תומקנה לעב

החפ קחצי

ז"נשת ,'ל עובמ

םיניעל רואכ - המקנה הקותמ


הנב וליאכ ,היקדס חייטמה לכו ,היקדס בוט קבדב קבדמ וליאכ ,םילשורי ירופיסמ רפסמה לכ
עמוש - דמל תאצמנ ,רפסמה ללכב עמושה םגו ;התחמשב האורש ,הלודג ותוכזש - הב ןיינב
אל םלועמש ,הנטק הנוכש תאצמנ םויה לשו םעפ לש םילשוריב ,ןכבו .דחאכ םיכוז עימשמו
ופלחש תורמלו ,הירבע לכמ הב תוקחוד היתונכשש לכות אל ,לודגל הצרת וליפאו ,הלדג
,הניפ-ירעש תארקנ וז הנוכש .איה הנטק ןיידע ,הז ונרופיס עראש תעמ הנש םישימחמ הלעמל
ילעבו םיקווש האלמו תקקוש - םירכובה תנוכש תנכוש הל ךומס .םינשונ םינשי םיתב הנמיסו
לכש ;תדמ םיקיר הב ואובי אלש תרמושה - םירעש האמ תנוכש - הפתכל רבעמו ,הכאלמ
תבורעת םהב ןיא םא וציצי ,שיבכל םיקשונה םיפופכה תונולחהמ םילועה רמז ילכ וא הלהצ
.התועינצ לע רומשל םדא יליחנ הילא איבי םילקבש לקה דשחה וליפאו ,םישנו םישנא לש

הבורמ הניהש ,םינבה תכרב התכרבו "םירישע םניא" םטועימו םיינע םבור הניפ-ירעש יבשות
לש הבוחרב םה םידנו םיענ .בחר "ץוחה"ו רצ םתיבש ,ץוחב םילהוצ םלוככ םבורו ,םהב
האממ םהינכשכ אלו .םיקחשמ םירענב ,םילשורי ,ךל יפויו ,םיצפקמו םיגלדמ ,םתנוכש
יאנפ םהל ןיאש דע ,והערב סחוד דומילו התרבח תפדור הליפתש ,םיצרו םיצאה םירעש
.םמיחשהל תוהש המחל ןיאש ,תורוויח םהינפו ,המחב ףזשיהל

,הנממ תונהנ היתונכש ירה ,הילע רפסל אב התאשכ ,וז הנוכש לש התונטק תמחמ ,תיאר הנה
.הב רשאמ רתוי ןהב רבדמ התאש

,המחלמ - ץוחמו ןילכוא טועימ - תיבמ :לארשיל השק התיה ,הב לח ונרופיסש ,הנש התוא
ןידכ אל ,םתוא תשרל וצר םייברעהו .םהל ואציו הוחינה ,לארשי-ץרא לכב ולשמש ,םילגנאהש
.תוגירהו םימויאב ,תוחיצרו תיחשמ ילכב אלא ,םישרוי

יפלא ואבש - הלדוג בורמ העלובל לוכיעה תיבל השק היהש ,הלודג הבוט הפסונ וז הרצ לע
- םיטלפנה לש םלזמו ,תונושמ תותימ ינימ לכב ותמש םיברה ךותמ םיטעמ ,םיטילפ םיפלא
רוע םיפופש םדא יליצ ,המחלמה שאמ ולצינש הלא םינכסמ םילוצינ .לארשי-ץראל םופחדש
לש םתעיגפמ תשעוג איהש העשב ,ץראל ואב התעו .םתמשנ החרפ אלש טעמכו ,תומצעו
ויניע ,ןטק ופוגו לודג ושאר ,דליכ הארנש ,רוחב עיגה םיאבה םע .תחפה לא חפה ןמ םייברעה
קדקדמ םדא םאש ,ןכותמו ןדעב םיציצמ הירוסיו תולגה לכש ,תולודג תוארנו תורוחש
תפרוצמו ,שידיא ונושלו ורובידו ,לשרה יבצ דלי-רוחבה לש ומש .הייכב ידיל אב ןתייארב
,הניפ-ירעשל לשרה יבצ עיגהשכ .חישמ אוה המ םיעדוי םניא ,םיאיקבה ףאש ,הפש דוע הילא
ךותמ ותחפשמ בורק השענו החיש שריה םייח ומע לגלג .שריה םייח ,תפרה לעב לע לאש
עדיו ורבעמ תצקמ ונממ עמשש ,ול ךירצהו ןטק רדח ול דחייו ותיבל וסינכה רחא .םימחר
.תומ-לע חצנמל דיחי לוצינ - תיבחמ הפיט ,המירעמ רגרג ראשנש

ןליכאהל ,תורפה תא בולחל ודמיל - ויניינע לכב ומע לגלגו ,ןבל ול שריה םייח וחקל
- הילע חנומ אסיכו הטימ וב התיהש ורדחל אב היה ,ותדובע רמגב ,םויה בורעב .ןתוקשהלו
,הטימה לעמ אסיכה לטנ ,תבשל לשרה יבצ הצרשכו ,םיבר םיצפחל םוקמ רדחב וב היה אלש
קסוע לשרה יבצ .דחאכ בכושו בשוי - הטימה לע תוטושפ וילגרו ,אסיכה לע בשוי אוה ירהו
לכש ,עמשנ לודג שערש ,ךל המדנ ,רבדמ היהשכו ,רבדמ וניאו הסוכמו םותח ,היה ותכאלמב
ירה ,ויתורצ וצבקי םאש רוביד רצוקב ורבעבו ויתורצב חישמ םיתיעל .המוה ולוק - םמודה
.ןהמ ערכ אל ותומכ םימי לוע רענ דציכ ,איה האילפו ,ןדבוכ תאשל ולכוי אל םדא ינב האמש

 

* * *
ןיאשכ ,ןובערה תנשב תורפה ליכאהל דציכו ,תפרה תמכח לשריה יבצ תא דמיל שריה םייח
ןניא ירהש ,רוסחממ הקומצ ןתביקו ,תועוג תורפהו ,תכראתמ המחלמהש - ןהל תתל המ ודיב
רוסחמה תיימהו ןתביק ועיגרי הזבו ,ולומתאמ בוט היהי אוביש םויש ,רהרהל הבשחמ תולעב
.ןנוזמל תועוגו ןהיכרצ תולוק ילוקב תועבות ןהש אלא ;ןהיעמב

תודשל הריישב תורפה ךילומו םירחאה ינפל םיכשמ רקוב לכ ?שריה םייח השוע היה המ
,שממ בורק בורק אלו ,איבנה לאומש רבקל םיכומסה םירהל םיבורקו ,בושייהמ םיקוחר
ויהש ,ברעה דע ןשאר ומירה אל ,בשעה וחירהש העש התואמו .םש םיברוא םיברעה ירהש
םאש ,הכישחה ינפל ןזרזל ךירצ היהש דע .דבלב ןליבשב ארבנ םלועה וליאכ ,הליכאב תוקוסע
ןזרזמ שריה םייח היהו .זוזל הצור הניא איה םג ,המוקממ הזז הניאש ,התרבח תא תחא האור
לע תכלוה וליפאו היירב לכ לע ןמחר ,היה בל-בוטש ,ןתוא הכמ היה אל ךא ,רוזרזבו רוגרגב
תעקוש טעמכ התיה המחהש דע ,אעמק דוע ןריאשמו ויתורפ לע םחרמ שריה םייח היה .עברא
הבנזב זחוא היה זא .ןמחר אלו היהי הטוש לובגה תא רובעי םאו ,לובג שי םימחרל םגש ,ןיבהו
הריישב הירחא תודדמ ויה ,ךכ היתורבח וארשמו ןהינפל הצר התיה איהו ןהבש תשקיעה לש
.תפרה לא ןעיגה דע

תואבה תוחורל ץורפ םוקמה היהש ,ףוגבש הניצה םמחל עדוי היהש ,וב היה המכח רבד דועו
העש התואב .ןנטצמ ףוגהו רק לבה תולעמ ןקרושבו חורה אולמב תוקרושו םירהה יצרפ ןיבמ
,רתוי וא ףורגא לדוגב ןבא שאה לע חינמו הנטק הריעב ריעבמו םידרז ץבקמ היה שריה םייח
תובצעה ריסמ היה הזב .ופוגב טשפתמ המוחו הפטלמו ודיב החקול היה ,ןבאה הממחתנשמ
.החמשב - בלה רשייתה הקעומה הקתענש ןוויכ .קיעמ - דרוט רבד לכש ,הקעומהו

די-לע תינסעכ הרפ חיני אלש וילע הויצ - לשרה יבצ תא שריה םייח דמיל המכח רבד דועו
היהו ,תינחגנל בוריקב תינטעב חיני אלו ,הזרל הכומס הנמש אלו הנמש לצא הזר אלו תינבבוש
םייח .תעדה לע םילבקתמה םיקומינב ןיינעה ול שדחמו ,םעטה ול ריהנמו ,הביסה ול ראבמ
ביט לע עיפשמ הרפה לש חורה-בצמ .תורפה תא בולחל בוט יתמו ךיא לשרה יבצל ראיב שריה
לש החמשה .לפת השענ אוהו בלחה תוקיתמב םגופ ,לשמל ,סעכה .שריה םייח רמא ךכ - בלחה
תא טיעממ טקשה ,בלחה תא הניבלמ אתוחינה ,רתויב אירב והירהו בלחה תא ןימשמ הרפה
אלא ,הבילחב ליחתת לא - והווצמ היה המכח ירבד דועו .הבילחה תא תרהממ הוולשהו ףצקה
היינשהו התכאלמ תא הרמג הנושארהש ,תוקומצ היניטעש ימב אלו בלח תופטונ היניטעש ימב
ושוריפ הלועה לוק לכלו ,תויעגהו תוחנאה ,תוחינגה תמכח ותוא דמיל דועו .התיישעב הדוע
אלא ,איה הבערש תמחמ אלו ,תחנוגש שי .הכיראמהכ הניד ןיא הייעגב תרצקמהש - ומע
טלק וז האלפנ המכח .בער אלו באכ אל הל ןיאו הלוקב הכיראמש שיו ,איה הבואכש ךותמ
הרות - תוחנאב איקב היה וימי לכש ןוויכ ,ול ריבסהלו רוזחל ךירצ היה אלו לשרה יבצ ןיבהו
המ ,החינג ךותמ תחנוג ימו גנועמ תחנוג ימ ריכמ היהש ,ובר לע הלע הזבו - וליבשב הנשי וז
היה ,ודבל תורפה לע חיגשמ היה רשאכו ,הריתי המכח היה ,םדא ינבל לפטכ עמשנ היהש
.תועיקתה תליפת לבקמה ךאלמ ןיעכ ,התמגוד ןיאש תויאלעב ףטעתמ

