רחאל ביבא-לתל םעיגהב ותחפשמו סילייב
טפשמהו הלילעה ימיב םייוניעהו לבסה תונש