קובקבל דשה תא ריזחהל - ךוניחב םיבשחמ


גרבנזיא הדוהי ר"ד
ד"מחב בושקתה לע הנוממה

42 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ

,א"ליא סנכב הנתינש האצרה לש הבחרה םה םירבדה
26.3.97 ז"נשת 'ב רדא זי ,םילשורי המואה ינינב

ביצקתה הנבמו ךוניחב םיבשחמה םוחת
ונא וב םוחתה תא רידגהל שקבמ ינא ,ךוניחב םיבשחמה בצמ תא ןוחבל םישגינ ונאש ינפל
.ופקיה תאו םיקסוע
תועסהה וננכותו םיניינבה ונבנש רחאל .תידומילה תוליעפה איה תיכוניחה היישעה תרטמ
ורקיבו םירומה וצבושו םירודזורפה וקונו תותיכה וקלוחו טוהירה עיגהו הרימשה הנגרואו
40 לומ ודבל ראשנ אוהו ,ובג ירחא התכה תלד תא רגוס הרומה :תמאה עגר עיגמ םיחקפמה
ר"וי ,דליש רזוע 'פורפ לש ודוקיפ תחת הרומה וישכע :םימלענ םירנויצקנופה לכ .םייניע תוגוז
.ךוניחה ליחתמ ,הארוהה הליחתמ וישכע .תיגוגדפה תוריכזמה

:םייניב תאירק]
!יידימ דבכ קית ילע ליפמ התא :דליש רזוע
[!תיגוגדפה תוריכזמה שאר בשוי :ךדיקפת תרדגה וז :הבושת

רתוי ,הנשב תועובש םישולשמ הלעמל דמול דימלת לכ .םידימלת יצחו ןוילמ לארשי תנידמב
.הנשב םילבקמ םידימלתש םירועש יצחו דראילמל ,ןכ םא ,ונעגה .עובשב תועש םישולשמ
םירועישה רפסמ ןכ לעו ,(לארשיל יטסיטטס ןותנש) 29 אוה לארשיב התכב םידימלתה עצוממ
ינכת לש תרגסמה יהוז .ןוילמ םישימחכ אוה תחא הנשב לארשי תנידמב םידמלמ םירומש
יצחו דראילימ ,םירומה םינתונ הנשב םירועש ןוילמ םישימח .לארשיב םידומילה
.הנשב םינתינ דימלתל/םירועש

בשחמ היהי ,האישל בושחמה תינכת עיגת רשאכ ?בשחמ תועצמאב םינתינ הלא םירועשמ המכ
,אוה הז בושיח) .בשחמ תרזעב ויהי םירועשה ןמ זוחא הרשע :עמשמ .םידימלת הרשע לכל
םיתבשומ םיבשחמה םיתעלו ,דחא בשחמ דיל םידימלת ינש םידמול םיתעל :ברוקמ ,ןבומכ
םא .וז הרטמ תגשהמ קוחר םויכ בצמה .(לוקלק ללגב וא ,המיאתמ הניאש תועש תכרעמ ללגב
יפלכ םיזירפמו דואמ םיגילפמ אהנ ,בשחמה תרזעב םינתינ םירועשהמ זוחא השמחש חיננ
םינתינ םירועש ןוילמ יצחו םינש :תועדה לכל הובג אוהש ,הז רפסמ חקינ ןוידה ךרוצל .הלעמ
.בשחמה תרזעב הנשב

אוה לארשיב ךוניחה דרשמ ביצקת .םיבשחמל האצקהלו ,ךוניחה דרשמ ביצקתל רובענ וישכעו
,םהימודו תורוכשמל דעוימה ,לובכ םוכס אוה הז םוכסמ 85% .הנשל לקש דראילימ 17-כ
לקש דראילימ 5.2 אוה ,לארשיב תויוליעפל יונפה םוכסה .ודועיי תא תונשל תורשפא ןיאש
םידומיל ןונכת ,הרימשו תוירפס :ךוניחה תכרעמ לכל םייח םירזהל ךירצ הז םוכס .הנשל
.חותיפו רקחמ ,םיעצבמו

דרשמ לש םיירלופופה םימוסרפב בוקנ הז םוכס) .לקש ןוילמ 300 אוה הנשל םיבשחמה ביצקת
םיאבה ,םיפסונה םיפסכה תא ףיסוהל שי הזל .(ל"כנמס ימוסרפבו ,םירומל ןותיעב :ךוניחה
,ןבומכו .ןיינעל םרות סיפה לעפמ םג .תוימוקמה תוצעומהו םירוהה ןמ ,רפסה יתב ביצקתמ
הלכלכה םלועב .םהילא רושקה טוהירהו םיבשחמה ירדח תא ,תווצהו םירומה לש םנמז תא
500 לש ללוכ ביצקת לע רבדנ םא .ומצע בשחמה ריחממ רתוי הלוע בשחמ תטילק יכ םיחינמ
.ונממ הובג ףא יתימאה םוכסה .הטמ יפלכ םיזירפמ אהנ ,הנשל לקש ןוילמ
םירועישה ןוילימ םישימח לכ תא תרשמה ,םידומיל תוינכתל ףגאה ביצקת :האוושה םשלו
היה "םייחל הרומ בוט הרומ" ןייפמקה ביצקת) .לקש ןוילימ 10 אוה ,לארשי תנידמב םינתינה
.(לקש ןוילימ 10 אוה םג

םירועשהמ 5% -ל םידעוימ חותיפה ביצקתמ 95%
יצחמ הלעמל אוה ןהיגוסל םידומיל תוינכתל חותיפה ביצקת :הנטק םוכיס תלועפ וישכעו
5% חותיפל םידעוימ ביצקתה ןמ 95% :וז איה ביצקתה לש תימינפה הקולחה .לקש דראילימ
םירועשהמ 95% חותיפל םידעוימ ביצקתה ןמ 5% וליאו ,(ךוניחב םיבשחמ) םירועישהמ
.(םידומיל תוינכתל ףגאה) ךוניחה תכרעמב

אלש ינמוד .ךוניחה תכרעמ בושחימב העקשהה תמצוע המ תוארהל ידכ הלא םינותנ יתאבה
לע רשא .םיבשחמב העקשהה ומכ ,ךוניחב דחא םוחתב תיביסאמ ךכ לכ העקשה םלועמ התייה
לש םירצותה םהמ תעדלו ,תונולשיכו םיגשיה קודבל ,םייניע עבשב םוחתה תא ןוחבל הבוח ןכ
.וז םידקת תרסחו הרידא העקשה

