קללה רבוצה

יצחק פחה

מבוע י"ז תשמ"ב


פתיחה קטנה
מעשה זה שאני עומד לספר, מצפה לצאת לאור זה כמה דורות, עדיין טעמו לא פג וריחו לא נגמר. סיבת חביונו עד עתה תיפתר בסוף המעשה. עוד ינברו גדולים וקטנים בעניין הנ"ל בתהיות ותמיהות על דרכי הבורא על שום מה מכביד ידו על אוהביו? אולי ימצאו פשר ושמחתם תהיה שלמה שהגיעו לנחלת האמת. ומכיון שאנו מן הצנועים ובתמימות נלך משכנו ידינו מן החקירה השקנו שפתים "שפתים ישק". נעלנו פתחי פינו בצפיה ל"תשבי" בעל פתרונות, והמעשה כתבנו כהוויתו. ובעל דין ידון דינו והטוב בעיניו עושה ויעשה.

א.
בירושלים סמוך לכותל דרה משפחה אשר מזלה האיר באושר, בנים יפים למראה ונעימים בדיבורם. אם הבית פרידה שמה, זוהרה כזוהר החמה, צנועה כלבנה, לתוארה יצא שם, שמימות צפורה אשת משה לא היה בישראל כיופי הזה. אפילו נשים שטבען לקנאות בירך חברתן, ברכו עליה ברוך שברא בעולמו בריות באות, ועוד הוסיפו שבח על פאר כדרך המתפעלים. ונקצר במקום שההסתר יפה. וכזו היתה דרכה של פרידה לעמול בצרכי הבית מזריחה עד שקיעה, ואפילו מהשוק היתה מדירה רגלה, וימי שלוותה לא ארכו ימים, מחמת עינא בישא או מדרכו של השטן להתחכך בשלוים, באותו יום נמהר בערב מועד הפסח, פרידה היתה שוטפת וממרקת כלי ביתה, הרגישה שחרורית צל סוככת מעליה, החזירה פניה בבהלה לראות מי המחשיך, והנה צילו של אינו בן ברית צופה ומביט מבעד החלון. אחזה הבעתה ונשימתה פסקה, חפצה לזעוק ואינה יכולה, הצמרור נקש ברגלה, מעדה ונחבטה בראשה בכלונס המטה, קול החבטה . נשמע בחצר, באו במרוצה בניה הקטנים, והנה היא מוטלת וגלגלי עיניה כמעט עומדים להישמט, הגביהו קולם בצעקות רמות ומרות, שמעו אנשים ההולכים לכותל באו ושפכו עליה קתונות של מים ולא עזרו במאומה. וגופה מרתת ומרתת בתנועות משונות כאדם סתור בינה, והבלבול מרפה ידים ואין מרפא.
עד שרחמו מן השמים, הזדמן לאותו מקום מימון "המרפא", ששמעו יצא כמרפא כל תחלואי אנוש ואם ירצה אפילו גוסס יקים מערש דוי. עשה מה שעשה, ופקחה עיניה, לא זז משם עד שהחזיר נפשה. ציוה לקטנים שיבהילו אביהם מבית התמחוי ששם עיסוקו. בא בנשיפה ועודו חגור בסינורו, פנה בעיניו בשאלה וקולו לא יישמע, "מה שלומה?" ומימון "המרפא" שהיה בקי גם בתחלואי נפשות לחש באוזנו, "הפחד שיבש מעט דעתה, הראה לה פנים שוחקות, תגלגל לה חיבה יתירה ובינתה תשוב, הווה מתון והמתן מעט עד שישקע פחדה ותחזור להיות ככל האדם". ואותו בעל תמחוי, שאול ששון שמו, מן הפשוטים, ליבו ריק ממידות טובות, דל יהיר ומחבב כבוד וכיבודים, ירא שיאמרו עליו "בעל המשובשת" ויועם כבודו בעיני הבריות, חתם שפתיו ואינו משיב. חזר והפציר בו "שמע לעצתי וישמעך ה', השיבוש יחלוף ומאור פנים ישוב לה, רק הסבר פנים ותלבבה מעט והיא תשוב כשהיתה". זה מדבר בכה וזה חושב בכה, ראשו נתון על בזיון וכבוד ומה יאמרו הבריות? ואינו יודע כי כבוד אין נוטלים, אחרים נותנים למי שראוי, והיו רחמיו כסויים מבני ביתו נאטם ונקשה, נשאר חתום שפתים ולא ענה. למחרת היום קמה פרידה ממטתה כאחת הבריאות עסקה בצרכי הבית כמימים ימימה, השמחה שרויה והקטנים מקפצים כגדיים והמולתם כקול המונה של עיר, והנה בערבו של יום, באותה שעה כאותה העת שאותו הגוי צפה בה, התחיל השיבוש לרקד בין עיניה, מגבבת דברים משונים. וכשחלפה השעה חזרה להיות נעימה ומיושבת כאותה אשה שלפני הפורענות. מדי יום בהגיע שעת ההסתר חוזר אותו מעשה, בא השטן ומטשטש דעתה, חולפת השעה - ונבראת. והיה הדבר לפלא בעיני הבריות.
