"ןידה-קספ ינפלש םישקה םיעגרה"
1913 רבמבונב 10 -מ "טנעמאמ רעד" לש תרתוכה הזירכמ