רבקב םיסנ ישעמו הלצה
םילשוריב ךלמה דוד

וננמז ינב םירישבו יממעה רופיסב

קולירפ הצינ

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


תוארה תדוקנמ ןה ,םירבק לש םתושדקתהו לגרל היילעה תעפותב םיקסוע םלועב םירקוח
םרוג ,םינש תואמ תונב תורוסמ םירתאה ןמ קלחל .יתוברת-יתרבחה טביההמ ןהו תיתדה
תיתרבח הניחבמ תנווגמ הייסולכוא ברקב םהב הנומאה תא דדועמו םייוהיז תא קזחמה
ךלמה דוד רבקב םידקמתמה ,םיידוהי םע ירופיסב ןכו םירישב ןייענ רמאמב .(2001 ,ןושש)
ןגנו םכח ,ףירח גטרטסא ,ץרענ טילש ,ליח רוביג :ארקמב דוד לש ויתונוכתל .עישוהל וחוכבו
,ומע ליצמו הדופ לש הנוכת םירופיסב ףסותית - תרוסמה יפל םילהת רבחמו ררושמ ;ןנוחמ
.חישמה ךלמל האיכ

אלו םילשוריב ויה ...דוד תיב ירבק .(י ב ,א םיכלמ) "דוד ריעב רבקייו ויתובא םע דוד בכשיו"
אתפסות) ןורדק לחנל האמוטה האיצומ התייהו ןהל התייה תוליחמ ...םלועמ םדא םהב עגנ
לצאו השדחה תירבב ,ג הימחנב) םיקיתע תורוקמב םירכזומ דוד ירבק .(אי א ארתב-אבב
הארנכ וברח ,(הריפסל 135) אבכוכ-רב דרמ רחאל ,םילשורי ןברוח םע .(יאמור ןוירוטסיה
.עדונ אל םמוקמו ,(1974 ,יאנליו) תיארקמה םילשורי לש רפע תולופמב וסוכ וא םירבקה םג

לש תימורדה המוחל ךומס ,ןויצ רה ימורמב דוד רבק לש ומוקמ תא ההזמ םינש ףלאכ תב תרוסמ
,דוד םש לע הבצמ היונב ,קיתע םחתמ ךותב בצינה ,ןיינבה לש הנותחתה המוקב .הקיתעה ריעה
,יאנליו) האושב ודחכנש תוידוהי תוליהקמ ואבוהש הרות ירתכ םויכ םיחנומ הילעו העיריב הסוכמ
.(1974

.(ךרעל 1170) םינבלצה תפוקתב ץראב רקיבש ,הדלוטמ ןימינב בתכ ,"דוד תיב ירבק ןויצ רהבו"
ןטלוסה ידיל רבקה לע הקזחה הרבע ,םידוהיו םירצונ ןיב םיכוסכס תובקעב ,הרשע שמחה האמב
ונא םג .םידוהיהו םירצונה ומכ דוד תא םיצירעמ םימלסומה ונא אלה" :ריהצה רשא יכולממה
םידוהיו םירצונ לע ורסא םימלסומה ."ונל הזה םוקמה היהי ...ךכיפל .שדוקה יבתכב םינימאמ
הלגתנ ,הבצמל תחתמ ,דוד רבקב הריפחב ,1859-ב .דוד תיב ירבק לעש ןיינבה לא סנכיהל
ואבויש םירישבו םעה ירופיסב םג תרכזנ הרעמה ;(2001 ,ידרו) הבחר הרעמ לא ליבומה חתפ
תרוסמה יפלש ,תרצעה ,תועובשה גחב דוחייבו - הנשה תומי לכ דוד רבקל םירהונ םידוהי .ןאכ
.םילהת ירומזמ םישימחו האמ ןויצל תורנ ן"ק םוקמב םיקילדמו דוד לש ותריטפ םוי איה

:("םושלש לומת") רפסמ ןונגע י"ש ךכו
לש ורבק הזו ,תועובשה גחב הנשב תחא םעפ םשל ךלוה ינאש ,םילשוריב שי דחא םוקמ
לכ דורט היהש רידא ךלמ .םלועבש םידוהיה לכמ ילע ביבח ךלמה דודש יפל ,ךלמה דוד
יאדווב ,לידבהל ,םידוהיה ףאו ,םיעשרה ראש םעו יתשילפה תילוג םע תומחלמב םימיה
םירומזמ תושעלו רוניכב ןגנל ןמז ול חקול היה ןכ-יפ-לע-ףא ,הברה ותוא םידירטמ ויה
."ותוא בהוא אל ךאיה הז ךלמ - םיאכדנהו םיבולעה לכ ליבשב