ומה היתה עושה באותה שעה עגומה, הלכה לשכנותיה והזילה דמעות גדולות ובתחינה ששוברת חצי גופו של אדם, בקשה רחמים שבעלה לא יעזבנה, שפחה אהיה לו, אסקופה לרגליו, רק דברו עמו סנגורו עלי, והיתה דוחפתם בידים לבית התמחוי, בעלה רואה ושומע בחריקת שפתים, עושה עצמו שמעטיר דברי חיבה ומרצה בדברי כבחמין והיא בשלה כאינה שומעת, אל תעזבני, ראה יופיי, ראה בעוניי, אם בניך אני. ומחמת חוליה נאטמה משמע וכך בבל יום כגלגל חוזר. כיון שחלפה השעה פסקה, תמהה מה עושים אנשים מסביבה ובשיכור קם מיינו, רואה תהפוכות ואינה מבינה.
ואותו שאול ששון, אינו יכול לסבול שיאמרו עליו בעל השוטה, המתין שבוע שבועיים, ראה את ההרגל שנשנה, נטל בניו ומעט מטלטלים והלך לדור בבית הוריו ועזבה לאנחות.
בראות העלובה צרה חדשה זו החריף חוליה. הלכה לבית המדרש, והפריעה לחכמים מלימודם מפצירה מהם שירככו לב בעלה, הלכו ובאו עלו וירדו בעבורה וללא הועיל. בעלה אינו חפץ בה, רק בגט פטורין רצונו. ובכל ימי עוניה רק מימון "המרפא" מסעדה הן בממון הן בדברים המישבים את הנפש, ולא נואש, העמיס דיבורים על שאול ששון. כמה השתדלויות שידל, כמה ריצויים ריצה, וכמה תחינות חינה ולא הועיל ואף הביא עמו פרנסי הקהילה והרכינו עצמם לפניו - ואין שומע. הביא רופאים בקיאים מגויי הארץ ומבני ברית, וכולם כאחד, בעצה אחת יחזור וישוב לביתו, תחיה בצילו זמן מה, ובינתה תשוב אליה, ואותו בעל תמחוי, עיקש בן עיקש, עורפו כשור, ליבו כלבנה בכבשן, מתקשה כפל כפלים. ומוסיף שנאה גם בליבות הקטנים ומחמת רכותם נקלטה השנאה, עד שגם הם הדירו רגלם מביתה ולא רצו אפילו לראותה. כיון שהתקרחה מבעלה ומבניה, רוחה היתה מקשקשת כמים בסיר רותח, בוכה בכל לילה ומבכה. השכנים, עד שלא יכלו לסבול, נטלוה ושמוה במקום שחשוכי הדעת מצויים שם. ובעומדה אחר הגדר קללה קללה נמרצת נוקבת חדרי בטן, וכה אמרה, יהי רצון שבעלה ובניה לא ימותו מיתת עצמם, ובאותו רגע שהשם כעוס על בניו, נפתח צוהר ונקלטה המארה. ה' יצילנו. זכאי וחייב נתפשו יחדיו בכף ונתקיים בהם כפי שיסופר להלן.

ב.
