ותמשנ האצי הנבלה שודיקבו

יקצירז דוד

ג"כשת 'א עובמ

א
קיזחה דמועה לע הב הבורמ ץורפהש ,העוער רדג ףקומה ,בוזעה ןימלעה תיב לש הרהטה-רדח
הכחמו םיכורא ןיחוול השולש יבג לע הרייעה לש הבר םיימוי הז לטומ רדחה ךותב .דוס ובוחב
,ולת לע דמוע שרדמה תיבו תמייק התיה הרייעהשכ ,הכ דע חניתה .ונלאגיו אוביש תוומל
חלאנ רוצי ה"בקה םייקי הז המל ,םלועה ןמ רבעו הצצפב סרהנ הז לכש רחאל ,התע םלוא
הרייעה לכמ .עדוי וניא יעבדכ ללפתהל ףאו הכלהכ הנש אלו ארק אל רשא ,הטיג ןב והילאכ
,תוסירהל תחתמ ותוא איצוה ןרבקה השמ-לקעי ? ןיידע אוה םייק עודמו ,דירש רתונ אל
ויניע תא תרחמל ברה חקפשכ .ןימלעה תיבבש ותרידל ותוא וריבעה םירודכה רטמ ךותבו
:השמ-ל'קעיל רמאו ,וביבס ןנובתה

? ונ -
:שחלו ברה לש וינפמ רתונש המ ךותל בהבהצה ונקנקז תא ,ומצע ןיכרה ,השמ-ל'קעי עזעדזנ
!רתונ אל שיא -
.יח ינא ירהו ?דצ-יכה -
.אששש ,אוה םייקו יח ,יבר ,ה"ב -

תושמשל דעבמ ןנתסה לילד רוא .אעמק ןוליווה תא טיסהו זוע השמ-ל'קעי שבל התע
.תומהוזמה

.החנמ ללפתהל אצאו אבה -
- ?ןימלעה-תיבב .ןטשל הפ חתפא לא . . . םינמרגה ורבעי - השמ-ל'קעי דערנ - םולשו סח -
?ירבק ןכיהו - לפנו רזחו םמורתהל ברה הסינ

.תוזרה וילגר לע ברה דמע ,הגה איצוהל השמ-ל'קעי קיפסי םרטבו

?יבר ןאל - ויתועורזב ושפתו השמ-ל'קעי ברקתנ הציפקב
.אצנו אוב -
.ונוגרהי גרה ןה ,יבר ,םינמרגהו -

ץק ןיא רהוז אלא וב היה אל .םולכ רתונ אל הטיג ןב והילא היהש הממ ,ומצעב ברה לכתסנ
.היפיצו

?יבר ,ןאל - השמ-ל'קעי ותוא שפת בושו הפונתב התוא חתפ ,תלדה לא ץרפתה

תא טושפל רתוי לק םש .אשדה יבג לע ,תורבקה ןיב ,השמ בקעי 'ר ,םייונפה םיחטשה דחאל -
םלש רוד לע .תונרבקב השמ-ל'קעי קסוע הנש םישלש .ךייח - ךרדה רתוי הרצקו ,תוימשגה
ול היה דידי .ןרוא יעזגבו בוזיאב ,םיטוש םיבשע יחלקב תוומה הלע ויניעל .תוללוגה תא םתס
.רעונמ תוומה ךאלמ

.השמ-ל'קעי תא ףא דירחה ברה לש וכויח םלוא

ב
םייברעה ןיב תעש .רצק ןמז ינפל ורכנש םירבק ינש ןיב יונפ חטשב וחינהו ברה תא אשונ וידיב
.שרח תומדקתמה תויומדה יתש תא וסיכו וחתמתנ ,םירבקה ןיב ולתפתה הלילה יללצו התיה

הבצמ לע וניעשהו ברה תא בישוה ,ויכרב לע ערכ ,םוקמל עיגהש דע השמ-ל'קעי ךלה חוחש
לע וססונתה נ .פ תויתואו הבצמה ןבול םע הגזמתנ תרוויחה הריעזה ותומד .ההובג הנבל
.דחאכ םהינש