 

* * *
ירה ,בוט ופוסש ןוויכו ,עבט וא סנ ותונכל םא עודי ןיאו ,לשרה יבצ םע הרקש השעמ דועו
לכ םיבהואו עבטה םה םיאנושש ינפמ ,םדא-ינב לע בוהא םיסינל רושקה לכש ינפמ ,סנ אוה
.וילעמש רבד

לותח הנהו ,ורדחל סנכנ ,הבילחהמ לשרה יבצ רזחשכ ,דחא םוי .היה ךכ השעמה ףוג ןכבו
לוט - רמול הצור ,םוקמה-לעב לש ץויצ שריה יבצ ול ץייצ .ולכאמב טטחמו ונחלוש לע בשוי
דוע לכאמה יצחש ינפמ ,עמוש וניאכ ומצע השועו ודגנכ זזעתמו זיעמ לותחהו !ןאכמ ךלו ךמצע
.לותחה תא סופתל שקיבו תלדהו ןולחה תא לשרה יבצ רגס ףא ירוחב .ןחלושה לע היה חנומ
ודי תא לשרה יבצ חלש .בואב םילעמה ומכ תולוק עימשהו ויניש הליג ,ותמער רוציה ררמיצ
וינפב וטרשו הז ומידקה ,ופוגב וספותל הסינ .וכשנו ומידקה הז ךא ,ףוצחה ראווצב סופתל
םומה ,לשרה יבצו .עצמאב .םה םידדצה לכש ירה ,ןטק רדחהש ןוויכמו ,ינשה דצל טלמנו
ספת ,ופוג לכבש םיטוטרשהמו תוטירשהמ ,תוכישנהמ באודו תוזעה ןמ הומת ,תוימואתפהמ
ףטש רחא ,הצוחה וכילשהו ןולחה תא חתפ .וידיב רגפתנש דע וכעמו וטבח ,לותחה תא ותמחב
.חנג אל החינגו ,וילעמ םדהו העיזה תא

,תוחוורמ םעפו תוזרוזמ םעפ - תורודס ויה אל ויתומישנ ,ופוג םוח רבגתנ ,ובכשמ לע הלילב
.לותחה תלער וב הטשפש ,םזיזהל לוכי אלש דע ויה םידבכ וירבאו

ןניא ןהש ,םינשיה תוררועמו תועוג וליחתה ,תורפה תא בולחל ךירצש העש ,תוצח תעש העיגה
ימ ןיאש ,הארו שריה םייח םקש דע ,לוקב ןהיכרצ תועבותו ,ילוח וא סנוא תעש שיש ,תועדוי
.וקתשש דע ןהיכרצב לפטיש

אציו .יפושב וניא אוהש תולוקהמ ןיבהו ,םינושמ תולוקב רחרחמו ומוחב חדוק והאצמ רקובב
םיאפרמה שארו םיוודה ךאלמ אוהש ,עודיה אפורה ןהכ םייח ר"ד תא איבהל תוריהמב
לכש ,אפרמה תיבל ואיבהל הוויצ הלהבבו וחצמ ףטיל ועורזב ששימו אב .םילשורי תונוכשב
.עגפה אובל לולע עגר

רמול ךירצ ןיאו םיבורקה ריכמ וניאו ,םינ אלו םינ ללחב ההוב עובש בכש אפרמה תיבב
ריכהו ןחקפש דע ,ויניע תא םימעפ המכ רגסו חקפ ,םעמועמ היהש עובש רחאל .םיקוחרה
ימ - וסקנפב בתכ רבכש ,ןימאמ וניא אוהו ,סנב תוארל אפורה תא ואיבה .ותוא םיבבוסה
המכ הדיד ,םימי המכ דוע ורבע ופלח .םייחה דצל אלש ומשר שריה יבצו - !תוומל ימו םייחל
וייחל רזחו ,ןטקה ונוטיקל - תרמוא תאז - ורדחל רזח ,ותיבל ךליל רשאתנש דע ,םידעצ
.ולגרהכ

 

* * *
םיבזוע םילגנאה תפדור העומש ,וריבחמ השק ותעומש םוי לכש ,הלוע המחלמה תשאב חירו
ןיא םאש ,הדידשבו הגירהבו החיבטב םימייאמ םייברעהש האבה העומשה תכרסנו ץראה תא
רמול ךרוצ ןיא .ול דבע וריבח ,וריבחמ רוביגה לכו ,טלוש רקפההו ,תוכלמ לוע ןיא ,תוכלמ
םהש ידכב ,וכליו ושרפי םילגנאהש םויל םיכחמו םידוהיה לש םיתבב םיצפח םייברעהש
םיתבה יבשויו ,ינומלאל וז הריד ,ינולפל הז תיב :תומישרה וניכה רבכ .הסימחב ואובי
ךאלמ ול םינמזמ ,םכרדב דומעיש ימו ,םהיניעב הלק החיצרהש ,תונושמ תותימל םידעוימ
.םקוח םחל הגירההו ,םבילב דחפ ןיאו ,םיעתרנ םניאו ,תוומה

קשנ אשיל ביוחמ ,הכנ וניאש רוחבו םלע לכ - הישארו הנידמה םעטמ יוויצו הדוקפ האצי ןכל
ץראה תוניפ לכמ הער הצעב ואבו וצבקתהש ,גורהלו דימשהל םיצורה ,םיביואה דגנ ודיב
הצעה ינפמ ,םיבשותה לע םדחפ לפנו .םנכ לע םידוהיה ריאשהל אלש ,המיזמב ,תוניפל רבעמו
דגנ הצעב ואבשמ ;והערב שיא דיו ,םהב טלוש דוריפה הנשה תומי לכש ,ושעש תחאה דיהו
תודחאה ינפמו ,תקולחמ ילב ,דחא ךרוצל תחא הבשחמבו תודידיב םלוכ ורבחתה םידוהיה
,הנידמה םעטמ אציש ,ארוקה לוק הזו .םייברעה תצע לכסל ורמגו ונמנו ,םידוהיה ודחפ תאזה
םייחמ תושר שקיב ,יוויצה םייקל הצר אוה םג לשרה יבצ .המחלמלו הנגהל םירוחבה ץבקל
היהי ןגמ דועש - חמש .השקבה לע בוצעו חמש היה שריה םייח .םיכלוהה לככ תכלל שריה
לכמ לצינש דיחי אוהש ,ןטק רגרג ,רערעכ דיחי שאמ לצומ דוא לשרה יבצ ירה - בוצעו ;ונל
.וריעמו ותחפשממ תיראשו םש תרכנש ירה ,ןוסא והרקי ו"ח םאו ,וריע

ירה ,םיאצויב אצא אלו ראשא םא :והנעו ותבשחמ ןיבה ,ונובצעב שריה םייח תא האר
הארש ינפמ ,ול הנענ .םינפב ןנוגתהל רשאמ ,ץוחב םחליהל בטומ !ונולכיו ואובי םייברעה
וחלשו ובג לע םש ,קשב םחינה ,הרירצ ינב םהש ,םירבד דועו תוניבג ול ררצ .וירבדבש תמאה
.סויגה םוקמל

חתפב אציו דחא חתפב סנכנ .המחלמה תכרעמל רישכו יואר אוהש הדועתה לבקל ,רותב דמע
,אוה הנידמה ןיתנו ,המחלמה לוע לבקל רשכומ" :ריינה לע בותכ ךכש ,ודיב וצפחו רחאה
,והושקיב דועו ."הנידמל ךייש ולוכ לכש ,ומצע תושרב וניאו ,ררע ילב ושפנו ופוג הל יונקו
וניא אוהו ,םה ןכיה - ותחפשמו ויבא לע והולאש .בישהל עדי אלו ,וירוגמ םוקמ ןכיה ,םושריש
ירהש ,בישהלמ קפקפמ אוהו ודי-חלשמ לע והולאש .אוה ירירעו דומלג ירהש ,בישהל עדוי
תיבה-לעב .תולאשה לכל תחא הבושת אצמ ,ףוסבל ?די-חלשמ ול ןינמו תורעיב דנ ותונטקמ
המ ,םידיקפה ומשר .רג ינא םשש ,תפרה לעב אוהו ,הניפ-ירעש תנוכשב רגה ,שריה םייח ,ילש
דע ןיתמה ,המחלמה יכרוע ואוביש דע .םיבצייתמה לכ םע דחי רצחב ןיתמהל והוחלשו ומשרש
לענמ-יאצח םילעונו םירצק םיסנכמ ישבול ,םיריעצ ועיגה .המוחמ רחשוהו המחה ותפזשש
,וצור ,ומוק :יוויצב ולוכ םרוביד .שפונ-יתבב שפניהל םיאצויכ ,םתוזח לכו ,לדנס יאצחו
תואצוי םילימהו ,םרובידב ןודיע לכ ןיאב ,תוכלמ יריסאל וא עברא לע יכלוהל םירבדמ וליאכ
,הזמ רתויו ,וינזאב עמוש אוה רשאמ ,םדאה עדויו .םוגמג ילב ,ןושל ךותיחבו רוריבב םהיפמ
םרובידב ןיאש תורמלו ,םהבש לודגה ןוחטיבבו ,םחור זוזיעב ושפנב שיגרמ אוהש הממ
ובילב הימת לשרה יבצ היה קרו .דובכ הב שיש האריב םהמ ארי םדאה ,םילוהיב וא םימויא
אוה דוע ?םרובידב סומינ ןיא עודמ - הייפכ ילבו ונוצרמ אב אוה ירה - םסומינ רסוח לע
םיצר םה ;םהב ברעתמו הפיחדב ךשמנ אוהו ,םינושאר ושענו תינרוחא והופחד ,ךכב רהרהמ
,הליכא ילכ םהל וקליחו הכורא הרושב םודימעהו וחרט .םתומכ אוהו םידמוע םה ,ץר אוהו
,םכחו ןובנ עגר ןיב השענש ,הנדע ילב םהומכ לכאו ,חפה תוחלצב לכאמ וסימעה .םתנמ לבקל
רתוי הווש ןיא ,דחא לילב םלוכ ושענש .וכלהו וחרפ םיסומינה לכו ,רוביצה ןמ שורפל אלש
הקעצב היהש ,םרוביד לע הימת היה דועו .תחא הקיציל םתוא ךותה רוכהש ,עצוממ ןיאו
הזמ םגו ?החידבהו הקחצה המ-לעו ,התעבו שא םוקמל ,המחלמל םיכלוה םלוכ ירה .הקחצבו
דבלמו ,רבד לכל םהישעמכ וישעמו ,םישנא ןיב שיא היהנו ,אוה םכחו ןובנ ירהש ,תשעתה
.ראשה ןיבל וניב ןיחבהל רשפא-יא ,תגליעה ותפש

