?םירוביד לכה
:-( :-)

הדימל יכילהתב ינורכניס חיש יצורע לש םמוקמ

ןרוא ליגיבא

ביבא-לת תטיסרבינוא ךוניחל רפס תיב
תיכוניח היגולונכטל זכרמהו

avigor@post.tau.ac.il


Whenever a new technology emerges, it is tempting to predict that it will
lead to a new and better form of society. The technology for electronic
meetings is no exception. The new media invite a look at alternative
organizations and alternative societies.
JOHANSEN, ROBERT, JACQUES VALLEE and KATHLEEN SPANGLER
Electronic Meetings: Technical Alternatives and Social Choices, pp.117
הזה עדיל תושיגנהו ימלועה עדיה רובצמ ןוסחאל םוקמכ טנרטניאה תשר הבשחנ רבעב
תיצחממ רתוי ,םוחתב םירקוח לש םתנעטל ,םלוא .תשרה לש התמצוע רוקמכ הגצוה
.תוינורכניס תוביבסב תיתרבח תוליעפל םנמזמ קלח םישידקמ בשחמב םישמתשמה
(Reid, 1994; Rheingold, 1993)
םיכרצל דוחיבו היגולונכטה לאיצנטופ לש אלמה שומימה םשל יכ ררבתמ רתויו רתוי
.תישיא-ןיבה תרושקתה דמימו עדיה ןוסחא דמימ :םידמימה ינש ןיב בלשל ךרוצ שי םייכוניח
לוכי טנרטניאב םתוחתפתה רחא בקועהו .םייכוניחה םירתאב םג יוטיב ידיל האב וז השיג
םישמתשמה ןיב תישיא ןיב תרושקת םיחיטבמה םינונגנמ לולכל המגמב היילעב ןיחבהל
.רתאב
תינורכניסאה ךרדה :טנרטניאה לש תיתרושקתה היצפואה תא תושמממ תויזכרמ םיכרד יתש
תועצמאב תינורכניסה ךרדהו ןהינימל ןויד תוצובקו תועדומ חול ,ינורטקלא ראוד תועצמאב
,PALACE -ה חסונ תויפארג חיש תוביבס ,IRC יצורע :תונושה (CHAT) חישה תוביבס
תונכותו תנווקמ החיש לש תורשפא תללוכה MUD לש תונוש תוביבס ,ואידיוב הדיעו תוחיש
.ICQ ןונגסב
.הלש יכוניחה לאיצנטופל רושקה לכב ןוידו רקחמל הנורחאל הכוז תינורכניסאה תרושקתה
הז רמאמב .הדימלל תירשפאה ןתמורתו תוינורכניסה תוביבסה תונחבנ תטעומ הדימב
ןהב שמתשהל ןתינ דציכו עודמ ,םאה ןוחבל הרטמב תוינורכניסה חישה תוביבסב דקמתנ
.םייכוניח םיכרצל

CHAT לע תעדל םתיצרש המ לכ

?דבוע הז ךיא

תוחידבמ הב שיש הלילק החיש רמולכ .טופטפ ושוריפ רוהט ילולימ םוגרתב CHAT חנומה
ותישאר .יניצר ןוידל סחייתמה DISCOURSE חנומהמ לדבהב המודכו תוליכר ,תעדה
התשענ ךרדה תצירפ .םיחחושמ ינש ןיב UNIX הלעפהה תכרעמ תחת ולעפש תוחישב
תא הביחרה וז .דנלניפמ J. Oikarinen ידי לע 1988 -ב החתופש IRC תנכות תועצמאב
םיווהמה םיתרש ידי לע תלהונמה םיבר ןיב החישל םיינש ןיב החישמ תרושקתה תורשפא
.םיחחושמה ןיב תרצונה תפעוסמה תשרב םיתמצה תא
תובקעב ןהו תויפארג תופטעמ תועצמאב ןה ,תונוש תורוצ חישה יצורע ולביק ןמזה םע
תא ראתמה חנומ תויהל הכפה CHAT הלימה לבא .הווא'ג תפשו םינפדפדה תוחתפתה
.תינורכניסה הביבסב חישה
םיבר ןיב חישה לש תורשפאהמ קר אל העבנ חישה יצורע ורציש תיתרושקתה הכיפהמה
םייק תרושקת ץורעל ףרטצהל וא תרושקת ץורע חותפל טרפ לכל הנותנה תוריחהמ אלא
הרימש ךות הרוצ לכבו אשונ לכ לע רבדל ןתינ .ץורעב םייוצמה םישנאה םע החיש חתפלו
ידסיימ םא אלא ,החישה תוכיא לע חוקיפ וא הייחנה אלל ,םיחחושמה לש תוימינונאה לע
בצמב םישנא המכ ןיב עצבתהל הלוכי החישה .וב השענה לע חקפלו להנל וטילחה ץורעה
תא םיאור םיינש קר ובש "יטרפ" בצמב וא ,החישה יטרפ תא םיאור םלוכ ובש "יללכ"
.גולאידה יטרפ
רבדה .ינויער ףצר לע םיעיבצמ דימת אלש םיטפשמ לש לילב בורל רצונ "יללכ"ה בצמב
:תוביס המכמ עבונ
הז דיקפת חקול םיחחושמה דחא םא אלא ,החנמ אלל בורל תלהנתמ החישה
םיבברתשמ אלא ,דחא דקומ וא החנמ וק רמשנ אל ןכל .החישה תא בתנמו
.החישה לש יללכה וקל רשק אלל םיתעל הזל הז םישנא םירמואש םיטפשמ

הסינכו האיצי לכ רשאכ ,םנוצר יפל הביבסה ןמ םיאצויו םיסנכנ םיחחושמה
.ינויערה ףצרה עטקנ ךכו חישה יטפשמ ףצרב תבברתשמה העדוהכ העיפומ

תורחאמ תובר םימעפו הדיחא הנניא בותכה רובידה תגצה תיגולונכט הניחבמ
.םיתעל תובברתשמ תכרעמה לש תוינכט תובוגתו םיאתמה טפשמל עיגהל תובוגתה

