאל אבשכ ,ךכ-רחא .הנממ עפשוהו הגעלינ םג םא ,תיברע
,תידרפסה לש התעפשה תרבוג לכה לע לבא ,תילגוטרופהמ םג עפשוה ,לגוטרופב ותויהב
קלחבש ,םיאור ונחנא ןכ .ויתונורכז לכב תפקתשמ וז ןושלו ,ולש "םאה-ןושל" התיהש
ליחתמ אוהשכ ;םינויברעה ובר ,שוכבו ברעב ותעיסנ לע רפסמ אוה וב ,ויתונורכז לש ןושארה
אוהשכ רקיעב ,תיקלטיאה הפשה תעפשהב םישיגרמ ונא ,הילטיאב ותוהש לעו אמור לע רפסל
םג םא ,תילגוטרופה תעפשה ,לגוטרופב ותוהש לע רפסמ אוהשכו .םיקלטיא יפמ םירבד רסומ
תידרפסה העפשהה ,רפסה יקלח רתיב ומכ ,ןושארה קלחב םג לבא .וירבדב תיארנ ,השולק
,תונושלה לכ יכ ,רמאל רשפא .וירבד לכב הצקה לא הצקה ןמ תטלושה איה רשאב ,העירכמ
,הפשה העיפשה ןלוכמ רתוי לבא ,ונושל לע ועיפשה ,ינבוארה םהב רבעש םיחטשב תורבודמה
.תידרפסה - איהו ,ךנוחו לדוג הבש

 

תיברעה הפשה תעפשה
אליממו ,תיברעה הפשה תא ,ול רשפא היהש המכ דע ,וכותל טלק ברעב תודחא םינש היהשכ
הפשה קרו תיתורפסה תיברעה תא עדי אל ,רומאכ .ונונגסבו ונושלב יוטיב ידיל וז האב
ובר וב ,ויתונורכז לש ןושארה קלחב םיאור ונא הז רבד .ויפב הרוגש התיה תרבודמה
דרפסב ,הילטיאב ויתועיסנ לע םהב רבדמ אוהש ,םיקלחה רתיב רשאמ רתוי םינויברעה
םיאטבמו םילמ שומיש תיברעה הנועה התואמ ונורכזב רמש וללה םיקלחב םגו .לגוטרופבו
וא ,האובשילל תחלשמב אבש ,וקוראממ יברעה לא ורבדב טרפב ,וירבדב םתוא בברעמ אוהו
.(69 ,4 ;74 ,22) .םש ךלמה רצחב רשא ,"יברעה ןושלה לעב" ןמגרותמה לא

הבורק הרקיעבו ,חרזמה לש תיברעהמ הנוש התיה ולש תיברעהש ,רתויב תכתוחה הייארה
(15 'ש 11 דומע) "ללוקמה" יברעהש ,איה ,וקורמבו דרפסב תרבודמ התיהש תיברעל רתוי
תואיצמ לע ךא ועדי זא'גח ייברע תויהו ,םיברעה ינבמ וניא ורובדו ואטבמ יפלש וב שיגרה
,םיאיבנה ינבמ ונניא ,וב (ןימאמ י"כב) ןימאת רשא שיאה הז" :ךלמל רמא ןכל ,רבייח יטבש
םוש ילב תיברעב ותא חחושל היה לוכי וקורממ רשה םלוא ."רובח רבדממ ידוהי אוה קר
,עדי אוה ,ברע תוצרא ראשבו זא'גח ץראב םיררושה םיטקילאידה תא עדויש ימ .ישוק
ךשמב דמל ינבוארה םלואו .חרזמה ןמ יברע התוא ןיבי לקנב אל וקורמו דרפס לש תיברעהש
לוכי היה אל ןפוא םושב .חרזמבשו ברעמבש תיברעהמ הלולב ןושלב רבדל ברעב ותוהש
אלו חרזמב אל הנבומ התיה אל ולש תירבעה םג .דבל ברע ץראב וזכ תיברע דמלל ינבוארה
םיעדוי ויהש יפל - ברעמבו ,תידרפסמ םוגרת ןיעכ התיה יכ ,התוא וניבה אל חרזמב .ברעמב
אטבל ונושל דמל הנוכבש דאמ רשפא םנמא .ולש תירבעה ומכ הלולב אלו החצ תירבע רבדל
ידכ ,התורז תא טילבה ןעמל הגעלנ הפשב רבידו (?םינמיתה אטבמב) דחוימ ןפואב תירבעה תא
תירבעה התואמ הנוש שדוקה ןושל םירבדמש תומוקממו ברע ץראמ אב אוהש ובשחיש
רקיע"ש וילע בתכ לוצירפ םהרבאש דע ויעמושל הרז ךכ לכ התיה איהו ,הלוגב תרבודמה
.(155 'מע ילכשא) "גלעכ ,ןבומ יתלב טעמכ שדוקה ןושלב ונושל