םקוריפו םיסותימ
תונומאל יוסיכ שי הדימ וזיאב קודבלו ,רוביצב םיחוורה םיסותימ המכ לע רערעל שקבמ ינא
.םיגציימ םהש

.רפסה תיבל וסינכהל הבוח .ונייח תא להנמ אוה ,אצמנ בשחמה .א
וידרה תא סינכהל תונויסינה .סקפה םגו ןופאלפה םג ,היזיוולטה םג ,אצמנ וידרה םג :הבושת
.וב םימחלנש דרטמ אוהו ,התיכב אצמנ ןופאלפה .ולשכנ ךוניחה תכרעמל היזיוולטהו
תומישמ םהילא ריבעהל ,םיקחורמ םידימלת ןיינעמ ןפואב תרשל הלוכי הילימיסקפה
:שדח יכוניח םוחת חתפל שיא לש ותעד לע הלע אל עודמ .תיב ירועיש םהמ לבקלו תוידומיל
?ךוניחב הילימיסקפ

.תמדקתמ תכרעמ היהת ,בשחמב הברה שמתשתש תכרעמ .המדיקה אוה בשחמה .ב
תכרעמ :ךפהל אלא ,המדיקל םרוג בשחמה אל .האצותב הביס ףילחה הזה סותימה :הבושת
ןוגראהו להנימה .םיצוחנהו םימיאתמה תומוקמב ,ןבומכ ,תאזו .בשחמב תשמתשמ תמדקתמ
םרט ,רועיש ןיאל תורידא תועקשהב ,ךוניחה תכרעמ .רצק ןמזבו אלמ ןפואב בשחמה תא וטלק
.תיתימא הטילק בשחמה תא הטלק

.בשחמ תעדל ךירצ ,תינרדומ הרבחב םרות םדא תויהל ידכ .ג
תובשחתה ךות תינוכמב גוהנל תעדל ךירצ תינרדומ הרבחב םרות םדא תויהל ידכ :הבושת
תאו תלוזה תא ןיבהל לגוסמ תויהל ,תיביסקלפר הבישח בושחל ,יתוברת ןויד להנל ,םירחאב
?הלא םימוחתב ועקשוה ףסכו ץמאמ המכ .םינטק םירבד המכ דועו ,תונושה ויתועד

?בשחמ תועצמאב הארוהה תללוכ המ
יבגל ןתינש לככ תרצוקמ ,תיללכ הפמ רייצל ינוצרב ,ךוניחב ותוליעפב בשחמה תא ןיבהל ידכ
הז םוחת הארנ ,ץוחבמ ךוניחב םיבשחמה םוחת לע ןנובתמל .הארוהב םהישומישו םיבשחמה
:םיירקיע םימוחת השלש םיבשחמה םיללוכ השעמל .לובג ןיאל ןווגמו רישע

בשחמ תרזעב לוגרת וא דומיל .א
רחא םוקמב ונארקש המ איה הביסה .שלחנו ךלוה ,בשחמה ישומישב קיתווה אוהש ,הז םוחת
לועפל הכירצ הדמולהש בשחמה ,הדמולה תנכה תא תמייס רשאכ" :"ןושארה גרבנזיא קוח"
ןיאו בשחמ ךל שיש וא ,בשחמ ךל ןיאו הדמול ךל שיש וא :תורחא םילימב ."שומישמ אצי וילע
,תונשי תונכת שומישמ םיאיצומ םיבשחמה לש היצרוגיפנוקב םיריהמה םייונישה .הדמול ךל
.בשחמה ייח ךשמ רשאמ רתוי בר ןמז ךרוא ןבותכשש

:םייניב תאירק]
םישודיחל םאתהב תונכותה תא ןמזה לכ תונכדעמ תולודגה תורבחה .ןוכנ אל :ןיסוא סיאול
.םיבשחמה לש תויצרוגיפנוקב
תודמולה רפסמ :ךפהה תא הארמ ןולוח ט"למ לש תורשואמה תודמולה גולטק :הבושת
םיריהמה םייונישל תודמולה תא םיאתהל תלוכי רסוח ללגב ,רכינ ןפואב דרי שדחה גולטקב
.[בשחמה לש

הדימ הנק אוה הלא תודמול רפסמ יכ ,תורשואמה תודמולה רפסמ ןיינעב ביחרהל שקבמ ינא
רקבמ ח"וד) .851 היה 96 ראוניב תורשואמה תודמולה רפסמ .וילא ךלוה םוחתהש ןוויכל
!303 אוה 97 ראוניל תורשואמה תודמולה רפסמ .(350 דומע ,1996 תנשל ,47 'סמ הנידמה
:עמשמ .(97 ראורבפ ,ןולוח יגולונכט ךוניחל זכרמה ,5 הרודהמ ,םיבשחוממ םירמוח גולטק)
.לכה אל דוע הז לבא .ןכ ינפל הנש היהש תודמולה רפסממ 36% ךוניחה תכרעמל שי 97 תנשב
יתבו ,97 תנש ךלהמב גופי ןרושיא םייתאמ לעמ ,97 תנשל תורשואמה תודמולה 303 ךותמ
רשפא רושיא :לכה אל דוע הז םגו .ח"נשת םידומילה תנשב ןהב דומלל םיאשר ויהי אל רפסה
תיתועמשמ תודמולה לש הרוצתה לבא .גפ הלש רושיאהש הדמולב דומלל םג רשפאו ,תתל
סיסב לע ןה תודמול 223 וליאו ,תונולח תנכותל תודעוימ 80 קר ,תודמולה 303 ךותמ :דואמ
ךשמב יכ רבדה שוריפ ,94 תנש ףוסב היה תונולח תונכתל ןושאר םוסרפ יכ רוכזנ םא .DOS
רשאכ ,םייתנש דועב ."תונולח" הלעפה תכרעמ תוססובמ תונכות 80 קיפהל וחילצה םייתנש
לולכי ,דוע דובעת אל DOS הלעפה תכרעמו ,םיבשחמה קוש לע טלתשת 97 וא 95 תונולח תנכת
תינכתש המ הז .(!תואבה םייתנשב חתופיש המ ללוכ) ,דבלב תודמול םייתאמכ תודמולה גולטק
.חותיפ תונש רשע ירחא ךוניחה תכרעמל העיצמ בושחמה
אשונ תגצהל וא ,בושיח תולועפל םידעוימה ,םהיגוסל םילכה תא ףיסוהל שי תודמולה םוחתל
תויצלומיסה ,ססקא ,לסקא ,טניופ ראואפ ,דנואטסא :םהבו ,האצרה לש םיקרפ ישאר וא
תוריכזמו הצרמה תא תולבוכה ,הלאכ תוגצמ לש דיסח ינניא תישיא ינא .םירחאו ןהינימל
.וב שומישה תא ונחנז רוד ינפל רבכש ,רועש "ךרעמ"