םהבש םיצורע שי :ראותמה בצמה םע חישה יצורעב םישמתשמה םידדומתמ םיכרד יתשב
לש תולגתסה לש ךילהת חתפתמ רקיעב לבא ,םיחקפמו םירקב לש םידיקפת םילעפומ
האירק לש תונמוימ תשיכר השוריפ וז תולגתסה .תרזובמ החיש לש סופדל םיחחושמה
ידי לע םיבתכנש םיטפשמ קר וא םייוסמ ןיינעב םיקסועה םיטפשמ לש קר תיביטקלס
.םימייוסמ םישנא
הז ןפואב .םינוש םיאשונבו חיש יצורע המכב ליבקמב הביתכ לש תונמוימ תשכרנ ןכ ומכ
םג ררחשי תינמז ובו םישנא המכ וא דחא םע תיניצר החיש חחושי םדאש ירשפא
חתפמ הבישח תויונמוימ לש המרב .small talk תמרב וא תעד תולק לש םיטפשמ
םירסמ לע תדקוממו הריהב הרוצבו תוריהמב ביגהל תלוכיה תא תולגתסהה ךילהת
.החישב
חישהש ךכב הרוקמש תפסונ תיתרושקת הייעב תמייק דוקימהו החישה ףצר תייעבל ףסונב
הבושח תועמשמ שי הלאל .ףוג תועונת וא םינפ תועבה ,היצנוטניא אלל רבעומו בותכ
וחתופ הז ישוק םע דדומתהל ידכ .תיתרבח הריווא לש התריציל רושקה לכב דחוימב
תושגר תעבה לש תורוצ המכ לע העיבצמ Byrne (1994) .בתכב תושגר תעבהל םיכרד
תיתרבחה הריוואל תומרותהו ףוגה תועונת וא םינפ תועבה ,היצנוטניאה תא תופילחמה
:בותכה חישה תוביבסב
.המודכו הינוריא ,בצע ,רומוה לש תושגר תואטבמה תוימלצ - Emoticons

,תובצעב לכתסמ ,ךייחמ ,קבחמ :ומכ תולועפ תואטבמה םילמב שומיש

?ת ר מ ו א תא המ ,לשמל .המודכו תויתוא ילדג ,חוויר ,תושגדה - טסקטה בוציע ןפוא

!!!!!!!ןכתי א ל ,יייייייייייייביבח םולש ?ת-מ-א-ב
חיש תוביבס .הקיפרג בוליש לע תוססובמה חישה תוביבס תואצמנ תרחא תיגולונכט המרב
תריצי תועצמאב ףתתשמל יסיפ-ומכ גוציי ןתמ :םימרוג ינש םע תודדומתמ תויפארג
ותרטמש עקר תריציו ,(ותוא תגציימכ לאה תשנאהל סחייתמה רוקמב ידוה גשומ) ראטבא
, www.virtualplaces.com :ןה רתויב תועודי .תיסיפ-ומכ הביבסל ךסמה תא ךופהל
רצייל ףתתשמל תורשפאמה www.iol.co.il לש "םוירווקאה" לעופ תירבעה הסרגבשכ
תיסיפ הביבס לש םיעקר םג ראטבאל ףסונב ,תוגיצמש www.thepalace.com ,ראטבא
לוכי ראטבאה הבש תידמימ תלת הביבס הגיצמש www.colonycity.com וא איהש לכ
.ףוגה תפש תא םג ליעפהל
לש דמימה תא ןמזב תופתושה לש דמימל ףיסוהל תורומא עקרהו ראטבאה - הלא ינש
הביבסב אצמנ אוהש ףתתשמה לש השוחתה תא קזחלו "יסיפ ומכ" םוקמב תופתושה
.תיתואיצמ
תא םיחחושמל תונקהל םנמא הדעונ בחרמה תודחא לש השוחתה יכ ןיבהל בושח ונניינעל
יסופדו החישה תוכיא תא הנשמ חרכהב אל ךא ,םינפ לא םינפ החישב תמייקה הריוואה
.חישה יצורעב תשחרתמה וזל האוושהב התוחתפתה

חישה תוכיא וא "טופטפ"

.םילא םג םיתעלו דודר ,לילקכ תוינורכניסה תוביבסב הווהתמה חישה תא ןייפאל לבוקמ
?הז גוסמ חיש לש ותווהתהל םרות המ
םיטרפ תפלחהל תשדקומה הנושאר תורכיה תחיש יהוז םיחחושמהמ קלח ןיב
.תלוזה תא םישרהל ידכ תונינש תולגל ןויסנבו תויומכחתהב הוולמו םיישיא

קימעמ ןוידל ןוצר שי דימת אל חישה יצורעב עובק ןפואב םישגפנה םישנאה ןיב
.תיתרבח היצאוטיס לכב ומכ תונחדבל תשלוג החישהו

םישרמ תוימינונאה תוסחבו ,תוקרפתה ךרוצל הליחתכלמ חישה יצורעל םיסנכנה שי
.תוינפקותו תולוז תואטבתה תורוצ םמצעל

תיתשת ןהב תרצונ יכ תוינורכניסה תוביבסה לש ןביט תא םירקוחה םינעוט תאז לכ תורמל
.הביבסל תוכייש לש השוחת םישיגרמה םיעובק םירבח תלעב הליהק לש התורצויהל
םיבבותסמ םישנאש הדבועה לע םיפתתשמה דחא עיבצמ IRC תוביבס לע ףיקמ רמאמב
:וב םיבלתשמ םה רשאכו םהל םיאתמה ץורעה תא םיאצומ םהש דע םינוש םיצורע ןיב

they establish an online circle of friends who quickly become just as real and
close and familiar as "real life" friends.
וילא םיאבל הנקמה רפס רוזאכ חישה יצורע תא םירקוחה ורידגה םיעשתה תונש תישארב
Danet לש התנעטל .תולובג תצירפל הצאה םושמ םג וב שי ךכ לשבו תויצולח לש השוחת
ךותמ .חישה יצורעב םויכ שחרתמל םיאתמ אל "רפס" לש הרופאטמב שומישה (1997)
תונגראתה לש תושדח תורוצ םהב תורצונש הנקסמל העיגה איה םייתנש לש בקעמ
.תוגהנתהה לש תומרונה תא ןהב םיעבוק םיעובקה םיחחושמה רשאכ תיתרבח
הבש הליהק ןנוכל חישה תוביבס לש לאיצנטופה לע םוחתב םירקחמה םיעיבצמ ךכ וא ךכ
: (1991) Reid לש טפשמב תאז םכסל ןתינ .תידדה הרזעו תורבח יסחי םירצונ

