םינורחאה םייוליגה רואל אבכוכ רב דרמ

יקסמרבא לאומש ר"ד

א"כשת ט"נ םיינחמ

לש ןילוחה ייח לע תעברומ לחנבו רבח לחנב תוליגמה לש םייוליגב קסוע רמאמה :תיצמת
.דועו םיתבה ינוקית ,תוכוסל םינימה תעברא תנמזה ,תועקרקה תריכח ,דרמה

.תועבטמ ,היגולואיכרא ,הדוהי רבדמ ,המחלמ ,תידוהי הירוטסיה :סקדניא

ימימ תיטנטוא הדועת םוש ונידיב התיה אל םינש רשעכ ינפל קרש תעדה לע תולעהל השק
םשה םהב רכזנש ,תועבטמל ץוחמו ימור תונויגל לש תועטוקמ תובותכל ץוחמ ,אבכוכ-רב דרמ
ונתאמ ויה םימלענו ,רוריבב עודי היה אל גיהנמה לש ומש וליפא .דבלב ("עמש") "ןעמש"
לובגל רבעמש תאעברומ ידאובו ונלצא רבח לחנב םייוליגה .דרמה לש םייפארגואיגה וימוחת
לע םינושאר "םימלוח" לש תווקתה ומייקתה אל םנמא ,אוהה ןמזה רקחל הברה ומרת
לע ,המחלמה תוטיש לע ,דרמה לש וכוליה לע ונל עדונ אל .תוריח ימחול לש תוטטור תודועת
ימכח לש םתדמע לע ,תוששוגתהה לש המוציעב םינורמושו םירצונ לע ,סוניירדא לש ויתונווכ
תא אקווד תורודל הריתוהו הירוטסיהה ונב הגלגל .איבצמה לש ותומד לע רקיעבו ,הנשמה
םינימה תעברא ירחא שופיח ,רכממו חקמ יניינע ,המרחה תודוקפ ,הריכח יזוח :"תונטקה"
תומש םירכזנ וללה םיניינעה דצבש אלא .ךכב אצויכו ,םיתב ינוקית רבדב תוניידתה ,תוכוסל
לע ,דרמה לש "ןילוח" ייח לע הברה םידמל ונא םהמ .םינמז ירדסו תומוקמ תומש ,םישנא
ליבשב םהב זונג רצוא הלאכ תובקע .תוקבאיהה ימוחת לעו הכרעמה ןמזב תוירב ישעמ
האובב ;םתייווהכ םירבד םה םירפסמו םייתמגמ םה ןיאש ,םהל הריתי הלעמו .ןוירוטסיהה
תוצילמ לש דוגרפה ירוחאמ םה םישענ ,תוביסנה לכבו םינמזה לכבש ,םירופאה םישעמל םה
.תומחלמה לש ןהיתולילע רתסבו


"םימשה ןמ בכוככ םהילא דרי"
םימושר ודמעמו ודיקפת .הבסוכ-רב ןועמש :גיהנמה לש ומש תא שרופמב ונא םיעדוי התע
.חישמה ךלמ והזש ,אביקע יבר ,אבכוכ-רב לע וילע קספ עודיכ .לארשי לע אישנה :תודועתב
וניאש ,ורמאו שי ?"אישנ" ראותה לש ושוריפ המ :התיה םירקוחה תא הקיסעהש הלאשהו
ךלמל םוקמ היה אלו ומשגתה אל םייחישמה םיעוגעגה .תואיצמה םע הרשפ-השעמ אלא
.חישמה