עדימ ירגאמ .ב
תלוכי תא הלעמ הז םוחת .דואמ הבר הדימב וללכשל ןתינו ,היישעה דקומב וישכע הז םוחת
.םלועמ הומכ התייה אלש הדימב םיטסקטב הטילשה
רוטילקת לע וא ,ימוקמה בשחמה לע :םיימוקמ םירגאמ :םיגוס ינשל םיקלחתמ םירגאמה
.ךדיאמ ,תרושקתב וילא עיגהל שיש ,קחורמ בשחמ לע םירגאמו ,דחמ (CD ROM)

םיבשחמ תרושקת .ג
וא דומיל ,ןויד םשל ,ראוד חולשמ םשל ,םיקחורמ םיבשחמ םע רשק םייקל תלוכיה
.קחורמ רגאממ היצמרופניא "תדרוה" םשלו ,תומלתשה

תא ףקשמ וניא םיקסועש ברה קוסיעה יתעדל ,םילילמתה ידבעמ תא יתחכש אל :יתיעט אל
רשפא התוכזב םא םג ,תיכוניח היישע הניא םילילמת דבעמב הביתכ .ךוניחכ ךוניחל םתמורת
.ןכותב תקסוע תיכוניחה היישעה .הפי ןפואב ףדה תא בצעלו תואיגש ןקתל תוליעיבו תולקב
ירבד בותכל דציכ דמלמ ךנחמה .םישרמ בוציעב לבה ירבד בותכל רשפאמ םילילמתה דבעמ
דבעמ וב דיחיה םוחתה .םעט ירבד וראשיי - ריינ לע ןורפעב םיבותכ םה םא םג ,הלאו ,םעט
ידכ ךות םייסאלק םיטסקט בצעל םידימלת םישרדנ וב םוחתה אוה ,תוהמב קסוע םילילמתה
דבעמ ישומישב רתויב טעומ אוה ,יכוניחו הפי אוהש לככ ,הז שומיש .ןכותב תובשחתה
.ךוניחב םילילמתה

תגצה :םילכב אקווד העקשוה דואמ הבר העקשה יכ הארמ ךוניחה םוחתב השענה לש הקידב
הזכ שומיש יכ הלגמ קמועל הקידב .םהינימל םיפקש תוגצמ וא דנואטסא תנכת תרזעב אשונ
טרס ןיעמ - טרס תנכה אוה ,תגצמ תרזעב היגולויבב אשונ תגצה :םימוחת לש בוליש אוה
יעונלוקה דצל המכו ,יגולויבה דצל עקשומ ץמאמ המכ איה הלאשהו .יגולויב אשונ לע - עונלוק
.תורותפ יתלב תוהימת המכ תוריאשמ וז הלאשל תובושתה .הדובעה לש
ןכוסמ םיבשחמה םוחתב .וטלשיש הלא םה ,תרושקתו עדימ ירגאמ ,םינורחאה םימוחתה ינש
הלא ,םלש רוד םה םייתנש םיבשחמבו ,םייתנש לש חווטב יכ רמהל ןכומ ינא לבא ,אבנתהל
.חתפל שי םתואו ,ךוניחה תכרעמל ומרתיש םימוחתה ויהי

ךוניחב םיבשחמ תדובעב םינוכיסו םייוכיס
לש ומש תא הזה דסומל ונתנ םג תירבעה ןושלב .ךוניחה תכרעמל םירומה וסינכה רפסה תא
םימרוג ךוניחה תכרעמל וסינכה בשחמה תא ."רפס תיב" :יזכרמ דיקפת וב אלממה רפסה
םיבשחמה םוחתב תוטלחהה ילבקמ וישכע םג .םייטילופ םימרוגו תורציימה תורבחה :םירחא
.ךוניח םיעדוי םניאש םיבשחמ ישנא וא ,םיבשחמ םיעדוי םניאש ךוניח ישנא רקיעב םה
ךוניחה תכרעמ לש תולת רוציל ידכ ,םניח םיבשחמ .מ.ב.י תרבח הקליח תירבה תוצראב
ידכ עקשוה דבכ ץמאמו ,בשחמה תסנכהל הליחת ודגנתה םלועה לכב םירומה .םיבשחמב
.םיבשחמב שומיש םירומה לע תופכל/ענכשל
?והמ .בטימה תא םהמ קיפהל שי וישכע ,ךוניחה תכרעמב םיאצמנ םיבשחמה .הרבע המחלמה

ליחתמ ,התכה תלד תא רגס הרומהש עגרב .ותודידבמ הרומה תא איצוהל לגוסמ בשחמה .א
לכב האורו הקיעמ תודידב שח הרומהו ,שיתמו השק ברקהו .דימלתה לש ובל תמושת לע ברקה
תעדה ימוחתב ןכדעתהל ותלוכיב לבגומ םג הרומה .ישיא ןולשכ וידימלת תא קתיר אלש רועיש
םילעמ ,םימשר םיפילחמה ,םירומ לש ןויד תוצובק רוציל לוכי בשחמה .םהב קסוע אוהש
הליהק רצוויהל הלוכי ךכו ,םיחמומהו םיחקפמה תא ןוידב םיפתשמ ,תויווח םיוושמ ,תויעב
.םתדובע תמר תא םילעמו תיעוצקמה םתימדת תא םירפשמה ,םיצעייתמ-םידמול-םירומ לש
,ונחלש לע סקנפו ודיב טע ,התכל אבה חקפמ דוע וניא ,תאזכ ןויד תצובקב ףתתשמה חקפמה
- ףוס ףוס - לוכי אוהו ,תווצב רבח אוה .תוירותסמה ויתורעה תא תובישח תשראב םשור אוהו
,תויצאוטיס חתנל לוכי אוה .םתדובעב החנמ אוהש םירומל ונויסינ תאו ולש עדיה תא ריבעהל
.ךוניחה דרשמב םולע קיתל חלשנה "חקפמ ח"וד" לש וזמ רתוי הברה תערכמ המורת םורתלו

