דין כיסוי ראש לנשים

הרב אילן כהן

- ה מ ש ך -


6. דין כיסוי ראש בבית
לעיל ראינו, שישנה מחלוקת בין הראשונים אם מותר לאשה לילך בחצר ללא כיסוי ראש כלל או שצריכה כיסוי ראש חלקי כמו קלתה וכדומה. כמו כן, ראינו בדעת הט"ז, שאפילו לשיטות האוסרות לילך בחצר פרועת ראש לגמרי, זה דווקא בחצר שיש שם קצת אנשים, אך בחצר שאין דר שם אדם אחר מלבד האישה - אף האוסרים יודו שמותר לאשה להסתובב בגילוי ראש ללא כיסוי כלל. לכאורה מכאן נראה שהאשה מותרת להסתובב בביתה ללא כיסוי ראש כלל הואיל ואין שם נוכחות זרים כלל אלא שגם בזה מצינו שיטות שונות.
בבבלי יומא מז, א נאמר:
"תנו רבנן: שבעה בנים היו לה לקמחית, וכולם שמשו בכהונה גדולה.
אמרו לה חכמים: מה עשית שזכית לכך?
אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי,
אמרו לה: הרבה עשו כן ולא הועילו.

הנה מבואר מגמרא זו שאותה קמחית הקפידה שאפילו קורות ביתה לא יראו אותה במצב בלתי צנוע. דהינו, אותה אשה הקפידה על הופעה צנועה אפילו בינה לבין עצמה ומכאן נראה שאפילו בביתה שרדה שם יחידית אסור לאשה להסתובב ללא כיסוי ראש כלל15.

ובאמת, כן משמע קצת מדברי הרמב"ם16 שכתב בעניין אשה סוטה:
"ומקבצין עליה קבוץ גדול של נשים... וכל איש שיחפוץ לראותה יבוא ויראה, והיא עומדת בניהם בלא רדיד ובלא מטפחת אלא בבגדיה וכופח שעל ראשה כמו שהאשה בתוך ביתה".

אם כן משמע שהאשה צריכה לכסות את ראשה בכיפה בתוך ביתה (ואף שאין זה כיסוי גמור מ"מ משמע שצריך לדעת הרמב"ם כיסוי כלשהו בתוך ביתה שכך היה נהוג).

מעין זה נמצא גם בדברי הד"מ (אבה"ע קטו אות ד) בדעת הטור וז"ל:
"ולא נקט כאן (הטור) "לא תצא" [שמשמע מכאן שמ"מ הדבר מגונה] אלא למידק מיניה דצניעות מיהא הוי ששום אשה לא תראה שערה כלל אפילו בבית וכמו שמצינו במעשה דקמחית שזכתה משום זה שיצאו ממנה כוהנים גדולים"17.

אומנם מדברי החת"ס18 נראה שיש בזה איסור ממש ללכת בגילוי ראש בתוך ביתה ולא רק מידת צניעות ואלו דבריו שם:
"והשתא כיוון דפליגי הפוסקים בזה אם צריך כיסוי ראש בחצר) ולהטור איסורא הוי ונהוגי כוותיה הווה ליה דין גמור שקיבלו עלייהו כהך דיעה כמו שכתב המג"א (סימן תקנא, ס"ק ז) לעניין מיעוט במשא ומתן מראש חודש אב וז"ל: 'אבל במקום שנהגו למעט כל משא ומתן לא מהני היתירא כיוון שיש פוסקים ס"ל הכי כבר קבלו אבות אבותינו כדעת ההיא', ומסיים שם (החת"ס): בחצרה - כבר קבלו עליהם אבות אבותינו בכל מקום ששמעני... לאסור על כל פנים, ואפשר העוברת על זה יוצאת בלא כתובה שכבר נעשה ממנהג זה דת יהודית".

א"כ מבואר שלחת"ס ההליכה ללא כיסוי ראש בבית - אסורה ויתכן שאף יוצאת בלא כתובה. החת"ס מבסס את פסקו על כך שכבר נהגו כן אבות אבותינו ומכוח המנהג נקבעה הלכה לאיסור. כ"כ החת"ס מבין "שחצר" האמורה בגמרא היא לאו דווקא, אלא אפילו בביתה אסורה, וכן משמע מדבריו לעיל וז"ל:
"ודעת התוס' שחצר היינו בביתה וחצרה".

דבריו אלו דורשים עיון:
א. לפי"ז במקום שלא נהגו כן, לכאורה, יהיה מותר לאשה לילך בביתה ללא כיסוי ראש. אלא שדיוק זה לא מוכרח, שכן הוא תלה את האיסור במנהג אבות ולא במנהג המקום, וכיוון שכבר נהגו כן מקדמא דנא הו"ל דין גמור.