אל ןכו ,תאזכ תירבע תעדל - ,ברעמ הזמ תוחפו ,ןמיתמ ידוהי - ,יחרזמ ידוהי םושל רשפא יא
תידרפסו תיקלטיא תופשל םינווכמה םייוטבה לכ תא רצק ךכ לכ ןמזב דומלל לוכי היה
.םתפשבש םייוטבהו םהיגהנמו םיפוריאה יכרדב ךכ לכ יקבו ןעדי תויהלו

 

ויתולועפו ינבוארה תדועת
דרפסמ שוריגה ירחא םידוהיה לרוג :הזכ ןפואב יל רעשמ ינא ינבוארה לש וייח ךלהמ תא
םלועה ןמ שיא ותויהב לבא .תויחישמה ןויערב ותוא ביהלה םהילע רבע רשא לכו לגוטרופמו
לארשי תווקת ררועל תישממ ךרד ול רחב ,ליעוה אלל ןה תויחישמ תויזה יכ עדיו ישעמה
.וצראל ותביש ןויער תא שדחלו

,תיברע רבדל עדיו ,ןוכיתה םי לעש הקירפא ןופצב ובשיתהש דרפס ילוגמ היהש ,רעשמ ינא
.תידרפסה הפשה התיה ,הב רבדש ,ותפשו ,תירבעה התיה ,הב בתכש ,תיתורפסה ותפש לבא
,םהיתוכולהתו םהיגהנמ ,םהיכרדל לגתסה רשא ירחאו ,םיברעל בורק היה ידרפס ידוהי רותב
ומצע ןיכה אוהש ,םידמל ונא ותוגהנתהו ויתוכולהת לכמ .ויתועסמל וינפ םשיו ומוקמ תא בזע
שיאכ עיפוהל לכוי ןדי לעש תונוכתה תא שוכרל הצר אוהש ,תודיעמ ויתועיסנ לכ .הזכ דיקפתל
,שבח ךלמ ,"ןאהוי יטסירפ" לע הברה וחחוש םהה םימיב .תיחישמ היזה לעבכ אלו ישעמ
םנשי שבחב יכ ,םילגוטרופה םיעסונה יפמ עמש ינבוארה .וצראמ לגוטרופל האצי תוכאלמו
יד ןימינבו ינדה דדלא תועסמ ךותמ עדי ןכו .תוכלמ לועמ םישפח םהש ,(םישאלאפ) םידוהי
שוכלו ברעל דרפסמ עסנ ןכבו .םברח לע םייחה ,ברעב רבייחב םידוהיה תואיצמ לע הלידוט
ץראל לודג אבצב תולעל ורשכי םאו ,םחוכו םידוהיה בצמ לע םש עדוויהל הלחת הנווכב
רוזעל ולכוי שבח ידוהיו ברע רבדמ ינכוש םיטבשה יכ ,תמאב בשח אוה .התוא שובכלו לארשי
ישנא םיפלא תואמ וילא ףוסאל לכוי שא-יקרזמו חתות ילכ ול ויהי רשאכ יכ ,ןימאהו ,ול
לאוגכ עיפומו תיתימאה ותדועת תא םהל הלגמ היה זאו ,שבחו ברעב לארשי ערזמ המחלמ
ותוהמ תעד ילבמ וירחא םיכלוה ויהש ,המלש הנומאב ןימאה אוה .הקוחר ץראמ אבה
,שדוקה תמדאמ םתוא שרגמו םיכרותה תא חצנמ ,םילשוריל לודג ליחב הלוע היהו ,ואצומו
.םנוצר דגנ וא םירצונה תמכסהב ,הדוהי תוכלמ ודיב ןוכיתש חוטב היה וז תוכזבו