לע תופכל םוקמב .הרומה לש ונחלש לע "יגוגדפ זכרמ" ןיעמ תויהל םילוכי עדימ ירגאמ .ב
תא רפשלו ודעב עייסל לוכי בשחמהש שיגרי הרומהש ךכל םורגל שי ,בשחמב שומיש הרומה
ללוכ רתאה .טנרטניאב ונמקהש "חורו תודהי ידומיל זכרמ"ב הזה ןויסינה תא ונישע .ותדובע
,םידומילה תוינכת ,ןהיתונורתפו תורגב תוניחב :םהילא םיעוושמ םירומש הדימל ירמוח
,הווצמו שגונ אלל :אלפ הז וארו .םירומ לע תוחידב וליפאו ,םינוש םימוחתב םירועשל תונויער
םישמתשמו ,םירויצו תופמ ,הדימל ירמוח "םידירומ" ,רתאל םהיפלאב םירומה םירשקתמ
.םתדובעב םהב

עובש ינפל יתפתתשה .טנרטניא רתאב אוה יעבטה םמוקמ םינתשמו םיימניד דומיל ינכת .ג
.טנרטניא רתא תרזעב ותוא רידחהל ונעצה .ךוניחה תכרעמל שדח אשונ תרדחה לע ןוידב
תא ןיכהל :הטושפ ךכ לכ התייה הבושתה ?ונורתי המ ,בשחמב עודמ :ולאש ןוידב םיפתתשמה
םע תצעייתה ,ןורחאה קרפה תא תרביחש דע .םייתנש ךשמנה ךילהת והז ,רפסב אשונה
.הלעפהה ךילהתב ליחתהל לוכי ךניא - תטלחהו תלקשו תהגהו תנקית ,קרפ לכ יבגל םיחמומ
ךשמה תביתכ ידכ ךות םתוא רפשל ,תונויער םירזהל ליחתהל םיישדוח ךות רשפא טנרטניאב
קיפהל רשפא ךכ .דומילה רמוחב םישמתשמה םירומה םע יתימא גולאיד םייקלו ,אשונה
.םעצבל תרחא ךרד ןיאש דומיל יכרעמ תוריהמבו תולקב

בצמב יכ רובס ינא .תועט וז ןיא .בשחמ ישומישו םירומ לע ןמזה לכ רבדמ ינא יכ בל םתמש
ינניא .םידימלת לש םיבשחמ תוליעפב עיקשהל יכוניחו ילכלכ ןויגה ןיא ,םויה בושחימה
תכרעמל ןווכתמ ינא .םהירוממ רתוי בוט םיבשחמ םיעדויה םיזוחא השמח םתואל ןווכתמ
םע ,םריחמש ,םיבשחמ ףלא םישימחו האמ םיכירצה ,םידימלת יצחו ןוילמ םתואל ,ךוניחה
םוכסל ףיסונ םא .םינש שלש ירחא םינשייתמ םהו ,םילקש דראילימכ ,םהילעש תונכותה
ריחממ ףא הובג תויהל לבוקמה ,םדא חכ תרשכהו םיבשחמה תטילק ריחמ תא הז ינוימד
הנשל לקש דראילימ יצחמ הלעמל לש העובק תיתנש האצוהל ונעגהש ירה ,םמצע םיבשחמה
.םיבשחמה םוחת תא קזחתל ידכ

דומיל רפס תונשל רוסא ,ךוניחה דרשמ יקוח יפל :התוא ןחבנ הבה ?תיתימא אל תיארנ הנעטה
שמתשהל רושיאה ,םיבשחמה םוחתב וליאו .שומישל ורושיא םוימ םינש שמח ורבעש ינפל
!םייתנש ירחא עקופ ,םיבשחמ לש היצרוגיפנוקב שמתשהל וא ,הנכותב
.ךוניחה תכרעמב םירומ 100,000 .םירומה תייסולכוא איה הגשהל תנתינה דעיה תייסולכוא
אליממ) םיבשחמה תשיכרל אוהש לכ עויס ,םניח תרושקת ,תוידועיי תונכות םהל קפסנ םא
.שממ לש רופיש ךוניחה תכרעמ תא רפשל לכונ - (םיבשחמ רבכ ונק םבור

לבא .ירבד תא תונפהל ימל עדוי יניא ,הרומ לכל םניח תרושקת קפסל ךרוצ שיש רמוא ינאשכ
ראשנ ,ולבקי םירומש תיסיסב הכרדה ילב ,תורשקתה תונכת ילב ,תרושקת ילב יכ ,יל ירב
.ונמצע םע םירבדמ
.הברה ונגשה ,םירומה ןמ זוחא םירשעל עיגנ םא .ןוכנ .םיבשחממ םידחופ םירומ :םירמוא
?םייגוגדפה םיזכרמב רקבמ םירומה ןמ זוחא הזיא :בגא ךרדבו) .הנפאה וצ יפל ורשייתי רתיה
הרומה ליעפמ םיבשחמה תכרעמ תאש רפס תיב ינא ריכמ (!5% -כ אוה יל עודיה רפסמה
שומישהו .תאז רפסל שייבתמ ,תיבב בשחמ ול ןיאש הרומ לכש הריוא רצי אוה לבא .דומלתל
.בר - תאז םירשפאמה םירמוח שיש הדימב ,םיבשחמב

םינוכיסה
םירבדה ןמ דבכנ קלחל יכ ינא ששוח .םיבשחמב שומישה לש םינוכיסל עיגמ ינא וישכעו
ינאש תולאשה יבגל םייניצר םינויד יתשפיח ,תוחפל ,ינא .הכ דע תעדה הנתינ אל רמואש
.יתאצמ אלו ,הלעמ