שאול ששת חפץ באשה שניה, לא נח ולא שקט עד שהביא מאה חתימות מחכמי ירושלים המתירים לו לישא אשה על פניה. כיון שהגיע עת החופה, התנתה עמו. יניח בניו אצל הוריו, היא אינה רוצה בילדים שאינם בניה, קיבל תנאה ונשאת לו.
הוו בניו מטולטלים וסחופים בבית זקנתם. ומנתם לענה. משגדלו פרשו והלנו לדור במקום אחר, והשמועה אומרת שעד יום פקודה לא נשאו להם נשים. והלכו לבית עולמם בלי שם ושארית, וכל זאת מחמת אותה קללה שהיתה רבוצה עליהם. חלפו שנים ושאול ששון לא נפקד בבן, מרורים סבל מהשניה, הרבה דמעות הזיל על ראשונה ועירב בדמעותיו צער אחרונה והקללה ממתינה באורך רוח מצפה לפרעונה. ובערב כיפור היה הדבר, כסהרור הילך וראשו שפוף, לא הבחין בעגלה הבאה במרוצה, נתקל ביצול, לא הספיק לגנוח - ונפח נשמתו.

ג.
לאחר שפרשו האחים מבית זקנתם, נשאר יחידי בן הזקונים, יתום מאב ושכול מאם, גדל בבורות ואין מי ידריכו בדרך טובים. והיה עוסק במלאכות פשוטות, מסבל משאות, נושא לגבירים סלם מהשווקים, ובעת הגשמים דולה מים מבתים מוצפים, פעמים שעלה בידו שכר הרבה, ופעמים רזון. ואותו בן זקונים ניסן ברוך שמו גדל ונהיה לאיש ביקש לישא אשה והיו הבריות מונעים ממנו. התרפס והפציר, בקש מאנשים שמלאכתם לזווג זיווגים והיו דוחים אותו, אם מחמת בורותו אם מחמת הקללה הרבוצה עליו. עשה חשבת נפש. והחליט בדעתו : יעזוב עיסוקיו וילך ללמוד תורה. צירף למחשבה מעשה. החליף בגדיו, סידר מראיתו, ובבוקר השכם נכנס לבית המדרש, ראה שורות שורות יושבים ודשים בענינים ששגבה בינתו מהם. עשה אוזנו כאפרכסת ואינו קולט. אמר יפתח ספר וילמד לבד הפך והפך ואותיות מרצדות אפילו צורת אות אינו יודע. שהה כל היום כנזוף, וכשהלכו הלומדים נשאר יחידי מישש מה יש בידו וראה שאין מאומה. הצטנף בפינה והוריד דמעות, בה השמש לנעול הדלת וראהו מצונף, תהה מה עושה הלז בבית המדרש. נכנס עימו בשיחה. הרגיש בו שגדוש הוא בחכמת אנשים ובור בתורה. וכשהבחין שחשק הוא ללמוד תורה, לקחו תחת חסותו ולמדו אלפא ביתא. ומעיני החכמה נפתחו לו עד שלמד בחודש אחד לימוד של שנה. ומדי יום עולה במעלות בעיון וסברא הפלא ופלא. ובזכות התורה שלמדה מעוני נפתחו לו שערי זיווגים, והיו משחרים לפתחו אלו שמלאכתם בכך. עד שנמצאה לו מיוחסת יראה ואדוקה במצוות ומראיתה כליל תפארת ענינותא דוורדא, ומומחית גדולה במלאכת הנשים בקיאה לקמר קימורים נאים בסריגת יד. ומעל כל השבחים והמעלות היה בה קול ערב מחברת שירים בנעימות עריבות ודבר זה משך ליבו. ולפי כך נמשך והלך אחר יצרו הטוב ונשאה לאשה. ומשהגיע למנוחה כל מעינו משאו ודיבורו היה נתון באשת חיקו. כיצד להנותה ולהרעיף חביבות יתר. ומכיון שהפרוטה לא היתה מצויה ובתוך שבעת ימי החופה היה, חשב בליבו כיצד ישמחה כבת מלכים. ולפי דעתו מצא. והעת עת אביב וכעין זמר עולה מן היקום. השיח לאשתו שרצונו לבקר בקברה של רחל והדרך יעשו ברגל ובלא איש עימם. ובפי שאמרנו, הממון