ןיב הקיז תוארל שיו .חישמ ימעפ לע שרופמב תורוהל אב ומצעלשכ אישנ ראותהש ,ינא רובסכ
"אישנה" אשונ םשש ,לאקזחי תאובנ ןיבל ,יאנומשח תיב ימיב רבכ םיכלהמ ול ויהש ,הז ראות
םיקרפ ;הכ ,חל לאקזחי) לארשי תיבל אישנ םשב ונלצא הנוכמ ךלמה דיוד וליפא .תוכלמ ינוניג
אבב) חישמה תומיל תנווכמ לאקזחי תאובנש ,ורמאש ,דומלתה ימכחמ ויה .(ומ ,המ ,דמ
ךרדב אישנ ראותה םימעפל שרדנ תוזונגה תוליגמב םגש ,רתויב ןיינעמו .(א 'מע ,בכק :ארתב
בכוכ ךרד" :קוספל רשקהב אוה רכזנ (ןיבור .ח תרודהמ ,20-17 :7) "קשמד תירב" רפסב .וז
.(3 ,2 ,1 ,5 ,םש) ךלמ םע אוה ההז םשו ."לארשימ טבש םקו בקעימ

הררש :אבכוכ-רב לש תומדל הקיזבו דרמה תוביסנל םאתהב ,הז ראותב וב וכרכנ םיניינע ינש
,דמולמה היסנכה יבא ותעד ןוויכ וז תיחישמ הנומאל הארנכו .םלענב חישמ ילמסו יולגב
היסנכה תודלות) גיהנמה לש ותומד לע בתכש העש ,הריפסל תיעיברה האמב יחש ,סויבסבא
."םהיתורצ תלפאמ םלאגל םימשה ןמ בכוככ םהילא דריש לאוגל ומצע תא בשח אוה" :(ו ,ד
."םיטסלו חצרמ אלא היה אל השעמל" :ערה ןושל לש ךפונב ףיסומ ירצונה םכחהו

דרמה תונש
.הצחמו םינש שולשכ ךרא דרמהש ,וקספשכ םיירבעה תורוקמה וקיידש ,ונא םיעדוי התע
.רוריבב תאז תורשאמ ןמזה תודועת

;"לארשי רחל בש" וא "לארשי תלואגל תחא הנש" :םיכיראתה תא וניצמ דרמה ןמזמ תועבטמב
.רתויב תקיודמ תיגולונורכ תנעשמ ונל ופיסוה תודועתה .לארשי תורחל היינש הנש - ונייה
םיבוקנ התע הז ומסרופשו ,(ידג ןיעל ןופצמ) ןדריבש תאעברומ ידאוב ואצמנש תודועתב
תנש טבשל הרשעב" ;"לארשי תלואגל תחא תנש ןושחרמל רשע העבראב" :םיאבה םיכיראתה
אישנ אבסוכ ןב ןועמש די לע לארשי תלאגל םיתש תנש טבשל ןירשעב" ;(?תו)"רחל הדח
תורחל תלת תנש ןושחרמל ..." ."לארשי תלאגל םיתש תנש לולאל רשע העבראב" ;"לארשי
Le Grottes De Murabaat,) "לארשי תלואגל עברא תנש ירשתל דחאו םירשעב" ;"םלשורי
.(Oxford, 1961: 23, 24, 25 ,30

,ןידי לאגי 'פורפ ידי לע התע הז וחנעופו ,רבח לחנבש "תורגאה תרעמ"ב ואצמנש תודועתב
אישנ אבסוכ ןב ןועמשל שולש תנש ןושחרמל הנמשו םירשעב" :וללה םיכיראתה םימושר
,תוינוויה תודועתב ."לארשי אישנ אבסוכ ןב ןועמשל שולש תנש ולסכל םינשב" ;"לארשי
130 תנש 125 תנש :וננובשח יפל םה םיכיראתה ,הנורחאל וחנעופו ,הרעמ התואב ואצמנש
.םירצונה תריפסל 132 תנשו

:ןויצב חתופה ירבע רכממ הזוח לש ותודע יפכ ,ירשת שדוחמ רורחשה תונש תא ויה םינומ
תוצרפתההש אלא :131 תנש ויתסל הנווכה .לארשי תלואגל תחא תנש ןושחרמל רשע העבראב
.הריפסל 132 תנשב הלח

