םירגנוה-ורטסוא םילייח לש תשוחנ עבוכמ הכונח תרונמ


רמאמל הרזחב