עיפומה "טסינומוק" ןותעב 1960 -ב המסרפתנש תימשיטנא הבתכב היה ונימיב םדה תלילעל ןורחא דה
לש "םדה תלילע" רופיס תא ויארוקל רפיסו רזחש (תוצעומה תירב לש תוקילבופרה תחא) ןטסגאדב
קלוס וכרועו "הגשמ"ה לע ןותעה לצנתה הווקסוממ ךכ-רחא ואבש תועידי יפל .סילייב לדנמ םחנמ