הייאר ןאכמ .לארשי תלואגל עברא תנש ירשתל דחאו םירשע :אוה רתויב רחואמה ךיראתה
התיה דוע הארנכש ,םילשורי תרכזנ וז הדועתב .םינש שולשמ הלעמל ךשמנ אבכוכ-רב ןוטלשש
וריכזי רכממו חקמ לש ליגר הזוחבש תעדה לע תולעהל השק .הדוהי ילייח ידיב אוהה ןמזב
אלא חישמ יעוגעגלו תימואל תוררועתהל וז ןיעכ הדועת הדעונ אל ירה ;םילשורי תא םתסב
תנש" :םושר םשש ,תרחא הדועתבש ךיראתל לקשמ ףיסוהל האב וז הדועת .דבלב השעמ ייחל
תנש ויתסב דועש ,ונלש הדימ תמאב םינמז יבושיח יפ לע ,ונל רבתסמ ."םלשורי תורחל תלת
.אבכוכ-רב ידיב םילשורי התיה הריפסל 134

אבכוכ-רב ידיב תועקרקה
תואצוי תודועתה ףא ,דומלתה תודגאמ ךכ לע ונעדי ;םעה לע אבכוכ-רב טלש הפיקת דיב
לע תונערופב םייאמ ,הרומח תעמשמ שרוד ,וישנא לע זועב ררתשמ גיהנמה ;רבד ותואל
ןב םשב דחא ררוס היה .ויהש םישעמ ריכזמו ,םיררוס סייגמ ,תועקרק םירחמ ,םידקפמה
ןב הלבסמ ,היעב ןב ןתנוהי :םמשב ונל םיעודי וידקפממ המכ .ושנוע לע אב הלהו ,לולפע
ליגרכ ,"לארשי תיב יסכנ" ןמ םינהנו ,םדיקפתב םילשרתמ םהש שי .הלגלג ןב עושי ,ןועמש
-םועז גיהנמ לע ,וילע תדרויש שיו .תכתוח ןושלב םדגנכ סירתמ אבכוכ-רבו ,המחלמ תעשב
,השנמ רב הדוהיל םינימה תעברא תווצמ ןיינעב אוה הנופשכ .דסח לש העש ,הז םינפ
.בלול תליטנ לש הרודהה הווצמל האי וניא "תונערופ"ב םויא .םיער לש םירובידכ אוה רבדמ

.אבכוכ-רב לש ותררש ;הלכלכ יניינע :םימוחת ינשב םהל הלופכ תובישח םינורחאה םייוליגה
םשו הפ .רבח לחנבש "תורגאה תרעמ" תודועתו תאעברומ ידאו תודועת קהבומב תודיעמ ךכ לע
ורכחנ תאעברומ ידאובש תודועתה יפל .אבכוכ-רב לש ומעטמו ומשב תועקרק תריכח לע רבודמ
אוה תומדאה לש ןמוקמ רבח לחנ תודועת יפלו ,ןירבוג תיב תביבסבש שחנ ריעב תועקרק יחטש
;גיהנמה לש וסנרפ ,םינחמ ןב ןתנוהי - הפו ,סירג ןב ללה אוה ריכחמה - םש .ידג ןיע תביבסב
שולש תנש - הפ ;"לארשי אישנ אבסוכ ןב ןועמש די לע" לארשי תלואגל םיתש תנש - םש
."לארשי אישנ אבסוכ ןב ןועמשל"

תועקרק לע שממב טלש אבכוכ-רב .ץוחלו הפשהמ םירמאנה ,םיילאמרופ םירבד הלא ןיא
ויה עודיכ .רסיקה תומדא תא אבכוכ-רב שרי השעמלש ,קדצב םירקוחה םירמואו .הדוהי
םירומא דחוימב ;ימור תונוטלשל תילאנימונ תוכייש ,םיינוריעה םימוחתל ץוחמש תומדאה
,םלועב גוהנכ .תונויגלה וטלש םשש הדוהיב ףאו ,ןדריה רבע ימוחתבו וחירי םוחתב םירבדה
םג .ימור תוכלמ לש התוליעי תאפמ םאו תויחונ ךותמ םא ,וימדוק יכרדב שדחה ןוטלשה ךלה
.תינוויה ןושלב ובתכנש ,תוימשרה תודועתה תנוכתמכ תובותכ תוירבעהו תוימראה תודועתה