..."םייקו יח לארשי ךלמ דוד"
לועפל ךישממ רוביגה ;שדוקמ רוביג לש וישעמ תא םייסמ וניא תוומה ,תיממעה הבישחה יפ-לע
לארשי תודע לש םע ירופיסב .ךלמה דוד אוה הז גוסמ םיטלובה םירוביגה דחא .ותומ ירחא םג
הליהקל עישומ לש המולע תומדב עיפוהל דוד יושע םידוהי-אלל םידוהי ןיב םיתומיע םיללוגמה
י"עסא ,לשמל ראופמ תסנכ תיב תיינב םייסמה רז וא יתד חוכיווב הליהקה תא גצייל ןכומה רז)
יעבט-לעה ביטומה .םתרצ תעב ןויבאלו קידצל יאלפ רזועכ הלגתמ ךלמה דוד םיתעל .(5217
םוקמ .לארשי ץרא וא הלוגה םעקרש םירופיסב יוצמ םייחה תוצראב ךלהתמה תמה שודקה לש
םירופיס ;רבקה לע םיללוחתמה םיסנלו םילשוריבש ורבקל שדקומ דוד לע םעה ירופיסב דחוימ
ךורכ שודקה רבקה לש וחוכ .תוירוטסיה -תויפרגואיג תודגאל רנא'זה תניחבמ םיכייתשמ הלא
ןייעמ ימ תייתש ידי לע לשמל) םילוח יופירב אטבתמו םדאה לש הליפתב םיבר םירקמב
.המואל וא הליהקל ,םדאל :תרחא תיאלפ הלצה וא (םוקמבש

םיטביה וריאי ,(י"עסא) לארשיב יממעה רופיסה ןויכרא ךותמ ןאכ ואבויש ,םעה ירופיס תשולש
.רבשמ וא הקוצמ לש תועשב רצונה ישונא-אלל ישונאה ןיב עגמ ראותמ םירופיסב .הלא
רפסמה לש תיטקדידה המגמהו האדיאה תא וטילבי דוד רבקב םירושק םייאלפה תוערואמה
.דוד לש ותומד תרדאהב יממעה

ךלמה דוד לש ורבקו הנמלאה רופיס
הנממ םישרוד ויה םישונהו ,םיבר םיפסכ תבייח התייה ,וקורממ הנמלא ,תימלשורי השיא
.תושעל המ ותוא הלאשו םילשוריב ברל הכלה איה .תובוחה תא םלשל םוי-םוי
."םש יללפתהו ךלמה דוד לש ורבק לא יכל" :ברה הל ץעי
.רמה הבל תא הכפשו שודקה רבקה לא הנמלאה הכלה
.הפתכב תוכר עגונ והשימ יכ השיגרה עתפל
בר ףסכ הבו ,הילא תטשומ ודי ,הינפל דמוע ןקז שיא הנהו ,השאר תא המירה איה
,הדות תלימ רמול הקיפסהש ינפלו ,ודיבש המ לכ תא השיאל ןתנ ןקזה .םירקי םיטישכתו
.עיפוהש תמועלכ ןקזה םלענ
(886 י"עסא) וקורמ :הדעה
יאקורמ ידוהי יפמ ץיבורוה ילתפנ :םשר

הכימת - ועמשמש ,יתרבח קדצל הסומכה הלאשמה תא הז רופיסב אטבמ יעבט-לעה ביטומה
ךא ,רופיסב שרופמב תפשחנ הניא יאלפה רזועה לש ותוהז .הנמלאה - דחוימב השלח תומדב
דוד רבקב ללפתהל ברה לש ותצע .ךלמה דוד אוה ןמחרה עישומה יכ "עדוי" םיעמושה להק
הניחבמ רדגומ רופיסה .תישיא החגשהב הנומא לעו העבקתנש תרוסמ לע הדיעמ ךלמה
.ןמזה תניחבמ אל ךא ,תיפרגואיג

תרזושה ,(1952 ,קילאיב נ"ח דוביעב) "תסבוכהו הרעמה" הדגאה איה הז ירופיס סופיטל הסרג
רטושמ דוד רבק תרעמב טלמיהל החילצמ הנמלא תסבוכ .ינימו יתד :וידחי םיטקילפנוק לפכ
תללפתמהו הייכובה השיאל הרעמב הלגתמה שישי .הסנואל הסנמו התוא אלוכה ילאעמסיא
.התיב לא הרעמהמ החטבב התוא ליבומו התוא ליצמ - "ךדבע דוד ןעמל םיהולא ינטלמ"
.הקדצל תדעיימ איה הרבצש ףסכה תאו הלמעב הכרב האור תסבוכה