 

* * *
.הרוצו תינבת םע םיווק לש תופמ םדיבו המחלמה יכרועמ םיניצק ואב .םימיהמ טעמ ופלח
הפמה ושרפ .םהב םייולת םדא ייחש ,אשמה תמחמ היה ףופש םווג םגו ,ןובציעמ תורק םהינפ
לופכ וכרוא ,לודג תיב הבו ,ושרפ הלודג הנומת דועו .םיאורה לכ ואריש ידכ ,לתוכה לע
.םילודגו םינטק םיכרחו תונולח תונולח שרפנה תיבה לכב .המוק לע המוק והבוגו ,ובחורמ
ברק ךכ-רחא .הנומתהו הפמה ןאכ דע .ןיעה אולמ םישורפ תודש ,הממש - לודגה תיבל ביבסמ
תא הצרהו ודיב טומהשכ ןיצקה דמע .הנומתה לעמ עיגיש ידכ קדו ךורא טומ ודיבו ןיצקה
דע - טולימ םוקמו סוניכ םוקמו תוסינכו תואיצי - המחלמה-רבד ךרועו דמוע היה ךכ .וירבד
םיניבמ םניא םקלח ,הפשה םיניבמ םניא םקלח ,םיעמושה יניעב דקרמ היה לובלבהש
.הזב אלו הזב אל םיניבמ םניא םקלחו המחלמב

בורקמ הזו םיטילפ לודגה םקלחש ,םישנא לש תבורעת ינפב וילימ דבאמ אוהש ,ןיצקה האר
.רובידל רוביד ןיב חוור השועו טאל ורובידש וירבד ונבוה הליחתב ,ןמגרותמ איבה .ץראל ואב
המו .םינושארל םיעירפמ םניאו תויורכ םהינזא םינורחאהו .טקשב רבוד יכ ,עמשנ ולוק
םיחינמ םניאש ,ונתוא םיאנושה םיברע ויבשויו ,"ןורטל תרטשמ" ארקנ לודגה תיבהש ?ועמש
תונולחהמ שאב םירויה דבלמ ,םילושכמ הב םימשו ,ריעל תחא ךרד .םילשוריל תולעל
תירכהל הבוח ןכלו ,םימו ןוזמ ןיאמ הכוב םילשורי .רקפה ומד - הכרד רבועה לכו ,םיכרחהו
."ןורטל תרטשמ" ארקנש ,לודגה תיבה יבשוי שרגלו תיחשמה

ךישמהו ןיצקה אב התע .רתוי ךיראהל ךירצ ןיאו ,ונא םיניבמ - רמאל םשארב וענענ ןאכ דע
רמג אלש דע .הילא תפרוצמה התיכ ןכיהו תינולפ הקלחמ ןכיה ,המחלמה ךורעל דציכ ,וירבד
,הנידמה תפש דבלמ ,םה םיעדוי תופשה לכ ירהש ,וקוהיגב אב הזו ולועישב אב הז ורבסה תא
.המחלמ ינינעב ןיבמש ימ ןיא ,עמוש ןיאו ולוק םירה ,רזחו רזח .םאונה גשומב םהיגשומ ןיאו
הלוע ןיאו םיגהלמו םיפצפצמ ,םינושאר ולשכנש םוקמב רבסהה ךישמהל םישדח םיניצק ואב
ךרע ןושארהש דע .ןושארה םגרתיש םגרתמ ואיבה .שיק שיק םישקשקמ ,םפוצפצ קר רבד
איבהו ךלה .שאייתמ וניא םימי לוע ןיצקהו .הפ יחמב ןיינבה רתסו ינשה אב ,תואיכ םירבדה
,םהילעמ ומצע םש ישילשהש ןוויכו ,םוגרתה הוושיו םינושארה ינש ירבד םגרתיש ,ישילש
םינוש םיעמושה ינזאל םירבדה ועיגהש דע ,תצק םינושארה לשמ רסחו תצק ולשמ ףיסוה
.ךפהנ ךפהתמה רבד לכו ,רהמ - טאלהו בורק - קוחרה ,םינושמו

הלודגה הערה םיאורו םיניבמ םניאו םימותח םידמוע ,םילייח םיארקנש ,םיעמושה לכו
קרו ,הינפמ חורבל דציכ םיעדוי םניאו ,םחתפב המחלמהש - םהילע האבו תשמשממה
.םהילעמ תלכאמהו ,םישבככ םהש ,םשוחב םישיגרמ

תרזעב המחלמה ןינע לכ לטבל וצרו הלודגה הרצה ואר ,םיניצקל לעמש ,םידקפמה םג
םיטושש אל םיריכב םתואו .םתדוקפב ךישמהל םהילעמש םיריכבה תריזג ךא ,וללה םישנאה
ועבקו וויצ .לולח םדקדק לבא םהל שאר םישארה ולאו .הנידמה ישאר תריזגמ ורזגנ אלא ויה
,םהב טלוש דובכה ירהש ,םהב ורזחי אל םהו ,ץראה עקשת .המחלמל הלא םישנא חולשל
םישילשל םהינשמו ,םהינשמל ווציש ,םיריכבה וחירכה ?םרובידמ רוזחל םמצע ושייבי ךיאו
תונוועבו .יוויצה עצבלו - םורממ - הלעמלמ האבש הדוקפה םייקל - םירטוזל םישילשהו
.רובידה ומייק

 

* * *
ארקנש ,לודגה תיבה לומ םואיבהו ,םילייח וארקנש ,םישנאה תא ולעה ,רחשה תולע ינפל
.ץראה לכ םוהתו ,תיקורשמב וקרש ,הצירב המחלמה ךורעל טקשב םוויצ ."ןורטל תרטשמ"
אלש שיו ,רורצ יצח קר שיו דחא רורצ איצוהל םדיב הלעש שי ,םינכסמה דיב תיחשמה ילכו
,המחלמב קסעתהל םוקמב .המואמ הווש וניא ילכה ,האישנה לטנ דבלמו ,הז אלו הז
םניאו םיצר םקלחו ,םילפונו םיצר םקלח ,םהל עמוש ןיאו ,רותפכבו דתיב םה םילדתשמ
שי - םהירוחאמ םיצמקה לכו .ןטק ץמוק וראשנ הרטשמה ןיינב ירעשל ועיגהש דע ,םילפונ
שאה .החירבל הרצקה ךרדה תא םידדומו תינרוחא םידדמ שיו םיממדמ שיו םיממוד
םינכסמהו ,לעממ םהש ,םיפשרו תורורצ םיזיתמ לודגה תיבה לעמו ,םילגנב הלכמ תונולחהמ
.תונולחהמ םיפלוצל םייולג םה ,םיצוקהו םיעלסה ירוחאמ םשאר ונימטיש המכו ,תחתמ
.חורבל ןכיהלו ואב ןכיהמ םיעדוי םניאו והנשמ ןיבמ אל דחא ,תופשב הלולבש הרובחה
חפקתנ לוכי אלש ימו חרב - טלמנש ימ ,הלודגה החירבה האב ,לובלבה היהנש העש התואמו
ןולשיכב יד אל וליאכו ,רותסמ ןיאו רונתהמ רתוי לודג םוחהו היה הללק םויה ותואבש ,המחב
.הנידמה ישאר י"ע חבטל חלשנש יח-רשב תיראש יראשו .םהב ומחלנ םימשמ םג ,לודגה
.םרשבב םיערוק םינקרבהו ,םיצוקה לע שמשה םוחב םילחוז םבורו רותסמל ועיגה םיטעומ
גלדמ היה ,ןולשיכה רעצ לעו םוחה לבה לע רבגתהל לוכי היה ,לודג וחוכש ,לשרה יבצ םכותבו
לע ועדיש ץוביקה ישנא .דחא ץוביק יתבל עיגהש דע ,הגירהה םוקממ קחרתהו ץפקמו
.ןושיל םוקמו םימ שקיב קר ,םריכה אל אוה ךא הלפמה יטילפמ אוהש ,ותוא וריכה ,ןולשיכה
ןיבה תולאשה ךותמו ,תולאש וילע ומיצעהש ,ןיע םוצעל ול וחינה אל םוקמה ישנא
יטילפ ,הפש ילב ,המחלמ ךורעל םיעדוי םניאש ,םישנא ,החיבטל וחלש ךיא ,םהיתובשחמ
.רבק ילא םתדירי דע םאוב ינפל םיפוזנו םיללודמ ,םש ילב םירירע םילצומ םידוא .האוש
ןידה לעבו ,םשנוע לע ואב אלו ןידה תא ונתנ אל םויה דע ,תעדה ירקפומ - םיחלשמה ולאו
.וטלפמ - ותנשו ויכרב ןיב ושאר חינה ,םידדצב בשי ,םהמ שרפ לשרה יבצ .םהמ ערפיי