םה המ !תישונאה תוברתה ןווכ דגנ דמולה לש תילאטנמה תוליעפה תא ןווכמ בשחמה .א
בותכל םוקמב .טרס םיאור ,רפס אורקל םוקמב - ?ןורחאה רודה לש םייתוברתה םייונישה
ילאברוו םוחת איה הארוהה ,הנהו .היזיוולטב םיפוצ ,ןותיע אורקל םוקמב .םינפלטמ ,בתכמ
לכש העש ,בתכה םוחתל ילאברוו םוחת תוריבעמ בשחמה תויוליעפ .הנש םיפלא תשלש הז
.תויפרג וא תוילאברוו תוכרעמל בתכה ישומיש תא הריבעמ :ךופה ןווכב תכלוה הלוכ תוברתה
?חלציה ?ירשפא רבדה םאה

יוניש תילכת הנוש רפסב םוסרפל רמאמ תביתכ .רובידה ןונגסמ הנוש הביתכה ןונגס .ב
לוכי רמאמב וליאו ,םירבדה לע רוזחל ךירצ רודישב .וידרב רודישל תדעוימה האצרה תביתכמ
וא לידגהל רשפא רפסב :רחא גוסמ םה םישגדהה .ונבוה אלש םיעטק אורקלו רוזחל ארוקה
ןויער והז" :שרופמב רמול ףא ילואו ,רובידה ןוט תא תונשל ךירצ רודישב .םילימ ריחשהל
רודיש :רודישל רמאמ לש הזמ הנוש הספדהל רמאמ לש ילמיסקמה וכרוא ."בל ומיש ,בושח
עדוי ינאש המ לכ תמועל .םיניזאמה ידי לע טלקנ וניא תוקד רשעל רבעמ ךשמנה ,דחא רבוד לש
הלבגמ טנרטניאל .טנרטניאל הביתכה ינייפאמ לע דואמ טעמ עדוי ינא ,רודיש לעו הביתכ לע
רבדה לבא .הרוחאו המידק רובעל חונ אלו ,דבלב דחא ךסמ םיאור :וידרה תלבגמל המודה
השקו ,רפסמ אורקל לק ,ךדיאמ ?רפסל ומכ טנרטניאב טסקטה לא סחייתהל םאה .ירשפא
קחשל רשפא :רפסמ תולק רתיב תושגדה שיגדהל רשפא טנרטניאב .ךסמה ןמ אורקל רתוי
ותועמשמכ) "שער" םורגל ילב תאז לצנל רשפא המכ דע .תואקספה ןיב חוורבו םיעבצב
דומיל רפסב תספדומה הלאש ?(רקיעה תא טולקל עירפמה היצמרופניא ףדוע :היצקינומוקב
.וידר רודישב תירוטר הלאשמ תונוש הלא יתש .הפ לעב ,התכב תלאשנה הלאשמ החוסינב הנוש
וב םוקמה ןיבל הלאשה ןיב רושיק רוציל ליעומ םאה ?טנרטניאב הלאש לש ןוכנה חוסינה דציכ
.יניצר ןפואב הלא תולאשב וקסע םא עדוי יניא םג ,עדוי ינניא ?הבושתל שורדה טסקטה אצמנ

תומלועמ רבעמה היהי דציכ .םיילאוטריווה תומלועה ןוויכל ץרמנ ןפואב ענ םיבשחמה םלוע .ג
ןוימדו תואיצמש ,םיזוה לש רוד ונא םילדגמ םאה ?םמעשמהו יתרגשה ,ונא ונמלועל הלא
?םייגולונכט םיסנ תרזעב םלצא תורתפנ תויעבש ?הזב הז םיבברועמ

.רפסה תיבב םידימלתה לש יוריגה ףס תאלעה איה ,רתויב הפירחה יניעב איהש היעבה .ד
םויה .םידימלתה בל תמושתב תוכזלו ,"םסק סנפ" התכל איבהל היה רשפא הנש םירשע ינפל
.ול םיפתוש םידימלתהש הימדה ילכ וא ,תילאוטריו הנכת ךירצ .דוע ןיינעמ וניא טרס םג
הרשעל בשחמ לע הלועה םיבשחמ תומכל תופצמ אל תוימיטפואה תויזחתה םג :היעבה ןאכו
ונאו .םירועישה ןמ זוחא הרשעמ רתוי לש בושחמל עיגנ אל םלועל יכ רבדה שוריפ .םידימלת
ונתניי םירועישה ןמ זוחא הרשע :תירשפא יתלב תורחתל ךוניחה תכרעמ תא םיפחוד
ןמ זוחא םיעשת וליאו ,ףירח ןפואב דימלתה בל תמושת תכשומה ,תקתרמ היגולונכטב
לש הבשקהה תלוכי תא ונידי ומב ונסרה אל םאה .םיילאנויצנבנוק םילכב וכישמי םירועשה
וא ,בשחמ ךירצ רועישב בישקהל ידכש ךכל ךוניחה תכרעמ תא םיפחוד ונא ןיא םאה ?דימלתה
רפסה יתבמ דחאב בשחמה תרדחהב קסועה רבח וז הלאש יתלאש ?תינדקר וא ,םסוק
יל ןיאו ,יתוא הדירטמ הלאשה :שוב אלו הדוה ,בשחמ תוליעפ לכמ בהלתמה ,אוה .םימיגדמה
.הבושת

לש יזיפה חפנה תלדגה ושוריפ םידימלת הרשע לכל בשחמ :אדירג ילכלכ אוהו ,ןורחא ןיינע .ה
תבצהו ,התכה תלדגהב וא ,םיידועיי םיבשחמ ירדחב רבדה םא ןיב .זוחא הרשעב רפסה יתב
?רבדה הלעי המכ והשימ בשיח םאה .התיכה רדחב םיבשחמ

ותערל וילעבל רומש רשוע
םוחתב םיקסועה םיבר םירבחל םינורחאה םישדחב ותוא יתקרזש ןויער עיבהל הצור ינא ןאכו
תישילשה הבוגתהו ,האילפ איה הינשה הבוגתה ,המהדת איה הנושארה הבוגתה .םיבשחמה
ינא :יירבח ירבדל תייצמ ינא ."לוקב הלא םירבד דיגת לא לבא ,קדוצ התאש בשוח ינא" :איה
וב שיש איה םיבשחמה םוחת לש תירקיעה היעבה יתעדל :טקשב םירבדה תא אופא רמוא
.ףסכ ידמ רתוי