ב. מה שכתב שחצר היינו "ביתה וחצרה" לא מובן כלל מהיכן הוציא דין זה, שכן מדברי הגמרא והפוסקים משמע שמדובר בחצר ממש ואפילו לדעת הט"ז שהסביר "חצר" - מקום שדרה שם יחידית, מ"מ הרי התיר שם לאשה ללכת בראש מגולה ולא הצריך כיסוי כלל.

למרות קשיים אלו בדעת החת"ס, הביאור הלכה19 הכריע לחומרא, שכן כתב שם:
"אולם אפילו עיקר הדין לעניין גילוי שיער שהביא20 (המג"א בשם התוספות) לא ברירא, דהנה הסמ"ג כתב בשם הירושלמי לאיסור וכן דעת הטור שם והב"ח כתב שכן דעת הרמב"ם, ומפרש (הב"ח) גם הש"ס שלנו כן, דבגילו ממש אפילו בחדרה אסור ובעל הבית שמואל (בסימן קטו) כתב דלפי מנהגינו הוי דת יהודית בגילוי ממש אפילו בחצרה ובחדרה, ואפילו אי תימא שלא תצא עבור זה בלי כתובה, על כל פנים איסורא איכא",

ואח"כ מסיים בדברי החת"ס שהבאנו לעיל, והוסיף בהמשך:
"וכל זה לעניין חצרה וחדרה, אבל לילך בשוק וחצר של רבים - לכולי עלמא... מקרי עוברת על דת יהודית...".

נראה מדבריו שאוסר הליכה בגילוי שיער אפילו בבית ולא זאת בלבד אלא שיתכן שאסר כן אפילו מצד הדין ולא רק מצד חומרא. אף דבריו קשים להבנה,
-מדוע אסר אף בבית ללכת בגילוי ראש הרי בגמרא הסוגיה עוסקת רק בחצרה ולא מסתבר כלל לאסור בביתה, וכ"ש שקשה להבין
-כיצד אפשר לאסור זאת מעיקר הדין?

אומנם בשו"ת צמח צדק החדש נסימן קלט) כתב:
"בביתה, נגד בעלה, (בזמן שאינה נידה) מותר לאשה להסתובב במטפחת שאינה מכסה את כל ראשה אלא שמצד מנהג צניעות יש לאשה לכסות את כל ראשה וכמבואר במעשה דקמחית".

מדבריו משמע שגם הרוצות להחמיר בכיסוי ראש בבית זהו רק מדין מנהג צניעות וכמו שכתב הד"מ ולא מעיקר הדין.

ובאמת בשו"ת אגרות משה21 כתב על החת"ס וז"ל:
"גם מה שהחמיר החת"ס לאסור מדת יהודית אפילו בחצרה בלא מטפחת והביא זה מהב"ח והבית שמואל, הנה בב"ח איתא בחצרה בכל הדיבור שלו שהוא מקום פרוץ ואין דרך ליטול רשות להיכנס שם, וגם מצוי שם אנשי ביתה..., וגם בבית שמואל (ס"ק ט) הוזכר חצר, וכן בשלטי גיבורים שהביא הסמ"ג בשם הירושלמי איתא שאסורה בחצר ומנא ליה לאסור גם בביתה".

ואם נרצה לומר שהחת"ס התבסס על הרמב"ם לעיל שמצריך איזה כיסוי בביתה -
על זה כותב האגרו"מ:
לא הווה ליה לפסוק כוותיה נגד רש"י ותוספות וכל השיטות במחלוקת בדת יהודית שיש לדון בספק להקל22.
ומסיים האגרו"מ:
ולכן לדינא אף שמן הראוי שיחמירו הנשים לכסות [ראשם בביתם] כדסובר החת"ס הואיל ויצא מפומיה דגאון גדול כמותו ועוד שיש מעלה דצניעות "דקמחית" שכתב הדרכי משה "מכל מקום פשוט שאלו הרוצות להקל... אין להחשיבם לעוברות על דת יהודית חס ושלום, ואין להימנע אפילו לתלמיד חכם וירא שמים מלישא אישה כזו אם היא יראת שמים ומדקדקת במצוות".

נמצא שאין חיוב על האשה מעיקר הדין לכסות ראשה בבית ולכל היותר יש כאן מעלת צניעות אם מכסה האשה ראשה בביתה. לפ"ז קשה על דברי הביאור הלכה שנראה מדבריו שהכריע לחומרא מעיקר הדין, אלא שאפשר לפרש דבריו שאינם מעיקר הדין אלא רק עניין של מידת צניעות.