םולח הז םא ,עדוי וניאו .וב וטעבו םולח יתועיב ול ואבש .הברה ול המדנו אעמק ןשי
םיאשונ םיינשו ,םעפ ויהש ,םדא ינפו םירבא יתורכ האר ,םולחבש תואיצמ וא תואיצמבש
התעו תונושמ תותיממ ולצינש ,וירבח האר דועו ,תולופנ וילגרו םילדלודמ וירבאש םדא
הדיקעל םוחלשש ,הנידמה ישאר לש םהיפ לבהמ םיכורח םהירבא ,המחלמה שאב םילצינ
.םיימעפ ןברק םה עודמ ,םיעדוי םניא ,םיכורחה ,םה וליאו ,ןיעדויב

םיבבוסהש הארו םק ,ומצע רעינ ,תואיצמה-םולח יתועיב לובסל לוכי אל לשרה יבצש ןוויכ
ןורטל םשה תא קר םייטרפה רכז אלו ,םהילגר ולשכ ןולשיכה רובעבש ,ןיבהו ,ןובציעב םלוכ
.ומוגרת עדי אל ךא

 

* * *
םוקמ היה דועו תחא הניפב וצבקתה םהו ,שאה ןמ םיטלפנה לכ וסניכו םירטוז םידקפמ ואב
בצעהו ,לודג היה ללחה התע ,םיפופצ ודמעו שודג היה םוקמהש ,לומתא םוימ ךופיהבו .דועל
.רעושי אל ללחבש

,דועו ,ןולשיכ-ימואנ םיעדוי םניאש םושמ ,םואנה ליחתהל המב םיעדוי םניא םירטוז םתואו
לע ושיגרהו םש םידיחיה םהש ,םילודג ושענ םואתפ םירטוזהו ,ובזע םילודגה םידקפמהש
םילייחל ועבק ,םרוביד רצוקבו ,םייסל ועדי אלו רבדל וליחתה .םידיספמה תקעז תא םבג
ידכ הז לכ .ץפח ובילש המ השעיו ותיבל ךלי דחא לכ וב ,שפוח םימי עובש ,ודרשש םיטעומה
רכ ול היה אלש ,לשרה יבצ .םידירטמה תונוימדהו תוערה תובשחמה ירוסי םבילמ ורוסיש
ושגפנ .הניפ-ירעשב שריה םייח לש ותפרל אבו רזח ,וילא בושל תיב אלו ושאר תא חינהל
אצי ירהש ,דוע והארי אלש בשחש ינפמ הז ,הריתי הבהאב הז תא הז וקביחו םידידיכ
ההשא רשפא - שריה םייח תא לשרה יבצ ולאש .ול קינעמש תיב תרוק ינפמ הזו ,המחלמל
רובע םישורג ונלביק ירה ,םלשל ךירצ םאו - ףיסוה השובה תמחמו ?ךתיבב םיטעומ םימי
וא המכחב רביד םא ,עדוי וניאש ,השובה ינפמ .ויפמ םגמוגמ רובידה אצי .ךל םנתונ ינאו ,ןוזמ
שפנ ריכהש ו"ק ,ול הלודג תפר ירהש ,עברא לע יכלוה תושפנ ריכמש ,שריה םייח .תולכסב
המ ונא םיעדוי ןכיהמו .המואמ ןיא ובילבו ,העצהה לע סעוכ ומצע השע ןכל ,ויכוביסו םדאה
ועיגרה .יולגה וביל םלוכ ינפל יולגו ,וביל בוט תאו שריה תא םיריכמ ונאש , ןוויכ ?ובילב ןיאש
.הנה דעו המחלמל ותאיצי תעמ ותוא תורוקה תא חישה דחא לכו .ותיבל וכשמו לק רובידב

.םדקפמ םשארבו םידגב ילשורמ םילייח תצובק העיגה הנהו ,םינפ שושמב םירבדמ םדוע
,ךל עודי - םידגבה ילשורמ םילייחה שאר ףיסוה !ינא - תפרה לעב הנע ?תפרה לעב ימ - ולאש
.ינא עדוי - ול הנע ?השדחה הנידמה ןעמל ומצע תא בירקמ םעה לכו ,?המחלמ תע וישכעש
רוזעלו ליח רוזאל םיכירצ םלוכו ,הקוצמבו םוצמצב םתייחמ אבצה ישנא בור - דקפמה ףיסוה
דקפמה ללכ וירבדב .הנידמה ילייח רובע תורפ המכ לוטיל ,הדוקפה האצי ןכל .ליחה ישנאל
היה אלש ,שריה םייח .ויווצל קזוחו ורובידל ףקות היהיש ידכ ,הנידמה ףוגמ קלחכ ומצע תא
ינפמ םוקל םילעפתמה ןמ אלו ,םינטק םישנא לש םילודג םירובידמ םילעפתמה םישפטה ןמ
תוקוניתה הקשמ ,הכותב יחו הנידמה ףוגמ ינא םג - רמאו ותמועל דמע ,הנידמה . תוריזג
םיכרצנל הקשמ קפסי ימ ,תורפה תא חקית םאו ,בלחל םיקוקזה םילוחה םגו יתורפ בלחמ
ילייח רובעב תורפה תא תחקל וכלהו םמצע ולטנ ,םיעמוש םניאכ םמצע ושע םה ךא ?הלא
.הנידמה

שיערה םהילא ונוויכו וקשנ ילכ םירה ,טלושה רקפהה תאו םתוזע תא לשרה יבצ הארשכ
ורזח ,םהילא אובל תדמועה הערה תא םילייחה וארשכ .היריה ילכ רוצעמב ךשמו הטילבב
המכ וקרז .ודיבש קשנה ילכמ רתוי תוכתוחהו תודחה ,תוקרובה ויניעמ ולהבנש ,םהירוחאל
.םהל וכלהו ורזחיש וחיטבה ,ריוואל ,תוללק

?השוע תייה המ ךדיבש ילכלו ךל ועמשנ אל וליא ,שריה םייח ולאש ,םיכלוה םתוא הארשמ
רצוקב ותבושת םתס לשרה יבצש פ"עא !גרוה יתייה .תחא הלימבו הרצק הבושתב ול הנע
ויניעב םייחלו ,תולובגה ושטשטינ ולצאש ןוויכ .תוכיראב תצק ותעדו וירבד ונא ריבסנ ,םילימ
אוה םגו ,וידחי םיבכוש םיתמו םייח הארש ,תותימ לש ףצר וייח לכש ,לקשמו ךרע היה אל
הרבח שאר הארשמ רתוי םיתמו םיססוג הארש ,רמול רשפא .םיתמה ןיב בשחנ טעמכ ומצע
םה םיקוקז וליאכ ,םילייחה תא ושיפכהו הנידמה םשב םינסמחה ולא ואבש וישכע - אשידק
!אטחהמ וענמש ,ןוילע לא ךורב .תורפה תרומת םתמשנ לטונ היהש קפס אלל ,תוליזגל

 

* * *
אל דוע .וידקפמ ול ודעיש םוקמל רזח החמשב .ותשפוח תא םייס לשרה יבצו ,הלטבה ימי ולכ
וליפאש ירה ,וננושלב קדקדנ םא .הפקתהל וא הנגהל תאצל םיזרזמה והוזרז רבכו ,עיגה
וחיניש ,םינמחר םניא םייברעה ולא .ונתולכל ץראה תוחור לכמ ואבש ,איה הנגה ,הפקתהה
םיטעומ םיניגמה םימחולהו ,ונדגנכ םירזוע דוע םהילא םיפסותמ םויו םוי לכב אלא ,ונל
הנענ ןכל .רחא םוקמב םיארוק רבכו הז םוקמב ומייס אל דוע .הרזעל השקב לכ אלמל ךירצו
ןוילע לא ךורבו ,םידוהיה תא דבאל םילגלגתמה םילג דגנ ופוג רסומ היהש ,תוזירזב לשרה יבצ
.ןורטל תרטשמב הב ףתתשהש ,הנושאר המחלמ התואכ אלו ,תומחלמה לכמ ,לכב םלש אצי
.ןולשיכה תבירצ תא חכש ,ןוחצנה תוקיתמ בורמש

ואבו ,םישגונמ ישפוח םע הדימעהש ,הנידמ המיקהש ,הלשממ המקו ,תומחלמה ומייתסה
.םלועה תוניפ לכמ םיצוביק יצוביק

ןיא םאש ,םיבר םילייחב ךרוצ ןיא רבכ התעש ;דויצה תיבל םדויצ ריזחהל םידקפמה םוויצ
.ללכה דויצ וריזחהו הרושב ודמע לשרה יבצ לש וירבח .המחלמ יכרועב ךרוצ ןיא ,המחלמ
םידדובה דבלמ ,םדאמ קיר הנחמה רייתשנש דע ,םהל וכלהו םדבל םייטרפה םהיצפח ולטנ
יבצו ?תמייס - והולאש ,התיבה םכרדבו םדויצ תא ריזחהל ומייס םינורחאה .םיפסאמה
ןיא ךא ,הבושת שיש - םילאושה והמת .ןה רמוא אוהו ?רושיאה תא תלביק .ןה :הנוע לשרה
ורזח !?םלוככ ותיבל זפחנ וניאו ,םושירה םוקמב תושעל ול המ ותכאלמ םדא רמג םא - הנעמ
?ונמע אובל הצור ול ורמא !ןאל ןיא - רמול ונוצרש ימכ וידי טשופ אוהו ?ךינפ ןאל - והולאשו
בגנב ץוביקב היהש ,םרוגמ םוקמל םהמע ךלהו ,לשרה יבצ םיכסה .ךליבשב םג םוקמ שי ונל
.תיברעה הזע ריעה לובג לע

 

* * *
תמחמ לכהש עדי ,היה חקיפש ,לשרה יבצו .תופי םינפ רבסב והולביקו .םצוביקל ועיגה
רערעו ותחפשממ דדוב דוא לשרה יבצ ראשנש ,םהל רפיס וריבח רבכש ,והומחירש םימחרה
דועו .ורועל ותוסכב ודבל אוה קר .דחא לוצינ םהמ ראשנ אלו ,םניאו וכלה םלוכש .וריעמ דיחי
םג ומחריש ידכ ,םהלשמ ףיסוהל םירפסמה םיבהואש ,םימחר םיררועמ םירופיס ורפיס
תעקוב םיבורמה םימחרה ךותמו .קלח םהל םגו ,םחורמה לש וירבח םה ירהש ,םהילע
.םבילמ הלהצהו החמשה