seriousness, and generally with a sense of IRC users regard their electronic
world with a great deal of "responsibility for their fellows".
החישה תומילאו תולילק ,תודידר לש תיוותה תקבדהש םירובס ונא הלא םירקוח תובקעב
ןיב ןיחבהל שי תוינורכניסה תוצובקב חישה תוכיא לע ןוידב יכו הייוגש הללכה רדגב איה
תויתרבח חיש תוצובקו איהש לכ הרטמל תוידועי חיש תוצובק :תוצובק לש םינוש םיגוס
.דבלב
(רחא וא יעוצקמ) עדימ תפלחהל ,איהש לכ תידומיל הרטמל ידועי אוה חישה ץורע רשאכ
.ייב-ייה לש טופטפל רבעמ םהש םינויד וב חתפתהל םייושע יתרבח ןודעומכ להונמה וא
םיבלשמ םה םא ףא ,ןוידה ךלהמב הרבעל םיסנכתמ הרטמה תעידיב םיאבה םיפתתשמה
.וכלהמב תוישיא תורעה
ןיב םג תונלבוס רצוי יטילופומסוקה ויפוא לשב הלא תוביבסב רצונה תויוברת ןיב שגפמה
.םינושה
דגנ תוליעפהו ץרפמה תמחלמ ןמזב הלאכ תוצובקב עדימ תרבעה לש םירקמ םיעודיו
(1999) הנורחאלו (http://www.2meta.com/chats/university) היסורב בו'צברוג
.ובוסוקב תויושחרתהה לע עדימ םג
הרתי .ודוקימלו ןוידה תוכיאל הרקבה תמרות תורקובמ וא תולהונמה חישה תוביבסב
שומישו טוטיש לש תויוליעפ םע חישה בלושמ ןתוהמבש ,MUD -ה תוביבסב ,תאזמ
.ימתס טופטפמ חישה הב הנוש ךכ לשבו הלא תויוליעפל רשקהב תלהנתמ איה ,םיטקייבואב
.הסנוכ ןמשלש הרטמל המאתהב הדיעווה תוחישב חישה תוכיא תרמשנ המכו המכ תחא לע
תוילאוטריו תוביבסב קסעש סרוקב .דבלב תיתרבח ןתרטמש תוצובקב הנוש חישה תוכיא
.תויתרבחה חישה תוביבס לש ןביט תא םיטנדוטס 22 ונחב (1999 ,ביבא-לת תטיסרבינוא)
ןייפואמ םיתעלו דודר חישה ללכ ךרדב תיללכ החיש לש בצמבש ואצמ יכ ונעט םהמ 75%
,תישפוח הרוצב םיאצויו םיסנכנ לכהש ןוויכ .תוכרבל שדקומ החישה ןמ קלח ,תוקיתשב
?הרק המ רוריבל שדקומ רחא קלח .הלודג םיאצויל - ייבהו םיסנכנל - ייהה תומכש ירה
וא םייטילופ םיאשונב תועד תפלחהל םיספתנ תוקוחר םיתעל ?ךמולש המ ?היה המ
החיש יצורע םתואב ,ךדיאמ .ןוידה תוניצר לע םירמוש םלוכ אל זא םג ךא ,יתושדח עוריאל
םיחחושמה ינש .תויניצר תוחיש תוחתפתמ (דחא לע דחא) תויטרפ תוחיש לש בצמב ךא
.החישה תמר תא ולעי תפתושמ הפש ואצמו הדימב - ינשה לש ונקנק לע דחא והתש רחאל
.חחושל וקיספי - אלו הדימב

םיסנכתמ ןמשלש תורטמב הייולת ינורכניסה חישה תוכיאש רמולו םכסל הפיא לכונ
,תאז םע .םיחחושמה לש תורכיהה תמרבו תחחושמה הצובקה לדוגב ,םיחחושמה
.בייחמ אלו לילק חישל הייטנל תומרות תונמדזמ תוסינכו תוימינונא ,הרקב רדעה

בחרמה לש ויפואו ןמזב תופתוש

ותוא תא םיקלוח םיחחושמה רשאכ םינפ לא םינפ החיש תלהנתמ ונלוכל רכומה בצמב
ןייפאתמ ילאוטריוה בחרמב ינורכניסה חישה .ןמז קרפ ותואב וב םיאצמנ םהשכ בחרמ
ןיב לדבה שי ,םלוא .ןמז תדיחי התוא םיקלוח םיחחושמהש הדבועב ןופלטה תחיש ומכ
םיחחושמה ןופלט תחישב .בשחוממה ץורעב םיחחושמה ןיבל ןופלטב םיחחושמה
.יתואיצמה בחרמה תא םיקלוחו החישה תעב םיאצמנ םה הבש תיסיפה הביבסל םיעדומ
םיביכרו עדימ תודיחימ יונב םיחחושמה םיקלוח ותואש בחרמה ילטיגידה חישה תוביבסב
םיתעל ."a place without space" Negroponte (1995) לש חסונב םיינורטקלא
היגולונכטה תמצוע .דבלב בשחמה ךסמ תועצמאב םוחת אוה םיתיעלו יפארג גוציי ול שי
וליאכ לש השוחתה תא חחושמל קינעהלו יסיפה םוחתה תא ץורפל הלש תלוכיב הנומט
תופתושהש ףא - תמאב אצמנ אוה ובש יסיפה בחרמהמ הנוש - רחא בחרמב אצמנ
.ןמזב קר איה םיחושמה לש תילאירה
הז בצמ תראתמ תילאוטריו הליהקב תורבח לש םייגולוכיספה םיטביהב תקסועה Turkle
"when we step through the screen" (pp. 177, 1995) :ךכ

םג שיגדה תוילטיגידה תוביבסב בחרמ לש תופתוש רוציל ןמזב תופתושה לש החוכ תא
האב הז הרמיא . "WHERE I AM IS WHEN I AM" הרמיאה תועצמאב Heim (1987)
ותואב ינא" .ןמזב תופתושה תובקעב םוקמ לש השוחת היגולונכטה תרצוי המכ דע שיגדהל
,םיחחושמה ןיב תמא ןמזב היצקארטניאה .ילאוטריוה קחשמה םש אוה "םייק ינא - ןמז
"יתואיצמ ומכ"ה דמימה תא החישל תנתונה איה ,תילטיגיד הביבסב תשחרתמ איהשכ
,וחיש ינב םע םינפ לא םינפ אצמנ אוה וליאכ שיגרהל לוכי חחושמהש ךכל תמרותו הלש
חישה רשאכ ןבומכ תרבגתמ וז השוחת .ףתושמ יסיפ בחרמ םתא קלוח וניאש תורמל
.תויפארג תוביבסב שחרתמ