וכלהתה רשא ,דרפסב תוניוצמה תוחפשמה ינבמ דחא היה אוהש םיארמ ויגהנמו ותוישיא לכ
ןכו .ינבוארה וילע לבק רשא דיקפתל לגוסמ היה הזכ שיא קר יכ ,הלשממה ירשו םילודגה םע
תוילגרמ ,וצראב ףסאו רבצ רשא ול היה בר ןוהו ,רשועב תגלפומ החפשממ היהש הארנ
םימוכס ןתונ ,לובג ילב ןרזפו ןבדנ היה אוה .תובורמה ויתואצוה יד בר ףסכו תובוט םינבאו
תונתמ ול ףיסוהל םיכלמה תובל תא ךשומ היה לודג רישע רותבו ,וביבס רשא םישנאל םילודג
.םיפוגיסו תוינעתב ונמז בור תא הלבמ אוהו תילכתב ץמקמ אוה ומצע ןעמל .ויכרצל םיפסכו
ץראב יכ ןימאהל רשפא-יאו לאמש לעו ןימי לע רזפיו תולודגב ךלהתה שוכ ץראב ותויהב רבכ
.ותא ךילוה רשא שוכרה לכ ול שכר ברע

לכב םימיה םתואב םיצופנ ויה רשא ,סינירולפה םהש ,םיחרפמ תודחא םימעפ רבדמ אוה
(9 ,8) שוכ ךלמ הרמעל ןתנ רשא ,םיחרפה וא ,בהז טאקוד תומא עבש תא חקל ןכיהמ ;םוקמ
ךרדב םירצמב ותויהב דוע ?םירצמל וכרדב (14 ,24) באהוולא דבעל ןתנש בהז טאקוד םירשעו
בנג רשא "בהז םיחרפ" ףלאו תובוט םינבאו תוילגרמ האלמ הבית ותא התיה ,שוכמ ובוש
ץראמ ותא איבהל לוכי אל הזכ רצוא .(20-21) ולצא ןסכאתה רשא ימלסומ ,ןיד-לא ףרש ונממ
.ברע

ךרד - תחאה :םיכרד יתש ויה זא לבא ,ברע ץראל תכלל ול רחב ךרדה וזיא םיעדוי ונא ןיא
י"או םירצמ ךרד - תינשהו .הכימו הד'ג ריעל םושמו ףוס םי ףוח דע סולינה ךרואל םירצמ
ךלהש םדוק רבייח יטבש לא ךלהש רעשל רשפא .זא'גח ירעו הברעה לא םושמו ,קשמדל
היה תמאבש הרעשהה תא קזחמ הזו ,קשמד ךרד תכלל רחבש ,תרמוא תאז ,הכמלו הנידמל
ויהש אלא ,הכלממ אלו הלשממ אל רבייח ינבל התיה אלש ,חכונו זא'גחל עיגהשכ .קשמדב
,קשנב םתוא ןייזי םאש תאז לכב בשח ,המחלמ ישנאו ברח יזוחא ,םישפחו םידדוב םיטבש
.םמע עשיל אובל ולכוי דימ ,לגוטרופמ םהל איביש