תזכורמ הטילשל היה קוקז אבכוכ-רב .דרמה לש ילאיצוסה ויפואמ םג םלעתהל ונל ןיאש אלא
לע חקפל ,דוביעה תא לעייל ,תומדא םירחהל ץלאנ ,םייאבצ םיכרצ תמחמ ;הדוהי יסכנ לע
,המלענש טעמכ תיבה ןברוח ימימש םירישעה תבכש .וישנאל ןוזמ קלחלו ,האובת תקפסא
םידבוע לש םהיתוכילה תפומל ויה םילעמו ,טעומב תוקפתסהלו תוטשפל ופיטה הנשמה ימכח
םשוכר תמרחהלו םיסכנ תעקפהל ,טילשה ידיב תומדאה זוכירל החונ התיה העשה .םעה ינבמ
תורומתב םדקמו זאמ ויה תוולמ הברה תודירמ :אוה םלוע לש ורדסו .םינברסו םילשחנ לש
.אבכוכ-רב ישעמל תואנ עקר ושמש ימור יניד .תוילאיצוס

ןדריה רבע דע הדוהימ
הנשב רבכ .המחלמה ןמזב תוששוגתה הדש םג אלא ,טלקמ קר אל שמיש הדוהי רבדמ
דעו ןופצב וחירימ ושרפנ הדוהי רבדמב דרמה לש וימוחתש ןידי לאגי 'פורפה רעיש תמדוקה
,הז םוחתב תומוקמ המכו המכ תונמל ונא םיעדויו הרעשהה התמאתה התע .םורדב רעוצל
תומוקמש אלא ,רתיב הרכזנ אל םנמא ,רבח לחנ תוליגמ יפל םאו ,תאעברומ תודועת יפל םא
,רעוצ ,אזוחמ ,ידג ןיע ,היברע תירק ,עוקת ,שחנ ריע ,ןוידוריה :רסחה תא אלמל םיאב םירחא
."ןיתלגע זוחמבש תיחולה" רקיעבו

ידג ןיעש ,וילוש לעו הדוהי רבדמ לע התיה השורפ אבכוכ-רב לש ותררשש ,ןאכמ דמל התא
הלעמ ,באומ ץראל - חרזמלו רעוצל - םורדל םיכרד ואצי הנממ :בושח ילכלכ זכרמ התיה
םידוהי .באומ-ץראב המוקמו (ה ,חמ הימרי ;ה ,וט והיעשי) םיאיבנה ירבדב תרכזנ תיחולה
דרמה לש םייפארגואיגה וימוחת ;אבכוכ-רב ישנא םע םירשקב ודמע ןדריה רבעב וררוגתהש
.באומ ירהל דעו הברעל דע ועיגה ויתוחולש .הדוהיל ומצמטצה אלו ,ידמל םיבחרנ ויה
הנשו שמחו םירשעכ ימור ידיב השבכנ םתכלממש ,םיטבנב םידרומה ולקתנ וללה םימוחתב
.םירצונה תריפסל 106 תנשב ,ןכל םדוק

חישמה ךלמ דלונ
רכממו חקמ ירשקב ודמע וללה םיטבנהש ,רבתסמ התע דע וחנעפתהש תוטעמה תודועתה יפל
.חישמה תדלוה לע הדגאה - ןאכל ןיינעו .םתא וכלהתה םידידיכש הארנכו ,םידוהיה םע