תולגתהה ,תינוציחה תוזחה םג ;תיממעה הנומאב איבנה והילאכ יממעה רופיסב לעופ ךלמה דוד
הליפתה לש החוכב .עישומכ והילאל סחוימה תא תומלוה ךרצנל תידיימה הרזעהו תיאלפה
רופיסב ןיאו ,תילכלכ החוורל ינוע ייחמ לשמל - ערה לזמה תא תונשל דוד רבק לע השקבהו
ןיב רעש ןיעמכ םעה רופיסב דקפתמ שודקה רבקה .(2001 ,קולירפ) תיטסינימרטד השיג
.םיישונא-לא וא םייעבט-לע :םירחאה תומלועה ןיבל יטסילארה-ישונאה םלועה

םיקרוטה ימיב םידוהי ליצמ דוד רבק
,ץראל היקרוטמ גרד םר אבצ דקפמ אב ,םיקרוטה ימיב ,הנושארה םלועה תמחלמב
דוד רבקל ועיגה .םיקידצ לש םירבק תוארל ,ותשקבכ ותוא וליבוה םיברעה .םילשוריל
.ךלמה
וללפתי אלש םידוהיה לע תורזג רוזגל ןווכתמ שדחה דקפמהש ועמש םידוהיה ,םייתניב
-ושעי המ ,וכב םלוכ ,םינכסמ םידוהיה .הלימ תירב ושעי אלשו תבשה םוי לע ורמשי אלו
.תושעל םידוהיל םהל רתונש המ הז ,ללפתהל תסנכה תיבל וכלי
ךל רוסא" :םירמושה ול ורמא .הרעמל תדרל הצרו ךלמה דוד רבק לא דקפמה עיגה
."תדרל
"-דמחוממ שודק רתוי דוד םאה -המל" :לאש
."םיברע הביבסב םירג ירהש ןכ" :ול ורמא
לא תדרל זעה ןוצרה תא ושארל רידחה םיהולאו ."תדרל הצור ינא ,אל" :רמאו שקעתה
.הרעמה
."הצוחה ךתוא רורגנ ,דעמת םאו ;לגרה תא ךל רושקל םיכירצ ונחנא" :ול ורמא זא
הגרדמ ,היינש הגרדמ ,הנושאר הגרדמ דרי אוה ,לבחב לגרה תא ול ורשק .היה ךכו
.בלכ ומכ הצוחה ותוא ובחס .םוקמב תמו לפנ - תישילש
םירופ ."םירופ" תושעל התיבה וכלהו תויונחה תא םוי ותוא ורגס טקשב-טקשב םידוהיהו
.ונל ללועמ היה המ עדוי ימ ,תמ אלול .ונל היה סנ .שדח
(9110 י"עסא) יחרזמ ,ילארשי ץרא :הדעה
יול ימענ יפמ יקצמלד הכרב :המשר

שדוקה ללחמ"ו "התודהי לע תפדרנ הליהק" :םיירופיס םיסופיט ינש לש טרמולגנוק אוה הז רופיס
לש הסומכ הלאשמ האטבמו ידוהי פיטוקיוא איה תפדרנ תידוהי הליהק לש אלפ תלצה ."שנענ
ןאכו ,(ןוספמותו הנראא לש םיסופיטה חתפמ יפ לע *A730) הלוגב חיכש הז ירופיס סופיט .םעה
המיזמה שרוח .רז ןוטלש תחת םירשעה האמה לש לארשי ץראב שחרתמה רופיסב הלגתמ אוה
דקפמה הז רופיסבו ,(ומצע טילשה אל םלועל) טילש לש ינטש ץעוי בורל אוה ירופיסה סופיטב
תויהל יושע רופיסב יתדה טקילפנוקה ןורתפ ."עשרה ןמה" דיקפת תא "אלממ" יקרוטה יאבצה
.יוגה לע ידוהיה לש םוכחתו ,הנינש ,המרוע ומכ ,תיעבט-לע ךרדב אקווד ואלו תלכשוממ ךרדב