.הכימל םיעסונה םיגגוחה ובר זא יכ ;ברע ץראל הקירפאמו דרפס ץראמ עוסנל היה לקנהו
,ברעמה תוצראמ ימלסומכ שפחתהל היה לוכיו הקירפא לש םימלסומה םע וכרדל אצי אוה
ללס ,רבייח ידוהי תא ורקב ירחא .אוהש לכ דשח ררועמ היה אלו ,השודקה ריעב גוחל הצורה
אל ,תולגב םהש חכונשכ .המחלמ ילעבו םישפח םה םא תוארל ,ןמית ידוהי לא ךרדה תא ול
םכלהמו םנושל דמלש דע ,םינש רפסמ ברעב ההש םינפ לכ לע .םתוא בזעיו םהילא עדותה
ידיל אב םשו ,דמחומ (הי-ריחב) "ילאוו"ה ריע איה ,הנידמל ךלה זאו ,ברע ןבכ תויחל לגתסיו
ןוויכ .שוכ ץראל םושמ רובעלו ,איבנה לש ויצלח יאצוימ (שודק) ףירשכ שפחתהל הבשחמ
אלו וללה תוצראה ןמ אבש ימלסומל ותוא ובשח ,וקורמו דרפס ימלסומ לש תיברע רבידש
יכ ,"איבנה" תיב לע סחיתהל לוכי אוה .םוגפהו יוקלה ורובד לעו השולקה ותעידי לע והמת
םידגבב ףטעתהו הקורי תפנצמ ,ףנצש היה ידו ,סחי-ירפסל וא תודועתל ךירצ היה אל תאזל
ושובלמ יכ ,"איבנה ןב"כ גהנתהל וליבשב לק היה שוכ ץראב םג .לכה תא הנעי ףסכהו ,םיאנ
ול הנק ,הבחר דחיב תונתמו תובדנ קלחמ היהו שיא םושמ רבד שקב אלש ןויכמו ,וילע דיעה
זנכשא ידוהי .םיגוחה לכב הלדג ותעפשהו ,הכלממב םירשהו םילודגהו ךלמה תובל תא
ברועמה ידרפס ידוהי קרו ,איבנה ןבכ שפחתהל תורשפאה לע וליפא םלוח היה אל הפוריא-ןב
.וזכ הבשחמ ידיל אובל היה לוכי םיברעב

ברעמ ךלהש םיעדוי ונא ויתונורכזמ .לפרעב םיטול חרזמה תוצראב ותוא תורוקהו וישעמ
וכרדב .המורל םשמו םירצמלו םילשורימו ,םילשוריל הלע םשמו םירצמל דרי שוכמ ,שוכל
שבחש ,שיגדהל ינא ךירצ .שוכל םשמו ןיקאוצל םודאה םיה לע הדי'ג ריעמ רבע שוכ ץראל
זא התיה רשא ,ןאדוס ץראל ןווכתה שוכ ץרא לע ורבדב ינבוארהו תירצונ הכלממ התיה
תוכלמ שארל" עיגהש דע עסנש שוריפב רמוא אוה .םימלסומה ןוטלש תחת הלודג הכלממ
עלסל התיה "לאול" ריעה .ןאדוס תוכלמ תליחת התיה םשו (7 'מע) "סולינה רהנ לע שוכ ץרא
האר ןהאזללה לבא .המוקמ תא אלו המש תא אל אצמל ולכי אלו םירקוחה ןיב תקולחמה
איהש" ,ינבוארה ירבדכ ,ןאדוס תוכלמ לש הריבה ריע התיה איהו ,ליול ריע איהש הנוכנ
הסחמל ול התיה ולש "תויפירש"הו םיחרי רפסמ ההש םש ."סולינ רהנ שארב ךלמה תנידמ
תוברה ויתוינעתב .(8 ,6) ויתועסמ לכב ךלמה תא הוולמ היהו ,ךלמה רצחב ול ויה םיכלהמו
(ילאוו) הללא-ריחבו (דהאז) ריזנכ איהה ץראה יבשוי יניעב תוארהל חילצה ויתוליפתבו
,םהיתונוחצנו םייוגב םהיתומחלמו שבחב םישאלאפה השעמ ול ועדונ ןאדוסב .וב וכרבתיו
תוצרא ושבכי זא ,וב שמתשהל םדמללו קשנ םהל איצמהל לוכי םאש הוקת אלמתנ ובלו
.ובלב רבדה תא רמוש אוהו ,תוכלממ ורגמיו

תולגל הצורו ,תוכלמל בורקו םידוהיל לודגה ,ורטשאק םהרבא לא ךלוה אוה ,םירצמל ואובב
דחאתהל הצור וניאו וינפמ רהזנו ,לגרמ וא רמומ אוהש ,וב דשוח םהרבא לבא .וינופצמ תא ול
ירבק לע חטתשהל ןורבחל ךלוה אוה םשמ ,הזע ךרד לארשי ץראל עסונ אוה .(19 ילכשא) ומע
יכ אצומו םידוהיה לע םש הקחתמ אוה .שדקמה תיבב ללפתהל םילשוריל םשמו ,תובאה
ןתמו-אשמב יולגב אוב ילבל רהזנו איבנה ינבמ דחאכ שפחתהל ךישממ אוה .דאמ םה םיטעמ
ושבכש ,םיכרותה םא ,לארשי ץראב בצמה לע עדוויהל ותמגמ התיהש רשפא .םידוהיה םע
וא ,םדיב הנוכנ םתלשממו הילע וטלתשה רבכ ,(1515 תנשב) םש ואוב ינפל רפסמ םינש התוא
עסונ אוה םשמו םירצמל רזוח אוה םילשורימ .הלקנ לע םדימ הדכלל רשפאו התוא וחינזהש
.המורלו היציניוול