לכ .ןאכ ןיא טרפ ייח ,ןאכ שי ללכ ייחש ןיחבה ,וייחב הנושארה םעפב ץוביק הארש ,לשרה יבצ
שיש .ויתועד ריתסהל לוכי וניא ירהש ,ללכה ינפב הלמשכ שורפ ,ובילב המ-רבד בשוחה רבח
רבדל ליחתה אל דועש ,שיו .ותעד שרופו עיבמ דחא לכו ,םלוכ םיאבו םיצבקתמש ,תחא העש
וניאו ,רמול ונוצר המו ובל יכבנ םיעדוי רבכ םלוכו ,םינטק םיעטק וליפא ויפמ איצוה אל דועו
םדאל ול ןיאו ,טרפה תא שבוכ ללכה ,ךכ .ללכה ןמזמ אוה דבאמ ירהש ,וירבד םייסל ךירצ
ינש שי עבטמ לכלש עודיה ללככ .םיבהוא םניאש שיו ,הלאכ םייח םיבהואה שי .ולשמ םלוע
.ללכה תוכלמ לוע םהילע םילבקמו ךכב םיצורה שיו .םהמע יח וניא ,בהוא וניאש ימו .םידדצ
ושפנ הצקשמ .שעמ ילב בשי םימי עובש .ןאכל וא ןאכל ותעד דימעה אל דוע לשרה יבצ
.ךלאו ירורצ לוטאש וא ,םישועה ןיב היהא ינא םגש וא - .םהל עידוהו וירבחל אב ,הלטבב
קשנ ילכ אשיל ינא עדוי םגו ,תורפבו תפרב - םהל רמא ?יקב התא הכאלמ וזיאב - והולאש
ינפמ ,ולוכ ץוביקהו תודשה רמוש והונימו וירבד תא ולביק .תיחשמ ילכ יגוס לכב קסעתהלו
לכ לוטיל תאזה ריעה יבשוי לש םעבטו ,הזעל םיכומס םהש ,ץוביקל רמושב לודג ךרוצ היהש
םימלענ ,הכשחה תעש העיגמשכ ,םוי לכב .םהלש וניאש תא לוטיל םה םיפידעמו ,לטינה רבד
,םיזגרא ,תואספוק ,הדובע ילכ ,תורוניצ השרחמ ילכ ;ץוביקה חטשמ םינוש םירבדו ,םיצפח
ןיאו םיממוד םיצפח םהש ףאו .םש רחמו ןאכ םויה וילע הקזח ,לטלטימה רבד לכ - הרצקבו
ישנאש ,ךכ ידיל םירבד ועיגה .ץק הל ןיא הלילה תעילבש ,םניאו םיכלוה ,ךלהל םילגר םהל
עוקתל ,תחא הצעב ואבש טעמכ .ילדה רחא לבחכ וכלי םתיב תורוק םגש ,וששח ץוביקה
תנמ וז הרצ .הזע יבשוי לש םנכשמל ויהיו םהל ודוניו ועוזי אלש םהיתבל תורמסמו תודתי
,וללה ברוע ינב םייברעל ךומסה ,בושיי לכ .וז הריזג ץרא לש םידוהיה היבשוי לכ לש םקלח
וישכע .תובינגה עונמל םדי לאל ןיאש ,סעכב םהיפורגא םיצמוק ויבשויו ,וז הכממ עוגפ
םנוצרו ,ואצי םלוכש ,אוה חמשו םה וחמש ,ולוכ ץוביקהו תודשה רמוש שריה יבצל והונימש
.השענ

ריאהשכ םג ,וממד םיממודה לכו ,תובינגה ותחפ תודשה רמוש לשרה יבצ השענש הלילמ
ינפמ הז לכ .ומוקמ לע לכה ראשנ ,קודיה ילבו הרישק ילב ףא תורוניצה וחינהש םוקמ .םויה
,ץנ יניעבו ,רדגל ךומס םמוד בכוש הכישח םע םוי לכב היהש .הביראבו בראמב ול היהש עדיה
םירוחשב ןיחבה םא ,היהו ;שחר-שחל לכל תויורכ וינזאו בבוסה לכ לע הייארה חקופ היה
ודחפמ םיטלמנ םירחאהשכ ,םהמ דחא ספות זוזעבו םליהבמו םהילע לפנתמ היה ,םיאבה
היה זא .ותמשנ תאיצי דע טעמכ וב טבוח היהש ,לשרה יבצ לש וידיב םרבח תא םיריאשמו
הרירגב ותוא םילטונו םיאב וירבח ויה - יח םאו ;תמ-תמ םא ,ול ךלוהו עיז ילב בכוש וחינמ
םיאור ויה דועו .ול האבש העווזב םיאריימ היהש ירה ,ונושל הקתענ אל םא - זא וא .ותיבל
,עובצה דגבכ םימודאו םילוחכ ,םירוחש :םיעבצ הסוכמ ולוכו דאנכ חופנ אוהש םרבח תא
םידדצמ ויהש ,םיבנגה וטעמתנ הלילל הלילמ .םשפנל םיארי ויהו ,הלבח ישעמ הנהכ דועו
תובינגה רדס לסחו ,םהב רשוע ןיא ץוביקה תודשו ,רבד לכ םידמוחו םנימיל וא םלאמשל
יבצ לש וייח קתמל וצר ,תוליזגה לש תוריזגה ללכב םניא םהש ,ץוביקה ינב וארשמ !תורצהו
.םירחא דיב הרימשה וחינהו ,תפרב דובעל והוריזחה ,הלילב םג חוניש לשרה

 

* * *
םילא ותואו ,הריטנ ןיא הרימשב יכ ,ץוביקה תודשל רבעמ םיאצמנה םינלזגה וניחבהשמ
בצעה ימי ורזח ,םיבנגל תוארוק תוצרפהו ,םש ונניא םיבנגה לש םהיתומצע סרוג היהש
לכו ,רזחש עגפב ןודלו סנכל טלחוה דימ .ךומסב םיבשויה םייברעל הגיגחהו ,ץוביקה יבשויל
ןוזמ לכו הב םיאיקבו םיפולא רובידה תכאלמש ןוויכ .הלודגה הפיסאל ואב ,ץוביקב ענהו עזה
עיבמ - ול ןושלש ימ לכו ,תוצח דעו העיקשמ עמשנ םהיגהל טופטפו ,רובידה לע יונב םשפנ
עיגמו הלוע רבדמה לש ונושל ,ויפבש תכפהתמה ברחה טהלב ולוק היבגמו ותלאשמ
םא ןופלע תמחמ םא םירקב וננצל ךרוצ שי םיתיעלש דע ,םיבצוחה וירבח לע ומצע-תולעפתהל
לבוקמ ,וריבחמ רתוי ויתועדב הנושמה לכו .די תהבגה ידיל אב רוביד ךותמש ,ץרפה תמחמ
,חורה וילע הרשת םאו .ץייצמה יכותכ תועד יוקיח וב ןיאו ,ןויערה רוקמ ובש ינפמ ,ונמיה
ןורכישמ וסרכ תא ףטלי דוע ךכ-רחא םימי עובש ,שודיחה ןמ וב שיש תירבעב טפשמ אצמי
.ונורשכ

ןכ אלמלאש ,םהיסוניכמ ומצע ענמ דימת ,ורובידב לברוסמ םגו הקותע ונושלש ,לשרה יבצ
ךא .הנממ טלמיהל דציכ ,עדוי וניא אוהו ,ץחכ הריהמו הדח םנושלש ,םהיפ לבהב ףטשנ היה
וניבל וניב ורובידו ומצע ןיכה ,םייברעה דצמ - תובינגה עונמל דציכ היה סוניכה אשונש ,םעפה
םהיניב בשיו אב .םירביא קותיש ילבו רוצעמ ילב ותעד עיבהל לוכי היהש דע ,וילע הבוטה דיכ
םילוע .ותבשחמ ךולה חכשי אלש ידכ םיניינע ישאר הב םשרש ודיב הקתפו ,גהלה עומשל
ירבד לע רזוח דחא לכ .דחא ןויגה ךלהמבו תחא הבשחמב םלוכו ,הז רחא הזב םירבדמה
םינכסמל הרזע לעו תלוזהו םדאה תבהא לע ונלדג ונא :אוה ךכ םירבדה םוכיסו ,וריבח
רובעב . םהלש וניאש תא לוטיל םיצלאנה ,(םייברעה - ינשה רבעה ןמש םינכשל םתנווכ)
ונאו .הלזג ידילו בער ידיל םאיבמ ןוממה ןורסחו ,הדובעב םגיהניש ימ ןיאש ,םתייחמ
הנמ ונינכשל בישהל ונל רוסאו גילבהל ונא םיכירצו םדא לכ ראשמ וננה םילדבנ ,שפנה-יפי
רקיעו ,ונרדגמ תאצל ילב ,ההובג רדג ונביבסמ רודגל ונילע הבוח ,רותסמלו הנגהל םייפא תחא
,בנג ספתיי םא היהו ;ףודרל אלו תודשה תא דובעל - המחלמל אלו הנגהל תאזה ץראב ונתויח
ונל רוסא .םתכאלמ וזש ,אבצה ישנא ידיב ותוא רוסמל ונילע אלא ,טפשמ תושעל ונל הלילח
ינימ לכו תורדג ,הלועמ הרימש - ונתויח רקיעו ,םהישעמכ גוהנלו םיבנגה לש םתמרל תדרל
המחלמב אלו ,םחל לכאנ וניפא תעיזבו ,ונתמדא תא דובעל הנה ונאב תאז לעו ךכ-לעש ,הכבס
.שאבו