לא מצוי וההנאה חינם, ובאותה תקופה בני ירושלים לא היו מרחיקים בטיולם אלא מקיפים מעט מן החומות והלאה, ואפילו בעת שהיו פנויים ממלאכתם והזמן מצוי בשפע בשבתות ובמועדים לא הרחיקו נדוד. בתחילה סירבה משמוע והפחד דיבר מגרונה. כיצד תלך בגאיות ובמקום שממה ואם יהיו לסטים בדרך. מה יעשו? אבל ניסן ברוך איש עוז ואינו ירא, שכנעה עד שנתרצתה, וכדרכם של אוהבים לא העמיקו בקושי וסכנת הדרכים ונעשה להם הפתלתול למישור המשא לנוצה והמרחקים קרובים. והשטן מפזז בקרבם ונעשה שותף להם והם אינם רואים אחרית דבר. קשרו במטפחת צידה, נטלו עימם מה שנטלו ובהשכם יצאו לדרך. עברו בשער האשפות ירדו בגיא מעין השילוח ופניהם לקברה של רחל, רגליהם ממהרות לרוץ כעין ריחוף. בצהלת הדרך הרבו דברים מצהילים, ספרו כעין חידות וגבבו בשיחות עד שהתקצרה הדרך, סובבו פניהם לראות מקום מקדש וראו ערפילי שחר וחצי חמה בוקעת ועולה. ישבו לפרש קמעא ואוושת הרוח ערבה לאוזנם כזמר כינור, אם מחמת העליצות אם מחמת כח נעורים לא האריכו במנוחתם. גמאו הדרך וקרבו למחוז חפצם. ובעת שהיו יורדים בשיפוע הר הבחינו בשתי דמויות עומדות מרחוק, חשבו בליבם רועי צאן אלו, בקשו להקיף הדרך ולהרחיק עצמם, והשטן מבקש חלקו לא הניחם עד שהגיש ובאו סמוך לדמיות. הרים ניסן ברוך קולו בדברי שלומות וברכם כברבת המתראים בלשון יושבי קדר. ואותם שחורים לא ענו מאומה, ובשממה השקט היה מחריש, צחקו כעין צחוק ובליבם חרשו זימה או מזימה, כשהגיעו אליהם כמרחק יד הושיט ניסן ברוך ידו לברכה, ונתפש ביד הזומם ומשכו בכח ובידו השניה חבטו בחוזק, הרגיש כעין נצוצות ניתזים ונשכב דומם. והשני כרך ידו בצוואר הכלה הכלולה שהיתה בתוך שבעת ימי חופתה, זעקה בקולי קולות והדי הרים ענו לה בגלגול דומה. עד שהתעשט מעט אותו אומלל ובתחינה ובקול בוכים ביקש על אשתו - "הניחוה", ומחמלתו עליה ופחדו מהם היה מוציא מלים שבורות ורטושות והבלבול אחז בו, מה שאין מוח אנוש יכול לסבול, שמחה אהבה יגון ופחד נתהדקו במקום אחד, עד שלא יצא זה בא זה, מכאן הרחבת לב, מכאן נקבץ הלב. ומאור שמים חשך. מילט מפיו דברים שאינם מיושבים, "מקבל אני מכם כל גזירות קשות ורעות אפילו מיתה אכזרית רק עזבו הניחו ידיכם ממנה אשתי היא, חדשה לי טהורה היא". ואין שומע, הבחין שאין כוחו נגד שניים עזים המשיך בתחינה "אקבל דתכם עלי כמותכם, באמונתכם אאמין אעבוד נביאכם", וקול נהי הרצוף והד השממה הכה בקדקדם, המס ליבם ושמטו ידיהם ממנה.
התיעצו ביניהם בלחישה רעה ובררו מה יעשו והחליטו ברעה מכולם: יהפכוהו לבן דתם, בררו היכן מקום מגוריו השביעו אותו בנביאם ובזקנו שיקבל עליו מה שהבטיח וחלילה לו שיגלה ממה שעבר, ועוד הוסיפו איומים שונים: ישרפו ביתו ישלחו יד באשתו ובמשפחתו אם יעיז לגלות מאומה. וניסן ברוך מחמת רפיון האימה ומחמת התמימות האמין שיבצעו זממם, קיבל בשבועה שיחתום פיו כאבן ויקבל דתם עליו, כבדוהו בפיתה וזתים ושלחום.