םע עגמ םושב אובל הצור וניאו "איבנה ןב" ףירשה הוסמ וילעמ ריסמ אוה המורל אבשכ
ותוא החד ,ברע ןושלב ותא רבדו יברעל ותוא בשח רשא היציניוומ יוג וילא אבשכ .םיברעה
שפחתה רשא שיאה אוה אוהש ,תעדל לוכי היה אל םדא םוש .(15,33) וילע סעכו םידי יתשב
לש ויחאו המלש ןב דוד ומצעל ארוקו תוכלמב גהנתהל ליחתמ אוה העש התואמ .ימלסומכ
לודג דובכב לבקתנשכ ךא ,םידוהיה לע םשור םוש השע אל היציניוב היהשכ .רבייח ךלמ ףסוי
,תודיסחב גהנתמ אוה ךליאו ןאכמ .םידוהיה יניעב םג ודובכ לדג ,המורב רויפיפאה ידי לע
אל רשא םירבד עדיש ,םידמל ונא םינטק םיטרפמ .םיפוגיסבו תוינעתב הברמ אוה םדוק ומכו
,למוגה תכרב ךרבמ אוה ואובל הנושארה תבשב .םתעדל ברע ץראמ ידוהיל היה רשפא
לכ תעדל ברע ץראמ שיא לוכי ךיא .תבשה תשודק תא הריפמש םולח-תינעת תבשב הנעתמו
םינקזהו ויחא ףסוי ידי לע הוטצנ יכ ול רמוא אוה רויפיפאה לצא ןושארה ורוקבב ?תאז
תבירמ לע תעדל ברע ץראמ ידוהי לוכי ךיא .תפרצ ךלמו דרפס ךלמ ןיב םילשהל ונממ שקביש
?הלאה םיכלמה ינש