התא ,רתוי רציימ התאש לככ" :הז ללכ הלכלכל אובמב יתדמל הברה םינש ינפל .יירבד ריבסא
רפס םאש עדוי ינאו ,הצרמל יתרמא ,דומיל ירפס קיפמ ינא ."טירפ לכ רובע רתוי םלשמ
הצרמה .השש הלוע אוה 10,000 לש הרודהמב ,םילקש הרשע הלוע םיקתוע 1000 לש הרודהמב
ליפכא םאו .יתינע "ךרעב" ?לפכות הקופתה ,ךלש םיבתוכה תווצ תא ליפכא םא :הנעו ךייח
ליעפהל בייח ינא םא .ןויערה תא יתנבה ןאכ ?הרשע יפ הקופתה לדגת ,הרשע יפ תווצה תא
תווצה לש ותקופת .ןושארה תווצהמ יתיחדש הלא תא םג הדובעל לבקא ,םיתווצ הרשע
.ןושארה לש ותקופתמ עבר היהת ירישעה

לע בושחל רשפא יא ,הנשל לקש 300,000,000- ב שמתשהל ךירצ רשאכ .םיבשחמב היעבה וז
םיכירצ םהירושיכ .דיקפתל םידמעומ לש קיפסמ רפסמ ןיא לארשי תנידמ לכב .הקיטקדיד
ימוחתמ דחאב תואיקב ,הארוהב םיבשחמב עדי ,ההובג המרב םינקיטקדיד :הלא תויהל
,רפסה תיב תותכב הארוהב ןויסינ ,םידומיל ןונכתב עדי ,ךוניחה תכרעמב םידמלנה תעדה
שקבמה לכמ תושירדה ןה הלא :יתזרפה אל) !הדובעל םייונפ תויהל םיכירצ םג םה לכל ףסונבו
תבוטל וב שמתשהל םיכרד םישפחמ ביצקתה ילבקמ .(!ךוניחה תכרעמב ןונכתו חוקיפ דיקפת
,"ךוניחה תכרעמ תא בשחמל" .דויצ לש םיגשומב בושחל םיצלאנ םהו .םיבשחמה םוחת
יתימא יטקדיד דוביע .אוהש םוכס לכב ,םוי ךות עצבל רשפא תושיכר .םיבשחמ תונקל ושוריפ
ףוס דע םייסל שי ביצקתה תא .ועצבל םילגוסמה םיחמומה םיטעמו ,תודחא םינש ךשמנ
ליבשב םיקיפסמ םניא םה לבא ,קתע םוכס םה ח"ש 300,000,000 :סקודרפה ןאכו .רבמצד
:ינע ביצקת תויהל ול םרוג םיבשחמה ביצקת לש ברה רשועה ךכו .ךוניחה תכרעמ תודייטצה
ךוניחה תכרעמ בושחמ לש היצטניירואה :רורחסל םיסנכנו .םיחילצמ ןיאו ,דייטצהל םיסנמ
:רקיעה תא םישיגדמ אל ןכלו ,םיקיפסמ םניא םימוכסה .תודייטצה יכרד ןונכתל הלוכ הרבע
ביצקת ספא .םישמתשמל םיסרוקל טעמ קר רתונו .תבשחוממ הארוה לש הקיטקדיד
.םיתנכתמלו םיבשחמה תקוזחתל

םיבשחמ םילבקמ רפס יתב :םידרוסבאל האיבה תולודג תוסמב ףסכה תא עיקשהל תוטיהלה
130 וריחמש תורמל ,םיאתמ בשחמ ןחלוש םילבקמ םניא לבא ,ח"ש 6000-כ דחא לכ ריחמש
"םיגלפ" ,םיקתינ םילבכ ,םימיאתמ יתלב תונחלש לע םידמוע םיבשחמ :האצותה .ח"ש
וליאו ,"טוהיר" םה םיבשחמל תונחלושש ינפמ תאז לכו .םילקלקתמ םירוביחו םיסרהנ
תקזחאל הכימת לבקל תורשפא ןיא - ןבומכו .תונכותו םיבשחמב תקסוע בושחמה תינכות
הלא .תשרבו תונכותב רדס סינכהל תנכתמו ,םיבשחמה תא ןקתל יאנכט :םיבשחמה תכרעמ
יביצקת ףיעס ,עודיכ ,הזו ,"םדא חכ" ףיעסל םיכייש הלא .תודייטצהה תינכתב םילולכ םניא
ח"וד) הנשל ח"ש 32,000,000 הלעי ב"הטחלו ידוסיה ס"היבל םיאנכט תקסעה ריחמ .רחא
לש םוכס םאה .םיאנכט םיכירצ םיינוכיתה רפסה יתב םג לבא .(350 דומע ,47 הנידמה רקבמ
!15% לש תפסות םיבשחמה ביצקת לע ונסמעה ,הנה ?םיכרצה לע הנעי הנשל ח"ש 45,000,000

םידימלתש ומכ םיבשחמל םיסחייתמ םידימלתה :ןמאי אלש בצמ רצונ רפסה יתבבו
ירוקמ ןויער לכ םיסנמו תויצרוגיפנוק םינשמ ,םיקחשמ תשרל םיסינכמ םה :דויצל םיסחייתמ
,םהילע ומשוהש תורתוימה תונכותה ןמ םיבשחמה יוקינב םיקסוע םירומה .םביל לע הלועה
תאזו .עויס םיכירצ םהו ,םיתנכתמ םניא םירומה לבא .הדובע בצמל םיבשחמה תרזחהבו
תשרהש הלגמו ,הדבעמל ותתכ םע עיגמ אוהו ,בשחמ לע ססובמה רועיש ןיכמה הרומ :תעדל
.םייס בשחמ תכמתנ הארוה םע אוה .ולזמ תא תינש הסני אל הז הרומ - "הלפנ"

בשחמ ןקתיש ימ ןיא ,ונל םתתנש םילזרבב תושעל המ :הרמו הלודג הקעז םיקעוז רפסה יתבו
ןיא :הבישמ ךוניחה תכרעמו .קמועל תונכותה תא ריכמה תנכתממ יעוצקמ ץועיי ןיא .לקלוקמ
.ביצקת