?םיחחושמב ימו ימ

ידי לע בותינ לש תרגסמב אלו ישפוחה םנוצרמ חיש יצורעל םיסנכנש "םיטטא'צמ"ה תא
התואב תועש רפסמ םיחחושמ םיעובקה .םינמדזמלו םיעובקל גווסל ןתינ ,רחא םרוג
תוימינונאה תמר תא הגרדהב םיתיחפמ ,יוניכ ותואב בורל םישמתשמ ,םוי ידימ הביבס
הצובקה תודיכל תא ךכב םיריבגמו םינפ לא םינפ םישגפמ םג םינגראמ םימעפל ,םהלש
הלא םה - םינמדזמה .תילאוטריו הליהקל שבגתהל םיחילצמ םה בורל .תחחושמה
ץורעב רשאמ יטרפה ץורעב רתוי םישמתשמ ,םהלש יוניכה תא םיפילחמ ,םימעפל םיסנכנה
.םיעובקה ןיב תחתפתמה החישב םיבלתשמ םניא בורל .יללכה
הביבסב חחושל ידכ םירחא ,ףתושמ ןיינעל םיתימע שפחל ידכ טא'צה תוביבסל םיאבה שי
,םומעשה תגפה םשל םירחאו תילאירה הרבחב םימייקה םיפיטואירטסהמ תררחושמה
.גוז תב/ןב שופיחל וא םיפסונ םישנא םע תורכה
יוניכ םע סנכיהל לוכי חחושמה .חישה תביבסב תוליעפ לש יסיסב ןייפאמ איה תוימינונאה
.(המודכו קוסיע ,ןופלט ,תבותכ) םיהזמ םיטרפ לע חוודל בייח ונניאו ומצעל רחבש אוהש לכ
םייוניכה תא רקוסה .יפארג אוה םימעפלו דבלב ילולימ אוה חחושמה לש יוניכה םימעפל
:םייוניכה ןווגממ םשרתהל לוכי םמצעל םירחוב םישנאש
27 ןורי - ליגה ןויצ םע םש
תב-לט - ןימה ןויצ םע םש
ןוטנילק ,לצרה - םימסרופמ לש תומש
ןוספמיס ,קראלק - היזיבלט תורדסמ תויומד
רפרפ ,הירא - יחה םלוע
לפלפ - חמוצה םלוע
בוהצ ,לוגס - םיעבצ
יתד ,יושנ - סוטאטס
חרוא ,ינא - רהצומ ימינונא
הל הל הל ,יופ - דחוימ שיא
םישנא ,םיחרפ ,תויח לש (avatars) תויומד אוצמל לכונ תויפארגה תוביבסב ןפוא ותואב
תוזחתהל םישנא םילוכי תוימינונאה םשב .המודכו םיטרס ירוביג ,עבטה ינתיא ,םימסרופמ
.דועו םתלוז תא ןוחבל ידכ תינוימיד תומד םמצעל רוציל ,םנימ תא ףילחהל ,םירחאל
תורמל יוניכה לע רומשל הייטנ שי םיפתתשמלש האצמ (1995) Bechar-Israeli
לעב לש ילאוטקטניא שוכר ןיעמל בשחנ רחבנה יוניכה תאזמ הרתי .ותונשל תורשפאה
לש התנעטל .ההז יוניכ ץורע ותואל עיגמ רשאכ ביגמו תואנקב וילע רמוש אוהו יוניכה
אל לבא ,חחושמה שבוח התואש הכיסמ לש הרוצ םנמא איה תוימינונאה Danet (1997)
.חחושמל בל תמושת תונפהל התרטמ םיתעל אלא ,הירוחאמ אבחיהל איה הרטמה דימת
.יוניכה תריחבב הבשחמ םיחחושמה םיעיקשמ םג ןכל
היצפואב םישמתשמהו דחא יוניכמ רתוי ץמאל תורשפאה איה תוימינונאה לש רחא ןייפאמ
תוביבסב תרשפאתמה תויוהזה יוביר לש הלאשה .תויוהז תבר תוישיא השעמל םירצוי וז
.Syber-psychology -ה לש םוחתב תרקחנ הלא
-ה תביבסב םיחחושמה םמצעל ורחבש תויפארגה תויומדה תא ןחבש ,(1996) Suler
:יכ ןעוט ,palace

Users handle very differently this online identity flexibility. Some people may
highlight particular attributes about themselves, while deliberately hiding
others (e.g., their age, sex, marital status). Some people present "facts" about
themselves that are wishes rather than reality. Some are simply themselves.
Others don't want to be visible or known at all. The way one chooses to
represent oneself may reflect the individual's personality type.
גוציי לש שדח גוס ןאכ שי םאה .תויוהזה יוביר ןיינעב תובר תויגולוכיספ תולאש תולוע ,ותעדל
"ינא"ה id, ego, super םיפתתשמה לש "ינאה" תשיפת יבגל רבדה תועמשמ המ ןכ םאו
,תושימג לש השיפתה םע דחא הנקב הלועכ תויוהיז יוביר לע העיבצמש (1995) ינאידיורפה
תולאש הלעמ םדא ותוא ידי לע תונוש תויוהז תריחבל תורשפאה יכ תסרוג Turkle ,יוברו תונוש
םיבצמ ינש םימייק התנעטל .םדאה לש תוהזה תשחתב תירשפאה העיגפה יבגל וקדבנ םרטש
םישנא ובש בצמ :תויתרבח חיש תוצובקב ףתתשהל םישנאה תא םיעינמה םייסיסב םיישפנ
םיעיגמ םישנא ובש בצמו יתואיצמה םלועבש םהייח תא רישעהל הרטמב חיש יצורעל םיעיגמ
תא רישעהל ידכ חישה תוביבסב םיפתתשמה .יתואיצמה םלועהמ חורבל ידכ הלא םיצורעל
םישגפנ םג םיתעל ,תוריהמב הנממ םיפלקתמו תוימינונא לע םידיפקמ םניא יתואיצמה םמלוע
.םהלש תישיאה תוהזב לובלב ידיל םיעיגמ םניאו חישה תביבסב ושכרש םידידי םע
תוהז םמצעל רוציל םיניינועמ םייורש םה הבש תואיצמה ינפמ החירבכ חישה תצובקל םיאבה
תוהז םיפילחמ םג םיתעל ,תוימינונא לע םידיפקמ םה .םייתואיצמה םייחב םהל שיש וזמ הנוש
.חישה תצובקב התנבנש וז ןיבל תואיצמב םהלש תוהזה ןיב לובלב לש בצמל עיגהל םילולעו