ןוד ,ינשהו ,וירזועב היה ,אסיפמ לאינד 'ר ,דחאה .םישנא ינש םע שגפנ המורב ותבש ךשמב
...לבוקמ םכחו דאמ דע דבכנו רישע" היה לאינד 'ר .וירכועב היה ,לגוטרופ ריצ ,ליאוגימ
ותוארהל ץעוילו רויפיפאה ינפב ץילמל ול היה אוהו םינמשחה לכ ינפלו רויפיפאה ינפל דבוכמו
לארשי תבהאו 'ה תדובע" רובעב ברעמל חרזממ אבש ול רמא אוה .(41) "הבוטה ךרדה" תא
תלוגמ לארשי תא ליצהל ןנוכתמ אוהש ,ול זמר תאזב ."לאעמשיו םודא תוכלמ תחת םהש
ול רמא רשא תודוסהו ובל ירדח לכ ול הלגמ" אוהו ,דחי םג םימלסומהו םירצונה תונידמ
ןעי ,ונממ ריתסה אל "תודוסו תוזימר" לכ םג ."ול דיגה אל רשא רבד ראשנ אל ,ףסוי ךלמה
?ול הלג רשא תודוסה םה המ ."ויאריל 'ה דוסו ...םדאו םיכלמ יניעב רשיו בוט ותוא" האר
'מע) םינקזה והוויצש המ תושעל םילשוריב הב שמתשהש ,הלבקה לש ןיזרד יזר יאדוב םה
היה ינבוארהש חיננ םא לבא ?היתודוסו הלבקה לע המ רבד ברע ץראמ ידוהי עדי םאה .(26
הלאשה רתפת זא ,"םיצקה יבשחמ" ןיב היהו ,הלבקב זא וקסעש ,םיברה םידרפסה דחא
דע ,לאינד 'ר לבוקמה לע הלאכ תוילגת ושע רשא קומעה םשורה תא ןיבהו ,דימ תאזה
ידיל ותוא איבמ אוהו םיטאקוד האמ ול ןתונ אוה .ודואמ לכבו ושפנ לכב וילא רשקתנש
הנייטצה רשא הלודגה השאה ,לאנברבא לאומש 'ר תשא הדיני'בנייב הרויניסה םע םירשק
הרצב םש וראשנש הלאלו לגוטרופו דרפס ילוגל טרפבו ,םוקמ לכב לארשי תבוטל היתולועפב
האיצמה הרויניסה .ויכלהמ לכב רזעל ול היה לאינד 'ר .היציזיוקניאה לש תומה לצב ,הקוצמו
ידיב הל ויה רשא היפסכמ ,לגוטרופב ותבש ימיב ול וכרצנש ,םימוכסה תא שרח-יחולש י"ע ול
םידוהיהש ,הדומ ומצעב אוה .(82 'ע) ,לגוטרופב התדל הנמאנ הראשנש התב ידיבו םיסונאה
תא ול ונתנו םפסכמ ול וקינעה םהו ,לאנברבא הריבגה םכותבו ,בר ןוממ ול ואיצמה הילטיאב
ןיעב םתרזע ול וטישוה לגוטרופב םירישע םיסונא םג לבא .ךלמ ןבכו ךיסנכ גהנתהל תלוכיה
אל אוה יכ ,ול ביצה רשא השודקה הרטמל אלא ,ומצע דובכל ףסכב הצור וניאש ואר יכ ,הבוט
,ןבומכ ,ורהזנ ףסכה ינתונ .םיבר םיפסכ איצוהל ץלאנ דובכה ינפמ קרו םיפסכהמ ללכ הנהנ
.רבדה היה םשפנב יכ ,םמש עדוי אלש

שא יקרזמ םיפלא תעברא ול תתל" ול חיטבמ ךלמהו ותשקב תא ךלמל עיצמ אוה לגוטרופב
אלמ ינבוארהו ,90 ,94) וצרא לא חקי רשא תוניפס הנמשב םינחט העבראו םינטקו םילודג
.(ויוואמ גישה רבכש בשחו החמש

יד ליאוגימ ןוד וכרד לע םש רשא םילושכמה ינפמ ספאל ויה ינבוארה לש ויצמאמ לכ לבא
ותלועפ תישארב רבכ .המורב לגוטרופ ריצ ,(ינבוארה ול ארק רשאכ ,ליקימ ןוד וא) ,הוליס
אובל היה רשפא יא וידעלב רשא ,"ןוחטיבה בתכ" תא - תונוש תואלתמאב - ונממ ענמ
בתכ תא לבק ויתחת רחא ריצ אב רשאכ קרו ,ונודא ךלמהו רויפיפאה תוצמ תורמל ,לגוטרופל
וילע ןישלהמ לדח אל ,לגוטרופ ךלמ לש ונימי דיל היהו הלודגל ליאוגימ ןוד הלעשכ .ןוחטבה
תולאשמ לכ תא ול תתל חיטביו והננוחיו היולג הבחב והברק רשא ,ךלמה יניעב וחיר שיאבהו
ינפמ עתרנ אלו ,לארשי יררוצ לכ לש העודיה הפצוחה התואב ויכרד לכב ןטשל דמע אוה .ובל
.וילעמ ךלמה בל תא תוטהל וצפח תא גישה רשא דע תימרתו רקש רבד לכ

אב אוהשו ,"תודהיל םיסונאה תא ריזחמ" ינבוארהש ,דשחה תא ךלמה בלב סינכה אוה
הלימ תירב השעש ,ךלמה לש וריכזמ ,סיריפ וגייד הרקמו (65 ,ילכשא) ותוכלמ תא בירחהל
תא הנש ךלמה .וירבד תא רשאל אלתמא ול שמיש (94 ,72) ,וכלמ המלש ומצעל ארקו הענצב
ץעיימ אוה .חתות ילכ םע תוינא תא חולשל ותחטבהמ רזח םואתפ עתפלו ינבוארה יפלכ ומעט
לע המיח אלמ ,ינבוארהו ,רחבי רשא ךרדב ,סאפל וא רויפיפאה לא עוסנל וא ,וצראל בושל ול
ליאוגימ ןוד לש וברח זא םג לבא .(95) רויפיפאה לא בושל טילחמ ,ותחטבה תא ךלמה ריפהש
.ותרמכמב ותוא וליפה דע יאשחב ותוא ףדור אוהו ,ושאר לע היוטנ ןיידע