תומידאמ וינזאו ,ורות עיגיש אוה הכחמ תועש המכ הזש ,ומוקמ לע ףרשנ רבכ לשרה יבצ
!םהל ןיא שפנו ,םשפנ יפויב םירהייתמה ,שונא-יכרע לש תויספאה ןמו םישואבה ירבדמ
רשוא לש תומימדאו ,םשפנב םיילוח לש ללמב םכרע םידבאמו ,לשמ ירבדב םייחב םיקחשמ
.םתולסכ לע םמצע םיבירקמה לש םהייחלב הלוע

לבהה ירובידו ,בשי םעפ םיעבשו םק םעפ םיעבש .םיסעכ סעכב ותעיז בגנמ שריה יבצו
ינוניג ילבו ןילימ תומדקה ילבו ,ץרפה ץרפ הנהו ,רבדל ורות עיגהש דע וחומב םיצצורתמ
םיבלכהו ,המוקת ול היהת אלו ,ןודבאל ךלי ,וז תולפתב קיזחמש ימ לכ :קעצו םק ,םימאונ
וישעמב ןימזמ ,םכומכ ודובכ תא ליפשמו ומצע ףפוכמש ימ !ושפנ יפי םע דחי ,ומד תא וקולי
ותניפסש ימכ ,םימשל םייפכ ושרפת - "הרירב ןיא" - ורמאת עודמ .הלבחה יכאלמ תא הלא
ונא עודמ .ול רשא לכבו ומאבו ויבאב ,וב לובחנ הלבחב אבה לכו .הרירב שיו שי .םיב העבט
ינב וליאו .וניפכב סמח אל לע רבקל דרנו ,םייפכ ייקנ ונתוא ואריש ,וניפכ םירנ םילזגנה
םיחירבב חירבהל אלו םתטימ תא רומשל םיכירצ םניאו הוולשב םינשי ,ןטשה ינב ,הלוועה
היהנש רקיעה ,םישודק תתימבו שפנ-יפיב םיצפח ,תעדה ימוקע ,ונא קר .םתיב תא
םירזכא לע תונמחר ךותמש ,םימד יריקפמ !הז רהוט לעו םכילע ופט !רהוטהו רסומה-ידבע
רתויו ,ונממ יתאבש םוקממ םש ,םייוגה לש םהיכרד יתיאר ינא .םכמצעל םירזכאתמ םתא
,םינשודמ םיחצור לש םהינפ תא יתיאר .ראווצה ישיגמ םידוהיה תפרח תא יתיאר ךכמ
!ריווא יחירפמ םיסנכ יסנוכ ,גהל יגהלמ םכל זוב .םיססוגה רופרפ בצקב םעבצאש םיפפותמה
ומד ,השא םא שיא םא ,השעמ תעשב ספתנה לכ :הרהזאב אצנו ,םכב ורזיח ,םכל יתצע
.םהומכ - םהל ךומסה לכו ללשל ונל ויהי םהיתב ירה ,הבינג םע וטלמייו וחילצי םא .ושארב
.העיתר אלבו ארומ ילב יתרמאש תא עצבא ידבלו יתעצה תא םייקל ימצע לע לטונ ינא

ויתומצע לכש ,ולכי אלו .וטיקשהל וירבחמ המכ ומקש דע .לודג לוקב קעוז לשרה יבצ היה ךכ
,והואיצוהו והופחד .הליפנה ילוחבכ ומוקמ לע לופי טעמ דועש ומכ ,הארנש דע הדיקרב ויה
ושפנו ופוג ררקל םהמ שרפ .םדה תצורממ עקתנ היה ופוג טעמ דועש ,והופחדש היה ולזמו
.השענהמ עדוי וניאו םותס ושארו

 

* * *
,רבדמה יברע - ץרשה תא רהטל םיקוסע םלוכ ויה רשאכ הלודגה הלומהה ליל ,הלילה ותואב
הלא ואב ,הבינגה-תד לעו שפנה-יפי לש םתושפט לע סמח קעז לשרה יבצ קרו ,הלילה יבנג
ולו ריאשהל ילבמ חוכב םוקפד ,םהיתומיאו םיאלט ולזג םה .ןמזה ירדג וצרפו תורדגל רבעמ
?העופהו דרטנה ןאצה תלומה ועמש אל ךיאו ,ויה ןכיה םירמושה :לאושה לאשי םאו .דחא
לכה ,ענהו עזה לכו םילוחה ,םידבועה ,םירמושה ,םיסנכה םלואל וכלה םלוכש - איה הבושתה
לוק תטלוק הניאש ,העבט ןזואהש - דועו .הרימש ןיאו ,רמוש ןיאו ;הבינגה יניינעב ןודל ואב
העמשנ אלש דע ,םלוק והיבגה םלוכ ,םיסנכה םלואב ,םשו ,ונמיה הובג שיש םוקמב ךומנה
.ןאצה תייעפ

רחאלו ,תוליל ינש ןיתמה ?השע המ .הליזגה בישהל השעמ תושעל ושפנב רמג לשרה יבצ
ךלה ךשוח לילבו ,הלבח ירמוח ףיסוה דועו ,וניז ילכ לטנ ,םתוריהזמ טעמ םיבנגה ופרהש
ויה םה ,רפכה יבשוי תורדג הלילח אלו ץוביקה תורדג לע גליד אוה .בונגה ןאצה יבקעב
םיזע יללג ןשעו םיחיופמ םיתב ולומו ?םתיעבי ימ ?םנאצ בונגי ימ .לכמ םיחוטבו םירומש
םתרחנו ,תובכוש תורוחש תויומד םיתבה דחא ךותב ןיחבהו קחרממ הפצ .תונולחהמ רמתימ
ילוא ,ץוחבמ הפוצ אוהשכ תיבל תיבמ רבע ךכ .הזחמ ותוא הארו ינש תיבב ץיצה .תעקוב
ונלש" - ודמוע לע דדחתנ .םיאלט תויעפ עמש םואתפו םוקמ לש ובור רבע .ןאצה תא הארי
וב םינשי ,םייצח ליכהל ךירצ היהש םוקמו ,ןאצ תקובד הארו םיצירחב ץיצהו טאלב אב "!םה
וירוחאו הפמ ןוויכל וינפו ,הליפתב ערוכ םדא חתפבו ,חתפל ךלהו בבס .ןהב אצויכ םיילפכ
.לוזגה ןאצל

תחא ערוכה לש ושארב טבח ,הליפתה תקספה רוסיאו הליפת יניינעב עדוי היה אלש לשרה יבצ
ואציו וצרפ ,ריואב ןאצה וניחבהשמ .המינפ רדח חצ ריוואו ,וביחרהל חתפה ץרפ .ףסי אלו
המהב לש החוכ הזש ,םנודא ימו םתיב ןכיה ,םהישוחב וניבהש וירחא עוספל ולחהו ,הצוחה
דע עיגה ,גולידבו ,םהמ שרפ ,וכרד עדוי ןאצהש ,לשרה יבצ הארשכ .קוחרמ ףא המוקמ הריכמ
אל ,המחה תחירז ינפלו ,ותיבל בשו רדגה תא לשרה יבצ רבע ,הלילה יבנג ילגרב הסומרה רדגה
יצחל עיגה אל דוע .םדרנו הילע הלע ,ותטימל תחתמ וקשנ חינה .ובכושבו ומוקב שיא עדי
הדשב םירוזפ םנהו ,ורזח - םיאלטו ,ואב - ויהש םישבכ :החמשב והוריעהו ואב ,ותנש
!?ועיגה ןיאמ - הימת ומצע השעו ומצע רעינ .העירזה תא םילכמו תוקריה

םיגרוס ופיסוהו םיחתפה ולענ ,עובקה םמוקמל ,רידל ןאצה תא ופסא ,רבד לש ופוס
.רידל סנכיהל ולכי אל םמצע םהש דע ,םילוענמו

תינש םיבנגה ואובי ,טק טעמ דוע ירה :ובילב ששוחו רהרהמ לשרה יבצ היה תולילב ובכשמ לע
ךכ םא ...שיגי ולמע ירפ ,םייתרומח רומח אוהש ימו ,םיילפכב ולטי םייפכה ילמע למע לכ תאו
.תעדה ירסחכ הלטבב בשיו ינוהמת ומצע השע ?דובעא ימלו ,לומעא המל - ובלב רמא -

 

* * *
.הזה סנה חכשנ ןמז רחאל - םינושארה תא םיחכשמ םינורחא םיסינ ,םלוע לש וכרדש ,ןוויכמ
שבי םויה השענ ,ןיינע ררועמו שדח לומתא היהש המו ,וילע ףיסומו ורבחמ הנוש םוי לכש דועו
םתכאלמש ,םיבנגה וארשכ .הנושארה ןמ הלודג השדח הרצ האבו השגרתנ הנהו .ןשוימו
ןיאו ,האילכה-תיבב םיבוט םילכאמב םינדעתמש םשנוע לכ ,םתוא םיספות םאש ,תחלצמ
אלו ,ומויב םוי רבד םהל הדודמ םויה עצמא תליכאו ,תיברעב ולכאמל תירחשב ולכאמ המוד
ימיבש דועו ,התיעב החורא לכ אלא - וידחי ברעו םירהצ תוחוראה םיפרצמש - םתיבב ומכ
.םויה תשודק יפכ ,םעט -ילכאמב םתוא םיגנעמ םדעומו םגח