איצוה .בחרה ופוגב ברה תא ריתסהו עקרק יבג לע בשיתנ ,רפסמ םידעצ ןרבקה קחרתה
ברה .ןידדצל םירת ויטבמו וב "רמוא" לחה ,אעמק וב ףדפד ,ןטק םילהת רפס איצוהש םוקממ
.ושפנ ןובשח תא בשחמ לחה תומוצע םיניעבו ,עונ ילב בשי

רמוח לש טרוק ותואו ,חורפל הנכומ ,תדמוע איה ףסה לע המשנהו .ותמשנל ארוקה לוק עמש
.חצנה ןיבל וניב ץייח םיקמ דבלב

וריתסהל ידכ ,אעמק םמורתה ,הליחזב ברקתה השמ-לקעי .םיבשעה ךותב העמשנ השוויא
םידעצ םלוא ,תוארלמ ותוא הענמ ,םירבקה לע הערתשהש ,תושמשה ןיב תליפא .רויש אלל
.רוריבב עמש

?םינמרג -
השמ ל'קעי ,השא הכלה ודיל ,ךשוחב וצצונתה םירותפכה ,ךורא ,הזר ףוג האר שוריפב ,ןכ
?ןנחתהו בשעה ךותב ופוג תא םצמיצ ,ץווכתה
.בשעה ךות לא אנ-זוזי .םיאב םה ,יבר -
,ךלוהו אב לוקה - ןמוזמו ןכומ ולוכ אוהו ,חקפ אל ויניע תא - ?ועיגה רבכ ילואו ,םיאב םה -
?השמ-ל'קעי ,ןכ אל

ברה .ול ארוק לוקהו .ימינפה לוקה לש וחוכ רבגש אלא !יבר ךלוהו אב ינמרג ,וואל ?לוקה -
.וידי תא שרפ

אלו ורבע ילואו .ןיצק אוהש ,יאדוו ,אוה .השמ-ל'קעיל רוריבב התע ול וארנ תויומדה יתש
?וחיגשי

המ ריעהו תובתכה לע ועבצאב הארה ןיצקה .םשו הפ ופפוכתה ,תורבקה ןיב וכלהתה םה
וקיפה וינפ .ול לקוה .וינפ תא השמ-ל'קעי האר זאו ,סיכ-סנפ קילדה קרפל קרפמ .ריעהש
קפיס היה אל .עתרייו ברה לע-תפפוחה השודקה תא הארי - בשח - ,הריי אל אוה - .תונידע
.ודיל ודמע םיינשהו ותבשחמ םייסל ודיב

.םירבקה ןיב ידוהי ?ואר אנ ואר - תוממותשה בורמ ןיצקה ארק - !ךא -
?למס םושמ ךכב ןיא םולכ
:האנהב רמא ןיצקהו קיהבה רוא ,המלצמ איצוה
?ןכ אל אלפנ -

ונקנקזו ודער תולודגה וידי ,הענכהב ןכר .ןיצקה לע הברהב הלע ותמוקב .םמורתה השמ-לקעי
.תונתוונעב עעונתה
.ררוגתמ ינא םיתמה םע ןאכ .ינא ןרבק . . . ינא -
.ףיסוהל המ עדי אלו -
.ברב חיגשה ינמרגה
.ולומ בצינו ותמוק אולמ השמ-ל'קעי םמורתה םישמ ילב
!בר !הז אוה שודק םדא !אל ,אל -

ונקנקז הצקל עיגה ינמרגה לש ושאר ;ומוקמב דמע השמ ל'קעי ,הדיצה ופחדל הסינ ינמרגה
השמ ל'קעי ותוא שפת ,ופקעל הצרשמ .אוושל .חוכב ופדהל הסינ תינש .ינמרגל הרח רבדהו
.עקרקה לע ותוא לגליגו ,תוקקפתמה ויתוילוח לוק עמשנש דע ,ויתועורזב

.קוחצב ץרפ ריואה ללחו החירצ הטילפה השאה

וינפל תושורפ וידי ,תואור ןניאו תוטיבמ ןהירוחמ תואצויה ויניע .ברה לא דמצנ השמ ל'קעי
.םלוע לש וללחל