הכיא) שרדמבו (א 'מע ,ה ,ב ,תוכרב ימלשורי) דומלתב תואחסונ יתשב הרייתשה וז הדגא
:(.זט ,א הבר
התעג ,שרוחו דמוע היהש דחא ידוהיב היה השעמ :ובייא יבר לש ונב ,ןדוי יבר רמא"
רתהו ךרוש רתה ,ידוהי :ול רמא ;הלוק עמשו ("ייברע דח") דחא יברע וינפל רבע .ותרפ
םחנמ - ומש המ :ול רמא .("אחישמ אכלמ דילי אהד") חישמה ךלמ דלונ ירהש ,ךנקנק
.הדוהי םחל תיבד אכלמ תריב ןמ ?אוה ןינמ .היקזח :ול רמא ;ויבא לש ומש המו
."הדוהי םחל תיבד אברע תריב :הבר הכיאב חסונה
תרעמב תמדוקה הנשב אצמנש ,תוכוסל םינימה תעברא רבדב אבכוכ-רב לש עודיה ובתכמב
,הבסוכ-רב לש ונומא שיא ,השנמ רב הדוהי בשי הז םוקמב .היברע תירק םוקמה רכזנ תורגאה
תירק תוהזל שי רזמ .ב 'פורפ לש ותעצה יפל .גחה דובכל הווצמ רודיה יניינעב שרדנ וילאש
תברחב המוקמש הארנכו .חישמה תדגאב תרכזנה ,הדוהי םחל תיבד אברע תריב םע וז היברע
.םחל תיב תברקב ,בורע לא תיבל סאטרא ןיב הל ךומס רתויב וא בירע

.חישמ תדגאב ועקתשה הברה ןיעיקשש ,יל הארנ
תלפמ רחאל וא םילשורי ןברוח רחאל שפנ חפמ לש ןמזב םג ופרתה אלש חישמ יעוגעג
;חישמ יעוגעג םיגופסה אבכוכ-רב ימיל אקווד וז הדגא האיו .רתיב
אל יאדוו ,רתיבל ךומסב ,הדוהי רבדמ לובג לע קויד רתילו ,הדוהיב חישמה לש ורותיא
רעשמ .אבכוכ-רב תמחלמ לש תונורחאה היתוכרעמל םידה וב םיעמתשמש רשפאו ,אב הרקמב
ןב לש ועוקיב תיב ,הז רוזיאב דיוד ןב חישמ תדלוה לע ןימוי-תקיתע תרוסמ הב הרמתשהש ינא
.'ה חישמ ישי
,דיוד ריעב ושי תדלוה לע רופיסל דגנכש לקשמ ןיעמ הב שיש ןכתיי םחל תיבל וז הבריק
חישמה אצי םחל תיבמ אלש ,תרמואו תידוהיה הדגאה האב .םהה םימיב היה חוור רבכ יאדוש
.דלונ התבריקב אלא ,יתימאה
לש וניינע המ תעדל ןיא .אכלמ תריב ,היקזח ,םחנמ :םילמס םידפאנ הדגאבש תומשה
םטאו שאייתה רבכ הליגרה ותדובעב עוקשה ידוהיה יכ ,אב םיגדהלש ונא רובסכ .ןאכל יברעה
.ןמזה תותוא תא רתוי ןיבמ קוחרמ דמועה יברעה .חישמ לש ולוקלו ןברוח תלליל ונזא
ןיב היה םייקש עגמל איה האובב ידוהיל יברע ןיבש וז החישש רשפא תירוטסיה הניחבמ
םיבושישכ ,אבכוכ-רב דרמ רחאלו ןברוחה רחאל הדוהי רבדמבו םורדב םידוהיה ןיבל םיטבנה
.םהינכש םע ןתמלו אשמל ויה םיקוקזו ,רפסה ילבחב ורתונ םידדובמ םידוהי
,םחנמ לש ותדלוה םוקמל אכלמ תריב וא אברע תריב תומוקמה ורחבנ הליחתכלמש ,הארנ
תומדיה ךותמו רופיסה היה ךלהמ תואחסונ המכב .םב ויה םירורצש םיירוטסיה תונורכז ללגב
אברע תריב םש לע אל .ידוהיל יברע ןיב החיש לש ביטומה וב בברתשה אברע תריב םוקמל
יברעה תא לטונה ,ידוהיל יברע ןיב החישל שרופמב הנווכה ירהש ,"יברע"ה תוטשפב ארקנ
הכ םיביטומ ינש וב ודכלתהו ,ןאכ תפקתשמ תנווגמ תואיצמ .וצקוע לכ ונממ לטונ רופיסהמ
."ייברע דח"ו אברע תריב :םימוד
"רמוסמ לדנס"
ףסונ רוקמב םלעיהב םייובח דמשה תוריזגמו אבכוכ-רב תמחלמ ימימ םיריישש ,יל המדנ
:(ב ,ו תבש) הנשמב ונינש .ל"זח תורפסב
ביח וניא אצי םאו .םיפגמב אלו אדסקב אלו ןוירשב אלו ...רמסמה לדנסב אצי אל"
ויה הרזגה יפלש לאומש רמא .אמעט יאמ רמוסמה לדנס" :תרמוא ארמגהו ."תאטח
.ןהמ דחא לש ולדנס ךפהנ .אצי לא אצויהו סנכי סנכנה :ורמאו הרעמב ןיאבחנ ויהו
וגרהו הזב הז וקחד .ןהילע ןיאב וישכעו םיביוא והוארו אצי םהמ דחא םה ןירובסכ
ויה הרעמב :רמוא רזעלא ןב יאעליא יבר .םיביוא םהב וגרהש הממ רתוי הז תא הז
הזב הז וקחד ,םיביוא םהילע ואבש ויה ןירובסכ .הרעמה יבג לעמ לוק ועמשו ןיבשוי
םדא אצי לא ,ורמא העש התואב ...םיביוא ןהב וגרהש הממ רתוי הז תא הז וגרהו
,ס תבש ,ילבב) "הוה תבשב הוה יכ השעמ רסתיל ימנ לוחב יכה יא ,רמוסמה לדנסב
.(א 'מע
םיבסומ םש םגש אלא ,(81 'מע ןמרביל תאצוה ,הבר םירבד) רוסיאל רחא םעט ןתינ שרדמב
םירמוסמ םילדנס ןישבול ןיחלופה ויה דמשה תעשב ,ןנחוי יבר רמא" :דמשה תעשל םירבדה
."ץראב םשור ןישוע ויהו