מכל מקום מדברי הזוהר שהביאוהו המג"א23 והחת"ס משמע שהנשים צריכות לכסות ראשן אף בביתם, וע"כ נשים הנוהגות כן ודאין שאין לזלזל במנהגם ואין הדבר נחשב לחומרה של שטות, אך מ"מ אין בידינו כוח לחייב את אותם נשים שאינם נוהגות כן, ויתכן שבזה כל אחת יש לה לנהוג כפי מה שקבלה בביתה וכמו שמשמע קצת מדברי החת"ס שהדבר תלוי במנהג.

ג. מהו שיעור חיוב כיסוי הראש במקומות האסורים
לעיל ראינו כי אשה היוצאת בקלתה לשוק או למקום פומבי שיש שם אנשים (מטפחת עם נקבים לפי הסבר הב"ח ברמב"ם או סל שיש לו בית קיבול עפ"י רש"י ועיין לעיל בהערה 8) אעפ"י שאין בזה איסור תורה מ"מ יש בזה משום דת יהודית.

כעת עלינו לברר:
-כמה צריכה האשה לכסות משערות ראשה באותם מקומות האסורים?
-והאם יש איסור לאשה לגלות שם מקצת שערותיה יותר מטפח, ואם לא, מה הדין בפחות מטפח?

דיון זה נחלק לשני עניינים:
א. גילוי שערות במקצת,
ב. גילוי שורת שערות שמחוץ לצמתה.

1. גילוי שערות במקצת
ראינו שאיסור פריעת הראש מקורו בכתובות עב, א (וכן בספרי פרשת נשא) מהפסוק:
"ופרע את ראש האשה"
ותנא דבי רבי ישמעאל - אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש.

רש"י כתב שני הסברים ללימוד זה:
א. מדעבדינן לה הכי לנוולה מידה כנגד מידה כמו שעשתה להתנאות על בועלה - מכלל דאסור.
ב. מדכתיב: "ופרע" מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הוות, שמע מינא: אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש (וכן עיקר)24.

רש"י בפירוש לחומש פירש כפירוש הראשון שהוא מטעם ניוול וז"ל:
"ופרע - כדי לבזותה, מכאן לבנות ישראל שגילוי ראש גנאי להם".

כוונת דבריו כך היא:
כוונת התורה בפריעת ראש הסוטה היא כדי לנוולה ולבזותה, ואם הייתה האשה רגילה לצאת לשוק בראש מגולה, לא הייתה האשה הסוטה מתבזה בכך שהכהן פורע את ראשה, אלא מוכח שאין דרכה של האשה להיות מגולת ראש בפני אחרים, ולכן פריעת ראשה חשיב כניוול וביזוי עבורה ומכאן נלמד שבנות ישראל היו מכסות ראשן.

האגרו"מ25 מחדש שאין איסור לאשה לגלות מקצת משערות ראשה. חידושו של האגרו"מ מתבסס על דיוק בלשון הדרשה לעיל. מזה שכתוב: אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש ולא כתוב: שלא יצאו בשערות מגולות משמע שאיסור גילוי ראש תלוי במה שחשוב פריעת ראש. כלומר, אין איסור על עצם השערות שיהיו מגולות אלא יש חיוב על כללות הראש שיהיה מכוסה ולא פרוע והכיסוי צריך להיות על מה שיש בו דין פריעת ראש.

עפ"י זה מחדש האגרו"מ שאין איסור בגילוי מעט משערות הראש, שהרי פריעת הראש האמורה בפסוק הכוונה לרוב הראש או כולו ובזה שייך ניוול, משא"כ אם פורע מעט משערות הראש - אין בזה ניוול26.


עפ"י סברא זו של האגרו"מ שאיסור גילוי הראש הוא רק על מה ששייך בו מצוות פריעה, א"כ יוצא לכאורה, שמותר לאשה לגלות אפילו יותר מטפח משערות ראשה, שהרי ברוב ראשה של האשה מתקיים מצוות פריעה והשאר הוא יותר מטפח?! אלא שכאן נכנס דין נוסף והוא,
"טפח באשה ערווה".