תוגרדמב הדיעמה :םיכרדה יתש הליהקה תלצהב וידחי תובלושמ ,יחרזמה-ילארשי ץראה רופיסב
הבשחמ הל המדק םלוא ,(יטסילארה רושימה) דקפמה תומל רישיה םרוגה איה תוכושחה
.(ג ,ז תומש) "הערפ בל תא השקא ינאו" יארקמה חסונב (יסנה ,יעבט-לעה רושימה) תיהולא
דוד רבקל המינפ סנכיהלו ,םייק רוסיא ,ובאט רפהל ותונוכנו דקפמה לש בלה תוואגו ותוריהי
הובגמ שנוע אופא אוה ותומ .הובגמ ךכל "תנכות" אוה אלא ,רופיסה יפ-לע םיירקמ םניא ךלמה
םוקמ ללחמ לש ושנוע יממעה רופיסב יכ ,ריכזנ .םילשוריב תידוהיה הליהקל קיזהל לכוי אלש ידכ
ושנוע .טלקנ חקלהש רחאל - ףלוחו (קותיש ומכ) ינמז תויהל יושע (תסנכ תיבמ בנג ןוגכ) שודק
רתסא תליגמל הלבקה תרצוי רופיסה לש םויסה תאחסונ .יפוסו ינוציק אוה שדחה דקפמה לש
.ותונשרפל ךרד ךכב העיצמו

.(1960 ,ןמגרב) שנענ - ובלב דובכ תארי ןיאו םיקידצ ירבק לא ברקה לכ תיממע הנומא יפ-לע
סנכיהל לוכי םדא םוש ןיאו .דוד תיב תוכלמ לכ םירובק הכותבש הרעמ תאצמנ הז ןומראב"
רפסב יכ עודי תירוטסיה הניחבמ .ימלשורי השמ יבר 1769-ב בתכ ךכ ,"השודקה ינפמ ,הכותב
אובי לבל וצ ללכנ ,החפ םיהרביא ,הרשע עשתה האמב םילשורי לש ירצמה לשומה לש םיקוחה
,ירויפיטנומ השמ לש ותשא ,תידוהי לש הנמוי ךותמ) הרסאנ רבקה לא הדיריהו ,דוד רבקב רז
.(יאנליו לצא אבומכ ,רבקבו 1831-ב םילשוריב םרוקיב לע

םישודק םידוהיה תומוקמה בור יכ ,ידוהיה יממעה רופיסב תטעומ היהת יברע ידי לע שדוק לוליח
.יקרוט ,רז אוה שדוקה ללחמ הז רופיסב ןכל .םימלסומל םג

תואמצעה תמחלמב ומע לע ןגמ דוד רבק
רבקב תלבוגה המוחל ךומס ילארשי-ידוהי לייח ול דמע .תואמצעה תמחלמב הז היה
םולשו סח שולפי אלש ,ביבס חטשה לעו ךלמה דוד רבק לע ,ומע לע ןגה .רמשו דוד
.תומחה תוצראל ןהידודנב םירופיצכ רבע לכמ וקרשו ופע םיזגפו םירודכ .וילא ביואה
.רצוע ןיאו ,וידחי ףטו םירגובמ ,עשפמ םיפח םידוהי ,םיבר םיללח וליפה םיזגפה
ךא .שפנ ףוריחב ומע לע רמשו לייחה ול בצינ ולאה םיזגפהו םירודכה רטמ ךותב
.דוד רבק ךותב טלפמ אוצמל ץר ,םיצקה לכ ולכש ושיגרהבו הפקתהה רבגתהב
ךלמ דוד הז היה .םינפ תרדה לעבו ןקז לעב שיא ולומ האר הרעמל וסנכיהב דימ
.םייקהו יחה לארשי
ךנה עודמ -ךיינפ םירוויח הכ עודמ -הרק המ ,ישפנ למחמ ,ינב" :לייחל ךלמה הנפ
"-ינב ,להובמ הכ
לעו ברע תוצרא עבש לכמ לארשי תא הבבס רשא הערה לכ תא ךלמל לייחה רפיס
.וינפב לייחה ךפש םירורמתה אלמ ובל לכ תא .ונתולכל םירמואה וניאנוש לכו םיברעה
רוזיאה לכ לע ,ימע לע יננה רמוש ,המוחה ילגרל ןאכ ינא דמוע" :ךלמל רמא ףוסבל
זאו ,הנביתו םוקת דוע תלפונה ותכוס רשא דוד תיבל ךלמה לש ;ךלש הז רבק לעו
."םשה הצרי םא ,םעל היהנו בושנ
."לארשי ימע לע ,םכילע רמוש ינא יכ ךל עד ,ינב" :רמא לייחה יפמ ךלמה תאז עומשב
םואתפ ועיפוהש םירוחב דוע האר דימ .לייחה לש ויניע ורוא ,ךלמה לש ולא וירבדל
.וללפתהו ןיינמ ורדיס ,דחי וסנכתה .רבקה תרעמב
היה לודג המו .םתרמשמ לא ובשו םילייחה ואצי ,םיזגפהו תויריה רטמ תולוק ומדנשכ
.הגופהה הזרכוה - וז העשב קוידב יכ ,תעדל וחכונשכ םנוהמית
(967 י"עסא) יזנכשא ,לארשי :הדעה
יקסליבונר'צ םירמ יפמ ןויצ תמחנ :המשר

