וצרי הבש הסידואב התה בולקב הביסמ לע העדומ
"ידוהיה םירופיכה םוי לע תמאה" :אשונה לע