?ךוניחל ךייש הז לכ המו

התיכה חיש

תורוצת יתש לע םיעיבצמ התיכב םוי םויה ייחב םישחרתמה תרושקתה יכילהתב תוננובתה
תושחרתמה הלאו הרומ תמזויב רועישה ךלהמב תושחרתמה הלא :תויזכרמ החיש
.הרומ תטילש אלל רועיש יקלחב וא ,הקספהב
.תינויווש אלו תילמרופ הריווא הליחתכתמ תמייק ,הרומה תמזויב תעצבתמ החישה רשאכ
םג עיבמ םיתעל רבדי ימ עבוק ,ותעד לוקש יפל החישה תא ןווכמ ,אשונה תא עבוק הרומה
ףוסל עיגהל הרטמב החישב םיפתתשמ םידימלתה .םייוסמ ןוויכב החישה תא םכסמו תועד
החישה תכפוה ,םיתעל .ליעפ קלח הב םיחקול םהמ ןטק קלח קרו הרומה לש ותעד
םולב-הקלוקו דלפ .חכשנ - םיבר ןיב החישה דמימו םידימלתה דחאל הרומה ןיב גולאידל
הרומה תטילש לש היעשהה תדימ לש היצקנופ"כ התיכה חישב גולאידה תא ורידגה (1997)
גולאיד ,החיש :תוירוגטק עבראל תורקוחה ותוא וניימ יתתיכה חישה תניחבב .עדיבו חישב
תונורחאה תורוצה יתש יכ תועבוק ןה .גולאיד תשופחתב גולונומו הרואכל גולאיד ,יטרקוס
ןוגראב רקיעב קסועש ,תוליעפ חיש ןיבש הנחבאב ,ןתנעטל .יתתיכה חישב תוחיכשה ןה
.ןושארה גוסב רקיעב םירומה םיקסוע ,םינכתב קוסיע אוהש ,אשונ לש חיש ןיבל ,חישה
םלוא ,םינוש עדי יחלפ רציימ אוה יכ ןיחבנ התיכב חתפתמה גולאידה לא סחייתהל ןויסנב
םידבוא םקלח ,םיחחושמה ןורכזב םיטרפכ םירמשנ םקלח .םמצע לע םירמוש םניא הלא
איבהל הלוכי המודכו שדחמ דוביע ,ןוגרא ,םוכיס לש המרב גולאידב ףסונ לופיט קרו
הנניא וזכ תוליעפ ללכ ךרדב .תחחושמה הצובקה תועצמאב רצונש עדי לש עטק תריציל
.שממ לש תיכוניח הרטמ בינהל הלוכי הניא המצעלשכ החישה ןכלו תשחרתמ
ףצר הב רמשנ אל .םיחחושמה ידי לע םיעבקנ היאשונ םידימלת תמזויב איה החישה רשאכ
הבוגב םירבדמ םלוכו םמצע םיחחושמה ידי לע עבקנ רובידה רדס ,םייוסמ אשונל תודימצו
יכ ןייצנ .התיכב ולש סוטאטסב יולת החישב ומוקמ דחא לכ יכ ףא ,ינשה םע דחא םייניעה
,הרומה ידי לע םוזיה הזמ רדענ אוה ןיא ינשה גוסהמ חישב רתוי קזח יתרבחה ןאפהש ףא
םיללכו תומרונ חוכמ תלהונמה תיתרבח הדיחי הנה ,חישה להנתמ הבש ,התיכהו רחאמ
.הב ושבגתהש

התיכ חיש לש השדח הרוצכ CHAT-ה

,תיתואיצמה הביבסב תמייקתמה תרושקתה תא המדמ תינורכניסה הביבסה ,הרואכל
תועפשהמ תררחושמ איהש ינפמ ןה .םינפ לא םינפ תעצבתמה החישמ הנוש איה תאז לכבו
תססובמ איהש ינפמ ןה ,(דועו רוביד ךותיחו לוק ,תינוציח הרוצ ,םוקמ) יסיפה דמימה לש
איהש ינפמ רקיעבו חישה ינב לע ישונאה ןוימדה רצויש תוימדתמ ןוזינה תוחומ ןיב חיש לע
רנא'ז תויהל תכפוהש תרבודמ הפש לש הביתכ תועצמאב אלא רוביד תועצמאב אל תישענ
.הביתכ לש שדח

ןיב תוכיאו חוסינ ,הנבמ ,ןונגס לש םייזכרמ םילדבה המכ לע םיעיבצמ םוחתב םיקסועה
.בותכ טסקט לא קתעומ אוהשכ רובידה ןיבל רובידה

:םילדבההמ המכ ורקחמב םכסמ (1994) Young

,רובידה .(התוכיאל סחייתהל ילבמ) רתויב ריהמה יביטינגוקה ךילהתה איה הבשחמה .1
דימת אל ,ךכמ האצותכ .הביתכ לש ךילהתמ רתוי ריהמ לבא הבשחמהמ רתוי יטיא םנמא
הרהבהל תעייסמ ,תאז תמועל ,הביתכה .הכלהכ חסונמו דקוממ ,רדוסמ ,ריהב אוה
הבשחמה תא בתכב תולעהל ךרוצה ןכל .הבשחמל ףסונ ןמז תקפסמ איהש רחאמ דוקימלו
.ילולימה הגוציי לש ךילהתה תא המ תדימב טאמ

תינורטקלאה תואה רשאמ רתוי תוביצי לש השוחת ןתונו עבוקמ רפס יפד לע גצומה עדיה .2
.רתוי ביצי בשחמה ךסמ תרבודמה הלמל סחיב םלוא .בשחמה ךסמ יבג לע תבתכנה

םגו חולשמה תעב ,חולשמה ינפל ,הביתכה ךלהמב בתכנש רובידה תא אורקל תורשפאה .3
ועבט םצעמש ,רובידה .רמאנה יבגל תפסונ הבשחמ לש המ תדימ תרשפאמ חלשנש רחאל
.רבדמה דצמ הקימעמו תידימ תפסונ הבשחמ תעקשה לע השקמ ,תפלוח תוהמ וניה