האגרו"מ מחדש שכל ראש האשה בכלל המקומות המכוסים שבאשה ושייך בו דין "טפח באשה ערווה". הוא מסתמך על הנאמר בגמרא בברכות (כד, א):
"אמר ר' יצחק: טפח באשה ערווה, למאי?
אילימא לאסתכולי ביה.
והאמר רב ששת: למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים?
לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקוף התורף?
אלא באשתו ולקריאת שמע.
אמר רב חסדא: שוק באשה ערווה שנאמר: "גלי שוק..."
אמר שמואל: קול באשה ערווה שנאמר: כי קולך ערב ומראך נאווה.
אמר רב ששת: שיער באשה ערווה שנאמר: שערך כעדר העזים.
(רש"י: מזה שנקרא שיער ערווה חשיב כמקומות המכוסים)27

לכן הואיל והראש הוא מהמקומות המכוסים יש לאסור בו גילוי יותר מטפח מדין ערווה כמו שאר המקומות המכוסים שבגופה. כלומר, הואיל ובמקומות המכוסים שבגוף האשה יש חילוק בין טפח לפחות מטפח", דהיינו שרק פחות מטפח מותר לגלותו ויותר מטפח אסור לגלות הוא הדין גם בראש: טפח - אסור לגלות, ופחות מטפח - מותר.

קשה: כיצד אפשר לומר שכל הראש נחשב כמקומות המכוסים, הרי לפי מה שאמרנו לעיל אפשר לגלות חלק מהראש במקום שלא שייך בו מצוות פריעה?

ומסביר האגרו"מ:
אעפ"י שמותר לגלות מקצת משערות הראש (פחות מטפח) שפיר שייך לומר שכל הראש בכלל מקומות המכוסים כיוון שאין ההיתר לגלות מקצת משערות הראש חל על חלק ספציפי אלא הוא היתר כללי ויכול להיות על כל חלק בראש. לכן, אפשר לומר, שהראש ככללו נחשב כמקום מכוסה ואעפי"כ מותר לגלות מקצת שערות פחות מטפח הואיל ואין ראיה לאסור אלא כפי שיעור מצוות פריעה29.

נמצא שיש שני דינים בכיסוי ראש לנשים:
א. איסור לאשה לצאת פרועת ראש.
ב. שיער באשה ערווה.


עפ"י הדין הראשון איסור גילוי ראש באשה שייך רק בחלק מהראש ששייך בו מצוות פריעה, וע"כ במקצת שערות הראש לא שייך האיסור הואיל ולא מתקיימת בו מצוות פריעה.


אך לפי הדין השני איסור גילוי הראש הוא מצד שצריך שהשיער יהיה מכוסה הואיל ונחשב ערווה, ולכן עד טפח - מותר לגלות, ויותר מזה - אסור.


ובאמת, ישנה הוכחה מפורשת לדברי האגרו"מ ממשנה בכלים30 שמותר לאשה להוציא מקצת משערות ראשה. וז"ל המשנה:
"סבכה שנקרעה: אם אינה מקבלת את רוב השיער - טהורה,

ובמשנה אחרת בכלים נאמר31:
סבכה של יוצאת חוץ - "טהורה מכלום"

וכתב בהשגות הגאב"ד על הרמב"ם32 בעניין סבכה של יוצאת חוץ:
"היא סבכה שיוצאות בה הזונות שמראות את שערן והנקבים גדולים מאוד ואין עליהם תורת בגד... והרי היא כמי שנקרעה ואינה מקבלת רוב השיער".

מבואר מדבריו שכאשר אינה מקבלת את רוב השיער אין עליה תורת בגד ולכן ראויה רק לזונות, ומכאן שאם מקבלת רוב השיער ראויה היא גם לכשרות ואעפ"י שמקצת שערותיה מגולות - אין בזה איסור.

אומנם מצאנו כמה אחרונים שחולקים וסוברים שאפילו בגילוי מקצת שערות ראש האשה יש בזה איסור.

בתשורת ש"י33 כתב לאסור פריעת הראש במקצת:
"ולא שנא פלגא ולא שנא כולה בכולהו יש איסור תורה",

ואח"כ כתב לחלק שאולי מצד איסור תורה שייך דווקא היכא שמוציאה משערה יותר מטפח (עפ"י הגמרא בברכות כד "טפח באשה ערווה"), אך בפחות מטפח יש בזה רק איסור דת יהודית.

דבריו הם בניגוד לאגרו"מ שכתב להתיר הוצאת שיער פחות מטפח ואפילו דת יהודית אין בזה. עפי"ז כתב, שמה שהגמרא בכתובות עב אומרת שהיוצאת בקלתה לשוק יש בזה רק איסור דת יהודית ולא איסור תורה צ"ל שאין בשערה הנראה מבעד לקלתה טפח ביחד אלא נראה מעט מבין הנסרים והוא פחות מטפח.