1948 יאמב -18ב .םיברעה םימחולל סיסב ךלמה דוד יניינבו ןויצ רה ושמיש רורחשה תמחלמב
רבק ןיינבב הנכש ןויצ רהב תוברקה תעב .וילע וטלתשהו םוקמה לע םידוהי םימחול ורעתסה
ןמאנ וניא יממעה רפסמה .(1629 'מע ,1974 ,יאנליו) םידוהיה םימחולה לש הדקפמה דוד
ותרטמ תא םימלוהה עקרהו םיאנתה תא הנובו ,רורחשה תמחלמ לש תירוטסיהה תמאל
.תיאדיאה

אוה - יהולא חוכל סחוימ אוהו השעמה תא תלבקמ תדהשכ .יגאמ השעמ ודוסיב אוה סנ
איה היגאמהו ,רופיסב רשפא תואיצמה ינפ תא תונשל .(םסק וא ףושיכ אלו) "סנ" הנוכמ
תומחלמ לש עקר לע םע ירופיס .(1982 ,רהנש) וז הסומכ הלאשמ לש המשגהל יעצמא
,תובאה ,תיתימה :ןה תופוקתה) ןמזה רושימב ןורחאה בלשה - "הלואג"ה בלשל ךיישנ לארשי
תמחלמו הנידמה תמקה לע תודגא .(הלואגה ,הווהה ,םינורחאה תורודה ,הלוגה ,ןברוחה
.הלואגה תומי לע רבעב ורפוסש תודגאמ תוקנוי רורחשה

:תומלוע ינש אוה ףא ברעמ ,דוד לש שודקה ורבקב רושקה יאלפ ערואמ ורקיעש ,הז רופיס
תולגתהה לש םיביטומה םורדניס .ליצמ לש סופיט-באכ דוד עיפומ וב םג .יעבט-לעהו יטסילארה
שי הלצהה עוריאב .הלצההו רבקב הליפתה ,לבסל בושקו םוחרה ,םינפ רודה ןקזה תומד :ללוכ
הגופהה) המחלמב הגופהה דעומ עבקנ ויפ-לעש ירשפא םירקמ ףוריצ - דחא דצמ יתואיצמה ןמ
הירוטסיהה ךלהמ לש ןווכמ יוניש - רחאה דצהמ יעבט-לעה ןמו ,(11.6.1948 -ב הלחה הנושארה
ראשכ ,הז רופיס םג .תיממעה הבישחה יפ-לע ,לארשי םע לע לקהל הרטמב ןוילעה חוכה ידיב
.העיגרבו הלקהב ,העש יפל ,םייתסמו רבשמבו ךוביסב ליחתמ ,דוד רבק םאשונש םירופיסה

ותלאש תא ץמאל רשפא ,ןויצ רה ימורמבש ךלמה דוד רבק לא םיאושנ םייניעהו תובבלה רשאכ
:העיגרמה הבושתה תאו ;"-ירזע אובי ןיאמ ,םירהה לא ייניע אשא" :הקוצמב יורשה לש המודקה
.(ג ,א ,אכק םילהת) "לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה"

הדוהי לצא לשמל ,וננמז תב תינונאק הרישב םג עיפומ יטמת דוסיכו ביטומכ ךלמה דוד רבק
טבמ םינפמה םיררושמ םיאצומ ונא תילארשיה הרישב .רפח םייחו גרבנירג יבצ ירוא ,יחימע
ונימיב ןמאל ול ךרוצ המ :ההימת ררועל היושע וז העפות .תישיא היווח בצעל ידכ ךלמה דוד לא
םוקמה לע עיבצי םידחא םירישב ןויע -תיתוכלמה הארמב ותומד לש תויופקתשה תוארל
בצועמ אלא ,ךעוד וניאש סותימ ,דוד ךלמה לש סותימב דוד תרעמ וא דוד רבק לש דיקפתהו
.םישדח םינוויכב תיטאופ

..."דוד ונכלמ תרעמל"
,ךלמה דוד :המואה ישדוק לא הרזחה ,(1992) גרבנירג יבצ ירואל "םישדק שדק" המאופב
ךרדה איה - בל תהימככו םולחכ ןיבו םייח תואיצמה ןיב - םילהת ירומזמו םילשורי ,שדקמה
חסונב וז רישב .רתויב תובורקה תושפנה לש ןדבואה םעו האושה ימיא םע דדומתהל תחאה
גרבנירג צ"א ,רכנב האושה ימיב התפסנש ומא רכז תא .ןירותסמו אלפ לש הריווא הרוש הדלבה
,רישב הייחמ אוה ומא לש התומד תא .דוד תרעמ לא ,םילשוריל ,לארשי ץראל תולעהל שקבמ
יעגרב ומא לש הבל תלאשמ תויהל התייה היושע המ שוחל הסנמ אוה תורעו םולח לש בצמבו
.יאובנ ןויזיחכ שמממ אוה התואו - םינורחאה הייח