םימדוק םירקחמ לע Young ךמתסמ רבודמה חישה לומ בותכה חישה לש הלא םינויפאב
ןיבש ןמזהמ רתוי ךורא תינורכניס תרושקתב תועדוה ןיב ןמזה יכ אצמש Goffman לש
בותכה ינורכניסה חישה יכ אצמש Hiltz לשו ,םינפ לא םינפ חישב םירבעומה םירסמ
.רבודמה חישה רשאמ רתוי בוט ןגרואמ
םינורכניסה חישה יצורעש תרזובמה החישה לש םינייפאמה תא ףיסונ הלא לכ לע
םיחחושמה לע םישקמה םייסיפ םישער תרצוי םינפ לא םינפ תרזובמ החיש .םידדועמ
הב םיפתתשמל תונקהל הייושע תרזובמ הבותכ החיש ,תאז תמועל .תלעות הנמממ קיפהל
האר) הריהבו תדקוממ ,הריהמ הבישחו ליבקמב הביתכ ,תיביטקלס האירק לש תונמוימ
.(דבוע הז ךיא ,א ףיעס
הביבסה לש הביט דודיח םשל .רובידה חישל סחיב בותכה חישל ונסחייתה התע דע
םע הב רצונה בותכה חישה יסופד תא הוושנ הב רצונה טסקטה יפוא תנבהו תינורכניסה
חישה ףצר לע ססובמ גולאידה ינורכניס בצמב :תינורכניסאה הביבסב םירצונה הלא
חסונמ תויהל בייח רסמה ,רצק אוה בתכנה טסקטה ךכיפל ,הבוגת תוריהמ תבייחתמו
תרזוחה האירקה ןמז ךשמ יכ קמוע תמרל עיגהל לוכי דימת אל ךא ,הריהבו הרורב הרוצב
ןיא ינורכניסא בצמב תאז תמועל .רצק אוה הבותכ החיש תעב ליעפהל ןתינש בותכה ןוכדעו
ןמז דמוע בתוכה תושרל .הביתכה ןמז ךשמב אלו בתכנה עטקה ךרואב אל לבגומ בתוכה
חישה תא ףידעהל ךוניח ישנא ברקב הייטנ שי ,ןכל .הנוכדעו תרזוח האירקל לבגומ יתלב
.רתוי הקומע הביתכל עיגהל תורשפאה לשב ינורכניסאה
:ףצרמ קלחכ ןתוא ןוחבל אופיא שי חישה תוביבס לש תיכוניחה תועמשמה תניחבב
.ינורכניסא ךילהתכ הביתכ - ינורכניס ךילהתכ בותכ רוביד - םינפ לא םינפ רוביד
אצמנ תרבודמה הלמה בתוכ :רובדה חישל סחיב תונורתי בותכה חישל שי הזה ףצרב
לוכי םירסמה לבקמו ,הז ללמ רבדמה םדאה רשאמ רתוי בתכנה לילמתה יבגל הטילשב
.תרבודמה הרימאה רחא רשאמ בותכה רובידה לש ינויערה ףצרה ירחא תולק רתיב בוקעל
.בותכה רובידהמ דוקימו קמוע רתוי תרשפאמ ינורכינסא בצמב הביתכה ,ךדיאמ

הדימלל תיתרבח הביבס תריציל סיסבכ CHAT

קר .םינוש םיגוסמ םייכוניח םירתא הבינה הדימל יכילהתל תרושקתה תא לצנל הבשחמה
.יכוניחה רתאה לש תוילאוטריוה תמר תא רבגתל ןויסנב ינורכניס ןונגנמ םיבלשמ םטועימ
ךות ינורכניס חיש לע תססבתמ םהלש תיכוניחה תוליעפהש םירתא םתואל ןאכ סחייתנ
.םינושה םילדומל תוסחייתה
,לשמל .וישכעו ןאכ םיעצבתמה םיכילהת תרכה לע תססובמה הדימל - וישכעו ןאכ
ןיב ינורכניסה רשקה לש תועמשמה ןאכ .םירקוח לש תוחלשמל תילאוטריו תופרטצה
תמא ןמזב עדוותהל תורשפאה .הדימלה לש הביטל תיתוהמ איה תחלשמה ירבחל דמולה
השוחתל תמרות ,וז תוליעפב יתימא ףתושל דמולה תא תכפוה חטשב תשחרתמה תוליעפל
תשיכרל תמרות התועצמאבו אשונב קוסעל ולש היציביטומה תא תרפשמ ,רקוחכ ולש
.עדיה
תומיוסמ תויגוס רוריב םשל םיחמומ םע רשק לע תנעשנש הדימל - החמומה תא הכה
רשפאל איה הרטמה .דועו םיאקטילופ ,םינוירוטסיה ,םירפוס םע תוחיש ,לשמל .םוחתב
רפסמו הרומהמ רתוי ךמסומ ישונא עדי רוקמב רזעיהל ,דמלנה אשונב קימעהל דמולל
"ישיא ומכ" דמימ "ימדקא ומכ" אשונל קינעמה "הדיעוה תחיש" לש בצמה והז .דומילה
תשוחת רובגתל םורתל יושע הז דמימב שומישה .ימדקאה החמומה םע רשקה חוכמ
.דמלנה אשונה לש תויטנתואהו תויטנבלרה
םיאשונה לש רוריבו ןויד יכילהת םהבש סרוק וא דומיל תדיחי - קחרממ הדימלל םיסרוק
תדמולה הצובקה ירבח ןיב חישה לע אוה דקומה .הדימלה ךילהתמ קלח םה םהב םינודנה
תינורכניסא הרוצב הלא םיכילהת םיעצבמ םיסרוקה בור .ףתושמ עדי תריצי םשל
.ןויד תוצובק תועצמאב
תובר בתכנ רבכ קחרממ הדימל לש ךילהתל תוינורכניסאה ןוידה תוצובק לש תונורתיה לע
:הלא תוצובקב תוליעפה לש תונורסח רפסמ לע עיבצנ ,ךדיאמ .ןאכ םהב קוסענ אלו
חתפתמ אל רמולכ .תובוגתה תוטעמו תועדוהה תובר ןוידה תוצובק בורבש הארמ ןויסנה
.שממ לש חיש-בר ןהב
תשר גיצמה ןהלש יטרדנטסה קשממה לשב רקיעב ,םישקתמ ןויד תוצובקב םיפתתשמה
רתוי בר ומעו רתוי ךורא ןוידה ךשמש לככ תרבוג הייעבה .וכלהמ ירחא בוקעל ,תועידי לש
לש תיללכ הנומת תולגל ידכ עיקשהל תועדוהה ארוק בייחש ץמאמה .תועדוהה רפסמ
.תירשפא יתלב טעמכל תאזה תוליעפה תא ךפוהו בר אוה הנודנה הייגוסה
ינפמ תולהונמ אל תוצובקה בור .תלהונמ תויהל תבייח איה עקשת אל ןויד תצובקש ידכ
תשרב םיחנמכ םתקסעהו תשרב ןויד תוצובק לוהינ לש תויונמוימה ילעב םה םיטעמש
.ההובג תולעב הכורכ
הדמע רקוחה גיצמ תינורכניסא הדימלב תיתרבח הריווא לש התובישח תא ןחובה רמאמב
:קחרממ הדימל יכילהתב ךרענש סרוקה יפתשממ דחא לש

It is a cold medium. Unlike face to face communication you get no instant
feedback. You don't know how people responded to your comments; they
just go out into silence. This feels isolating and unnerving. It is not warm
and supportive. Perhaps smaller groups would have helped.
רואל םלוא .תשרב תינורכניסאה תוליעפה לש התובישח לוטיב םושמ הלא לכב ןיא
ינש רוביח תא לוקשל הרטמב ינורכניסה חישה לש ויתונורתי תא ןוחבל שי היתולבגמ
.הדימל יכרצל יתרושקתה לאיצנטופה אולמ תא הז ןפואב שממל ידכ חישה יסופד