לכאורה, קשה על התשורת ש"י ממה שראינו לעיל במשנה בכלים34 עפ"י הסבר דברי הראב"ד שמותר לאשה לגלות מקצת משערות ראשה ופחות מטפח) ואין בזה אפילו משום דת יהודית ולא כדעת התשורת ש"י?
מ"מ דעת התשורת ש"י לאסור אפילו פחות מטפח, וכתב:
"לא מפני שאנו מדמים נעשה מעשה"

ומשמע מדבריו שאף אם להלכה יש מקום להתיר הוצאת שיער פחות מטפח מ"מ לעניין הלכה למעשה - יש לאסור, ובאמת במהדורה תנינא35 מסיק - אין איסור מדינא להוציא מקצת שערות הראש (פחות מטפח) אלא רק במקומות שקבלו עליהם איסור ונהגו להחמיר כדעת הזוהר המובאת במג"א וסימן עה ס"ק ד)36.

אומנם בספר מנוחת משה37 כותב בהדיא:
אם מקצת שערות ראשן מגולה לפנים, אך קצת ראשיהן מכוסים מאחריהם - יש בזה איסור תורה.
והביא מספר הוכחות לדבריו (עיין שם בדבריו).

סיכום: דין גילוי שיער במקצת במקומות האסורים (שוק וכדומה):
א. דעת האגרו"מ: מיקל מכולם ומתיר לאשה לגלות מקצת שערה בפחות מטפח38. ראינו שישנה הוכחה טובה לשיטתו מהמשנה בכלים עפ"י הסבר הראב"ד.

ב. דעת התשורת ש"י:
עפ"י מה שמסיק במהדו"ת - יש איסור בהוצאת שיער במקצת אפילו בפחות מטפח. אומנם כתב שאיסור זה מתייחס דווקא באותם מקומות שנהגו להחמיר כדעת הזוהר הקדוש וקבלו עליהם לאסור. כ"כ משמע מדבריו שגם באותם מקומות שהחמירו אין איסור תורה אלא בגילוי של טפח ויותר, אך בפחות מטפח - אסור רק משום דת יהודית.

ג. דעת שאר האחרונים: (מנוחת משה, דובב מישרים, טהרת יו"ט, ועוד) - יש איסור אף בהוצאת מקצת משערות הראש ויתכן שיש בזה אף איסור תורה, ולא חילקו בין המקומות השונים.

2. גילוי שורת השערות שמחוך לצמתה
לפני שנכנס לדון בדברי הגמרא והפוסקים עלינו להגדיר בתחילה על איזה חלק משערות הראש מדובר ועפ"י זה יתבאר מה המיוחד בחלק זה של השערות:

א. דעת המהר"ם אלאשקר-39 מדבריו מבואר שהכוונה לשערות שמקדימה מעל פדחתה (מעל מצחה) שכן כתב שם:
"שהאשה קולעת כל שערה ומשאירה שיער הצדדים שיורד על פניה"
והסביר כן עפ"י פירוש הערוך" על מה שנאמר בגמרא ובבא בתרא ס, ב):
"בת צדעא - כשהאשה קולעת שערה משאירה דבר מועט בין אוזניה לפדחתה כעד צדעתה".

ב. החתם סופר41 - הסביר עפ"י הפסוק בשיר השירים שד, א)
"מבעד לצמתך שערך כעדר העיזים" שמלבד הכובע שעל ראש האשה יש לה עוד בגד הצומת ומצמצם את השיער שלא יבצבץ לחוץ, ואותו מעט שיער שאי"א לצמצם חשוב כשיער היוצא מחוץ לצמתה.

ג. האגרו"מ42 - תמה על הסבר החת"ס הנ"ל שהסביר שיש שני כיסויים על ראש האשה, אלא כוונת הפסוק שיש לה בגד אחד שהוא צמתה ומצמצם את עיקר השערות, והשערות היוצאות חוץ לבגד זה חשוב כשיער היוצא חוץ לצמתה, (שיער זה היוצא יכול להיות עד טפח ויותר).

נמצא שלכל השיטות: המהר"ם אלאשקר, החת"ס, והאגרו"מ, המיוחד בשיער היוצא מחוץ לצמתה הוא שאין דרך האשה לכסות שיער זה. כיוון שכן, מצאו הפוסקים מקום לדון אם יש מקום להקל בגילוי שיער זה אף ברה"ר. הרקע לדיונם מבוסס על דין קריאת שמע כעד שיער זה - האם חשיב ערווה, ומכאן באו לדון לגבי חובת כיסוי שיער זה באשה נשואה.


מקור הדיון בעניין זה הוא עפ"י הגמרא בברכות (כד, א)43:
"אמר רבי יצחק: טפח באשה ערווה".
ובהמשך הגמרא נאמר:
"אמר רב ששת שיער באשה ערווה שנאמר "שערך כעדר העיזים".
עפ"י המבואר בפוסקים44 (עיין בהערה למטה) דין שיער באשה ערווה מתייחס גם לאיסור הסתכלות בשיער אשת איש ולא רק לעניין קריאת שמע.