ישילשה םויב שבלש המו ,בוצק ןמזמ רתוי םהילע חנומ וניאש ,םשובלב םה םינדעתמ דוע
ינימ םתוא םידמלמש אלא ,דבלב וז אלו ,םלועמ וב ולגרוה אלש רבד ,אוה יקנ םא ףא ףלחומ
היבגי ו"ח םא .האילכה תיבמ םתאיצי תעב םהל רומש םרכשו ,וצופחי רשאכ םייפכ תכאלמ
התיבש ושעיו ולוקמ םיעוגפ םמצע ושעי דימ ירה םהב רעגי וא םיאולכה לע ולוק אלכה הנוממ
הרימשהו רדסה לע הנוממ ותוא זא .איסהרפב םהיפל לכאמ רבד לכ ואיבי אלש ,לכאממ
ולוק םירהש ,ערה והשעמ לע טרחתי אל םאו ,םתליחמ שקבלו םהינפב ושאר ןיכרהל בייחתי
האילכה תיב הצקמ ךלי םלוקש דע ,לודג לוקב םיתיעבמו לכב םיטיעבמ םה דימ ,ויריסא לע
,תונוש תודוגא םינימזמ דימו תולוקה תא םיעמושו םתחפשמ ינב םיבשוי םירעשבו .וירעש דעו
םיחגנמ ובו ,קוחה חוכמ םיאב םהישעמו םהש ,הנידמה ינפמ םיאולכה לע רומשל ןדיקפתש
םתטימ וריעבי דימ ,םהילא עמוש ןיאו ,הקעז לוק םיאולכה ומירי םא היהו .קוחה ילעב תא
,הלא ךשוח יבשוי .םהל ער - םיאולכהש ,ןמיסו תוא והזו ,תורדגה לעמ הלוע ןשעהו ,םשובלו
תודוגא ינוממ והואריו רמתיי םנשע וא ץוחב עמשיי םלוקש ,םינמזה םיעדויו ,הבר םתמכח
שי וללה קדצה תודוגאל .םינכסמה לש םמוי ישק לע תונוטלשה ינפל הינורטב ואובי דימו
לע םיקעוז םה םגו ,קדצלו תמאל הגרע ילעב ,םידוהי - הבחר שפנ ילעב םיעייסמו םיפתוש
,םיברעה קדצה ילעבמ םימכח הלאה םידוהיה .האילכה תיבב ,לוכיבכ ,תושענה תולוועה
,טפשמב לווע תואנושו קדצ תובהואה תוחלשמ םשמ תואבש דע ,םיל רבעמ לא ךלוה םלוקש
לודג םוסריפב ןובשחו-ןיד הלאה תוחלשמה ירבח םיכרוע דימו ."המדיקה יבהוא" תוארקנה
ןכו .תולווע יאנושו תמא-ירחוש םישנאל האיכ ,תואנ תוצילמבו ללמה יפיב .ואולמו םלועל
רסחי םאו ,ואלכב אולכה ךלי םידעצ המכ םידדומו האילכה תרוצ לע םינוש םירויצ םיכרוע
ןמ תואמגוד םה םילטונ דוע ."םיריסא יוניע" וא "םיריצע יוניע" הזל םיארוק דימ ,דעצ םוקמ
:םסקנפב םיטטרשמ םה ירה ,הקדה ןמ הקד רסחי םאו ,םיינזאמב ןתוא םילקושו ןוזמה
שפחל הלילב םירמושה ואובי םאו ."ךרוצה יפכ ןוזמ ןיאו ,םיבערומ םיאולכה"
תא םיעירפמש ,םיריסאה יוניעב םה םימשאומ ירה ,החירבו הצירפ ילכ האילכה-ירדחב
אובבש ידכ ,םמסרפל םתנווכ לכו ,לודג םוסריפב םיאולכה תומש םה םימשור דועו .םתנש
יקשועו םינלזג ,םיבנג ,הלווע ישוע םתואש אצמנו ,םינועמ םירוביגל ,ובשחייו וארקיי ,תעה
לע ואב אלש יד אל ,הלעמל םינותחת - רוציקב ,תובוטה תודימה ילעבו םילועמה םה ,םייח
.םש-ישנא לש בוט רכש ולביק דוע אלא ,םשנוע

,ונתקדצ םתיאר" :םירמואו םיפיצחמ ,םיברעה יפתוש ,שפנה-יפי םידוהי םתוא ,דועו תאז
ןכל .ונרמא רשא לכ ותמאו ונירבד וקיזחה ,םיל רבעמ ואבש ,הלא וליפאש ?וניפב תמא ירבדש
םהל שיש ,האילכב םהל יד .החונמה םהל ונתו החנאה םהמ וריסה ,םינכסמה ןמ םכידי ופרה
תודוגא ירבח ,רבש לא רבש ,םידכלתמ ךכו ."םרעצ לע דוע ףיסוהל ואובת לאו המגעו רעצ
הנידמהו ןוטלשה .םיל רבעמש םייוגה רסומה-ילעב םידוהיה שפנה-יפי םע םיברעה קדצה
רמושה תא ותיבל חלשל ומיכסהש ,רבכ הרק .םהיכרב ןיב םילזונ םימהו ,וז הרובחמ םיטטור
,תונוטלשה וקפתסה ,ואטח לדוג בורמ .םיאולכה לע ולוק םירהש ,ועשפ לע ,רדסה לע הנוממה
הצלמה תדועתבש ,בער תפרחל ועיגה ותיב ינבו אוהו ,רבעב ותדובע לע םייוציפ ול ןתיל םא
- וצפחכ םשרפי םדא לכו ,םימותס םירבד ,"דיקפתל ותמאתה-יא תמחמ רטופ" וילע ובתכ
לע רוזחנ אלש ,ףכ םיעקות ונירהו ,ונאטח" הניחתב םינוע ,קדצה ירחוש תודוגא יפלכ
- םהו ."םלועב ערה ונעמש אצי אלש ,םכמ ונא םישקבמ ;םיאולכה םע ביטינו וניתאוושמ
האילכה-תיב ידרשמב תונחלושה די-לע םיבשוי - םיל רבעמ ואבש םיוגהו שפנה-יפיו םיברעה
יתב ינוממו הנידמה-ישאר ומיכסהשכו .םה םישקבמש םיאנתה תא די-ףכ תועבצאב םינומו
םהמו תוראפ ושעי םהמו ,םיפיעס -יפיעסו םיפיעס ,םיפיסומ םה ירה ,םהיאנת לכל האילכה
ןמ תצקמ ירהו .םתשקבו םנועיט חיכוהלו טילבהל םימיואמ םימודא םיורקו תודוקנ ושעי
,ול חיכוי הזבו ,אולכה תא ושגפב םולשל ודי םירהל ביוחי הנוממו רמוש לכ :וללה םיפיעסה
.םולשל םלש ובלו ויפש

םיאולכה לש םהיכרב ובאכי אלש ,תוליפתה תעשב םתוא שורפל םיבע םיחיטש איבהל שי
.םתליפתב

.הליפתה תנווכ תא ועירפי אלש ידכ ,ץייצת אל רופיצו ,תולוקה לכ וממדי הליפת תעשב

וכרטצי אל ,הלילחו םשובלב ונדעתיש ידכ ,םשוב הלעמ לכור תקבא וחיני םידגבה סוביכ תעב
.ןובסה ןמוש לש וחיר תא לובסל

תפסונ השקבב ואב זא .ומתחו םכסה ובתכ הלא לכ לע .העינכ לש םירבד הנהכו הנהכ דועו
יאנת ושע הבר תוחקפב .הלא םיאנת םיברב םסרפל טלחומ רוסיא היהיש :תונושארהמ הקזח
אל ,םהיאנת לכל םימיכסמו ,םדחפב םהימומ םיליטמ הישארו הנידמה םא ,םיעדוי םהש ,הז
.ומיכסה הז יאנתל םגו .םהל יופצה בוטה לכ תא ולטביו הקעז ומיקי הלא הנידמה יבשוי ןכ
קסע" םירמואכ םיעמושה ינפב םיציצמ םתוזעבו םתושפטב - םנכשמ לפוא - הנידמה ישארו
.ברע-יבהוא םידוהי לש םשער ילבו הלא לש םתקעצ ילב ,ץראה טוקשת התעו !ונישע בוט
"!וניעמ ינב ושיש ,ונמע-ינב ושיש

םיפתוש ושענש ,הנידמה ישאר וניבה אלו תרבוג החיצרהו ,אב רודרדהו ,םיבר םימי ורבע אל
,ופיצחה ,םידוהיה לש םדי-תלזאב םיברעה וניחבהשכ .הינאו הינאת האב םללגבו םיחצורל
ףא אלא ,דיל אבה לכמ םיחקולו תורדגה תא םיחירבמ ויה ,םרתסמ ךשוחהשכ ,הלילב קר אלו
.ךשחמבכ רותסמ ןיאו הריאמ המחהשכ ,םויה עצמאב

 

* * *
היהנ יתמ דע" :םהב רעוג היה םוי לכו ,םתעד שובישמו ץוביקה יבשוימ לשרה יבצל סאמנ
םילפש םה םאו ,עשפ לע אטח ףיסונש ,ךצפח המ" :םינוע ויה םהו "?זבל ונלמע לכו סמרמל
:ובלב לשריה יבצ רמא "?תויקנה וניפכ תא ךלכללו ,םהישעמב קיזחהל ונילע םאה - םילבנו
ןמ םיעורג תעדה-יעשופ ירה !םרשב תא ושודיש האי ילוא !םנועיטב הלא םיסואמ המכ"
לע ןגמ סמרנהש רבדה ער המכ .םפוגב לחוזה ץרשה תא םירהטמ תעדה-ילוחש ,םינסמחה
"!שונא יעלות ,םכל ושוב .לבה ירבדב ןסמחה

,םיחצורה ואב דיה תלזאמו ותחפשמ ינב ןירומיתב ולע הלא תועד ללגב ילואש ,ותעדב הלעו
םילבומ ויה אלו םהב םילבוח ויה אל םדגנכ םחוכ תא םיצמאמ וא םיקעוז ויה םא ילואו
,ובילב רהרה דועו .םיבר תגירה םיבכעמ ויה ,םתקעצב םילוצינ ויה אל םא וליפאו ;התימל
.םיעגפ םהב ןיאש ,םינקותמ םייחב ץפח אוה וליאו ,רקשה תוולשב םיצפח ץוביקה ירבחש

,םהו .העבש יפ םהל אוה ערי וירבחלו ול וערי רשאכו םיברעה ישעמכ תושעל ובלב רמג
ערוי - םידוהיל םיערמ םה רשאכש ,וניחבי ירה ,המקנ יניבמ לש תוחקיפ םהב שיש םיברעה
.ץראה טוקשת זא וא ,וישעממ וחקי רסומה הזו ,םהל