:הדימל תורטמל םירורב תונורתי ינש תוינורכניסה חישה תוצובקל
ךירצ רשאכ בושח הזכ בושמ .ידימ בושמ חישה שרוד םהבש םירקמ שי - ידימה בושמה
הלא תוביסנב .םימדרנ ריעהל וא ,חישה תוחתפתהל םרותש ןויער לע ביגהל ,תועט ןקתל
ןמז עיקשהל היהי ךירצו םייוצר אל םינוויכב חתפתהל ןוידה לולע ידימ בושמ רדעהב
דבאיש רשפא ןוידהו טעמתהל םיפתתשמה לש ןיינעה לולע ןכ ומכ .שדחמ דוקימב היגרנאו
.וטהלמ
םינונגנמל תובישח שי יתרבח ךילהת םג איה הדימלש החנה ךותמ - תיתרבחה הריוואה
.ידומיל אשונב הנדה הצובקה לש תיתרבחה תודיכלהו תוהזה תשוחתל םורתל םילוכיש
םג ולעפ וב ופתתשהש םיטנדוטסה רשאו קחרממ דמלנש סרוקב וז היגוס קדב (1998) Lai
םיפתתשמהש Lai אצמ םידגהה תומכו תוחישה לש ןכות חותינ תועצמאב .חיש תוצובקב
וסחייתהו ,םהמ ולביקש עדימ לע םהירבחל ודוה ,םייטרפה םהיתומשב הזל הז וסחייתה
ןכאש רקוחה קיסה הלא םיאצממ סיסב לעו החישל םהלש המורת יא וא המורתל
.תיתרבח הריווא סרוקב החתפתה
רצוי רבדהו םיישיא םיטביה םג ידומילה חישה ךותב ץבשל רשפאמ ידימה עגמה יכ הארנ
.דומלל םג םיענ הבש אתורבח לש הריווא

?ןוזחל םוקמ שיה

תביתכ תעב םלשומ וניא ןיידע ןתלועפ ןפואו בכרומ תומכחותמ חיש תוביבס לש חותיפה
ןמ ,ןכל .ןתבוטל תלעופ םיבשחמה תרושקת םוחתב תנמתסמה המגמה םלוא .הז רמאמ
רשאכ היגוגדפה תא שממל היהי ןתינש ידכ אשונה לש הניחבו הבשחמ שידקהל יוארה
הדימלה לש הביט תא םכסמה (1999) ןהכ לש ורמאמב ןויע .הבטימב היהת היגולונכטה
םינונגנמ לש בולישכ תשרב תלעופה תידומיל תביבסב תוארל הייטנ לע עיבצמ קחרממ
תוינורכניסה תוביבסה בולישש םירובס ונא וז חורב .דחי םג םיינורכניסאו םיינורכניס
טרפה לש המרב ןהו הדימלה ךילהת לש תיללכה המרב ןה הדימל יכילהת רפשל יושע
.דמולה
יכוניחה דעיה תא גישמ וניא התכה חיש יכ עיבצמ םוחתב רקחמה - תיללכה המרב
:תוביס המכמ תאזו שדח עדי תריציו עדיה תקמעה ,תועד תפלחה לש
התיכ לכב הובגה םידימלתה רפסמ .1
התיכ התואב םידימלת לש םלועה תפקשהב ןוימד .2
םיניידתמה לש םיפיטואירטס .3
תועשה תכרעמ חוכמ ןוידל הצקומה רצקה ןמזה ךשמ .4
םירומה לש ןוידה תייחנה תונמוימ .5
החנהה .תשרב ןויד תוצובק לש תרגסמב ותכירע איה ידומילה ןוידה חופיטל תועצהה תחא
םיתימע תכרעהל תנתינ ,םוקמו ןמז יצוליאמ תררחושמ ,הביתכ לש ךילהת רשפאתמש איה
תטלבה לע השקמ ןוידה תוצובק לש םויכ לבוקמה קשממה .החנמ לש תובוגתל םג החותפו
תלעפה לש הייעב תמייק ןיידעו עדימה תגצה לע םיתעל תושקמ תויגלונכט תויעב ,ןוידה ףצר
.הלא תוצובקל םיחנמ
.ודועי תא תוינורכניסאה ןוידה תוצובקב הווהתמה חישה גישמ דימת אל ,ךכיפל
םביבסש תידומיל תרושקת יצורע םיקהל ןתינ IRC - ה יצורע לש תרוסמה בטימ יפל ,ךדיאמ
דמימהו רזובמה חישה תויונמוימ .תירפס תיבה תוליעפל ךשמהכ תוליהק-תת הנחתפתת
הדימלה יכילהתל ןנערמ חור בשמ ףיסוהל םייושע הלא םיצורעב חתפתיש יתרבחה
.םיילנויצנבנוקה

.םלוכ תא םיריכמ םלוכ הבש תיתרבח תכרעמ לע ססובמ רפסה תיב - תישיאה המרב
יפכ דימלתה תא םיפקשמ דימת אלש םיביכרמ חוכמ תשבגתמ וז תורכיהש איה הייעבה
הדוסי תועטב םא םג - תמייוסמ תימדת דימלת ומצעל שכר ,תאזמ הרתי .תמאב אוהש
ולש ןיינעה תדימל רוקמ איה התיכב דימלתה לש סוטאטסה .הנממ רטפיהל וילע השקי
.תישיאה ותוחתפתהל רוקמכ הדימלה ךילהתבו תיתרבח הניחבמ תדמולה הליהקב
ומצעל רוציל תורשפא ,ןהב ףתתשמ לכל ומכ ,דימלתל העיצמ תינורכניסה הביבסה
חורבל ידכו ומלוע תא רישעהל ידכ תינורכניס הביבסב ןיינעתהל לוכי דימלת .שדח סוטאטס
תורטמה שומימל ועירפי אל םיימינונא ויהי םא םג הרשעהה תא םישפחמה הלא .ומלועמ
אל בורל םהו תירפס תיבה תואיצמהמ םיחרובה הלא םירצוי הייעבה תא .תויכוניחה
םרובע אקווד .תיביטקורטסנוק ךרדב השדח תימדת םמצעל רוציל דציכ םיעדוי
םישח םה היציאוטניאבש אלא ,תיכוניח תושדחתהל ףונמ שמשל הלוכי תוימינונאה
תוללק - םיערפתמה שי ,ךכיפל .רתומ לכה הבש החותפ הביבסל תחקופמ הביבסמ ועיגהש
לשב .ןימה םוחתל םינופה שי ,םינונש תויהל םילדתשמ - םיחדבתמה שי ,הצאנ יטפשמו
תוינורכניס תורגסמב תורבח לש תורשפאכ תוימינונאה לע ףצקה אצי הז גוסמ תועפות
יהוז - תינורכניס הביבסב הנוכנ הרוצב םלקאתהל הלא םיימינונאל רוזעל דציכ .תויכוניח
.תעדה תא הילע תתל היהי ךירצש הלאש