.ינב ,יפאב םילשורי חיר -
_ _ _ ימא ,המילשורי ונעגה ,ןמא -
.ימא ,לתכה לא - / .ינב ,ינליבות יברעמה לתכה לאו -
.ימא ,דוד ונכלמ תרעמל - / .דוד ונכלמ תרעמ לא םשמו -
.ינב ,ךיבא חסנב ,ןחלב / ;ינב ,םילהת רמאנ םשו -
-רכזתה -

םוקמ עודי ירה ,תרוסמה יפל .םירשעה האמה לש תואיצמהמ תחתפתמ ג"צא לש וריש תלילע
"דוד רבק" אל םלועלו) "דוד ונכלמ תרעמ" לש התמצועו החוכ .ךלמה דוד לש ורבק - הרעמה
תעדותב םילשורי לש המוקמ תאו לארשי חישמכ דוד לש ומוקמ תא ריכזהלו בושל (ונושלב
.ויתומולחבו ויתווקתב ,םעה

:תרמוא םוקמב לוק-תב -
םייוגה ברחב לארשי יללח לכ -
המילשורי לתכה לא חורב םיאבומ -
דוד ונכלמ תרעמל םשמו -
הליש אוב דע ...םיפסאנ םה םשו -

-תמחנ אוצמל לוכי םדא ,שואייה תולוצמ קמועמ יכ הסיפתה תא רשאמו רזוח וליאכ רישב רבודה
דוד ידיב תרוסמה יפ-לע ורבוחש - םילהת יקוספ תרימא ידי לע ארובלו דוד תיבל היינפב המ
לארשי חצנ לע תורוד תב תידוהי האדיאב תוזחאיה שי לבא ,תיביאנ הייאר רישב ןיא .ךלמה
:חסונב דוד ברחל דוד תרעמ ןיב רושיק שי המאופב .רקשי אלש

... דוד ונכלמ תרעמל עיגנשכו -
ירוצ 'ה ךורב / דודל :דיגא ינא -
.המחלמל יתועבצא ברקל ידי דמלמה -

הלגתנש יפכ ,יביספ ןימאמ לש הלצהו העושי תשקב אופא ןיא דוד תרעמ לא טבמה תיינפהב
ליח שיא היהו וברח לע תויחל עדיש ,ךלמ לש יומיד לא עדומב איה היינפה אלא ,םעה ירופיסב
וצכ קשנו ידוהי לייח לע עיבצמ ג"צא ,המואה לש וז השק העשבו .ותורענ רחשמ ץימא םחולו
לש הריוואמ הנוזנ הדלבה ,יזיפה חוכה רבדב תישעמ הנבות דצב .ביואה דגנ סירתכו םייחה
םימשמ לוק תבל ,יחישמ ןדיעל םיפוסיכהו םייחה תוצראב תכלהתמו הבש התמה םאה ,סנ
.דוד רבק לע םעה ירופיסמ םיביטומ טעמב אל םיריכזמ - "שודק שודק"לו

:הרעמה וזו לתכה הז -
;ןויצ רהב דוד ונכלמל -
:םלוע דעו םלועמ םילשורי -
.ןמא -

..."רוניכה תא לוטיו ךלמה דוד םקיו"
רפח םייח לש המאקמב היוצמ לארשי תומחלממ תחא ןמזב ךלמה דוד רבק לא תרחא היינפ
."םימלוחכ ונייה" (1978)

/ רהה לע דוד רבק לא ותילמפו ל"כטמרה ואוביו / רבדה היה ,ז"כשת תנשב ,ריא שדחב
תוקמע ומשניו / רגנה העזה לחנ תא םחצממ וחמיו / רפע ירפעמ םידגבב וינפל ודמעיו
/ ררחש תיבה-רה ,ךלמה ינודא / :רמאיו ל"כטמרה עידציו

,ךלמהמ הרזע םעפה םישקבמ ןיא ,(967 י"עסא) רורחשה תמחלמ לע יממעה רופיסהמ הנושב
יחה ןיבש יאלפה גולאידב .ןוחצינה תרושב תא ול רשבל ידכ ,"לודגה בא"ה לאכ וילא םיאב אלא
ךרדב הנובו ,יעבט-לע דוסי עדומב תטלוק המאקמה .היתומחלמל המואה תודלות םישרפנ תמל
המצועה ןמ תקנוי ותומד תרדאה .ןיבר קחצי :םימיה תשש תמחלמ לש ל"כטמרל חבש ריש וז
.דוד סותימ לש

