תימשיטנא הרוטירק - "ןיעו ןש"ב אצוי סילייב
סילייב טפשמ ימיב יסור ןותעב