ד.
הרים שהיו גבעות בהליכתם נהפכו להרי הרים, והדרך נמתחה ויגעה אותם. חזרו בדממה כאבלים, דך עליהם העולם, בתחילה תוססים בשמחתם ועולם מזמר וכאילו היקום מונח בכפם ועתה פרחים נהפכו ברקנים וציוצי צפורים - נהי בוכים, חשבו עולם השתנה והם בצערם אינם יודעים שדעתם נהפכה.
הגיעו לביתם, זה פרש לפינה אחת וזו פרשה לפינה אחרת והמסו אבנים בדמעתם והחלל נמלא ביגונם, עד שנזדעזעה ארץ ישראל ורעדו הבתים וחרבו הרבה משכנות על יושביהם ולא עליכם מתו עם רב והשמועה אומרת אפילו עד צפת זעו הבתים על יושביהם.
ניסן ברוך ואשתו לא גילו לאף אדם סודם ואפילו הקרובים לא ידעו מאומה. עברו ימי חופה בעטיפת יגון, והאנשים תמהים בליבם משיחים ואינם נענים. עד שנתיאשו והלכו להם. חלף שבוע או יותר מאותו מעשה. ואותם שחורים באו לממש הבטחתו, מהלכים הלוך ושוב ליד חלון ביתם, הסיח לאשתו : "קללה שקללתני אימי רדופה לקבל חלקה. עדיף אמות כיהודי - ואחיה, ולא אחיה כגוי - ואמות, אם כך ואם כך הריני נטול רוח". היה מביט באשתו בעינא פקיחה מרצה בדיבורים רכים "חמדתי מאורי, אשת נעורי עת פקודה הגיע, מחלי סלחי, ובעולם העליון אליץ ואמליץ בעדך ובעד ביתך". הביט בחלון וראה עודם מדדים כמלאכי חבלה ורוצים ליטול נשמתו, עלה על הגג והפיל עצמו לרגלם שמטו עצמם וברחו בבהלה. יום שלם היה מוטל על ערש. ונשמתו מבקשת לצאת, וכל העת היה מהזה "אמות יהודי" "אמות יהודי" ובשקיעת החמה - שבק.
התאספו ובאו תלמידי חכמים ושאר העם לחלוק כבוד, וביניהם חסידים בעניהם קפצו בעזות מצח להכפיש שמו כדין מאבד עצמו לדעת, וכמו כל מועטים עזים שקולם הולך וגובר כעצי סרק. רצו להחליט דעתם. ומתקיפותם נסתרה דעת חכמים ואריות תלמוד נדמו. וכמעט שעלתה ביד זוחלי עפר לקבוע שלא לקוברו תוך מחיצה.
הבחינה אשתו בחרפתה ובבזיון המת עמדה כלביאה ודממה את הצועקים. סיפרה כל אותו המעשה וכשראתה דבריה נשמעים וחודרים לבבות ספרה בשבחו והיתה מאריכה, עד שכולם געו בגעיה המשברת גופו של אדם. עוד לא היה כמספד הזה מיום שהוקמה עיר דוד ובפרט ע"י אשה.
ומאותה שעה נתקנו תקנות גדולות. כגון לא ללכת יחידים ואפילו לא במקום שומם, ועוד תקנו שלא יעיז שום אדם מישראל לקלל ואפילו ברמז. ותקנה אחרונה תקנו להצניע מעשה זה בכל דרכי ההצנע ולא לתת תואנה ועילה ביד הגויים להתנפל עלינו כאילו יהודים מעלילים שקר ורומסים כבודם. והחכמים יושבי העתים אולי צדקו בהשכיחם המעשה. אבל אנו עול גרים אין עלינו ופחד מציק רחק מאתנו בחסד ה' עלינו, מצוה עלינו לגלגל בשבחם של ראשונים ולהדר אותו קדוש שמת ביהדותו, ולהוציא לאורה מעשה אמיתי זה, ומי שאמר, לצרינו די יאמר לצרותינו די ובא לציון גואל בב"א.