/ הקעצה ןמ רתוי תגאושה הממד / הקזחו הלודג הממד םקתו
/ הקד הממד ,תיהלא הממד
/ קחצי ילא רבד ,רבד ; קנחנ ולוקו ךלמה רמאיו

דוד רבק רבדב הנומאה לעו םעה לש ינחור-ישוגירה ןעטמה לע ןעשנה ריש רצי רפח םייח
תילנויצר-אל הבישח יסופד ןווכמב ץמאמ רפח - םילודגה םיגיהנמה ינש ןיב שגפמב .ןויצ רהב
ישדוקל הבישהו המחלמב ריהמה ןוחצינה םע ,1967-ב תובבלה תומעפתה תא םימלוהה
.םילשוריב המואה

/ לרוגה ליטה ךילע ךא _ _ _ / ל"כטמרה לא ךלמה דוד רמאיו
/תולפתהו תומולחה לכ לש םחילש תויהל
_ _ _ תוליחבש בוטה םע תאז תישע התאו / תולענ-יכה תושקבה לכ לש

ךלמ דוד" ורישב תינוריא הרימא הרוז יחימע הדוהי - דוד רבק לש ומוקימ לע תרוסמה רבדבו
החכותהו עבש תב תשרפ לש יארקמה רוכזאה לע יונבה םיתב בר ריש - "םיקו יח לארשי
:(1998) "שיאה התא"

,ךלמה דוד לע הברה ושכע בשוח ינא
םיק אלו תמה הז אלו םיקו יחה הז אל
,ורבק וניאש ורבקב םידבכה םידברמל תחתמ
תינחה ןמ קמחו ןגנו ןגנש הז לע אלא
_ _ _ ךלמ היהש דע

,תיתוכלמה תומדה לש הכישמה חוכ ןיבל תרוקיבו קופקפ ןיבש חתמה ריצ לע ענ ולוכ רישה
םירשעה האמה ןב ילארשי לש "ישיא יודיוו"ב תחתופ הריציה .םיגשיההו םיללעמה תבר
.תיגולה הקירוטרבו קד רומוהב ,תויגולנאב ,תובר תורופטמב יחימע לש וכרדכ תלבותמו

"דוד לש ורבקל ךליל הצור"
.(1987) "ןויצ רהל ךרדב אוהה םויב" קקח לצרה לש ורישב םג יוצמ דוד רבקו םיסנ לש בולישה
.ךלמה דוד רבקל ותבס םע - תוגרדמ האמ הלעמב - ךלהמה דלי לש היווח ןורכיזכ ללוגמ רישה

םינומעפב וזחאש רבקה דיל וכבש הירופיס יתעמש
.םיסנ היניעב התאר יכ יתעדי ,הרותה יליוגב

שחורו שדוקמ םוקמה יכ ,דליה לש העידיהו הבשחמה וב היוצמ ךא ,תיאלפ תושחרתה רישב ןיא
יבצ לש ורפע ןנוחל" הלועו ,"האב לבבמ" רשא ותבסכ תוכז ילעבל קר ילוא ולגתי - הלאו ,םיסנ
שי תיבב ילו") ינחור ןפצמ רדעיהבו ךרד ןדבואב שחה ,רגובה רבודה - םינשה ףולחבו ."תוכלממ
:ותבס לש המלשה הנומאה םלוע לע קפרתמ ומצע אצומ ,("...עורק סלטא

הבוהא דוד ךלמה לא ,הרבק לא ךליל הצור
ןכוש היתוליפת רצוא םש
קלח ןחלש לע יריש התעו ,םיסנ יתעגנ םש
.ןפצמ תרסח היפרגואג התוא ,סלטא ותואו