הגאב"ד מפרש45:
"הא דאמרינן טפח באשה ערווה אפשר דווקא מקום צנוע שבה... אבל פניה ידיה ורגליה וקול דיבורה שאינו זמר ושערה היוצא מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששים להם מפני שהוא רגיל בהם ולא טריד".

עפ"י דברים אלו באו לדון הפוסקים האם מותר לאשה לצאת לשוק באופן ששערה מחוץ לצמתה מגולה.

לכאורה פשט לשון הראב"ד והרשב"א מורה להתיר ובאמרת כך הבינו בשו"ת מהר"ם אלאשקר46 וז"ל:
"אותם נשים הנוהגות לגלות שיער ראשן מחוץ לצמתן - אין בית מיחוש לאותו שיער כלל כיוון שנהגו לגלותו ואפילו לקריאת שמע, ומה שנאמר "שיער באשה ערווה" מדובר דווקא בשיער שדרך אשה לכסותו. אח"כ הביא דברי הראב"ד כהוכחה לדבריו ששיער היוצא מחוץ לצמתה אינו מתכסה וע"כ אין חוששים להם מפני שהוא רגיל בזה ולא טריד, והוסיף: בודאי כך היו נוהגות בנות ישראל בימי חכמי המשנה והתלמוד"47.

מבואר מדבריו שאותו שיער היוצא מחוץ לצמתה מותר לגלותו, והטעם: הואיל והדרך לגלותו ע"כ לא שייך בו דין שיער באשה ערווה.


המהר"ם אלשקר מביא שני הוכחות לדבריו:
א. בבא בתרא ס, ב: בעניין גזירות שעושים זכר לחורבן נאמר:
עושה אשה כל תכשיטה ומשיירת דבר מועט - מאי היא?
אמר רב: בת צידעא ופירש הערוך יערך בת צידעא):
"כשהאשה קולעת שערה משיירת ממנו דבר מועט בין אוזניה לפדחתה כנגד צדעתה ומביאה סיד טרוף כשהוא חבוט וטחה אותו שיער ואינה קולפת אותו אלא מטילה כעד פניה מבואר.

א"כ, לפי פירוש הערוך לגמרא זו, הנשים היו רגילות לגלות את אותו חלק משערות הראש וע"כ אין בו שום ערווה.

כהוכחה שניה
לדבריו מביא המהר"ם אלשקר את דברי הראב"ד לעיל שכתב:
בהדיא ששיער היוצא מחוץ לצמתה אין חוששין לו הואיל ורגילין בו ולא טריד.

3. להלכה:
הבית יוסף48 הביא את דברי הרשב"א שכתב בשם הראב"ד
ששערה היוצא מחוץ לצמתה שאינו מתכסה - אין חוששין לו מפני שהוא רגיל בהם ולא טריד.

וכתב על זה שהטור הלך בשיטה זו שכן כתב:
"טפח באשה ערווה במקום שדרכה לכסותו" -
משמע במקום שאין דרכה לכסותו אינו ערווה.

וכ"פ בשו"ע (שם, ב)
"שער של אשה שדרכה לכסותו - אסור לקרות כנגדו".

ניתן לדייק מהביטוי שדרכה לכסותו שבא לאפוקי שיער היוצא מחוץ לצמתה שאינו ערווה הואיל ואין דרך לכסותו, וכמו שכתב בבית יוסף.
ובאמת ברמ"א בהגהתו לשו"ע כתב כן בהדיא -
"וה"ה שערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ לצמתן - מותר".

4. דחיית האחרונים את דברי המהר"ם אלשקר
המגן אברהם49 אחר שהביא את דברי המהר"ם אלשקר כתב בסוף דבריו:
"אבל בזוהר הקדוש50 החמיר מאוד שלא יראה שום שיער מאשה וכן ראוי לנהוג".

משמע שפוסק במסקנא לחומרא ודחה את דברי הרשב"א והמהר"ם אלשקר. מדברי המג"א לא ברור מדוע דחה את דברי המהר"ם אלשקר שיסודם בדברי הגמרא בבבא בתרא ונתלה באשלי רברבי כמו הראב"ד והרשב"א, ואם נאמר מפני הזוהר הקדוש פסק לחומרא - תמוה ביותר, הא קימא לן שכאשר יש מחלוקת בין הבבלי לזוהר - הלכה כבבלי?