לש ףוריצהמ הדימלל תונורתיה תא לוקשל םוקמ ונתעדל שי ליעל רומאה לכ סיסב לע
ינורנכיסה ןונגנמה לש חוכה יכ םירובס ונא .ינורכניסאה ןונגנמל ינורכנכיסה ןונגנמה
תוליעפה עוציב תעב םילועש םיכרצל ינמז וב הנעמ ןתמבו תיתרבח הריווא תריציב
תא רפשל יושע ,תינורכינסאה תכרעמה לש תונורתיל הלא תולוכי ףוריצ ןכל .תידומילה
:ליעל תוטרופמה תוביסה לשב ,תאז .ןויד תוצובקב םיפתתשמה םידימלתה לש דוקפתה
רשפאמ אוהש ינפמ התיכב רובידה חישה ינפ לע ןורתי שי בותכ-רובידה חישל
םידימלתל םיאתהל הייושע הביתכה םע רובידה לש תוליפכה .תרחא הביבסב ןויד
.םרובע ידימ תבכרומ ןוידה תצובקש םירחאלו רועישב םיפתתשמ םניאש

לע לעפת רשא ןוידה תצובק תוליעפ לש ךילהתב תכמות הביבס רצוויהל הייושע
עייסל לוכיש החנמ לשו הזב הז רזעיהל םילוכיש םיתימע ןיב רישי רשק לש סיסב
.הקמעהו דוקימב

תדמול הליהקל סיסב היהתש תיתרבח הריווא תדדועמה הביבס רצוויהל הייושע
.רפסה תיב ילתכ ןיב תשחרתמה הדימלל ףסונבו ץוחמ

:הדימל תוביבסב ינורכנסה חישה בולישל תונורקע רפסמ ןלהלו
םיווהמ םה אלא , IRC -ה תוביבסב לבוקמכ םמצע ינפב םידמוע חישה יצורע ןיא
.תידומיל תוליעפ העיצמה תללוכ הביבס לש ילרגטניא קלח

שדח ףתתשמ לכו םיחחושמה ידי לע תוגהנתהה תומרונ תועבקנ הלא םיצורעב
.תורחא תומרונ לבקל םיקיתווה תא ענכשל וא הלא תומרונ ומצע לע לבקל שקבתמ

םיראשנ אלא תוליעפה וא סרוקה/טקייורפה םייתסמ רשאכ םירגסנ חישה יצורע ןיא
ביבס תיתליהק תוליעפ לש התווהתה תא רשפאל ידכ רתאב עבק ךרד םינימז
.ידומיל אשונ

:תיתרבח הריווא תורצוויהל םימרותה םינייפאמ םתוא לע חישה יצורעב רומשל שי
.דבלב םיניינועמל "הפק תיב" ןונגסב ,תירטנולוו תרגסמכ שארמ ועצוי םקלח

.תוימינונא לע הרימש ךות יוניכב שמתשהל רתוי הלא תורגסמב םיפתתשמל

תקנעהב לומגת הנקת אלא ,רפס תיב ןויצ הנקת אל וז חישה תוצובקב תופתתשה
(חוקיפ ,החיש לוהינ ,החיש יאשונ תמזוי) תרשקותמה הביבסב םילומגו םידיקפת
.המודכו רדס לע

.םידומילה תועשב אלש רקיעב ולהנתי הלא םיצורעב תוחישה

סויג ןפואו רגובמהו דליה ידיקפת ןיב סחיה ,עדיה דמעמ םינתשמ ובש ינרדומ טסופה ןדיעב
הדימל תוביבס לש ןביט תא ןוחבל םוקמ שי (ו"נשת ,םריבא) תיכוניחה תכרעמל דמולה
הדימלל הרומ תדקוממ הדימלמ רבעמ לע הריהצמ וננמז תב היגוגדפה רשאכ .תושדח
יביתכת לבקל םוקמב ומצע לש עדיה םלוע תא הנוב דמולה ובש ךילהת לע ,דימלת תדקוממ
הדימלל םיפיסומה םיטנמלא לש םתובישח לעו דמול רוציכ םדאה תשיפת לע ,םינכומ עדי
הבושת תתל יושע םיינורכניס םינונגנמ תובלשמה תוביבס חותיפש הארנ ,האנה לש ךפונ
.הלא תורהצהל תמלוה.יטואכ םלועב ילמונא ןוגרא :תינרדומ-טסופה הרבחב ךוניחה תכרעמ .(ו"נשת) ,םריבא ינור

הטיסרבינואה ,סנגאמ תאצוה .(ךרוע) באז-רוג .א :ךותב .ינרדומטסופה חישה ןדיעב ךוניח
.םילשורי ,תירבעה

,ךוניחב םיבשחמ .טנרטניאה תועצמאב קוחרמ הדימלו תיעצמא הארוה .(ט"נשת) ,ןהכ יבא
. 8-16 ,49

.24 ןויליג ,ןושל תקלח .התיכה חישב תויגולאיד .( ז"נשת) .םולב-הקלוק הנשושו דלפ תירונ
.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

Bechar -Israeli, H. (1995). From Bonehead to cLoNehEAd: Nicknames, Play,
and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated
Communication, 1, 2
http://shum.huji.ac.il/jcmc/vol1/issue2/vol1no2.html

Byrne, B. (1994). The Formation of Relationships on Internet Relay Chat (IRC).

http://www.cyberhq.net.my/users/khairul/dumamak/thesis1.html


Cyberrdewd. (1997). IRC on AustNet - an example of a virtual community .
http://members.aol.com/Cybersoc/is2cyberdude.html

Danet, B. (1997). Language, Play and Performance in Computer - Mediated -
Communication.
http://atar.mscc.huji.ac.il/~msdane/report95.htm

Dowling, C. (1998). Socialising in Cyberspace: interpersonal interactions and
the social construction of nowledge in online learnning environments.
Proceedings of ICCE'98. 2, 98-101.

Heim, Michael. 1987. Electric Language: A Philosophical Study of Word
Processing. New Haven: Yale University Press.

Negroponte, N. (1995). Being Digital. Coronet books, Hodder and Stoughton.

Reid, Steere, E. (1991). Electropolis: Communication and Community on
Internet Relay Chat
http://people.we.mediaone.net/elizrs/work.html

Rheingold, H. (1993). Virtual Communities. NY: Harper Collins.

.Suler, J. (Jan. 1996). The Psychology of Cyberspace. World Wide Web
http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html

Wegerif, R. (1998). The Social Dimension of Asynchronous Learning.
Networks. JALN, http://www.aln.org/alnweb/journal/vol2_issue1/wegerif.htm

Young, J. R. (1994). Textuality in Cyberspace: muds and written experience.
http://metalab.unc.edu/dbarberi/papers/mud

ךוניחב םיבשחמ ןכות