םה .ףסכ אלא ,םתוא ןיינעמ ךוניח אלש הלא לכ תא םוחתל ךשומ הובגה ביצקתה :דועו תאז
ידכ .הארוה ןוישר ךירצ ,דמללו התכל סנכיהל ידכ :אנ ואר .תועצה םיעיצמו ,םהינומהב םיאב
תוינכת תנכתמה תווצ להנל ידכ .הארוהב ןויסינו הארוה ןוישר ךירצ ,םידומיל ןונכתב קוסעל
!"םיבשחמ קירפ" תויהל קיפסמ ,בשחמל תויכוניח

הקסע יכ םש רמאנ .החילצמ םיבשחמ-תשא לע הבתכ "ץראה"ב המסרפתה םינש המכ ינפל
השלש אשונל השידקה איה .ךוניחה םוחתל רובעל הטילחה םיוסמ בלשבו ,מבי תרבחב קווישב
.ךוניחה תכרעמב בשחמה תעמטה לע םילהנמל םיסרוק תתל הלחה ךכ רחאו ,דומיל ישדח
5 דועו ,הטיסרבינואב וא הללכמב םידומיל תונש 4 ךירצ להנמ תויהל ידכ :יתבשחו יתארק
ישדוח 3 ךירצ ,הארוהב בשחמה ימוחתב םילהנמ ךירדהל ידכ .הארוהב ןויסינ תונש
.םילהנמ לש םרכשמ המכ יפ ,רפסל רתוימ ,ל"נה תרבגה לש התרוכשמ !תומלתשה

.ימצע ינא יתיווחש תואמגוד המכ לע רפסא
ונפ םימעפ המכו המכ .טקיורפה תא הווליש החמומה תא ןייצל שי םיבשחמ ביצקת תשגהב
ינאשכו .ךמש תא םושרנ קר .עירפנ אל .ךתוא דירטנ אל .ךמש תא םושרנ :העונצ השקבב ילא
לאוש ינאשכו .דמלי בשחמהש ,תאזכ תינכת :החטבב םירמוא ,תושעל םתעדב המ תעדל שקבמ
בשחמה - ?זא היהי המ ,הגשי דימלתה םאו - .הנעי דימלתהו ,לאשי בשחמה :הבושתה ,דציכ
- .תישילשב לאשי בשחמה - ?היהי המ ,תפסונ םעפ הגשי דימלתה םאו - .תפסונ םעפ לאשי
תא לאשא .הז לע יתבשח אל :רמואו ,ךובנ עיצמה ןאכ ?היהי המ ,זא םג הגשי דימלתה םאו
הינש הנש רבכ םימייסמ םה ,דואמ םיקירבמ ,םיטנדוטס ינש יל שי .ילש םיתנכתמה
.אשונב הדמע שי םהל ילוא .םהידומילל

םה םהירבח .תונוכנה תוכשלה ןמ רשיה םיאב םה .ביצקת לבקל ידכ יל םיקוקז םניאש שיו
ילב ביצקתה תא םילבקמ םהו .םיבשחמבו ךוניחב םיניבמ םניאשו םיניבמה םירוספורפ
:רחאה ידיקפתב יתוא םישגופ םה ,םתווהל ןאכו ,רצות םירציימ םהו .םתוא רקחתמ והשימש
ורושיא ינפל חותיפ לכ תוארל יתוא בייחמ הז דיקפת .ד"מחה לש בושקתה תדעוו ר"וי
,תוהובג ךכ לכ ךלש תינכתה לש הרמוחה תושירד :לאושו האור ינאו .יתדה ךוניחה תכרעמל
תגלמכ הלא םידליל ףסכה תא תתל בטומ ילוא .וב שמתשהל ולכוי םידימלת םייתאמ קרש
הנוב אל ינא :רמואו בלענ ךויח ךייחמ עיצמהו ?תלעות רתוי וקיפי הנממ ,הטיסרבינואל דומיל
השעיו ,יתדובע תא הארי ,תינכת תונבל הצריש ימ לכ ,םויהמ .לדומ הנוב ינא .דומיל תינכת
ריכהל ידכ ,ושענש םימישרתה תאו ,לדומה הנבנ םהיפ לע תונכותה תא שקבמ ינאשכו .הומכ
רשק ךתא רוצא ,ןכומ אל דוע הז :איה הבושתה ,םיפסונ םיחתפמל ותוא עיצהלו לדומה תא
.רשקה קתינ ,ןבומכ ,הזבו .דיתעב

ראות לבקל הביתכ ןחלש םג לוכי םיבשחמה םוחתב :לכמ םיהדמ אוהו ,ישילש םוחתו
,םיעדמ םניאש םימוחתב :דציכ ריבסא .רוטקוד ראות לעב הביתכ ןחלש :זירפמ יניא !רוטקוד
ךכ ,םינמוא ךכ ,םיאקיזומ ךכ .הזכ וניא םא םג ,רוטקוד לש רכש לבקמ החמומש לבוקמ
תכרעמ תא ךירדהל ליעי וניא םיבשחמב רוטקוד ראות לעב .םיבשחמ החמומ םג ךכו ,םירייצ
קדצומ ,ינויגה רבדה .השעמל בשחמה ימושייב יחמומ וילע ףידע ,בשחמ ישומישב ךוניחה
חתפ םדא םא ."םיחמומ תרבח" :השדח הריצי רצי םיבשחמה םוחת לש רשועה לבא .ןוכנו
תגרדב רכש לבקי ,הרבחה ןמ חלשייש ימ לכו ,םיחמומ תרבחכ בשחיהל הלוכי הרבחה ,הרבח
וניא ומצע אוהש הנכות דמלמ ,היינשה וידומיל תנש תליחתב טנדוטס יתיאר יניעב .רוטקוד
וירבד תא ןיבהל םיסנמה םיחקפמו םיריכב םירומ לש התיכ םע דדומתמ ,קמועל התוא ריכמ
יכ ,רוטקוד ףירעת יפל םולשת האצרהה רובע התבג ותוא החלשש הרבחה .םיחילצמ םניאו
.םיחמומ תרבחב בצומ היה ,הצרמל ןומיזה בתכמ תא איצוהש הביתכה ןחלש