 

ינבוארה לש ופוס
ןפייזכ ינבוארה תא וגיצה ,םהמ םיעפשומה םידוהיה םג םהיתובקעבו ,םייוגה םידמולמה
.ןוכנ רבדה ןיא .דובכה ירחא ףדורו ןרקשו

לארשי תא תודפל :ומצע לע ליטה רשא תוחילשל ןמאנ ותירחא דע ותישארמ היה ינבוארה
ינא .הילא ףאש רשא ותרטמ לא עיגהל ידכ ,הדב הוצמ םשל ובלמ הדב רשא לכו ,ותולגמ
רבד ושעיש םייוגה תא ררועל ותלכיבש המ לכ השע רשא ,לודג םדאו לודג ידוהיכ ותוא האור
םדא לע עיפשהל לוכי היהש שיא .תולגה ןמ םידוהיה תאיציו לארשי ץרא תלואג םשל המ
לע לועפל ליכשה רשאו ,םיסונאה ןמ םיבר דדועל לוכי רשא ,הבושתל וריזחהלו וכלמ המלשכ
.ומצע דובכ ירחא ףדור וניאו יאמר וניא ,הבורמ הדמב לגוטרופ ךלמ לעו םינמשחהו רויפיפאה
וינייעמ לכ .ותוחילשב חילצי ןעמל וימי לכ תוליפת ללפתמו תוינעת הנעתמ היהו םלש היה ובל
ןמ תוארל שי רשאכ ותחלשמב הלילח לשכי לבל ףוגה תרהטו שפנה תרהט לע רמשל ויה
.(9 'מע) הפי החפש התוא םע ערואמה

תמשגהל םיישממ םיעצמאב שפת רשא ,ידיחיהו ןוגה רתויה אוה היה "םיחישמה" לכ ןיב
רשלו ,חישמ אלו איבנ וניא יכ ,שיגדמו רזוחו שיגדמ אוה .םתס תויזה ירחא ךלה אלו ויתועד
תושפנ גרה אוה יכו (76) "םהמ דחא לכמ רתוי םיהלאל אטוח אוה" יכ ,רמוא אוה וקוראמ
אלו איבנ אלו לבוקמ אל םכח אל וניא אוה יכ ,םידוהי ןיב םיסונא ןיב ,םלוכל רמא ןכו .הברה
לא בישהלו תולגה ץק תא שיחהל הצר המחלמ שיאכ .וירוענמ המחלמ שיא םא יכ ,איבנ ןב
אל אוה .ותינכת םצועו ותלודג הארה הזבו ,םימעה לכ ךרדכ ונוטלשו ותלשממ תא לארשי
ןכלו ,תולגה תמיאמ בל-יגומ םתויה ינפמ ותוקת םייקלו תואלמל ולכוי תולגה ינבש ,ןימאה
איבי םאש ןימאה אוה .תיתולג תודבעמ םישפחו המחלמ ישנא ויהש ,שבחו ברע יטבשב רחב
םאו ,בטומ ינממ םולשה וצרת םא םכנודא ןבו םכנודא ינא" .ותעמשמל ורוסי חתות ילכ םהל
קרז" הריוואטבו (49) וברחב ליאוגימ ןוד תא גורהל הצור אוה המורב .(26) "םכמ םקנא אל
ונל אלו ,לארשיב ךלמ שי אל יכ" רמאש ינפמ ,"םייוגה לכ ינפב ץראהל ןולחה ןמ חלגה תא
םיברו :והומכ ףיקת ידוהי ואר אל יכ ,וינפמ םיארי ויה םירצונה .(62) "הכולמה ערזמ
ןבל ותוא ובשח ןכלו ,הזכ בל ץמוא תוארהל לכוי טושפ ידוהי יכ ,ונימאה אל םידוהיהמ
םיכלמ ןבכ רבדלו םיכיסנה דחאכ גהנתהל היה לוכי אל חרזמה ןמ שיא םנמאו .םיכלמ
,ושוכרו ונוה לכ ןדבא ירחא ,הטורפ ילב אמורל אבשכ .ינבוארה הארהש תוריהיה התואב
םירצונה ןמ םיבר םישנאו ונמגרותמו ותרשמו ,ןבל סוס לע בכרו ,דימו ףכית ךמות ול אצמ
שמתשיו ,וילו'ג ןמשחה םע תוארתהל עיגפמב שקבו ,ןאקיטוה לא וכרדב והוול םידוהיהו
לולע היה לגוטרופ וא דרפס ןב קר .ויתודועת תא ודיל רוסמלו ,רויפיפאה לא אובל ידכ ותרזעב
רויפיפאה לא רשי אב םא יכ ,םיהלאה תאמ חילשכ ויחא לא אב אל אוה .הרובג התואל
לע המחלמ רושקל ,ותמגמ לא ובל תוטהל ידכ ,םימעה לכו םירשו םיכלמ לע הפכב לשומה
תוסחוימה תוחפשמה ינבמ היהש חיכומ וגהנמ לכ .הנוטלש םורמל וימיב העיגהש היכרות
רצחב םהל היה דמעמו ,הלשממה ירשו "םילודגה" םע וכלהתה רשא דרפסב תוליצאהו
יחרזמ ידוהיכ ושפחתהבו ,ללכה ןמ תאצוי הרובג חורב רבדל לוכי היה הזכ שיא קר .םיכלמה
.ויביבס לכ לע המיא ךילשהלו וילא בורקה לכ לע ותלשממ תא ךופשל לוכי היה םיכלמ ןבכו