םוכיס
תודע ירופיס לש יממעה רנא'זה ךרד :םיכרדה יתשב ןויצ רהבש דוד רבק לא ונלפעה הז רמאמב
- הרישבו ;ועויסלו דוד לש תולגתהל הכוז ימ ונלאש םעה ירופיסב .הרישה רנא'ז ביתנבו לארשי
.תימואל וא תישיא ,תיוושכע היווח בצעל ידכ יארקמה רבעהמ ךלמ לא טבמ תונפהל רצוי עינמ המ
רבקל םירשקתמה תיאלפ הלצהו םיסנ ישעמ ,םייעבט-לע תודוסי ולגתנ הרישהו הזורפה תוריציב
תעבו םידוהי-אלל םידוהי ןיב תומיע עקר לע החיכשו ,הקוצמ תעשב תישענ דודל היינפה .דוד
שודקה רבקה לע השקבו הליפת לש החוכ רבדב הנומאהמ םינוזינ םייממעה םירופיסה .המחלמ
הפסונ ךלמה דוד לש סותימל יכ אצמנ .ותומ רחאל םג לועפל ךישממה קידצה רוביגה רבדבו
.תיממעה הבישחב איבנה והילא לש ויומידל ברקתמ דוד ךכבו ,"עישומה" תנוכת םעה ירופיסב
ליכהל ולכויש ידכ ,תינפת ןהב הלחו הרישה תוריציב םג עיפומ םייחה תוצראב ךלהתמה תמה
תירוטסיה הניחבמ תרדגומ םייח תואיצמל יזיפטמהו יטסטנפה תרידח ;יעבט-לעה דוסיה תא
רישה ;המקאמה וא הדלבה תרוצב תירנא'ז הניחבמ תישענ (םימיה תשש תמחלמ ,האושה ימי)
יעצמא שמשמ ורבק לע דוד םע גולאידה .ןורכיז לע תוקפרתה לש וא םולח ןיעמ לש בצמ הלעמ
תרשוקמ םילשוריב דוד תרעמש וא יאבצ גיהנמ לשו ינידמ עוריא לש ותבגשהל יריש ירוטר
.חישמה תומי לש המחנ ןוזחל המאופב

אוה תיתורפסה הריציב םג יכ אופא אלפ ןיא ,תומחלמב ןייטצהש ליח רוביגכ עדונ יארקמה דוד
."לארשי רמוש" לש תפסכנה האדיאה תא ותחונמ םוקממ אלמל ךישממ

היפרגוילביב
,9110 ,967 ,886 י"עסא ,םירופיסה תשולש .הפיח תטיסרבינואב יונ בד ש"ע לארשיב יממעה רופיסה ןויכרא - י"עסא
.קולירפ הצינ ידיב סופדל ונקתוה
בצר-אצר 'מע ,"תסבוכהו הרעמה" ,"דוד ךלמה תודגאמ" ,ריבד ,קילאיב .נ.ח יבתכ לכ ,(1952) נ"ח ,קילאיב
133-131 'מע ,"םיקידצה תורבק :םישודקה תומוקמה" ,סמ ןבואר ,ידוהיה רולקלופה ,(1960) הדוהי ,ןמגרב
קילאיב דסומ ,ןורימ ןד ךרוע ,םיריש - ו ךרכ ,ויבתכ לכ ,חכהו תויליאה רפס ,רהנה תובוחר ,(1992) יבצ ירוא ,גרבנירג
"םישדק שדק" ,םילשורי
1633-1618 'מע ,"רבק-(ב) דוד" ,דבוע םע ,לארשי ץרא תעידיל הידפולקיצנא :לאירא ,(1974) באז ,יאנליו
,"דוד רבק" ,ןוחטבה דרשמו רתכ ,12 ךרכ ,לויט ילולסמ ,הידפולקיצנא :שדחה לארשי ךירדמ ,(2001) הנליא ,ידרו
275 'מע
"םימלוחכ ונייה" ,םינדיע ,ישישה םויה תורבחמ ,(1978) םייח ,רפח
"ןויצ רהל ךרדב אוהה םויב" ,םלשורי תבהלש ,תחכשנ הדועת ,(1987) לצרה ,קקח
'שיאה התא' - "םיקו יח לארשי ךלמ דוד" ,ןקוש ,חותפ רוגס חותפ ,(1998) הדוהי ,יחימע
ןוכמ ,תוהמ ,"םיידוהי םע ירופיסב וז תיעבט-לע המישמ לש הינייפאמל :לזמה שופיחל עסמה" ,(2001) הצינ ,קולירפ
108-95 'מע ,א"סשת ץיק ,ג"כ תרבוח ,תורפס ירקחמל ןמרבה
160 ,149 'מע ,"יממעה רופיסב םיאפרהו םיתמה םלוע" ,ןדומ ,רבכשמ םירופיס ,(1986) הזילע ,יערלא-רהנש
,הפיח תטיסרבינוא ישומיש יעדמ רקחמל הרבחה ,טילטסג ,םידלי רופיסל יממע רופיסמ ,(1982) הזילע ,רהנש
82-72 'מע ,"היגאמה"
,א"סשת ןסינ ,4 ןויליג ,םישדח םינוויכ ,"לארשיב םירבק תושדקתה לש יממעה ךילהתה" ,(2001) םהרבא ,ןושש
171-153 'מע