יקודקד תולעהל םוקמה ןאכ אל .םהיטרפב םיכבוסמ ,השעמה רופיס רקיעבו ,וז הכלה ימעט
,תבש ,ימלשורי האר) לוח ימי לע םג לח הז רוסיא םא םימכחה ןיב תקולחמ התיה .תורוסמ
,ךכל תערכמ תובישח ןיא תירוטסיהה תואיצמה יבגלש ,יל המדנ . (א,וט הציב ילבב ;ישיש קרפ
.תבשב םחלהלמ ויה םיענמנ ןיידעשכ ,םיאנומשחה דרמ ימימ תרוסמ ןאכ הרמתשה םנמא םא
םיאב ,ירוטסיהה ןחבהה ךרד לע .תבשה תרימשל גיס - אוה רבד לש ורקיע הכלהה תניחבמ
ךומסב וא אבכוכ-רב תמחלמ רחאלש דמשה ימימ םידה הב תנמוט הכלההש ,העד ללכל ונא
:הפוסל
;ימור ילייחל הפי םחוכ הנשמהמ תעמתשמה תוסייג לש וז הריואו "רמוסמ לדנס"
אבכוכ-רב דרמ ימיל תזמור תורעמל תוטקלתהה
תורעמב גרהה לע רופיסה וליאו ;סוניירדא ימיל שוריפב תנווכמ דמשה תוריזג לע הקסיפה
.הדוהי רבדמ תורעמב יגולואיכראה אצממה תא םלוה
הלכמה ,םמצע ןיבל תורעמה ינכוש ןיב םימדה ךוסכס לש שואי השעמ ללוגמה רופיסה ףא
.הדוהי רבדמ ידרומ לש יגארטה םפוסל תגלפומ האובב ידכ וב שיש רשפא ,תושק םהב