לוממו .שמש ברעה דע רקובה ןמ היישעב םיקוסע לכה ויה .ריצקה תע העיגה ,םימי ופלח
,יפויהו לצהו קריהו הלחנה לע - .תרעוב םתאנקו תולכ םהיניעו םיערה םינכשה םיבשוי
.העירז ןיאו השירח ןיא ,קרי ילבמ המוח המדאהו ,םיזיע יללג לש ןשע ירומית קר םלצאש
תעיזב תודשב ומלואש תומולאה תא לוטיל ידכ תודשה ןמ םידבועה וקלתסיש דע ,וכיחו ובשי
ושרפ םידבועהמ קלח .םוחה ןמ םידא םישארה ולעה ,עיקר לש ועצמאל המחה העיגה .םפא
םישנאה םיטעמש ,םיערה םינכשה וארשכ .םתכאלמ םייסל וראשנ םהמ םידחא קרו רותסמל
וב וכיהו וירוחאמ ואב .וקוסיעב עוקש היהש ,דדוב - דבוע לא ואבו רדגה תא ורבע ,הדשב
ילובי תא הרהמב םיבנגה וסימעה .תתוש ומד רבכו ,יא רמול קיפסה אל ,עתפב ,החיצר ילכב
םה םיחוטבש ,טאל טאל - םמוקמל ורזחו תולגע םג ואיבה ,םירומח לע םירוצקה הדשה
םירבדמ םינד ,םהירבח תא םידוהיה םיסנכמ הייעב לכ םעש םה םיעדוי ?םהב עגי ימ ,םמצעב
,םהל םיקחושו םיבשוי ונינבו ונא ירה םתטלחה תא ועצביש דעו ,תושעל המ םיטילחמ זא קרו
םדמ תסאמנו הכוב המדאהו ,םיאילמ ורזחו םיקיר ואב םיחצורהו .םהיפב קר םחוכ לכ ירהש
.הב ועלבנש העזהמו רקפהה

והושפיח .אב אלו ,םירהצה תדועס תא םמע דועסל אוביש ,וירבח ול וניתמה - גורה ותואו
לע ןגהל קיפסה אל וליפאש ,אוה ןמיס ,תוקירו תושורפ וידיו ושארב לובח לטומ והואצמו
הלא לש םתודימל םידרוי םניאש ,םתדימ תוהבגו רהוט לע תוהובג םילימב והודיפסה .ומצע
,הלב- םילטב םירבד דועו ,היישעב ךישמהל קר איה םיחצורל הבושתהש ורמא םה םיחצורה
גורהה תפוגו ,םיבנוג םיבנגהו םיחבונ םיבלכהו ,הנולמב רוגס בלככ הנושמ לוק ומיקהו - הלב
.לארשיל םולש ןיאו לארשי לע שידקו ,םינבל הפוטע

 

* * *
,תובקעה תוכילומ ןאל עדי ,וקשנ ילכ תא לשרה יבצ לטנ הלילה ותואב דועו ,העיגה םקנה תע
רהזייש ידכ קודקדב וישעמ בשחמ .םהיתורצחו םיחצורה יתב תא ,בוחרה תא ריכה
ילבו םיפתוש ילב ,ומצע ןיבל וניב םיבשוחמ וישעמ לכו ,םהיבלכו םיברעהמ רתוי םידוהיהמ
באכ עדיש ןוויכ .םייניש תפישחב ורכרכו םיבלכ והורתיכ ,רדגבש הצרפב רבע הכשחב .םיצעוי
רשבה תא וחינה .ומע איבהש ,ןמשמ ינימו רשב רבע לכל רזפ ,הלא ןושל יצרוח לש םתכישנ
ךלוהש וב ושיגרה אלש דע רשבה לע םיברו םיטטוקתמ ויהו יח וניאש רשאל ונפו יחה
.עיגהל הצרש םוקמל עיגה .החטיבב

יצח דע תוגניח םישועו סמחה לע םילהוצש ,םייברע לש םעבטו םיבנג גהנמ :ותעדב לקש
!?טקש לכה ןאכ וליאו ,הלילה

לע גליד .וכרד תא ךישמהל טילחה !םוקית םוקנ :ול רמא וביל ךא ,ויתובקע לע רוזחל הצר
לעב אצי .םיצעה ןמ השווא התלעו ,הניגה יצעב ענענו שכשכ ,והארמב רודה תיב לש רדג
תא םתסו וירוחאל אב ,לשרה יבצ וב ןיחבה .טובנ היינשבו הנשע הרונמ תחאה ודיב ,הרידה
.קותישה וזחאיו ,טובנהו הרונמה וטמשנ דער בורמ .ושארל דימצה קשנה הנקו .הקזוחב ויפ
,הדערבו םוגמגב שחל הלהו ?חצר ימו ?בנג ימ :תוריהמב ולאשו הייריה הנקב לשרה יבצ קחד
.תובושת םיעבש בישה תחא הלאש לעו ,הבינגה םוקמו ומוקמ ,ומאו ויבא םש ,חצורה םש
וביל תמהנמ תישאר .ודמוע לע דמעו עיגה .םוקמ ותואל גולידב הנפו המיאמ קתושמ וחינה
ויניעו ,ושארבש םדה תצורממ עגרנ .םולשב אציש ,טולימ ךרד לע בשח תינש ,העיגה םקנ תעש
עקרקה לע םיבשויב ןיחבה ןולחל דעבמ .הקותמה המקנה הנה ,חצורה תיב הנה :תוקרוב
עדי .עבשל עיגה ןרפסמו ,ןולחה ךרד הארש ,תויפכה תא רפס ,ןילכוא ינימב םמצע םיטיעלמו
- קוליח היה אל ויניעב !םהיפתוש וא םיחצור העבש ירה ,שאר רתתסמ הייפכ לכבש לשרה יבצ
!םאטחב ותומי םלוכ

,ושאר םירהו רזח ,ותמוק ףפוכ ,םערה םיערה .תוומ ןומיר ןולחה ךרד לשלשו הציפקב עיגה
.םה םג וממדו ,קשנה ילכמ שאה אב םפוגב ופרפר דועש ,הלאו .וממד םלכאמב םיחבוזה לכו

לכש ,והאור ןיאו רדגה תא רבע .עקרקב תועגונ אלו תועגונ - יבצכ וילגרו ,רזחו תולילקב הנפ
םוקמהו ,הכוב ותחפשמו ,ול םידפוס וירבחו ,םיסוניכה רדחב תמה תא םיכבמ םירמושה
שאהמ רחשוה אל םא ,יארב קדקד ,רותסמב קשנה ילכ תא ריתסה .אובל הצריש ימל רקפה
דידי לע םרעצב האורו ,ןיסוניכה רדחל אוה םג סנכנ .השע המ עדי אל שיאו ,בגינו ץחר ,הריש
תבוח םיאצוי הזבו גורהה לש וחבשב םירפסמ .םתלזאו ןיחומה דוביאב ןיחבמו .ךלהש
אבשכ ,לוגנרת .עדוי חרופה ףועש המ ,םיעדוי םניאו םתניב הרתסנש ,םיבצעו םיפופכ .דפסהה
רפס יעדוי וליאו !םחולו ופועמב ףיקתמ ,רקרקמ ,ףנכ היבגמ ,ררמתסמ אוה ירה ,ולומ וביוא
,םטופטפ לשרה יבצ עמש "!וגרוהל ... םכשה ךגרהל אבה" :םיעדוי םניא טושפו ידוסי רבד -
.הקיני רחא קוניתכ ,ולש םדרנ הרהמ דע .ותטימ לע הלעו םחינה ,םרובידב סאימ

עדי אלו לשרה יבצ םק שער בורמ .המקנה לע רוקחל אבצ ישנא ואבש .הלודג הלומה - רקובב
םירמוא םהמ שי .םהב וגרהו הלילב םידוהי ואבש ,העומשה הטשפ רבכש ,שעורו המוה ימ
.ונוימדב חרופו וילע ףיסומ ורבח - ףיסומה לכו ,האמ םירמוא םהמ שיו םיתמ םישימח

םיהובג םהו ,בהז טרסב םיטרוסמ ,םשארב םיאנ םיעבוכו ,ןבל ישבול םישנא ואב םויה ירהצב
רוביד ילעבו .ונירצל אלו ונל אל ,עצמאה ישנא - תרמוא תאז ,"ם"וא ישנא" םיארקנו םיאנו
ןבלה ישבול רובידו החיש לש ןיבק האמ ץוביקה ישנאל םאו .רובידב םתכאלמ לכו ,םה
םיליסכה .םקשנ - םהיפ קר .םחוכ-יאמ אב םחוכ לכש ,םרובידב ףכה תא םיעירכמ ,םגהלו
,ןבלה ישבול םיהובגה דיב םהייח םירסומ ףא םיתיעלו ,החיתרה ועיגרי םהש ,םהילע םיכמוס
,המואמ ונקית אל םלועמש ,קוחשו לבה ,םירוחצב םיאור םיחקיפה םדגנכ .םהילע ונגיש
בתכב םישקשקמו תומישר םימשור ,המחב קיהבמש האנ טעו בחר סקנפב םה םיאבש
.םמיע םיאבש ,בכרה ילכ בורמ םהירוחאמ קבא םילעמו םיכלוה ףוסבלו םנושלב םיגהלמו
לע ,ךומסה רפכב התשענש הלבנה לע ,םויה עזעדזה םיילפכב ,תומ-לע לומתא שערש ,ץוביקהו
,םסעכ רבג דועו .וידחי עשר םג קידצ םג ,םיערל םיבוט ןיב ןיחבהל ילבמ ,םדה תוכיפש
.ץוביקה יתב ןיבל וליבוה ,הלילב רזחו הלילב ךלהש ימ לש תובקעהש

תוגח םירופיצה תוקהלו הטקש ץראהו ,החיצר ןיאו הבינג ןיאו ,השעמה ותואמ םיישדוח ופלח
לכו ,םידמול - םידמולהו םידבוע - םידבועהו תואלמ הרועשה תודשו ,ץוביקה לעמ החמשב
.תועורק אלו תומלש ןהידיצב תוזוחא תורדגה

איבה םג ,םקנ חקל םג - ותדיממ רתוי זלועו ,לשומו גיהנמ וילע ןיאו ,וצפחכ דבוע לשרה יבצו
.ץראה טוקשתו ,הוולשה