אומנם דבר זה ביאר הגאון החת"ס ביתר הרחבה בספרו51. החת"ס: חולק על המהר"ם אלשקר וסובר שאין לאשה לצאת לשוק באופן ששערותיה מחוץ לצמתה מגולות, וז"ל דבריו:
"בארצותינו האומות יוצאות פרועות ראש ואמותינו אינם יוצאות ונזהרו מאוד וחשו לדברי הזוהר52 והקפידו על זה מאוד. אע"ג דאילו היינו עומדים למניין לקבוע הלכה היינו אומרים דאותה שורה מבוארת בש"ס להיתר (עפ"י מה שביאר הערוך בפירוש הגמרא לב"ב דף ס), מ"מ כיוון שתפסו המנהג כזוהר, ע"ז כתב מהר"ם שטיין מנהג עוקר הלכה ונעשה הלכה קבוע".

קשה:
-א. כיצד יסביר החת"ס את הגמרא בב"ב (דף ס, ב) שמשמע ממנה שדרך נשים לגלות את השיער שמחוץ לצמתה שהוא השיער שבין אוזניה לפדחתה כנגד צדעתא?
-ב. הרי הראב"ד כתב כן במפורש "ששיער היוצא מחוץ לצמתה אינו מתכסה ואין חוששין לו". משמע שהתיר בהדיא הואיל ואינו בכלל המקומות המכוסים?

החת"ס חש בקושיות הנ"ל ומסביר את דבריו באופן זה:
א. כנגד הוכחת המהר"ם אלשקר מהגמרא בב"ב כתב:
שהרשב"ם לא פירש כפירוש הערוך לגמרא הנ"ל אלא כתב "בת צידעא - שרגילות לסוד שם ולהסיר שערן" עכ"ל.

ובאמת הרשב"ם בשיר השירים על הפסוק "כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך" (ד, ג) כתב:
"רקתך - היינו בת צידעא",
ומשמע שאותה בת צידעא צריכה להיות "מבעד לצמתך" דהיינו לפנים מהצומת. אם כן נראה שלא סבירא לרשב"ם כפירוש הערוך לגמרא הנ"ל53.

ב. כנגד הראיה מהראב"ד והרשב"א כתב: מ"ש הרשב"א:
"אותם השערות הרגילות לצאת חוץ לצמתה והבעל רגיל בהן ולא מטריד ואינו חשיב ערווה"

הכוונה היא זו: היה לאשה שני כיסויים על ראשה כלומר מלבד הכובע שעל ראשה יש לה בגד המצמצם שערה שלא יבצבץ לחוץ, ואותו מעט שיוצא בכל זאת ואי"א לצמצמו -
על זה כתב הרשב"א:
"שהיוצא חוץ לצמתה אינו ערווה"54,

ולא כמו שהבין המהר"ם אלשקר מדבריו שהכוונה לכל אותן שערות שנמצאים מלפנים מעל הפדחת.

מ"מ מדברי החת"ס נראה שפסק דינו מסתמך בעיקר על דברי הזוהר.

כלומר, הואיל והמנהג שנהגו בארצו הוא כדעת הזוהר ע"כ יש למנהג תוקף הלכתי מחייב. אעפ"י שמדברי הגמרא בב"ב מבואר להתיר כדעת המהר"ם אלשקר וכשיש מחלוקת בין הגמרא לזוהר (או לשאר ספרים כמו מדרשים ופסיקתא וכדו') נקטינן כדעת התלמוד מ"מ כיוון שנהגו בארצו כדעת הזוהר ע"כ פסק לחומרא, וכתב שיש להקפיד מאוד בעניין זה.


אומנם יוצא מדבריו, לכאורה, שבמקום שלא נהגו כדעת הזוהר אין לחשוש לו ואפשר לסמוך על הגמרא להתיר וכפי שפירש הערוך. אלא שאין לומר כן, כיוון שיותר נראה, שמה שתלה הדבר במנהג ארצו זה רק לרבותא בעלמא, להצדיק את מנהג מקום ארצו, אך מ"מ פסק להחמיר מעיקר הדין ולא תולה הדבר במנהג המקום, וכפי שהראנו לעיל שהחת"ס דחה את ראיותיו של המהר"ם אלשקר ולא קיבל את פסק דינו מעיקר הדין.

יתר על כן, התשובה מאהבה" הביא ראיה חזקה לשיטת החת"ס שבשערות היוצאות מחוץ לצמתה יש להחמיר. ראייתו היא מפירוש רש"י לביטוי "כליא פרוחי" המובא במסכת שבתי. הגמרא מביאה בריתא:
"יוצאה אשה בכבול ובאסטמה"
ושואלת הגמרא
"מאי איסטמא?
אמר רבי אבהו: בזיוני,
מאי ביזיוני?
אמר אביי אמר רב: כליא פרוחי".
ופירש רש"י "כליא פרוחי!':
"מצנפת קטנה לאחר קישוריה שקולעת ראשה וכסתה, יש שערות קטנות שיוצאין חוץ לקישוריה והן נקראין פרוח, על שמפריחין ויוצאין חוץ, ואוגדתן לתחת קישוריה ע"י מצנפת קצרה"57.