םידרומה ינק ורעוב אל דוע לכ :הדצמ ימיב רבכ ימור תוכלמ ידיב היה טוקנש ,ללכ ותוא רזוחו
.בהבהמ ונדוע דרמהו ,תחצונ ימור ןיא ,הדוהי רבדמב

ויבא רשבמ לכא
?תורעמה ינכוש תא תונחמה ילייח ועינכה דציכ
תולעהל השק .םאימצהלו םירוצנה תא ביערהל ידכ ,םיקוצל ביבסמ רוצמה תא וקדיה םכרדכ
םאו קוצה ימורמל הלעמל םא ,רוצמה תא ץורפל יהשלכ ךרדב ולכי תורעמה ישנאש ,תעדה לע
?םיטילפה לש םפוסב היה המ :וקית תניחב ,הברה תוישוק תוררועתמו .לחנה ץורעל הטמל
יחתפב ןורחא ברק ללוחתהו םיימורה ףוסבל םהידע וחיגה םאה ?אמצבו בערב ועווג םולכ
?םינוא ירסח םישנאב םימד חבט ךרענ ?םשפנב די וחלש ?םיעלסה

תורשע ולגתה ןושארה רקסב דוע .וז תשאונ תוקבאיהל המ-תודע ןורחא רוד דע ורמש תורעמה
.תוקונית לש םידחאו ,הנומש-עבש ליגב םידלי לש םהיניב ,תימורדה הרעמב םישנא לש םידלש
.לדבה אלל ,הלא םיקיקנב וערכוה תומילש תוחפשמ .םישנו םידלי לשמ םה ףא םילענה ידירש
- תרחא הניפב .תולגלוג יאלמ םילס רתסנ ךוכ ךותב ןורחאה רקסב ולגתה תינופצה הרעמב
:בורל .םינועבצ םידב לש םירייש וארנ תומצעהו תולצחמה ןיב .תולצחמב תוסוכמ תומצע
הרובק ןיעמב ורבקנו ןמז רחאל וטלקנ הלא תומצעש ,הארנ .דוחל - תומצעהו דוחל - תולגלוגה
וגאדש ,הרעמב םישנא ובשי ןיידע .םימחולה ינורחא ויה אל וז הרעמבש וללה םיתמה .תינשמ
,ויה תוצירפ לש תונברק אמשו .םילסה ןיב רזופמה דבה ךכל תודעו ;םיכירכתל ףאו הרובקל
רבתסמ .ןואמיצבו בערב ונודינ םירוצנהשכ ,הלאכ םיאנתב דחוימבו :רוצמ ןמזב תוליגרהמ
.ףוסה אבש דע ,ורבע םימיש ,ונל

שולש :ףטו םישנ ,םישנא םיימורה םיגרוה דציכ :רתיב ןברוח תודגאב בושו בוש רכזנ התאו
לש ומרכ ,תורוניצה ןמו םיחתפה ןמ אצויה םדה ,תחא ןבא לע ואצמנש תוקונית יחומ תואמ
יגורה ונתינשמ ;ורבקיי אלש םיגורהה לע תריזג התואו .רתיב יגורהמ רדג ףקומה סוניירדא
.באב ו"ט - םוי ותואב ושע בוט-םוי ןיעמ וליפאו ,"ביטימהו בוטה" עבקנ הרובקל רתיב