יאנוש לע ךמסש ינפמ חילצה אל ונויסנ לבא .ותחלשמב חילצה ול ,תואצותה תא עדוי ימ
בשח ינבוארה .םימעה לככ תויהל לארשיל תתל ילבל םשפנב רמוא ורמג רשא ,לארשי
.ותוא ולישכיו םברא ומש םברקב םה לבא ,ונוצרל םעינכיש ותומימתב

םיעצמאה לכב םחלנ אוה .לארשי לש ולזמ ףקתשמ ותומב םגו וייחבו ,דאמ ביצעמ היה ופוס
היה הלואגה ןוזחו ,לארשי תעושיל שידקה וימי לכו םיכלמ דובכלו הלודגל הכז .ומע תבוטל
רותב ותדמע לע רתוו ילבמ ותרמשמ לע דומעל חכ ול הנתנ הוקתה .ובל רתסב ותוא דדועמ
םתונגרנו םיתרשמה ילכנ ,לארשי יעשר תוליכר ;הברה םילושכמ אצמ וכרדב .ךלמ ןבו ךיסנ
לקתנ ולזמ עורל יכ ,והותב ולע ויצמאמ לכ לבא .וחכ תא שילחהל ולכי אל םהיתוקלחמו
,ךלמה רצחב הלודגל ותולעב לגוטרופב םגו המורב ול ברא רשא ,ליאוגימ ןוד ,שחנ ותואב
.הנפ רשא לכב ול רמש ותביא תאו ויכרד לכב ןטשל ול דומעיו

ותוא ליבומ רסיקה .דרפס רסיק ידי לע ולרוג םתחנ םידחפ תואלמו תועגימ תועיסנ ירחא
בוש ילבל היציזיוקניאה רובב וימי תא איצומ ינבוארה םשו ,דרפסב הנרייל ריעל לזרב ילבכב
לש "תולואגהו תונוחטבה" לכ .(90 'מעו ,ה"עק ילכשא 'יע ,1535 תנשב) םייחה תוצראל דוע
ורפהו םידגוב ודגב דגב יכ ,הרצ םויב ול וליעוה אל ,לגוטרופ ךלמו רויפיפאה ,םירצונה ילודג
חרזמה ןמ אציו ךרדש העשב ריהזהש תמועלכ חכשנ ורכזו הישנ םוהתב עקש ובכוכ .םתירב
.ברעמה לא

.לארשי תנידמל הנושאר הנש ,ט"שת ירשת שדוחב ,ןביהוינ