טפשמה ימיב "םויביליפ" ימשיטנאה ןותעה רעש
סילייב חצורה ידוהיה תומד תא ראתמ