וינפ לעו .התליפנב הבצמ התטיה ותמוק .רבה יבשע ןיב ומלענ ודי .היריה התרונשכ לפנ ךכו
.ברה תא ריקפהל ץלאנש לע רעצה

ולאה !ולאה ,יח--יח - - יח .ונלש שודקה אוה הז - לטה תמהוזמ ינמרגה רענתה - ?וז ךא -
.שודק

הינמרגה .ול חס ןרואה ץעו ברה ינזאב והשמ השחל הבצמה .החיבנ קפס קוחצ קפס הז היה
.הלעב בג ירוחאמ דחפמ הרתתסה

ידכ דע וב ענענו וב קיזחה ינמרגה .לפנו רזחו דדונתה אוה .חוכב ומיקהו ברל ול שפת ינמרגה
.םימורמל ךרד תורת ויניעו ךייחמ ןבלה ונקז-אוהו תומצע קוריפ

:ארקו החמש בורמ ףכ אחמ ,ינמרגה הפרה םואתפ

.אלפנ ןויער :ררהיפה ייחב -
:רמאו ןרואה ץע לא ובירקה ,ברה תא םיקה תחא דיב
!רהמ ,ברה ינודא ילצא הלת . . .יח .עיקרל םילוע דציכ יל הארת ?אה ,שודק םדא התא -
:ברה תא וב ףילצמ לחהו ץעה ידבמ שבי דב רבש
!יבר ,המימשה ,רהמ ,רהמ -

תוכמה .השוב בורמ ץעה הכב ילוא .םינפבמ ול עמשנ תוחפייתה לוקכ ,ץעב וינפ תא שבכ ברה
והילא לש ותמשנו חצנה לא חתפ חתפנ וינפל יכ ,ברה שח אל םיבאכ םלוא ,תוגופה אלל וכתינ
!ריזז . . . זח תולעל - .הרואב תלבוט הלחה הטיג ןב

. . . זח ,תולעל .וב הרעב ינמרגה לש ותמח .עז אל אוהו ץעה עזגל קבדנ ברה לש עוסשה ופוג
!ריז

ינפ תא לבקל ידכ ורדתסה םירוחצ םיכאלמ לש תורוש תורושו ,םימורמב שער םק העש התוא
.קידצה לש ותמשנ

רואה עפשו .ףוגב עקתנ רובש ,ףנע לש והצק ,הלעמ הלעמ ברה לש ופוג תא הלעמ לחה ינמרגה
ךותל רדוחו קימעמ ףנעה .וביל תא האלממ ףוס ןיא חור תחנו .ךלוהו רבוג ברה לש וביבסמ
.ץעה לש ותפילק לע ףטונ םדה טעמו .ףוגה

,ותוא הקביח ,וב - איהו ,הנבלב חיגשה ,וכרד תא החוכנ תוארל ,ויניע תא ברה חקפ עגרל
,באכה םצע ותוא רווניס עגרל .הלוגמה ושאר תא התפיכ ,םדה תוסוכמ ויתותפש תא הבגינ
.הנבלה רואב ורוזמ תא אצמ דימש אלא

.ןיידע השדיק אל ירה .רכזנ ןאכו

.רוא-תעורז ,וינפל ךרדה הערתשה הלעמלמו ,אובל תומולהמה ופיסוה הטמלמ
. . . םיקחש ארב ורמאמב רשא -

?ףנוטמה ברה םש אוה רמוא המ ?אה -
. . . םכילע םולש -
:קוחרמ התנע הלילה תכשחו ,ושארב ול עינה ץעה
.םולש םכילע -

,רצענ םואתפ .אצמ אלו ,רבשנש לקמה םוקמב לקמ ירחא רותל םירבקה ןיב ץצורתה ינמרגה
המלצמה רוא .רדהנ הארמ הזיא .ויפמ ץרפתה קוחצ .יח - - - יח - - - יח ,ויסיכל וידי בחת
.תינש קיהבה

. . . םכילע םולש -
.ול התנע תיאליע הריש.ןרבקה השמ-ל'קעי לש םילהתה רפסב הל הפדפד תינטטח הלק חור