.הווצמ רבל דומיל תכרע תנכהל זרכמ לש תועצה הקדבש הדעווב רבח יתייה .ןורחא רופיסו
םישגינה דחא .לכה אל דוע הזו .רלוד 300,000-ל רלוד 10,000 ןיב היה שרדנה םיריחמה חווט
אוהו ,"הווצמ" הברה ןיכה יכ בתכ אוה ."הווצמ רב" חנומה שוריפ תא עדי אל םג זרכמל
םיישארה םינברה ויהי ולש םיצעויה יכ ,תוליעיב הדמולה תא ןיכהל לוכי אוהו ,"רב"ל החמומ
...לארשיל
םילבחמה םינטק םילעוש ךוניחה תודשל ךשומה ,ביצקת ףדוע לש אצוי לעופ םה הלא לכ
.םימרכב

שומישה והמ :תורחא תולאש םמצע לואשל תוינידמה יעבוק תא ץלאמ היה רתוי ןותמ ביצקת
קפסל דציכ ?תוליעומ םיבשחמ תוכרעמל םירומה תא רשקל ךיא ?םיבשחמב ןוכנה יטקדידה
םיליעומ םירגאמ תונבל דציכ ?םינובנ טנרטניא ינכרצל םתוא ךופהלו םירומל תרושקת
?םהילא רבחתהל ושקבי םירומהש ,םירישע ,םיבחר םירגאמ - ךוניחה תכרעמל
םיעגושמ ידי לע םילהונמ םה לבא ,דרשמה לש רחא וא הז עויסב םה םימייקה םירגאמה
.םנויסינו םתנבה יפ לע ךוניחה תכרעמ תא םירפשמה ,רבדל

דיתעל תיזחת
שקבמ ינא .תאזל םג ןכומ ינא .ושפנב ןכתסמ םיבשחמה םוחתב ותיזחת תא בתכה לע הלעמה
.תימיספ תיזחתו תימיטפוא תיזחת :תופולח יתש גיצהל

ןמז ךותב יטסארד ןפואב ותחפי ךוניחב םיבשחמל תובצקהה :תויזחתה יתשל הדובע תחנה
םוחתל יונפה ךוניחה ביצקתמ 20% -מ הלעמל תוצקהל הלוכי הניא לארשי תנידמ .ךורא אל
.דחא

העקשה ,תודייטצה :תיחכונה תנוכתמב וכישמי םיבשחמב תועקשהה :תימיספ תיזחת
הדובעל םירומ תרשכה ,95 תונולחל רבעמ ,םיבשחמ גורדש ,תונכות ןוכדע ,רפסה יתב בושחמב
.בשחמ תועצמאב הארוהה לש יטקדידה דצהו םמצע םירומה תחנזהו ,רפסה יתבב םיבשחמב
ראשיי רפסה יתבב .וניתוזוחמל םתוא ךשמ ףסכהש הלא לכ ונממ וחרבי ,ביצקתה תחפי רשאכ
ירישכמ דיל ,םינסחמב ואצמיי םיבשחמהו ,םינש שלש דוע ורבעי .ןטקיו ךלי וב שומישהש דויצ
.םינשיה היזיוולטה

םיבשחמה םוחתב תוטלחהה .שפנ ןובשח השעתו רוצעת ךוניחה תכרעמ :תימיטפוא תיזחת
,םיבשחמב וחמתהש םיכנחמ ידי לע :רזוח ינא .םיבשחמלו ךוניחל םיחמומ ידי לע ושעיי
םהו ,ךוניחמ סנרפתהל וטילחהש םיבשחמ ישנא ידי לע אלו ,םיבשחמ ישנא םע םיצעייתמה
תרושקתב ,עדימ ירגאמב ,םירומב ויהי תועקשהה .םייניע תוסככ םיכנחמ תווצל םיפרצמ
ףתתשהל תורשפא ,תרושקת לבקי הרומ לכ .םיבשקותמ םיסרוקב ,טנרטניא ירתאב ,םיבשחמ
םיכנחמ לש הדובע תוצובק .ןויד תוצובקו תיטקדיד הרזע ,בחר ףקיהב תומלתשה יסרוקב
לש תוינידמ תעיבקב ץרמנ ןפואב וקסעי (!םיכנחמו םיבשחמ ישנא אל :בוש) םיבשחמ ישנאו
יסרוק ,ןויד תוצובק ,םירגאמ לש םינוכנ םינבמ שבגל ועייסי םה .תבשחוממ הקיטקדיד
הייטנ ילעב ,םידימלתה ןמ זוחא הרשעל םידעוימ ויהי רפסה יתבב םיבשחמ .תויומלתשה
דיתעב הדובעל הדותעה תא וניכי הלא .הרשעה תוינכת וא םיבשחמ תומגמ תרגסמב ,םוחתל
.רקחמבו היישעתב
םיבשחמה םוחת .הל ןכומ היהיש ,הארוהב םיבשחמה םוחת תא עזעזת אל ביצקתב התחפהה
םירומה ,םיבשחמה תא לצנת ךוניחה תכרעמ .ךוניחה תכרעמל תוריפ ןתייו ,ומצע תא אשי
תתל ליחתת ,ךרדבש תואיגשה לכ תורמל ,הלודגה העקשההו ,תובהלתהבו ןוצרמ םהב ורזעיי
.ךוניחה תכרעמל תוריפ

קסועה והשימ ונשפיח ,ז"נשת ח"ומ סנכב האצרהל לבקתנ הז אשונש רחאל :םוכיס תרעה
ונא .ונאצמ אל .חוכיוו ןויד להנל לכונו ,תודגונמ תונעט ןעטיש ידכ ,הארוהב םיבשחמב
תושעל שקבתמ ,הלא תונעט דגנ רמאמ בותכל ןכומה לכ :בתכב השקבה תא אופא םישקבמ
.םסרופי ורמאמו ,תאז:ךוניחב םיבשחמ לש םינושה תונויליגב ומסרופש תובוגתל הכז הז רמאמ
(43 ןוילג) ןרוא ליגיבא ר"ד / ?קובקבב דש שי םנמאה - ךוניחב םיבשחמ
(44 ןוילג) רמז רגה / ?קובקבל דשה תא ריזחהל ןתינ דציכו םאה - ךוניחב םיבשחמ
(43 ןוילג) גרבנזיא הדוהי ר"ד / ןוידה םויסל תורעהו הבוגתל הבוגת


"ךוניחב םיבשחמ" ןכות