א"כ מבואר בהדיא בדברי רש"י שבזמן הגמרא היו רגילין לקשור אפילו אותם שערות קטנות שיוצאות חוץ לקישוריה ומסתבר שזה כולל גם את אותם שערות שמחוץ לצמתה שאסורה לגלותם58.

בשו"ת צמח צדק החדש59 הוסיף לדחות את דעת המהר"ם אלשקר מראיה נוספת. דבריו מסתכמים על רש"י במסכת שבת60. המשנה שם אומרת שאסור לאשה לצאת לכתחילה לר"ה במחט שאינה נקובה (ואם יצא אינה חייבת חטאת), ושאלה הגמרא שם:
"למאי חזיא" -

כלומר לאיזה תכשיט המחט משמשת שיש חשש שתשלפנה ברשות הרבים ותראה לחברותיה?


ומתרצת הגמרא:
"אמר רב יוסף הואיל ואשה אוגרת בה שערה".
ופירש רש"י:
"שהאשה אוגרת באותה מחט את שערה היוצא מחוץ לקישוריה וכורכת את אותו שיער סביב המחט ותוחבת המחט בסבכה מתחתיה שלא יראה שערה".

ומקשה אביי על רב יוסף:
"ותהו כברית טהורה ותשחרי"?

והסביר רש"י שם וז"ל:
"בירית טהורה - יוצאים בה... ולא הוי משא..., דכיוון דליצניעותא היא לא שלפא ומחוויה והאי מחט נמי לצניעות, דשיער באשה ערווה ולא מחוויא ואמאי לא תצא לכתחילה".

כלומר אם כדבריך שהתכשיט שהמחט משמשת לו הוא אגירת קישורי שערה וכדלעיל, א"כ מבואר שהמחט עשויה לצניעות, דשיער באשה ערווה ולא תשלפנה
ומדוע שלא יהא מותר לכתחילה לצאת בה בשבת?

דהינו כשם שמותר לצאת לכתחילה בבירית טהורה שהיא מעין אצעדה לשוקיה הואיל ועשויה לצניעות ולא שלפה ומחויה כך ה"ה יש להתיר לצאת לכתחילה במחט אם עשויה לאגירת קישורי שערה. הגמרא שם מביאה תירוץ אחר. מ"מ מוכח מדברי רש"י הנ"ל שסובר ששיער היוצא מחוץ לקישוריה דהינו היוצא מחוץ לצמתה חשיב כדין "שיער באשה ערווה" ואסור לצאת בו לשוק.

ועוד הוסיף לומר (בשו"ת צ"צ הנ"ל) שאין להקל כדעת המהר"ם אלשקר על סמך זה שנהגו בארצו לגלות חלק שיער זה ולכן אינו חשוב כמקומות המכוסים, דכמו שלא שייך לומר בשוק באשה ששם ערווה בו תלוי במנהג המקום ואם בקיץ יגלו שוקן עדין יישאר האיסור בעינו, כך לגבי שיער היוצא מחוץ לצמתה אין לתלות זה במנהג ומימלא אין לסמוך על התירו של המהר"ם אלשקר.

וכנגד ראיית המהר"ם אלשקר מהסוגיה בב"ב (עפ"י פירוש הערוך) כתב (בשו"ת צ"צ הנ"ל) שיש עוד פירושים אחרים, והרי הרשב"ם לא פירש כערוך, וכן רש"י בשבת נדף פ, א) ד"ה בת צידעתא פירש אחרת מהערוך שכן כתב שם: "בת צידעתא" - למטה הימנה (מצידעא) להסיר שיער דק והוא אנדיפי. א"כ הואיל ויש פירושים אחרים חוץ ממה שפירש הערוך מנין לנו לסמוך על הערוך דווקא בעניין זה.

נמצא: שהרבה מהאחרונים דחו את דברי המהר"ם אלשקר בעניין גילוי שיער היוצא מחוץ לצמתה, אלא שאין לנו להתעלם מכך שהב"י והרמ"א בכל זאת הביאוהו להלכה כפסק ברור ופשוט. מ"מ אחרי דחיית ראיותיו של המהר"ם אלשקר ע"י האחרונים הנ"ל קשה להסתמך על היתירו ובפרט שנראה מדבריו (של המהר"ם אלשקר) שהתירו מתייחס רק לאותם נשים אשר נהגו כן בארצותם, ולכן:
באותם מקומות שנהגו לכסות כל ראשם אל להם לפרוץ גדרות, אולם במקומות שנהגו מקדמא דנא לגלותו אז יש להם על מי שיסמכו.

המשך המאמר