םיסנמ םימחולה .וללה תורעמב םג םייק היהו רשפא המוד בצמ ?רתיבל קר םידה הלא םולכ
.הרובקל םאיבהל ידכ םשפנ םיפרחמ םירחאהו ;םיימורה ידיב םיגרהנו רוצמה תא ץורפל
:תורעמ ינכוש שרופמב הלעמ תחא הדגא
הלא .בר גרה םהב השעו םהיאובחמ תומוקממ םידוהיה תא המרמב איצוה סוניירדא"
("ןוהיליטק חירל ילזאו") םהיתמ חירל םיכלוה ,הלילב םיאצוי ויה תורעמב ורייתשנש
דר :םהמ דחאל ורמא .איבמו םהמ דחא אצוי היה םוי לכב ,םילכואו םהמ םיאיבמו
וילע השעו ונמטו ולטנ ,גורהה ויבאל ואצמו אצי .ותוא לכאנו דחא גורה ונל אבהו
וחירל ךלהו םהמ דחא אצי ,רחא ךלי ,ורמא .םולכ יתאצמ אל :םהל רמאו רזח ,ןמיס
רמא ;("אקוניא יוניש ןייהק") רענה יניש והקו והולכא .ואיבהו ואצמו ,גורה ותוא לש
,וילע היה ןמיס הזיא :ול רמא .תינולפ הניפמ :ול רמא ;גורה ותוא תאבה ןיינמ ,ול
ייוו") לכא ויבא רשבמ ,רענ ותואל יוא :רמא .תינולפ הלימו תינולפ הלימ :ול רמא
םינבו ,םינב ולכאי תובא ןכל :רמאנש המ םייקל ;("לכא ויבא רשבמ ,אילט אוההל
."היכוב ינא הלא לע" :תחווצ שדוקה חורו (י ,ה לאקזחי) "םתובא ולכאי
.םטושפכ הדגאה ירבד תא ןיבהל ךרוצה ןמ ןיא "תולגלוגה ךוכ"ו "המיאה תרעמ" רואל וליפא
הז ביטומב אקווד תוארל ןידב הז ןיא .ןברוחה תודגאב אוה חוור ביטומ םדא רשב לש הליכא
תיראש) תורעמב תבשויה הטילפה תיראש :ןתונה אוה הדגאה לש הדוחיי .ירוטסיה ןיערג
הלא םירבדב .תונוזמ ףירטהל ידכ הלילב האיציה ;בערה תמחמ שאוימה הבצמ ;(שממ
ירד ויה םייורש ובש ,שאונה בצמל ילוא ;םהה םימיה לש תילאיר תואיצמל דה רמתשה
.תורעמה

,םינוקה לע םימירעמ ,םיניידתמ ,םירכוח :םגהנמ יפכ םיגהונ תוירבהו ומוציעב דמוע דרמה
.בבל ישוגיר תעדוי הניא תודועתה ןושל ...םילכואו םיפטוח ,תנמוזמ העשב םיטמתשמ
,תקסורמו תעטוקמ הדועתב .םיחצונמ תקנא עתפל התא עמוש תורושה ןיבש ,םימעפו
םהל ןיאש ...ףוסה דע" :םימחולה לש םתקוצמל דה רמתשה ,תאעברומ ידאוב האצמנש
תברוחל הנווכהש םירמוא שי ."טילפ ןיאו ...ברחב ודבא הלאמ ...ןידסח דצמל ..המוקת
יטילפ םה הלא (Murabaat, 45) "ןידסח דצמ" םשב ןאכ ארקנה ,חלמה םי ןופצבש ןארמוק
דצמ"ל וחרב םולכ "טילפ ןיאו" :אבו ברק ףוסהש ,םיאורה ,תונויגלה תמחמ םיסנה ,ברח
?תאעברומ ידאולו ,םילאצ לחנל ,רבח לחנ תורעמל ורבעו וקמח אמש וא ?"ןידסח

הסונמה תחתירב וחכש אלו .םיקורמת תודאנו תיב ילכ ,ץפח ירבד ,םתא וחקל םיטישכת
הסונמה תעש לע אל ,רבד הזמ דמלנ לא .ןיעקרקמ תודועתו הריכח יזוח ,הריכמ ירטש רורצל
םיחכוש תוירבה ןיא רתויב הרומחה העשב .אוה םלוע לש וגהנמ .הגיסנה לש הייפוא לע אלו
.םלועה לכ זוגנ ןאכ ירה .םתירחאב ןוחטב תאפמ אקווד ואל .ןיינק ירטשו ץפח ירבד ןופצל


תוכן היסטוריה