מבוע

ל"ז (ןייטשלדא) ןח-ןבא בקעי :ןושארה ךרועהו דסיימה

גרבנזיא הדוהי :ךרועה

,לוכשא-קוטשניו הרפש ,לרוג ןתנוי ,קזב הבהז ,ןייטשלדא המחנ :תכרעמה
.גרבנזור ימענ ,ןריש-קילמ תידוהי ,ןרובגיונ תירורד ,ואדנל בד ,ץ"כ ןיול לעי

יזנכשא הנורש :תכרעמה תריכזמ

(ןייטשלדא) ןח-ןבא המחנ :עובמ תתומע ר"וי
91071 םילשורי 02/5635689 סקפ-לט ,7440 .ד.ת: תכרעמה תבותכ
תכרעמה תבותכל תונפל תונמזהב ,ח"ש 30 :ריחמה